بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: کاظم اسماعیلی


موارد یافت شده: 110

1 - تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه ها (چکیده)
2 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
3 - مدلسازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیر سطحی از بستر رودخانه (چکیده)
4 - ارائه و بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی تحت اثر تغییر شیب میله ها (چکیده)
5 - بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی (چکیده)
6 - پایش تغییرات متغیرهای هواشناسی بر نوسانات دبی و پیش بینی این تغییرات تحت شرایط تغییراقلیم (مطالعه موردی: رودخانه کارده) (چکیده)
7 - آبشستگی موضعی اطراف خطوط لوله مستغرق تحت تاثیر پیگیبک¬لاین (چکیده)
8 - بررسی فشار آب منفذی در بدنه سد خاکی در مراحل ساخت به وسیله نرم افزار Plaxis مطالعه موردی سد دامغان (چکیده)
9 - مدل سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT (چکیده)
10 - Study hydraulic properties and design criteria for the river subsurface intake with a porous medium without cut off (چکیده)
11 - بررسی و مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعیین عمق آبشستگی (چکیده)
12 - بررسی تاثیر جداسازی آب شرباز آب مصرفی فضای سبز در میزان کاهش مصرف آب و کاهش هزینه ها(مطالعه موردی شهر قاین) (چکیده)
13 - تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی (چکیده)
14 - بررسی عددی اثرنابرابری دیواره بالادست و پایین دست سرریز زیگزاگی بر ضریب دبی (چکیده)
15 - توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه ای و مستطیلی (چکیده)
16 - بررسی ومقایسه مدل های ضریب تخلیه جریان در کف ریز ها وارائه مدل جدید (چکیده)
17 - ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از مدلهای هیدرولوژِیک (چکیده)
18 - ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین حریم کیفی چاه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی آبخوان استان گلستان) (چکیده)
19 - بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) (چکیده)
20 - رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی (چکیده)
21 - مهندسی رودخانه ازگذشته، تا آینده (بررسی رویکردها و چشم انداز) (چکیده)
22 - ارزیابی و بررسی کارآیی مدلهای برآورد رسوب مطالعه موردی رودخانه سولقان (چکیده)
23 - نگرشی توصیفی آماری بر اتفاقات شبکه آب شرب روستایی (چکیده)
24 - تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی (چکیده)
25 - مطالعه مروری بر فعالیت های انجام شده بر رودخانه کشف رود (چکیده)
26 - رویکرد جدید در کاهش طعم و بو از آب سدکارده با استفاده از سامانه‌ی ترکیبی فراصوت، سوپرهواده و جذب سطحی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه‌ی آب شماره‌ی 1 مشهد) (چکیده)
27 - پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش (چکیده)
28 - بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب (چکیده)
29 - تاثیر نصب آبپایه برروی حجم وعمق آبشستگی در پایین دست پایه پل در جریانماندگار و غیرماندگار (سیلابی) (چکیده)
30 - LABORATORIAL INVESTIGATING OF THE SCOURING EXTENSION IN THE RANGE OF TRAPEZOIDAL AND RECTANGULAR MULTIPLE VANES TO DIRECT THE FLOW IN THE RIVERS BENDS (چکیده)
31 - بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم) (چکیده)
32 - مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
33 - مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی (چکیده)
34 - Study of Hydraulic Properties and Design Criteria for New River Subsurface Water Harvesting Method (چکیده)
35 - The Effect of Semi-circular Side Weirs on Hydraulic Properties and Discharge Coefficient of Side Weirs (چکیده)
36 - مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای موج دار (چکیده)
37 - The effect of increasing the number of cycles on the performance of labyrinth side weir (چکیده)
38 - اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr (چکیده)
39 - بررسی و مدل سازی کمی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
40 - مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
41 - بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور) (چکیده)
42 - تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی (چکیده)
43 - بهینه سازی سیستم بیودیسک تصفیه فاضلاب بهداشتی با هدف بازیابی پساب نیروگاه (مطالعه موردی نیروگاه نیشابور) (چکیده)
44 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
45 - مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود (چکیده)
46 - تحلیل پهنه سیلاب گیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
47 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی (چکیده)
48 - بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
49 - بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده (چکیده)
50 - کنترل پرش آبی توسط جت آزاد سریع (چکیده)
51 - بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (چکیده)
52 - بررسی غلظت تعادلی رسوبات چسبنده در تنش هایبرشی مختلف با استفاده از فلوم دوار (چکیده)
53 - روش های آببندی پی سد خاکی و انتخاب روش بهینه (مطالعه موردی : سد بینالود) (چکیده)
54 - بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر) (چکیده)
55 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار (چکیده)
56 - مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل در شریان حیاتی کشور(رودخانه ها) (چکیده)
57 - بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی (چکیده)
58 - تحلیل پایداری سد خاکی در آبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی (چکیده)
59 - مدل‌سازی نرم‌افزاری تحلیل پایداری سد خاکی در حالت استاتیک و شبه استاتیک در انتهای مرحله ساخت (مطالعه مورد سد بینالود) (چکیده)
60 - بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند (چکیده)
61 - STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD (چکیده)
62 - اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی (چکیده)
63 - بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم (چکیده)
64 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
65 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
66 - مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز (چکیده)
67 - تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
68 - An experimental and numerical study on hydraulic charactristics and theoretical equations of circular weirs (چکیده)
69 - EXPERIMENTAL STUDY ON HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF BOTTOM INTAKE WITH GRANULAR POROUS MEDIA (چکیده)
70 - مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کانال های آبیاری با بستر موج دار (چکیده)
71 - بررسی اثر ویژگیهای هیدرولیکی برضریب سرریز کناری با تراز تاج متغیر (چکیده)
72 - بهینه سازی شبکه فاضلاب با استفاده از روش لاگرانژ افزاینده و مقایسه آن با نرم افزار (چکیده)
73 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی (چکیده)
74 - بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
75 - مدیریت ایمنی تاسیسات و منابع آب با ملاحظات پدافند غیر عامل (چکیده)
76 - تحلیل مدل عددی کانال بتنی در شرایط تخلیه سریع از کانال (چکیده)
77 - مدیریت بهینه در مهندسی رودخانه با رویکرد تمهیدات پدافند غیر عامل (چکیده)
78 - بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل (چکیده)
79 - بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره آبشستگی موضعی در پایه پلها (چکیده)
80 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
81 - تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل (چکیده)
82 - بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
83 - مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ای (چکیده)
84 - مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانی (چکیده)
85 - شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT (چکیده)
86 - معادلات ریاضی حاکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ای (چکیده)
87 - بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار (چکیده)
88 - مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل (چکیده)
89 - مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
90 - اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
91 - مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار (چکیده)
92 - پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت (چکیده)
93 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
94 - ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
95 - بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
96 - ضریب دبی در مدل سرریز-دریچه (چکیده)
97 - انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار (چکیده)
98 - flood inundation extent in storage cell mode (چکیده)
99 - مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار (چکیده)
100 - بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
101 - مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (چکیده)
102 - مدل‌های برآورد دبی میانگین ماهانه و سالانه در حوضه کلات نادر (روش منطقه‌ای) (چکیده)
103 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
104 - بررسی انتقال وگرفتگی رسوب در سیستم ... (چکیده)
105 - بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (چکیده)
106 - مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی (چکیده)
107 - بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر انتقال رسوب در شرایط سیلاب طغیانی (چکیده)
108 - The effect of entrance geometry on discharge coefficient in culverts (چکیده)
109 - پرش هيدروليكي روي كانال هاي با شيب معكوس و پله منفي (چکیده)
110 - تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر