بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: کاظم اسماعیلی


موارد یافت شده: 81

1 - LABORATORIAL INVESTIGATING OF THE SCOURING EXTENSION IN THE RANGE OF TRAPEZOIDAL AND RECTANGULAR MULTIPLE VANES TO DIRECT THE FLOW IN THE RIVERS� BENDS (چکیده)
2 - بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم) (چکیده)
3 - مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
4 - مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی (چکیده)
5 - Study of Hydraulic Properties and Design Criteria for New River Subsurface Water Harvesting Method (چکیده)
6 - The Effect of Semi-circular Side Weirs on Hydraulic Properties and Discharge Coefficient of Side Weirs (چکیده)
7 - مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای موج دار (چکیده)
8 - The effect of increasing the number of cycles on the performance of labyrinth side weir (چکیده)
9 - اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr (چکیده)
10 - بررسی و مدل سازی کمی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
11 - مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
12 - بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور) (چکیده)
13 - تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی (چکیده)
14 - بهینه سازی سیستم بیودیسک تصفیه فاضلاب بهداشتی با هدف بازیابی پساب نیروگاه (مطالعه موردی نیروگاه نیشابور) (چکیده)
15 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
16 - مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود (چکیده)
17 - تحلیل پهنه سیلاب گیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
18 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی (چکیده)
19 - بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
20 - بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده (چکیده)
21 - کنترل پرش آبی توسط جت آزاد سریع (چکیده)
22 - بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (چکیده)
23 - بررسی غلظت تعادلی رسوبات چسبنده در تنش هایبرشی مختلف با استفاده از فلوم دوار (چکیده)
24 - روش های آببندی پی سد خاکی و انتخاب روش بهینه (مطالعه موردی : سد بینالود) (چکیده)
25 - بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر) (چکیده)
26 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار (چکیده)
27 - مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل در شریان حیاتی کشور(رودخانه ها) (چکیده)
28 - بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی (چکیده)
29 - تحلیل پایداری سد خاکی در آبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی (چکیده)
30 - مدل‌سازی نرم‌افزاری تحلیل پایداری سد خاکی در حالت استاتیک و شبه استاتیک در انتهای مرحله ساخت (مطالعه مورد سد بینالود) (چکیده)
31 - بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند (چکیده)
32 - STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD (چکیده)
33 - اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی (چکیده)
34 - بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم (چکیده)
35 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
36 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
37 - مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز (چکیده)
38 - تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
39 - An experimental and numerical study on hydraulic charactristics and theoretical equations of circular weirs (چکیده)
40 - EXPERIMENTAL STUDY ON HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF BOTTOM INTAKE WITH GRANULAR POROUS MEDIA (چکیده)
41 - مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کانال های آبیاری با بستر موج دار (چکیده)
42 - بررسی اثر ویژگیهای هیدرولیکی برضریب سرریز کناری با تراز تاج متغیر (چکیده)
43 - بهینه سازی شبکه فاضلاب با استفاده از روش لاگرانژ افزاینده و مقایسه آن با نرم افزار (چکیده)
44 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی (چکیده)
45 - بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
46 - مدیریت ایمنی تاسیسات و منابع آب با ملاحظات پدافند غیر عامل (چکیده)
47 - تحلیل مدل عددی کانال بتنی در شرایط تخلیه سریع از کانال (چکیده)
48 - مدیریت بهینه در مهندسی رودخانه با رویکرد تمهیدات پدافند غیر عامل (چکیده)
49 - بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل (چکیده)
50 - بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره آبشستگی موضعی در پایه پلها (چکیده)
51 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
52 - تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل (چکیده)
53 - بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
54 - مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ای (چکیده)
55 - مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانی (چکیده)
56 - شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT (چکیده)
57 - معادلات ریاضی حاکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ای (چکیده)
58 - بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار (چکیده)
59 - مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل (چکیده)
60 - مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
61 - اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
62 - مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار (چکیده)
63 - پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت (چکیده)
64 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
65 - ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
66 - بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
67 - ضریب دبی در مدل سرریز-دریچه (چکیده)
68 - انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار (چکیده)
69 - flood inundation extent in storage cell mode (چکیده)
70 - مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار (چکیده)
71 - بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
72 - مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (چکیده)
73 - مدل‌های برآورد دبی میانگین ماهانه و سالانه در حوضه کلات نادر (روش منطقه‌ای) (چکیده)
74 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
75 - بررسی انتقال وگرفتگی رسوب در سیستم ... (چکیده)
76 - بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (چکیده)
77 - مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی (چکیده)
78 - بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر انتقال رسوب در شرایط سیلاب طغیانی (چکیده)
79 - The effect of entrance geometry on discharge coefficient in culverts (چکیده)
80 - پرش هيدروليكي روي كانال هاي با شيب معكوس و پله منفي (چکیده)
81 - تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر