بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: تحقیق | مقاله | مقالات | رایگان |


موارد یافت شده: 27226

1 - Experiences in e-Voting (چکیده)
2 - A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments Using Mobile Agents (چکیده)
3 - Experiencing Small-Scale e-Democracy in Iran (چکیده)
4 - Decetralised Approaches for Network Management (چکیده)
5 - Intrusion Detection Based on Neuro Fuzzy Classification (چکیده)
6 - A Neuro-Fuzzy Classifier for Intrusion Detection Systems (چکیده)
7 - A Novel Resource Advertisement and Discovery Model for Ubiquitous Computing Environments using Mobile Agents (چکیده)
8 - An Access Control Method for Learning Management Systems (چکیده)
9 - Distributed Learning Content Management System (چکیده)
10 - Searchin Internet Using Perisan Natural Language (چکیده)
11 - e-Learning and Mathematics (چکیده)
12 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده)
13 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده)
14 - Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software (چکیده)
15 - Web-based distance Learning (چکیده)
16 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)
17 - Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management (چکیده)
18 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)
19 - Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation (چکیده)
20 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
21 - New method for estimation of discharge (چکیده)
22 - Application of the single point measurement in discharge estimation (چکیده)
23 - A simple model for estimation of dimensionless isovel contours in open (چکیده)
24 - Streamwise velocity distribution in irregular shaped channels having (چکیده)
25 - Gravity on Noncommutative D-Branes (چکیده)
26 - Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon (چکیده)
27 - تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
28 - بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی (چکیده)
29 - تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی (چکیده)
30 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)
31 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)
32 - Detection of hydatid fluid and protoscolices antigens in sheep with hydatidosis (چکیده)
33 - Isolation and identification of facultative aerobic- anaerobic gram-positive bacteria in hatching eggs (چکیده)
34 - Preparation and evaluation of a recombinant antigen against Dermatophilosis in sheep (چکیده)
35 - Puzzling peptides from a phage display library (چکیده)
36 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
37 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
38 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole truth and nothing but the truth about false belief (چکیده)
39 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
40 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
41 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
42 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
43 - تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن (چکیده)
44 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
45 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
46 - Application of Fuzzy Logic Controllers in Traffic Management of Communication Networks (چکیده)
47 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)
48 - مکانیسم زمانبندی مبتنی بر انحراف کیفیت سرویس سه بعدی برای شبکه های بی سیم وفقی (چکیده)
49 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
50 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
51 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت جابجایی بر روی آن (چکیده)
52 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده)
53 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
54 - بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز (چکیده)
55 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
56 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
57 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
58 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
59 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
60 - بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی (چکیده)
61 - مشخصات گرمایی یک ترموسیفون بسته دو فاز (چکیده)
62 - طراحی مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا برای نگهداری انرژی در صنعت (چکیده)
63 - KINETICS OF BENZYL CHLORIDE PRODUCTION IN A BENCH REACTOR UNDER PRESSURE WITH STIRRER (چکیده)
64 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده)
65 - عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU (چکیده)
66 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)
67 - ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدیگاه صنایع (چکیده)
68 - بررسی تجربی از یک مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا با استفاده از روش -NTU (چکیده)
69 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده)
70 - نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ترموسیفون (چکیده)
71 - Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
72 - اثرAspect Ratio وFilling Ratio بر روی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیب دار (چکیده)
73 - بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها (چکیده)
74 - جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
75 - شبيه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمايی در سيستم های تهويه مطبوع (چکیده)
76 - بحران انرژی و ايجاد الگو و ساختارهای مصرف بهينه انرژی (چکیده)
77 - بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ويژگيهای انتقال حرارت يک ترموسيفون دو فازی بسته شيبدار (چکیده)
78 - بررسي کارايي ترموسيفون دو فازي بسته با چگالنده عمودي و تبخير کننده مايل در آب گرمکن هاي خانگي خورشيدي ترموسيفوني (چکیده)
79 - بررسي عوامل موثر بر عملکرد حرارتي يک مبادله کن ترموسيفوني به روش ε-NTU (چکیده)
80 - کاربرد لوله های گرمايی در صنعت (چکیده)
81 - تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لوله های پره دار (چکیده)
82 - بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی (چکیده)
83 - بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده)
84 - بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
85 - ورود به سازمان جهانی تجارت و همگرائی بازار محصولات کشاورزی در ایران (چکیده)
86 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)
87 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
88 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)
89 - Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM (چکیده)
90 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
91 - High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment (چکیده)
92 - شناساگر خودكار نوع مدولاسيون ديجيتال با استفاده از يك سيستم دسته بندی کننده بردار پشتيبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی (چکیده)
93 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
94 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)
95 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)
96 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)
97 - Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
98 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
99 - Ignition of epoxy by a high radiation Source, A Numerical Study (چکیده)
100 - Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition (چکیده)
101 - On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D (چکیده)
102 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
103 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (چکیده)
104 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از منحنیهای spline و الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
105 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)
106 - Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation (چکیده)
107 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
108 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
109 - Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach (چکیده)
110 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
111 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) (چکیده)
112 - Optimal Structural Layout Based on a Local Stress Level Using an Evolutionary Procedure (چکیده)
113 - بررسی آبگرمکن در یک ترموسیفون بسته دو فاز (چکیده)
114 - مطالعه حرارتی بر مبدل گرمایی لوله گرمایی یک ترموسیفون هوا به هوا در تاسیسات هوایی (چکیده)
115 - Modal Analysis of an Automotive Wheel (چکیده)
116 - Application of the Genetic Algorithm and Davidon-Fletcher-Powell Method in the Maximization of the tip Velocity of a Simple Diving Board (چکیده)
117 - ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی (چکیده)
118 - بهینه سازی رام خودرو سواری (چکیده)
119 - Maximization of the tip velocity of a diving board using the evolutionary program and a variable metric method (چکیده)
120 - Comparison of Evolutionary Program with Variable Metric Methods, in Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
121 - Comparison of Genetic Algorithm with Variable Metric Methods in Optimization a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
122 - Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Response Velocity upon Release from a Deflected State (چکیده)
123 - Optimality Conditions for Maximizing the Tip velocity of a Cantilever Beam (چکیده)
124 - Elements of an Islamic University (چکیده)
125 - چگونه پایان نامه بنویسیم؟ (چکیده)
126 - چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ (چکیده)
127 - Forth at a Glance (چکیده)
128 - The Development of a Computer Program for Cam and Follower Design (چکیده)
129 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده)
130 - میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه های چند سازه ای متقارن (چکیده)
131 - Three-dimensional interlaminar stress analysis at free edges of general cross-ply composite laminates (چکیده)
132 - Free edge stress analysis of general cross-ply composite laminates under extension and thermal loading (چکیده)
133 - Accurate Determination of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Laminates (چکیده)
134 - Deformation and Stress Analysis of Circumferentially Fiber-Reinforced Composite Disks (چکیده)
135 - Three-Dimensional Stress Analysis of Rotating Composite Beams Due to Material Discontinuities (چکیده)
136 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)
137 - RANCIMAT TEST FOR THE ASSESSMENT OF USED FRYING OILS QUALITY (چکیده)
138 - بررسي نقش آنتي اكسيدانهاي طبيعي در صنايع روغن از ديدگاه سلامتي و تغذيه (چکیده)
139 - Antioxidant Activity of Various Extracts of Old Tea Leaves and Black Tea Wastes (Camellia sinensis L.) (چکیده)
140 - فعالیت آنتی اکسیدانی ضایعات چای (Camellia sinensis L) (چکیده)
141 - بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران (چکیده)
142 - Discarding of used frying oils in terms of color index, refractive index and viscosity values (چکیده)
143 - کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته با استفاده از حشرات بومی (چکیده)
144 - تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris) (چکیده)
145 - Sugar Beet Plant Water -uptake and Plant water Relationships under Salt stress (چکیده)
146 - تاثیر صافی سطح تمام شده بر روی دمای بحرانی حفره دار شدن در فولاد زنگ نزن (چکیده)
147 - آنالیز جریان و موفولوژی حفره های ناپایدار و پایدار خوردگی حفره ای در مقادیر بیشتر از پتانسیل حفره دار شدن (چکیده)
148 - Deterioration of pitting corrosion of 316 Stainless steel by sensitization heat treatment (چکیده)
149 - Elasto-Plastic Element-Free Galerkin Metod (چکیده)
150 - مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهی (چکیده)
151 - Geoelectrical investigation for the assessment of groundwater conditions: a case study‎ (چکیده)
152 - on the Fisher information in record values (چکیده)
153 - Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran (چکیده)
154 - Reducing and/or substituting Cu-fungicide use in organic crop production systems (چکیده)
155 - Models to Predict Flowering Time in the Main Saffron Production Regions of Khorasan Province (چکیده)
156 - اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ) (چکیده)
157 - بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (چکیده)
158 - تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد (چکیده)
159 - مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان (چکیده)
160 - Cardinal Temperatures for Germination in Three Millet Specieses-Panicum miliaceum, Pennisetum glauc (چکیده)
161 - ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات (چکیده)
162 - تنوع زیستی گیاهان زراعی (چکیده)
163 - تنوع گونه های زراعی در ایران (چکیده)
164 - ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) (چکیده)
165 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
166 - Chiral bosonization as a Duality (چکیده)
167 - A comparison between Ant colony and Tabu search algorithms for job shop scheduling with sequence-dep (چکیده)
168 - Superstring Scattering from D-Branes (چکیده)
169 - Superstring Scattering from D-Branes Bound States (چکیده)
170 - World-Volume Interactions on D-Branes (چکیده)
171 - String Scattering from D-branes in Type 0 Theories (چکیده)
172 - Non-commutative world-volume interactions on D-brane and Dirac-Born-Infeld action (چکیده)
173 - Tachyon couplings on non-BPS D-branes and Dirac-Born-Infeld action (چکیده)
174 - World-Volume Potentials on D-branes (چکیده)
175 - Transformation of the Dirac-Born-Infeld action under the Seiberg-Witten map (چکیده)
176 - Dirac-Born-Infeld action, Seiberg-Witten map, and Wilson Lines (چکیده)
177 - Gauge Invariant Operators and Closed String Scattering in Open String Field Theory (چکیده)
178 - On-shell S-matrix and tachyonic effective actions (چکیده)
179 - Excited D-brane decay in Cubic String Field Theory and in Bosonic String Theory (چکیده)
180 - Off-shell extension of S-matrix elements and tachyonic effective actions (چکیده)
181 - Slowly varying tachyon and tachyon potential (چکیده)
182 - ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک (چکیده)
183 - IT in Iran at a glance (چکیده)
184 - ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی ( مطالعه موردی) (چکیده)
185 - An Evaluation of important factors for selecting EPS in SMEs of Iran (چکیده)
186 - A New Quadrature LC Ocillator (چکیده)
187 - نوسانساز متعامد تفاضلی LC با مصرف توان پایین و نویز کم (چکیده)
188 - تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای (چکیده)
189 - تحلیل ارتجاعی-مومسان مسائل صفحه ترکدار توسط روش گالرکین بدون المان (چکیده)
190 - تحلیل تنش در اطراف ترک در شرائط ارتجاعی-مومسان و خزشی بروش گالرکین بدون المان (چکیده)
191 - اثر سرعت پرسکاری روی نیروی پرس (چکیده)
192 - Mitotic accumulations of PML protein contribute to the re-establishment of PML nuclear bodies in G1 (چکیده)
193 - The number of PML nuclear bodies increases in early S phase by a fission mechanism (چکیده)
194 - Organization of chromatin in the interphase mammalian cell (چکیده)
195 - Subcellular localization of protein kinase C d and 1 affects transcriptional and post-transcriptional processes in four-cell mouse embryos (چکیده)
196 - Expression profile of protein kinase C isozymes in preimplantation mouse development (چکیده)
197 - Utp8p Is an Essential Intranuclear Component of the Nuclear tRNA Export Machinery of Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
198 - Effects of Disruption of the Embryonic Alkaline Phosphatase Gene on Preimplantation Development of the Mouse (چکیده)
199 - Cex1p is a novel cytoplasmic component of the Saccharomyces cerevisiae nuclear tRNA export machinery that may play a role in unloading of tRNA from the tRNA nuclear export receptor complex at the NPC (چکیده)
200 - تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد (چکیده)
201 - The Effects of Salinity on Extractability and Chemical Fractions of Zinc in Selected Calcareous Soils of Iran (چکیده)
202 - بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نایشگاه های بین المللی بازرگانی بر موفقیت تجاری ان ها (چکیده)
203 - Summarizing Soccer Videos without Detecting the Events (چکیده)
204 - چند معیار جدید انطباق مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو (چکیده)
205 - The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio (چکیده)
206 - An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation (چکیده)
207 - Eye Detection in Color Images (چکیده)
208 - طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet (چکیده)
209 - An Application of Image Analysys to Dehydration of Osmosed Pumpkin by Hot Air Drying (چکیده)
210 - Event Detection and Automatic Summarization in Soccer Video (چکیده)
211 - کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (چکیده)
212 - Down-regulation of Hsp27 radiosensitizes human prostate cancer cells (چکیده)
213 - تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی (چکیده)
214 - تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد (چکیده)
215 - تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)
216 - تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار (چکیده)
217 - The Injurious Arthropods of wild Pistachio Trees (pistacia Vera: Anacardiaceae) In Northeastern Iran (چکیده)
218 - n-HOMOMORPHISMS (چکیده)
219 - Automatic continuity of σ-derivations on C*-algebras (چکیده)
220 - On the Cauchy-Rassias inequality and linear n-inner product preserving Mappings (چکیده)
221 - Approximate homomorphisms of ternary semigroups--ISI (چکیده)
222 - Approximately vanishing of topological cohomology groups (چکیده)
223 - A fixed point approach to stability of a quadratic equation (چکیده)
224 - On the stability of J*-homomorphisms (چکیده)
225 - On the stability of the orthogonal Pexiderized Cauchy equation (چکیده)
226 - Orthogonal stability of the Pexiderized quadratic equation (چکیده)
227 - Approximate (σ-τ)-contractibility (چکیده)
228 - Hyers-Ulam-Rassias stability of generalized derivations (چکیده)
229 - Satbility of ternary homomorphisms via generalized Jensen equation (چکیده)
230 - تفاوت یادگیری زبان اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان (چکیده)
231 - HOT CRACK FORMATION IN PURE Cu AND Cu-30%Zn ALLOY DURING IN SITU SOLIDIFICATION (چکیده)
232 - معرفی گونه های جدیدی از پروانه های زیان آور جنگل های پسته خراسان (چکیده)
233 - MEASURMENT OF THE PLASMA FREE FATTY ACIDS (چکیده)
234 - Organization of chromatin in the preimplantation mouse embryo (چکیده)
235 - Theory Of Hot Crack Formation (چکیده)
236 - مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
237 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)
238 - Transient response of finned-tube condenser in household refrigerators (چکیده)
239 - تاثیر ریز ساختار اولیه روی زمان کروی شدن سمانتیت در فولاد CK60 (چکیده)
240 - روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی به روش الگوریتم ژنتیک (چکیده)
241 - اصلاح ریز ساختار الیاژ A356 با استفاده از ریخته گری روی سطح شیبدار (چکیده)
242 - اثر سرعت جوشکاری بر ریز ساختار الیاژی از Cu-Zn در فرایند FWS (چکیده)
243 - اثر کار گرم و عملیات حرارتی بر روی ساختار و خواص میکروالیاژ 30MSV6 (چکیده)
244 - تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه گندم (چکیده)
245 - بازشدگی در پوسته تحتانی کیوشو-زاپن- (چکیده)
246 - Soft computing-based nonlinear fusion algorithms for describing non-Darcy flow in porous media (چکیده)
247 - A NEW INVESTIGATIONON ON THE PERFORMANCE OF RAINFALL IDF MODELS (چکیده)
248 - اثر افزودن ذرات SiC بر ییر سختی کامیوزیتA356-3% SiC (چکیده)
249 - On the Mutually Commuting n-tuples in Compact Groups (چکیده)
250 - On the Growth Sequences of PSp_2m, q (چکیده)
251 - On the Degree of Theta Pairs of Finite Groups (چکیده)
252 - تاثیر شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک (چکیده)
253 - Some Univariate Stochastic Orders On Record Values (چکیده)
254 - Comparing the fisher information in record values and iid observations (چکیده)
255 - Nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data (چکیده)
256 - Confidence intervals for quantiles in term of record range (چکیده)
257 - Characterization of hazard function factorization by Fisher information in minima and upper record values (چکیده)
258 - Distribution-free confidence intervals for quantile intervals based on current records (چکیده)
259 - Preservation of some reliability properties by certain record statistics (چکیده)
260 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
261 - Some Characterizations based on entropy of order statistics and record values (چکیده)
262 - Entropy properties of record statistics (چکیده)
263 - Water : soil ratio influences aqueous phase chemistry of indigenous copper and zinc in soils (چکیده)
264 - Ion exchange resin and MINTEQA2 speciation of Zn and Cu in alkaline sodic and acidic soil extracts (چکیده)
265 - Changes in composition of soil aqueous phase nfluence chemistry of indigenous heavy metals in alkaline sodic and acidic soils (چکیده)
266 - Analysis of indigenous zinc in alkaline sodic soil solutions by graphite furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
267 - Gas permeation properties of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes (چکیده)
268 - The effect of water vapor on the performance of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes in CO2/CH4 separation applications (چکیده)
269 - Orthogonal constant mappings in isosceles orthogonal spaces (چکیده)
270 - σ-derivations in Banach algebras (چکیده)
271 - More on reverse triangle inequality in inner product spaces (چکیده)
272 - Refinements of reverse triangle inequalities in inner product spaces (چکیده)
273 - Hahn-Banach theorem in generalized 2-normed spaces (چکیده)
274 - On (co)homology of triangular Banach algbras (چکیده)
275 - q-norms are really norms (چکیده)
276 - Dynamical systems on Hilbert C*-modules (چکیده)
277 - Approximate double centralizers (چکیده)
278 - MATH MODELING IN EDUCATIONAL RESEARCH: AN APPROACH TO METHODOLOGICAL FALLACIES (چکیده)
279 - Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism (چکیده)
280 - اندازه گیری تغییرات دسترسی در منطقه کلانشهری سیدنی (2001-1991) (چکیده)
281 - تاثیر دمای ییر سختی بر روی خواص الیاژ Al-7075 مورد استفاده در دستگاه جوش یلاستیک (چکیده)
282 - تکامل روش اشبی در انتخاب مواد مهندسی به کمک تحلیل های المان محدود (چکیده)
283 - مطالعه رفتار و سینیتیک ییر سختی الیاژ Al-356A (چکیده)
284 - Melting temperature, transformation and metastable phase diagram of rapidly solidified Ag-Cu alloys (چکیده)
285 - اثر یارامترهای جوشکاری روی ساختار میکروسکیی و خواص مکانیکی الیاژ Cu-Zn جوشکاری اصطکاکی شده (چکیده)
286 - An improved design method for estimating the annual auxiliary energy requirement for solar heating building (چکیده)
287 - مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد (چکیده)
288 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
289 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
290 - تاثیر ورم پستان بر تولید و DFBC در گاوهای هلشتاین (چکیده)
291 - تاثیر CLA بر تولید پروستاگلندینها در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
292 - N-Junction Modeling in Perforate Silencer of Internal Combustion Engine (چکیده)
293 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
294 - The commutator Subgroup and Schur Multiplier of a Pair of Finite p-Groups (چکیده)
295 - n-isoclinismclasses and n-nilpotency degree of finite groups (چکیده)
296 - The structure of Bell groups (چکیده)
297 - The analysis and feasibility of using heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
298 - جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی (چکیده)
299 - Antimicrobial susceptibility testing ofMannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolated from calves with dairy calf pneumonia (چکیده)
300 - Ultra Isologism of Groups (چکیده)
301 - Some properties on the Schur multiplier of a pair of groups (چکیده)
302 - تاثیر ساختار ژنتیکی جمعیت برروی برآورد پارامترهای مربوط به صفات تحت تاثیر اثرات مادری (چکیده)
303 - ضربکر شور از یک جفت از p-گروههای متناهی (چکیده)
304 - Calibration of Hydraulic Parameters for Flow through Rockfill Structures (چکیده)
305 - Equations for discharge calculation in compound channels having homogeneous roughness (چکیده)
306 - ON THE PERFORMANCE OF DIFFERENT EMPIRICAL LOSS EQUATIONS FOR FLOW THROUGH COARSE POROUS MEDIA (چکیده)
307 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده)
308 - تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت (چکیده)
309 - Variability of hydraulic parameters in coarse porous media (چکیده)
310 - Energy and Momentum Approaches for Analysis of Gradually-varied Flow through Compound Channels (چکیده)
311 - برخی از معیارهای پشتیبانی از فرضیه های آماری (چکیده)
312 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
313 - Statistical Evidence Methodology for Model Acceptance based on Record Values (چکیده)
314 - ماتريس اطلاع فيشر در توزيع وايبل بر مبناي داده هاي ركوردي (چکیده)
315 - استنباط شواهدی بر مبنای داده های رکوردی و زمان رخداد آنها (چکیده)
316 - The Bainitic Phase Transformation in Aluminium Containing Ductile Irons After Short Time of Austempering (چکیده)
317 - Effects of topical allicin on second-intention wound healing in dogs-histological aspects (چکیده)
318 - Analgesia Effects of Detomidine HCl When Administered Into the Distal Interphalangeal Joint in Horses With Experimental Solar Pain (چکیده)
319 - An ant colony algorithm for the pos/neg weighted p-median problem (چکیده)
320 - On the Minimax Optimality of Block Thresholded Wavelets Estimators for p-Mixing Process (چکیده)
321 - Estimation of the Survival Function for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
322 - Wavelet based estimation of the derivativesof a density with associated variables (چکیده)
323 - براورد مشتقات تابع چگالی برای متغیرهای m - وابسته (چکیده)
324 - Distilled Water as an Irrigation Fluid in Percutaneous Nephrolithotomy (چکیده)
325 - ارزيابی ميزان چرخش جريان درون محفظه سيلندر يک موتور ديزل بوسيله دستگاه Swwirl Meter (چکیده)
326 - Wavelet Linear Density Estimation for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
327 - بررسی آزمايشگاهی تاثير تزريق بخار در کاهش اکسيدهای ازت در توربينهای گازی GE-F5 (چکیده)
328 - بررسی پارامترهای راندمان حرارتی ودمای عملکرد در توربينهای گازی GE-F5در نتيجه تزريق بخار در سيستمVODOLEY (چکیده)
329 - تاثیر تزریق بخار در راندمان حرارتی و دمای عملکرد توربينهای گازی GE-F5 با اعمال سيستم VODOLEY (چکیده)
330 - مقایسه اثر دو روش مشاهده ای الگوی ماهر و در حال یادگیری بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون (چکیده)
331 - Rupture of The Peroneous tertius In Horse (چکیده)
332 - Urethral Extension and Caslick s Surgery for Infertility Treatment in Pneumovagina Cases with Sunke (چکیده)
333 - Effect of analgesia of the metacarpophalangeal joint in horses (چکیده)
334 - Effect of Sodium Bentonite and Comparison of Pellet vs Mash on Performance of Broiler Chickens (چکیده)
335 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
336 - مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعت (چکیده)
337 - برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی (چکیده)
338 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) (چکیده)
339 - بررسی نقش بیمه در تولید گندم (چکیده)
340 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
341 - Growth Response and Gass Exchanged of Sugar Beet Plant Under Salt Stress (چکیده)
342 - Bovine blood neutrophil acyloxyacyl hydrolase (AOAH) activity during endotoxin and coliform mastitis (چکیده)
343 - تاثير پرخوران محدود همراه با اينتر کولينگ بر کاهش دود سياه در موتورهای اشتعال تراکمی (چکیده)
344 - Neutrophil bactericidal impairment in dairy cows around parturition: supportive effects of dietary organic selenium (چکیده)
345 - اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
346 - مقایسة تأثیر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت دریبل فوتبال (چکیده)
347 - تخمین دبی در یک رودخانه جزر و مدی با جریان برگشتی موضعی (چکیده)
348 - مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
349 - Electrochemical hydride generation atomic absorption spectrometry for determination of cadmium (چکیده)
350 - Mechanistic aspects of electrochemical hydride generation for cadmium (چکیده)
351 - Study of Complex Formation between N-Phenylaza-15-Crown-5 with Mg2+,Ca2+, Ag+ and Cd2+ Metal Cations in Some Binary Mixed Aqueous and Non-aqueous Solvents Using the Conductometric Method (چکیده)
352 - Study of Complexation Reactions Between Alkali and Alkaline- Earth Metal Cations with Dibenzo-18-Crown-6(DB18C6) in Mixed Nonaqueous Solvents Using the Conductometry Method (چکیده)
353 - بهینه سازی و ارزیابی تولید الکتروشیمیایی هیدرید فرار روی در یک سل الکترولیتیکی جدید (چکیده)
354 - روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون های پرتاب شده در نیمه هادی ها (چکیده)
355 - بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد) (چکیده)
356 - مطالعه بافت شناسی روند تکوین پیوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش (چکیده)
357 - A New Fuzzy Algorithm for Global Job Scheduling in Multiclusters and Grids (چکیده)
358 - Parallelization of Fuzzy Classical Filters for Image Noise Reduction (چکیده)
359 - بررسی اثرات مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
360 - تاثیر جیره های غذایی حاوی نمکهای آنیونی یا اسیدکلریدریک بر مواد معدنی و وضعیت اسید- باز خون و ادرار تلیسه ها و گاوهای خشک نژاد هلشتاین (چکیده)
361 - Identification of Bovine Kappa-Casein Genotypes in Two Iranian Holstein Farms by PCR-RFLP (چکیده)
362 - Effect of Early Feed Restriction on Performance Characteristics and serum thyroxin of broiler checkens (چکیده)
363 - بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در مناطق روستایی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
364 - بررسی تعاملات نظام‌های تحقیق‌، ترویج و کشاورزان مطالعه موردی :استان گلستان، محصول پنبه (چکیده)
365 - Effect of different non starch polysaccharides on performance and intestinal microflora of young broiler chicken (چکیده)
366 - اثرات ضد باکتریایی بعضی از روغنهای فرار ایرانی برروی اشریشیا کلی (چکیده)
367 - Effect of transportation stress on blood and bronchoalveolar lavage fluid components in calves (چکیده)
368 - بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تست کالیفرنیایی شیر، شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با پنی سیلین در میزان شیر دهی آنان (چکیده)
369 - بررسی فراوانی باکتریهای سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تاثیر این باکتریها بر ویژگیهای شیر پاستوریزه تولید شده (چکیده)
370 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
371 - رویکرد حوزه ای به ذهن و زبان از منظر عصب شناسی و زبانشناسی (چکیده)
372 - ترازگر توربوی با پیچیدگی کم برای مخابرات با استفاده از خطوط انتقال برق (چکیده)
373 - تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای (چکیده)
374 - تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات (چکیده)
375 - بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد (چکیده)
376 - Documenting and Comparing Plant Species Diversity by Using Numerical and Parametric Methods in Khaje Kalat, NE Iran (چکیده)
377 - اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران (چکیده)
378 - Veterinarians and dairy nutrition management: basic concepts and design-it-yourself—a veterinary-oriented ration evaluation program (چکیده)
379 - Ischaemia/Reperfusion Injury in Experimentally Induced Abomasal Volvulus in Sheep (چکیده)
380 - بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری (چکیده)
381 - کاهش آلودگی در موتورهای بنزینی با تبدیل سیستم سوخت رسانی کاربراتوری بهمراه مانی فولد گرم به سیستم جدید کاربراتورهای تبخیری با مانی فولد سرد. (چکیده)
382 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه Swirl Meter (چکیده)
383 - تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته (چکیده)
384 - گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی (چکیده)
385 - On the development of the tense aspect system in early New and New Persian (چکیده)
386 - بررسی ساختواژی پسوند نام آوایی است در گویشهای خراسان (چکیده)
387 - Serum and whole blood inorganic phosphorus in lambs from birth to 400th day of life: effect of weaning as a cutoff point between neonatal and adult levels (چکیده)
388 - Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, interred from the aftershock d (چکیده)
389 - نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده)
390 - شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی (چکیده)
391 - تاثیر پرخوران محدود همراه با اینترکولینگ بر کاهش دود سیاه در موتورهای اشتعال تراکمی (چکیده)
392 - بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum) (چکیده)
393 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)
394 - صلح جهانی و ضرورت برسمیت شناختن تفاوتها (چکیده)
395 - Influence of Population Stracture on (چکیده)
396 - مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica (چکیده)
397 - ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء (چکیده)
398 - نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی ها (چکیده)
399 - بEffect of essential oils and temperature on storage improvement of Sour cherry (چکیده)
400 - Outbreaks of cardiomyopathy in lambs due to foot and mouth disease (چکیده)
401 - Experimental Oleander (Nerium oleander) poisoning in goats: Clinical and pathological study (چکیده)
402 - Using haematological and serum biochemical findings as prognostic indicators in calf diarrhoea (چکیده)
403 - Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex (چکیده)
404 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
405 - Protection against Listeria monocytogenes by ODN containing CpG motifs in BALB/c and C57BL/6 mice (چکیده)
406 - Asymptoticity aspect of the quadratic functional equation in (چکیده)
407 - Efficacy of dried colostrum powders in the prevention of diarrhea in neonatal Holstein calves (چکیده)
408 - Post-parturient haemoglobinuria in Iranian river buffaloes: a preliminary study (چکیده)
409 - تاثير انجماد و انكوباسيون در جداسازي باكتري استافيلوكوك از ورم پستان تحت باليني در گاو (چکیده)
410 - Interpretation of bovine serum total calcium: effects of adjustment for albumin and total protein (چکیده)
411 - Differentiation of heel pain from other hoof pain in horses (چکیده)
412 - Relationships between fertility and serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
413 - The Effect of Anionic Salts Feeding During Dry Period on Metabolism and Health of Dairy Cows (چکیده)
414 - تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان (چکیده)
415 - Biosystematic study of Anura in the Markazy Province of central Iran (چکیده)
416 - Effects of garlic (allium sativum) and its chief compound, allicin, on acute lethality of cyanide in rats (چکیده)
417 - Arsenic and antimony in drinking water in kohsorkh area, northeast Iran possible rosks for the public health (چکیده)
418 - Phytoremediation of arsenic by macroalgae: Implication in natural contaminated water, northeast Iran (چکیده)
419 - تاثیر عوامل مزاحم فضائی و ابعادی بر مهارت های عبور از خیابان کودکان و بزرگسالان (چکیده)
420 - سام شپرد و ادبیات نمایشی مدرن و پست مدرن (چکیده)
421 - بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاری (چکیده)
422 - تاثیر مقادیر مختلف فسفر بر واکنش دو رقم گندم مقاوم و حساس به کمبود آب (چکیده)
423 - Temperature dependence of the linewidth of spin-waves in Co/CoO bilayers (چکیده)
424 - مناسبات خارجی ایران در عصر قاجار:روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ (چکیده)
425 - Time-Domain Equalizer for OFDM Systems Based on SINR Maximization (چکیده)
426 - مشخصه‌های تنش تکتونیکی در فلات ایران با استفاده از تعیین سازوکار کانونی زلزله‌های ثبت شده (چکیده)
427 - انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل (چکیده)
428 - Calpastatin polymorphism and its association with daily gain in Kurdi sheep (چکیده)
429 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
430 - بررسی چندشکلی موجود در ناحیه اینترون دو ژن لپتین (leptin) گاو نژاد سرابی (چکیده)
431 - تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راههای اصلی دو خطه ایران (چکیده)
432 - نقش عنصر کیفیت زندگی در هزینه جامع تصادفات (چکیده)
433 - بررسي نقش کاهش زمان سفر ناشي از بهسازي معابر (چکیده)
434 - بررسي کاربرد ضرايب تعديل تصادف (AMF) در تعيين تاثير (چکیده)
435 - ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پلها در راههای ایران (چکیده)
436 - خستگی و خواب آلودگی، مهم ترین عامل تصادفات وسایل نقلیه سنگین در ایران (چکیده)
437 - سنگینی بار تلفات تصادفات جاده ای: یک مطالعه واگیرشناسی در ایران (چکیده)
438 - تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم (چکیده)
439 - تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندم (چکیده)
440 - تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه (چکیده)
441 - بررسی کوکسیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار (چکیده)
442 - بررسی میزان آلودگی Haemoproteus columbae در کبوتران شهرستانهای مشهد و شیروان (چکیده)
443 - گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (چکیده)
444 - تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسه (چکیده)
445 - ON THE SUITABILITY OF SOOT FORMATION MODELS IN TURBULENT FLAMES: A COMPARISON STUDY (چکیده)
446 - اثر اندازه قطره سوخت مایع بر انتشار دوده از شعله های اسپری مغشوش (چکیده)
447 - ایمن کردن بره ها بوسیله پیکره انگل اکینو کوکوس گرانولوزوس (چکیده)
448 - On the Dependence of soot Formation and combustion on swirling combustion Furnaces: Measurement and (چکیده)
449 - اثر عدد چرخش بر تشکيل دوده در شعله های متلاطم پخشی سوخت گاز (چکیده)
450 - Report of Dread:an Anonymous Diary on the Situation of Southern Khorasan on the Event of Afghan Invation (چکیده)
451 - راههای ارتباطی پارسه در دوره هخامنشی (چکیده)
452 - Prevalence of Echinococcus granulosus and other intestinal helminths of stray dogs in mashhad area, Iran (چکیده)
453 - بررسی اپیدمیولوژیکی آلودگی درمانیسوس گالینه در گله های مرغ تخم گذار شهرستان مشهد (چکیده)
454 - وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری) (چکیده)
455 - گزارش اولین حضور ول برفی (Chionomys nivalis (Rodentia: Arvicolinae از کوه های بینالود و البرز در ایران (چکیده)
456 - A New Species of Wood Mouse of the genus A Podemus (چکیده)
457 - تنوع زيستي جوندگان کوير مرکزي فلات ايران (چکیده)
458 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
459 - مبادله ژنی در موش خانگی شرق فلات ایران (چکیده)
460 - فراوانی سیرفید های بالغ روی گل های مختلف (چکیده)
461 - Effects of preweaning parenteral supplementation of vitamin E and selenium on hematology, serum proteins, and weight gain in dairy calves (چکیده)
462 - Effects of oral administration of levamisole on non-specific immunity, (چکیده)
463 - studies on hemoglobin polymorphism of two breed of (چکیده)
464 - پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI (چکیده)
465 - Serum Biochemistry of Persian Fallow Deer-Dama Mesopotamica (چکیده)
466 - بررسی سال شماررسمی شدن تشیّع درعصرحکومت ایلخانان (چکیده)
467 - بازتاب اقتدار اجتماعی فقهای شیعه در منابع صوفیانه اواخر سده 11/17 (چکیده)
468 - Effects of parenteral supply of iron and copper on hematology, performance, and health in neonatal dairy calves (چکیده)
469 - The Effects of Cytopathic and Noncytopathic Bovine Viral Diarrhoea Virus with Sperm Cells on In Vitro Fertilization of Bovine Oocytes (چکیده)
470 - بررسی مقدماتی فراوانی ورم پستان مایکوپلاسمایی در تعدادی از گله های گاو شیری اطراف مشهد (چکیده)
471 - Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran (چکیده)
472 - رده هایn-ایزوکلینیسم ودرجه n-پوچتوانی گروههای متناهی (چکیده)
473 - خواصی از ضربگر شور یک جفت از گروهها (چکیده)
474 - Predicting Wheat Yield by Using Meteorological Data and a Statistical Model in Gharakhil Area (North of Iran) (چکیده)
475 - Effect of Aerobic Exercise Training on Pulmonary Function and Tolerance of Activity in Asthmatic Patients (چکیده)
476 - مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو (چکیده)
477 - Estimating Wheat Planted area in North East of IRAN by MODIS sensor (چکیده)
478 - بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل(Dipt. Syrphidae) در شهرستان بردسکن(خراسان رضوی) (چکیده)
479 - Spatial Modelling of Soil Erosion Using GIS(A case study in Kermanshah, Iran) (چکیده)
480 - Using GIS for Priority Assessment of Road Construction in Kermanshah Province (چکیده)
481 - Using RS and GIS for Spatial Estimation of Evaporation: A case study in Tang-e-Kenesht Catchment (West of Iran) (چکیده)
482 - Developing Health Geographic Information for Khorasan Province in Iran (چکیده)
483 - Serum biochemistry of Iranian Turkmen (Akhal-Teke) horses (چکیده)
484 - Axisymmetric stagnation - Point flow and heat transfer OBLIQUELY IMPINGING ON A ROTATING CIRCULAR CYLINDER (چکیده)
485 - Peripartal serum biochemical, haematological and hormonal changes associated with retained placenta in dairy cows (چکیده)
486 - Using Allocation Models for Regional Planning in GIS Environment (چکیده)
487 - Axisymmetric stagnation - Point flow and heat transfer of a viscous fluid on a rotating cylinder with time-dependent angular velocity and uniform transpiration (چکیده)
488 - Comparison of the molten globule states of thermophilic and mesophilic α-amylases (چکیده)
489 - A Ca-independent α-amylase that is active and stable at low pH from the Bacillus sp. KR-8104 (چکیده)
490 - Implication of a critical residue (Glu175) in structure and function of bacterial luciferase (چکیده)
491 - Purification and Characterization of an Antibacterial, Antifungal and Non Hemolytic Peptide from Rana Ridibunda (چکیده)
492 - The Effect of Ascorbic Acid on Hematology, Serum Biochemistry and Health of Dairy Calves (چکیده)
493 - حل تشابهی جریان و انتقال حرارت بین دو سیلندر چرخان با سزعت ثابت (چکیده)
494 - رهیافت جدید در طراحی یک سیستم حرارتی خورشیدی بسته (چکیده)
495 - بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در مزارع ذرت (چکیده)
496 - اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه - Nigella sativa (چکیده)
497 - اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای (چکیده)
498 - اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (چکیده)
499 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری (چکیده)
500 - Studying the sustainability of a wheat-cotton Agroecosystem in Iran (چکیده)
501 - نگاه قهرمانان زن نسبت به مردان در داستانهای نویسندگان زن در دو دهه اخیر (چکیده)
502 - Effects of Zn-7® on open wound healing in dogs (چکیده)
503 - Macroscopic aspects of wound healing (contraction and epithelialisation) after topical administration of allicin in dogs (چکیده)
504 - Cardiovascular and Respiratory Effects of Romifidine and/or Xylazine in Ketamine Anaesthesia in Dog: An Experimental Study (چکیده)
505 - مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی (چکیده)
506 - خارج نمودن یک اندام حرکتی اضافی در یک گوساله تازه متولد شده: گزارش یک مورد (چکیده)
507 - TOXICITY OF CITRUS OILS AGAINST CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (F.) ADULTS (چکیده)
508 - Mechanical properties of pumpkin (چکیده)
509 - Abrasive peeling of pumpkin (چکیده)
510 - Design and manufacturing of test rig for investigation of improved mechanical peeling methods of fruits and vegetables (چکیده)
511 - Experimental investigation of abrasive peeling of pumpkin (چکیده)
512 - Relationship between mechanical properties of pumpkin and skin thickness (چکیده)
513 - Using abrasive disk as innovated peeling method for vegetables with uneven surface (چکیده)
514 - Peeling pumpkin using rotary cutter (چکیده)
515 - تعیین خصوصیات مکانیکی سه واریته خربزه (چکیده)
516 - Choosing a safe place to cross the road: the relationship between attention and identification of safe and dangerous road-crossing sites (چکیده)
517 - تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات (چکیده)
518 - The role of attention in the development of pedestrian skills: deciding when to cross the road in a simulated pedestrian task (چکیده)
519 - بررسی هیستوپاتولوژیک تاثیر محافظت کنندگی محلول روغنی زردچوبه در آسیب حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی (چکیده)
520 - سنجش عدم تقارن در خطوط پوستی دست راست و چپ بیماران اسکیزوفرن (چکیده)
521 - Modelling of mechanical peeling of vegetables on the basis of energy consumption (چکیده)
522 - بررسی EIS اکسید نوردی بر روی فولاد ساده کربنی پوشش داده شده از پلی استر اپوکسی بروش پوشش پودری (چکیده)
523 - بررسی تاثیر محیط سفید کننده بر روی خوردگی حفره ای و انحلال فرا رویینگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 ال (چکیده)
524 - بررسی متغیر های متنوع سطح بر روی عملکرد پوشش پوردی بر روی فولاد بروش EIS (چکیده)
525 - Using pit solution chemistry for evaluation of metastable pitting stability of austenitic stainless steel (چکیده)
526 - The effects of different additives in electrolyte of AGM batteries on self-discharge (چکیده)
527 - Evolution of current transients and morphology of metastable and stable pitting on stainless steel near the critical pitting temperature (چکیده)
528 - Deterioration in critical pitting temperature of 904L stainless steel by addition of sulfate ions (چکیده)
529 - The Relationship Between Pit Chemistry and Pit Geometry Near the Critical Pitting Temperature (چکیده)
530 - رویینگی آلیاز غیر تعادلی Fe-25Sn در محلول رقیق اسید فسفریک (چکیده)
531 - Studying flow of income smoothing in financial intermediary , studying about stock market of Thehran-Iran (چکیده)
532 - شناسايي تركيبات فنلي درآب انار 8 واريته ايراني (چکیده)
533 - An investigation of soot formation and combustion in turbulent spray flames (چکیده)
534 - Experimental and numerical studies of carbon black natural gas furnace (چکیده)
535 - Performance improvement of simple cycle gas turbine by using fogging system as intake air cooling system (چکیده)
536 - Large magneto-optic Kerr effect on double thin Mn/Sb films (چکیده)
537 - استفاده از مدل هاي اگروكليماتولوژي براي تطبيق مراحل فنولوژيكي زيره سبز با فاكتورهاي محيطي (چکیده)
538 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده بومی رازیانه (چکیده)
539 - آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
540 - بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum) (چکیده)
541 - بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده (چکیده)
542 - Agronomic Attributes of Saffron Yield at Agroecosystems Scale in Iran (چکیده)
543 - Evaluation of cardinal temperature for three species of medicinal plants, Ajowan(Trachyspermum ammi) Fennel and dill (چکیده)
544 - Organic Saffron In Iran: Prospects And Challenges (چکیده)
545 - اثر تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران (چکیده)
546 - بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول (چکیده)
547 - تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول (چکیده)
548 - Performance and statistical analysis of two-layer MPEG coding algorithms for ATM networks (چکیده)
549 - A cell loss resilient two-layer MPEG coding algorithm (چکیده)
550 - Adaptive spectral separation two-layer coding with error concealment for cell loss resilience (چکیده)
551 - Cooperative co-evolving neural networks for robosoccer simulation (چکیده)
552 - A novel constructive-optimizer neural network for the traveling salesman problem (چکیده)
553 - Layered video communications in an ATM environment (چکیده)
554 - Transmission of Layered Video Information in an ATM Environment (چکیده)
555 - Comparison of two-layer MPEG codecs in an ATM environment (چکیده)
556 - Re-quantisation two-layer MPEG coding algorithm (چکیده)
557 - Comparison of statistical characteristics of two-layer MPEG coding algorithms (چکیده)
558 - A novel two-layer packet video coding system with cell loss resilience (چکیده)
559 - Optimal nonlinear adaptive prediction and modeling of MPEG video in ATM networks using ANFIS (چکیده)
560 - Fuzzy discrete event system modeling and temporal fuzzy reasoning in urban traffic control (چکیده)
561 - Fuzzy Discrete Event Supervisory Control Capable of Temporal Reasoning in Urban Traffic Management (چکیده)
562 - Hybrid Fuzzy Task Allocation Algorithm for Multi Agent Systems in Rescue Simulation Environment (چکیده)
563 - On Competitive Reinforcement Learning of Preys and Predators (چکیده)
564 - Intelligent Arrhythmia Detection and Classification ICA (چکیده)
565 - A New Variable Bit Rate (VBR) Video Traffic Model Based on Fuzzy System Implemental using generalized regression neural network (grnn) (چکیده)
566 - Channel Capacity Analysis of Spread Spectrum Audio Watermarking for Noisy Environment (چکیده)
567 - Analysis of Channel Capacity of Spectrum Audio Watermarking System (چکیده)
568 - Detecting Hidden Information from a Spread Spectrum, Watermarked Signal by Genetic Algorithm (چکیده)
569 - کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها (چکیده)
570 - جدا سازی کور مدولاسیونهای مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه گاه (چکیده)
571 - روشي جديد در فشرده سازي تصاوير متحرك با نرخ بيت بسيار كم (چکیده)
572 - بررسي خصوصيات آماري يك منبع تصوير متحرك با نرخ بيت متغير سازگار با MPEG-2 (چکیده)
573 - یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا (چکیده)
574 - ارائه يك شبكه عصبي تركيبي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد (چکیده)
575 - الگوريتم بهينه آموزش تقويتي- تطبيقي براي تركيب اطلاعات سنسوري (چکیده)
576 - مدلي جديد براي تابع توزيع احتمال ترافيك تصوير متحرك با نرخ متغير (چکیده)
577 - كاربرد شبكه عصبي در پيش بيني تطبيقي ترافيك تصوير متحرك نرخ متغير (چکیده)
578 - بررسی پدیده آشوبناکی در خروجی منابع تصویر متحرک (چکیده)
579 - الگوريتمي جديد بر اساس الگوريتمهاي ژنتيكي براي آشكار سازي رنگ و كاربرد آن در يك ربات متحرك (چکیده)
580 - كنترل كننده فازي مسير ربات متحرك (چکیده)
581 - مسيريابي ربات متحرك با استفاده از الگوريتم ژنتيك (چکیده)
582 - آشكار سازي عيوب رنگي كاشي ها با استفاده از مدلسازي خوشه اي و ارائه يك الگوريتم خوشه سازي رنگ جديد (چکیده)
583 - روشي جديد براي درجه بندي كاشيهاي سراميكي با استفاده از تلفيق روشهاي آماري تشخيص الگو و شبكه عصبي MLP (چکیده)
584 - آموزش مهارت دريافت توپ در رباتهاي فوتباليست (چکیده)
585 - شناسايي اجسام و تعييين موقعيت آنها در يك ربات متحرك بينا با استفاده از تابع انطباق رنگ، هيستوگرام تصاوير و شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
586 - مراکز شهری و گتو های قومی (چکیده)
587 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
588 - ارائه يك الگوريتم جديد بر پايه شكل توسعه يافته فيلتر LoG براي آشكارسازي عيوب تيز كاشي ها و سراميكها (چکیده)
589 - جستجوي ژنتيك جهت يافتن وزنها و ساختار بهينه پرسپترون (چکیده)
590 - كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي دربررسي و تعيين اهميت زنجيره هاي سبك و سنگين آنتي بادي در چسبندگي به DNA (چکیده)
591 - پيش بيني چسبندگي پپبتيدها به مولكول HLA-A *0201 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
592 - حذف زوائد ناشي از بازسازي تصاوير CT-SCAN در ميدان فركانس (چکیده)
593 - استفاده از هورمون ديجيتال درپياده سازي رفتار خودسازمان دهي عامل هاي آتش نشان در محيط شبيه سازي روباتهاي امدادگر (چکیده)
594 - تشخيص حالت چهره با استفاده از كاريكاتورهاي خطي (چکیده)
595 - كاهش پيچيدگي محاسباتي الگوريتم كدبردار توربو كد در سيستم COFDM (چکیده)
596 - روشي نوين براي ساده سازي الگوريتم Log- MAP دريك كدبردار توربو (چکیده)
597 - تشخيص مواد آلرژي زا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
598 - اندازه گيري ، رديابي و كاهش جيتر در ليزرهاي NIYAG (چکیده)
599 - تشخيص آنتي بادهاي ايجاد كننده بيماري لوپوس اريتماتوي سيستميك با استفاده از شبكه هاي عصبي رگرسيون كلي (چکیده)
600 - روش تصميم گيري پسخور درشناسايي زنجيره هاي DNA (چکیده)
601 - تشخيص و طبقه بندي هوشمند آريتمي هاي فلبي با استفاده از تبديل ويولت و آناليزICA (چکیده)
602 - تشخيص كورمدولاسيون هاي مخابراتي با استفاده از SVM و الگوريتم ژنتيك (چکیده)
603 - یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو (چکیده)
604 - الگوريتمي جديد براي ترميم خطاي شكل در مخابرات تصاوير متحرك (چکیده)
605 - Maneto-optic Effects in Thin MnCo flims (چکیده)
606 - Effect of plant distance on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus) in Mashhad condition (چکیده)
607 - Effect of different animal manure on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus) in Mashhad condition (چکیده)
608 - بررسي خصوصيات زراعي سياهدانه بعنوان يك گياه جديد در مناطق خشك و نيمه خشك سيستم هاي كشاورزي ايران (چکیده)
609 - Impression creep of Sn–40Pb–2.5Sb peritectic solder alloy (چکیده)
610 - Simulated annealing and ant colony optimization for static and dynamic design of helical compression springs (چکیده)
611 - مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD)، قدرت عضلات و برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی دختران ورزشکار (والیبال و تکواندو) و غیر ورزشکار (چکیده)
612 - شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه‌جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
613 - MULTI-COMPONENT PREVENTIVE MAINTENANCE OPTIMIZATION BASED ON AVAILABILITY (چکیده)
614 - پیشگویی ضریب توان و گشتاور در توربین بادی روتور ساونیوس به کمک شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
615 - جغرافیای انفسی دیوان حافظ (چکیده)
616 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
617 - فردوسی شاعر ملی ایران (چکیده)
618 - رودکی و فردوسی (چکیده)
619 - Mycoflora of cervicovaginal fluids in dairy cows with or withoutre productive disorders (چکیده)
620 - زبان فارسی در چین عصر سید اجل عمر شمس الدین (چکیده)
621 - محوی همدانی و ترانه های خیامی او (چکیده)
622 - گسترش تفسیر نویسی فارسی در سده های نخستین فارسی دری (چکیده)
623 - دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان (چکیده)
624 - دیدار با فیتز جرالد (چکیده)
625 - سنایی پژوهی پیشینه و گستره (چکیده)
626 - محمد بن احمد الخازن و دیوان شعر او (چکیده)
627 - با دو تبار تاریخ و ادب (چکیده)
628 - Multi-objective meta level soft computing-based evolutionary structural design (چکیده)
629 - Q-adjusted annealing for Q-learning of bid selection in market-based multisource power systems (چکیده)
630 - Application of Q-learning with temperature variation for bidding strategies in market based power systems (چکیده)
631 - کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی (چکیده)
632 - رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی (چکیده)
633 - الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه (چکیده)
634 - موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران (چکیده)
635 - The Functions of Elementary School Teachers of Mashhad City in Developing Students Creativity (چکیده)
636 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
637 - مشارکت از دیدگاه اسلام و دلالتهای تربیتی آن در آموزش عالی (چکیده)
638 - Interaction of topological solitons with defects: using a nontrivial metric (چکیده)
639 - Helping Ants for Adaptive Network Routing (چکیده)
640 - روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT) (چکیده)
641 - THE COMPARISON OF ANALYTICAL APPROACHES AND ROAD CRASH COSTS IN IRAN AND AUSTRALIA (چکیده)
642 - The cost Effectiveness of Investment in Traffic Safety Projects in Iran (چکیده)
643 - Estimation of The Cost of Rural Road Crashes In A Developing Country (چکیده)
644 - Food Biotechnology and its impact on pur food supply (چکیده)
645 - Rheological Properties of Date Syrup/Sesame Paste Blend (چکیده)
646 - study on physico - chemical rheological and (چکیده)
647 - EFFECTS OF THE ESSENTIAL OILS (چکیده)
648 - بررسی فراوانی هموفیلوس سومنوس وسایر باکتریها در موارد ورم پستان (چکیده)
649 - A New Stochastic Model for Prediction of Fatigue Crack Propagation (چکیده)
650 - Insecticidal activity of some essential oils against Oryzaephilus surinamensis L and Tribolium castaneum Hbst (چکیده)
651 - A Stochastic Systems Approach To Fatigue Reliability-An Application To Ti-6Al-4V (چکیده)
652 - On Fatigue Crack Propagation of One- Way Rail Road (چکیده)
653 - بازنگری طرح های اقتصادی و بررسی میزان کاربرد ان در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)
654 - بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانی (چکیده)
655 - Fatigue Damage Analysis of Drill pipes Using FEM and Cox Regression Model (چکیده)
656 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
657 - A Novel General Framework for Evolutionary Optimization:Adaptive Fuzzy Fitness Granulation (چکیده)
658 - Adaptive Fuzzy Fitness Granulation in Structural Optimization Problems (چکیده)
659 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
660 - Numerical Study of Hemodynamic Wall Parameters on Pulsatile Flow through Arterial Stenosis (چکیده)
661 - A Neuro-Fuzzy model for a Dynamic Prediction of Milk Ultrafiltration Flux and Resistance (چکیده)
662 - هشدارهایی در بهره گیری از هورمون رشد (چکیده)
663 - از فارس تا خراسان - سرگذشت یک نسخه خطی دیوان حافظ (چکیده)
664 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
665 - مقایسه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت دوسیستم کشت هیدروپونیک و کشت مزرعه ای (چکیده)
666 - کنترل مگس خربوزه در ارقام مختلف با استفاده از روش نوین کشت توام با گیاه دارویی نعنا ء فلفلی (چکیده)
667 - Determination of the Cerebrospinal Fluid Electrolytes Alteration in the Developing Rats Born from Diabetic Mothers (چکیده)
668 - Genetic variability and population structure in Beta-lactoglobulin, Calpastatin and Calpin loci in Iranian Kurdi sheep (چکیده)
669 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination of some Weeds and Medicinal Plants (چکیده)
670 - یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها (چکیده)
671 - پایداری در سیستمهای کنترل شبکه (چکیده)
672 - Establishing Financial Market in Iran (چکیده)
673 - کنترل مگس سفید و کنه تار عنکبوتی خیار گلخانه ای با استفاده از عصاره تعدادی از گیاهان دارویی (چکیده)
674 - تاثیر اسانس رزماری و سرو بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرایط درون شیشه ای (چکیده)
675 - تاثیر اسانس نعناء فلفلی و رازیانه بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرلیط کشت درون شیشه ای (چکیده)
676 - کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه (چکیده)
677 - بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه (چکیده)
678 - کشت توام آویشن و نعناء فلفلی با خربوزه به منظور کنترل مگس خربوزه (چکیده)
679 - بررسی تاثیر تغذیه نیتروژن بر میزان رشد و عملکرد اسانس نعناء فلفلی (چکیده)
680 - بررسی تاثیر اسانس زیره سیاه بر جلوگیری از رشد عوامل بیماریزای باکتریایی (چکیده)
681 - تصویر گره ها و گراف ها (چکیده)
682 - ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصاد (چکیده)
683 - ترجمه در گفتمان فلسفی ژاک در یدا (چکیده)
684 - Somaclonal variation induced De novo leaf chimeric mutants during In vitro propagation of African violet( Saintpaulia ionantha Wendl (چکیده)
685 - اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی (چکیده)
686 - بیهقی در دیبای خسروانی دارالسلطنه تبریز (چکیده)
687 - اثر شرایط مختلف پیش از برداشت بر روی کیفیت ماندگاریی پس از برداشت ژربرا شاخه بریده (چکیده)
688 - برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گوسفند کردی با استفاده از مدل زیست اقتصادی (چکیده)
689 - جان پهلوان روان آب و فرهِ ایزدی جانمایه ی مرز درختی توران و ایران (چکیده)
690 - قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستان (چکیده)
691 - باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl (چکیده)
692 - بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی (چکیده)
693 - فردوسی و رودکی (چکیده)
694 - ناگفته های بیهقی از تاریخ (چکیده)
695 - ارزیابی کیت الایزای تعدیل شده انسانی در تشخیص هیداتیدوز گوسفندی (چکیده)
696 - یک مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم‌های رمز قطعه‌ای با ساختار جانشینی- جایگشتی (چکیده)
697 - تعیین مشخصه تفاضلی در الگوریتم‌های رمز قطعه ای با شبکه هاپفیلد و ماشین بولتزمن (چکیده)
698 - یک حمله تفاضلی بومرنگ علیه کهکشان 10 دوری (چکیده)
699 - Finding suitable differential characteristics for block ciphers with Ant colony technique (چکیده)
700 - مدل تفاضلی از الگوریتم های رمز بلوکی با استفاده از شیوه اجتماع مورچگان (چکیده)
701 - A Differential Boomerang Attack Against 7-round Rijndael (چکیده)
702 - سیستم تشخیص نفوذ ترکیبی با استفاده از کلاسبند های ضعیف (چکیده)
703 - بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
704 - Water resource management in Kabul river basin, eastern Afghanistan (چکیده)
705 - آزمون نرمال بودن توزیع بر اساس اطلاع کولبک-لایبلر برای داده های بطور فزاینده سانسور شده نوع-دو (چکیده)
706 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرس (چکیده)
707 - پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI) (چکیده)
708 - Drought: fighting or adopting? A report about three years experience of drought in Khorasan province (چکیده)
709 - نظام ملی اطلاع‌رسانی؛ رکن اصلی توسعه (چکیده)
710 - یک مدل(چارچوب) تشخیصی جهت شناسایی چالش های اساسی گذار از دولت سنتی به دولت الکترونیکی (چکیده)
711 - Alcohol Attention-Control Training Program (چکیده)
712 - Testing exponentiality based on Kullback-Leibler information with progressively Type-II censored data (چکیده)
713 - The Effect of 16 Percent Carbamide Peroxide on Enamel Staining Susceptibility (چکیده)
714 - The Effects of Paclobutrazol on Fruit Yield, Leaf Mineral Elements and Proline Content of Strawberry cv. Selva under Saline Condition (چکیده)
715 - Fumigant Toxicity of Citruts Oils (چکیده)
716 - بر همکنش پاکلوبوترازول و شوری بر فوتوسنتز و رشد رویی توت فرنگی (چکیده)
717 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)
718 - مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت (چکیده)
719 - The Application of Users Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations (چکیده)
720 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
721 - Gas Permeation Properties of Polyvinylchloride/Polyethyleneglycol Blend Membranes (چکیده)
722 - Digital-Signal-Type Identification Using an Efficient Identifier (چکیده)
723 - اطلاعات شکل برای مارهای پارامتری توسط الگوریتم شکل پروکراستیز (چکیده)
724 - Characterization of Splash-Plate Atomizers using Numerical Simulations (چکیده)
725 - ON A NUMERICAL MODLE FOR GASIFICATION OF BIOMASS MATERIALS (چکیده)
726 - Effects of Short Dry Periods on Performance and Metabolic Status in Holstein Dairy Cows (چکیده)
727 - Effect of Air Velocity on Water Evaporation Rate in Indoor Swimming Pools (چکیده)
728 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)
729 - The relationship between blood indicators of phosphorus status in cattle (چکیده)
730 - Eosinophilic leukaemia in a cat (چکیده)
731 - Nitrate intoxication due to ingestion of pigweed red-root (Amaranthus retroflexus) in cattle (چکیده)
732 - خصوصي سازي در ايران در سال هاي 1368 الي 1373، دلایل و عملکرد (چکیده)
733 - Distribution of steroidal saponins in Tribulus terrestris from different geographical regions (چکیده)
734 - The frequency of photosensitization in a dairy cattlr herd infected by Leptospires (چکیده)
735 - بررسی آلودگی باکتریایی رحم گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی نژاد هلشتاین (چکیده)
736 - Development of potato sorting machine (چکیده)
737 - Localized Bifurcation in Soils with Tangential Plasticity (چکیده)
738 - Axisymmetric bifurcation analysis with tangential plasticity (چکیده)
739 - Plane strain bifurcation with tangential plasticity (چکیده)
740 - Plane Strain Dynamic Bifurcation with Tangential Plasticity (چکیده)
741 - Extended gradient plasticity by the subloading surface model with tangential plasticity (چکیده)
742 - Bifurcation analysis of diffuse modes by the subloading surface model with tangential stress rate effect (چکیده)
743 - Axisymmetric bifurcations of metals with tangential-subloading surface model (چکیده)
744 - Plane strain bifurcation analysis of soils by the tangential–subloading surface model (چکیده)
745 - Antisymmetric bifurcation in elastoplastic cylinders under uniaxial compression (چکیده)
746 - Antisymmetric bifurcation in an elastoplastic cylinder with tangential plasticity (چکیده)
747 - On the Instability of a Cylindrical Soil Specimen (چکیده)
748 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)
749 - Offline Handwritten Signature Identification Using Grid Gabor Feature and Support Vector Machine (چکیده)
750 - Translating the Holy Quran: Conversational Implicature (چکیده)
751 - Influence of nano sized silicon carbide on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
752 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)
753 - Surgical removal of a supernumerary foot in a new-born calf: a case report (چکیده)
754 - The survey of leptosoiral abortion rate in Holstein dairy cows (چکیده)
755 - Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry (چکیده)
756 - بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
757 - اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند (چکیده)
758 - بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
759 - فروغی و فردوسی (چکیده)
760 - ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد (چکیده)
761 - اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی (چکیده)
762 - بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی-Nepeta binaludensis Jamza (چکیده)
763 - ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف (چکیده)
764 - بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی (چکیده)
765 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)
766 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایران (چکیده)
767 - فرجام زال (چکیده)
768 - نقد و تحلیل پارادوکس در روند و سیر تاریخی و بلاغی (چکیده)
769 - Potential impacts of climate change on agroclimatic indicators in Iran (چکیده)
770 - Potential impact of climate change on rainfed wheat Production in Iran (چکیده)
771 - نقد و تحلیل تناسب در سیر تاریخی و روند دگرگونی ها (چکیده)
772 - Effects of Pre and Postpartum Feeding Fish Meal on Milk Yield and Metabolic Responses in Early Lactating Dairy Cows (چکیده)
773 - Effect of Diets Containing Different Ratio of Effective Rumen Degradable Protein to Fermentable Metabolizable Energy on Early Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
774 - Rumen and Post Abomasal Disappearance of Amino Acids and Some Nutrients of Barley Grain Treated with Sodium Hydroxide,Formaldehyde or Urea in Lactating Cows (چکیده)
775 - Love as the Fundamental Origin of Tolerance (چکیده)
776 - پول و احکام آن در اسلام (چکیده)
777 - تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در مصارف خانگی شهر تهران (چکیده)
778 - On an optimal shape design problem to control a thermoelastic deformation under a prescribed thermal treatment (چکیده)
779 - Wing drag minimization (چکیده)
780 - An applicable method for solving the shortest path problems (چکیده)
781 - On the Existence of the Solution of an Optimal Shape Design Problem Goverend by Full Navier-Stokes Equations (چکیده)
782 - زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیک (چکیده)
783 - A new Technique for Approximate Solution of the Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind (چکیده)
784 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
785 - اثرات چرا توسط گوسفند بر علفهای هرز زعفران (چکیده)
786 - پروسیدینگ دومین همایش بیولوژی و بیوتکنولوژی زعفران (چکیده)
787 - A Need-based Training Model: A Managerial Perspective (چکیده)
788 - An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study (چکیده)
789 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach-Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
790 - Learning: who cares? A developmental perspective (چکیده)
791 - The status of exudate species in Iran and existing challenges in their sustainable utilization (چکیده)
792 - مطالعه مقایسه ای زراعت زعفران در ایران و در ایالت کشمیر هند (چکیده)
793 - اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور (چکیده)
794 - EFFECT OF DROUGHT STRESS AT DIFFERENT GROWTH STAGES ON YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF FIVE PROSO MILLET (PANICUM MILIACEUM L.) GENOTYPES (چکیده)
795 - رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود (Cicer arientinum) (چکیده)
796 - موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها (چکیده)
797 - بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی (چکیده)
798 - The best linear approximation for nonlinear systems (چکیده)
799 - A different approach for solving the nonlinear Fredholm integral equations of the second kind (چکیده)
800 - Eye Detection Algorithm on Facial Color Images (چکیده)
801 - نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد) (چکیده)
802 - نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
803 - سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران) (چکیده)
804 - بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران (چکیده)
805 - برنامه راهبردی در آستان قدس رضوی (چکیده)
806 - فرآیند تبیین و تدوین بیانیه رسالت سازمان (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) (چکیده)
807 - Effects of Salinity on Carbon Isotope Discrimination of Shoot and Grain of Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Wheat Cultivars (چکیده)
808 - تأثير سطوح مختلف شوري بر ميزان آنزيم‌هاي آنتي اکسيدان برگ وخصوصيات فيزيولوژيک گياه کنجد(Sesamum indicum L.) (چکیده)
809 - Effect of Deficit Irrigation on Yield, WUE and some Morphological and Phenological Traits of Three Millet Species (چکیده)
810 - ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
811 - A model of annual orographic precipitation and acid deposition and its application to Snowdonia (چکیده)
812 - اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون‏ در جوجه های گوشتی (چکیده)
813 - تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
814 - بررسی اثر مکمل ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنولوژیک جوجه های گوشتی (چکیده)
815 - effect of turmeric rhizome powder on the activity of some blood enzymes in broiler chickens (چکیده)
816 - Days in milk at culling in Holstein dairy cows (چکیده)
817 - Leptin Gene Polymorphism in Iranian Native Golpayegani and Taleshi Cows (چکیده)
818 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
819 - effect of varying levels of turmeric rhizome powder on some blood parameters in broiler chickens fed (چکیده)
820 - Effect of turmeric rhizome powder on immunity responses in broiler chickens (چکیده)
821 - replacement value of regular oyster shell with mine oyster shell on the performance and egg Quality of Laying Hens (چکیده)
822 - Study the effects of different levels of fat and L-carnitine on performance, carcass characteristics and serum composition of broiler chicks (چکیده)
823 - Effect of cecal cultures and Aspergillus Meal prebiotic (Fermacto) on growth performance and organ weights of Broiler Chickens (چکیده)
824 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
825 - بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران (چکیده)
826 - ارزیابی خواص بیومکانیکی ریشه دندان به دنبال دو روش (چکیده)
827 - First-principle calculations of the cohesive energy and the electronic properties of PbTiO3 (چکیده)
828 - Characterization of Genetic Polymorphism of the Bovine Lymphocyte Antigen DRB3.2. Locus in Sistani Cattle of Iran (Bos imiicus) (چکیده)
829 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and Protein Quality of Poultry By-Product Meal (چکیده)
830 - Influence of rotating bending fatigue test on the mechanical parameters of standard specimens (چکیده)
831 - Simulated Annealing Application for Structural Optimization (چکیده)
832 - بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها در تولید ساختار بهینه (چکیده)
833 - Prevalence of bovine viral diarrhoea virus antibodies in bulk tank milk of industrial dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
834 - The survey of maternal and fetal effects on calving time of single pregnancy in Holstein dairy cattle (چکیده)
835 - جستجوی آنتی بادی های سرمی ضد ویروس BVD به روش الیزای غیر مستقیم در تعدادی از گاوداریهای اطراف مشهد (چکیده)
836 - Hall effects on magnetohydrodynamic transient free convection about a semi-infinite vertical flat plate with mass transfer (چکیده)
837 - Computing two measures of statistical evidences in mixture model using record statistics (چکیده)
838 - Feed rate optimization for 3-axis ball-end milling of sculptured surfaces (چکیده)
839 - Cutting Force Simulation of Machining with Nose Radius Tools (چکیده)
840 - High-speed contouring enhanced with P-H curves (چکیده)
841 - Real-time P-H curve CNC interpolators for high speed cornering (چکیده)
842 - Comprehensive Simulation of Surface Texture for End-milling Process (چکیده)
843 - irreducible quratic perturbation of spatial oscillator (چکیده)
844 - persistence of periodic trajectories of planar systems under two parametric prturbations (چکیده)
845 - cottinuation of periodic orbits of a third order oscillator (چکیده)
846 - Analysis of Laminated Composite Beams Using Layerwise Displacement Theories (چکیده)
847 - الکترونیک هیدرولیک ظرافتها وتواناییها ونقش آنها در اتوماسیون کشاورزی (چکیده)
848 - تحقیق، رفع تکلیف یا رفع نیاز (چکیده)
849 - Factor Influencing Regeneration and Genetic Transformation of Three Elite Cultivars of Tomato (چکیده)
850 - استفاده از مارکر رپید جهت تخمین میزان هتروزیس و قدرت ترکیب پذیری عمومی در هیبریدهای گوجه فرنگی (چکیده)
851 - Identification of Graft incompatibility of pear cultivars on Quince Rootstock by Using Isozymes Band (چکیده)
852 - طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه خودتراز روی تراکتور (چکیده)
853 - Weather Analogue: A tool for lead time simulation of daily weather data based on modified K-nearest-neighbor approach. Env. Modeling and Software 23, 703-713. (چکیده)
854 - Yield and seed quality of Plantago ovata and Nigella sativa under differen irrigation treatments (چکیده)
855 - شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان (چکیده)
856 - بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
857 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل (چکیده)
858 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
859 - Effect of forcing , damping and detuning on Van der Pol equation (چکیده)
860 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry-farmed Wheat in Iran (A case study (چکیده)
861 - Nonparametric Estimation of (چکیده)
862 - برآورد موجکی لگاریتم تابع چگالی (چکیده)
863 - A Model for Pre-Estimation of Production of Organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province (چکیده)
864 - تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
865 - Response of Root Yield and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris) to Salt Stress (چکیده)
866 - شبیه سازی رفتار دینامیکی میوه جات دارای شکل متقارن محوری با استفاده از مدل المان های مجزا (چکیده)
867 - Shape representation of axisymmetrical, non-spherical particles in discrete element simulation using multi-element model particles (چکیده)
868 - On minimal norms on Mn (چکیده)
869 - Nearest points in 2k-inner product spaces (چکیده)
870 - Power and Euler-Lagrange norms (چکیده)
871 - Stability of functional equations in non-Archimedian spaces (چکیده)
872 - On the stability of orthogonally cubic functional (چکیده)
873 - Orthogonal stability of additive type equations (چکیده)
874 - Hyers-Ulam-Rassias stability of derivations on Hilbert C*-modules (چکیده)
875 - Approximate C*-ternary ring homomorphisms (چکیده)
876 - Approximately intertwining mappings (چکیده)
877 - Nearly ternary derivations (چکیده)
878 - Almost derivations on C*-ternary rings (چکیده)
879 - ارائه روشی جدید برای پوست کنی مکانیکی میوه ها (چکیده)
880 - مدلسازی پوست کنی میوه ها ب اساس انرژی مصرف شده (چکیده)
881 - Tensile deformation mechanisms at different temperatures in the Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
882 - Optimization of non-symmetric convective–radiative annular fins by differential quadrature method (چکیده)
883 - شبیه سازی دینامیک ملکولی کشش و فشار در بلور بدون عیب آرگون (چکیده)
884 - آنالیز اثر باشینگر روی خصوصیات برگشت پذیری در پرسه خمش ورق های فلزی (چکیده)
885 - Streaming Electric Potential in Pressure-Driven FlowsThrough Reservoier-Conected Microchannels (چکیده)
886 - شبیه سازی عددی تصادم در میوه جات و سبزیجات بکمک مدلی در محیط های گسسته. (چکیده)
887 - Numerical Investigation of Slip Effects on the Three-Dimensional Flow Past an Impermiable Rotating Spherical Nano Particle (چکیده)
888 - شبيه سازي حركت مواد دانه اي با استفاده از مد لي با المانهاي گسسته مبتني بر ذرات چند كره اي (چکیده)
889 - شبیه سازی عددی رفتار مواد فله و تاثیر شکل دانه ها (چکیده)
890 - Modeling Nonspherical Particles Using Multisphere Discrete Elements (چکیده)
891 - کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
892 - Influence of filler particles on deformation and fracture mechanism of isotactic polypropylene (چکیده)
893 - Molecular Dynamics Simulations of Bauschinger Effects on a Defect- Free Single Crystal Nickel (چکیده)
894 - Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes (چکیده)
895 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو (چکیده)
896 - Comparative histomorphological study of heart in healthy and ascites broiler chickens in Shahrekord district, Iran (چکیده)
897 - Comparative histomorphological study of ovary and ovarian follicles in Iranian Lori-Bakhtiari sheep and native goat (چکیده)
898 - MORPHOLOGICAL STUDY OF THE HEART AND OS CORDIS IN SHEEP AND GOAT (چکیده)
899 - Comparative Histomorphological study of Uterus Between Laying Hen and Duck (چکیده)
900 - Morphological studies on Meckel s Diverticulum in duck-Ansa Ansa domesticus (چکیده)
901 - Morphological and stereotaxic studies of Iranian native goat s brain (چکیده)
902 - Dependency of physical and mechanical properties of mechanical alloyed Al–Al2O3 composite on milling time (چکیده)
903 - Effects of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of the Ni-base superalloy UDIMET 500 (چکیده)
904 - Adverse effects of cadmium on bull spermatozoa (چکیده)
905 - Determination of the best toe length in cattle hoof trimming , an anatomic evaluation (چکیده)
906 - Biometrical and topographical study of cerebral ventricles in Iranian Lorigoat (چکیده)
907 - The effect of mixed live vaccines of Newcastle disease and infectious bronchitis on systemic and local antibody response in chickens. (چکیده)
908 - Incidence of Listeria spp in raw milk in sharekord, Iran (چکیده)
909 - مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان ، اسب و سگ (چکیده)
910 - A note on structure of duodenum in Lori-Bakhtiari sheep (چکیده)
911 - Adrenal weight and morphology in different ages of cow (چکیده)
912 - Effect of Both Uncoated and Coated Calcium Carbonate on Fracture Toughness of HDPE/CaCO3 Nanocomposites (چکیده)
913 - Isothermal transformation of austenite to bainite in high carbon steels (چکیده)
914 - Study of fracture mechanisms of a Ni-Base superalloy at different temperatures (چکیده)
915 - A study on thermal behaviour of HDPE/CaCO3 nanocomposites (چکیده)
916 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)
917 - Testing Exponentiality Based on Record Values (چکیده)
918 - تاملی بر تاثیر میانقابهای آجری در عملکرد لرزه ای سازه های بتنی (چکیده)
919 - Evaluation of the hydrocolloid extraction yield of Lallemantia royleana seed by image analysis method (چکیده)
920 - Comparisons of different methods for measuring yield stress in selected hydrocolloids (چکیده)
921 - Optical properties of Cadmium Telluride (چکیده)
922 - Effect of substituted IIIB transition metals on electronic properties of indium oxide by first-principles calculations (چکیده)
923 - Effect of substituted IIIB transition metals on The Energy Gap of α–Al2O3 By First - Principle calculations (چکیده)
924 - First-principles study of the optical properties of PbTiO3 (چکیده)
925 - Influence of La on electronic structure of a-Al2O3 high k-gate from first principles (چکیده)
926 - First-principles study of the optical properties of pure α-Al2O3 and La aluminates (چکیده)
927 - Vapor activity of essential oils extracted from fruit peels of two Citrus species against adults of Callosobruchus maculatus (F) (چکیده)
928 - بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergii (چکیده)
929 - بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین (چکیده)
930 - بررسی اثر حفاظتی زردچوبه در مسمومیت کبدی تجربی در جوجه های گوشتی نژاد ارین وتغییرات انزیمی حاصله (چکیده)
931 - بی اختیاری ادراری در زنان بعد از یائسگی در استان خراسان رضوی (چکیده)
932 - Hypoglycemic effect of Aqueous Shallot and garlic in rats with fructose – induced insulin resistance (چکیده)
933 - A Reflection on Three Web-Based Teaching Critical Thinking:Toward A Compromise Approach (چکیده)
934 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
935 - نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپو (چکیده)
936 - Separation and Determination of Amitriptyline and (چکیده)
937 - اندازه گیری بتکس در نمونه های ابی با روش HF-LPME (چکیده)
938 - Directly Suspended Droplet Three Liquid Phase Microextraction of Diclofenac Prior to LC (چکیده)
939 - انالیز امیتریبتیلین و نورتیربلین با بکارگیری میکرواستخراج با قطره معلق بروش GC (چکیده)
940 - Separation and Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene and O-Xylene Compounds in Water Using Directly Suspended Droplet Microextraction coupled with Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (چکیده)
941 - Green Synthesis of ZnO Nanoparticles in a Room-Temperature Ionic Liquid 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (چکیده)
942 - Prediction the Thermodynamic Properties of Liquid Air (چکیده)
943 - Nutritive value of an extruded blend of canola seed and pea (EnermaxTM) for poultry (چکیده)
944 - Rashid al din and Caucasus (چکیده)
945 - Fast and efficient removal of Reactive Black 5 from aqueous solution by a combined method of ultrasound and sorption process (چکیده)
946 - Influence of ultrasound on cadmium ion removal by sorption process (چکیده)
947 - Oesophageal and gastric gongylonemiasis in a donkey (چکیده)
948 - معرفی نسخه وندیداد موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی (چکیده)
949 - نقش دانش محاوره ای بر عملکرد کودکان در تکالیف باور کاذب (چکیده)
950 - بحران مالی در آموزش و پرورش (چکیده)
951 - The relationship between students’ cognitive styles: A case study (چکیده)
952 - Investigation of a new mean temperature-dependent potential (چکیده)
953 - A molecular dynamics study on the role of attractive and (چکیده)
954 - Quantum computation of the properties of helium using two-body and three-body intermolecular potentials: a molecular dynamics study (چکیده)
955 - Development and Application of Compressible Vorticity Confinement (چکیده)
956 - Full Navier-Stokes Computations of Supersonic Flows over a Body at High Angles of Attack and Investigation of Crossflow Separation (چکیده)
957 - Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Method vs. Potential Flow Theory (چکیده)
958 - مدل عددی برای گازی سازی پسماندها (چکیده)
959 - A Numerical Study on Bubble Rise and Interaction in a Viscous Liquid (چکیده)
960 - A Computational Study of Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve (چکیده)
961 - Experimental infection of stray cats with human isolates of Helicobacter pylori (چکیده)
962 - An Investigating of the origin and the groundwater discharge to Bazangan Lake, Eastern Kopet-Dagh Basin-Iran, using geochemistry and stable isotopes approaches (چکیده)
963 - Characterization of CH4 production pathways and estimating the rate (چکیده)
964 - تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلابهای کاتاستروفیک رودخانه مادرسو (چکیده)
965 - بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت سه بعدی در ناحیه ورودی یک ریزمجرای مستطیلی (چکیده)
966 - Study of gas separation properties of ethylene vinyl acetate (EVA) copolymer membranes prepared via phase inversion method (چکیده)
967 - بررسی ریشه شناختی نام «چشمه سو»(چشمه سبز) (چکیده)
968 - Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator (چکیده)
969 - The Influence of Dietary Zinc-Methionine Substitution for Zinc Sulfate on Broiler Chick Performance (چکیده)
970 - Upper Topological Generalized Groups (چکیده)
971 - ON STRONG CHAIN CLASSES OF HOMEOMORPHISMS OF (چکیده)
972 - Strong Expansive Homeomorphisms Have No Almost Lyapunov Stable points (چکیده)
973 - Totally Chain Transitive of Generic Homeomorphisms are Persistence (چکیده)
974 - Continuum-Wise Expansive Homeomorphisms have Totally Disconnected Minimal Sets (چکیده)
975 - An ant colony optimization approach to multi-objective optimal design of symmetric hybrid laminates for maximum fundamental frequency and minimum cost (چکیده)
976 - زمین شناسی ژئوشیمی و مطالعات اکتشافی مس- سرب -و روی در جنوب کانسار تکنار بردسکن کاشمر (چکیده)
977 - ماهیت و نقش سیال های دگرگونی در تشکیل سنگ های دگرگونی ده نو ( مشهد ) (چکیده)
978 - نرخ و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین ( مس-سرب-روی-آرسن-جیوه- کادمیوم و آهن) در معدن پلی متال تکنار بردسکن ایران (چکیده)
979 - رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی (چکیده)
980 - اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و افزایش خطر سیلاب های شهری (چکیده)
981 - Behaviour of Plate Girders Subjected to Combined Bending and Shear Loading (چکیده)
982 - Restraint, disinhibition and food-related processing bias (چکیده)
983 - Alcohol-attentional bias and motivational structure as independent predictors of social drinkers’ alcohol consumption (چکیده)
984 - Microorgnism DNA Pattern Search in a Multi-agent Genomic Engine Framework (چکیده)
985 - Auto-Tuning Fuzzy Granulation for Evolutionary Optimization (چکیده)
986 - رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخل های واژگانی (چکیده)
987 - تاثیر تنش خشکی بر رشد ریشه و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم (چکیده)
988 - A Fuzzy Algorithm for Scheduling Soft Periodic Tasks in Preemptive Real-Time Systems (چکیده)
989 - A Fuzzy Algorithm for Real-Time Scheduling of Soft Periodic Tasks (چکیده)
990 - A New Approach to Resource Discovery and Dissemination for Pervasive Computing Environments Based on Mobile Agents (چکیده)
991 - Ebrahim Bagheri, Mahmoud Naghibzadeh, Mohsen Kahani, A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments using Mobile Agents. International Conference on High Performance Com (چکیده)
992 - الگو های زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ های نخود در شرایط تنش غرقابی (چکیده)
993 - تنوع ژنوتیپی صفات مربوط به ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود در شرایط کاشت هیدروپونیک و گلخانه (چکیده)
994 - تفاوت های ژنتیکی و روابط آلومتریک خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ ها ی نخود (چکیده)
995 - نقش سبک شناختی بسته و نا بسته به زمینه در راهبردهای خواندن (چکیده)
996 - تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (چکیده)
997 - رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی (چکیده)
998 - شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی (چکیده)
999 - Three Dimensional transonic flow computations Over a Projectiles and at the Base Region (چکیده)
1000 - some properties of (locally) n-nilpotent and n-soluble groups (چکیده)
1001 - two-parameters*-automorphisms groups on B(H) (چکیده)
1002 - a new approach for solving robust control problem (چکیده)
1003 - تعميم مسئله هفده شتر و حل كاراي رده اي از مسائل برنامه ريزي صحيح (چکیده)
1004 - بهينه سازي غيرخطي به كمك نظريه اندازه (چکیده)
1005 - كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيره (چکیده)
1006 - جامعه شناسی زیارت با تاکید بر نیازهای زایران در حرم امام رضا(ع) (چکیده)
1007 - جمعيت تركمنستان (توزيع فضايي، ساختار قومي، آينده نگري) (چکیده)
1008 - بررسي ساختارهاي جمعيتي و نقش آن در توسعه پايدار (چکیده)
1009 - آسیب شناسی فرهنگی در اندیشه امام علی (ع) (چکیده)
1010 - زنان و امنيت شهري (چکیده)
1011 - راهبردهايي در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار (چکیده)
1012 - نگاهي به تجربه هاي موفق كشورهاي در جال توسعه در زمينه كنترل مهاجرت (چکیده)
1013 - بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75-1365 (چکیده)
1014 - ادبيات قديم در نگاهي نو (چکیده)
1015 - شكل پيل ديدم چون عمود (چکیده)
1016 - قیام ها و حکومت های شیعی در سده سوم هجری (چکیده)
1017 - وظيفه مترجمان قرآن كريم در برابر اختلاف قرائات (چکیده)
1018 - گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم (چکیده)
1019 - بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدمات (چکیده)
1020 - جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (چکیده)
1021 - توسعه پايدار، چالشها و راهكارها (چکیده)
1022 - بررسي اثرات ممانعتي فعاليت ورزشي اكسنتريك بر سيستم ايمني سلولي بدن و مقايسه آن با فعاليت ورزشي كانسن (چکیده)
1023 - ارائه مدلی برای برآورد توان هوازی بیشینه از طریق آزمون اسپیرومتری (چکیده)
1024 - بررسي نقش تمرينات ورزشي در توانبخشي ريوي copd (cronic obstructive pulmonary disease) . (چکیده)
1025 - Level of information technology application in Iranian university libraries (چکیده)
1026 - planning the Information Technology Infrastructure in Developing Countries (چکیده)
1027 - منابع مرجع جغرافيا: گزارماني گزيده (چکیده)
1028 - بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد (چکیده)
1029 - اثر میانقابهای آجری بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (چکیده)
1030 - on the comparison of streak line and pathline patterns in a compound open channell (چکیده)
1031 - طراحی پایدار ساز سیستم قدرت با در نظر گرفتن مدرج سازی (چکیده)
1032 - optimal lincar quadratic tracking using genetic approach (چکیده)
1033 - position and velocity control of a flexible joint robot manipulator via a fuzzy controller based on (چکیده)
1034 - the ga approach to the eigenvalue placement of an lq optimal system (چکیده)
1035 - a modified version of rate_monotonic scheduling algorithm and its efficiency assessment (چکیده)
1036 - study of heat transfer characteristics of a two_phase water_copper closed thermosyphon (چکیده)
1037 - a fast and accurate runge kutta time marching scheme including refinement of trailing dege boundary (چکیده)
1038 - compartment schiff_base ligands as selsctive double_loaded extractants for copper (چکیده)
1039 - a case of ethmoid carcinoma in the sheep (چکیده)
1040 - thyroid follicular adenoma in a horse a case report (چکیده)
1041 - heat transfer in an axisymmetric stagnation flow at high reynolds numbers on cylinder using perturba (چکیده)
1042 - maesurements and modeling of flue height influence on air pollution emmisions and thermal efficiency (چکیده)
1043 - isosteric heat of adsorption in a series of chemically activated carbons (چکیده)
1044 - energy conservation by waste heat recovery in industry using thermosyphone heat exchangers (چکیده)
1045 - thermal characteristics of a two_phase closed thermosyphon (چکیده)
1046 - design of air thermosyphone heat exchangers for energy conservation in industries (چکیده)
1047 - waste heat recovery using a loop thermosiphon heat exchanger in a bakery (چکیده)
1048 - thermal performance of loop termosiphone heat exchanger using effectiveness_ntu method (چکیده)
1049 - effect of aspect ratio and filling ratio on heat transfer characteristics of a two_phase closed ther (چکیده)
1050 - a fuzzy based meter for internet differentiated services (چکیده)
1051 - computer simulation of mpls networks (چکیده)
1052 - effeciency improvement of the rate_monotonic scheduling strategy (چکیده)
1053 - 3d turbulent flow in a compound channel (چکیده)
1054 - build_operate_transfer(bot)method in infrastructure projects in iran (چکیده)
1055 - exact method of analysis of shear lag in framed tube structures (چکیده)
1056 - Characterization of the beta type I distribution by properties of record values (چکیده)
1057 - a short proof for the existance of haar measure on communication hypergroups (چکیده)
1058 - on hereditary homological properties of banach algebra (چکیده)
1059 - on contractibility of matrix algebras (چکیده)
1060 - schur _pair property and the structure of varietal covering groups (چکیده)
1061 - marcinkiewicz_type strong law of large numbers for double arrays of negatively dependent random vari (چکیده)
1062 - some properties of isologism of groups and baerv -invariants (چکیده)
1063 - generalized covering groups (چکیده)
1064 - some properties on marginal extention and the baer _invariant of groups (چکیده)
1065 - schur _baer properties in polynilpotentgroups (چکیده)
1066 - the infinite _horizon optimal control problems (چکیده)
1067 - an additive schwarz method for a stationary convection _diffussion problem (چکیده)
1068 - derivation of tensor product of simple c*_algebras (چکیده)
1069 - توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1 (چکیده)
1070 - a new approach for solving the stokes problem (چکیده)
1071 - A Bound for the Exponent of the Schur Multiplier of some Finite p-Groups (چکیده)
1072 - heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius (چکیده)
1073 - on same group of linear operators (چکیده)
1074 - a new method for solving the nonlinear second_order boundary value differential equation (چکیده)
1075 - a doman decomposition for steady groundwater flow in porous media (چکیده)
1076 - on full hibert c*_ moduls (چکیده)
1077 - a method for solving nonlinear second order pde (چکیده)
1078 - an effective apprach of the optimal control for an inhomogeneous wave problem (چکیده)
1079 - the optimal control for bolza porblem by using measure theory (چکیده)
1080 - som properties on marginal and the extentions and the baer_invariant of groups (چکیده)
1081 - solutions of some differential eqations generates hypergroups (چکیده)
1082 - بررسي عملكرد رشد و بازدهي استفاده از نيتروژن در پاسخ به كمبود متيونين در جوجه هاي گوشتي (چکیده)
1083 - control problems in the discrete cases on infinit _horizon optimal (چکیده)
1084 - continuous wavelt tranform on a special homogeneous space (چکیده)
1085 - multiresolution analysis on direct integral of hibert spaces (چکیده)
1086 - some properties of v_covering groups (چکیده)
1087 - utra isologism classes of groups (چکیده)
1088 - some inequalities for the higher schur_multipilicator of a finite group (چکیده)
1089 - تاثير آبياري با فاضلاب بر عملكرد و كيفيت كاهو و برخي ويژگي هاي خاكپ (چکیده)
1090 - equations to have periodic solutions some conditions for nonlinear thrid differential (چکیده)
1091 - a new approach to solving the initial value diffusion eqations by using (چکیده)
1092 - best approximation in hilbert c*_modules (چکیده)
1093 - on biprojective banach algebras (چکیده)
1094 - analyzation of oscillator systems (چکیده)
1095 - بررسی تعادل پتاسیم-کلسیم در برخی از خاک های آهکی خراسان (چکیده)
1096 - c two_parametor groups of algebras*_ (چکیده)
1097 - characterization of some closed ideals of c(x) (چکیده)
1098 - on the existance of v_covering groups (چکیده)
1099 - c*_dynamical systems and on the powers_sakai conjecture (چکیده)
1100 - خشكسالي و مساله تخصيص آب بين مصارف شرب و كشاورزي (چکیده)
1101 - invariant means on the isometry semigroups of c*_algebras and von_neumann algebras (چکیده)
1102 - اثرات تغيير اقليم بر افزايش مصرف آب كشاورزي در دشت مشهد (چکیده)
1103 - مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته (چکیده)
1104 - مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355 (چکیده)
1105 - بررسي كمي مزيت نسبي صادراتي كنسانتره ميوه استان خراسان 79-1370 (چکیده)
1106 - بررسي مزيت هاي نسبي آشكار شده كالاهاي صادراتي استان خراسان 78-1370 (چکیده)
1107 - بررسي اختصاصات كمي و كيفي درماتو گليفيك بيماران ديابتي وابسته به انسولين (IDDM) در استان مركزي (چکیده)
1108 - مطالعه کلادیستی خانواده های راسته Araneae (Arachnid بر اساس صفات مورفولوژیک (چکیده)
1109 - مطالعه كالبد شناسي و بافت شناسي مري شتر يك كوهانه (چکیده)
1110 - بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
1111 - گزارش یک مورد ماهی میکزوما در ماهی آنجل آب شیرین (چکیده)
1112 - تاثير بي حسي بورس استخوان ناويكولار بر لنگش تجربي ايجاد شده به وسيله درد در كف سم اسب (چکیده)
1113 - تاثیر بی حسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب (چکیده)
1114 - برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های قدرت با استفاده از روش مبتنی بر الگوریتم باز پخت تطبیقی فلزات. (چکیده)
1115 - کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی. (چکیده)
1116 - ساخت کربن فعال با استفاد از فعال سازی شیمیایی پوست گردو (چکیده)
1117 - محاسبه تهويه طبيعي ساختمان با استفاده از تحليل حلقوي (چکیده)
1118 - تحلیل پی های نواری و گسترده با الگوی دو عاملی (چکیده)
1119 - مقایسه سه راهبرد بهینه سازی برنامه تکاملی، الگوریتم ژنتیکی و روش دی اف پی (DFP) در بهینه سازی پاسخ سرعت سازه ها (چکیده)
1120 - بررسي ديناميك جريان سه بعدي در داخل لوله هاي خميده (چکیده)
1121 - تحليل عددي ميدان جريان سه بعدي حول يك كره در رينولدزهاي پايين به روش مختصات منطبق بر مرز (چکیده)
1122 - شبیه سازی و کنترل ارتعاشات هنگام ماشینکاری قطعات قابل انعطاف. (چکیده)
1123 - TRANSIENT RESPONSE OF FINS WITH VITH VARIABLE CROSS-SECTON USING PERTURBATION TECHNIQUES ALONG WITH (چکیده)
1124 - Heat and Mass Transfer in Natural Convection about a Vertical Flat Plate at High Prandtl Numbers (چکیده)
1125 - ANALYTIC SOLUTION FOR HYPERSONIC FLOW PAST ASLENDER ELLIPTIC CONE USING SECOND-ORDER PERTURBATION AP (چکیده)
1126 - شبیه سازی جریان های آرام و در هم در داخل کانال با انبساط ناگهانی با روش گردابه های تصادفی (چکیده)
1127 - اثر قطر لوله بر طول بهينه در فرايند انتقال حرارت درون لوله با ديواره دما ثابت (چکیده)
1128 - طراحي، ساخت و بررسي فني و اقتصادي يك حمام خورشيدي نمونه در روستاي فتح آباد، استان خراسان (چکیده)
1129 - تجزيه و تحليل تجربي توزيع دماي سطح ترموسيفون با سيال عامل آب (چکیده)
1130 - بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي صنايع در شهرك صنعتي كلات(مطالعات موردي) (چکیده)
1131 - عوامل و شيوه هاي موثر در افزايش توليد آب شيرين كن هاي خورشيدي (چکیده)
1132 - کنترل ارتعاشات chatter هنگام فرزکاری قطعات قابل انعطاف (چکیده)
1133 - بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه متالوژي پودر مشهد با استفاده از دستگاه Soft-Starter (چکیده)
1134 - بررسي اثر موقعيت شمع روي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي (چکیده)
1135 - بهينه سازي اقتصادي - اگزژري چرخه توربين گاز (چکیده)
1136 - تحلیل و شبیه سازی واحد درونیاب Interpolator در ماشین های CNC با قابلیت فرزکاری سریعHSM (چکیده)
1137 - تقويت ستون هاي فلزي با استفاده از مواد مركب چند لايه (چکیده)
1138 - انتخاب قطر بهينه لوله هاي انتقال آب (چکیده)
1139 - بازيافت انرژي از سيستم تهويه اتاق جراحي (چکیده)
1140 - بررسي خمش الاستيك - پلاستيك و رقم هاي گرد بر روي قالب هاي تغيير شكل پذير (چکیده)
1141 - بررسي روش هاي تعيين برگشت پذيري در صفحات غير ايزوتروپ (چکیده)
1142 - كاربرد پيل هاي سوختي در توليد انرژي در نيروگاه ها (چکیده)
1143 - شبيه سازي عددي جريان اطراف يك جسم جامد با مقطع مربع در داخل كانال (چکیده)
1144 - نقش شدت ورتكس جريان هاي احتراقي سوخت مايع بر توليد NOx (چکیده)
1145 - بررسي و تحليل فاصله بهينه بين توربين هاي بادي در يك مجتمع بادي (چکیده)
1146 - اثر فین های افقی در کنترل انتقال حرارت جابجائی آزاد لایه ای از صفحات قائم (چکیده)
1147 - EFFECT OF THERMAL STRESS AND PARTICLE BRICK - UPON THE BURNING BEHAVIOUR IF COAL PARTICLES (چکیده)
1148 - Geometric Simulatiin of Five - Axis Ball -End Milling (چکیده)
1149 - OPTIMIZATION OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC USE (چکیده)
1150 - DESIGN AND OPERATING EXPERIENCE OF A CARBON BLACK GAS FURNACE (چکیده)
1151 - Numerical Study of Oxygen Effects on Thermal Degradation of Solid Fuels (چکیده)
1152 - Improved Numerical Model of Thermal Degradation of Non-charring Solid Materials (چکیده)
1153 - MULTIPLE-DEOK STRUCTURES IN FLUID DYNAMICS PROBLEMS USING PERTURBATION TECHNIQUES PROBLEMS USING PE (چکیده)
1154 - Inner-Expansion Analysis on A Circular Cone with Small Longitudinal Curvature (چکیده)
1155 - SOLUTION OF THE TRIBOLOGY PROBLEM OF VISCOUS, INCOMPRESSIBLE FLOW BETWEEN TWO ECCENTRIC ROTATING CYL (چکیده)
1156 - Conceptual Evolution of the Computer-Aided Engineering and its Current Applications in Iran Industry (چکیده)
1157 - طراحي مقدماتي يك سيستم كرايوژيك براي مايع كردن هيدروژن (چکیده)
1158 - بررسي تجربي عملكرد گرمايي يك لوله گرمايي (ترموسيفون) (چکیده)
1159 - اتعيين تلفات تبخيري سوخت در خودروهاي بنزيني (چکیده)
1160 - مدلسازي و شبيه سازي فرايند نانوفيلتراسيون براي املاح زدايي آب پنير (چکیده)
1161 - بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكن (چکیده)
1162 - برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات (چکیده)
1163 - شناسايي چهره با استفاده از چهره هاي ويژه (آناليز اجراي اصلي) و شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
1164 - روش جديد فازي جهت تحصيص پهناي باند در شبكه هاي ATM (چکیده)
1165 - كنترل هوشمند چراغ هاي ترافيك با استفاده از كنترل كننده هاي فازي (چکیده)
1166 - برش بهينه دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات (چکیده)
1167 - تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دورگیری فولادهای عرضی (چکیده)
1168 - ضايعات اقتصادي انساني ناشي از تصادفات جاده اي ايران (چکیده)
1169 - تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود (چکیده)
1170 - جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی (چکیده)
1171 - تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بار محوری (چکیده)
1172 - ارزيابي امنيت ولتاژ سيستمهاي قدرت با روش انحراف (چکیده)
1173 - هماهنگي چندمنظوره فرايندهاي مديريت مصرف به منظور اعمال اصلاحي (چکیده)
1174 - OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS (چکیده)
1175 - طراحي و شبيه سازي يك فابريك سوئيچ سلول atm با استفاده از vhdl (چکیده)
1176 - Drained Granular Material Under Cyclic Loading with Temperature -Induced Soil-Structutr Interavtion (چکیده)
1177 - بهينه سازي عملكرد ارتباط شبكه هاي محلي اترنت به atm (چکیده)
1178 - تثبيت خاك هاي منتخب از حاشيه شرقي كوير نمك با آهك و سيمان (چکیده)
1179 - توسعه روش سري مودال براي تحليل رفتار سيستمهاي غير خطي و كاربرد ان در سيستمهاي قدرت تحت استرس (چکیده)
1180 - ارزيابي عملكرد مدل هاي هيدرولوژيك در حوزه هاي آبريز معرف (امامه و كسيليان) (چکیده)
1181 - مطالعه تاثير اقتصادي حضور واحدهاي توليد مشتركان در استراتژي هاي پيشگيرانه _ اصلاحي (چکیده)
1182 - توليد جريان مصنوعي رودخانه ها به منظور كاربرد در برنامه ريزي اتفاقي منابع آب (چکیده)
1183 - نانوفيلتراسيون و كاربردهاي آن (چکیده)
1184 - بررسي جريان آشفته در اطراف يك بازشدگي ناگهاني در كانال روباز (چکیده)
1185 - a new non linear mosfet model using chebyshev polynomials (چکیده)
1186 - جريان هاي آشفته و مدل هاي آشفتگي (چکیده)
1187 - adaptive fuzzy sliding mode control of svc and tcsc for improving the dynamic performance of power s (چکیده)
1188 - بررسی لرزه ای قاب های بتن مسلح با استفاده از مدل های فنرهای سه گانه (چکیده)
1189 - پيش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
1190 - رفتار ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری آرماتورهای جانبی (چکیده)
1191 - روش طول قوس بیضوی (چکیده)
1192 - روشی برای تحلیل کشسان- مومسان سازه ها (چکیده)
1193 - روش اجزای محدود برای تحلیل پی گسترده (چکیده)
1194 - آرمان ها، دردآگاهيها و غمها دكتر شريعتي (چکیده)
1195 - زبان قران، الگويي از زبان دين (چکیده)
1196 - شيخ نجم الدين كبري (شيخ ولي تراش) (چکیده)
1197 - عوامل ركود صنايع دستي در نواحي روستايي شهرستان مشهد (چکیده)
1198 - تحليل كمي روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دو دهه 65-1355 و 75 - 1365 (چکیده)
1199 - نچف اشرف و سير تحول آن (چکیده)
1200 - مهمترين عوامل موثر بر تغييرات كيفي آبخان دشت نيشابور (چکیده)
1201 - مسكن طوايف تركمن، تحليل كاركردي يك تحول تكنيكي و اجتماعي (چکیده)
1202 - شهر نشيني و توسعه در ايران (چکیده)
1203 - نگاهي به سير تاريخي شهر نجران (چکیده)
1204 - معرفي فرمولي جهت برآورد درجه نفوذ و سلسله مراتب سكونتگاههاي روستائي (چکیده)
1205 - تاثير اضافه برداشت در شور شدن آبخان دشت جنگل (تربت حيدريه) (چکیده)
1206 - بررسي تحولات جمعيتي به منظور برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي (نمونه شهرستان شيروان) (چکیده)
1207 - Importance and Status of Geomorphic Landforms in Iran Eco-Tourism (چکیده)
1208 - Sustainable Development and Social Justice in Iranian Cities:A Case Study of Mashhad (چکیده)
1209 - مقدمه اي بر توسعه انساني و عوامل موثر بر آن در كشورهاي اسلامي (چکیده)
1210 - افزايش جمعيت شهري از ديدگاه برنامه ريزي شهري و ناحيه اي (با تاكيد بر استان خراسان) (چکیده)
1211 - روش تعيين پايداري و ناپايداري سطوح بياباني ايران از ديدگاه ژئومورفولوژي (چکیده)
1212 - نقش خشكسالي هاي اخير در تشديد بحران آب استان خراسان. (چکیده)
1213 - حكومت شبكه هاي ارتباطي و عملكرد مكاني - فضايي روستاها (چکیده)
1214 - Agricultural Development and the Destructio n of Natural Natural Environm ent in Iran (چکیده)
1215 - An Assessment of Geomorphic Lansforms of Iran Agricultural Development Perspective (چکیده)
1216 - توريسم فرهنگي، بستري براي ارتباط ملل و گفتگوي تمدن ها (چکیده)
1217 - اسكندر و اسكندرنامه ها بحثي از مبحث حماسه هاي تاريخي در ادبيات فارسي (چکیده)
1218 - عظمت هند و فرهنگ آن از ديدگاه اديبان ايراني (چکیده)
1219 - قضا و قدر و جبر و اختيار در مثنوي معنوي (چکیده)
1220 - توصيه امام علي (ع) به زمامداران (چکیده)
1221 - نثر مسجع فارسي را بشناسيم (چکیده)
1222 - نام آوايي (پيوند طبيعي لفظ و معني) در قرآن كريم (چکیده)
1223 - كهن الگوي حيات و جاودانگي در آيين ها (چکیده)
1224 - معرفی نسخه قصص الانبیای بوشنجی / نابی (چکیده)
1225 - ملمع پردازي در شعر فارسي (چکیده)
1226 - جلوه هاي حضور قرآن در نهج البلاغه (چکیده)
1227 - بررسي مراعات نظير (چکیده)
1228 - هماهنگي قالب و مضمون در خطبه جهاد، گفتاري پيرامون زيباييهاي ادبي خطبه جهاد در بهج البلاغه (چکیده)
1229 - مولانا کاشی آملی، شاعر پارسی گوی شیعی سده هفتم هجری - پژوهشی (چکیده)
1230 - فارسي آموزي به تازي زبانان (چکیده)
1231 - آفتابي در ميان سايه اي مثنوي مولوي از نگاه علامه جعفري (چکیده)
1232 - نجم كبري ستاره اي سترگ در آسمان عرفان ايران (چکیده)
1233 - تاملي در تفسير و نقد و تحليل مثنوي مولوي (چکیده)
1234 - زكوي سلامت گرفته كناري (چکیده)
1235 - قوشما و ترانه هاي بابا (چکیده)
1236 - راز شمس و درخت زندگي (چکیده)
1237 - The myth of Jam. A glance at the resemblances in Indo -aieanian Mytholigy With Special reference to (چکیده)
1238 - Theism, Desire for peace, Love for Mankind, shared Dimensions of Civilizations; (چکیده)
1239 - بابا طاهر ، عادفي سوته دل در هاله اي از واقعيت و اسطوره (چکیده)
1240 - rapid parameter determinasion for use in the control of . . . (چکیده)
1241 - مقايسه القاي بيهوشي به دو روش وريدي و داخل استخواني توسط تركيب ديازپام - استيل پرومازين - كتامين در (چکیده)
1242 - long term prediction of tehran price index (tedix) using neval networks (چکیده)
1243 - joint energy and spining reserv dispatching and pricing (چکیده)
1244 - ساختار مولكولي وتر خم كننده عمقي بند هاي انگشت اسب پس از درمان موراد تجربي جراحت توسط بتاآمينو پروپي (چکیده)
1245 - مطالعه اثر اسپري پويدون ايواداين در درمان كراتوكنژنكتيويت عفوني گاو (چکیده)
1246 - anobel power electronic machineiess dynamometer for load testing and efficiency measurment of three_ (چکیده)
1247 - مطالعه تغييرات تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون و همبستگي آنها با چربي تام كبد در گاوهاي شيري (چکیده)
1248 - مطالعه تجربي اثرات التيامي هيالورونات سديم در جراحات وتر خم كننده عمقي بندهاي اسب. (چکیده)
1249 - مطالعه مقايسه اي تزريق داخل مغز استخواني و داخل وردي گلوكز هيپرتوئنيك، اوره و كراتينين در سگ (چکیده)
1250 - گزارش يك مورد اكتيماي واگير غير معمول در گوسفند (چکیده)
1251 - an optimal H2 controller for two time scale systems (چکیده)
1252 - Ocular manifestations in cattlc due to tropical theileriosis (چکیده)
1253 - oversampled blind mlsde receiver (چکیده)
1254 - Repeated intravenius doses of all-trans-retinoyl B-D-glucuronide is not effectiv in the treatment of (چکیده)
1255 - Ocular and cutaneous manifestations in dovine trooical (چکیده)
1256 - EXPERIMENTAL TRIBULUS TERRESTRIS POISONII SHEEP: CLINICAL AND LABORATORY FINDINGS (چکیده)
1257 - VARIOUS PHYSICAL INJURIES AND COMPLICATIONS AUE TO ... (چکیده)
1258 - development of option market for conting ency reserve (چکیده)
1259 - مقايسه تاثيرات دو داروي پيروكسيكام و كتوپروفن بر مخاط معده، كبد، كليه و سيستم خونساز در سگ (چکیده)
1260 - بروز وقوع آدنومیوزیس در گاوهای شیری مبتلا به بیماریهای تولید مثل (چکیده)
1261 - بررسی آلودگی سیستم تولید مثل گاوهای شیری به باکتری هموفیلیوس سومنوس (چکیده)
1262 - Analysis of disposition in twin calving (چکیده)
1263 - تکنیک شستشوی برونکو آلوئولر با لوله ژژنوستومی بکر Baker در گوساله (چکیده)
1264 - مطالعه اثر تجویز وریدی اسید تینویک بر برونکوپنومونی مزمن باکتریایی بره (چکیده)
1265 - Effect of transportation stress on the bronchoalveolar Iavage fluid (چکیده)
1266 - نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند و نحوه ارتقاء قابلیت امادگی عملیاتی تسلیحات نظامی (چکیده)
1267 - RETROSPECTIVE STUDY ON Necrotic enteritis AND Ulcerative enteritis AMONG 16358 CASES OF BROILER AND (چکیده)
1268 - مطالعه اثر تجويز خوراكي ويتامين C بر مقادير آهن، TIBC، اشباع ترانسفرين و فريتين سرم خون گوساله هاي ن (چکیده)
1269 - شناسائي بيدرنگ ساختار بهينه سيستم قدرت براي انجام اعمال اصلاحي (چکیده)
1270 - برنامه ريزي كوتاه مدت واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن محدوديت بار حداقل (چکیده)
1271 - بکارگیری همزمان ذخیره کننده انرژی مغناطیسی ابررسانا (smes) , و جبران کننده سری... (چکیده)
1272 - کنترل هماهنگ tcsc,svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی (چکیده)
1273 - بررسي ماهيت روند نوسانات قيمت (بازده سهام) در بازاربورس تهران (چکیده)
1274 - کنترل بلادرنگ و بهینه فیلترهای فعال قابل برنامه ریزی به منظور حذف هارمونیکها و ... (چکیده)
1275 - تخمين حركت با استفاده از تبديل معادلات بازگشتي شار نوري به صورت غيربازگشتي (چکیده)
1276 - طراحي فيلترهاي نوري چند لايه با استفاده از روش تبديل فوريه (چکیده)
1277 - روش جديد براي تخمين حد بار گذاري سيستمهاي قدرت (چکیده)
1278 - زخداد التهاب قارچی شکمبه بدنبال تجویز تریمتوپریم و سولفادیازین در گوساله های یک گاوداری شیری (چکیده)
1279 - تريبولوزيس در گوسفند و بز (چکیده)
1280 - رهيافتي نو در بهينه سازي توزيع اقتصادي بار در نيروگاه هاي حرارتي ... (چکیده)
1281 - The study on correlation of serum calcium and inorganic phos-phorus values with urine ph in dry cows (چکیده)
1282 - ارزيابي همبستگي بين مقادير كلسيم تام، يونيزه و فسفرغير آل سرم با آلبومين و پروتئين تام دامهاي سالم و (چکیده)
1283 - ارزيابي راديوگرافي عوارض جانبي ناشي از مصرف پروپرانولل بر حركات دستگاه گوارش در سگ (چکیده)
1284 - FFASKFKTHE CROSS SECTLINAL AREAS IF NORMAL SUPERFICIAL DIGTAL FLEXOR TENDON OF PALMAR MFTACARPUS DET (چکیده)
1285 - ارزیابی بالینی و رادیو گرافیک التیام شکستیگیtibia در سگ به کمک تثبیت ایجاد شده پلیت استخوانی با تهیه شده از Tibial Cortex گاو (چکیده)
1286 - تاثير بيحسي اعصاب كف دستي PD Nerve و بورس استخوان ناويكولار NB بر درد ايجاد شده بصورت تجربي در ناحيه (چکیده)
1287 - ‍Comparison of some biochemical,hormonal, and haematological parameters in cows with and without ret (چکیده)
1288 - بررسي همبستگي جيره دوره خشكي و شاخصهاي توليد مثلي در گاوهاي شيري (چکیده)
1289 - METABOLIC PROFILE TEST IN IRAN; VARIATIONS OF METABOLITES AROUND PARTURITION AT DAIRY CATTLE (چکیده)
1290 - THE RELATIONSHIPS BETWEEN BLOOD PROFILE AND INFERTILITY IN DAIRY CATTLE (چکیده)
1291 - EFFECTS OF IRON SUPPLANENTATION ON RBC PARAMETERS SND INDICES, PERFORMANCE AND HEALTH IN NEONATAL DA (چکیده)
1292 - Concurrent Coccidiosis and Bovine papular.... (چکیده)
1293 - EXPERIMENTAL STUDY OF THE HEALING EFFECTS OF BETA -AMINIPRORIONITRIL FUMARATE (BAPN-F) IN DEEP DIGTA (چکیده)
1294 - اثرات التيامي BAPN-F در جراحات تجربي وتر GT د سگ (چکیده)
1295 - Skeletal Disorders in Broiler Chickens (Ross Breed) in Iran (چکیده)
1296 - skeletal Disorders in Broiler Chickens (Aryan Breed) in Iran (چکیده)
1297 - evaluation of levaamisole adminstration at dry period for controlling postpartum bovin mastitis (چکیده)
1298 - effect of gnrh agonist adminstrated on the time of insemination and 11-12 days after on pregnancy r (چکیده)
1299 - An evaluation of anaesthesia by thalamonal and reversion from its effect by naloxone hydrochloride for minor Surgery in Dog (چکیده)
1300 - مقايسه اثرات باليني- فيزيولوژيك و بيوشيميايي حاصل از تجويز پيپكرونيوم با پانكرونيوم در بيهوشي عمومي (چکیده)
1301 - بررسی ایجاد بیهوشی توسط استیل پرومازین - دیازپام و پروپوفول بمنظور انجام اندوسکوپی اکتشافی بخش فوقانی دستگاه گوارش در سگ (چکیده)
1302 - مقایسه سه رژیم پیش بیهوشی در سگ. (چکیده)
1303 - اثرات رژیم بیهوشی آتروپین - آسپرومازین - زایلازین- تیوپنتال در الاغ - یک مطالعه تجربی (چکیده)
1304 - گزارش يك مورد ملانوم بدخيم در حفره دهاني سگ (چکیده)
1305 - تعيين سن آبستني با روش اولتراسونوگرافي در گوسفندان نژاد شال (چکیده)
1306 - مطالعه تجربی پاسخ های بالینی و هماتوبیوشیمیایی به دو داروی پیش بیهوشی تالامونال و زایلازین در بیهوشی با کتامین در سگ (چکیده)
1307 - ارزش درمانگاهي استفاده از بي حسي اعصاب كف دستي (PDN) بورس استخوان ناويكولار (NB) و مفصل بين بند انگش (چکیده)
1308 - بتاآمينوپروپيونيتريل فومارات و تورم اوتار در اسب: ارائه راه حل جديد در آغاز سد نو (چکیده)
1309 - گزارشي از مگاازوفاگوس گربه در ايران (چکیده)
1310 - هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی (چکیده)
1311 - بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
1312 - گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار (چکیده)
1313 - تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان (چکیده)
1314 - سناسايي انگل هاي خارجي كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در شهرستان مشهد (چکیده)
1315 - شناسايي انگل هاي خارجي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورشي ماهي در شهرستان نيشابور (چکیده)
1316 - بررسي باليني و اسيب شناسي ماده شوينده انيوني بر بافت ابششي ماهي قرمز (چکیده)
1317 - SURVEY OF THE HEALING EFFECTS OF THREE DRUGS PHENYTION SODIUM - ZNIC OXID AND VITAMIN A OINTMENT ON (چکیده)
1318 - DETERMINATION OF SOME BLOOD PARAMRTERS FINGERLING STURGEON(HUSO HOSO) IN GULAN PROVINCE.D.SHAHSAVANI (چکیده)
1319 - بررسي فون انگلهاي خارجي ماهيان گرمابي پرورشي سد كارده (چکیده)
1320 - بررسي اثرات باليني و اسيب شناسي دود سيگار در ماهي قرمز (چکیده)
1321 - تعيين برخي شاخصهاي خوني ماهي سياه (چکیده)
1322 - اسپلنكتومي و بيهوشي فيزيولوژيك در ماهي قرمز (چکیده)
1323 - بيماريهاي مشترك انسان و ماهي (چکیده)
1324 - ائروموناس هيدوفيلا از ماهيان زينتي اسكار و نگرشي بر خطر انتقال ان به انسان (چکیده)
1325 - شناسايي انگلهاي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در تعدادي از شهرستانهاي استان خراسان (چکیده)
1326 - بررسي هيستولوژيك كالباسهاي حرارت ديده استان خراسان (چکیده)
1327 - جداسازي و شناسايي پاستور لامولتو سيدا در مزارع مرغ مادر (چکیده)
1328 - بررسي وضعيت تيتر آنتي بادي بيماري نيوكاسل در مرغ هي بومي مشهد (چکیده)
1329 - بررسي مقايسه اي اثرات التيامي ويتامين A و اكسيد روي در ضايعه جلدي ماهي قرمز (چکیده)
1330 - اولین گزارش آلودگی اسب به بویکولااکویی از ایران (چکیده)
1331 - کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت و ایمنی فرآورده های غذایی (چکیده)
1332 - بيوتكنولوژي و كاربرد آن در دامپزشكي (چکیده)
1333 - اهميت بيوتكنولوژي در توليد واكسن هاي دامپزشكي (چکیده)
1334 - مكاتب رياضي (چکیده)
1335 - The firt report of Dermatophilosis in sheep in Iran (چکیده)
1336 - كنترل بهينه مرزي معادلات سهمي گون غير خطي (چکیده)
1337 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
1338 - new method for solving time optimal control problems (چکیده)
1339 - on tensor prodoct of C*- algebras (چکیده)
1340 - بررسي نتايج واكسيناسيون عليه بيماري برفكي (چکیده)
1341 - بررسي تحليلي روش هاي رايج واكسيناسيون در طيور و معرفي روش تزريق به تخم مرغ (چکیده)
1342 - APPLICATION OF DNA VACCINE FOR IMMUNIZATION. GH. R. Hashemi Tabar.S (چکیده)
1343 - معرفي الگوهاي دو خطي در سريهاي زماني تشخيص و براورد (چکیده)
1344 - APPLICATION OF SYNTHETIC PEPTIDE AS VACCINE. G.R. Hashemi Tabar. (چکیده)
1345 - some reliability properties of order statistics and record values (چکیده)
1346 - بررسي ضايعات پاتولوژيك ناشي از آلودگي تجربي با قارچ آسپرژيلوس فوميكا توس در ماكيان (چکیده)
1347 - record statistics and weibull distribution (چکیده)
1348 - ركوردها و حجم نمونه (چکیده)
1349 - شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني (چکیده)
1350 - بررسي كشتارگاهي ضايعات پاتولوژيك روده هاي كوچك و بزرگ شتر (چکیده)
1351 - اتيولوژي CRD كمپلس: شناسايي سويه هاي اشريشياكلي با استفاده از روش بيوتايپينگ (چکیده)
1352 - The study on the rate of Moraxella bovis infection in IBK infected calves (چکیده)
1353 - اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii) (چکیده)
1354 - بررسي درمانگاهي، انگل شناسي و هيستوپاتولوژي ليشمانيوز سگ در يك كانون آلوده در شهرستان مشهد (چکیده)
1355 - بررسي انگلهاي خارجي و كرمهاي دستگاه گوارش جوندگان در استان خراسان (چکیده)
1356 - مقايسه بيولوژي و مورفوبيولوژي انواع پلوروسركوئيدهاي مشاهده شده در محوطه بطني ماهي (چکیده)
1357 - كاربرد آنتي ايدوتايپ ها بعنوان واكسن (چکیده)
1358 - تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري (چکیده)
1359 - كنترل انگلهاي خارجي با استفاده از آنتي ژنهاي حفاظتي (چکیده)
1360 - Immunocontraception راهي نوين در مبارزه با جوندگان ناقل بيماريها (چکیده)
1361 - طراحي يك نوع مبادله كن لوله گرمايي و تعيين عوامل موثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسيله يك برنامه كا (چکیده)
1362 - آلودگي بروسلوز گله هاي دامي استان خراسان و بررسي چند جانبه بروسلوز انسان در پاراكلينيك تخصصي بيمارست (چکیده)
1363 - تجزيه وتحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي بدون فتيله(ترموسيفون ) و محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت و ج (چکیده)
1364 - واكسيناسيون با استفاده از پپتيدهاي تصادفي(RPL ) كلون شده در فلاژل باكتري Ecoli (چکیده)
1365 - كاربرد بيوتكنولوژي در توليد واكسن (چکیده)
1366 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن (چکیده)
1367 - نقش و اهميت پروبيوتيك ها (PROBIOTICS ) در دامپزشكي و دامپروري (چکیده)
1368 - performsnce improvment of expanded integrated local area networks (چکیده)
1369 - بررسی میزان آلودگی پنیر تازه عرضه شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی (چکیده)
1370 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس (چکیده)
1371 - عدد تداخل حلقه بسته (CIN) بعنوان معياري براي زوج بندي در سيستمهاي غير متمركز (چکیده)
1372 - نقش سیستم HACCP در کاهش خطرات و بیماریهای قابل انتقال از طریق شیر و فرآورده های آن به انسان (چکیده)
1373 - استفاده از سوماتوتروپین BST در گاوهای شیری و ایمنی شیر و فرآورده های آن (چکیده)
1374 - بررسي باليني و هيستوپاتولوژيك پيوند اسفنكتر سرپستانك در گاو (چکیده)
1375 - AN OUTBREAK OF YERSINIA PSEUDOTUBERCULO-SIS INFECTION IN LAMBS (چکیده)
1376 - IDENTFICATION OF GRAM PODTTIVE BACTERIA INVOLVED IN YOLKSAC INFECTION (چکیده)
1377 - study of macroscopic and microscopis lesions of sheep pulmonary adenomatosis in fars industrial meat (چکیده)
1378 - Histopathological study of tribulus terrestris poisoning in sheep (چکیده)
1379 - veterinary history and education in iran. (چکیده)
1380 - Histological study on the major salivary glands in one humpedcamel(Camelus dromedarus) (چکیده)
1381 - study of comparative anatomy and histology of testis. epididymis and differences incamel (dromedary) (چکیده)
1382 - بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان (چکیده)
1383 - استفاده از رنگدانه زرشك بجاي هماتوكسيلين براي رنگ آميزي هاي بافتني (چکیده)
1384 - بافت شناسي مقايسه اي پوست ماهيان در گونه اي كپور قزل آلا- ماهيان خاوياري (ازون برون و قره برون) و كو (چکیده)
1385 - مطالعه بافت شناسي غده فوق كليوي در شتر يك كوهانه (چکیده)
1386 - مطالعه آناتومي گره دهليزي بطني و دسته دهليزي بطني قلب بز (چکیده)
1387 - آناتومي و بافت شناسي گره دهليزي - بطني در قلب گربه اهلي (چکیده)
1388 - مطالعه كابد شناسي و بافت شناسي مري شتر و مقايسه آن با انسان و ساير گونه ها (چکیده)
1389 - مطالعه آناتومي و بافت شناسي گره سينوسي - دهليزي قلب خرگوش و مقايسه آن با ساير گونه ها و انسان (چکیده)
1390 - سندرم جنيني الكل (Fetal Alcohol Syndrome) (چکیده)
1391 - بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره سياهدانه (چکیده)
1392 - اندازه گيري كلسترل تخم مرغ و رابطه آن با سن مرغ هاي تخمگذار- وزن تخم مرغ و وزن زرده در تعدادي از گله (چکیده)
1393 - بررسي غلظت و خلوص بعضي از فرآورده هاي تجاري انروفلاكساسين به روش hplc (چکیده)
1394 - طراحي كنترلرهاي فازي تطبيقي پايدار در سيستمهاي آشوبگونه جهت رديابي (چکیده)
1395 - روشي نو جهت تخمين حاشيه امنيت ولتاژ با استفاد از ساختار فازي - عصبي (چکیده)
1396 - شبيه سازي 6 درجه آزادي حركت يك وسيله نقليه زيرآبي و طراحي كنترلگرهاي خطي و غير خطي براي كنترل مسير ح (چکیده)
1397 - بازبيني و بهينه سازي سيستم هاي حفاظتي نيروگاه هاي گازي GE-F9 با تاكيد بر نقش مد تريپ ترتيبي (چکیده)
1398 - تجزيه و تحليل توليد آنتروپي در فرآيند انتقال حررت به جريان توسعه يافته آرام با سيال لزج تراكم ناپذير (چکیده)
1399 - تجزيه وتحليل تجربي بار حرارتي ترموسيفون مس و آب (چکیده)
1400 - بررسي تاثير مشخصات الاستومر در كنترل پديده چروكيديگي در صفحات نازك فلزي تحت خمش بر روي تكيه گاه الاس (چکیده)
1401 - بررسي رفتار فلاتر صفحات ارتوتروپيك با تكيه گاههاي الاستيك (چکیده)
1402 - بررسي تاثير نوع و كيفيت ترميم بر رفتار كمانشي صفحه حاوي بريدگي (چکیده)
1403 - بررسي پارامترهاي موثر در ارتعاشات آزاد صفحه فلزي حاوي بريدگي تقويت شده با Patch كامپوزيتي (چکیده)
1404 - بررسي ارتعاشات آزاد صفحات ارتوتروپيك با تكيه گاههاي الاستيك (چکیده)
1405 - بررسي پارامترهاي موثر در ارتعاشات آزاد صفحه فلزي حاوي بريدگي تقويت شده با Patch (وصله) كامپوزيتي (چکیده)
1406 - اندازه گيري درجه حرارت بحراني حفره دار شدن فولادهاي زنگ نزن بروش پتانسيل ثابت و متغير و بررسي صافي س (چکیده)
1407 - تا ملي در باب تناسب نظام اموزش و پرورش رسمي با تربيت ديني (چکیده)
1408 - بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاري روزمره و روشهاي مقابله با انها در دانشجويان (چکیده)
1409 - بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی شخصیتی نوجوانان مشهد (چکیده)
1410 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
1411 - بررسي ويژگي شخصيتي زنان مطلقه و غير مطلقه مشهد (چکیده)
1412 - خصوصیات زیستی-روانی و اجتماعی نوجوانان دانش اموز مشهد (چکیده)
1413 - تربيت مديران از ديدگاه امام علي(ع) (چکیده)
1414 - ديدگاه امام (ره) به عنوان يك مربي بزرگ در خصوص تعليم و تربيت (چکیده)
1415 - بررسي نظام طراحي برنامه هاي درسي دوره هاي اموزش عالي علمي-كاربردي و ارائه الگوي مناسب (چکیده)
1416 - كاربرد روشهاي غعالسازي به كمك نوترون در كشف مواد منفجره پلاستيكي (چکیده)
1417 - ناهمسانگردي جهتي مغناطوتنگش و گذار فاز مغناطيسي در محلول جامد Nd14Dy2Fe78B6 (چکیده)
1418 - measurment of D2O in water using 2H(y,n) 1H reaction (چکیده)
1419 - بررسي كنشهاي گفتار در خطبه يكصد و يازدهم نهج البلاغه (چکیده)
1420 - comparison of quark jets and gluon jets produced in high energy e+ e- annihilations (چکیده)
1421 - روش مشاهده و تحليل علمي در نهج البلاغه (چکیده)
1422 - a new eclipsing binary in the field of Lhs 2176 and 2178 (چکیده)
1423 - تفاوتهاي فردي در فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استاويچ (چکیده)
1424 - The Role of Islam in the Dialogue of Civilizations (چکیده)
1425 - ناپايداري گرمايي در محيط ميان ستاره اي (چکیده)
1426 - An Aptitude-Treatment Interaction Study of Vocabulary (چکیده)
1427 - مدرسه المیزان فی النقد (چکیده)
1428 - sine-gordon solitons in a nontrivial metric (چکیده)
1429 - فراهنجاري در قران (چکیده)
1430 - نقش بافت در فهم واژگاني قراني (چکیده)
1431 - شيعه در اثار ثعالبي (چکیده)
1432 - ديداري ديگر با خاقاني (چکیده)
1433 - ابعاد گفتمان مولا علي (ع)) در نهج البلاغه (چکیده)
1434 - مرگ بي رنج و انتخاب اصلح در ناسيونال سوسياليسم (چکیده)
1435 - نگاهي بر دانش نوين (جامعه شناسي پزشكي) (چکیده)
1436 - جامعه شناسي سالخوردگي (چکیده)
1437 - قدرت وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون) (چکیده)
1438 - بررسي پديده مهاجرت و اثرات ان بر زندگي اجتماعي و اقتصادي شهري (چکیده)
1439 - دروغ (بررسي عوامل موثر بر دروغ گويي) (چکیده)
1440 - تصورات استعلايي و نمادهاي عروج (چکیده)
1441 - ريشه هاي يك تهاجم در خراسان (چکیده)
1442 - مطبوعات خراسان در فاصله سالهاي 1320 تا مرداد 1332 (چکیده)
1443 - مرداويچ زياري (از خاك بر خاستگان) (چکیده)
1444 - پیامدهای اقتصادی اجتماعی بازگشت مهاجران افغانی بر بخش کشاورزی استان خراسان (چکیده)
1445 - بررسي اقتصاد توليد عشاير خراسان (چکیده)
1446 - optimization of soymilk production methods and formulations (چکیده)
1447 - effects of whey utilization on the quality of yogurt (چکیده)
1448 - optimization of soy - yogurt production according to iranian preference (چکیده)
1449 - factors affecting on acceptance and shelf life of soy - drink (چکیده)
1450 - evaluation of tofu charactristics according to iranian perference (چکیده)
1451 - بررسي اتم هيدروژن در d-بعد (چکیده)
1452 - effects of stabilizers & dairy substituents on the whipping ability and organoleptical charactristic (چکیده)
1453 - كاربرد ازمايشهاي انتگرالي براي براورد و تصحيح داده هاي هسته اي (چکیده)
1454 - globalization and water crisis challenges in iran (چکیده)
1455 - توزيع تكانه عرضي و تابش گلوئون در فرايندهاي نابودي e-e+ (چکیده)
1456 - مقايسه بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي و عوامل موثر بر ان (چکیده)
1457 - اثر DY بر جفتشدگي مناطوكشساني در محلولهاي جامد Nd2-DyxFe14C (چکیده)
1458 - استفاده از برنامه ريزي خطي در براورد تابع مرزي جهت تحصيل و مقايسه كارايي گندمكاران (چکیده)
1459 - بررسي جايگاه بخش تعاون در اشتغال استان خراسان (چکیده)
1460 - محاسبه بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي و مقايسه ان با صنعت (چکیده)
1461 - بررسي رويدادهاي چند فواره اي در نابودي الكترون-پوزيترون (چکیده)
1462 - مطالعه نا همسانگردي جهتي مغناطوتنگش در اهنرباي بي شكل Nd14Dy2Fe78B6 (چکیده)
1463 - مطالعه حالت فرنوني در جامدات چند لايه اي (چکیده)
1464 - محاسبه ثابت جفت شدگي كوارك و گلوئون در نابودي الكترون -پوزيترون (چکیده)
1465 - مطالعه حالتهاي فرنوني شبكه بلورها (چکیده)
1466 - analitical solution of nonlinear dynamical equations for an interstellar medium in quasi-hydrostatic (چکیده)
1467 - dynamical structure of planetary nebulae in three dimensions, a numerical solution (چکیده)
1468 - بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته روي عملكرد و اجزا عملكرد 704 sc ذرت در منطقه شيروان (چکیده)
1469 - بررسي اثر تراكم بوته بر روي عملكرد ارقام گوجه فرنگي در منطقه شيروان (چکیده)
1470 - مطالعه تاثير كارگذاري BMG در عضلات اسكلتي خرگوش (چکیده)
1471 - مولکولهای تنظیم کننده داخل سیتوپلاسمی در اغاز زندگی پستانداران (چکیده)
1472 - تاثير هورمون اكسين بر ريشه زائي قلمه هاي زرشك بي دانه (چکیده)
1473 - طراحی و ساخت سیستم مه فشانی نوبتی همراه با حرارت تحتانی (چکیده)
1474 - شناسائی و مطالعه ارقام انگور در شمال خراسان (چکیده)
1475 - تشخیص مولکولی بیماریها و عوامل بیماریزا (چکیده)
1476 - تهيه الياژ MnTe به روش مكانيكي (چکیده)
1477 - سنتز و رشد بلور نيمرساناهاي WSxSe2-x (چکیده)
1478 - ناهنجاريهاي مغناطوتنگش و ضريب انبساط دمائي در محلول جامد Nd6Fe13Si (چکیده)
1479 - مغناطومقاومت خودبخودي در محلول جامد Nd6Fe13Si (چکیده)
1480 - مطالعه خواص ارتعاشي شبه بلورها و اثرات ناخالصي (چکیده)
1481 - مطالعه مروري در زمينه كاربرد مدلهاي فيزيكي در فيزيك ماده چگال (چکیده)
1482 - بررسي سطح الكترود در قطعات لايه نازك MIM - پس از شكل گيري الكتريكي- توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي (چکیده)
1483 - بررسي اثر اختلال بر جواب هاي ساليتوني برخي از معادلات با مشتقات جزئي با استفاده از تغيير در متريك هن (چکیده)
1484 - influence of pre and post emergence salt treatment on fruit yield and active substances of common pu (چکیده)
1485 - ساختار تعادلي قرص هاي خود-گرانشي در اطراف اجرام مغناطيده اي فشرده (چکیده)
1486 - كاربردهاي درماني و تركيبات شيميايي قارچ (چکیده)
1487 - مطالعه اثر سرد شوندگي بر تحول ابرهاي كروي (چکیده)
1488 - مطالعه ديناميك ابرهاي سرد شوند مولكولي (چکیده)
1489 - Forces and fields m.e. zomorrodian (چکیده)
1490 - secondary metabolites of callus and regenerants of st johns wort - hypericum perforatum L (چکیده)
1491 - the effect of dy content on mangnetoelastic coupling in nd-2-xDyxfe14c (چکیده)
1492 - Non-relativistic electron transport in metals; A Monte Carlo approach (چکیده)
1493 - كدوي تخم كاغذي - cucarbita pepo subsp. pepo con - var. pepo var. styriace grebense - گياهي جديد براي (چکیده)
1494 - قابليت تركيب پذيري لاينهاي نر عقيم و بارور گوجه فرنگي (دو گروه ژنوثيپي مختلف) براي صفات متوسط وزن و (چکیده)
1495 - بررسي قابليت تركيب پذيري لاينهاي استريل و بارور گوجه فرنگي براي صفات زودرسي و عملكرد محصول (چکیده)
1496 - effects of nitrogen fertilization on leaves chlorophyll nitrogen content seed dry weight and oil see (چکیده)
1497 - Dynamical and ionization atructures of planetary nebulae in three dimensions; A numerical solution (چکیده)
1498 - effect of pre and post emergence salt treatment on some charasteristics of medicinal pumpkin (چکیده)
1499 - the equilibrium of a rotating accretion disk around a magnetized compact object (چکیده)
1500 - بررسی پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر - ناتای خیلی فعال با دو نگهدارنده sio2/mgcl2 (چکیده)
1501 - مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن (چکیده)
1502 - The self-similar ewuilibria of self-gravitating, magnetized, rotating isothermal systems (چکیده)
1503 - تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو (چکیده)
1504 - رس كائولينيتي زنوز، نگرشي بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و كاربردهاي صنعتي (چکیده)
1505 - بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان (چکیده)
1506 - پرش هيدروليكي روي كانال هاي با شيب معكوس و پله منفي (چکیده)
1507 - مقايسه عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي در دو روش آبياري قطره اي و جويچه اي (چکیده)
1508 - رخساره هاي سنگي و محيط رسوبگذاري سازند چمن بيد در شمال شرق مشهد (چکیده)
1509 - analysis of iranian artemisia absinthium l. essential oil (چکیده)
1510 - مدل ریاضی هیدرولیکی سد به روش امتدادهای مشخصه (چکیده)
1511 - مديريت بهره برداري از مخازن سدها: راهكاري مناسب براي مقابله با خشكسالي (چکیده)
1512 - metal - ion recognition. competitive bulk membrane transport of transition and post transition metal (چکیده)
1513 - نگرش آماري بر افزايش تدريجي تبخير- تعرق گياه مرجع در مشهد و پيامدهاي احتمالي آن (چکیده)
1514 - thermal diffusion factors for binary gas mixtures of he - co and h2 - wf6 (چکیده)
1515 - مطالعه سالهای نفوذپذیری برای طراحی و شبیه سازی روش های کنترل سیلاب شهری Alternative Techniques) (چکیده)
1516 - كاربرد زمين آمار در طراحي شبكه هاي اندازه گيري در هيدرولوژي (چکیده)
1517 - constituents of the essential oils of aerial parts of dill (anethum graveolens l.) herb (چکیده)
1518 - direct determination of the interaction potential of he - ar from the extended principle of correspo (چکیده)
1519 - بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در کنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یک جیره غذایی مناس (چکیده)
1520 - تعيين تابع انرژي پتانسيل نئون از طريق وارونگي انتگرالهاي برخورد وسكوزيته در فشار صفر (چکیده)
1521 - ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی (چکیده)
1522 - تعيين توابع انرژي پتانسيل ارگون، كريپتون، و زنون از طريق وارونگي انتگرالهاي برخورد كاهش يافته وسكوزي (چکیده)
1523 - تعيين سيستم پتانسيلهاي بين مولكولي he-sf6, xe-n2, kr-n2 با استفاده از قانون ماتهاي متناظر توسعه يافت (چکیده)
1524 - determination of potential energy function of methane via inversion of reduced viscosity collision i (چکیده)
1525 - common intersection point independent of pressure: a new regularity (چکیده)
1526 - estimation of solubility parameter using statistical mechanical equations of state (چکیده)
1527 - بررسي ساختار ژنتيكي گوسفندان نژاد Finnish Landrace و آميخته آن به كمك سيستم هاي گروه هاي خوني (چکیده)
1528 - study of complex formation reactions brtween 15-crown-5 ligand witn li+, na+, k+ and rb+ and dch-18- (چکیده)
1529 - Degradability characteristics and Intestinal protein apparent digestibility of Idanian and cottonsee (چکیده)
1530 - Separation and determination of tetracycline antibiotics (tcs) using high performancel liquid Chromatography (چکیده)
1531 - Studies on separation and determination of several cephalosporin antibiotics by high performance liquid Chromatography (چکیده)
1532 - Apparent digestibility rumen fermentation characteristics and microbial N entering duodenum in Irani (چکیده)
1533 - separation and determination of some inorganic anions with phenylboronic acid as a derivatizing reagent ... (چکیده)
1534 - The polymorphism of B-Lactoglobulin Gene in Several sheep Breeds by pcr-rflp (چکیده)
1535 - The determination of B-Lactoglobulin gene pene polymorphis, in some Iranian and Russian sheep breeds (چکیده)
1536 - theoretical and experimental determination of enthalpies, entropies and stability constants of b-dik (چکیده)
1537 - effect of pressure on the structure and vibrational spectra of intramolecular hydrogen bond systems (چکیده)
1538 - molecular conformation and intramolecular hydrogen bonding in amino methylene malonaldehyde. an ab i (چکیده)
1539 - Genetlc and phenotypic factors affecting daily gain of karakul sheep (چکیده)
1540 - study of complex formation between 18c6 with some metal cations in an-meoh and bn-meoh binary mixtur (چکیده)
1541 - The Combination abilty of three varieties of japanese quails by dialel cross (چکیده)
1542 - Effect of diets formulated to contain similar amiunts of ERDP with differwnt protein sourses on bloo (چکیده)
1543 - determination of potential energy functions of argon, krypton, and xenon via the inversion of reduce (چکیده)
1544 - تعيين تابع انرژي پتانسيل هليم از طريق وارونگي انتگرالهاي برخورد كاهش يافته وسكوزيته در فشار صفر (چکیده)
1545 - ruminal peptide-N concentrations in Iranian Balochi iambs fed diets containing iucerne hayor silage (چکیده)
1546 - l11. ab initio dft study and conformation analyses of hexafluoro - acetylacetone and trifluoro- acet (چکیده)
1547 - بررسي پلي مرفيسم ژن بتالاكتو كلوبولين با pcr-RFLP و گروههاي خوني گوسفندان نژاد قره گل (چکیده)
1548 - استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي (چکیده)
1549 - اندازه سازمان و اثر بخشي مديريت (چکیده)
1550 - نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت (mis در ايجاد تحول اداري (چکیده)
1551 - مديريت و نقش آن در ارتقاي بهره وري و كارآيي واحدهاي كشاورزي (چکیده)
1552 - بررسی روند تغییرات 50 ساله خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندم های ایرانی (چکیده)
1553 - بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50 (چکیده)
1554 - شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهد (چکیده)
1555 - واکنش رقابتی گندم زمستانه Triticum aestivum به تغییر تراکم یولاف وحشی Avena ludoviciana و مصرف کود ن (چکیده)
1556 - تكثير سريع گونه اي مختلف پسته وحشي (pistacia veral) و پسته (pistacia atlantica) به روش اين ويترو (چکیده)
1557 - مطالعه و مقايسه اناتومي ساقه 8 گونه از بخش sect. ammodendron bge. از جنس گون در ايران (چکیده)
1558 - اپتيمم نمودن شرايط موثر در كشت بافت ارقام نخود (cicer arietinum l) موجود در كشور (چکیده)
1559 - مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidac (چکیده)
1560 - بررسي واكنش عملكرد و خصوصيات مرفولوژيك ارقام نخود (cicer arieuinum) به ارايشهاي متفاوت كاشت و تراكم (چکیده)
1561 - ارزيابي صفات فيزيولوژيك موثر بر بهبود عملكرد ارقام جم و كرج 31-60-12 نخود تحت تاثير ارايشهاي متفاوت (چکیده)
1562 - روشهاي ساخت داروهاي گياهي (چکیده)
1563 - واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعی (چکیده)
1564 - BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامبارا (چکیده)
1565 - ايورودا علم زندگي (چکیده)
1566 - اهميت گياه هليله سياه (terminalia chebula) در طب سنتي و معاصر (چکیده)
1567 - response of yield and morphological characteristics of chickpea - cicer arietinum l. - to planting p (چکیده)
1568 - اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریز (چکیده)
1569 - بخشی از فون مگسهای سیرفیده (diptera: syrphidae) منطقه مشهد و کلید شناسایی جنس ها (چکیده)
1570 - تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد (چکیده)
1571 - معرفي بخشي از فون مگس هاي خانواده (diptera - tabanidae) مشهد (چکیده)
1572 - اثرتاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد و نمو و زودرسی پنبه رقم ورامین (چکیده)
1573 - hoverfly larvae in aphid colonies (چکیده)
1574 - روش كاربردي استخراج dna از قارچ بيماريزاي rhizoctonia solani در چغندر قند و امكان بررسي تنوع بين ايز (چکیده)
1575 - بررسي باكتري اپي فيت درختان پسته در مناطق عمده پسته كاري ايران (چکیده)
1576 - اتيولوژي پوسيدگي خشك سيب زميني در استان خراسان (چکیده)
1577 - the effects of early season drought on stomatal conduc-tance leaf-air temperature difference and pro (چکیده)
1578 - تعيين نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis عامل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم در خراسان (چکیده)
1579 - شيوع بيماري رايزومانيا در استان خراسان (چکیده)
1580 - A global Mapping System for Bambara groundnut production (چکیده)
1581 - اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
1582 - اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک (چکیده)
1583 - Apex development of three wheat cultivars in the presence of salinity (چکیده)
1584 - Role of mineral ions in salt tolerance of two wheat (triticum aestivum L) cultivars (چکیده)
1585 - تاثير ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و پروتئين آب پنير (چکیده)
1586 - weed dynamics of conventional and ecological cropping systems in different rotations with wheat (چکیده)
1587 - شبيه سازي كامپيوتر و پيش بيني عملكرد ژن ها (چکیده)
1588 - بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتي (چکیده)
1589 - history of research on salt affected lands of iran. present status and future prospects. ii. halophy (چکیده)
1590 - بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (چکیده)
1591 - بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرين (چکیده)
1592 - history of research on salt affected lands of iran. present status and future prospects. i. agroecos (چکیده)
1593 - پتانسيل كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي كشور (چکیده)
1594 - canopy leaf area distribution and light absorption propertis of three cruciferous weeds competing wi (چکیده)
1595 - بررسي روشهاي مناسب اندازه گيري افلاتوكسين در خرما (چکیده)
1596 - ارزيابي ويژگيهاي شيميايي و حسي گوجه فرنگي با مصرف تازه خوري (چکیده)
1597 - evaluation factors affecting natural zereshk (berberis vulgaris) vinegar production (چکیده)
1598 - اهمیت و کاربرد بیوسنسورها در کنترل کیفیت مواد غذایی (چکیده)
1599 - استفاده از عناصر تجزيه و تحليل كمي خطر در سيستم haccp (چکیده)
1600 - بهینه سازی فرمولاسیون نوشید نی گوجه فرنگی (چکیده)
1601 - بررسی اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
1602 - اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
1603 - ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي رب تهيه شده از واريته هاي گوجه فرنگي (چکیده)
1604 - اهمیت و کنترل گرفتگی مبدل های حرارتی در صنایع فراوری شیر (چکیده)
1605 - بهينه سازي مصرف تخم مرغ با توليد پودر كلسيم و پروتئين از ضايعات ان (چکیده)
1606 - بررسي خاصيت كف زايي پروتئين هاي غذايي و عوامل موثر بر ان (چکیده)
1607 - ارزيابي ويژگيهاي فيزيكو شيميايي و حسي نمونه هاي عسل استان خراسان (چکیده)
1608 - تجزيه افلاتوكسين ها در انواع مواد غذايي با كمك افزودني هاي غذايي (چکیده)
1609 - اهميت بررسي راههاي شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم ارگانوفسفره در ميوه ها و سبزيها از نقطه نظرا (چکیده)
1610 - canopy leaf area distribution and light absorption properties of three cruciferous weeds competing w (چکیده)
1611 - effects of three cruciferous weeds on yield and yield components of winter weat(triticum aestivum) (چکیده)
1612 - an approach for solving nonlinear programming problems (چکیده)
1613 - شبيه سازي اثر نيتروژن خاك بر توليد چغندر قند (چکیده)
1614 - استخراج و شناسايي خصوصيات كمي و كيفي اسانس زعفران (چکیده)
1615 - on the law of large numbers for negatively dependent random variablles (چکیده)
1616 - سنجش كارايي سه مدل تجربي در پيشگويي افت عملكرد ذرت در شرايط رقابت با علف هرز تاح خروس (amaranthus re (چکیده)
1617 - On the nilpotent multiplier of a free product (چکیده)
1618 - emerging trends in agricultural research for the new millennium with particular reference to Iran (چکیده)
1619 - evaluation of land suitibility for Dryland farming in khorasan province using long term climatic dat (چکیده)
1620 - تاثير تاريخ كاشتهاي پاييزه و زمستانه بر خصوصيات مورفولوژيك- عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاري (چکیده)
1621 - ضرورت اجرا و بكار گيري سيستم haccp در صنايع فراوري مواد غذايي دريايي (چکیده)
1622 - the study of in vitro haploid production in chickpea(cicer areitinum L) (چکیده)
1623 - some results on generalized baer invariant of groups (چکیده)
1624 - process optimization of ricotta cheese according to iranian preferences (چکیده)
1625 - phenology of blond psyllium(plantago ovata) as affected by irrigation regims (چکیده)
1626 - the study of chemical composition, physical peopertis, and organoleptic evaluation of soy icecream (چکیده)
1627 - carbohydrate and proline contents in leaves, roots, and apices of salt-tolerant and salt-sensitive w (چکیده)
1628 - some brunds for the higher schur multiplier of a finite group and its nu,ber of genertors (چکیده)
1629 - رده بندی امفیبول های کانسار سنگ اهن ناحیه سنگان خواف (چکیده)
1630 - effects of salinity and seed treatments on growth and morphology of wild oat(avenafatua L) (چکیده)
1631 - نگرشی بر کانی سازی طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریه (چکیده)
1632 - biflatness and biprojectivity of second dual of banach algebras (چکیده)
1633 - computer simulation models and gene function prediction (چکیده)
1634 - زمین شناسی و ژئوشیمی اکتشافی منطقه کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه (چکیده)
1635 - مطالعه گرانیتوییدهای نوع i در کوه سرنوسر خراسان (چکیده)
1636 - higher agricultural education in Iran (چکیده)
1637 - معرفی اسکاپولیت های کلردار ناحیه سنگان خواف (چکیده)
1638 - اثرات شوري و سن گياه بر تبعيض ايزوتوپهاي كربن در گندم (چکیده)
1639 - مطالعه اينوسراموسهاي سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ (چکیده)
1640 - بررسي روشهاي مختلف ايجاد پتانسيل منفي در شرايط ازمايشگاهي شوري و خشكي (چکیده)
1641 - کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان (چکیده)
1642 - بررسي اثر ضد دردي گل و برگ بابونه (tanacetum parthenium به وسيله آزمون فرمالين بر روي موش سوري (چکیده)
1643 - اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملكرد كمي وكيفي پنبه رقم وراميني (چکیده)
1644 - بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش (چکیده)
1645 - بررسیهای پترولوژیکی، دگرسانی و اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه تنورجه کاشمر (چکیده)
1646 - مطالعه، شناسایی و معرفی 6 گونه از گلسنگهای صخره ای ارتفاعات شمال شرقی مشهد - منطقه مارشک (حوزه سد کا (چکیده)
1647 - چينه نگاري سكانسي و تغييرات سطح اب درياي مائستريشتين زيرين در شرق حوضه رسوبي كپه داغ (چکیده)
1648 - ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود در شرايط ابي و ديم شمال خراسان (چکیده)
1649 - مطالعه چينه شناسي سازند مزدوران در منطقه ارداك واقع در شمال غرب مشهد با نگرشي جديد در تعيين مرز فوقا (چکیده)
1650 - بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر (چکیده)
1651 - physiological and morphological traits associated with genetic yield improvment of Iranian winter wh (چکیده)
1652 - يافته هاي جديد سنگ چينه اي سازند فهليان در فرو افتادگي دزفول (جنوب غرب ايران) با استفاده از نمودارها (چکیده)
1653 - the effects of planting date and piant density on growth and yield of fennel (چکیده)
1654 - معرفي فلور خزه اي بخشي از ارتفاعات هزار مسجد (خراسان) (چکیده)
1655 - ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود (cicer arietinum L) در شرايط (چکیده)
1656 - بررسي تغييرات بافتي با شواهدي بر علل ريز شوندگي به طرف پايين دست رودخانه دهبار واقع در جنوب غرب مشهد (چکیده)
1657 - بررسي امكان كشت پاييزه- زمستانه نخود در شرايط ديم شمال خراسان (چکیده)
1658 - the effect of geological and geotechnical factors on the zavin concrete gravity dam site (چکیده)
1659 - حدوث و قدم نفس در ايينه قران و حديث (چکیده)
1660 - landslide investigation in kesbayer area in north east iran (چکیده)
1661 - چينه نگاري سكانسي سنگ اهكهاي كرتاسه زيرين در شرق بينالود (چکیده)
1662 - پژوهشي درباره كتاب جامعه (چکیده)
1663 - an investigation on the mechanical and physical properties of carbonate rocks (چکیده)
1664 - مترجموالقران الكريم و مهمتهم اتجاه القراءات القرانيه (چکیده)
1665 - seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies (چکیده)
1666 - استراكودهاي سازند اب تلخ در منطقه تيپ (چکیده)
1667 - امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی از منظر امیرمومنان علی(ع) (چکیده)
1668 - ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي تونل كلات (چکیده)
1669 - حضرت علي(ع) و مخالفان سياسي (چکیده)
1670 - بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندام های حرکتی جنین موش صحرایی (چکیده)
1671 - بررسي عوامل طبيعي موثر بر كاهش كيفيت ابهاي زيرزميني (بررسي موردي علل شوري ابهاي زيرزميني دشتهاي كربا (چکیده)
1672 - نان و جایگاه ان در متون دینی (چکیده)
1673 - بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر میزان یادگیری زاده ها در رت (چکیده)
1674 - بررسي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي سد بتني وزني زاوين (چکیده)
1675 - بررسي تعيين سن و ارتباط آن با صفات جمجمه اي (صفات آلومتريكي) جرد ايراني و جرد ليبي (پستانداران، جوند (چکیده)
1676 - در امدي بر مباني حقوقي مالكيت انسان بر پيكر خود (چکیده)
1677 - بررسي ساختار زمين شناختي و تاثير ان بر خواص ژئوتكنيكي ساختگاه سد تبارك اباد (چکیده)
1678 - مطالعه زمين لغزشهاي حوضه مخزن سد كارون 3 و ارزيابي پتانسيل لغزش در ان (چکیده)
1679 - بررسي هيستوشيميايي لكين و مطالعه بيوسيستماتيك مقايسه اي آن در جوندگان خانواده ميوريده (چکیده)
1680 - بررسي بيلان اب و جاذبه هاي توريستي بزرگترين درياچه طبيعي خراسان بزنگان (چکیده)
1681 - بقا و فعاليت يك ميكروارگانيزم تجزيه كننده فنانترين ماركدار شده با ژن لومينسانس (چکیده)
1682 - چينه شناسي رسوبات كربناته كرتاسه زيرين در شمال غرب اخلمد (بينالود) و معرفي ان به عنوان سازند تيرگان (چکیده)
1683 - نگرشي بر كاني شناسي صنعتي اندالوزيت شرق فريمان (چکیده)
1684 - لیستونیت های شمال بصیران ( چهارکوش مختاران) و تقسیم بندی انها (چکیده)
1685 - The effects of local fetal brain extract administration in the electromyogram of crushed sciatic ner (چکیده)
1686 - دلايل ضرورت اجتهاد بر اساس قران و سنت (چکیده)
1687 - زن در نگاه امام علي(ع) (چکیده)
1688 - معرفي فاز دياگرام جديد در سولفوسالتهاي نقره با استفاده از مطالعات اسپكتروسكوپي‌ (xas) و ميكروسكوپ ال (چکیده)
1689 - امير المومنين و مخالفان او (چکیده)
1690 - سيماي امام علي(ع) در نگاه نبي(ص) (چکیده)
1691 - تداوم انقلاب (چکیده)
1692 - نانوفسيلهاي سازند اب تلخ در غرب روستاي چهچه (جاده مشهد - كلات) (چکیده)
1693 - رفتار سیاسی علی(ع) در مقابل خلافت (چکیده)
1694 - Post-operative time effects after sciatic nerve crush on the number of alpha motoneuroneurons, usin a stereological counting method-disector (چکیده)
1695 - جنس كنودونتي palmatolepis (دونين پسين) از سازند شيشتو، شرق ايران و سازند خوش ييلاق، شمال ايران (چکیده)
1696 - علم حق به اشياء به صورتهاي مرتسم اشياء در ذات حق (چکیده)
1697 - مطالعه هيدروشيمي پلاياي محمد اباد در جنوب غرب قائن (چکیده)
1698 - نقش صلاح و فساد كارگزاران حكومت بر مردم در جامعه از منظر امير مومنان علي(ع) (چکیده)
1699 - Estrogen-induced congenital hypospadias in developing rat embryos (چکیده)
1700 - بيواستراتيگرافي سازند سرچشمه بر مبناي نانوپلانكتونهاي اهكي در مقطع تيپ (چکیده)
1701 - ژئومورفولوژي و رسوب شناسي حوضه ابريز سنگرد سبزوار (چکیده)
1702 - مطالعه فازهاي تحولي (phase transitions) و محدوده پايداري در كانيهاي داراي ساختمان گالن با استفاده از (چکیده)
1703 - جستارهايي پيرامون عقل ديني با تاكيد بر اموزه هاي علي(ع) (چکیده)
1704 - اهميت گزينش كارگزاران در رفتار علوي و فاطمي (چکیده)
1705 - تاريخ حجاب در جهان و اديان و فلسفه پوشش زنان و باز شناسي علل بي حجابي (چکیده)
1706 - اركان - اهداف و آداب گفتگوي تمدن ها از منظر اسلام تمدن ساز (چکیده)
1707 - امر به معروف و نهي از منكر مردمي و نظارت ملي: روش اساسي تربيت كارگزارن حكومت اسلامي در نگاه امير مؤم (چکیده)
1708 - نقش نظارت هاي مردم در ارقاء سلامتي نظام اداري (چکیده)
1709 - آفت شناسي كارگزاران حكومت از ديدگاه امام علي (ع) (چکیده)
1710 - جايگاه جوانان از نظر علي (ع) (چکیده)
1711 - کارآوری حکومت امام علی (ع) (چکیده)
1712 - بازرسي ثمربخش در حكومت اميرالمومنين علي (ع) (چکیده)
1713 - بررسي چگونگي تشكيل و توزيع كاني گلاكونيت در ماسه سنگهاي سازند نيزار واقع در شرق حوضه رسوبي كپه داغ (چکیده)
1714 - پژوهش در منابع تاريخي دوره ايوبي (چکیده)
1715 - تعیین سن افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه بر اساس مطالعات فسیل شناسی (چکیده)
1716 - آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) (چکیده)
1717 - بررسي كاني شناسي اوليه سنگهاي اهكي شمال روستاي امان اباد (كرتاسه زيرين) در جنوب مشهد (چکیده)
1718 - سهيلي و الروض الانف (چکیده)
1719 - بررسي عدالت و حد اعتدال در اخلاق (چکیده)
1720 - miocene calcareous nannofossil biostratigraphy of the qom formation, nc iran (چکیده)
1721 - tectonic effect upon fluvial sedimentation and architecture: the kashafrud river, northeast iran (چکیده)
1722 - تصریح اهل سنت به تواتر احادیث مهدی (عج) (چکیده)
1723 - حيله هاي شرعي در ديدگاه مذاهب (چکیده)
1724 - نگاهي به كتاب الحدائق الناضره و مولف ان (چکیده)
1725 - نگاهی به ویژگیهای کتاب المستصفی من علم الوصول (چکیده)
1726 - عقل پشتوانه اعتبار احكام شرعي (چکیده)
1727 - سماحت و سهولت در شریعت اسلام (چکیده)
1728 - نقش الگوسازي در رشد و سقوط انسان (چکیده)
1729 - قضاوت مقلد و مجتهد متجزي (چکیده)
1730 - palmatolepis (conodonta; late devonian) from the tabas region eastern iran (چکیده)
1731 - icriodus and polygnathus conodont fauna; late devonian from east and middle- late devonian from nort (چکیده)
1732 - مهدی(عج) در کلام علی (ع) (چکیده)
1733 - علي(ع) در اغوش وحي (چکیده)
1734 - طلب و اراده از دیدگاه امام خمینی (چکیده)
1735 - calcareous nannofossils from chalky limestones in the kopet- dogh range, ne iran (چکیده)
1736 - بررسي رساله تعارض استصحاب از تقريرات ايت الله اقا نجفي قوچاني (چکیده)
1737 - اختصاصات سنگ شناسي، دگرگوني و دگرساني افيوليت دره انجير (چکیده)
1738 - مطالعه خارپوستان سازند ابداراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ (چکیده)
1739 - علیت در فیزیک جدید (چکیده)
1740 - تاثير مينرالوژي روي دوام پذيري سنگهاي ارژيليتي (چکیده)
1741 - زيست چينه شناسي سنگهاي دونين كوه زو ، جنوب غرب بجنورد و كنودونت ها (چکیده)
1742 - در استان جانان- پژوهشی در سلوک فکری و معنوی کی یرکگور و مولوی (چکیده)
1743 - كانسارهاي مس و ارزيابي پتانسيل معدني ان در استان يزد (چکیده)
1744 - نظر و انديشه در قطعيات (چکیده)
1745 - مطالعه خصوصيات كاني شناسي و شيميائي منيزيت ذخاير قلعه بيد (زاهدان) و بررسي امكان استفاده از انها در (چکیده)
1746 - بررسي تطبيقي هستي شناسي از منظر كانت و سهروردي (چکیده)
1747 - كائولن زنوز - نگرشي بر خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و كاربردهاي صنعتي (چکیده)
1748 - معرفی امفیبولهای ناحیه سنگان خواف (چکیده)
1749 - امفیبول جدید غنی از کلر پاراژنز مگنتیت و اندرادیت (در اسکارن سنگان خراسان) (چکیده)
1750 - بهشت و دوزخ در دين زرتشتي (چکیده)
1751 - زيست چينه شناسي سازند ابدراز بر مبناي نانوپلانكتون هاي اهكي برش طاهر اباد (جاده مشهد - كلات) (چکیده)
1752 - در مه یا شریعت هندویی (چکیده)
1753 - مطالعه ساختار بلورين تعدادي از سولفوسالت هاي نقره و محلول هاي جامد بين انها با استفاده از xanes - ex (چکیده)
1754 - مطالعه زمين ريخت شناسي كارست و بررسي پتانسيل اب در سازند هاي سخت گسترده مشهد - چناران (چکیده)
1755 - معرفي فاز جديد گاماميار ژيرايت در سولفيدهاي نقره (چکیده)
1756 - مطالعه ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند چمن بيد در دو برش واقع در شمال شرق مشهد (چکیده)
1757 - مطالعه ایزوتوپ های پایدار h,c,o در اسکارن ها و گرانیتوییدهای ناحیه سنگان خواف (چکیده)
1758 - گزارشي از مقايسه ميانگين خط شماري a-b كف دست (چکیده)
1759 - ميكروارگانيزمها و نقش انها در تجزيه الودگي هاي نفتي (چکیده)
1760 - the effects of soxhelt aqueous extract of chicory leaves on the blood ph and cations level and the s (چکیده)
1761 - the importance of viscosity in saline waters:Urmia lake,northwest of Iran (چکیده)
1762 - antinociceptive effect of tanacetum parthenium(feverfew) flower extract in mice (چکیده)
1763 - the effects of olibanum aqueous extraction during pregnancy and lactation on the learning behaviour (چکیده)
1764 - اينترنت به غنوان ابزاري در خدمت تحقيقات و اموزش بيولوژي كاربردي (چکیده)
1765 - مطالعات زيست محيطي منطقه نايبند و جاذبه توريستي ان (چکیده)
1766 - بيولوژي كاربردي:اهميت/جايگاه/معرفي انجمنهاومجلات علمي و بررسي دروس اختصاصي اين رشته در بعضي از دانشگ (چکیده)
1767 - بررسي استفاده از بهينه از جوندگان در مطالعات ازمايشگاهي و تحقيقاتي (چکیده)
1768 - پراكندگي درياچه هاي اب شور در ايران و كاربرد بيولوژي انها (چکیده)
1769 - توليد و كاربرد بتاكار و تنوئيد و كليسرول از جلبك سبز dunaliella (چکیده)
1770 - بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزريق پنتيلن در تترازول(ptz) موش صحرا (چکیده)
1771 - بررسي ارتباط بين سطح پلاسمايي تستوسترون و تشنجات صرع گونه حاصل از پنتيلن تترازول(ptz) دررتهاي نر (چکیده)
1772 - بررسی تاثیر مرفین نالوکسان و پیلوکارپین بر تولید ابریشم و غدد ابریشمی کرم ابریشم (چکیده)
1773 - بررسي اثر شبه هورمون جواني بر مراحل لاروي و بازماندگي ميگوي اب شيرين macrobrachium rossenbergii) (چکیده)
1774 - بررسي بيوسيستماتيك مقايسه اي 9 گونه از جوندگان جنوب خراسان بر اساس مطالعات هيستولوژي و هيستوشيمي غدد (چکیده)
1775 - بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب بر فرآيندهاي مرتبط با درد القاء شده با فرمالين در رت (چکیده)
1776 - تنوع هيستولوژيكي و هيستوشيمي غدد بزاقي چندين گونه از جوندگان (چکیده)
1777 - شناسايي ناحيه تماس دو گونه ول حفار شمالي (ellodius talpinus) و ول حفار جنوب (ellobius fuscocapillus (چکیده)
1778 - تحليل مقدماتي برنامه درسي زيست شناسي بر اساس نظر سنجي از دانش آموزان و محتواي كتب درسي (چکیده)
1779 - مطالعه بيوسيستماتيكي ولهاي شمال خراسان (چکیده)
1780 - بررسي مكانيسم ضد دردي گل بابونه كبير (چکیده)
1781 - بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH (چکیده)
1782 - نقش ميكرواورگانيسم ها در تشكيل كاني هاي تبخيري در درياچه اورميه (چکیده)
1783 - ويژگي هاي زادآوري اسپرس خراساني (چکیده)
1784 - بررسي تاثير همزيستي ميكوريزوسكولار- آرباسكولار (VAM) بر رشد گياه (چکیده)
1785 - اهميت كاربردي همزيستي ميكوريزوسكولار - آربوسكولار در كشاورزي و منابع طبيعي (چکیده)
1786 - آيا ممكن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پايين دست افزايش يابد؟ براي مثال: روخانه كشف رود واقع (چکیده)
1787 - مطالعه ميكروفاسيس و محيط رسوبي سازند چمن بيد در دو برش واقع در شمال شرق مشهد (چکیده)
1788 - بررسي تركيب كاني شناسي اوليه سنگ هاي آهكي سازند چهل كمان در شرق حوضه رسوبي كپه داغ (چکیده)
1789 - تفسير تاريخچه دياژنتيكي رسوبات كربناتي پالئوسن بالايي شرق حوضه كپه داغ براساس داده هاي سنگ نگاري و ا (چکیده)
1790 - مطالعه زمين ريخت شناسي كارست و بررسي پتانسيل آب در سازندهاي سخت گستره مشهد - چناران (چکیده)
1791 - آندالوزيت شرق ايران- روزنه اميدي به توليد فرآورده هاي دير گداز اسيدي (چکیده)
1792 - بررسي زون هاي ژنوشيميايي و دگر ساني طلاي تنورچه (چکیده)
1793 - تاثير شكستگي هاي سطحي زمين لرزه 1375 بجنورد در سازه هاي مهندسي و مسكوني (چکیده)
1794 - experimental and computational studies of soot emission in a gas fuelled swirl stabilized combustor (چکیده)
1795 - dynamics of soot formatiom byturulent combustion and thermal decomposition of natural gas (چکیده)
1796 - مطالعه عددي پديده هاي انتقال و احتراق در گازي كردن سوخت چوب (چکیده)
1797 - repair of third metacarpal bone fracture in a foal using dcp and thomas splint -a case report (چکیده)
1798 - the temperature dependence of the spin-wave damping in co/coo bilayers (چکیده)
1799 - Using interlacing and irregulur meshes in plate analysis (چکیده)
1800 - application of the ceres-wheat model for whithin-season prediction of winter wheat yield in the unit (چکیده)
1801 - experimental tribulus terrestris in sheep:clinical,laboratory and pathological findings (چکیده)
1802 - effects of analgesia of the distal interphalangeal joint and navicular bursa on experimental lamenes (چکیده)
1803 - an epidemiological study on ovine babesiosis in the mashhad suburb area,province of khorasan, Iran (چکیده)
1804 - accurate fault location algorithm for series compensated transmission lines (چکیده)
1805 - zinc bacitracin enhances colonization by the intestinal spirochaete brachyspira piilosicoli in exper (چکیده)
1806 - structural study of mono- and bi-supported ziegler-natta catalystsof mgcl2/sio2/ticl4/donor systems (چکیده)
1807 - copolymerization of ethyulene / propylene elastomer using high- activity ziegler-natta catalyst syst (چکیده)
1808 - anomalies of magnetostriction and thermal expansion in nd6fe13si solid solution (چکیده)
1809 - the effect of dy content on magnetoelastic coupling in nd2-xDyxfe14 C compounds (چکیده)
1810 - shift operator for periodically correlated processes (چکیده)
1811 - experimental reconstruction of teat mucosa by vestibular mucosal graft in cows. a histopathologic an (چکیده)
1812 - primary evaluation of methenamine as a npn compound with probable effects on increasing ruminal esca (چکیده)
1813 - the ordering temperature of coupled magnetic planes h. moradi (چکیده)
1814 - the transition temperature of coupled magnetic plames inclusimg fluctuations in the spacer thickness (چکیده)
1815 - a product inhibition study on adenosine deminase dy spectroscopy and calorimetry (چکیده)
1816 - bicyclic compounds derived from 4-amino-3-mercapto -1,2,4- triazoles: facile routes to 1,2,4- triazo (چکیده)
1817 - three binding sets analysis of a - lactalbumin by interaction of tetradecyl trimethyl ammonium bromi (چکیده)
1818 - structure and vibrational spectra of the enol form of hexafluoro- acetylacetone. a density functiona (چکیده)
1819 - vibrational assignment of 4-amino-3-penten-2-one (چکیده)
1820 - interaction of transition-metal-substituted heteropolytungstates with adenosine and determination of (چکیده)
1821 - a thermodynamic study of complex formation between 15-crown-5 with mg2+,ca2+,sr2+ and ba2+ in aceton (چکیده)
1822 - phase-transfer catalysis and ultrasonic waves ii: saponification of vegetable oil (چکیده)
1823 - vibrational assignment and structure of 4-amino-3-cyano-3-penten-2-one (چکیده)
1824 - vibrational assignment of aluminum(III) tris - acetylacetone (چکیده)
1825 - phase-transfer catalysis and ultrasonic waves i. cannizzaro reaction (چکیده)
1826 - solid acid induced heterocyclization under microwave irradiation. highly selective synthesis of cond (چکیده)
1827 - an appropriate candidate for exact distridution of closed random walks using quantum groups (چکیده)
1828 - zeolite-induced heterocyclization: a superior method of synthesis of condensed imidazoles (چکیده)
1829 - vibrational assignment of a-cyanoacetylacetone (چکیده)
1830 - self-similar equilibria of self-gravitating; magnetized; rotating isothermal systems (چکیده)
1831 - A polarographic study of tl+,pb2+and cd2+ complexes with aza-18-crown-6 and dibenzopyridino-18-crown (چکیده)
1832 - a thermodynamic study of complex formation between dibenzo-18-crown-6 and dicyclohexano-18-crown-6 w (چکیده)
1833 - stoichiometry and stability of complexes formed between 18-crown-6 as well as dibenzo-18-crown-6 lig (چکیده)
1834 - radiative cooling flows of self-gravitating filamentary clouds (چکیده)
1835 - flotation spectrophotometric determination of aluminium with alizarin (چکیده)
1836 - study of complex formation between 18-crown-6 and pb2+, tl+ and cd2+ cations in binary aqueous/non-a (چکیده)
1837 - inhibition of mutagenic n-nitroso compound formation in sausage samples by using l-ascorbic (چکیده)
1838 - vibrational assignment of acetylacetone (چکیده)
1839 - evaluation of electrochemical hydride generation for spectrophotometric determination of as (iii) by (چکیده)
1840 - hyperlipidemia in caspian miniature horses; effects of undernutrition (چکیده)
1841 - molecular conformation and intramolecular hydrogen bonding in 4-amino-3-penten-2-one (چکیده)
1842 - Membrane extraction with sorbent interface-gas chromatography as effective and fast means for contineous monitoring of thermal degradation products of .. (چکیده)
1843 - metochondrial dna polymorphism in populations of the caspian region and southeastern europe (چکیده)
1844 - experimental infection of layer hens with a human isolate of brachyspira pilosicoli (چکیده)
1845 - contingency reserve pricing via a joint energy and reserve dispatching approach (چکیده)
1846 - S-matrix elements and off-shell tachyon action with non-abelian gauge symmetry (چکیده)
1847 - general nonlinear modal representation of large scale power systems (چکیده)
1848 - On Optimal Replacement of Nonuniform Cache Objects (چکیده)
1849 - effects of analgesia of the distal interphalangeal joint and palmar digital nerves on lameness (چکیده)
1850 - elasto-plastic analysis of three-dimensional structures (چکیده)
1851 - driveline shuffle in rear wheel vehicles (چکیده)
1852 - An Optimal and Programmable Control Strategy for Flexible and Standard Active Filtering under Non-Sinusoidal Line Voltages (چکیده)
1853 - tomographic low-velocity anomalies in the uppermost mantle around the northeastern edge of mantle ar (چکیده)
1854 - Gas chromatography of copper (ii) nickel (ii) palladium (ii) and vanadium (iv) using Atomic Emission Detection (چکیده)
1855 - the photometric observations and the light curve analysis of u pegasi (چکیده)
1856 - the effect of egg load and host deprivation on oviposition dehaviour in aphidophagous hoverflies (چکیده)
1857 - شارشهاي سرد شونده خود گرانشي، چرخان، سيستم ويسكوز (چکیده)
1858 - oviposition preferences of aphidophagous hoverflies (چکیده)
1859 - a comparison of neutron spectrum unfolding codes used with a miniature ne213 detector (چکیده)
1860 - autographic rain-gagenetwork design for iran by kriging (چکیده)
1861 - baby skyrme models for a class of potentials (چکیده)
1862 - interactions between perennial ryegrass (liloum perenne L.) and white clover (trifolium repens L.) u (چکیده)
1863 - Enhancement of drift mobility of zinc oxide transparent-conducting films by a hydrogenation process (چکیده)
1864 - assessing the potential of an underutilized crop-a case study using bambara groundnut (چکیده)
1865 - a novel flc-based approach for atm traffic control (چکیده)
1866 - effect of temperature and photoperiod on the phenological devdlop,ent of wild mustard (sinapis arven (چکیده)
1867 - effects of temperature and photoperiod on the phenological development of barnyardgrass (چکیده)
1868 - effects of photoperiod on the phenological development of redroot pigweed (amaranthus retrofkexus L. (چکیده)
1869 - high frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in clonk (چکیده)
1870 - astrong law of large numbers for arrays of rowwise negatively dependent random variables (چکیده)
1871 - hybrid modelling and simulation of the torsional vibration of vehicle driveline systems (چکیده)
1872 - Springback of laterally loaded circular plates (چکیده)
1873 - Designing a production iine through optimisation of M/G/c* using simulation (چکیده)
1874 - on the dependence of spray evaporation and combustion on atomisation techniques (چکیده)
1875 - hydrodynamic phenomena of collision between a high-speed droplet and a rigid plane using second-orde (چکیده)
1876 - effect of nonlinear terms f (x,x) on harmonic oscillator (چکیده)
1877 - The Category PME(G,V) and Generalized Covering Group (چکیده)
1878 - Some notes on the Baer-invariant of a nilpotent product of groups (چکیده)
1879 - local cohomology for commutative banach algebras (چکیده)
1880 - anatomy and histology of the atrio-ventricular bundle in the heart of goats - capra hircus (چکیده)
1881 - Ethmoturbinate Adenocarcinoma in a Persian Fallow Deer - cervus dama mesopotamica (چکیده)
1882 - pervalence of subclinical coccidiosis in broiler-chicken farms in the municipality of mashhad, khora (چکیده)
1883 - outbreak of osteodystrophia fibrosa in young goats (چکیده)
1884 - a mixed infection of babesia equi and babesia caball in a racing colt: a report from iran (چکیده)
1885 - electrophoretic study of haemoglobin polymorphism in one-humped camel - camelus dromedarius (چکیده)
1886 - effect of transient early hyperthyroidism on onset of puberty in suffolk ram lambs (چکیده)
1887 - haematology of persian fallow deer - dama mesopotamica (چکیده)
1888 - a case report of babesia caballi infection in a foal (چکیده)
1889 - experimental kerosene poisoning in goats (چکیده)
1890 - electrophoretic study of haemoglobin phenotypes in caspian miniature horses (چکیده)
1891 - Ultimater Resistance of Slender Web Panels to Combined Bending Shear and Patch Loading (چکیده)
1892 - Combined Shear-and-Patch Loading of Plate Girders (چکیده)
1893 - Design Procedures for Combined Shear and Patch Loading of Plate Girders (چکیده)
1894 - strawberry growing in iran (چکیده)
1895 - heteroannulation through palladium catalysis: a novel cyclization leading to regioselective synthesi (چکیده)
1896 - dynamical and ionization structure of planetary nebulaein three dimensions. a simulation for ngc3132 (چکیده)
1897 - dependence of the critical pitting temperature on surface roughness (چکیده)
1898 - investigation of deformation mechanism in polyproylene/Glass fober Composite (چکیده)
1899 - the influence of glass fider on fracture behavior of isotactic polypropylene (چکیده)
1900 - analysis of current transients and morphology of metastable and stable pltting on stainless steel a (چکیده)
1901 - Antinociceptive, Antiinflammatory and Acute (چکیده)
1902 - quantitative determination of diazepam, nitrazepam and flunitrazepam in tablets using thin-layer chr (چکیده)
1903 - solid acid induced cyclocondensation: a facile, one-pot synthesis of 7h-{1,2,4}ftriazolo {3,4-b} thi (چکیده)
1904 - polymerization of propylene using the high-activity ziegler-natta catalyst system sio2/mgcl2 (ethoxi (چکیده)
1905 - regioselective synthesis of {1,2,4} triazolo{3,2-d} }2.4} benzpthiazepin- 10 )5H) - ones: a new hete (چکیده)
1906 - synthesis and extraction properties of new bis-crown ethers derived from stereoisomer of 1,2-cyclohe (چکیده)
1907 - neutron spectra unfolding in bonner spheres spectrometry using neural networks (چکیده)
1908 - تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي (چکیده)
1909 - تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران (چکیده)
1910 - اعجاز تشريحي قران (چکیده)
1911 - بررسی روایاتی درباره قیام قبل از ظهور حضرت مهدی (عج) (چکیده)
1912 - Assessment of gestational aga in chall ewesby ultrasonography. (چکیده)
1913 - گزارش يك موزد ملانوم بدخيم در حفره دهاني سگ (چکیده)
1914 - immunization of sheep with phage mimotopes against dermatophilosis (چکیده)
1915 - شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط (چکیده)
1916 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات ماده شوینده انیونی بر ابشش ماهی حوض (چکیده)
1917 - بررسی الودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس (چکیده)
1918 - حديث فرقه ناجيه (چکیده)
1919 - بررسی سرواپی دمیولوژیک الودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد (چکیده)
1920 - بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد (چکیده)
1921 - پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی (چکیده)
1922 - identification of tick vectors of ovine theileriosis in an endemic region of iran (چکیده)
1923 - a study about tick vectors of bovine theileriosis in an endemic region of iran (چکیده)
1924 - the effect of carbon on the restoration phenomena during hot deformation of carbon steels (چکیده)
1925 - ارزيابي روشهاي پيش بيني قيمت سهام و ارائه مدلي غير خطي بر اساس شبكه هاي عصبي (چکیده)
1926 - evaluation of the methods for gradient establishment in salinity gradient solar ponds (چکیده)
1927 - کاربرد زمین امار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی اب زیر زمینی (چکیده)
1928 - heat convection on cylinder at high prandtl numbers (چکیده)
1929 - modeling of the combustion oscillations and soot formation in aerovalved pulse combustors (چکیده)
1930 - numerical prediction and measurement of carbon black through turbulent combustion and decomposition (چکیده)
1931 - بررسي پتانسيل تشكيل مه و دود فتو شيميايي ناشي از صنايع در شهر مشهد (چکیده)
1932 - ارائه مدل نيمه تجربي مناسب براي تعيين ميزان مه و دود فتو شيميايي در شهر مشهد (چکیده)
1933 - پژوهشی درباره طبسین (چکیده)
1934 - فقه و چالش میان تعلیل و تعبد (چکیده)
1935 - derivations on banach algebras (چکیده)
1936 - derivations of nonassociative complete normed algebras (چکیده)
1937 - The higher Schur-multiplicator of certain classes of groups (چکیده)
1938 - on 2*2 matrices over c*-algebras (چکیده)
1939 - numerical study of localized electronic states in disordered and doped conjugated polymers (چکیده)
1940 - band structure of tetragonal batio3 (چکیده)
1941 - microcosm experiment: the relationship between salinity and light on the production of extracellular (چکیده)
1942 - مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته lecanorales در مشهد و حومه (چکیده)
1943 - بررسی قارچهای دسته agaricales مشهد و حومه (چکیده)
1944 - بررسي و مقايسه شاخصهاي عددي تنوع گونه اي در دو رويشگاه با مديريت چراي متفاوت (چکیده)
1945 - بررسی سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس اطلاعات فسیل شناسی و مقایسه ان با داده های رادیومتری (چکیده)
1946 - نگرشي جديد بر سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ (چکیده)
1947 - ساختار و تكامل ساختاري البرز در راستاي مقطع دامغان - گرگان (چکیده)
1948 - مطالعات رسوب شناسی و نرخ ریز شوندگی به طرف پایین دست حوضه ابریز بند گلستان، جنوب غرب مشهد (چکیده)
1949 - رسوب شناسي حوضه ابريز سد سنگرد سبزوار (چکیده)
1950 - اندازه گيري طيف انرژي نوترون هاي سريع در واكنش d+be (چکیده)
1951 - control the service process in an m/g/l queueing system (چکیده)
1952 - the effects of on structural and electronic properties of BaTiO3 ceramic (چکیده)
1953 - بررسي فعاليت ضد توموري سولفوناميد هاي xsf و ssf با سنجش ديسك سيب زميني (چکیده)
1954 - چالش هاي سازماندهي منابع دانش در اغاز قرن بيست و يكم با نگاهي بر دانش فهرستنويسي در ايران (چکیده)
1955 - اطلاعات، كتابخانه و توسعه ملي (چکیده)
1956 - رويكرد اجتماعي - فرهنگي و تاريخي در مطالعه كتابشناختي و منابع مرجع (چکیده)
1957 - موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران (چکیده)
1958 - اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكي (چکیده)
1959 - the effect of the (o,n,q) control paramenters on the queueing time distribution of the queueing syst (چکیده)
1960 - دوره دكتراي كتابداري و اطلاع رساني: ملاحظاتي پيرامون شرايط ويژگيها و ملزومات نظري و كاربردهاي اين مق (چکیده)
1961 - برنامه ريزي و مديريت توسعه خدمات در كتابخانه (چکیده)
1962 - وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع رسانی (چکیده)
1963 - تعيين تناوب زراعي بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: مزرعه 110 هكتاري در شهرستا (چکیده)
1964 - نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري (چکیده)
1965 - بررسي موردي فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استانوويچ (چکیده)
1966 - جلوه گاه افتاب خاوري (چکیده)
1967 - سماع در سروده هاي مولوي (چکیده)
1968 - توصيف و تجويز در نحو عربي (چکیده)
1969 - مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري (چکیده)
1970 - تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
1971 - چگونگي طراحي و اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت (چکیده)
1972 - تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سنگ آهك هاي كرتاسه زيرين در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد (چکیده)
1973 - زمین شناسی کانی سازی و ژئوشیمی تک I کانسار ماسیو سولفید پلی متان(cu-zn-au-ag-pb) تکنار خراسان بردسکن (چکیده)
1974 - تاثیر آلاینده اکسید نقره بر سرامیک pzt (چکیده)
1975 - مطالعه وضعيت بازار كار طي برنامه سوم توسعه ( مورد مطالعاتي خراسان) (چکیده)
1976 - معنی شناسی و کاربرد شناسی حنیف در قرآن (چکیده)
1977 - جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار (چکیده)
1978 - حق تاليف در حقوق اسلامي (چکیده)
1979 - روش ابن غضائري در نقد رجال (چکیده)
1980 - چگونگي رويارويي موريسكوها با تنصير ( نصراني كردن ) اجباري (چکیده)
1981 - ميراث زوجه (چکیده)
1982 - بررسي و نقد آراء گلدزيهر درباره منشاء قراءات (چکیده)
1983 - باورهاي علماي شيعه درباره ظهور امام زمان (عج) و سقوط خلافت عباسي در قرن هفتم هجري /سيزدهم ميلادي (چکیده)
1984 - تکاپوهای مبارکیه فاطمیه و نزاریه در خراسان (چکیده)
1985 - انباشتگي فلزات سنگين در كرم خاكي ايسنيا فتيدا (چکیده)
1986 - بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک (چکیده)
1987 - تحليلي بر تبديل داده به اطلاعات و دانش (چکیده)
1988 - مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله (چکیده)
1989 - تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلف (چکیده)
1990 - بررسي قابليت هضم ماده خشك و درصد پروتئين علوفه سه رقم سورگوم علوفه اي در زمان هاي مختلف برداشت (چکیده)
1991 - بررسی اثر تنش آبی بر روی تبخیر تعرق و شاخصهای تولید گیاه گندم زمستانه (چکیده)
1992 - بهينه سازي شرايط توليد ماندگاري و كيفيت نوشيدني ميوه اي آبت پنير (چکیده)
1993 - تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
1994 - استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
1995 - تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (چکیده)
1996 - مقایسه تاثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی AFRC و NRC بر عملکرد گاو شیری (چکیده)
1997 - تنگناهاي توسعه در استانهاي مرزي كشور (چکیده)
1998 - نگاه قرآن به شعر (چکیده)
1999 - بررسی تجربی وشبیه سازی پرش تقطیر در یک شیپوره بخار مافوق صوت بر اساس معادلات دقیق دشد قطره (چکیده)
2000 - به كارگيري برنامه ريزي الگوريتم ژنتيك GA براي نگهداري و ترميم راهها (چکیده)
2001 - تصادف هاي كناري راه و ارزيابي عملكرد حفاظ هاي ايمني (چکیده)
2002 - ارائه الگوريتم تخصيص بهينه منابع مالي در مديريت ايمني ترافيك و ترميم روسازي (چکیده)
2003 - نظريه عمومي نظام ها د ركتابداري و اطلاع رساني (چکیده)
2004 - پارادايم و بازيابي اطلاعاتي (چکیده)
2005 - سير موضوعي و وضعيت كتابهاي ترجمه شده در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي پس از انقلاب اسلامي ايران (چکیده)
2006 - بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنت (چکیده)
2007 - مديريت دانش عاملي راهبردي براي توسعه سازماني (چکیده)
2008 - كتابداري واطلاع رساني (چکیده)
2009 - آسيب شناسي سوالات آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني و عدم تطبق آن با واحدهاي درسي دوره كارش (چکیده)
2010 - گزارش 4 گونه از آسکومیت های ایران (چکیده)
2011 - جداسازي و شناسايي آلكالوييدهاي گياه هيوسياموس اينسانوسhyoscyamus insanus stocks (چکیده)
2012 - بررسي مدل هاي گوناگون QCD و مقايسه آنها با نتايج حاصل از نابودي ee در انرژي مركز جرم 60GeV (چکیده)
2013 - ديا مغناطيس لانداو در فضاي جابه جايي ناپذير (چکیده)
2014 - مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاری های جنینی در رت (چکیده)
2015 - بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت (چکیده)
2016 - مطالعه الکترومیو گرافی آثار ترمیمی وابسته به سن در ضایعه عصب سیاتیک رت (چکیده)
2017 - بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت (چکیده)
2018 - تركيب شيميايي كاني شناسي و كاربرد بنتونيتهاي ده محمد چاه كم -1 چاه كم -2 و شير گشت ( خراسان و يزد ) (چکیده)
2019 - ارزيابي مالي پروژه هاي آبياري باراني در استان خراسان (چکیده)
2020 - بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی (چکیده)
2021 - تورم و پس انداز خانوارهای روستایی ( مطالعه موردی استان فارس) (چکیده)
2022 - بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
2023 - ساخت و ارزیابی سمپاش دستی با نازل دیسکی گریز از مرکز (چکیده)
2024 - اصلاح و روابط شدت - مدت - فراوانی بارندگی در ایران (چکیده)
2025 - تاثير كودهاي دامي و كمپوست غني شده بر عملكرد گندم (چکیده)
2026 - نقش آموزش ها و توصيه هاي تدريجي در پايداري كشاورزي استان خراسان (چکیده)
2027 - بررسي ميزان رضايت شغلي دانش آموختگان رشته هاي كشاورزي و برخي عوامل موثر بر آن (چکیده)
2028 - بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت (چکیده)
2029 - نگاهي به عناوين پايان نامه هاي دكتراي كتابداري و اطلاع رساني (چکیده)
2030 - تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی (چکیده)
2031 - بررسی مشخصه های بدنی تاثیر گذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده جوان (چکیده)
2032 - روشي نو براي تقريبا حل پذيري حاصلضرب گروههاي تقريبا مركزي (چکیده)
2033 - بررسی وضعیت های غیر طبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
2034 - A study on bacterial contamination rate of egg shell in hatching eggs (چکیده)
2035 - جداسازی و شناسایی پاستور لامولتوسیرا در گله های مرغ مادر (چکیده)
2036 - آناتومي و بافت شناسي گره سينوسي - دهليزي در قلب موش صحرايي (چکیده)
2037 - بررسی بالینی آسیب آشنایی کبدی - کلیوی ناشی از ماده شوینده آنیونی (چکیده)
2038 - مردم سالاري ديني و مساله مشروعيت (چکیده)
2039 - احتجاج امام علي (ع)‌ بر آيه ولايت (چکیده)
2040 - معيارهاي عزت در انديشه امام حسين (ع) (چکیده)
2041 - جلوه هاي ولايت در تفسير الدرالمنثور (چکیده)
2042 - غاليان تاريخچه و مناسبات فكري با شيعه اماميه (چکیده)
2043 - انسان آرمانی از منظر هندوییزم (چکیده)
2044 - راوی کتاب سلیم در ترازو (چکیده)
2045 - پژوهش درباره زیارت های جامعه (چکیده)
2046 - نگرشي بر چشمه ها و درياچه هاي پيراموني مشهد از ديدگاه اكوتوريسم (چکیده)
2047 - جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار (چکیده)
2048 - رنگ در شعر معاصر (چکیده)
2049 - فراهنجارهاي ضماير در زبان شعر (چکیده)
2050 - فعل هاي يك شناسه (چکیده)
2051 - فعلهاي تركيبي فعلهاي بيشخص (چکیده)
2052 - نفي در زبان فارسي (چکیده)
2053 - گفتار و دستور زبان آغازي با توجه به كودكان فارسي زبان (چکیده)
2054 - بررسي و توصيف ضمير پنهان در زبان فارسي و برخي نتايج نظري آن (چکیده)
2055 - روابط ايرانيان و گرجيان در عصر باستان (چکیده)
2056 - نگاهي به سنت فرهنگ نويسي در زبان عربي (چکیده)
2057 - First – principles study of the Electronic structure of BaTiO3 using Different Approximations (چکیده)
2058 - First – principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of K- Al2 O3 (چکیده)
2059 - اندازه گيري و محاسبه شارنوترونهاي پر انرژي در مجموعه هايي از آلومينيوم گرافيت آب و پارافين (چکیده)
2060 - مطالعه و تشخیص گلسنگ های صخره ای کوههای اطراف مشهد (چکیده)
2061 - شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردش (چکیده)
2062 - بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان (چکیده)
2063 - ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان (چکیده)
2064 - تغییر ساختار کانوپی در برخی ارقام گندم اصلاح شده ایرانی (چکیده)
2065 - اثر خاکورزیهای مختلف بر بعضی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط دیم (چکیده)
2066 - تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرت (چکیده)
2067 - بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم (چکیده)
2068 - استخراج دسته منحنی های شدت - مدت - فراوانی - مساحت DFA مناطق جنوب ایران (چکیده)
2069 - استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو - آب و هوایی از نوع گاما (چکیده)
2070 - ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خر (چکیده)
2071 - تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاريا (چکیده)
2072 - بررسي خصوصيت فيزيكوشيميايي برخي از ارقام برنج و كاربرد آن (چکیده)
2073 - بررسي مقايسه اي محيطهاي كشت مختلف براي شمارش كشت هاي آغازگر در ماست (چکیده)
2074 - بهينه سازي خواص فيزيكو شيميايي و حسي در بستني كم كالري (چکیده)
2075 - مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت و عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سور گوم علوفه ای (چکیده)
2076 - تاثیر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی در جوجه ها ی گوشتی (چکیده)
2077 - اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی (چکیده)
2078 - مقایسه اثر رژیم های مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش های التهابی در جو (چکیده)
2079 - مطالعه اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در جیره پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
2080 - نظام هاي هوشمند و كاربرد آنها در كتابداري و اطلاع رساني (چکیده)
2081 - شمه اي از يسبرنتيك نظريه اطلاعات و كاربرد آن در كتابداري و اطلاع رساني (چکیده)
2082 - حوضه كاردستي اخلمد نمادي از تكامل ژئومورفيك كارست (چکیده)
2083 - اروين گافمن (چکیده)
2084 - مساله آزادي انسان در نظريه نقش اجتماعي با تاكيد بر نظريه مولوي (چکیده)
2085 - دو انديشمند والامقام نظريه نقش اجتماعي (چکیده)
2086 - تحليل فضايي توزيعه جرم و جنايت در شهر مشهد (چکیده)
2087 - تحليل و توزيع فضايي مساجد در شهر مشهد (چکیده)
2088 - بررسي اكولوژيكي تطبيقي حاشيه اي شرق مشهد (چکیده)
2089 - مرور مراحل سه گانه پدیدارشناسی هوسرل (چکیده)
2090 - روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشرو (چکیده)
2091 - تغييرات لنگر - دوران در اتصال خورجيني (چکیده)
2092 - واکنش قلیایی - سیلیس سنگدانه های بتنی (چکیده)
2093 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجود (چکیده)
2094 - بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی عشایر شهرستان شیروان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی به زندگی آنان (چکیده)
2095 - بررسی بالینی و آسیب شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید د رماهی حوض (چکیده)
2096 - آلپاژسازي مكانيكي پودرMnTe (چکیده)
2097 - رفتار ناهنجار مغناطوتنگش و پذيرفتاري مغناطيسي متناوب در بسبلورهاي Gd1-xPrxCo5 (چکیده)
2098 - مطالعه تغييرات تركيب شيميايي الاستومر EPPMسنتز شده .......... (چکیده)
2099 - تاثير مصرف ماسه طبيعي بر خواص و رفتار بتن آسفالتي........ (چکیده)
2100 - تاثير نوع فيلر بر خواص مكانيكي و دوام بتن آسفالتي (چکیده)
2101 - بهینه سازی انتقال ژن به سیب زمینی با استفاده از ..... (چکیده)
2102 - Petrographic and Geochemical Evidence for Paragenetic sequence Interpretation of the Lower Cretaceou (چکیده)
2103 - S-matrix elements and covariant tachyon action in type 0 theory (چکیده)
2104 - Cosmology from Rolling Massive Scalar Field on the anti-D3 Brane of de Sitter Vacua (چکیده)
2105 - Late Devonian and middle-late Devonian conodonts frome eastern and northern iran (چکیده)
2106 - Palmatolepis (conodonta ; Lete Devonian) from the Tabas Region, Eastern iran (چکیده)
2107 - The Upper Devonian Annulata Event in the Shotori Range-eastern Iran (چکیده)
2108 - Synthesis and characterization of bis (organothiolato) mercury(II) complexes by desproportionation o (چکیده)
2109 - A novel technique for increasing electron mobility of indium-tin-oxide transparent conducting films (چکیده)
2110 - Submicron liquid crystal pixels on a nanopatterned indium tin oxide surface (چکیده)
2111 - Digestion of Feed Amino Acids in the Rumen and Intestine of Steers Measured Using a Mobile Nylon Bay (چکیده)
2112 - University libraries in Iran: a study based on published sources (چکیده)
2113 - Preconditioners for the pressure-correction method applied to the unsteady stokes problem (چکیده)
2114 - Solving the stokes problem by Linear programming Methods (چکیده)
2115 - A Comparison between gmres and global gmres methods for solving matrix equations (چکیده)
2116 - Fibrotic myopathy of the semitendinosus muscle in a thoroughbred foal (چکیده)
2117 - A Survey on Dermatophilosis in Sheep in the North of Iran (چکیده)
2118 - Histology of the atrio-ventricular bundle in the heart of guinea pig (Cavia percellus) (چکیده)
2119 - The measurement of hyperfine field of 60Co in MnCl2. 4H2O crystal by the method of nuclear orientati (چکیده)
2120 - Determination of Trace of Methyl tert–ButyL Ether in water using Liquid Drop Headspace sampling and (چکیده)
2121 - Proper shielding for NaI (Tl) detectors in combined neutron-g fields using MCNP (چکیده)
2122 - O-Phenylenediamine as a New Catalyst in the Highly Regioselective Conversion of Epoxides to Halohydr (چکیده)
2123 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra, Vibrational Assignment and Density Functional Theory Calculations of Naphthazarin (چکیده)
2124 - Molecular structure and vibrational assignment of dimethyl oxaloacetate (چکیده)
2125 - LOW CIS POLYMERIZATION OF BUTADIENE USING TICL4 AND BISUPPORTED WITH SIO2/MGCL2 (ETHOXIDE TYPE) TICL (چکیده)
2126 - OXIDATIVE DEPROTECTION OF TRIMETHYLSILYL ETHERS WITH HEXAMETHYLENETETRAMINE-BROMINE SUPPORTED ONTO S (چکیده)
2127 - Generation of electromagnetic fields in string cosmology with a massive scalar field on the anti D-brane (چکیده)
2128 - Closed String S-matrix Elements in Open String Field Theory (چکیده)
2129 - What is needed of a tachyon if it is to be the dark energy? (چکیده)
2130 - D-brane anti-D-brane effective action and brane interaction in open string channel (چکیده)
2131 - Constraints on Dirac-Born-Infeld type dark energy models from varying alpha (چکیده)
2132 - Solvent influence upon complex Formation between Dibenzo 24-Crown-8 and Mg+2, Ca+2, Sr2+ and Ba2+ Ca (چکیده)
2133 - Changes in the polypeptide composition during the Ontogenetic Development of the shoot Apex of Crocu (چکیده)
2134 - Toltrazuril treatment to control diaplacental Neospora caninum transmission in experimentally infect (چکیده)
2135 - Studies on Haemoglobin polymorphism of Two Breeds of Iranian Sheep and Its Relationship to Concentra (چکیده)
2136 - Congenital Bovine Epitheliogenesis Imperfecta: A Report of Three Cases from Iran (چکیده)
2137 - EFFECTS OF THE ESSENTIAL OILS OF IRANIAN MEICINAL PLANTS ON THE GROWTH OF SOME PATHOGENIC BACTERIA (چکیده)
2138 - Preparation of canola protein materials using membrane technology and evaluation of meals functional (چکیده)
2139 - Ruminal and post-ruminal protein disappearance of various feeds originating from Iranian plant varie (چکیده)
2140 - A block version algorithm to approximate inverse factors (چکیده)
2141 - NUMERICAL IMPLEMENTATION OF THE QMR ALGORITHM BY USING DISCRETE STOCHASTIC ARITHMETIC (چکیده)
2142 - ON PRODUCT OF PROJECTIONS (چکیده)
2143 - Theorems on n-dimensional laplace transformations involving the solution of wave equations (چکیده)
2144 - An Investigation of Two-Dimensional, Two – Phase Flow – of Steam in a Cascade of Turbine Blading by (چکیده)
2145 - Hybrid pp-EpR-GF composites. part II: fracture Mechanisms (چکیده)
2146 - Curie temperatue of coupled magnetic planes (چکیده)
2147 - Direct oxidative deprotection of tetrahydropyranyl ethers using hexamethylenetetramine – Bromine sup (چکیده)
2148 - A thermodynamic study of complx formation between 18-Crown -6 with T1+ , Hg and Ag Metal Cations in (چکیده)
2149 - Metal – Ion Recognition – Selective Bulk Membrne transport of silver (I) Using Thioether Donor Macro (چکیده)
2150 - Metal ion recognition via . selective detuning,. The interaction of selected transition and post-tra (چکیده)
2151 - Occurrence of thermal instability in molecular clouds (چکیده)
2152 - Synthesis of new cabohydrate phenyl – and Nitro-ArylEthers Derived from Simple Sugars (چکیده)
2153 - Anomalous behavior of electrical resistivity in NdFe11 Ti (چکیده)
2154 - A comparative study on magnetostrictive strain in GdCo5 and Cd0.9, Pr0.1 Co5 (چکیده)
2155 - Magnetostriction and thermal expansion of polymer-bonded Nd Fe B nano-composite (چکیده)
2156 - Anomalous behavior of temperature dependence of magnetostriction in NdFe Ti (چکیده)
2157 - The effect of substitution of Ni for Co on magnetostrictive strain in GdCo Ni B compounds (چکیده)
2158 - Structure and electrical resistivity of Gd Pr Co Compounds (چکیده)
2159 - Measurement of in e e annihilations (چکیده)
2160 - Copolymerization of ethylene-propylene using High – Activity Bi-supported Ziegler-Natta TiCl Catalys (چکیده)
2161 - Sonochemical degradation of phenol in water: a comparison of classical equipment with a new cylindri (چکیده)
2162 - A combination of ultrasound and oxidative enzyme : sono-biodegradation of phenol (چکیده)
2163 - The direct effect of ultrasound on the extraction of date syrup and its micro-organisms (چکیده)
2164 - A combination of ultrasound and oxidative enzyme : sono-biodegradation of substituted phenols (چکیده)
2165 - A combination of ultrasound and Oxiddative enzyme: sono-enzyme degradation of phenols in a mixture (چکیده)
2166 - Effects of Alfalfa Particle size and specific Gravity on chewing Activity, Digestibility, and perfor (چکیده)
2167 - Effects of Nitrogen fertilizer on productivity of medicinal pumpkin (چکیده)
2168 - A re-visit to partial duration series of short dutation rainfalls (چکیده)
2169 - Generalized Baer-invariant of groups and the direct limit (چکیده)
2170 - A Simple proof of a theorem on (2n)- weak amenability (چکیده)
2171 - Bilus: ablock version of ilus factorization (چکیده)
2172 - Detection of the keratinolytic activity of agriculture and mount barker strain dermatophilus congole (چکیده)
2173 - Anatomy and histology of the atrio-ventricular node in the heart of guinea pig (cavia percellus) (چکیده)
2174 - Lack of effect of proteinase-activated receptor-2 (par-2) deletion on the pathophysiological changes (چکیده)
2175 - The effect of imidocarb dipropionate on babesiosis in sheep (چکیده)
2176 - Clinical and pathological aspects of experimental oleander (Nerium oleander) toxicosis in sheep (چکیده)
2177 - Effects of oral iron supplementation on some haematological parameters and iron biochemistry in neon (چکیده)
2178 - A Study on prevention of abdominal adhesions by intra-operative heparin administration in dogs (چکیده)
2179 - Determination of some blood parameters of fingerling sturgeon (Huso huso) in guilan province of iran (چکیده)
2180 - Spontaneous nephroblastoma in a rainbowtrout (چکیده)
2181 - Modelling of metal flow during hot forging with regard to microstructurol aspects (چکیده)
2182 - Stagnation flow and heat transfer on a moving cylinder with transpiration and high Reynolds numbers (چکیده)
2183 - Nonlinear analysis of a power amplifier in c band and load-pull technique calculation using volterra (چکیده)
2184 - Tensile deformation mechanisms at different temperatures in the Ni-base superalloy GTD – 111 (چکیده)
2185 - Thermal behavior of a small salinity-gradient solar pond with wall shading effect (چکیده)
2186 - Design of the reactor, slection of catalyst for ortho to para hydrogen conversion and preliminiary d (چکیده)
2187 - A Genetic-neuro algorithm for tiling problems with rotation and/or reflection of figures (چکیده)
2188 - EIS examination of mill scale on mild steel with polyester-epoxy powder coating (چکیده)
2189 - Classroom observation : Interaction time & Question and answer patterns (چکیده)
2190 - Determination of 4.438 MeW -ray to neutron emission ratio from a Am-Be neutron source (چکیده)
2191 - The effects of dietary protein and lysine levels on broiler performance, carcass characteristics and (چکیده)
2192 - Determinaton of 4.438 MeV ray to neutron emission ratio from a 241Am-9Be neutron sourece (چکیده)
2193 - Fast neutron spectra determination by threshold activation detectors using neural net works (چکیده)
2194 - The photometric observations & analysis of the eclipsing binary V566 ophiuchi (چکیده)
2195 - Estrification of phtalic Anhidride with 1-Butanol and 2- ethylh exanol catalyzed by heteropolyacids (چکیده)
2196 - Equilibria of aself-gravitating, rotating disc around a magnetized compact object (چکیده)
2197 - The effects of irrigation efficiency and uniformity coefficient on relative yield and profit for deficit irriga (چکیده)
2198 - Linear and non – linear optimization models for allocation of a limited water supply (چکیده)
2199 - Effect of starter bacteria on physico chemical and sensory properties of Iranian white cheese (چکیده)
2200 - Incorporation of bifidobacteria into cheeses: challenges and rewards (چکیده)
2201 - Some remarks on isologic extensions of groups (چکیده)
2202 - Postmodern Mathematics (چکیده)
2203 - Whit is Mathematics in modern and Postmodern Views? (چکیده)
2204 - A proposed fuzzy rdbms and ITS test results on an osteoporosis patientdatalase (چکیده)
2205 - Existence of turbulent behavior for non – chaotic two dimensional jets (چکیده)
2206 - Fracture behaviour of isotactic polypropylene under static loading condition (چکیده)
2207 - Anatomy and histology of the sinu-atrial node in the heart of guinea pig. (چکیده)
2208 - نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis در خراسان (چکیده)
2209 - ارزش غذایی ذرت اوپک -2 در تغذیه دام و طیور (چکیده)
2210 - عکس العمل ارقام نخود به بیماری برق زدگی در منطقه مشهد (چکیده)
2211 - بررسي امكان توليد گياه هاپلوييد نخود به روش كاشت اين ويترو (چکیده)
2212 - بررسي اثر عوامل محيطي برتغييرات صفات و برآورد همبستگي هاي فنوتيپي و ژنتيكي بين صفات تيپ در گاوهاي شي (چکیده)
2213 - بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ (چکیده)
2214 - بررسي اثرات محيطي و برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتا (چکیده)
2215 - ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml (چکیده)
2216 - بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان (چکیده)
2217 - مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروان (چکیده)
2218 - تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري (چکیده)
2219 - بررسي سطوح مختلف نيتروژن بر روي برخي صفات گياه دارويي كدوي تخم كاغذي (چکیده)
2220 - اثر تنش شوری و تغذیه ازت بر پرولین آزاد کدوی بذر برهنه (چکیده)
2221 - مطالعه كارايي فن آوري داس - الايزا در بهينه سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از sep (چکیده)
2222 - بررسي ويروس موزاييك چغندرbtmv در استان خراسان (چکیده)
2223 - بررسي ويروسهاي رگبرگ زرد نكروتيك چغندر و خاكزاد چغندر در شمال استان خراسان (چکیده)
2224 - تعيين گروههاي سازگاري رويشي قارچ fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسان (چکیده)
2225 - شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه ريشه جغندر قند در مزارع استان خراسان و بررسي بيماريزايي گونه fusariu (چکیده)
2226 - بررسي ويروس x سيب زميني در شمال خراسان (چکیده)
2227 - بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلف (چکیده)
2228 - تاثير آبياري با فاضلاب تصفيه شده خانگي بر عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي (چکیده)
2229 - تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرد (چکیده)
2230 - تعیین بخشهای مختلف نیتروژن دار موادخوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان در استان خراسان (چکیده)
2231 - بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م (چکیده)
2232 - مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و ت (چکیده)
2233 - بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند (چکیده)
2234 - تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات (چکیده)
2235 - بررسي اثر تنك كنندگي نفتالين استيك اسيدNAA بر ميوه سيب رقم گلدن دليشز در شرايط آب و هوايي مشهد (چکیده)
2236 - تاثير كود كمپوست و دامي در توليد چغندرقند (چکیده)
2237 - بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در برنامه سوم توسعه (چکیده)
2238 - بررسي ارزيابي مالي طرحهاي آبياري قطره اي در استان خراسان (چکیده)
2239 - بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضوي (چکیده)
2240 - نگرشي اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات راهبردي ويژه خراسان(مطالعه موردي محصول زرشك) (چکیده)
2241 - بررسي آثار تغييرات قيمت بر الگوي كشت محصولات مهم زراعي استان خراسان (چکیده)
2242 - نقش سيستمهاي آبياري تحت فشار در بهينه سازي تخصيص منابع آب (چکیده)
2243 - کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان (چکیده)
2244 - برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان (چکیده)
2245 - تقاضاي تجويزي آب در سه سيستم آبياري در دامنه شهرستان فريدن (چکیده)
2246 - اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذايي (چکیده)
2247 - اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايم (چکیده)
2248 - اثر عصاره ريشه گياه نوروزك بر روي ميزان ليپيد پراكسيداسيون در جريان ايسكمي فراگير مغزي در رت (چکیده)
2249 - اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانتره (چکیده)
2250 - تاثیر نوع تیغه و سرعت حرکت برمصرف سوخت و شدت سایش تیغه ها در گاوآهن بر گردان دار (چکیده)
2251 - بررسی تکنولوژی موتورهای سوخت دوگانه (گازوئیل و گاز طبیعی) در ماشین آلات کشاورزی دیزلی (چکیده)
2252 - تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین) (چکیده)
2253 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه (چکیده)
2254 - بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتون (چکیده)
2255 - خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی (چکیده)
2256 - اثر تنش رطوبت تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان (چکیده)
2257 - دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در ذرت سيلويي(zea mays) (چکیده)
2258 - اثر شدت تشعشع و كيفيت نور بر سرعت نمو و توزيع ماده خشك تاج خروس (چکیده)
2259 - تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژن (چکیده)
2260 - اثر رقابت یولاف وحشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم گندم زمستانه (چکیده)
2261 - ارزيابي رقابت نسبي ارقام سويا و تاج خروس ريشه قرمز در شرايط گلخانه (چکیده)
2262 - شاخص هاي موثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كشت مخلوط (چکیده)
2263 - اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندم (چکیده)
2264 - آيا مي توان خشكسالي را پيش بيني و با آن مقابله كرد ؟ (چکیده)
2265 - خشكسالي و ضرورت مديريت در مصرف آب (چکیده)
2266 - استفاده از برگ زعفران در تغذيه دام (چکیده)
2267 - اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی (چکیده)
2268 - تصحيح ضرايب قابليت هضم پروتئين در جوجه هاي گوشتي با اندازه گيري ميزان اسيد اوريك كود با روش هاي اسپك (چکیده)
2269 - تشخيص نژادهاي فيزيولوژيك Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود در چندمنطقه كشور (چکیده)
2270 - اثرتغيير دماي آب خنك كننده روي ميزان سرمايش و بررسي افزايش بازده كولرهاي آبي (چکیده)
2271 - تولید اسپان هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفیدAgaricus bisporus به منظور افزایش عملکرد (چکیده)
2272 - بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران (چکیده)
2273 - تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه (چکیده)
2274 - تاثیر توام تنش شوری و دما بر جوانه زنی ارقام یونجه (چکیده)
2275 - بررسی جنبه های اقتصادی نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک در تناوبهای مختلف گندم با گندم ذرت و چغندر قن (چکیده)
2276 - اثر انواع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوبهای متفاوت زراعی (چکیده)
2277 - مقاومت كششي و ميزان برگردان خاك توسط گاوآهن برگردان دار در شرايط مختلف سرعت پيشروي و عمق شخم (چکیده)
2278 - تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخود (چکیده)
2279 - بررسی جامع رگبار 16 خرداد 1371 مشهد (چکیده)
2280 - كم آبياري ذرت: مقايسه دو روش (چکیده)
2281 - Soil water regime and water conservation efficiency in a non-irrigated semi-arid environment (چکیده)
2282 - بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسان (چکیده)
2283 - گزارش وقوع نوعی مسمومیت حادگیاهی در گوسفندان شمال خراسان (چکیده)
2284 - آشنايي با QPM (ذرت با كيفيت پروتئين بالا) (چکیده)
2285 - تجزيه عليت عملكرد دانه در لاينها و تست كراسهاي ذرت اوپك-2 (چکیده)
2286 - ارزيابي خواص قارچ كشي عصاره برخي از اندامهاي گياهي (چکیده)
2287 - pathotyping of ascochyta rabiei isolates in iran (چکیده)
2288 - بررسي تفاوت بيماريزايي پاتوتيپ هاي 4و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود (چکیده)
2289 - Dilatational shear bands in rubber modified isotactic (چکیده)
2290 - Singular Value Decomposition as a Measure for Control Structure Design in Power Systems (چکیده)
2291 - Effect of composition and mns addotion (چکیده)
2292 - Application of neural networks for cross flow milk ultrafiltration simulation (چکیده)
2293 - اثر سطوح مختلف پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی (چکیده)
2294 - Experimcntal tribulus (چکیده)
2295 - use of pre-partum urine ph to predict (چکیده)
2296 - دماسنجي و شرايط فيزيكوشيميايي محلول كانه دار برمبناي كلريت و سيالات درگير در معدن مس - طلاي قلعه زري (چکیده)
2297 - تفكيك واحد جهرم - آسماري در منطقه شيراز براساس شواهد چينه نگاري سكانسي (چکیده)
2298 - بررسي كلينيكي و هيستولوژيك تاثير زمان در روند ترميم و موفقيت پيوند آزاد لئه نگهداري شده در سرم فيزيو (چکیده)
2299 - كاربردهاي SRSزمين شناسي سينكروترون (چکیده)
2300 - قنات و ارزش اقتصادي آن (چکیده)
2301 - شترگلو(كارآمدترين سازه آبي در مناطق نيمه خشك) (چکیده)
2302 - آسيابهايي كه با قنات كار ميكنند (چکیده)
2303 - پایداری و ناپایداری نسبی مخروط افکنه ای (چکیده)
2304 - روستا و روستا نشيني در ايران (چکیده)
2305 - تاثیر تغییر دمای محیط برعملکرد توربینهای گازی (چکیده)
2306 - بررسي ضايعات(ميكروسكوپي و ماكروسكوپي)بيماري پولوروم در بوقلمونهاي جوان (چکیده)
2307 - گزارش يك مورد استئوساركوم استخوان پيشاني سگ (چکیده)
2308 - كتابهاي ديني از منظر تحقيقات (چکیده)
2309 - بكارگيري افت كشهاي سنتي بوسيله پزشكان و دانشمندان ايراني و مسلمان در مبارزه با جانوران زيانكار (چکیده)
2310 - استفاده دارويي از ريزوم زردچوبه در طب سنتي آسيا (چکیده)
2311 - جايگاه تاريخ علوم طبيعي در آثار كتب و اسناد قديم ايران و تمدن اسلامي (چکیده)
2312 - تعيين ليتولوژي و سيالات منفذي سازندشوريجه توسط داده هاي رقومي (خام و ارزيابي شده) نمودارهاي ژئوفيزيك (چکیده)
2313 - با فخر رازي در تفسير يكي از آيات ورفع شبهه عبارتي غامض از وي (چکیده)
2314 - بررسي اثر سيتوتوكسيتي عصاره گياهي هندوانه ابوجهل بر سلول hep2 با استفاده از روش تست mtt و بررسي هاي (چکیده)
2315 - مسكن كردهاي خراسان شمالي تكوين و تحول مسكن در بطن ساختارهاي ذهني و فرهنگي (چکیده)
2316 - هرمنوتيك و پژوهشهاي تاويلي - تفهيمي دوره تجربه گراي كلاسيك در تحقيقات علوم انساني (چکیده)
2317 - ژئومورفولوژي در تعامل با فرهنگ و تمدن (چکیده)
2318 - magnetostriction and first order magnetic transition in Nd2-xFe14C compounds (چکیده)
2319 - بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سنگره (چکیده)
2320 - mineralogical controls of mudrock durability (چکیده)
2321 - middle devonian - early carboniferous conodont faunas from the khoshyeilagh formation alborz mountai (چکیده)
2322 - آموزش هندسيهاي نااقليدسي در دوره هاي پيش از دانشگاه (چکیده)
2323 - تاثير مكاتب رياضي در آموزش (چکیده)
2324 - baer- invariant as group extensions (چکیده)
2325 - characterization of varietal covering and stem group (چکیده)
2326 - varieted perfect of group extensions (چکیده)
2327 - تاثير فعاليتهاي تحقيقاتي رياضي در امر آموزش و انگيزه در يادگيرنده ها (چکیده)
2328 - some results on v- irreducible extensions and the baer - invariantaf (چکیده)
2329 - generalized halls second problem (چکیده)
2330 - on generalized hall pairs (چکیده)
2331 - some properties of 4-engalgroup (چکیده)
2332 - a note on finsler modules (چکیده)
2333 - a remark on continuity of intertwining mapping (چکیده)
2334 - On Nc- covering groups of a nilpotent product of cyclic groups (چکیده)
2335 - a novel power electronic dynamometer for load testing and efficiency measurement of three- phade ind (چکیده)
2336 - Edge effects of uniformly loaded cross - ply composite laminates (چکیده)
2337 - آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره (چکیده)
2338 - Epistemological Beliefs and Leadership Style among School Principals (چکیده)
2339 - شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان (چکیده)
2340 - بررسي ديدگاه مسؤولان بخش‌هاي مختلف كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌ها درباره وظايف با دانش و مهارت‌هاي حر (چکیده)
2341 - رابطه‌ي ميزان توليد ناخالص ملي با ميزان توليد و مصرف اطلاعات (چکیده)
2342 - سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی (چکیده)
2343 - Design and performance evaluation of a fuzzy based traffic conditioner for differentiated services (چکیده)
2344 - An investigation on the effect of bleaching environment on pitting corrosion and transpassive dissol (چکیده)
2345 - Investigation on the effect of various surface preparations on corrosion performance of powder coate (چکیده)
2346 - A New Genetic Algorithm With Lamarckian Individual Learning for Generation Scheduling (چکیده)
2347 - روش‌ ADI بهبوديافته و كاربرد آن براي حل مسائل انتقال هدايتي حرارت (چکیده)
2348 - بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی (چکیده)
2349 - اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر (چکیده)
2350 - کاربرد آنزیم و شن در جیره های حاوی گندم کامل در مرغهای تخمگذار (چکیده)
2351 - اثر مکمل آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره های حاوی گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان (چکیده)
2352 - بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایران (چکیده)
2353 - تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی (چکیده)
2354 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
2355 - Analysis and Frequency of Bovine Lymphocyte Antigen (BoLA-DRB3) Alleles in Iranian Holstein Cattle (چکیده)
2356 - بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان (چکیده)
2357 - ارزیابی تنوع نظام‌های زراعی ایران (چکیده)
2358 - تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترون (چکیده)
2359 - تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک) (چکیده)
2360 - Maximally entangled states for qubit- qutrit systems (چکیده)
2361 - Polymerization of propylene using MgCl2 (ethoxide type)/TiCl4/diether heterogeneous Ziegler-Natta ca (چکیده)
2362 - New records of the Snow Vole Chionomys nivalis (Rodentia: Arvicolinae) from the Binaloud and Elburz (چکیده)
2363 - Study of Complex Formation Between Dicyclohexano-18-Crown-6 (DCH18C6) with Mg2+, Ca2+, Sr2+, and Ba2 (چکیده)
2364 - بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار (چکیده)
2365 - Study of Complex Formation Between 18-Crown-6 with Cu2+, Zn2+, Cd2+ and Pb2+ Cations in Some Binary (چکیده)
2366 - A NEW APPROACH TO COMPUTE SPARSE APPROXIMATE INVERSE OF AN SPD MATRIX (چکیده)
2367 - SEROPREVALENCE OF LEPTOSPIRAL ANTIBODIES IN STRAY DOGS (چکیده)
2368 - بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
2369 - بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
2370 - مطالعه آزمایشگاهی کشت سلولهای استئوبلاست بر روی فلز تیتانیوم و مشاهده روند ایجاد رشته‌های کلاژن بااس (چکیده)
2371 - مطالعه اثر پروتئین Bax بر لیزوزومهای کبدی و نقش آن در مرگ برنامه‌ریزی شده سلول با استفاده از میکروسک (چکیده)
2372 - مطالعه تأثیر سه روش متفاوت خوراندن آغوز بر مقادیر پروتئین تام بتا گلوبولین و گاما گلوبولین سرم خون گ (چکیده)
2373 - the relationship between oviposition preference and larval performance in an aphidophagous hover fly (چکیده)
2374 - the effect of early season drought on chlorophyll a fluorescence in sugar beet (چکیده)
2375 - pathological study of intestines and mesenteric lymph nodes of camels (چکیده)
2376 - outbreak of tick paralysis in a nomadic sheep flock in iran (چکیده)
2377 - A two-dimensional double minimum potential function for bent (چکیده)
2378 - stringhalt in a caspian miniature horse in iran (چکیده)
2379 - effects of number of parity parturition type of dam and season on serum total protein and serum prot (چکیده)
2380 - بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيم (چکیده)
2381 - بررسي تأثير روشهاي خشك كردن و نور بر ويژگي‌هاي شيميايي زعفران در طول دوره نگهداري (چکیده)
2382 - Horse flies (Diptera: Tabanidae) from the province of Khorasan (Iran) (چکیده)
2383 - بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج (چکیده)
2384 - Interaction of Mechanical Loading with Residual Stresses in Pressure VesselS (چکیده)
2385 - Entropy Generation Analysis of a Flat Plate Boundary Layer with Various Solution Methods (چکیده)
2386 - Analysis of Laminar Film Condensation on a Vertical Plate (چکیده)
2387 - Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (چکیده)
2388 - Comparison of antreflection surfaces based on two – dimensional binary gratings and thin – film coat (چکیده)
2389 - Trials to Inuce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Flui (چکیده)
2390 - Relationships between fertility, serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
2391 - AN UNDIFFERENTIATED ORONASAL CARCINOMA IN A DOG (چکیده)
2392 - جستاري در باب نسبت كتاب الضعفاء به ابن غضائري (چکیده)
2393 - نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور (1931-1981م) (چکیده)
2394 - رباعیات خیام، شعر یا فلسفه (چکیده)
2395 - بررسي وضعيت وب سايت‌هاي ايراني براساس معيارهاي عمومي ارزيابي (چکیده)
2396 - روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استنادي (چکیده)
2397 - A comparison of assigned descriptors and title keywords of dissertations in the Iranian dissertation (چکیده)
2398 - مطالعة وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد (چکیده)
2399 - شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو (چکیده)
2400 - A New Method for Solving Time Optimal Control Problems (چکیده)
2401 - OPTIMAL CONTROL OF THE HEAT EQUATION IN AN INHOMOGENEOUS BODY (چکیده)
2402 - Medical Control of the Chemotherapy of HIV (چکیده)
2403 - مسائل سكه و تمبرفرابينوس و مجموعه‌هاي مطلوب (چکیده)
2404 - On the order of nilpotent multipliers of finite p-groups (چکیده)
2405 - THE SENSITIVITY ANALYSIS OF THE LINEAR PROGRAMMING METHODS FOR THE STOKES PROBLEM (چکیده)
2406 - Effect of cathodic electrolyte on the performance of electrochemical hydride generation from graphit cathode (چکیده)
2407 - Liquid-liquid-liquid phase microextraction of aromatic amines in water using crown ethers by high-performance liquid chromatography (چکیده)
2408 - Determination of Mercury (II) by Electrochemical Cold Vapour Generation and Electrothermal Atomic Ab (چکیده)
2409 - Polarographic Study of the Interaction of Tl+, Pb2+, and Cd2+ Cations with 18-Crown-6 in Binary Nona (چکیده)
2410 - Determination of Lanthanum in Human Blood Serum Using the Zero and First Derivative Spectrophotometr (چکیده)
2411 - Temporal Seismic Observation and Preliminary Hypo – center Determination of Aftershocks of the 2003 (چکیده)
2412 - اولين گزارش معرفي از سه گونه انگلي پرياخته در كپورماهيان (Cyprinidae) رودخانه‌هاي تجن و بابلرود (چکیده)
2413 - ارزيابي پتانسيل توليد آرتميا در بخشي از آبهاي شور منطقه گناباد (چکیده)
2414 - تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان (چکیده)
2415 - ویژگی‌های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران (چکیده)
2416 - Palynology and Evaluation of Petroleum Potential Source of Chaman-Bid Formatiom (Upper Bajocian-Tith (چکیده)
2417 - INFLUENCE OF SPIN ON FISSION FRAGMENTS ANISOTROPY (چکیده)
2418 - بررسي منشأ منيزيت افضل‌آباد، چاه‌خو و ترشك محمدي (خاور بيرجند) با استفاده از اطلاعات زمين‌ شيمي عنصر (چکیده)
2419 - synthesis, structure, and characterization of a new sandwich-type arsentungstocerate,[As2 W18 Ce3 O7 (چکیده)
2420 - a photon transport model code for use in scintillation detectors (چکیده)
2421 - synthesis, single-crystal structural determination and solution characterization of a new sandwich-t (چکیده)
2422 - the oxidative cleavage of carbon-tin bond catalyzed by heteropolyacids of molybdenum (چکیده)
2423 - novel catalytic acetylation of alcohols with preysslers anion [NaP5 W30 O110]-14 (چکیده)
2424 - determination of arsenic by electrothermal atomic absorption spectrometry using headspace liquid pha (چکیده)
2425 - Tachyon Tunnelling in D-brane-anti-D-brane (چکیده)
2426 - Non-abelian expansion of S-matrix elements and non-abelian tachyon DBI action (چکیده)
2427 - magnetostrictive strain effects (چکیده)
2428 - angular distribution and inertia parameters (چکیده)
2429 - radial uelocity and lihtcurves (چکیده)
2430 - ananalysis of gscooo (چکیده)
2431 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra, Vibrational Assignment and Density Functional Theory Calculations of Naphthazarin (چکیده)
2432 - Dynamic modeling of milk ultrafiltration by artificial neural networks (چکیده)
2433 - Dynamic predication of milk ultrafiltration performance (چکیده)
2434 - تاثیر مخمر زنده(ساکاروسایسز سرویسیه) بر تخمیرات (چکیده)
2435 - مقایسه مرگ مغزی با حیات غیرمستقر (چکیده)
2436 - انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور (چکیده)
2437 - بررسي تطبيقي ختم ولايت (چکیده)
2438 - زندگی نامه استاد محمد واعظ زاده خراسانی (چکیده)
2439 - Polymerization of Ethylene Using Cp2ZrCl2 Metallocene and Methylaluminoxane Homogeneous Catalyst System (چکیده)
2440 - Comparison of Qaleh Zari Cu-Au-Ag deposit with other Iron Oxides Cu-Au (IOGC-type) deposits, a new c (چکیده)
2441 - گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae: Araneidae) از استان‌های خراسان و مازندران (چکیده)
2442 - THE FUZZY ADAPTIVE RED (چکیده)
2443 - A Fuzzy Extension to the BLUE Active Queue Management Algorithm (چکیده)
2444 - FLOOD ZONING USING THE HEC-RAS HYDRAULIC MODEL IN A GIS ENVIRONMENT (چکیده)
2445 - تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (چکیده)
2446 - حذف نشاسته از پساب کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج به روش فلوتاسیون (چکیده)
2447 - بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت (چکیده)
2448 - A Proposed Method to Evaluate Ultimate Resistance of Plate Girders Subjected to Shear and Patch Loading (چکیده)
2449 - تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (چکیده)
2450 - تعمير و تقويت صفحه مربعي با بريدگي مركزي به‌وسيله وصله‌هاي تك لايه (چکیده)
2451 - ژیروسکوپ و کاربرد آن در سیستمهای ناوبری (چکیده)
2452 - بررسي ويروس موزاييك يونجه در مناطق شمالي و مركزي استان خراسان (چکیده)
2453 - شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک خیار در مزارع شمال استان خراسان (چکیده)
2454 - اثر فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ظاهري اسيدهاي‌آمينه و برخي از شاخص‌هاي عملكرد در جوجه‌هاي گوشتي نر (چکیده)
2455 - تأثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الكتروليت‌ها بر عملكرد و تركيبات بدن جوجه‌هاي گوشتي (چکیده)
2456 - شبيه‌سازي عددي رفتار ديناميكي مواد دانه‌اي كشاورزي در محيط‌هاي گسسته با ارائه مدلي با الحانهاي مجزا (چکیده)
2457 - تئوري نسبيت خاص در قرآن (چکیده)
2458 - بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2459 - بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي: اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد (چکیده)
2460 - مکان جغرافیایی پارسه داریوش (چکیده)
2461 - نگاهي تازه به واژگان اضداد در زبان عربي (چکیده)
2462 - تحليل مكاني و برنامه‌ريزي توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS (چکیده)
2463 - نظام سلسله مراتبي سكونتگا‌ه‌ها و سطح‌بندي خدمات روستايي (چکیده)
2464 - فرصت‌ها و محدوديت‌هاي سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي حوزه درياي خزر (چکیده)
2465 - سياستگذاري منطقه‌‌اي و چگونگي نابرابري‌ها در كشور (چکیده)
2466 - Reconstruction of the Environment for sustainable Development of the khorassan region (چکیده)
2467 - تحلیل جغرافیایی از وضعیت مهاجرت درسکونت‌گاه‌های روستایی مشهد (چکیده)
2468 - درجه دشواري متون و متدولوژي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان (چکیده)
2469 - Mass Cyanide Intoxivation in Sheep (چکیده)
2470 - Heinz body anaemia associated with onion (Allium cepa) toxicosis in a flock of sheep (چکیده)
2471 - The first report of abdominal mesothelioma in a ram in Iran (چکیده)
2472 - Approximate inverse preconditioner by computing approximate solution of Sylvester equation (چکیده)
2473 - Solving the p-median problem with pos/neg weights by variable neighborhood search and some results f (چکیده)
2474 - بررسي رژيم هيدرولوژيكي رودخانه‌ي فريزي (زير حوضه‌ي كشف‌رود) و نقش آن در تغذيه‌ي آبخوان دشت مشهد (چکیده)
2475 - The Baer invariant of semidirect product and verbal wreath products of groups (چکیده)
2476 - پژوهشی در تقلید اعلم (چکیده)
2477 - بازخوانی آرای فقهی معاصر در باب مشروعیت سیاسی (چکیده)
2478 - جستاري در احوال و آثار يعقوب چرخي و تفسير او (چکیده)
2479 - Axisymmetric Radial Stagnation-Point Flow of a Viscous Fluid on a Rotating Cylinder with Time-Depend (چکیده)
2480 - بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبک (چکیده)
2481 - Heat Transfer Characteristics of a two – phase closed Thermosyghon (چکیده)
2482 - Experimental Investigation of Boiling and Condensation Heat transfer of a two phase Closed thermosyp (چکیده)
2483 - بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز (چکیده)
2484 - A REPORT OF CANINE TICK PARALYSIS CAUSED BY ORNITHODORUS LAHORENSIS (چکیده)
2485 - مقایسه توابع تولید گندم زمستانه از آب (چکیده)
2486 - مدیریت بهره‌برداری از مخازن سدها: راه‌کاری مناسب برای مقابله با خشک‌سالی (چکیده)
2487 - تخمين ناپديد شدن شكمبه‌اي و قابليت هضم روده‌اي پروتئين برخي اقلام خوراكي با روش‌هاي كيسه‌هاي نايلوني (چکیده)
2488 - تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه‌‌های گوشتی (چکیده)
2489 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
2490 - مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیر (چکیده)
2491 - IDENTIFICATION OF BOVINE LEUCOCYTE ADHESION DEFICIENCY (BLAD) CARRIERS IN HOLSTEIN AND BROWN SWISS A (چکیده)
2492 - Investigtion of two recessive disorders in breeder bulls of Abbas Abad animal breeding center (چکیده)
2493 - بررسي تنوع گونه‌اي و اكولوژيك فيتوپلانكتون‌هاي درياچه بزنگان (چکیده)
2494 - امواج اسپين و ناهمسانگردي تك‌جهتي در دو لايه‌اي‌هاي نازك فرومغناطيسي/پادفرومغناطيسي (چکیده)
2495 - Field-dependent spin-wave damping in ferromagnet/ antiferromagnet bilayers (چکیده)
2496 - A convenient Synthesis of New [1,2,4] Triazolo [3,4:2,3][1,3] thiazolo [4,5-b] quinoxalines (چکیده)
2497 - Kinetics of glycoluril template-directed claisen condensations – effect of thionation of the glycolu (چکیده)
2498 - بررسي تاكسونوميكي تبار بابونه از تيره كاسني در خراسان، براساس صفات ريخت¬شناسي با تأكيد بر گونه¬هاي ن (چکیده)
2499 - ديرين جانورشناسي همسترها (Rodentia: Cricetidae) از رسوبات دوران چهارم در غار كاني ميكائيل استان كردس (چکیده)
2500 - شناسايي و مطالعه درپاهاي پستانداران در رسوبات ائوسن شمال بيرجند (چکیده)
2501 - كاني¬شناسي، زمين¬شناسي، موقعيت ساختماني و ارايه مدل ژنتيكي براي ليستونيت¬هاي خاور ايران (چکیده)
2502 - Bi-sulfosalt mineral series and their paragenetic associations in specularite-rich Cu-Ag-Au deposit (چکیده)
2503 - شناسايي كاني¬هاي رسي سري مخزني چلكن در خزر جنوبي و كاربرد آنها درتعيين نوع گل حفاري در منطقه (چکیده)
2504 - COMPARATIVE POLYMERIZATION ACTIVITY OF EPM AND EPDM USING VCI HOMOGENOUS ZIEGLER-NATTA CATALYST AND (چکیده)
2505 - آیا بیشتر بهشتیان نابخردانند؟ (پژوهشی درباره حدیث اکثر اهل الجنه البله (چکیده)
2506 - تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
2507 - UNSTEADY FREE CONVECTION FROM A SPHERE IN POROUS MEDIUM WITH VARIABLE SURFACE TEMPERATURE (چکیده)
2508 - Downward flame spread over PMMA sheets in quiescent air: Experimental and theoretical studies (چکیده)
2509 - The effect of radiation on the laminar natural convection induced by a line heat source (چکیده)
2510 - Novel fuzzy test patterns and their application in the measurement of geometric characteristics of d (چکیده)
2511 - یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص (چکیده)
2512 - مطابقت فعل با نهاد، متمم، مضاف اليه (چکیده)
2513 - آيا پاسخ حضرت موسي (ع) كلام بلاغي است (كشف يكي از اسرار بلاغت قرآن مجيد) (چکیده)
2514 - شناسه فصل نه ضمير متصل فاعلي است و نه نهاد اجباري (چکیده)
2515 - درياچه چشمه سبز گلمكان (ژنز و تحولات مورفوتكتونيك – مورفوكليماتيك) (چکیده)
2516 - نگاهي به انواع جمله در زبان عربي (چکیده)
2517 - بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان مشهد (چکیده)
2518 - بررسی میزان آلودگی شیر خام عرضه شده در منطقه مشهد به باکتری بروسلا و اثر آن در بهداشت عمومی (چکیده)
2519 - EFFECT OF FENUGREEK, ONION AND GARLIC ON BLOOD GLUCOSE AND HISTOPATHOLOGY OF PANCREAS OF ALLOXAN-IND (چکیده)
2520 - تأثير آموزش ضمن خدمت بر ميزان كارآئي و بهره وري مديران و كاركنان مدارس (چکیده)
2521 - واكنش عملكرد دانه ارقام سويا و اجزاي آن به تأخير در كاشت (چکیده)
2522 - Effects of Therapeutic Touch on Blood Hemoglobin and Hematocrit Level (چکیده)
2523 - استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه¬های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه¬ای سفید (چکیده)
2524 - بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور (چکیده)
2525 - CONTROL OF GREENHOUSE WHITEFLY (Trialeurodes vaporariorum) BY THYME AND PEPPERMINT (چکیده)
2526 - بررسي كشت لگوم ها به عنوان محصول جايگزين آيش در گندم زراعي ديم شمال خراسان (چکیده)
2527 - ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه¬بندي نمونه¬اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDS (چکیده)
2528 - تاثیر بنتونیت سدیم و مقایسه شکل آردی و پلت خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
2529 - ASSOCIATED PRIMES OF GRADED COMPONENTS OF GENERALIZED LOCAL COHOMOLOGY MODULES (چکیده)
2530 - ON THE FINITENIESS PROPERTIES OF U, AssR Ext (R/a, M) (چکیده)
2531 - روشي نو براي محاسبه عدد فرابنيوس (چکیده)
2532 - OPTIMAL SHAPE DESIGN OF AN ALMOST STRAIGHT NOZZLE (چکیده)
2533 - A NECESSARY CONDITION FOR WEYL-HEISENBERG FRAMES (چکیده)
2534 - THE TOPOLOGICAL CENTER OF L (K (چکیده)
2535 - قراءه الحسن البصری و اقوال العلماء فیها (چکیده)
2536 - از مناسبت تا مذاق فقه، راه¬هايي به مقاصد شريعت (چکیده)
2537 - رنگ یا تعمید (پژوهشی درباره آیه صبغه ا... (چکیده)
2538 - زبان در زبان مولانا (چکیده)
2539 - تحول كاربرد حروف اضافه در تاريخ زبان فارسي (چکیده)
2540 - انديشه¬هاي بزرگان مكتب تاريخي آلمان (چکیده)
2541 - دغدغه جهاني شدن (چکیده)
2542 - بررسی مسائل و مشکلات زنان و دختران 18 تا زیر 50 سالة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
2543 - ثنويت در ادبيات مزديسني (چکیده)
2544 - مقدمه اي بر جامعه شناسي پير بورديو (چکیده)
2545 - ملاک های مقایسه علوم انسانی و غیر علوم انسانی (چکیده)
2546 - تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزد (چکیده)
2547 - تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی (چکیده)
2548 - برابری سیاسی و رابطه آن بامشروعیت دولت (چکیده)
2549 - تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسی (چکیده)
2550 - توسعه انساني در كشورهاي اسلامي (چکیده)
2551 - بررسي وضعيت اقتصادي نواحي روستايي و تأثير آن بر مهاجرت¬هاي روستايي شهرستان شيروان (چکیده)
2552 - پل شكسته، ارتباط ميان نويسنده و مردم در ادبيات قرن 20 (چکیده)
2553 - برنامه¬ریزی شهری همگام با مخاطرات طبیعی با تأکید بر ایران (چکیده)
2554 - انگاره¬های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت (چکیده)
2555 - تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی (چکیده)
2556 - انسجام واژگاني در داستان¬هاي كوتاه فارسي براي كودكان (چکیده)
2557 - فرآيند ترجمه ماشيني و محدوديت¬هاي آن (چکیده)
2558 - تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری (چکیده)
2559 - Evaluation of Models to Describe Ruminal Degradation Kinetics from in Situ Ruminal Incubation of Who (چکیده)
2560 - برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل¬های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS (چکیده)
2561 - الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ (چکیده)
2562 - مطالعه توان هم¬زيست و حل فسفات باكتري¬هاي Rhizobim leguminosarum bv. viciae (چکیده)
2563 - ارزيابي روش¬هاي برآورد تبخير – تعرق در مناطق خشك ايران (چکیده)
2564 - بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن چربی ها در سنین پایین در جوجه های گوشتی (چکیده)
2565 - بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام¬های زراعی متداول و ا (چکیده)
2566 - استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم¬های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق (چکیده)
2567 - بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان (چکیده)
2568 - اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر شاخص های اگروکلیماتی ایران (چکیده)
2569 - تأثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی وکلپوره (چکیده)
2570 - میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندم (چکیده)
2571 - مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران (چکیده)
2572 - کشت ارگانیک اسفرزه(Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago Psyllium) درواکنش به تنش آبی (چکیده)
2573 - مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی (چکیده)
2574 - بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله¬هاي هگزاني و دوفازي كانولا (چکیده)
2575 - بررسي اثر دوره بحراني رقابت علف¬هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات مورفوفيزيولوژيك لوبيا رقم (چکیده)
2576 - مطالعه پويايي مكاني جمعيت¬هاي علف هرز يك مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتيستيك (چکیده)
2577 - تعيين آستانه خسارت اقتصادي علف¬هاي هرزسوروف (Echinocloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retrofl (چکیده)
2578 - بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد بالاي زميني گياه شيرين بيان (Glyeyrrhiza glabra L) (چکیده)
2579 - بررسي مكانيسم¬هاي رقابتي سوروف (Echinocloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوب (چکیده)
2580 - اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز (چکیده)
2581 - مطالعه اثرات رقابتي علف¬هاي هرز سوروف و تاج خروس بر عملكرد لوبيا (چکیده)
2582 - مطالعه و پيش بيني اثرات رقابتي تاج خروس بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا با استفاده از سطح برگ نسبي و (چکیده)
2583 - ارزيابي پويايي بانك بذر علف¬هاي هرز در تناوب هاي مختلف لوبيا – چغندرقند و ذرت آيش (چکیده)
2584 - بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد پايين زميني گياه هرز شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.) (چکیده)
2585 - بررسي جمعيت علفهاي هرز موجود در تيمارهاي مختلف تناوب زراعي و آيش (چکیده)
2586 - مقايسه شاخص¬هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري (چکیده)
2587 - تأثير سه سيستم تاوب بر روي تنوع و پراكنش بانك بذر جوامع علف¬هاي هرز (چکیده)
2588 - ارزيابي برخي از ويژگي¬هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام سويا Glycine max و تاج خروس ريشه قرمز Amaran (چکیده)
2589 - ديده¬باني فصلي علفهاي هرز يك مزرعه چغندرقند در شرايط مشهد (چکیده)
2590 - اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم¬پاييزه (Triticum aesti (چکیده)
2591 - اثر تناوب زراعي بر تركيب، تراكم و نحوه پراكنش گياهچه¬هاي علف هرز (چکیده)
2592 - بررسی اثر پساب کره بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک (چکیده)
2593 - بررسي اثر دماهاي مختلف سالم¬سازي شير بر بهره¬وري، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي پنير سفيد ايرا (چکیده)
2594 - اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (چکیده)
2595 - بررسي رفتار خشك شدن پسته رقم اوحدي در يك خشك¬كن جريان متقاطع آزمايشگاهي (چکیده)
2596 - Discussion on the complexing Ability of Macrocyclic Ligand, 12-Crown-4 with Li+ Cation in Some Binar (چکیده)
2597 - چینه نگاری سکانسی و تاریخچه تغییرات سطح آب دریا در سنگ های آهکی سازند کلات (ماستریشتین بالایی) در شم (چکیده)
2598 - مغناطیس سنجهای زمینی بر روی بی هنجاریهای مغناطیسی هوابردی در منطقه معدن مس دهنه سیاه و منطقه اکتشافی (چکیده)
2599 - بررسي اثر تجويز موضعي زجاجيه چشم گاو بر روند بهبود زخم¬هاي سوختگي ناشي از اسيد بر روي پوست خرگوش¬هاي (چکیده)
2600 - مقايسه ويژگي هاي درماتوگليفيك و آنتي ژن¬هاي سيستم سازگارنسجي در بيماران مبتلا به ديابت وابسته به انس (چکیده)
2601 - بررسي تأثيرمايع زجاجيه چشم خرگوش بر ترميم آسيب وارده به غضروف و پوست گوش خرگوش (چکیده)
2602 - Superstring Scattering from O-planes (چکیده)
2603 - The non – Linear theory of a warped accretion disc with the â-viscosity prescription (چکیده)
2604 - A two-dimensional potential function for bent hydrogen bonded systems.II-6-hydroxy-2- formylfulvene (چکیده)
2605 - Ultrasound facilitates and improves removal of Cd(II) from aqueous solution by the discarded tire ru (چکیده)
2606 - 3D velocity structure of the 2003 Bam earthquake area (SE Iran): Existence of a low-Poisson s ratio layer and its relation to heavy damage (چکیده)
2607 - آناتومي هفت گونه Cleome در خراسان (چکیده)
2608 - Major, Trace and REE geochemistry of Paleo – Tethys Collision – Related Granitoids from Mashhad, Ira (چکیده)
2609 - Two – parameter integrated groups and Two-parameter abstract cauchy problems (چکیده)
2610 - Inhomogeneous two-parameter Abstract cauchy problem Associated to Non-Densely Defined (چکیده)
2611 - Frame Representation and Decomposition in finitely or Countably Cenerated Hilbert C* Modules (چکیده)
2612 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for a Discrete-Time Stochastic Process: Lp-Losses (چکیده)
2613 - Estimation of AR Parameters in the Presence of Additive Contamination in the Infinite Variance Case (چکیده)
2614 - Wavelets for Nonparametric Stochastic regression with Pairwise Negative Quarant Dependent Random Var (چکیده)
2615 - New approaches for solving large Sylvester equations (چکیده)
2616 - Numerical accuracy of a certain class of iterative methods for solving linear system (چکیده)
2617 - The block least squares method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand side (چکیده)
2618 - Stress analysis of perforated composite plates (چکیده)
2619 - مدل¬سازي رياضي نيروي اصطكاك بين ليگاچو و سيم ارتودنسي (چکیده)
2620 - برآورد دبي فاضلابروهاي مدور با استفاده از مدل تركيبي سرريز – دريچه (چکیده)
2621 - FAD-ATC:A new method for computing dynamic ATC (چکیده)
2622 - Market-Based Transmission Expansion Planning (چکیده)
2623 - One-dimensional numerical model for degradation and combustion of polymethyl methacrylate (چکیده)
2624 - بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
2625 - Effects of oral irom supplementation of haematocrit, live weight gain and health in neonatal dairy c (چکیده)
2626 - Post-parturient haemoglobinuria in Iranian rver buffaloes: a preliminary study (چکیده)
2627 - In vitro detection of hepatocytotoxic metabolites from Drechslera biseptata: a contributing factor t (چکیده)
2628 - The effects of immobilization and remobilization on the biochemical and cytological properties of synovial fluid in normal equine metacarpophalangeal joint (چکیده)
2629 - Effects of detomidine HCl on the biochemical and cytological properties of synovial fluid after administration into the radiocarpal joint in horses (چکیده)
2630 - Comparison of urethane / chloralose and pentobarbitone anaesthesia for examining effects of bacteria (چکیده)
2631 - اخبار ناصري و مظفري در باب حقايق افضل: بررسي مقايسه اي مشكله ي هويت در تاريخ نگاري قاجاريه (چکیده)
2632 - آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمان (چکیده)
2633 - بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه ها (چکیده)
2634 - ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایران (چکیده)
2635 - نگرشي تطببيقي بر نحوه انعكاس جرم رشوه در سيستم¬هاي حقوقي فرانسه، ايتاليا، سويس و چين (چکیده)
2636 - بررسي وتعيين معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران عامل توزيع نيروي (چکیده)
2637 - ارتباط دانشگاه / صنعت: ضرورت گريزناپذير (چکیده)
2638 - بررسي و تحليل ابعاد حمايت از واحدهاي كوچك فعال در صنعت فلزات اساسي با تأكيد بر رويكرد كارآفريني (چکیده)
2639 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشور (چکیده)
2640 - بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور (چکیده)
2641 - Added value of information and information systems: a conceptual approach (چکیده)
2642 - Education for librarianship in Iran before the 1979 Islamic (چکیده)
2643 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole trut (چکیده)
2644 - تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژئوتیپ چغندرقند (چکیده)
2645 - بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgoris) تحت دو سطح تنش شوري (چکیده)
2646 - ممانعت اجزای روزنه ای و غیرروزنه ای از فتوسنتز برگهای گیاهان چغندرقند تحت تنش شوری (چکیده)
2647 - The geochemistry and mineralization of Taknar polymetal massive sulfide (Cu-Zn-Au-Ag_Pb) deposit, No (چکیده)
2648 - An epidemiological study on Anaplasma infection in cattle, sheep, and goats in Mashhad suburb, Khora (چکیده)
2649 - Density functional theory and Hartree-Fock studies: Geometry, vibrational frequencies and electronic (چکیده)
2650 - Improving thin sugar beet juice quality through ultrafiltration (چکیده)
2651 - The potential of microfiltration and ultrafiltration process in purification of raw sugar beet juice (چکیده)
2652 - Radial velocity and light curves analysis of the contact binary V1073 Cygni (چکیده)
2653 - Investigation of hydrazine addition to functionalized furans: synthesis of new functionalized 4,4′-bipyrazole derivatives (چکیده)
2654 - Determination of potential energy functions of CO-CO, CO2-CO2, and N2O-N2O and calculation of their (چکیده)
2655 - Preconditioned Galerkin and minimal residual methods for solving Sylvester equations (چکیده)
2656 - On the discrete time, cost and quality trade-off problem (چکیده)
2657 - A parallel algorithm to approximate inverse factors of a matrix via sparse-sparse iterations (چکیده)
2658 - Investigation of volumetric properties of some glycol ethers using a simple equation of state (چکیده)
2659 - Electro-osmotic flow in reservoir-connected flat microchannels with non-uniform zeta potential (چکیده)
2660 - OCT3/4 is highly expressed in bladder cancer: further evidence for stem-cell origin of cancer hypoth (چکیده)
2661 - New access to thiazolo[4,5-d]pyrimidine derivativess (چکیده)
2662 - Prediction of stage-discharge curves in open-channels using a fixed-point velocity measurement (چکیده)
2663 - Conformational stability, molecular structure, and intramolecular hydrogen bonding of thenoyltrifluo (چکیده)
2664 - Survival and activity of Lux-marked phenanthrene-degrading Pseudomonas stutzeri P16 under different (چکیده)
2665 - Prediction of surface tension of HFD-like fluids using the Fowler s approximation (چکیده)
2666 - Serum lipid and lipoprotein parameters of Turkman horses (چکیده)
2667 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione (چکیده)
2668 - Effect of solvent on competitive bulk membrane transport of transition and post transition metal cat (چکیده)
2669 - Study of bulk membrane transport of some heavy metal cations using three macrocyclic ligands contain (چکیده)
2670 - Prevalence of Theileria spp. infection in sheep in South Khorasan province, Iran (چکیده)
2671 - Comparative study of artificial neural networks (ANN) and statistical methods for predicting the per (چکیده)
2672 - Computation of multiple bifurcation point (چکیده)
2673 - Acetylation of alcohols catalyzed by dodeca-tungsto(molybdo)phosphoric acid (چکیده)
2674 - Reinvestigation of o-phenylenediamine thermal cyclocondensation with thiosemicarbazide (چکیده)
2675 - Formation of small-scale condensations in the molecular clouds via thermal instability (چکیده)
2676 - A conductometric study of complexation reactions between dibenzo-18-crown-6 (DB18C6) with Cu2+, Zn2+ (چکیده)
2677 - Monte Carlo simulation of electron transport in metallic and biological materials (چکیده)
2678 - Application of a new equation of state to liquid refrigerant mixtures (چکیده)
2679 - A product of varieties in relation to Baer invariants (چکیده)
2680 - Determination of potential energy functions and calculation transport properties of oxygen and nitri (چکیده)
2681 - Histology of gills of white fish (چکیده)
2682 - Prediction of thermodynamic properties of polymeric liquids using a new equation of state (چکیده)
2683 - Molecular dynamics simulation of argon, krypton, and xenon using two-body and three-body intermolecu (چکیده)
2684 - Synthesis of novel heterocyclic systems: [1,2,4] triazino [4,5-b] [1,2,4,5] tetrazines (چکیده)
2685 - Density calculation using GMA equation of state considering mixing and combining rules for some liqu (چکیده)
2686 - Heat extraction from a salinity-gradient solar pond using in pond heat exchanger (چکیده)
2687 - Spectroscopic study of 2,3-bis(p-methoxybenzoyl)cyclopentadiene as potential iron(III)-chelating age (چکیده)
2688 - Chloride cell in the gill of white fish, Rutilus frissi kutum (چکیده)
2689 - Effect of plant age, temperature and humidity on virulence of Ascochyta caulina on common lambsquart (چکیده)
2690 - Synthesis and extraction properties of new fused benzocrown-heterocycle ligands for alkali and Alkaline Earth Metal Cations (چکیده)
2691 - Microstructure evolution of high-performance Ni-base superalloy GTD-111 with heat treatment paramete (چکیده)
2692 - Modification of fracture toughness of isotactic polypropylene with a combination of EPR and CaCO3 pa (چکیده)
2693 - A novel synthesis of imidazo[1,2-c]pyrimidines (چکیده)
2694 - Novel oxidation of aromatic aldehydes catalyzed by Preyssler s anion, [NaP5W30O110](14- (چکیده)
2695 - On Attractor Mechanism and Entropy Function for Non-extremal Black Holes/Branes (چکیده)
2696 - Synthesis of 1H-Pyrazolo[4′,3′:5,6]pyrimido[2,1-a]isoindol-4(10H)-ones: Derivatives of a New Ring System (چکیده)
2697 - Bayesian estimation and prediction for some life distributions based on record values (چکیده)
2698 - MILP modelling for the time optimal control problem in the case of multiple targets (چکیده)
2699 - Microstructure evaluation of Al-Al2O3 composite produced by mechanical alloying method (چکیده)
2700 - Effects of totally intravenous thiopental anesthesia on cardiopulmonary and thermoregulatory system in donkey (چکیده)
2701 - Flotation separation and electrothermal atomic absorption spectrometric determination of trallium in (چکیده)
2702 - Influence of spin reorientation on the magnetoelastic properties of NdFe10.5V1.5 (چکیده)
2703 - An application of randomized minimum cut to the project time/cost tradeoff problem (چکیده)
2704 - Synthesis of dibenzo[b,g][1,5]diazoninedione and isoindolo[2,1-a]quinazoline derivatives (چکیده)
2705 - The search for new ways to change implicit alcohol-related cognitions in heavy drinkers (چکیده)
2706 - Synthesis of a novel heterocyclic system: Oxazolo[3,2-c]pyrimidine (چکیده)
2707 - A new equation of state for predicting the thermodynamic properties of liquid alkali metals (چکیده)
2708 - Hybrids in divers (Gaviiformes) (چکیده)
2709 - Light collection behaviour of scintillators with different surface coverings (چکیده)
2710 - Some physical properties of Pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel (چکیده)
2711 - Uniform annihilation of local cohomology modules over a Gorenstein ring (چکیده)
2712 - آثار مغناطوالاستيكي در آهنرباي نانوكامپوزيتي Nd2Fe77.5B18.5 (چکیده)
2713 - اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی (چکیده)
2714 - اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
2715 - اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
2716 - اثرات تاريخ كاشت و مقادير متفاوت بذر مصرفي بر صفات كمي و كيفي اسفرزه (چکیده)
2717 - اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس (چکیده)
2718 - اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی (چکیده)
2719 - ارزيابي اثرات پديده ENSO بر رژيم بارش در استان خراسان (چکیده)
2720 - ارزیابی تغییرهای فیزیکو شیمیایی و میکروبی رب گوجه فرنگی فله در طی نگهداری در سردخانه (چکیده)
2721 - ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در منطقه گلستان (چکیده)
2722 - ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن (چکیده)
2723 - ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی) (چکیده)
2724 - ارزیابی مقایسه‌ای نسبت به نیرو - خمش سیم‌های ارتدنسی استینلس استیل موجود در بازار ایران (چکیده)
2725 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)
2726 - اطلاعات مغناطيسي - ردياب كانسار ماسيوسولفيد پلي متال تكنار (چکیده)
2727 - القاي جنين در كشت تعليقي سلولي نخود و بررسي تغييرات احتمالي در تعداد كروموزوم‌ها (چکیده)
2728 - اهميت مديريت ريسك سيلاب در برنامه ريزي روستايي مطالعه‌ي موردي، حوضه ي آبريز كارده (چکیده)
2729 - برآورد پارامترهاي ارثي براي صفات وزن در گوسفند بلوچي (چکیده)
2730 - برآورد توابع تقاضاي نهاده‌هاي توليد و عرضه سيب‌زميني مطالعه موردي استان خراسان (چکیده)
2731 - برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی (چکیده)
2732 - برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL) (چکیده)
2733 - بررسي اثر جهاني شدن بر كارآيي فني صنايع توليدكننده آبميوه در ايران در طي دوره 82-1362 (چکیده)
2734 - بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر (چکیده)
2735 - بررسي اثرات جايگزيني پروتئين پودر ماهي توسط پودر خون در در عملكرد جوجه هاي گوشتي (چکیده)
2736 - بررسي اقتصادي توليد شير در واحدهاي صنعتي (مطالعه موردي مؤسسه كنبيست آستان قدس رضوي) (چکیده)
2737 - بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو (چکیده)
2738 - بررسي امكان كنترل بيولوژيك بيماري مرگ گياه چه چغندرقند به وسيله جدايه‌هايي از Trichoderma harziznum (چکیده)
2739 - بررسي باقيمانده سم ديازينون در واريته‌هاي مختلف خربزه استان خراسان رضوي پس از سه مرتبه سمپاشي (چکیده)
2740 - بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
2741 - بررسي تأثير آنزيم هاي موجود در سلول‌هاي سوماتيك بر پروتئوليز و ليپوليز در خامه و شير پس چرخ توليد شد (چکیده)
2742 - بررسي تأثير افزايش بهره وري كشاورزي بر مهاجرت روستائيان در ايران (چکیده)
2743 - بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد (چکیده)
2744 - بررسي تأثير دماهاي مختلف نگهداري بر خصوصيات شيميايي ارقام خرما (چکیده)
2745 - بررسي تأثير متغيرهاي خشك كردن بر خصوصيات كيفي پسته رقم اوحدي (چکیده)
2746 - بررسي توزيع مجلات علمي حوزه علوم اجتماعي در عرصه پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر جهاني (چکیده)
2747 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)
2748 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
2749 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری (چکیده)
2750 - بررسي رابطه توليد و صادرات كاغذ با رويكرد برداشت از جنگل (كاربرد آزمون عليت گرنجر) (چکیده)
2751 - بررسي رسائل بديع الزمان از خلال تيميمه الدهر (چکیده)
2752 - بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد (84-1357) (چکیده)
2753 - بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 (چکیده)
2754 - بررسی عملکرد نرم افزار Piping در مقایسه با نرم افزار شرکت ملی گاز ایران در طراحی شبکه‌های گازرسانی د (چکیده)
2755 - بررسي عوامل مؤثر بر ريسك توليد زيره آبي وديم در استان خراسان (چکیده)
2756 - بررسی کوکسیدیوز در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد (چکیده)
2757 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)
2758 - بررسي معيارهاي قضاوت ربط در فضاي الكترونيكي (چکیده)
2759 - بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر (چکیده)
2760 - بررسي مقدماتي خصوصيات فنوللوژيكي، اجزاء عملكرد و عملكرد ژنوتيپ هاي نخود در كشت پاييزه در شرايط آب و (چکیده)
2761 - بررسي نظريه جغرافيايي (چکیده)
2762 - بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي (چکیده)
2763 - بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان (چکیده)
2764 - بررسي و تحليل كارآيي و بازاريابي زرشك كاران استان خراسان (مطالعه موردي: شهرستان قاينات) (چکیده)
2765 - بررسی و مقایسه تبخیر - تعرق بر آورده شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO روش استاندارد در منطقه گرگان (چکیده)
2766 - بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده (ارائه راهکارهای (چکیده)
2767 - بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS (چکیده)
2768 - بهينه كردن عوامل مؤثر بر رويان زايي سوماتيكي در سويا (چکیده)
2769 - بيگانگي و گريز در شعر معاصر عربي (چکیده)
2770 - پترولوژی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سرسفیدال (کاشمر، خراسان رضوی) (چکیده)
2771 - تأثير آزمون‌هاي زبان بر آموزش و يادگيري زبان بررسي موردي آزمون‌هاي زبان كارشناسي ارشد در علوم انساني (چکیده)
2772 - تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان (چکیده)
2773 - تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان (چکیده)
2774 - تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقند (چکیده)
2775 - تأثیر خشکی و همرفت انرژی گرمایی (چکیده)
2776 - تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) (چکیده)
2777 - تأثير كاربرد علف كش هاي تو، فور - دي و تري بنورون متيل در مزارع غلات روي حشرات: شته ها و سيرفيدهاي ش (چکیده)
2778 - تأثير كمپوست زباله شهري و ورمي كمپوست بر اجزاي عملكرد و عملكرد گياه اسفرزه (چکیده)
2779 - تأثير كودهاي آلي (كمپوست زباله شهري، كود گاوي) و شيميايي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك (چکیده)
2780 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
2781 - تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ (چکیده)
2782 - تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان (چکیده)
2783 - تحقیقی پیرامون افسانه تریستان و ایزوت با نگرشی بر ادبیات درباری فرانسه (چکیده)
2784 - تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی (چکیده)
2785 - تحليل سياست حمايتي مصرف كنندگان شهري و روستايي با استفاده از تكنيك كشش تقاضا (مطالعه موردي يارانه شي (چکیده)
2786 - تحليلي از اثرات متقابل صنعت و كشاورزي ايران (مطالعه موردي شير) (چکیده)
2787 - تعيين اثرات اندازه ذرات و جرم حجمي يونجه بر خصوصيات فيزيكي يونجه (چکیده)
2788 - تعيين تابع تقاضاي آب در بخش كشاورزي مطالعه موردي پسته كاران شهرستان زرند (چکیده)
2789 - تعیین مزیت نسبی محصولات صنعتی، حالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسا: کاربرد شاخص های نوع (چکیده)
2790 - تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون (چکیده)
2791 - تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون (چکیده)
2792 - تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل (چکیده)
2793 - تكيه جمله در جمله ساده فارسي (چکیده)
2794 - جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام (چکیده)
2795 - جايگاه ميكاليان نيشابور در ادب عربي (ابوالفضل ميكالي) (چکیده)
2796 - چهره زمان در شعر معاصر عربي (چکیده)
2797 - حديث غدير و نهج البلاغه (چکیده)
2798 - در جستجوی سلیم بن قیس هلالی (چکیده)
2799 - دنيا از ديدگاه زهير بن ابي سلمي (چکیده)
2800 - دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهد (چکیده)
2801 - رئاليسم جادويي در تذكره الاولياء (چکیده)
2802 - رشد تك بلور نيمرساناي (Cd0.96Zn0.04Te) به دو روش بريجمن تغييريافته و ترابري فاز بخار (چکیده)
2803 - ژئومورفوتوريسم سواحل جنوبي درياي خزر، چالش‌ها و عوامل تهديدكننده (چکیده)
2804 - ساختار صرفي و نحوي متون فني روسي (چکیده)
2805 - سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله (چکیده)
2806 - سنجش ميزان خودمختاري زنان همسردار ساكن مشهد و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن (چکیده)
2807 - سنجش یک حدیث درباره حروف مقطعه (چکیده)
2808 - شعر و قرآن كريم (چکیده)
2809 - شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسی (چکیده)
2810 - شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایران (چکیده)
2811 - شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA (چکیده)
2812 - ضرورت هاي نوين بازنگري در ذخيره و بازيابي اطلاعات (چکیده)
2813 - عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن (چکیده)
2814 - عملكرد و خصوصيات هيدروليكي لوله هاي متخلخل تراوا در فشارهاي مختلف (چکیده)
2815 - قصه شعري در ادب عربي (چکیده)
2816 - کارآفرینی و سرمایه انسانی در رویکرد فنی و حرفه ای (چکیده)
2817 - کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید (چکیده)
2818 - محاسبه بهره وري كل عوامل توليد در بين محصولات كشاورزي خراسان (چکیده)
2819 - مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه (چکیده)
2820 - مصرف اختیاری و قابلیت هضم گاودانه و یونجه با روشهای حیوان زنده و آزمایشگاهی (چکیده)
2821 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبي (چکیده)
2822 - مطالعه كتابسنجي كتابهاي ترجمه شده در حوزه هاي علوم پايه، مهندسي، كشاورزي و پزشكي بين سال‌هاي 1379-13 (چکیده)
2823 - مطالعه مورفولوژي هيستومتري غده فوق كليوي سالم در گوسفند لري - بختياري (چکیده)
2824 - مطالعه مورفولوژي و مورفومتري عقده هاي لنفاوي مهم گاو در بازرسي گوشت (چکیده)
2825 - مطالعه هيستوشيميايي روند هيستوژنز بافت غضروفي در رت (چکیده)
2826 - معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها (چکیده)
2827 - مقايسه روابط نحوي و نحوة بيان آن در زبان‌هاي فارسي و روسي (چکیده)
2828 - مقایسه ژئوشیمی سنگ منشاء توده مگنتیت طلادار تنورجه، و مگنتیت بدون طلای معدن سنگان، استان خراسان رضوی (چکیده)
2829 - مولدان در اسپانياي اسلامي (چکیده)
2830 - مولوي و قرآن (تفسير يا تأويل) (چکیده)
2831 - نقدي بر تقسيم كلمه در زبان عربي (چکیده)
2832 - نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در رفتار ناهمسانگردی ورق فولاد نورد شده st52 (چکیده)
2833 - نقش مرفوديناميك رودخانهاي در تنوع بخشي اقتصاد روستايي (قابليتها، رهيافتها) (نمونه موردي: دهستان زرين (چکیده)
2834 - نگاهی به شاعر مؤید به «روح القدس» از زوایه دیگر (چکیده)
2835 - نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن (چکیده)
2836 - نگرشي بر اغراض رثاء در اشعار نيشابوريان (چکیده)
2837 - نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان (چکیده)
2838 - ولايت‌هاي كلمه در زبان شعر (با گذري بر شعر و نقد معاصر عربي) (چکیده)
2839 - A Modified Maximum Urgency First Scheduling Algorithm for Real-Time Tasks (چکیده)
2840 - A Note on Growth Sequences of PSL (m,q) (چکیده)
2841 - A SURVEY OF THE COMPLEMENTED SUBSPACE PROBLEM (چکیده)
2842 - A two - phase mechanism for agent's action selection in soccer simulation (چکیده)
2843 - Allelopathic Effect of Some Medicinal Plant Substances on Seed Germination of Amaranthus retroflexus and Portulaca oleraceae (چکیده)
2844 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10 V2 alloy (چکیده)
2845 - APERA INTERRUPTA (POACEAE), A NEW RECORD FOR THE FLORA OF IRAN (چکیده)
2846 - Arthroscopic Findings Following Experimental Cranial Cruciate Ligament Desmotomy in Dog (چکیده)
2847 - Cephalopods and Stratigraphical Position of Cephalopod Bed of Shishtu Formation, Iran (چکیده)
2848 - CONJUGACY CLASSES OF TRIPLE PRODUCTS IN SYMMETIC GROUPS (چکیده)
2849 - DIRECT ADAPTIVE FUZZY PI SLIDING MODE CONTOL OF SYSTEMS WITH UNKNOWN BUT BOUNDED DISTURBANCES (چکیده)
2850 - Early Carboniferous (Tournaisian) conodont faunas from eastern and northern Iran (چکیده)
2851 - Epistemic Fallacy in Educational Research (چکیده)
2852 - Evaluating websites: a systematic investigation of internet site quality from a single country domai (چکیده)
2853 - Experimental Investigation of power consumption, Mass Transfer Coefficient and flow regime in Gas-Li (چکیده)
2854 - HOBBIN BN.A COUSINIA (ASTERACEAE)N3 NPAHA (چکیده)
2855 - Icriodus and Polygnathus (Conodonts) from the Late Devonian of Eastern Iran, and Middle-Late Devonian of Northern Iran (چکیده)
2856 - Immunization of lambs with whole body Echinococcus granulosus (چکیده)
2857 - Intelling particle Swarm Classifier (چکیده)
2858 - Magneto-optic readout signals and Malus law (چکیده)
2859 - Magnetostrictive strain effects in YFe10V2 alloy (چکیده)
2860 - Notes on the taxonomy of Hedysarum (Fabaceae) in iran (چکیده)
2861 - Numerical Modeling of Dam-Break Problem With a High Resolution Finite Difference Method (چکیده)
2862 - ON THE PRESENTATION RANK OF FINITE SIMPLE GROUPS (چکیده)
2863 - OPTIMAL CONTROL OF TREATMENTS OF TUBERCULOSIS (چکیده)
2864 - Replacement value of soybean Meal with Rapeseed Meal with Rapeseed Meal supplemented with or without (چکیده)
2865 - SAMERARIA STENOPHYLLA (BRASSICACEAE), A NEW RECORD FOR THE FLORA OF IRAN (چکیده)
2866 - SOME NEW RECORDS OF THE GENUS ASTRAGLUS FROM IRAN (چکیده)
2867 - The status of exudate species in Iran and existing challenges in their sustainable utilization (چکیده)
2868 - Two New Records of the Genus Euphorbia (EUPHORBIACEAE) for the Flora of Iran (چکیده)
2869 - Combination of Ultrasound and Discarded Tire Rubber: removal of Cr(III) from Aqueous solution (چکیده)
2870 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)
2871 - Synthesis of a Novel Heterocyclic System, [1,2,4] Triazino[1,2- a ]Pyrimido [4,5- e ] [1,3,4] Thiadiazines (چکیده)
2872 - Regioselective synthesis of 3-Benzylthiazolo [3,2-a] pyrimidones and 3-Benzyl-thiazolo [3,2-c] pyrim (چکیده)
2873 - Regioselective synthesis of 6-benzylthiazolo[3,2-b]1,2,4-triazoles during Sonogashira coupling (چکیده)
2874 - Synthesis of 1,2,4-Triazolo[1,5-d]-1,2,4-triazine-5-thiones (چکیده)
2875 - Synthesis of Optically Active Imidazo[1,2-a]pyrimidin-3(2H)-ones (چکیده)
2876 - A thermodynamic study between 18-Crown-6 with Mg2+, Ca2+, Sr2+ and Ba2+ Cations in water-Cethanol an (چکیده)
2877 - LC Determination of Mono-Substituted phenols in water Using liquid-liquid - liquid phase Microextrac (چکیده)
2878 - Two-step hollow fiber-based, liquid-phase microextraction combined with high-performance liquid chro (چکیده)
2879 - Liquid-liquid-liquid phase microextraction of aromatic amines in water using crown ethers by high-performance liquid chromatography (چکیده)
2880 - A combination of ultrasound and inorganic catalyst: removal of 2-chlorophenol from aqueous solution (چکیده)
2881 - Structure Analysis of Ethylene/Propylene copolymer synthesized Using High Activity Bi-supported Zieg (چکیده)
2882 - S-C-O Isotopes, Fluid Inclusion Microthermometry, and the Genesis of Ore Bearing Fluids at Qaleh-Zar (چکیده)
2883 - Taknar polymetal (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) Deposit: A new Type Magnetite-Rich VMS Deposit, Northeast of Iran (چکیده)
2884 - Entropy Function for Non-extremal D1D5 and D2D6NS5-branes (چکیده)
2885 - On the effective action of D-brane-anti-D-brane system (چکیده)
2886 - On Wess-Zumino terms of Brane-Antibrane systems (چکیده)
2887 - Higher derivative corrections to Wess-Zumino action of Brane-Antibrane systems (چکیده)
2888 - On higher derivative corrections of tachyon action (چکیده)
2889 - Compound specific Isotopic Analysis (CSIA) of landfill leachate DOC Componets (چکیده)
2890 - Cellular differentiation hierarchies in normal and culture-adapted numan embryonic stem cells (چکیده)
2891 - The CDK inhibitor p27enhances neural differentiation in pluripotent NTERA2 human EC cells, but does (چکیده)
2892 - A two -dimensional potential function for bent hydrogen bonded systems. II-6-hydroxy-2formylfulvene (چکیده)
2893 - Locating a single facility in the plane in the presence of a bounded region and different norms (چکیده)
2894 - Determination of a Good Value of the Time Step and Preconditioned Krylov Subspace Methods for the N (چکیده)
2895 - n - Isoclinism Classes and n-Nipotency Degree of Finite Groups (چکیده)
2896 - Slot nozzle design with specified pressure in a given subregion by using embedding method (چکیده)
2897 - Solving some optimal path planning problems using an approach based on measure theory (چکیده)
2898 - تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت (چکیده)
2899 - A contribution to the Longhorned beetles fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Khorasan Province, Iran (چکیده)
2900 - A transient two-dimensional model of thermal and oxidative degradation of PMMA (چکیده)
2901 - Application of optimal RBF neural networks for optimization and characterization of porous materials (چکیده)
2902 - THERMAL BEHAVIOR OF ALARGE SALINITY-GRADIENT SOLAR POND IN THE CITY OF MASHHAD (چکیده)
2903 - Filler toughening of plastics. Part 1-The effect of surface interactions on physico-mechanical prope (چکیده)
2904 - Comparison of Analytical, Numerical, and Experimental Methods in Deriving Fracture Toughness Properties of Adhesives Using Bonded Double Lap Joint Specimens (چکیده)
2905 - آرایه های بهره نسبی و تجزیه مقادیر تکین در تعیین موقعیت پایدار ساز سیستم قدرت (چکیده)
2906 - تعیین مکان پایدارساز سیستم قدرت بر اساس شاخصهای طراحی ساختار کنترل (چکیده)
2907 - مطالعه تطبیقی سنجش درجه پراکنش/فشردگی در کلانشهرهای سیدنی و مشهد (چکیده)
2908 - شعر مدرن ایران، کتاب مقدس (چکیده)
2909 - شابي و رمانتيسم (چکیده)
2910 - تحليل موسيقايي آيات قرآن (چکیده)
2911 - نظام سطح بندی خدمات رسانی روستایی شهرستان مشهد (چکیده)
2912 - در غياب متن: تحليلي بنيامتني از داستن قلعه ذات الصور (چکیده)
2913 - معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
2914 - الجر علی الجوار فی القرآن الکریم (چکیده)
2915 - A NEW RECORD, CALATELLA LITVINOVII (ASTERACEAE) FROM IRAN, N KHORASSAN PROVINCE (چکیده)
2916 - NEW SPECIES OF SROPHULARIA L. (SCROPHULARIACEAE FROM IRAN (چکیده)
2917 - New plant records for khorassan province, Iran (چکیده)
2918 - TWO NEW RECORDS OF LINARIA (SCROPHULARIACEAE) FROM IRAN (چکیده)
2919 - ASTRAGALUS SKORNIAKOVII B. FEDTSCH. (FABACEAE), A NEW RECORD OF SECT. CYSTIUM FOR THE FOR A OF IRAN (چکیده)
2920 - Deterction of midgut antigens of hyalomma anatolicum anatolicum tick using SDS-PAGE and Western blot (چکیده)
2921 - برسی فراوانی باکتری های سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تأثیر این باکتری ها بر ویژگی شیر پاستوریزه تولید شده (چکیده)
2922 - The effect of mixed live vaccines of New castle disease and infectious bronchitis on systemic and lo (چکیده)
2923 - اثر سولفات مس بر ساختار كبد و عملكرد جوجه هاي گوشتي (چکیده)
2924 - تأثیر عصاره خام صبر زرد بر التیام زخمهای باز تجربی ایجاد شده در گوسفند (چکیده)
2925 - تغييرات هيستوپاتولوژيك مثانه پس از پيوند آن با ايليوم (يك مطالعه تجربي در سگ) (چکیده)
2926 - ژئومورفولوژي حوضه آبريز سد سنگرد سبزوار (چکیده)
2927 - مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکیده)
2928 - SOME REMARKS ON n-DIMENSIONAL LAPLACETRANSFORMS (چکیده)
2929 - Stability of ternary homomorphisms via generalized Jensen equation (چکیده)
2930 - زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2931 - Polynilpotent multipliers of finitely generateg abelian groups (چکیده)
2932 - ON THE UNIGORM BEHAVIOUR OF THE FROBENIUS CLOSURES OF IDEALS (چکیده)
2933 - اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف (چکیده)
2934 - اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)
2935 - بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند (چکیده)
2936 - بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
2937 - تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
2938 - بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها (چکیده)
2939 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
2940 - بررسي اثرات اصلاح داده هاي دما (چکیده)
2941 - بررسي وجود تغيير دما در دشت مشهد (چکیده)
2942 - بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران (چکیده)
2943 - تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان (چکیده)
2944 - اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی (چکیده)
2945 - Comparison of Two Methods for Deficit Irrigation of sorghum (چکیده)
2946 - اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخا (چکیده)
2947 - اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) (چکیده)
2948 - بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده (چکیده)
2949 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده (چکیده)
2950 - گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l) (چکیده)
2951 - استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری (چکیده)
2952 - اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکرد (چکیده)
2953 - اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و مو (چکیده)
2954 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
2955 - بررسي تغييرات كل پروتئين هاي محلول و پرولين آزاد كالوسهاي نخود (Cicer arietinum L) در مرحله خوسرمائي (چکیده)
2956 - عكس العمل ژنوتيپ هاي سويا (Glycine max (L) Merr ) به علفكش متري بيوزين (چکیده)
2957 - ناپديد شدن شكمبه اي و روده اي ماده خشك پروتئين خام و اسيدهاي آمينه برخي از منابع پروتئين با استفاده (چکیده)
2958 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
2959 - بررسی چندشکلی ژن لپتین وارتباط آن با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای نژاد براون سوئیس (چکیده)
2960 - بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000 (چکیده)
2961 - بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهد (چکیده)
2962 - بررسي مزيت نسبي گندم آبي و ديم در دشت مشهد (چکیده)
2963 - شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزندار با استفاده از مدلهای Standard-kE و RNG-k-E و روش شبکه (چکیده)
2964 - برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال برق در بازارهاي رقابتي (چکیده)
2965 - A probabilistic Approach to Transmission Expansion planning in Deregulated power systems under uncer (چکیده)
2966 - بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات (چکیده)
2967 - پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
2968 - روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکههای توزیع و پیاده سازی آن بر روی شبکه واقعی (چکیده)
2969 - شبيه سازي تشكيل PBDEs با استفاده از مدل Tapl3 (چکیده)
2970 - گام زمانی بهینه در روش رهایی پویا (چکیده)
2971 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)
2972 - ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال (چکیده)
2973 - A Novel Synthesis of 2-(Alkylamino) and 2-(Arylamino) - 4(3H) Quinazolinomes by Heterotrocyclization (چکیده)
2974 - Oxidation of sulfids to sulfoxides with zirconium hydroxy chromate (zr4(OH)6(CrO4)5(H2O2) (چکیده)
2975 - دانش كشاورزي بويم جنسيتي و نقش آن در توسعه روستايي (چکیده)
2976 - افزايش استحصال كارخانه هاي قند از طريق مدل سازي سطح نسبي چغندرقند به عنوان تابعي از وزن چغندر در سيل (چکیده)
2977 - KNOWLEDGE MANAGEMENT APPROACH TO UNIVERSITY LIBRARIES: LESSONS LEARNED FROM THE MANAGEMENT OF FERODOWSI UNIVERSITY LIBRARIES (چکیده)
2978 - نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه ها (چکیده)
2979 - WAVELET ON AX + B GROUP (چکیده)
2980 - جستاري در باب تأويل در تفسيرالتحرير و التنوير (چکیده)
2981 - بررسي و تحليل عناصر و ويژگي هاي مطرح در رابط كاربر نرم افزار سيمرغ و تعيين ميزان رضايت دانشجويان دان (چکیده)
2982 - تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
2983 - بررسی پایداری روغنهای سرخ کردنی تولیدشده درایران در ین فرایند سرخ کردن (چکیده)
2984 - Studying microbial, physiochemical and sensory properties of directly concentrated probiotic yoghurt (چکیده)
2985 - بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی (چکیده)
2986 - On the growth sequences of free product of (چکیده)
2987 - Growth sequence of Free product of alternating groups (چکیده)
2988 - One - Pot Efficient Beckmann Rearrangement of Ketones Catalyzed by Silica Sulfuric Acid (چکیده)
2989 - نگاهي به استفاده تمثيلي مولوي از داستان اصحاب كهف (چکیده)
2990 - تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز (چکیده)
2991 - ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی (چکیده)
2992 - نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی (چکیده)
2993 - شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در (چکیده)
2994 - بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار (چکیده)
2995 - تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاص (چکیده)
2996 - الگوسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی و (چکیده)
2997 - SQUARE INTEGRABILITY OF THE QUASI REGULAR REPRESENTATIONS (چکیده)
2998 - P-AMENABLE LOCALLY COMPACT HYPERGROUPS (چکیده)
2999 - بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی (چکیده)
3000 - بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ (چکیده)
3001 - كاربرد گلاكوني هاي اتوكتونوس در ارزيابي پتانسيل مخزني سازند آيتامير در شرق حوضه كپه داغ (چکیده)
3002 - تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاص (چکیده)
3003 - بررسي مقاومت ايزوله هايي از بيفيدوباكتريوم بومي ايران به نمك هاي صفراوي و اسيد معده شبيه سازي شده (چکیده)
3004 - بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب گوجه فرنگی (چکیده)
3005 - شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یائسگی (چکیده)
3006 - اثرات عصاره الکلی جودوسر، علف چای، گل ساعتی و اسطوخودوس در کاهش علائم ترک مرفین در موش صحرایی (چکیده)
3007 - طراحی سیستم جداسازی غشایی - جذبی گاز ترش (چکیده)
3008 - نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان (چکیده)
3009 - The Effect of Dietary Electrolyte Balance on Growth, Tibia Ash and Some Blood Serum Electrolytes in (چکیده)
3010 - بررسي اثر مكمل ويتامين E بر عملكرد و پاسخ هاي ايمنولوژيك جوجه هاي گوشتي (چکیده)
3011 - امر بین الأمرین در آیات قرآن و روایات (چکیده)
3012 - The effect of source shield on landmine detection (چکیده)
3013 - مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل (چکیده)
3014 - شطح: سرريزهاي روح بر زبان (چکیده)
3015 - An application of Chen system for secure chaotic communication based on extended Kalman filter and multi-shift cipher algorithm (چکیده)
3016 - بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری (چکیده)
3017 - هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی (چکیده)
3018 - رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناسی به مدیریت آموزش عالی (چکیده)
3019 - جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
3020 - Effect of practice versus information on the visual illusion (چکیده)
3021 - Influence of ultrasonic stimulation on the germination of barley seed and its alpha-amylase activity (چکیده)
3022 - انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr (چکیده)
3023 - کانسار طلای مزوزونال کوهزایی (پیروتیت - پیریت - آرسنوپیریت) طرقبه در پهنه زون برشی واقع در تونالیت - (چکیده)
3024 - اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب زمینی (چکیده)
3025 - بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ (چکیده)
3026 - درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعی (چکیده)
3027 - بررسي تغييرات آنتالپي نان هاي مسطح ايراني و باگت طي مدت نگهداري (چکیده)
3028 - كاني سازي، دگرساني و ژئوشيمي منطقه اكتشافي طلا - قلع هيرد، استان خراسان جنوبي (چکیده)
3029 - گزارش وقوع پولیوآنسفالومالاسی بزغاله ها در استان خوزستان (چکیده)
3030 - شناسايي نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp.cucurbitae جداشده از جاليز در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و (چکیده)
3031 - Evaluation of Different Parameters Effect on Maltodextrin Production by- amylase termamyl2-x (چکیده)
3032 - مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی (چکیده)
3033 - از مسیح تا یسوع (بررسی و مقایسه آخرین وسوسه مسیح و یسوع ابن الانسان) (چکیده)
3034 - تأملی درباره جهاد ابتدایی دعوت (چکیده)
3035 - بررسي پروتئوم برگ ژنوتيپ هاي نخود مقاوم و حساس در واكنش به بيماري برق زدگي (چکیده)
3036 - بررسي تحمل ارقام سويا به علف كش گلايفوسيت (چکیده)
3037 - The effect of magnesium sulfate in treatment of experimental oleander (Nerium oleander) poisoning in (چکیده)
3038 - نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف (چکیده)
3039 - نقش سیستم انتقال پیان انسولین / IGF در مقاومت به انسولین (چکیده)
3040 - شناسايي فرايندهاي مؤثر در پيوستگي رسوبي و تغييرات بافتي در رسوبات رودخانه اي حوضه آبريز بيدواز - شرق (چکیده)
3041 - نگاهي به ديرين شناسي موش كور جنس Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ايران در (چکیده)
3042 - طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل (چکیده)
3043 - مطالعه وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد (چکیده)
3044 - تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوبات (چکیده)
3045 - بررسي امكان استفاده از آزمون تريفنيل تترازوليوم كلرايد براي به گزيني در سطح كالوس و سوسپانسيون جنين (چکیده)
3046 - Investigation of Annual Rainfall Trends in Iran (چکیده)
3047 - طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی (چکیده)
3048 - درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (چکیده)
3049 - تأثير شوري آب آبياري و مصرف روي بر عملكرد، اجرا عملكرد و تجمع روي در گندم (چکیده)
3050 - تأثير شوري آب آبياري و مصرف روي بر عملكرد، اجرا عملكرد و تجمع روي در گندم (چکیده)
3051 - Effect of saffron (Crocus sativus L.) Petals on Germination and Primary Growth of Cotton (Gossypium (چکیده)
3052 - تأثیر کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
3053 - Local injection of a mixture of beta-ainopropionitril fumarate and sodium hyaluronate together with (چکیده)
3054 - Evaluation of wound contraction and epithelialization after subcutaneous administration of Theranekr (چکیده)
3055 - Effects of Common Anticoagulants on Routine Plasma Biochemistry of Horse and Comparison With Serum (چکیده)
3056 - Effect of prolonged low level Inclusion of Aflatoxin B, into diet on performance, Nutrent Digestibil (چکیده)
3057 - Effects of common anticoagulants (heparin, citrate and EDTA) on routine plasma biochemistry of cattl (چکیده)
3058 - Conductance studies on Complex Formation Between Aza-18-Crown-6 with Ag+, Hg2+ and Pb2+ Cations in D (چکیده)
3059 - Synthesis and structures determination of new polytungstoarsenates (چکیده)
3060 - Nifedipine suppresses morphine-induced thermal hyperalgesia: Evidence for the role of corticosterone (چکیده)
3061 - On effective actions of non-BPS branes and their higher derivative corrections (چکیده)
3062 - Fisher information in record values and their concomitants about dependence and correlation paramete (چکیده)
3063 - Statistical inference based on record data from pareto model (چکیده)
3064 - On computing of block ILU preconditioner for block tridiagonal systems (چکیده)
3065 - Factored sparse approximate inverse of block tridiagonal and block pentadiagonal matricies (چکیده)
3066 - A new version of successive approximations method for solving sylvester matrix equations (چکیده)
3067 - On the Matlis duals of local cohomology modules (چکیده)
3068 - ON THE FINITENESS PROPERTIES OF EXTENSION AND TORSION FUNCTORS OF LOCAL COHOMOLOGY MODULES (چکیده)
3069 - Some results on stability of extended derivations (چکیده)
3070 - A generalized block-by-block method for solving linear volterra integral equations (چکیده)
3071 - Norms of operators in Xλ spaces (چکیده)
3072 - Generalized induced norms (چکیده)
3073 - Using AVK method to solve nonlinear problems with uncertain parameters (چکیده)
3074 - Effect of rc mutation on semen characteristics, spermatogenic tissues and testosteroun profile in blind Rhode Island Red cockerels (چکیده)
3075 - ANTIBIOTIC ASSISTED THREE-PHASE LIQUID-PHASE MICROEXTRACTION OF AROMATIC AMINES FROM AQUEOUS SOLUTIO (چکیده)
3076 - Comparison of Hollow Fiber and single-Drop Liquid-phase Microextraction Techniques for HPLC Determin (چکیده)
3077 - Time Trend in the mean annual temperature of Iran (چکیده)
3078 - Cardinal temperatures for germination of Kochia scoparia (L.) 0 (چکیده)
3079 - Salinity Effects on Germination properties of Kochia scoparia (چکیده)
3080 - Effects of salinity levels on proteome of suaeda aegyptiaca leaves (چکیده)
3081 - Preliminary studies on Scarabaeoidea (Coleoptera) fauna of Razavi Khorasan province of Iran (چکیده)
3082 - DECISION AID FOR ALLOCATION OF TRANSPORTATION FUNDS TO ROADSIDE SAFETY ENHANCEMENT (چکیده)
3083 - Numerical solution of nonlinear optimal control problems using nonlinear programming (چکیده)
3084 - Surface tension correlation for pure polar fluids by a new molecular model and SRK equation of state (چکیده)
3085 - Modeling and simulation of water softening by nanofiltration Using Artifical Neural Network (چکیده)
3086 - Investigation of thermal performance of an air-to-air thermosyphon heat exchanger using ε-NTU method (چکیده)
3087 - A Modified random early detection algorithm: Fuzzy Logic Based approach (چکیده)
3088 - Sono-synthesis of imidazolidine-2-thione as a base compound of some pharmaceutical products (چکیده)
3089 - H-Y-zeolites induced heterocyclization: Highly efficient synthesis of substituted-quinazolin-4(3H) o (چکیده)
3090 - New Route to pyrimido[4,5-e][1,3,4] thiadiazine Derivatives (چکیده)
3091 - THE GENUS ALLIUM (ALLIACEAE) IN IRAN: CURRENT STATE, NEW TAXA AND NEW RECORDS (چکیده)
3092 - ASPERULA OPPOSITIFOLIA SSP. RECHINGERI (RUBIACEAE-RUBIEAN), A NEW TAXON FROM N. KHORASAN PROVINCE, I (چکیده)
3093 - NOTES ON THE FLORA OF IRAN 6: ELGHT NEW PLANT RECORDS FROM IRAN COLLECTED FROM KHORASAN AND GOLESTAN (چکیده)
3094 - ONOSMA KHORASSANICA, A NEW SPECIES FROM NORTHEAST OF IRAN (چکیده)
3095 - When are the local cohomology modules finitely generated (چکیده)
3096 - Glycoluril-derived crown clips as new ditopic receptors (چکیده)
3097 - Synthesis of Thiazolo[3,2-d][1,2,4] Triazines through Palladium catalyzed Heteroannulation of acetyl (چکیده)
3098 - Design and synthesis of pyrimido[4,5-b][1,4] benzothiazine derivatives, as potent 15-lipoxygenase in (چکیده)
3099 - Facile and Rapid Synthesis of Some Crown Ethers Under Microwave Irradiation (چکیده)
3100 - Abdominal distention due to omental bursitis in a calf (چکیده)
3101 - Effect of Isoflupredone Acetate With or Without Insulin on Energy Metabolism, Reproduction, Milk Pro (چکیده)
3102 - Structure of Barbel in Sturgeon (Acipenser percicus) (چکیده)
3103 - A hybrid of the restarted Arnoldi an electromagnetism meta-heuristic methods for calculating eigenva (چکیده)
3104 - Stability of Mappings on Multi-normed spaces (چکیده)
3105 - On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras (چکیده)
3106 - Robust and Improved Channel Estimation Algorithm for MIMO-OFDM Systems (چکیده)
3107 - Mycoflora of cervicovaginal fluids in dairy cows with or without reproductive disorders (چکیده)
3108 - Efficient synthesis of naphthalene-fused dilactam crown ethers (چکیده)
3109 - INTERACTION OF DUAL BAND HELICAL AND PIFA HANDSET ANTENNAS WITH HUMAN HEAD AND HAND (چکیده)
3110 - Effect of CIDR and Different Doses of PMSG on Pregnancy and Lambing Rate Out of Breeding Season in Balouchi Ewes (چکیده)
3111 - Variations of energy-related biochemical metabolites during transition period in dairy cows (چکیده)
3112 - Household waste management in mashhad: charactristics and factors influencing on demand for collecti (چکیده)
3113 - Improvement of the rate of convergence estimates for multigri algorithm (چکیده)
3114 - On thermodynamics of N=6 superconformal Chern-Simons theories at strong coupling (چکیده)
3115 - Changes of Blood Gases, Internal Organ Weights and performance of Broiler Chickens with Cold Induced (چکیده)
3116 - Calculation of thermodynamic properties of lubricant + refrigerant mixtures using CMA equation of st (چکیده)
3117 - Some Baer invariants of free nilpotent groups (چکیده)
3118 - EVALUATION THE EFFECT OF MILK TOTAL SOLIDS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND ACTIVITY OF STARTER CULTURES AND QUALITY OF CONCENTRATED YOGHURT (چکیده)
3119 - Embryonal nephroma in an adult fowl (چکیده)
3120 - Ovarian activity in high and average producing Holstein cows under heat stress conditions (چکیده)
3121 - Effects of Vitamin E and C supplementation on Performance and Immune Response of Broiler Chicks (چکیده)
3122 - Molecular Identification of Streptococcus equi subsp. Equi and Streptococcus equi subsp. Zooepidemic (چکیده)
3123 - N-Benzylpropan-2-aminium (benzyliso-propylamido)(2,2,2-trifluoroacetamido)-phosphate (چکیده)
3124 - Crystal structure of N-trifluoroacetyl-N ,N -bis(N-cyclohexyl-methyl) phosphoric triamide (چکیده)
3125 - Hydrodynamics of N=6 Superconformal Chern-Simons Theories at Strong Coupling (چکیده)
3126 - Effect of substitution on the intramolecular hydrogen bonding of 4-amino-3-penten-2-one: Ab initio, (چکیده)
3127 - Microwave activated synthesis of 2-aryl- quinazolin-4 (3H) ones (چکیده)
3128 - ON THE RELATIVE COMMUTATIVITY DEGREE OF A SUBGROUP OF A FINITE GROUP (چکیده)
3129 - Comparison of Random Amplified Polymorphic DNA Markers and (چکیده)
3130 - Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off (چکیده)
3131 - Effects of pre-strain on microstructure of Ni-Ti orthodontic archwires (چکیده)
3132 - Design Guidelines for High-Speed Two-Stage CMOS Operational Amplifiers (چکیده)
3133 - Estimates of genetic parameters for growth traits in kermani sheep (چکیده)
3134 - Factors Affecting Egg production in Broiler Breeders from start to peak of production (چکیده)
3135 - The investigation of Am - Be neutron source shield effect used on landmine detection (چکیده)
3136 - Past peak lactational performance of iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybeans (چکیده)
3137 - The first immobilisation of glycoluril-based molecular clips on silica gel and alumina (چکیده)
3138 - Study of complex formation Between dicyclohexyl-18-crown-6 with La3+, UO2+, Ag+ and NH4+ Cations in (چکیده)
3139 - Histology of placenta in persian CAT (چکیده)
3140 - Study of pancreus in Huso huso (چکیده)
3141 - Non-equilibrium ensemble method: A quantum-statistical-mechanical approach (چکیده)
3142 - Selective transport of copper(II) ions across a liquid membrane mediated by Piroxicam (چکیده)
3143 - The Addiction - Stroop Test: Theoretical Considerations and Procedural Recommendations (چکیده)
3144 - Influence of lactulose on the survival of probiotic strains in Yoghurt (چکیده)
3145 - Effect of Ultrasonie power on the activity of Barleys Alpha-amylase from post-sowing treate of s (چکیده)
3146 - Study of Ice Cream Freezing process after Treatment with Ultrasound (چکیده)
3147 - Studying the Effects of Heat and Cold shock on Cell wall Microstructure an Survival of Some LAB in Milk (چکیده)
3148 - Synthesis, characterization and crystal structure of novel mixed bridged trinuclear oxo-centered iron(III), chromium(III) complexes containing terminal unsaturated carboxylato and acrylic acid dimer anion ligands (چکیده)
3149 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry - farmed wheat in (چکیده)
3150 - The Effects of Irrigation Intervals and Manure on Quantitative and Qualitative Characteristics of Pl (چکیده)
3151 - Evaluation of Irrigation Management of Safron at Agroecosystem Scale in Dry Region of Iran (چکیده)
3152 - Effect of Caffeine on structure and Ultrastructure of shoot Apical Meristem of Phaseolus vulgaris L. (چکیده)
3153 - Prevalence of and antibiotic susceptibility of coagulase-negatine Staphylococci isolated from bovine intramammary infections in Mashhad, Iran (چکیده)
3154 - Funmigant toxicity of citrus oils against cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (چکیده)
3155 - Prediction Breeding Value and Genetic Parameter in Iranian Holstein Bulls for Milk production Traits (چکیده)
3156 - Genetic polymorphism of b-lactoglobulin in certain Iranian and Russian sheep breeds (چکیده)
3157 - Synthesis, Characterization and Crystal Structure of a Silver (I) Complex containing AMTT (چکیده)
3158 - بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کشت بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه (چکیده)
3159 - تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج (چکیده)
3160 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)
3161 - تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم (چکیده)
3162 - مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
3163 - الضوء و النور فی المعارف الدینیه (چکیده)
3164 - تعمیم رؤیت هلال از نگاه شماری از فقیهان شیعه و اهل سنت (چکیده)
3165 - مطالعه اثر جانشاني كبالت بر ساختار بلوري و مغناطومقاومت تركيبات La, 0/75 Sr 0/2Mnl-xCoxO3 تهيه شده ب (چکیده)
3166 - Characterization of Al/Sic Nanocomposite prepared by Mechanical Alloying Method (چکیده)
3167 - تهيه پودر ماده مركب زمينه آومينيوم تقويت شده با ذرات نانومتري Sic به روش آسياب كاري مكانيكي SPEX (چکیده)
3168 - بررسي تنوع احتمالي موجود در منطقه ITS و DNA ريبوزومي جدايه هاي Fusarium solani سيب زميني و ارتباط آن (چکیده)
3169 - بررسي اثر تراكم هاي كاشت مخلوط زيره سبز و نخود با تأكيد بر كنترل علفهاي هرز (چکیده)
3170 - واکنش فنولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاری (چکیده)
3171 - تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن (چکیده)
3172 - بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz (چکیده)
3173 - THE EFFECT OF SQUARE SPLITTERED AND UNSPLITTERED RODS IN FLAT PLATE HEAT TRANSFER ENHANCEMENT (چکیده)
3174 - اثر شدت توربولنس جریان آزاد و گرادیان فشار بر شکل گیری لایه گذرا در کانال واگرا (چکیده)
3175 - مقايسه پارامترهاي كمي استخوان گيجگاهي و استخوانچه هاي گوش مياني در انسان، سگ و اسب (چکیده)
3176 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (چکیده)
3177 - اثر اسانس هاي طبيعي آويشن و زنيان بر جلوگيري از رشد آسپژريلوس پارازتيكوس در پسته (چکیده)
3178 - بررسی اثر واریته و زمان نگهداری بر ویژگی های فیزیکی رب گوجه فرنگی (چکیده)
3179 - محاسبه میزان افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی اطراف مشهد با استفاده از یک مدل کامپیوتری (چکیده)
3180 - تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندرقند (چکیده)
3181 - مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
3182 - بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
3183 - The effect of entrance geometry on discharge coefficient in colverts (چکیده)
3184 - Shannon information properties of the Endpoints of Record Coverage (چکیده)
3185 - Mechanism and Kinetics of the wacker process: A Quantum Mechanical Approach (چکیده)
3186 - OCT-4, an embryonic stem cell marker, is highly expressed in bladder cancer (چکیده)
3187 - Phosphoenolpyruvate Carboxykinase in Arabidopsis: Changes in Gene Expression, Protein and Activity d (چکیده)
3188 - Spin Reorientation and First Order Magnetisation Process in HoFe11-x CoxTi Compounds (چکیده)
3189 - The Prevalence of Cardiac Dysrhthmias in Khozestan-Arab Horses (چکیده)
3190 - Calculation of solubility of methimazole,Phenazopyridine and propranolol in supercritical carbon dioxide (چکیده)
3191 - Joule - Thomson inversion curve prediction by using equation of state (چکیده)
3192 - Prediction of the solubility of cholesterol and its Esters in supercritical Carbon Dioxide (چکیده)
3193 - The effect of temperature on thermodynamic parameters of Micellization of some surfactants (چکیده)
3194 - On a Wavelet-Based Method of Estimating a Regression function (چکیده)
3195 - Prevalence of Ixodid ticks on cattle in Mazandarn Province, Iran (چکیده)
3196 - Some physical properties of the watermelon seeds (چکیده)
3197 - A thermodynamic study of complexation of 18-crown-6 with Zn2+, Ti+, Hg2+ and UO2+ cations in acetoni (چکیده)
3198 - On the strain rate sensitivity of HDPE/CaCO3 nanocomposites (چکیده)
3199 - A perception to survival of Bifidobacterium Spp. In Bioyoghurt, Simulated Gastric Juice and Bile Soluation (چکیده)
3200 - Evaluation of sourdough Effect on Iranian Barbari Bread Staling (چکیده)
3201 - Influence of hydrogenation on structure and magnetic properties of HoF11-xCoxTi (چکیده)
3202 - A new approach to intrusion detection based on an evolutionary soft computing model using Neuro-Fuzzy Classifiers (چکیده)
3203 - Evaluation of chlorophyll meter (spad) for predicts Nitrogen status of corn (Zea mays L.) In the Field (چکیده)
3204 - On non-linear action of multiple M2-branes (چکیده)
3205 - Performance of Acyrthosiphon pisum (HARRIS) (Homoptera: Aphididae) on pea varieties (pisum sativum L (چکیده)
3206 - Evaluation of Different Parameters Effect on Maltodextrin production by-amylase Termamyl 2-x (چکیده)
3207 - The effect of Feed Bunk competition on the Feed sorting Behavior of Close-Up Dry Cows (چکیده)
3208 - Impact of Age at First Calving on Lactation and Reproduction of first-parity Iranian Holsteins Dairy cows (چکیده)
3209 - Antioxidant activity and mechanism of action of butein in linoleic acid (چکیده)
3210 - Determination of carbonyl value in rancid oils: a critical reconsideration (چکیده)
3211 - Antioxidant activity of various extracts of old tea leaves and black tea wastes (Camellia sinensis L.) (چکیده)
3212 - A compositional study on two current types of salep in Iran and their rheological properties as a function of concentration and temperature (چکیده)
3213 - بررسی پایداری اکسایشی یک نمونه تجارتی از روغنهای سرخ کردنی بر اساس آزمونهای رنسیمت، پراکسید و کربنیل (چکیده)
3214 - اثر پارامترهای آزمون رنسیمت بر معیارهای پایداری اکسایشی و پیش بینی ماندگاری روغن زیتون (چکیده)
3215 - Evaluation the Anxiolytic Effects of Zinc Supplimented Diet in the Elevated Plus-maze Test (چکیده)
3216 - SOME PROPERTIES OF a-AMYLASE IN THE SALIVARY GLAND OF EURYGASTER INTEGRICEPS (PUT) (HET.: SCUTELLERIDAE) (چکیده)
3217 - رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن (چکیده)
3218 - Mullah Sadra Idea about “existence” and “motion in substance” and its educational implications (چکیده)
3219 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی‌واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان (Ocimum basilicum). (چکیده)
3220 - مقایسه مدلهای خطی با مدلهای آستانه ای در برآورد اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بر روی صفت تعداد بره های از شیر گرفته شده در گوسفندان نژاد کردی (چکیده)
3221 - Comparative study on the Essential Oil Composition of Achillea eriophora DC. in Field and Wild Growing (چکیده)
3222 - Essential Oils Analysis of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea nobilis L.subsp.neilreichii(Kerner) Formanek from Iran (چکیده)
3223 - بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره اتانولی قارچ دارویی گانودرما بر 8 باکتری گرم مثبت و گرم منفی (چکیده)
3224 - بررسی اثرا روشهای خشک کردن بر خصوصیات کمی اسانس پنج گونه بومادران (چکیده)
3225 - اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک ، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (چکیده)
3226 - عکس العمل گونه های مختلف بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
3227 - Allelopathuic effects of some medicinal plants extracts on seed germination of Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus (چکیده)
3228 - رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها (چکیده)
3229 - مطالعه تأثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انباری گیلاس (Prunus avium L.) سیاه مشهد (چکیده)
3230 - بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی (چکیده)
3231 - False positive reduction in protein-protein interaction predictions using gene ontology annotations. (چکیده)
3232 - Prediction of protein-protein interactions using protein signature profiling. (چکیده)
3233 - Experimental and theoretical studies of polymer/solvent viscosity mixtures (چکیده)
3234 - تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral (چکیده)
3235 - Frequency Response Calculation of Nonlinear Torsional Vibration in Gear Systems (چکیده)
3236 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
3237 - THE INCREMENTAL HARMINIC BALANCE METHOD FOR NONLINEAR VIBRATION OF AN IMPACT OSCILLATOR (چکیده)
3238 - بررسی طول عمراقتصادی گاوهای هلشتاین ایرانی (چکیده)
3239 - A new fictitious time for the dynamic relaxation method (چکیده)
3240 - بررسی مشخصه های وابسته به جنسیت در نوشتار دانش آموزان پیش دانشگاهی (چکیده)
3241 - نکاتی چند در باره نصب بعضی نرم افزارهای آماری در شبکه (چکیده)
3242 - Abundance of adult hoverflies (Diptera: Syrphidae) on different flowering plants (چکیده)
3243 - استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در بررسی اثر حفاظتی ویتامینهای A وE در مقابل صدمات کروموزومی وارده بر سلولهای مغز استخوان موش قبل و بعد از پرتودهی گاما (چکیده)
3244 - تعیین دوز و زمان مناسب تیمار با وین بلاستین جهت القاء آنیوپلوئیدی در سلول های مغز استخوان موش نر نژاد balb/c با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
3245 - In vitro and in vivo extrapolations of genotoxin exposures: consideration of factors which influence dose-response thresholds (چکیده)
3246 - Detection and characterization of mechanisms of action of aneugenic chemicals (چکیده)
3247 - Effect of Peganum harmala on germination and emergence of Anthemis nobilis L (چکیده)
3248 - تاثیر گلبرگهای زعفران بر جوانه زنی و رشد اولیه پنبه (چکیده)
3249 - تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود (چکیده)
3250 - Promiscuous global transcription in pluripotent embryonic stem cells (چکیده)
3251 - Elucidating chromatin and nuclear domain architecture with electron spectroscopic imaging (چکیده)
3252 - The Stair way to Heaven ,or Seven articles of Sullam-al- Sama, of Al- Kashi, for determination of the diameter, distance, and the masses of the earth and its seven planets (چکیده)
3253 - EFFECT OF CHAR LAYER ON TRANSIENT THERMAL OXIDATIVE DEGRADATION OF POLYETHYLENE (چکیده)
3254 - The effect of surface regression on the downward flame spread over a solid fuel in a quiescent ambient (چکیده)
3255 - An Analytical Solution for Heat and Mass Transfer during the Precooling of Freezing Stage of Porous Food (چکیده)
3256 - تبصره ای روی ضربگر شور p -گروهها (چکیده)
3257 - A Remark on the Schur Multiplier of p-Groups (چکیده)
3258 - تظاهرات مختلف سالک جلدی سگ در منطقه ای اندمیک در ایران (مشهد) (چکیده)
3259 - L-bending analysis with an emphasis on springback (چکیده)
3260 - An investigation to the orthotropic plates by using irrgular rectilinear mesh (چکیده)
3261 - Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux (چکیده)
3262 - تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
3263 - تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (چکیده)
3264 - مطالعه تنوع ژنتیکی باکتریهای سینوریزوبیوم با استفاده از تکنیک PCR/RFLP 16S-23SrRNA (چکیده)
3265 - Some Inequalities for the Schur Multiplier of a Pair of groups (چکیده)
3266 - Covering Groups With Respect to Two Varieties of Groups (چکیده)
3267 - Some inequalities for the Baer-invariant of a pair of finite groups (چکیده)
3268 - Controlling automobile thermal comfort using optimized fuzzy controller (چکیده)
3269 - Intelligent Control of Thermal Comfort in Automobile (چکیده)
3270 - A systematic and simple approach for designing Takagi-Sugeno fuzzy controller with reduced data (چکیده)
3271 - بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های سرویکوواژینال گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی یا سالم (چکیده)
3272 - برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته (چکیده)
3273 - Effect of heat treatment, lubricant and sintering temperature on dry sliding wear behavior of medium alloyed chromium PM steels (چکیده)
3274 - کاربرد شیکه عصبی در سیستمهای کنترل و پایدارکننده های قدرت (چکیده)
3275 - عدد تداخل حلقه بسته بعنوان معیاری برای زوج بندی در سیستمهای کنترلی (چکیده)
3276 - Control structure design in power system (چکیده)
3277 - Flocking of Autonomous Unmanned Air Vehicles (چکیده)
3278 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکتهای توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
3279 - کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد (چکیده)
3280 - Fast and robust Detection of Epilepsy in Noisy EEG Signals Using Permutation Entropy (چکیده)
3281 - Brevinin-2R semi-selectively kills (چکیده)
3282 - Cutaneous leiomyosarcoma in a pigeon (چکیده)
3283 - Idiopathic lingual fossa ulcer in cattle in Iran (چکیده)
3284 - PCR-based Gene Synthesis , Molecular (چکیده)
3285 - مورد نادری از سپتی سمی ناشی از باکتروئیدس ملانینوژنیکوس در یک راس گاو هولشتاین (چکیده)
3286 - ON THE COMBINED EFFECT OF LUBRICATION AND COMPACTION TEMPERATURE ON PROPERTIES OF IRON-BASED P/M PARTS (چکیده)
3287 - Central limit theorem for integrated square error of kernel hazard estimator under censored dependent model (چکیده)
3288 - Strong convergence of weighted sums for negatively orthant dependent random variables (چکیده)
3289 - Wavelet linear Density Estimation for Negativel Associated Sequences (چکیده)
3290 - A note on the consistency of kaplan meier estimator dependent failure time data (چکیده)
3291 - Some equivalent multiresolution conditions on locally compact abelian groups (چکیده)
3292 - Laws of large numbers for random linear programs under dependence model (چکیده)
3293 - تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی (چکیده)
3294 - اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
3295 - تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
3296 - اثر دو سطح کربوهیدراتهای فیبری همراه با چربی و بدون چربی بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
3297 - Estimation of digesta kinetics of different particle size fractions using rumen evacuation technique in dairy cows fed red clover – grass silage (چکیده)
3298 - Effect of raw or roasted whole soybeans on early lactational Performance and ruminal and blood metabolites in Iranian cows (چکیده)
3299 - The effects of feed bunk competition on the feed sorting behavior of close – up dry cows (چکیده)
3300 - Effects of abomasal infusion of cottonseed oil and dietary enzyme supplementation on dairy goa (چکیده)
3301 - Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off (چکیده)
3302 - توانایی جذب سرب، نیکل و روی پلیساکاریدهای خارج سلولی و سلول خشک انسیفر ملیلوتی (چکیده)
3303 - Numerical Analysis of Carbon Black Production from Sub-Quality Natural Gas (چکیده)
3304 - Application of Cardo-type polyimide (PI) and polyphenylene oxide (PPO) hollow fiber membranes in two-stage membrane systems for CO2/CH4 separation (چکیده)
3305 - Effect of whole crop silages (Triticale or Barley) versus corn silage on performance of Holstein lactating Dairy cows (چکیده)
3306 - THE EFFECT OF SULFUR DIOXIDE (SO2) AND SODIUM HYDROXIDE (NaOH) ON CHEMICAL COMPOSITION AND DEGRADABILITY OF WHEAT STRAW (چکیده)
3307 - Geometric morphometric comparison of the mandibles of three species of vole of the genus Microtus (Rodentia: Arvicolinae) from northern Iran (چکیده)
3308 - Geometric morphometric analysis of Iranian wood mice of the genus Apodemus (Rodentia, Muridae) (چکیده)
3309 - ترکیب چهار طبقه بند الگوی مختلف بر پایه صحت محلی جهت طراحی یک سیستم طبقه بندی الگوی بهینه سراسری (چکیده)
3310 - بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی (چکیده)
3311 - بررسی حقوق ترجمه و مترجم (چکیده)
3312 - حقوق معنوی و آثار شرعی (چکیده)
3313 - شرطی لازم برای وجود قاب های ویل-هایزنبرگ (چکیده)
3314 - A Property of the Haar Measure of Some Special LCA Groups (چکیده)
3315 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
3316 - خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
3317 - بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
3318 - تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
3319 - اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم (چکیده)
3320 - کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی (چکیده)
3321 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
3322 - Genetic polymorphism at the candidate gene in Iranian sistani cattle-Bos indicus (چکیده)
3323 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
3324 - Structural Similitude for Buckling of Delaminated Beams (چکیده)
3325 - Stress Analysis of Composite Plates with Non-circular Cutout (چکیده)
3326 - Buckling of Perforated Plates Repaired with Composite Patches (چکیده)
3327 - Dynamic response analysis and vibration control of a cantilever beam with a squeeze-mode ER damper (چکیده)
3328 - الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان (چکیده)
3329 - Modeling and Optimization of Process Parameters in PMEDM by Genetic Algorithm (چکیده)
3330 - تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان (چکیده)
3331 - Hypocholesterolemic Effects of Dietary Soybean vs. Casein Proteins in a Crossed Over Diets in Rat (چکیده)
3332 - بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر دانسیته نورونی سوبیکولوم تشکیلات هیپوکامپ در نوزادان موش صحرائی (چکیده)
3333 - Determining the Role of Inputs, Climate and Insurance Protection Policy on Income Equality of Wheat Producers in Khorasan Provinces (چکیده)
3334 - بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت (چکیده)
3335 - Factors Influencing of Farmers Access to Credit and Role on Investment (چکیده)
3336 - بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورونهای حرکتی شاخ قدامی رت. (چکیده)
3337 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
3338 - طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا (چکیده)
3339 - استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) (چکیده)
3340 - A survey on some milk production items and improvement for the smallholder dairy farmers in Khorasan province (چکیده)
3341 - Evaluation of the Anticonvulsant Activities of Rosa damascena on the PTZ Induced Seizures in Wistar Rats (چکیده)
3342 - The Effect of dried Citrus pulp, dried Beet Suger Pulp and Wheat Straw as Silage Additives on By-Products of Orange Silage (چکیده)
3343 - Effect of Alfalfa Hay Particle Size and Water Addition to Barley Base Diets on Dairy Cows Performance in early Lactation (چکیده)
3344 - اثر جایگزینی یونجه خشک با علوفه جو کامل سیلو شده در جیره های حاوی پنبه دانه بر مواد مغذی مورد استفاده و پارامترهای تولیدی گاوهای هلشتاین (چکیده)
3345 - مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم (چکیده)
3346 - Q-Learning based Cooperative Multi-Agent System Applied to Coordination of Overcurrent Relays (چکیده)
3347 - A NUMERICAL APPROACH TO CONSIDER EFFECTIVENESS OF TMDS ON NONLINEAR BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE FRAMES (چکیده)
3348 - برآورد سطح زیر کشت در استان خراسان رضوی با استفاده از تصاویر ماهواره TERRA (چکیده)
3349 - بررسی رژیم دمایی هوا و اعماق خاک و تعیین توابع نوسانات ادواری آنها در ایستگاههای استان کردستان (چکیده)
3350 - Determining the climatologically suitable areas for wheat production using MODIS-NDVI in Mashhad, Iran (چکیده)
3351 - وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه‌ای (بررسی موردی: جنوب غرب آسیا) (چکیده)
3352 - نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها (چکیده)
3353 - افزایش‌تفکرانتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی (چکیده)
3354 - کنش‌های ژئومورفولوژیک - واکنش‌ها و تغییرات کلیماتیک (چکیده)
3355 - Role of Cognitive style of field-dependence (چکیده)
3356 - Vocabulary, Proficiency and Reading Comprehension (چکیده)
3357 - Трудности руссклого глагольного управления у персидскоговорящих студентов и способы их решения (چکیده)
3358 - چالش‌های زیست محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن (چکیده)
3359 - آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
3360 - On the Role of Emotional, Psychometric, and Verbal Intelligences in the Academic Achievement of University students Majoring in English Language (چکیده)
3361 - EIL, Variations and the Native speaker\'s Model (چکیده)
3362 - الضوء و النور فی المعارف الدینیه (چکیده)
3363 - تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی (چکیده)
3364 - آسیب‌شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن (دیدگاهی جغرافیایی) (چکیده)
3365 - سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای (چکیده)
3366 - سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
3367 - بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85 (چکیده)
3368 - هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی (چکیده)
3369 - تأثیرپذیری نگرش‌های کلامی از معناشناسی واژه مولی (چکیده)
3370 - درآمدی بر مبانی حقوقی درمان ناباروری (چکیده)
3371 - مطالعات اسلامی در اسپانیای سده 18 (چکیده)
3372 - بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات (چکیده)
3373 - نقد و بررسی روایات مطلاق درباره امام حسن (ع) (چکیده)
3374 - تأملی فقهی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی (چکیده)
3375 - Agrobiodiversity of Field Crops: A Case Study for Iran (چکیده)
3376 - اثر کمبود آب و شوری روی جزئیات جوانه زنی آلئوروپوس (چکیده)
3377 - بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک (چکیده)
3378 - ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا (چکیده)
3379 - تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری (چکیده)
3380 - بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان (چکیده)
3381 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا (چکیده)
3382 - New Bromus (Poaceae) Record for the Flora of Iran (چکیده)
3383 - New records of Haplophyllum Juss. Rutaceae from Iran (چکیده)
3384 - حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها (چکیده)
3385 - Producting a High Scopolamine Hairy Root Clone in Hyoscyamus muticus through transformation by Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
3386 - معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus (چکیده)
3387 - Allium L. subgen. Rhizirideum sensu lato in Iran: Two new records and a synopsis of taxonomy and phytogeography (چکیده)
3388 - ارزیابی ژرم پلاسم عدس برای تحمل به سرما به منظور کاشت در مناطق مرتفع ایران (چکیده)
3389 - رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود (چکیده)
3390 - مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای‌معمول درمنطقه‌نیشابور (چکیده)
3391 - Immunization of lambs against infection with Echinucoccus Granulosus using protoscolices and hydatid fluid antigens (چکیده)
3392 - بررسی مقایسه‌ای غلظت پروژسترون پلاسما و پارامترهای متابولیکی خون و شیر گاوهای هولشتاین تحت القاء تخمک گذاری با دو روش آوسینک وآوسینک‌سیدر (چکیده)
3393 - The effect of mixed live vaccines of New castle disease and infectious bronchitis on systemic and local antibody responses in chickens (چکیده)
3394 - Deterction of midgut antigens of hyalomma anatolicum anatolicum tick using SDS-PAGE and Western blot (چکیده)
3395 - Evaluation of palmar Digital Nerve Block and Distal Interphalangeal Joint Analgesia in Lame Horses Associated with Hoof Pain due to Sidebone Fracture (چکیده)
3396 - تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری (چکیده)
3397 - مقایسه پارامترهای ‌کمی ‌استخوان گیجگاهی و استخوانچه‌های گوش میانی در انسان، سگ و اسب (چکیده)
3398 - مطالعه جراحت استحاله‌ای جسم قورباغه در اسب‌های ورزشی مشهد (چکیده)
3399 - بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
3400 - Estimating Growth Rates and Decomposition Analysis of Agricultural Production in Iran (1970-2000) (چکیده)
3401 - قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت (چکیده)
3402 - اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها (چکیده)
3403 - پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا (چکیده)
3404 - سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان (چکیده)
3405 - تخمین تابع تقاضای پول با استفاده از سری‌های زمانی و هم جمعی در اقتصادایران (چکیده)
3406 - بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
3407 - تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان (چکیده)
3408 - بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی (چکیده)
3409 - بررسی و مقایسه تنوع گونه‌ای گیاهان دو عرصه تحت چرا و قرق مرتع کهنه لاشک نوشهر (چکیده)
3410 - The study of gamma irradiation on drought tolerance in rice (Oryza sativa L.) (چکیده)
3411 - جنبه‌هایی از زیست‌شناسی و پرورش سیرفید شته‌خوار Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae) (چکیده)
3412 - Regioselective Synthesis of Z-Aldoximes catalyzed by H3PMo12O40 Under Solvent-free conditions (چکیده)
3413 - بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری (چکیده)
3414 - مهار عملکردی ژن نوکلئوستمین-یک کنترل‌کننده توانایی خود بازسازی- در سلول‌های بنیادین مزانشیمی مغز استخوان با واسطه استراتژی RNAi (چکیده)
3415 - شبیه‌سازی هاورس با استفاده از دانش اوریگامی و سنجش مقاومت مکانیکی (چکیده)
3416 - تفسیر تاریخچه رسوبگذاری و پس‌از رسوبگذاری‌ سازند سرچشمه (آپسین زیرین) در ناحیه جنوب آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ - شمال شرق ایران (چکیده)
3417 - Effect of Salinity Stress on Structure and Ultrastructure of Shoot Apical Meristem of Canola (Brassica napus cv. Symbol) (چکیده)
3418 - چینه‌نگاری سکانسی رسوبات آلبین - سنومانین (سازند آیتامیر) در شرق حوضه کپه داغ بر مبنای داده‌های سطح الارضی و تحت الارضی (چکیده)
3419 - کانی‌سازی، دگرسانی وژئوشیمی منطقه اکتشافی طلا - قلع هیرد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
3420 - کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) در سلول‌های دودمانی سرطان پروستات انسانی DU-145 (چکیده)
3421 - شناسایی فرایندهای مؤثر در پیوستگی رسوبی و تغییرات بافتی در رسوبات رودخانه‌ای حوضه آبریز بیدواز - شرق اسفراین (چکیده)
3422 - تجزیه رخساره های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران (چکیده)
3423 - اثر استنشاقی الکالوئیدهای عصاره الکلی دانه اسپند بر بروز رفتار ترس در موش صحرایی بالغ نر با استفاده از مدل رفتاری ELEVATED PLUS-MAZE (چکیده)
3424 - اثر WO3 و MnO2 بر ابررساناهای دمای بالای 2223- Bi تهیه شده به روش سل - ژل (چکیده)
3425 - چالش‌های علم‌سنجی درعلوم انسانی (چکیده)
3426 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
3427 - تحلیل متن مقالات فارسی و امکان نمایه‌سازی ماشینی آنها براساس قانون زیف (چکیده)
3428 - ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999 (چکیده)
3429 - بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو (چکیده)
3430 - رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی (چکیده)
3431 - مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی (چکیده)
3432 - اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی (چکیده)
3433 - رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه (چکیده)
3434 - Chemotherapy in an HIV model by a pair of optimal control (چکیده)
3435 - استفان باناخ (چکیده)
3436 - On the order of Schur Multipliers of Finite Abelian p-Groups (چکیده)
3437 - Generalized covering groups and direct limits (چکیده)
3438 - Automatic continuity of higher derivations on JB*-algebras (چکیده)
3439 - Nonparametric Estimation of the Derivative of Density by the Metod of Wavelets with Negatively Dependent Sequences (چکیده)
3440 - تأثیر آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در اعماق مختلف در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
3441 - ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری (چکیده)
3442 - پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی (چکیده)
3443 - بررسی اثر نسبت‌های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی سه گیاه علوفه‌ای سورگوم، ذرت و ارزن (چکیده)
3444 - آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی (چکیده)
3445 - Strong uniform convergence rate of kernel conditional quantile estimator under random censorship for a-mixing random variables (چکیده)
3446 - شناسایی نژاد فیزیولوژیک و تنوع ژنتیکی جدایه‌های Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici استفاده از ارقام افتراقی و نشانگر ملکولی RAPD در استان‌های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
3447 - مقایسه چند تابع انتقالی متداول برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در چند خاک در ایران (چکیده)
3448 - کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهد (چکیده)
3449 - بررسی توان تولید آتریم ACC دآمیناز در جدایه‌های ریزوبیومی بومی برخی خاک‌های ایران (چکیده)
3450 - Rheological and Sensory evalution of Yoghurts containing Probiotic Cultures (چکیده)
3451 - اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانی (چکیده)
3452 - اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) (چکیده)
3453 - Response of aphidophagous hoverflies (Diptera, syrphidae) to herbicide in winter wheat (چکیده)
3454 - بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه فرنگی (CV.Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) (چکیده)
3455 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
3456 - Shelf - life prediction of edible fats and oils using Rancimat (چکیده)
3457 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and protein Quality of Iranian Kilka Fish Meal (چکیده)
3458 - شناسایی تیپ A ویروس BNYVV با استفاده از آغازگرهای اختصاصی در آزمون RT-PCR در استان خراسان رضوی (چکیده)
3459 - ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا (چکیده)
3460 - Some physical and Mechanical properties of Kiwifruit (چکیده)
3461 - Evaluation of Different Parameters Effect on Maltodextrin Production by *-amylase termamyl2-x (چکیده)
3462 - شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp.cucurbitae جداشده از جالیز در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و برخی مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی (چکیده)
3463 - اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاک (چکیده)
3464 - کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعی (چکیده)
3465 - بررسی تأثیر تؤام امواج فراصوت و قلیا در کاهش زمان خشک کردن انگور و تولید کشمش (چکیده)
3466 - Determination of chemical composition, Mineral contents, and protein Quality of poultry By-Product Meal (چکیده)
3467 - بررسی امکان استفاده از آزمون تریفنیل تترازولیوم کلراید برای به گزینی در سطح کالوس و سوسپانسیون جنین زای سلولی نخود برای تحمل به یخ زدگی (چکیده)
3468 - Application of Geostatistics in Time Series: Mashhad Annual Rainfall (چکیده)
3469 - Terminal velocity of pistachio nut and its dernel as affected by moisture content and variety (چکیده)
3470 - Evaluation of chemical and biological consequences of soil sterilization methods (چکیده)
3471 - کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ای (چکیده)
3472 - تعیین الگوی بهینه کشت زراعی براساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی (چکیده)
3473 - پهنه‌بندی دوره خشک با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده در محیطGIS «مطالعه‌موردی:استان‌خراسان» (چکیده)
3474 - بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان‌های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
3475 - ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان (چکیده)
3476 - تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی (چکیده)
3477 - دسته منحنی‌های IDF به روز شده مشهد (چکیده)
3478 - شناسایی و تعیین پراکنش ویروس M سیب‌زمینی در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی با استفاده از آزمون‌های سرولوژیکی‌ومولکولی (چکیده)
3479 - مطالعه کلادیستی خانواده Muridae (Mammalia:Rodentia)d در شرق ایران (چکیده)
3480 - شبیه‌سازی خشک‌کن بسترسیال غیرمداوم به روش مدلسازی عصبی سری‌های زمانی (چکیده)
3481 - بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف (چکیده)
3482 - Signal Identification using a new high efficient technique (چکیده)
3483 - Experimental investigation of water EV Aporation in indoor swimmimg pools (چکیده)
3484 - استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف (چکیده)
3485 - On the sensitivity of dimensional stability of high density polyethylene on heating rate (چکیده)
3486 - The effects of different neighborhood generation mechanisms on the performance of Tabu Search (چکیده)
3487 - مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی (چکیده)
3488 - بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسیدسولفوریکی (چکیده)
3489 - استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذب‌های ناهمگن (چکیده)
3490 - برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی (چکیده)
3491 - استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی الگوی جریان دو فازی گاز - مایع (چکیده)
3492 - آبگیری ماست با استفاده از غشای تراوا و هیدروژل ابر جاذب آکریلی (چکیده)
3493 - مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی با لحاظ نمودن اثرات تیپ (چکیده)
3494 - بررسی شار حجمی تراوه در جداسازی میعانات گازی توسط اولترافیلتراسیون (چکیده)
3495 - تئوری آشوب و دو شاخه شدن و کاربردشان در مهندسی شیمی (چکیده)
3496 - Genotypic differences for allometric relationships between root and shoot characteristics in chickpea (Cicer arietinum L.) (چکیده)
3497 - On the annihilators of local cohomology modules (چکیده)
3498 - Evaluation of PCR amplification from fixed caecal tissue to determine the infection of experimentally infected laying hens with Brachyspira pilosicoli (چکیده)
3499 - Prevalence of dairy heifer IMI and the associated bacteria before and after parturition as determined by use of bacterial culture, SCC, CMT and TBC (چکیده)
3500 - Effect of fumitory, celery and lemon on blood glucose and histopathology of pancreas of alloxan diabetic rats (چکیده)
3501 - Ischaemia/reperfusion injury in experimentally induced abomasal volvulus in sheep (چکیده)
3502 - Metabolic changes in cows with or without retained fetal membranes in transition period (چکیده)
3503 - Light and electron microscopic studies of the trachea in the one-humped camel (Camelus dromedarius) (چکیده)
3504 - Synthesis of pyrido[30 ,20 :4,5]thieno[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin- 5(4H)-one derivatives (چکیده)
3505 - Gene-based modelling for rice: An opportunity to enhance the simulation of rice growth and development? (چکیده)
3506 - Stochastic finite-fault Modeling of strong ground motions from the 26 December 2003 Bam, Iran, earthquake (چکیده)
3507 - Effects of parameters of sol-gel process on the phase evolution of sol-gel-derived hydroxyapatite (چکیده)
3508 - Simultaneous kinetic-spectrophotometric determination of carbidopa, levodopa and methyldopa in the presence of citrate with the aid of multivariate calibration and artificial neural networks (چکیده)
3509 - Tachyon Couplings to Fermion (چکیده)
3510 - Environmentally benign oxidation of some alcohols with34%hydrogen peroxide catalysed by H3PW12O40 (چکیده)
3511 - Low predictive power of mid-domain effect to explain geographic species richness patterns in Palearctic songbirds (چکیده)
3512 - Ecomorphology of the wheatears (genus Oenanthe) (چکیده)
3513 - Water as an efficient solvent for oxygenation transformations with 34% hydrogen peroxide catalyzed by some heteropolyoxometalates (چکیده)
3514 - Determination of selenium(IV) by electrothermal atomic absorption spectrometry using single drop extraction in real samples (چکیده)
3515 - Low-energy neutron flux measurement using a resonance absorption filter surrounding a lithium glass scintillator (چکیده)
3516 - Theoretical studies on the geometry, vibrational frequencies and electronic properties of [X(OH)(6)Mo6O18](4-/3-) (X = Fe-II/Co-III) Anderson-type anions (چکیده)
3517 - A new application of hexamethylenetetramine-bromine supported onto wet alumina as an efficient reagent for cleavage of phenylhydrazones under classical heating and microwave irradiation (چکیده)
3518 - A novel flow injection potentiometric graphite coated ion-selective electrode for the low level determination of uranyl ion (چکیده)
3519 - Comparison between optimized geometries and vibrational frequencies calculated by the DFT methods for the Anderson-type heteropolyanion: Hexamolybdoaluminate(III),[Al-III(OH)(6)Mo6O18](3-) (چکیده)
3520 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
3521 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
3522 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
3523 - طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی (چکیده)
3524 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
3525 - تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور (چکیده)
3526 - تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله (چکیده)
3527 - هدایت خودکار تراکتور و ماشین های خودکششی به کمک کابل آشکار (چکیده)
3528 - محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران (چکیده)
3529 - The Role of H.V. Drivers Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Incidents in Iran (چکیده)
3530 - نقش آموزشی کتابخانه‌های دانشگاهی: مروری بر مباحث عمده و جریان شکل‌گیری (چکیده)
3531 - سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعاتی (چکیده)
3532 - رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی (چکیده)
3533 - موانع مطالعه غیِردرسی حرفه ای در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی (چکیده)
3534 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان (چکیده)
3535 - Prediction of the volumetric and thermodynamic properties of some refrigerants using GMA equation of state (چکیده)
3536 - Syntheses and structural determination of new bis(9-tungstoarsenato)tris(dioxouranate(VI) and its mono oxovanadate(IV) derivative complexes (چکیده)
3537 - A comparison among three equations of state in predicting the solubility of some solids in supercritical carbon dioxide (چکیده)
3538 - Laser induced fluorescence bands in the FT-Raman spectra of bioceramics (چکیده)
3539 - Contact and hybrid zone hotspots and evolution of birds in the Middle East (چکیده)
3540 - Phylogeny of Palaearctic wheatears (genus Oenanthe) - Congruence between morphometric and molecular data (چکیده)
3541 - Some inequalities for nilpotent multipliers of powerful p-groups (چکیده)
3542 - Achievement of continuity of (phi, psi)-derivations without linearity (چکیده)
3543 - On the stability of θ-derivations on JB*-triples (چکیده)
3544 - The Atkinson theorem in Hilbert C*-modules over C*-algebras of compact operators (چکیده)
3545 - A solution procedure for the discrete time, cost and quality tradeoff problem using electromagnetic scatter search (چکیده)
3546 - A quadrature method with variable step for solving linear Volterra integral equations of the second kind (چکیده)
3547 - Solving linear integral equations of the second kind with repeated modified trapezoid quadrature method (چکیده)
3548 - Antimony and arsenic pollution in Chelpo surface water, kohsorkh area, Kashmar and the arsenic remediation. Journal of Sciences, University of Tehran (چکیده)
3549 - Laboratory study of Arsenic removal by macroalgae, Chara. (چکیده)
3550 - The study of plant Biodiversity around protected area of the Bazangan Lake. (چکیده)
3551 - The studies of Artemia in Kaleshor Gonabad (چکیده)
3552 - Effect of synthetic juvenid hormone ((Pyriproxyfen) on the larval stages and survival rates of fresh water prawn (Macrobranchium rosenbergii) (چکیده)
3553 - Effect of photoperiods on larval stages, metamorphosis and survival rate of giant freshwater prawn (Macrobranchium rosenbergii) (چکیده)
3554 - Species diversity and ecological studies of phytoplanktonic population in Bazangan Lake (چکیده)
3555 - First report of three metazoan parasites of Cyprinidae from Tazan and Babol rivers (چکیده)
3556 - Ecologicallogical studies of Bazangan Lake, northeast Iran (چکیده)
3557 - The relation between salinity and light on the production of extra cellular material by Synechoccus sp (چکیده)
3558 - Anurian Karyological study of Anurian , north and northeast of Khorasan Provience (چکیده)
3559 - Application of biological studies in industrial salt production: example from Dry Creek salt fields, South Australia (چکیده)
3560 - The determination of nitrate in highly saline water (چکیده)
3561 - Testing exponentiality based on Kullback-Leibler information with progressively Type-II censored data (چکیده)
3562 - Prediction Model for True Metabolizable Energy of Feather Meal and Poultry Offal Meal Using Group Method of Data Handling-Type Neural Network (چکیده)
3563 - Predicting performance of broiler chickens from dietary nutrients using group method of data handling-type neural networks (چکیده)
3564 - Neural Network Model for Egg Production Curve (چکیده)
3565 - Non-Linear Hyperbolastic Growth Models for Describing Growth Curve in Classical Strain of Broiler Chicken (چکیده)
3566 - Performance of modern vs 1970 s heritage broilers fed drug free recommended and low protein diets (چکیده)
3567 - Diversity of lactic acid bacteria isolated from Kurdish ewe s milk cheese (چکیده)
3568 - Antifungal effects of volatile compounds from black zira (Bunium persicum) and other spices and herbs (چکیده)
3569 - Length of the lag period of germination and metabolic repair explain vigour differences in seed lots of maize (Zea mays) (چکیده)
3570 - The study of dynamic milk ultrafiltration performance influenced by membrane molecular weight cut off (چکیده)
3571 - The effect of operational parameters of the Rancimat method on the determination of the oxidative stability measures and shelf-life prediction of soybean oil (چکیده)
3572 - Soil seed bank and seedling populations of Hordeum murinum and Cardaria draba in saffron fields (چکیده)
3573 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety: Part I. Geometrical properties (چکیده)
3574 - Physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part II. Gravimetrical properties (چکیده)
3575 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part III: Frictional properties (چکیده)
3576 - اثرات جهش ژن rc بر خصوصیات سیمن ،بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا (چکیده)
3577 - Effects of feeding fish meal and n-3 fatty acids on milk yield and metabolic responses in early lactating dairy cows (چکیده)
3578 - Effects of feeding fish meal and n-3 fatty acids on ovarian and uterine responses in early lactating dairy cows (چکیده)
3579 - The time independent rheological properties of low fat sesame paste/date syrup blends as a function of fat substitutes and temperature (چکیده)
3580 - The specific heat of pistachio nuts as affected by moisture content, temperature, and variety (چکیده)
3581 - Effect of supplemental fish meal on reproduction and immunology responses in early lactating Holstein dairy cows (چکیده)
3582 - An agent-based approch to grid programming (چکیده)
3583 - Studies on soot formation and combustion in turbulent spray flames: Modeling and experimental measurement (چکیده)
3584 - Rolling element bearings multi-fault classification based on the wavelet denoising and support vector machine (چکیده)
3585 - Accurate integration scheme for von-Mises plasticity with mixed-hardening based on exponential maps (چکیده)
3586 - Single-wall carbon nanotubes synthesized using organic additives to Co-Mo catalysts supported on nanoporous MgO (چکیده)
3587 - Effects of the preparation conditions on ethylene/vinyl acetate membrane morphology with the use of scanning electron microscopy (چکیده)
3588 - Dependency of physical and mechanical properties of mechanical alloyed Al-Al2O3 composite on milling time (چکیده)
3589 - Large deformation analysis of moderately thick laminated plates on nonlinear elastic foundations by DQM (چکیده)
3590 - Swarm intelligence based classifiers (چکیده)
3591 - In-body corrosion fatigue failure of a stainless steel orthopaedic implant with a rare collection of different damage mechanisms (چکیده)
3592 - Simulation of thixoformability of A356 aluminum alloy using finite volume method (چکیده)
3593 - Effects of particle size and equivalence ratio on cyclone gasification of wood powder (چکیده)
3594 - Investigation of the dependences ofthe mechanical characteristics of an alloyed steel on both the strain rate and the microstructure (چکیده)
3595 - Safety and cost-effectiveness of clear zones on Iran (چکیده)
3596 - Investigation of the effect of matrix volume fraction on fiber stress distribution in polypropylene fiber composite using a simulation method (چکیده)
3597 - Risk analysis of bidding strategies in an electricity pay as bid auction: A new theorem (چکیده)
3598 - Anatomical Characteristics of Dorsal Lacrimal Gland in One camel (Camelus dromedarius) (چکیده)
3599 - Histomorphometrical Study of Infundibulum and Magnum in Turkey and Pigeon (چکیده)
3600 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمیایی غده اشکی فوقانی پلک سوم در شتر یک کوهانه (چکیده)
3601 - The incremental harmonic balance method for nonlinear vibration of autonomous self-excited oscillators with impact dampers (چکیده)
3602 - A NUMERICAL STUDY OF FLOW AND HEAT TRANSFER BETWEEN TWO ROTATING VERTICALLY ECCENTRIC SPHERES WITH TIME- DEPENDENT ANGULAR VELOCITIES (چکیده)
3603 - بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی (چکیده)
3604 - ایجاد آلودگی تجربی در گربه ها با جدایه های + cagA و + vacA انسانی هلیکوباکتر پیلوری (چکیده)
3605 - مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه ها (چکیده)
3606 - تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی (چکیده)
3607 - داستان، همچون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلات (چکیده)
3608 - تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران (چکیده)
3609 - بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی (چکیده)
3610 - A remark on uniquely remotal sets (چکیده)
3611 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
3612 - Study the PIT-1 gene polymorphism and association to average daily gain In Iranian Baluchi sheep (چکیده)
3613 - Identification IGF-I gene polymorphisms by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism and its relation to growth traits in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
3614 - Study of Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) genes polymorphism and their association to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
3615 - introduction of some arthropode herbivore for biocontrol of canada thistle(cirsium arvense (L.)(scop (چکیده)
3616 - بررسی اثر افزایش سرمایه برارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران (چکیده)
3617 - On non-midpoint locally uniformly rotund normability in Banach spaces (چکیده)
3618 - On a Banach space with no weakly fragmented metric (چکیده)
3619 - On non strictly convexity of norm in Banach spaces (چکیده)
3620 - Fuzzy stability of the Jensen functional equation (چکیده)
3621 - Fuzzy versions of Hyers–Ulam–Rassias theorem (چکیده)
3622 - Fuzzy Almost Quadratic Functions (چکیده)
3623 - knowledge schema for organisational learning in academic libraries (چکیده)
3624 - Commparative study on overlapping of search results in metasearch and their common underlying search engins (چکیده)
3625 - How Implementation of Knowledge Management can make a difference in Libraries: A Case Study of KM practice in Astan Quds Library Organization (چکیده)
3626 - ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش (چکیده)
3627 - بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس (چکیده)
3628 - Identifying knowledge-sharing requirements in academic libraries (چکیده)
3629 - Modeling the minds of children to think philogophically: Content analysis of stories for children (چکیده)
3630 - An Orgnaizational learning framework for leaverging knowledge in collaborative process (چکیده)
3631 - اهمیت شیوه های نوین بازیابی گوگرد در تخفیف مسائل زیست محیطی صنایع نفت و گاز ایران (چکیده)
3632 - تخمین توزیعات انرژی و اندازه حفرات با استفاده از رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
3633 - Neural networks modeling of hollow fiber membrane processes (چکیده)
3634 - نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد (چکیده)
3635 - تحلیل کمی و کیفی روند رشد و مکانیابی خدمات (چکیده)
3636 - مباحث بنیادی در توسعه پایدار روستایی (چکیده)
3637 - کاربرد فن ارزیابی مشارکتی در طراحی نظام سلسله مراتبی سکونتگاهی (چکیده)
3638 - Effect of some food hydrocolloids on the rheological properties of typical soft ice cream (چکیده)
3639 - Customizing ISO-9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications (چکیده)
3640 - Agricultural Expert Systems (چکیده)
3641 - Using Attacks Ontology in Distributed Intrusion Detection System (چکیده)
3642 - Fuzzy Expert System in Determining Hadith Validation (چکیده)
3643 - Deadline Scheduling with Processor Affinity and Feasibility Check on Uniform Parallel Machines (چکیده)
3644 - Evaluating e-Readiness of Ferdowsi University of Mashhad Faculties Based on Information Access (چکیده)
3645 - Evaluating the quality of B2B applications using B2BAQM model- case study: ISACOportal (in Persian) (چکیده)
3646 - An Electronic Voting Scheme through Blind Signature over the Internet (چکیده)
3647 - Semantic Grid Resource Management for Mobile eLearning (in Persian) (چکیده)
3648 - A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (چکیده)
3649 - A Verifiable Multi-Authority E-Voting Scheme for Real World Environment (چکیده)
3650 - Multi-criteria Scheduling of Soft Real-time Tasks on Uniform Multiprocessors Using Fuzzy Inference (چکیده)
3651 - A comprehensive Model for Assessing the Success of B2B ECommerce (چکیده)
3652 - Web Service Composition based on Agent Societies and Ontological Concepts (چکیده)
3653 - WWW-based 3D Distributed, Collaborative Virtual Environment for Telecommunication Network Management (چکیده)
3654 - Using Virtual Reality to Manage Broadband Telecommunication Networks (چکیده)
3655 - Re-quantization Two-Layer MPEG-I Coding Algorithm (چکیده)
3656 - Inexact Persian Phrase Matching (چکیده)
3657 - Using Information Technology for providing Student Facilities (چکیده)
3658 - Design and Implementation of a Web-based Data Warehouse (چکیده)
3659 - In Home Network Management (چکیده)
3660 - Comparison of Software and Hardware Home Networking Technologies (چکیده)
3661 - افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها (چکیده)
3662 - ارزیابی شرایط بهینه در تصفیه مقدماتی صنایع قند (چکیده)
3663 - بررسی امکان استفاده از آرد چاودار و کندم در تولید نان بربری (چکیده)
3664 - Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Henna Leaves Extracts (Lawsonia Inermis (چکیده)
3665 - عملکرد مخلوط روغنهای کانولا و پالم اولئین در سرخ کردن عمیق (چکیده)
3666 - Determining Optimum Conditions for Sugarcane Juice (چکیده)
3667 - استخراج روغن از سه رقم زیتون با استفاده از فرآیند آنزیمی (چکیده)
3668 - تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 1 - تعیین مقدار بهینه بنتونیت وph (چکیده)
3669 - Aqueous extraction of virgin olive oil using industrial enzymes (چکیده)
3670 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی (چکیده)
3671 - بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی (چکیده)
3672 - تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی (چکیده)
3673 - بررسی زمان گیرش ، حد متعارف ، مقاومت فشاری و برخی دیگر از خواص ملات گچ (چکیده)
3674 - بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک (چکیده)
3675 - تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود (چکیده)
3676 - امکان سنجی مطالعات تغییر شکل پوسته زمین در شمال شرق ایران با استفاده از داده های شبکه GPS دائم ایران (چکیده)
3677 - تعیین میزان قفل شدگی در گسل های لرزه زا با استفاده از داده های مشاهداتی GPS (چکیده)
3678 - کاربرد یافته‌های زبان شناسی در ترجمه (چکیده)
3679 - Effect of Inclination Angle and Filling Ratio on Thermal Performance of a Two-Phase Closed Thermosyphon under Normal Operating Condition (چکیده)
3680 - Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
3681 - Dietary poultry fat and gastrointestinal transit time of feed and fat utilization in broiler chickens (چکیده)
3682 - Passage rate of feed in very young chicks, (چکیده)
3683 - A comparison of in-vivo and in-vitro true amino acid digestibility of SBM and MBM samples (چکیده)
3684 - True amino acid digestibility rooster bioassay methodology: Type of endogenous correction and ingredient protein level. (چکیده)
3685 - Further study of lysine excretion among birds in the precision-fed rooster assay for digestible amino acids (چکیده)
3686 - Influence of tannin content in sorghum grain on true amino acids availability and broiler performance (چکیده)
3687 - Prediction of hardness at different points of Jominy specimen using quench factor analysis method (چکیده)
3688 - The effects of volume percent and aspect ratio of carbon fiber on fracture toughness of reinforced aluminum matrix composites (چکیده)
3689 - Pinpointing the lowest protein diet for young male broiler (چکیده)
3690 - Whole wheat feeding and influence of initial body weight on broiler performance (چکیده)
3691 - Effect of dietary fat sources and fatty acid composition on immune response of male growing chicks (چکیده)
3692 - The utilization of Mashhad cotton seed meal in the corn-soy or wheat soy diet of broiler chicks (چکیده)
3693 - Performance of native Khorasani chicks fed diets varying in metabolizable energy (چکیده)
3694 - Effect of dietary factors on gastrointestinal transit time (GIT) of food in laying hen (چکیده)
3695 - Pinpointing the meat and egg type birds as protein and fat depositors in whole body, breast and leg muscles (چکیده)
3696 - Muscle protein turnover in meat and egg type chickens (چکیده)
3697 - اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیان و فریدون افتخاری شاهرودی (چکیده)
3698 - بررسی اقتصادی و تعیین خد مطلوب مدت پروار جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیان و سیاوش دهقانیان (چکیده)
3699 - استفاده از کود مرغ و اوره بعنوان منابع ازت غیر پروتیینی در تغذیه گاو های شیری (چکیده)
3700 - تعیین قابلیت کود مرغ در گوسفند بلوچی. بوالقاسم گلیان و احمد قدرت نما (چکیده)
3701 - استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره های غذایی ذرت-سویا و یا گندم-سویا برای پرورش جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیان (چکیده)
3702 - اثر انرژی و پروتیین جیره بر رشد و ترکیبات بدن نیمچه های بومی (چکیده)
3703 - The new M.A. Curriculum for Librarianship and Information Science: the report of the research project (چکیده)
3704 - The effect of phytase and saccharomyces cervisiae (Sc47) supplementation on performance, serum parameters, phosphorous and calcium retention of broiler chickens (چکیده)
3705 - Influence of β- adrenergic agonist (Metaproterenol) and lysine on growth, carcass quality in broiler chickens (چکیده)
3706 - Relation between in vitro gas production and dry mater degradation of treated corn silage by urea and formaldehyde (چکیده)
3707 - The effect of biotin deficiency in the pre-ruminant and immediately post-ruminant Angora and Cashmere kids (چکیده)
3708 - بررسی منابع مختلف چربی بر عملکرد دو سویه تجاری جوجه های گوشتی (چکیده)
3709 - Mechanical peeling of pumpkins. Part 2: Modeling of peeling process (چکیده)
3710 - Applying physical and aerodynamic properties of saffron for separating stigma from the other parts of flower (چکیده)
3711 - Optimizing Turning Parameters for Cylindrical Parts Using Simulated Annealing Method (چکیده)
3712 - Design of a vertical wind tunnel for separating stigma from the other parts of saffron flower (چکیده)
3713 - sono-sorption as a new method for the removal of lead ion from aqueous solution (چکیده)
3714 - sonosorption as a new method for the removal of methylene blue from aqueous solution (چکیده)
3715 - simultaneous removal of copper and lead ions from a binary solution by sono-sorption process (چکیده)
3716 - Water softening by combination of ultrasound and ion exchange (چکیده)
3717 - Ultrasound improves the synthesis of 5-Hydroxymethyl2-mercapto-1-benzylimidazol as a base compounds of some pharmacuticals products (چکیده)
3718 - بررسی آثار محدودیت غذایی شدید در اوایل دوره پرورش و مکمل اسید آمینه در دوره تغذیه مجدد بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3719 - تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز (چکیده)
3720 - بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECD (چکیده)
3721 - تاثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو (چکیده)
3722 - مقایسه دو روش آزمایشگاهی تعیین قابلیت هضم علوفه، علی محرری و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
3723 - اثر طول مدت گرسنکی در اندازه گیری انواع انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی با استفاده از روش سیبالد و فارل. محمد سالار معینی و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
3724 - Similarity Solution of Unaxisymmetric Heat Transfer in Stagnation- Point Flow on a Cylinder With Simultaneous Axial and Rotational Movements (چکیده)
3725 - انتقال حرارت نا متقارن در جریان سکون متقارن یک سیال لزج بر روی یک سیلندر با حرکت همزمان محوری و دورانی (چکیده)
3726 - کلمه «معنی و لفظ» آیا دلالت ذاتی است یا وضعی؟ (چکیده)
3727 - مقام استاد (یوسفی) در عالم تحقیق و ادب فارسی (چکیده)
3728 - ساختمان جمله و جملة مبنا (چکیده)
3729 - تاریخ و ادبیات- سلطان محمود مرد یا کشته شد- (چکیده)
3730 - الگوها و محور جانشینی، مبانی یادگیری زبان هستند (چکیده)
3731 - در زبان فارسی جمله ساخت ثابتی ندارد (چکیده)
3732 - نظام بی نظامی- نکته‌ای در ساخت غزل حافظ (چکیده)
3733 - مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغهای تخمگذار (چکیده)
3734 - تجزیه تقریبی و گرانروی عصاره اسیدی هشت واریته جو پوسته دار و یک نوع جو بدون پوسته (چکیده)
3735 - Multi-agent Data Fusion Architecture for Intelligent Web Information Retrieval (چکیده)
3736 - مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار (چکیده)
3737 - ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی (چکیده)
3738 - طراحی یک سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده (چکیده)
3739 - طراحی یک MIB برای شبکه های خانگی مبتنی بر Jini (چکیده)
3740 - کشف نفوذ در شبکه مبتنی بر قوانین فازی تطبیق پذیر (چکیده)
3741 - کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب (چکیده)
3742 - اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
3743 - تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
3744 - تعیین انرژی قابل متابولیسم تعدادی از مواد خوراکی طیور ایران با روش سیبالد، محمد سالار معینی و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
3745 - استفاده از جیره های کم پروتیین مکمل شده با اسید های آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی. فریبرز خوجعلی، حسن نصیری مقدم و ابواتقاسم گلیان (چکیده)
3746 - اثر انرژی دوره پرورش و سطوح انرژی و چربی جیره تخمگذاری بر عملکرد (چکیده)
3747 - عیین سطح مطلوب انرژی و پروتیین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی. ابوالقاسم گلیان و قدرت میرزاده (چکیده)
3748 - بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی. ابوالقاسم گلیان و محمد سالار معینی (چکیده)
3749 - استفاده از بوجاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار. ابوالقاسم گلیان و سیامک پارسایی (چکیده)
3750 - استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله ها. علی محرری، ابوالقاسم گلیان و علی نیکخواه (چکیده)
3751 - اثر سطوح مختلف انرژی و پروتیین جیره دوره پرورش بر عملکرد مرغ های بومی در طی دوره تخمگذاری. عباسعلی قیصری و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
3752 - تاثیر میکروارگانیسم های روده کور بر میزان دفع اسید های آمینه با منشا\" داخلی و تعیین قابلیت هضم اسید های آمینه مواد خوراکی با استفاده از خروس های فاقد روده کور. بهروز دستار، ابوالقاسم گلیان و لوید کمبل (چکیده)
3753 - پاسخ جوجه های گوشتی به جیره های غذایی رقیق شده با دانه کامل گندم در سنین مختلف (چکیده)
3754 - Effects of Friction Factor and Inlet Stagnation Conditions on the Self Condensation of Steam in a Supersonic Nozzle (چکیده)
3755 - Reduction of Thermodynamic Losses in supersonic nucleating steam nozzle by spraying water droplets (چکیده)
3756 - Sensitivity Analysis of Biomass Gasification: Application of Thermochemical Equilibrium Approach (چکیده)
3757 - مقایسه ی اثربخشی شیوه ی گروه درمانی شناختی-رفتاری،آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی (چکیده)
3758 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی (چکیده)
3759 - Effect of Turmeric Rhizome Powder (چکیده)
3760 - ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (چکیده)
3761 - A General Framework for Testing Web-Based Applications (چکیده)
3762 - Ontology-Based Web Application Testing (چکیده)
3763 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی (چکیده)
3764 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
3765 - A geometrical method for computing the distribution of boundary shear stress across irregular straight open channel (چکیده)
3766 - Disscussion : A geometrical method for computing the distribution of boundary shear stress across irregular straight open channel (چکیده)
3767 - Boundary shear stress in open channel flow: A comparison among six methods (چکیده)
3768 - تاثیر پودر آب پنیر بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی (چکیده)
3769 - اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون آنزیمهای تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای محلول بر عملکرد، خصوصیات لاشه و هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
3770 - Effect of Added Extra Calcium Carbonate into the Diets, One Hour Before Starting Dark Period on Performance and Egg Quality of Laying Hens (چکیده)
3771 - Effect of Dietary Dried Berberis Vulgaris Fruit and Enzyme on Some Blood Parameters of Laying Hens Fed Wheat-Soybean Based Diets (چکیده)
3772 - اثر سطوح مختلف کنجاله کلزای مکمل شده با یدات کلسیم بر عملکرد، صفات لاشه و هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
3773 - اثر زردچوبه بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
3774 - Factors Affecting Egg Production in Broiler Breeders from Start to Peak of Production (چکیده)
3775 - بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور (چکیده)
3776 - نگرشی بر مبانی نظریه باشگاهها (چکیده)
3777 - بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران (چکیده)
3778 - مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی حوضه ازغند) (چکیده)
3779 - Water Quality Improvement through Bioretention Media: Nitrogen and Phosphorus Removal (چکیده)
3780 - Molecular basis of differential gene expression in the mouse preimplantation embryo (چکیده)
3781 - Biochemistry in situ: mapping of proteins in subnuclear domains by energy filtered transmission electron microscopy (EFTEM( (چکیده)
3782 - Ethical issues in animal transgenesis (چکیده)
3783 - Design and introduction of a nested-PCR based on IS900 geen, for molecular detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in fecal samples (چکیده)
3784 - ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسان (چکیده)
3785 - کاربرد مد لهای نفوذ رودخانه ای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیلاب شهری (چکیده)
3786 - تغییر شکل رودخانه بر اثر حمل رسوبات (چکیده)
3787 - مدل ریاضی شکست سد با استفاده از روش مشخصه ها (چکیده)
3788 - مطالعه مدلهای نفوذپذیری در طراحی و شبیه سازی کنترل سیلاب شهری (چکیده)
3789 - مقایسه روشهای مختلف محاسبه کانالهای پایدار در رودخانه ها و توسعه یک مدل جدید. (چکیده)
3790 - یک مدل جدید برای محاسبه توزیع تنش برشی در عرض رودخانه (چکیده)
3791 - مطالعه جریان غلیظ و کاربرد در اتتقال هیدرولیکی مواذ جامد (چکیده)
3792 - توسعه یک مدل یک بعدی – سه بعدی برای محاسبه تغییر شکل رودخانه (چکیده)
3793 - مقایسه بین رروشهای مختلف محاسبه افت انرژی در انتقال هیدرولیکی مواد جامد (چکیده)
3794 - مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه (چکیده)
3795 - تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش در ایران (چکیده)
3796 - پیش بینی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
3797 - مطالعه روشهای نوین کنترل سیلاب شهری و مقایسه با روشهای کلاسیک (چکیده)
3798 - Study of pluvial infiltration model for design and simulation in alternative techniques (چکیده)
3799 - Simulation of the deformation of a river by a 1D-3D model (چکیده)
3800 - A New model for computing the stable channel cross section in gravel river (چکیده)
3801 - Comparison between 5 methods to calculate boundary shear stress distribution in open channel (چکیده)
3802 - افزایش کارایی مصرف اب در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر ذخیره آب زیر زمینی (چکیده)
3803 - بهره گیری از روشهای نوین کنترل سیلاب شهری برای استفاده بهینه در منابع آب (چکیده)
3804 - مدیریت و کنترل نشت در شبکه های آبرسانی شهری (یک دیدگاه استراتژیک) (چکیده)
3805 - بازنگری سیستم جمع آوری رواناب شهری توسط شبیه سازی (چکیده)
3806 - بررسی تغییرات پارامترهای دما، نیترات و فسفات در مخزن سد طرق (چکیده)
3807 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens (چکیده)
3808 - Supplementation of corn-wheat-soy diets with phytase: Effects on digestible amino acids in broiler chicks (چکیده)
3809 - Effects of Diet Supplementation of Aspergillus Meal Prebiotic (Fermacto®) on Efficiency, Serum Lipids and Immunity Responses of Broiler Chickens (چکیده)
3810 - Effect of dietary levels of tallow and NSP-degrading enzume supplements on nutrient efficiency of broiler chickens (چکیده)
3811 - Surfactant enhanced LPME of basic drugs of abuse in hair combined with HPLC (چکیده)
3812 - A Combination of ultrasound and a biocatalyst: removal of 2-Chlorophenol from aqueous solution (چکیده)
3813 - Separation and determination of Antidepressant drugs ..... (چکیده)
3814 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
3815 - Influences of milk yield and fertility traits in the first lactation on the length of productive life of Holstein dairy cows in Iran (چکیده)
3816 - A Survey of White Line Disease in Racehorse Population in North of Iran-Gonbad (چکیده)
3817 - Labratory Effect of Thiopental Anesthesia In Donkey (چکیده)
3818 - Role of Collagen Cross-Linking on Equine Wound Contraction and Healing (چکیده)
3819 - اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیر دهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
3820 - ارزیابی رادیوگرافیک التیام شکستگی ناقص مورب استخوان رادیوس متعاقب تثبیت بوسیله تسمه پلی آمیدی و یا سییم ارتوپیدی در سگ (چکیده)
3821 - بررسی اثر کلیریوم بر زخم سطحی قرنیه در خرگوش (چکیده)
3822 - معرفی روش اصلاح جابه جایی شیردان به چپ با روش لاپاراسکوپی (چکیده)
3823 - Canulation Of the Rumen in Cow: Experimnental Study of Two Methods (چکیده)
3824 - ضایعات جلذی پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در اسبک12 مورد در سالهای 1375 تا 1385 (چکیده)
3825 - انسداد مری در گاو: مطالعه گذشته نگر بر روی 20 مورد گاو بیمار (چکیده)
3826 - مطالعه بافت شناسی غدد بزاقی فرعی گونه ای و زبانی شتر و اهمیت آنها در جراحی های ناحیه دهان (چکیده)
3827 - Changes in chemical composition and in vitro digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
3828 - ارزیابی تاثیر بیهوشی آسپرومازین هیدروکلراید، زایلارین، تیوپنتال سدیم و هالوتان بر عملکرد کبد در Equss Hemionus (چکیده)
3829 - مطالعه اثر فنوفورزیس ویتامین c در ترمیم تاندون تک سمی (چکیده)
3830 - بررسی اثر دارویی فنیتویین سدیم برروی ترمیم شکستگی استخوان Tibia در خرگوش (چکیده)
3831 - مطالعه تاثیر اولتراسونوتراپی در التیام پارگی تاندون خم کننده سطحی بندهای انگشت در حیوان تک سمی (چکیده)
3832 - یافته های قلبی-تنفسی بیهوشی کوتاه مدت با تالامونال و ریکاوری از آن: یک مطالعه تجربی د رسگ (چکیده)
3833 - تجویز داخل صفاقی آنتی بیوتیک جهت پیشگیری از چسبندگی های محوطه بطنی متغاقب جراحی در سگ (چکیده)
3834 - The Effect of Vitamin C Phonophoresis on the Formation of Tendonal Collagen Fibers in Rabbit (چکیده)
3835 - مطالعه یافته های قلبی-تنفسی د رطی بیهوشی با هالوتان در الاغ (چکیده)
3836 - تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و الکترولیتهای جیره بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
3837 - تاثیر سطوح مختلف چربی دامی و مکمل انزیمی بر بهره وری مواد مغذی در جوجه های گوشتی (چکیده)
3838 - تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های حاوی گندم و تریتیکاله بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3839 - تاثیر فیتاز میکروبی بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه در جوجه های ماده گشتی (چکیده)
3840 - تاثیر پروبیوتیک در آب اشامیدنی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
3841 - تاثیر پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، صفات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی (چکیده)
3842 - Combustion Wave Stability in Diluted TiO2/Al/C system in Atmospheric Air (چکیده)
3843 - تاثیر زئولیت طبیعی و ضایعات نانوایی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
3844 - تاثیر اسید سیتریک در آب آشامیدنی بر عملکرد و جمعیت میکروبی ایلئومی جوجه های گوشتی (چکیده)
3845 - بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3846 - تاثیر مکمل آنزیمی برعملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره های حاوی تریتیکاله و گندم در جوجه های گوشتی (چکیده)
3847 - تاثیر پودر آب پنیر به عنوان یک پریبیوتیک بر جمعیت سکومی و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3848 - آیا بتائین می تواند جایگزین متیونین در طیور گردد؟ (چکیده)
3849 - تاثیرآنزیمهای تجزیه کننده ان اس پی محلول بر گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی (چکیده)
3850 - جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3851 - اثر مکمل آنزیمی بر بهره وری مواد مغذی جیره های حاوی کندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان (چکیده)
3852 - اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
3853 - بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودر ماهی با بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3854 - کاربردآنزیم در جیره های حاوی گندم بر عملکرد مرغ تخمگذار (چکیده)
3855 - Effect of NH4Cl, KCl, NH4Cl + KCl on broiler chickens under heat stress (چکیده)
3856 - Potentials of Microbial Pseudomonas sp. lipases on broiler performance (چکیده)
3857 - Stability of Porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 1-Glandular Stomach (چکیده)
3858 - Stability of porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 2- Small intestine (چکیده)
3859 - feeding whole wheat with or without a dietary enzyme or grit to laying hens (چکیده)
3860 - Potentials of dietary Pseudomonas sp. lipase to improve fat digestibility and performance of turkey poults. (چکیده)
3861 - مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغها در سیکل دوم تخمگذاری (چکیده)
3862 - ارزیابی منابع مختلف کلسیمی بر عملکرد مرغ تخمگذار و کیفیت تخم مرغ (چکیده)
3863 - Effect of various calcium sources upon egg shell quality and laying hen performance (چکیده)
3864 - بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی در جوجه های گوشتی (چکیده)
3865 - Effect of microbial phytase on apparent digestibility of amino acids and minerals in diet of female broiler chickens (چکیده)
3866 - effect of low concentration of allatoxin B1 in the diet on performance, blood enzymes and organ weights of broiler chickens (چکیده)
3867 - Effect of acetic acid or citric acid administration in the drinking water on performance and ileal microflora of broiler chickens (چکیده)
3868 - The effect of different levels of fat and L-carnitin on performance and serum composition of broiler chickens (چکیده)
3869 - Study the effect of different levels of L-Carnitin on performance and carcass characteristics of broiler chicks (چکیده)
3870 - Effect of different non starch polysaccharides on performance and intestinsal microflora of young broiler chickens (چکیده)
3871 - effect of dietary dried berberis vulgaris fruit and enzyme on some blood parameters of laying hens fed wheat soybean based diets (چکیده)
3872 - Effect of added extra calcium carbonate into the diets, one hour before starting perid on performance and egg quality of laying hens (چکیده)
3873 - Replacement value of soybean meal with rapeseed meal with or without a dietary NSP-degrading enzyme on performance and thyroid hormones of broiler chickens (چکیده)
3874 - In situ protein degradability of some feedstuffs used on Iranian dairy farms (چکیده)
3875 - Effects of feeding fish meal or fish oil fatty acids on energy balance and plasma concentrations of insulin and insulin-like growth factor binding proteins in early postpartum dairy cows (چکیده)
3876 - Reproductive efficiency and milk production during recent years in Holstein dairy cows: An Iranian case (چکیده)
3877 - The nutrient digestibility (in vitro) of halophytic forage (چکیده)
3878 - Embryo survival and its association with first 60-d cumulative milk yield in Holstein dairy cows (چکیده)
3879 - Effects of feeding menhaden fish meal or Ca salts of fish oil fatty acids on uterine fatty acids composition, COX-2 level and PGF2α production in early lactating cows (چکیده)
3880 - Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable (چکیده)
3881 - Factors affecting days from first breeding to conception (DFBC) in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
3882 - Leptin polymorphism and its association with milk production and plasma glucose in early lactating cows (چکیده)
3883 - Factors affecting days open and days to first insemination in Iranian Holstein cows (چکیده)
3884 - Effects of feeding palm oil fatty acids on blood metabolites in early lactating cows (چکیده)
3885 - The association between postpartum mastitis and days open in Iranian Holstein cows using survival analysis methodology (چکیده)
3886 - Effects of feeding palm oil fatty acids on follicular development in early lactating cows. (چکیده)
3887 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
3888 - Dietary fatty acid supplementation and reproduction in dairy cows (چکیده)
3889 - Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation (چکیده)
3890 - Polymorphism in gene leptin and its relationship to milk production and reproduction traits in Brown Swiss cow (چکیده)
3891 - Ruminal retention time and indigestible dry matter fraction of various Iranian forages measured by in situ technique (چکیده)
3892 - The effects of water injections in wet steam flow in different regions of mini laval nozzle (چکیده)
3893 - Effective reduction of condensation shock strength in two-phase super sonic flow by spraying water droplets at inlet of laval nozzle (چکیده)
3894 - بررسی چگونگی بهبود معادلات رشد قطرات و نحوه تولید آزمایشگاهی آن در ورودی توربین بخار (چکیده)
3895 - Effect of low concentration of aflatoxin B1 in diet on performance, blood enzymes and organ weights of broiler chickens (چکیده)
3896 - اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
3897 - Response of early lactating dairy Holstein cows to diet containing acid treated lucern silage (چکیده)
3898 - The effect of microbial phytase and citric acid on performance, tibia ash, calcium and phosphorous digestibility in broiler chickens (چکیده)
3899 - The effect of different levels f choline and brtaine on broiler performance and carcass characteristics (چکیده)
3900 - Does ascites affect the weight of internal organs in broilers (چکیده)
3901 - Effect of sodium bentonite and comparison of pellet vs mash on performance of broiler chickens (چکیده)
3902 - Effect of dietary Fermacto supplementation on performance, transit time of feed and gut microflora of broiler chickens fed diets low in digestible amino acids (چکیده)
3903 - Effect of feed restriction and energy and protein contents of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
3904 - Effect of different energy and protein content of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
3905 - Interactive effect of sodium bentonite with pigment on performance and egg quality of laying hens from 36-48 weeks of age (چکیده)
3906 - Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep (چکیده)
3907 - Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
3908 - Effects of conjugated linoleic acid on prostaglandin production by bovine endometrial cells (چکیده)
3909 - Effects of feeding palm oil fatty acids on milk production and composition and follicle size in early lactating cows (چکیده)
3910 - Voluntary feed intake, rumen fermentation characteristics and nitrogen retention in Iranian Balouchi sheep fed halophyte forages (چکیده)
3911 - Milk quality improvement in Iran (چکیده)
3912 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and (چکیده)
3913 - Polymorphism in leptin gene and its relation to growth and reproduction traits in Iranian Sistani cows (چکیده)
3914 - بررسی پلی مورفیسم و فراوانی آللی MHC کلاس II (DRB3.2) در گاوهای هلشتاین ایران به کمک PCR-RFLP (چکیده)
3915 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells. (چکیده)
3916 - Effects of clinical mastitis on production and days from first breeding to conception in Holstein cows using survival analysis test. (چکیده)
3917 - Hazard ratios and correlation coefficients of some metabolic variables during the first 30 and cumulative 60 days of lactation and days open in Holstein dairy cows. (چکیده)
3918 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on energy balance and follicular dynamics in early lactating Holstein cows (چکیده)
3919 - The effects of palm oil fatty acids on cervix regression in dairy cows during the first 40 days postpartum (چکیده)
3920 - Effect of first 60-day cumulative milk yield on days open in Holstein dairy cows (چکیده)
3921 - Reasons and timing of cows leaving herd in dairy cows using survival analysis methodology (چکیده)
3922 - Association of prolactin polymorphism with milk fat content in Iranian Sarabi cows (چکیده)
3923 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
3924 - A missense mutation in the bovine leptin gene in Iranian Taleshi cattle (چکیده)
3925 - Chemiical composition, in situ degradable coefficients, ruminal and post-ruminal dry matter and crude protein disappearance of rapeseed meal (چکیده)
3926 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
3927 - Effect of diets containing rapeseed meal or soybean meal on lactating Holstein cow responses (چکیده)
3928 - Effect of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation (چکیده)
3929 - Effect of Se and/or turmeric rhizome powder on growth performance of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
3930 - Effect of turmeric rhizome powder on performance, egg quality and some blood serum parameters of laying hens (چکیده)
3931 - Prediction of nanoparticles’ size-dependent melting temperature using mean coordination number concept (چکیده)
3932 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
3933 - Changes in chemical composition and in vitro DM digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
3934 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
3935 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on total leukocyte and differential counts in transition and early lactating cows (چکیده)
3936 - Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal (چکیده)
3937 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on milk production and composition in early lactating cows (چکیده)
3938 - In situ ruminal degradability of dry matter and crude protein of cottonseed meal containing different fat concentrations (چکیده)
3939 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
3940 - The effect of fat content of sodium hydroxide treated sunower meal on in situ dry matter and crude protein degradation parameters (چکیده)
3941 - Leptin gene polymorphism in Iranian Holstein cows (چکیده)
3942 - The effect of fat content on ruminal and post-ruminal protein disappearance of cottonseed meal using in situ mobile bag and alternative enzymatic procedures (چکیده)
3943 - تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی (چکیده)
3944 - تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
3945 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)
3946 - اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
3947 - Canola meal as a substitute for soybean meal in diet of early lactation Holstein cows (چکیده)
3948 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC (چکیده)
3949 - بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
3950 - The effect of non- fibre carbohydrate on in vitro NDF disappearance of various ruminant feeds (چکیده)
3951 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
3952 - Effect of dietary methionine concentration on some blood metabolites of early lactating Holstein cows (چکیده)
3953 - The effect of fluctuation in rumen pH on Fibrobacter succinogenes population in rumen fluid as (چکیده)
3954 - The effect of oil content of various feed protein sources on in situ and in vitro ruminal and post-ruminal protein disappearance (چکیده)
3955 - In vitro gas production parameters of high fat sunflower meal treated with formaldehyde, sodium hydroxide or exogenous enzyme (چکیده)
3956 - The degradation kinetic of NDF and lignin of sunflower meal containing low or high fat treated with sodium hydroxide (چکیده)
3957 - Analysis of productive life in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
3958 - The relation between in vitro gas production by rumen fungi and protozoa and low fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde (چکیده)
3959 - In vitro gas production of high fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by rumen fungi and protozoa (چکیده)
3960 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
3961 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on blood metabolites in early lactation Iranian Holstein cows (چکیده)
3962 - Effect of close-up fat supplementation on fi rst 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
3963 - The effect of non fiber carbohydrate on in vitro fi rst order NDF disappearance of alfalfa (چکیده)
3964 - Subcutaneous Lipoma in a Neonatal Calf (چکیده)
3965 - Effect of age at fi rst calving on milk production and days open in fi rst-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
3966 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
3967 - Effects of non-fi ber carbohydrates supplementation on some blood metabolites of Holstein steers (چکیده)
3968 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on venous blood gas of Holstein steers (چکیده)
3969 - Ruminal, fecal and urine pH of Holstein steers fed diets containing barley grain and(or) sugar beet pulp (چکیده)
3970 - In situ ruminal degradation of nitrogen fractions of cottonseed and canola meals (چکیده)
3971 - Study the GDF-8 gene polymorphism and association to average daily gain in Iranina Baluchi sheep (چکیده)
3972 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله دانه آفتابگردان (چکیده)
3973 - شناسایی و ردیابی بقایای بافتی اسب سانان در مواد غذایی و خوراک دام و طیور با استفاده از توالی Cytochrome-b (چکیده)
3974 - اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
3975 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
3976 - ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
3977 - تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی (چکیده)
3978 - تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل... (چکیده)
3979 - بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین (چکیده)
3980 - بررسی چند شکلی ژن IGFو ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
3981 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
3982 - بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitro (چکیده)
3983 - اثرات فیزیو لوژیکی کلرید امونیوم , کلرید پتاسیم و کلرید امونیوم+کلرید پتاسیم بر الکترولیتها,PH خون و میزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد (چکیده)
3984 - اثر شرایت محل نگهداری بر عملکرد بره های پرواری نژاد کرمانی (چکیده)
3985 - اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین (چکیده)
3986 - Effects of diets countaining gossypol on spermatogenic tissues of young bulls. (چکیده)
3987 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه حاوی گوسیپول بر خصوصیات منی و هورمون تستوسترون در گوسفند. (چکیده)
3988 - بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک گوسیپول بر بافت بیضه قوچ. (چکیده)
3989 - Effects of gossypol on semen characteristics and testosterone profile in fine-wool rams (چکیده)
3990 - Influence of NH4CL, KCL, and NH4Cl+KCl blood electrolytes and mortality of chicks under acut heat stress (چکیده)
3991 - An investigation of liquid droplet growth in vapour liquid two phase flow in a convergent divergent nozzle (چکیده)
3992 - Current situation of computer aided engineering applications in Iran industry (چکیده)
3993 - شناسایی عوامل مؤثر بر تولید اکسید سرب توسط روش طراحی آزمایشات (چکیده)
3994 - A robust cell vertex jameson solver with refinement of trailing edge boundary for euler transonic flows in turbine cascades (چکیده)
3995 - تأثیر دما و فشار سکون ورودی بر موقعیت ضربه چگالش در یک شیپوره بخار مافوق صوت (چکیده)
3996 - Modification of an engine air intake system (چکیده)
3997 - بررسی اثرات تقطیر بخار بر متغیرهای جریان در شیپوره‌ های همگرا واگرا با استفاده از معادله حالت ویریالی تا ضریب چهارم (چکیده)
3998 - سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت (چکیده)
3999 - موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران (چکیده)
4000 - مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت (چکیده)
4001 - پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان (چکیده)
4002 - بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری (چکیده)
4003 - بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی (چکیده)
4004 - ارزیابی کارآیی و اثربخشی نظام پیشنهادها در برق منطقه ای خراسان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (چکیده)
4005 - شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط (چکیده)
4006 - Application of modified human Eliza Kit for diagnosis of Hydatidosis in sheep (چکیده)
4007 - Muscular coenuorosis in sheep (چکیده)
4008 - Immunization of cattle against H.a.anatolicum tick using gut extract (چکیده)
4009 - Seroepidemilogy of N.caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area (چکیده)
4010 - شناسایی پارامترهای مهم محصول و فرآیند و پیاده سازی کنترل فرآیند آماری (SPC) در فرآیند ماشینکاری تشتک سنسور روغن (چکیده)
4011 - کاهش تلفات در جریان مافوق صوت دوفازی در پره های ثابت توربین بخار از طریق اسپری کردن قطرات آب (چکیده)
4012 - بررسی نحوه اندازه گیری قطر قطرات در جریان دوفازی توربین بخار (چکیده)
4013 - بهینه سازی منحنی پره های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4014 - Structural optimization using optimizer program (چکیده)
4015 - افزایش اندازه حرکت در خروجی پره های ثابت توربین از طریق بهینه سازی پروفیل پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4016 - شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی (چکیده)
4017 - روش اندازه گیری تلفات در پایین دست جریان دوفازی در پره‌های ثابت توربین بخار (چکیده)
4018 - ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران (چکیده)
4019 - Biocontrol of Amaranthus spp. In Europe: state of the art. (چکیده)
4020 - Effects of nitrogen availability and spore concentration on the biocontrol activity of Ascochyta caulina isolates in Chenopodium album. (چکیده)
4021 - Potato late blight management in organic agriculture (چکیده)
4022 - Traditional agriculture in Iran and development challenges for organic agriculture (چکیده)
4023 - The importance of microorganisms in organic agriculture (چکیده)
4024 - Alternative treatments for late blight control in organic potato: Antagonistic micro-organisms and compost extracts for activity against Phytophthora infestans. (چکیده)
4025 - Effects of climate change on growth criteria and yield of Sunflower and Chickpea crops in Iran (چکیده)
4026 - Improvement of late blight management in organic potato production systems in Europe: Field tests with more resistant potato varieties and copper based fungicides. (چکیده)
4027 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
4028 - Impact of organic amendments and compost extracts on tomato production and storability in agroecological systems (چکیده)
4029 - Effects of environmental factors on germination and emergence of swallow wort (چکیده)
4030 - Soil management for sustainable crop disease control: a review (چکیده)
4031 - Effect of cropping systems and crop rotations on weeds (چکیده)
4032 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
4033 - Organic Saffron in Iran: prospects and challenges (چکیده)
4034 - Effects of Sheep grazing on weed control in Saffron fields (چکیده)
4035 - Biological control of Cirsium arvense by using native insects (چکیده)
4036 - اثر گیاهان پوششی، سولاریزاسیون و بستر کاذب بر بیوماس و تراکم علف هرز سوروف (چکیده)
4037 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته (چکیده)
4038 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز (چکیده)
4039 - بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا (چکیده)
4040 - تاثیر رژیم های غذایی بر اسپورزایی، جوانه زنی و تحمل به خشکی اسپور های Fusarium oxysporum ایزوله 507 عامل کنترل میکروبی گل جالیز مصری (چکیده)
4041 - بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
4042 - Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability. (چکیده)
4043 - Biological control in organic agriculture, case study: effect of nitrogen fertility on biocontrol of Chenopodium album by Ascochyta caulina (چکیده)
4044 - Effect of biofertilizers on agronomic criteria of Hyssop-Hyssopus officinalis (چکیده)
4045 - Effect of Integrated Weed Management on Weed (چکیده)
4046 - Allelopathic Potential Effects of Russian Knapweed (چکیده)
4047 - Effect of Planting Date, Weed Control Time and (چکیده)
4048 - Study of Desiccation and Freezing on Vegetative (چکیده)
4049 - Study of Phenological Stages in Russian Knapweed -Acroptilon repens L (چکیده)
4050 - Allelopathic Effects of Sunflower (Helianthus annuus) on Germination and Initial Growth of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) and Common Lambsquarter (Chenopodium album). (چکیده)
4051 - Evaluation of germination of black cumin (Nigella sativa L.) seeds obtained from plants treated with different various biological fertilizers (چکیده)
4052 - The effects of nitrogen and phosphorous biological fertilizers on the growth indices of black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
4053 - اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر (چکیده)
4054 - Biological control of pigweeds (Amaranthus retroflexus L. A. powellii S. Watson and A. bouchonii Thell.) with phytophagous insects, fungal pathogens and crop management (چکیده)
4055 - Effects of environmental factors on germination and emergence of Amaranthus retroflexus L. (چکیده)
4056 - Evaluation of Alternaria alternata for biological control of Amaranthus retroflexus L. (چکیده)
4057 - Biological control of weeds with plant pathogenic fungi. (چکیده)
4058 - نگرش سیستمی به روابط صنعتی (چکیده)
4059 - Effect of Feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on broiler performance and serum electrolytes (چکیده)
4060 - Effect of turmeric rhizome powder on performance and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
4061 - Sand Colic (چکیده)
4062 - بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش (چکیده)
4063 - تعمییر و نگهداری اجزاء مکانیکی هواپیما و زمان باز رسی با استفاده از داده های آماری (چکیده)
4064 - Coagulase negative Staphylococci and Staphylococcud aureus, the main organisms coausing pre and post calving heifer mastitis in a holstein dairy farm (چکیده)
4065 - مفایسه اثرات فلبی-عروقی و تنفسی آتروپین/رومیفیدین و آتروپین/زایلازین دربیهوشی با کتامین در سگ (چکیده)
4066 - بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگی های قبل و پس از جراحی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی در سالن جراحی دانشکده دامپزشکی مشهد (چکیده)
4067 - بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی (چکیده)
4068 - تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
4069 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی (چکیده)
4070 - اثر سطوح مختلف ویتامین E بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
4071 - تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ (چکیده)
4072 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
4073 - بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک (چکیده)
4074 - تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی (چکیده)
4075 - تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration (چکیده)
4076 - اثرات پوشش ایمپلنت، در فرآیند Osseointegration و تحلیل استخوان (چکیده)
4077 - بررسی توزیع آماری بار کلوژر ترک خستگی در نمونه های (CT) (چکیده)
4078 - بررسی روباتهای جوشکار بر روی مسیرهای پیوسته و منحنی الشکل (چکیده)
4079 - شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک (چکیده)
4080 - Correlation Between Crack Growth Rate and Microscopic Fracture Surface of Ti-6Al-4V (چکیده)
4081 - استفاده از روبات متحرک برای جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز (چکیده)
4082 - شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ مهره سر شافت پلوس پژو 405 (چکیده)
4083 - Copper toxicity in confinement-housed ram lambs (چکیده)
4084 - A study of the incidence of bacterial species assiciated with intramammary infections in dairy heifers in Mashhad, Iran (چکیده)
4085 - مقایسه دو روش فحل یابی برای مقایسه دقت و کارایی آنها با استفاده از اندازه گیری پروژسترون چربی شیر (چکیده)
4086 - تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به وزم پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
4087 - ارزیابی باکتریهای گرم منفی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به اورام پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها (چکیده)
4088 - اثرات استفاده از روش آوسینک-سیدر در گیرایی تلقیح، سطوح پروژسترون خون و شیر، میزان پروئین تام خون، آلبومین خون و شیر در روز 5 بعد از تلقیح در گاو هلشتاین (چکیده)
4089 - بررسی شدت آلودگی به باکتریهای سرما گرا در شیر خام تحویلی به سه کارخانه تولید فرآورده های لبتی اطراف مشهد (چکیده)
4090 - تحلیلی بر موازنه منفی انرژی (NEB) و تاثیر آن بر باروری، تولید مثل و بیماری های متابولیک در گاو های شیری (چکیده)
4091 - مفهوم شهر در شعر شفیعی کدکنی (چکیده)
4092 - Analyzing the effects of dental impact coatings and thichness variety on the interface of coating-implant and bone-implant using Finite Element method (چکیده)
4093 - Comparison of the life cycle of Hyalomma anatolicumanatolicum that infested cattle and sheep under laboratory conditions (چکیده)
4094 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
4095 - ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی ، گاوو گوسفند بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای روده ای کنه (چکیده)
4096 - روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش (چکیده)
4097 - بررسی آلودگی سیستی سرکوس اویس در لاشه های گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد (چکیده)
4098 - بررسی درمانگاهی ،پاتولوژی وانگل شناسی ناشی از سیستی سرکوز تنی کولیس در بره های یک گله گوسفند در شهرستان شیروان (چکیده)
4099 - بررسی وضعیت آلودگی شترهای کشتارگاهی مشهد به انگلهای خونی (چکیده)
4100 - بررسی میزان شیوع بابزیایی در اسبهای نژاد ترکمن شهرستان بجنورد (چکیده)
4101 - بررسی وضعیت آلودگی گله های گوسفند و بز شهرستانهای کاشمر و بردسکن به تک یاخته های خونی (چکیده)
4102 - بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر کرمان (چکیده)
4103 - بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر مشهد (چکیده)
4104 - ارزیابی تاثیرات پروتکل Ovsynch-CIDR بر شاخص های تولید مثلی، استرادیول و پروژسترون در مقایسه با یک پروتکل متداول کنترل فحلی در گاو های شیری (چکیده)
4105 - ارزیابی بهداشتی و تعیین هویت باکتریهای جدا شده از شیر خام گاوهای مبتلا به ورم پستان در تعدادی از کاو داری های شهرستان مشهد (چکیده)
4106 - بررسی سرولوژی سقط جنین توکسوپلاسمایی در تعدادی از گله های گوسفند خراسان (چکیده)
4107 - ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای مشتق شده از پیکره نوزاد کنه (چکیده)
4108 - گزارش اولین مورد شناسایی کیست نئوسپورا کانینوم در مغز گوساله سقط شده با استفاده از روش Immunohistochemistry از شهرستان مشهد (چکیده)
4109 - مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره کیست سارکوسیستیس بر موش (چکیده)
4110 - گزارش رخداد آلودگی شدید به هتراکیس گالیناروم و سوبولورا بروکبتی در یکی از مرغداریهای تخمگذار شهرستان مشهد. (چکیده)
4111 - Prevalence of bovine Theileriosis and Anaplasmosis in dairy cattle in mashhad area (چکیده)
4112 - Immunization of rabbits against hyalomma antolicum by using larval , nymphal and adult tick extract (چکیده)
4113 - بررسی اثر کشندگی داروهای سیکلوسپورین،آلبندازول و آئورمکتین بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید (چکیده)
4114 - بررسی تاثیر داروی آلبندازول در موشهای در جلوگیری از کیست هیداتید پس از چالش با پروتواسکولکس (چکیده)
4115 - بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در استان خراسان در سالهای 1370-1382 (چکیده)
4116 - رابطه بین هورمون های تیروئید و تستوسترون در گوسفندان نر از نژاد های تک قلو زا و چند قلوزا (چکیده)
4117 - بررسی وقوع ورم پستان تحت کلینیکی در یک گله گاو شیری و اثرات تزریق پنی سیلین پروکائین با دوز های بالا و پائین در سطح شیر دهی آنان (چکیده)
4118 - Diagnosis of infection dogs with Echinococcus granulosos by Dot-blotting test (چکیده)
4119 - A report of ovine acariasis due to mixed Sarcoptes scabii and Psoroptes ovis in a sheep flocks. (چکیده)
4120 - بررسی اثرات ضد کرمی عصاره بعضی گیاهان دارویی روی پوره های کنه هیالوما (چکیده)
4121 - Carbon Black Production from Thermal Decomposition of of Sub-quality Natural Gas (چکیده)
4122 - Achieve to desired weld bead geometry for the vessel fillet joints in mobile robotic welding (چکیده)
4123 - برنامه ریزی و شبیه سازی جوشکاری رباتیک اتصالات رویهم ورقها در GMAW (چکیده)
4124 - چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا (چکیده)
4125 - تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار (چکیده)
4126 - On the Fatigue Life Preduction of Die-Marked Drillpipes (چکیده)
4127 - Survival Assessment and Fatigue Analysis of Die-Marked Drill Pipes, Using Finite Element Method and Cox Regression Model (چکیده)
4128 - تاثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
4129 - تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
4130 - Effects of Rotating Bending Fatigue of CK45 Stell Test Specimens on Yield Strength, Elongation and Area Reduction (چکیده)
4131 - Sono-sorption of pollutant.. (چکیده)
4132 - The effect of ultrasonic waves.. (چکیده)
4133 - Removal of NI (II).. (چکیده)
4134 - Sonochemistry from sonoluminescence.. (چکیده)
4135 - Sono-sorption as a.. (چکیده)
4136 - Water Softening.. (چکیده)
4137 - Degradation of monochlorophenol... (چکیده)
4138 - The effect of power direct.. (چکیده)
4139 - Ultrasound and sorption... (چکیده)
4140 - Ultrasound and Resine (چکیده)
4141 - A combination (چکیده)
4142 - Ultrasound in combined processes ... (چکیده)
4143 - Higher or lower freq.. (چکیده)
4144 - Removing of.. (چکیده)
4145 - A combination (چکیده)
4146 - Cadmium .. (چکیده)
4147 - بررسی اهمیت سقط جنین توکسوپلاسمایی در یکی از گوسفنداریهای شهرستان گرگان (چکیده)
4148 - A New Approach for the Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
4149 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
4150 - Comparative study of Propylen Polymerization Using Mono supported and Bisupported Titanium-Based Ziegler -Natta Cattalyst (چکیده)
4151 - Syndiotactic Polymerizatin of Styren study of catalyst component and polymerization conditions (چکیده)
4152 - Morphologycal study of spherical Mgcl n Etoh supported Ticl Ziegler-Natta Catalyst for Polymerization of Ethylen (چکیده)
4153 - Homogeneous Polymerization of Ethylen Using an Iron - Based MetalCattalyst System (چکیده)
4154 - preparationof highly active heterogeneous ziegler - natta catalyst for polymerization of ethylen (چکیده)
4155 - ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
4156 - Zegler Natta / Metallocen Hybrid Catalyst for Ethylen Polymerization (چکیده)
4157 - Axial compressive strength of reinforced concrete columns wrapped with Fiber Reinforced Polymers (FRP) (چکیده)
4158 - Behavior of coupling beams Strengthened with CFRP Sheets (چکیده)
4159 - Effect of cyclic loading on punching shear strength of slabs strengthened with CFRP sheets (چکیده)
4160 - Development/splice length of reinforcing bars (چکیده)
4161 - Bond strength of glass fiber reinforced polymer reinforcing bars in normal and self-consolidation concrete (چکیده)
4162 - تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای (چکیده)
4163 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
4164 - Top bar effect of steel bars in self-consolidating concrete-SCC (چکیده)
4165 - Modeling of slurry polymerization of ethylene using a soluble Cp2ZrCl2/MAO catalytic system (چکیده)
4166 - تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
4167 - تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
4168 - بررسی اثر کشندگی اسید فرمیک روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید (چکیده)
4169 - تعیین بابزیا اویس در کنه های ناقل با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (چکیده)
4170 - A serologic study of neosporosis associated with abortion in dairy cattle in mashhad asrea (چکیده)
4171 - A serologic study of toxoplasmosis abortion in sheep in mashhad asrea (چکیده)
4172 - Attemted transmission of Babesia ovis by Rhipicephalus sanguineus and Hyalomma Marginatum (چکیده)
4173 - بررسی وضعیت آلودگی کرمهای دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی (چکیده)
4174 - بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی (چکیده)
4175 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
4176 - The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE (چکیده)
4177 - چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد (چکیده)
4178 - A More Comprehensive Modeling of Atomic Force Microscope Cantilever (چکیده)
4179 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Plates in Cylindrical Bending under Thermomechanical Loadings Based on a Layerwise Theory (چکیده)
4180 - Higher-Order Coupled and Uncoupled Analyses of Free Edge Effect of Piezoelectric Laminates under Mechanical Loadings (چکیده)
4181 - Mechanically Induced Trabecular Bone Remodeling Including Cellular Accommodation Effect: a Computer Simulation (چکیده)
4182 - Punching shear strength of reinforced concrete slabs strengthened with glass fiber-reinforced polymer laminates. Paper by Cheng-Chin Chen and Chung-Yan Li, Discussion (چکیده)
4183 - تهیه کاتالیست خیلی فعال زیگلر ناتا ا.ر عوامل مختلف بر فعالیت کاتالیست (چکیده)
4184 - ساخت کاتالیزور متالوسن برای پلیمریزاسیون پلی استایرن سندیو تاکتیک (چکیده)
4185 - Comparative Effect of Temparature and Pressure on EPM........... (چکیده)
4186 - Comparative Effect of temperature and pressure on EPM using Mono and Bi supported Zeigler Natta Catalyst (چکیده)
4187 - Morphological Developmemt of Heterogenous Zeigler Natta Catal. Leading to Spherical Particles for Polymerization of PP (چکیده)
4188 - Modeling of Slurry Polymerization of Ethylen Using Soluble Cp... Catalyst System (چکیده)
4189 - Crack propagation analysis in concrete gravity dams using fracture mechanics concepts (چکیده)
4190 - Effect of Monomer and..../ Catalyst Concentration.............................. (چکیده)
4191 - Homogeniose Polymerization of Ethylen Using an Iron- Based Metal Catalyst System (چکیده)
4192 - Removal of Lead and .... (چکیده)
4193 - بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
4194 - بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن (چکیده)
4195 - تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP (چکیده)
4196 - استفاده از ورق های CFRP برای افزایش مقاومت برش پانچینگ دالهای تخت (چکیده)
4197 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)
4198 - بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن (چکیده)
4199 - ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی (چکیده)
4200 - Investigation of Ethylen Polymer (چکیده)
4201 - ساخت کاتالیزور متالوسن جهت (چکیده)
4202 - بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
4203 - ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن (چکیده)
4204 - Flexural Vibration of Timoshenko Beams, Using Distributed Lumped Modeling Technique (چکیده)
4205 - Carbon nanotube-reinforced composites: frequency analysis theories based on the matrix stiffness (چکیده)
4206 - Nonlinear dynamic modeling of surface defects in rolling element bearing system (چکیده)
4207 - In vitro production parameters of Sesame (Sesamum indicum) stover treated with sodium hydroxide and/or urea (چکیده)
4208 - Chemical composition, in situ ruminal degradability and post-ruminal disappearance of dry matter and crude protein from the halophytic plants Kochia scoparia, Atriplex imorphostegia, Suaeda arcuata and Gamanthus gamacarpus (چکیده)
4209 - Effect of Diets Containing Anionic Salts or Hydrochloric Acid Treated Alfalfa Silage on Blood and Urine Acid-Base Properties of Holstein Dry Cows (چکیده)
4210 - Comparison of Techniques to Determine the Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Various Oilseed Meals (چکیده)
4211 - Multi - Expert Disease Diagnosis System (چکیده)
4212 - معرفی نرم افزار sugars برای استفاده فنی و اقتصادی در صنایع قند (چکیده)
4213 - کاهش اتلاف انرژی در صنعت قند (چکیده)
4214 - Modeling and Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints under free vibrations (چکیده)
4215 - Separation of Fracture Modes in Functionally Graded Material Beams (چکیده)
4216 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Plates Subjected to Free Vibration (چکیده)
4217 - Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates Using Simulated Annealing and FEM (چکیده)
4218 - Nonlinear Edge Effect Analysis Of Laminated Beams With Piezoelectric Layers (چکیده)
4219 - Rotors Frequency and Time Response of Torsional Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)
4220 - تعیین موقعیت مناسب سیبک فرمان خودرو در سیستم های فرمان رک و پینیون (چکیده)
4221 - کنترل فعال ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
4222 - Improved Broiler Chick Performance by Dietary Supplementation of Organic Zinc Sources (چکیده)
4223 - مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی (چکیده)
4224 - A novel iron (III)-PVC membrane potentiomeric sensor based on N-(2- Hydroxyethyl) ethylenediamine-N,N,N (چکیده)
4225 - The Effect of Acetic and Lactic Acid on the Oil Uptake, Texture and Color of Rice (Sang Tarom) During Cooking (چکیده)
4226 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن (چکیده)
4227 - راههای موثر بر جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانهای مسکونی ایران (چکیده)
4228 - بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در صنعت قند (چکیده)
4229 - مزایای استفاده از بخار super heat برای خشک کردن مواد غذایی با مطالعه خاص بر روی تفاله چغندر قند (چکیده)
4230 - تولید پروتئاز قلیائی توسط باسیلوس جدا شده از خاک در شرایط کشت غیر مداوم (چکیده)
4231 - بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند خشک کردن مواد غذایی با امواج مایکروویو (چکیده)
4232 - افزایش تولید پروتئاز توسط یک گونه باسیلوس طی تخمیر غیر مداوم توام با خوراک دهی (چکیده)
4233 - اندازه گیری تغییرات نقطه ذوب ذرات نانومتری Pb پخش شده در زمینه A1 (چکیده)
4234 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
4235 - بررسی تأثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص ترمودینامیکی زمینه پلی اتیلن (چکیده)
4236 - Steam batch fluidized bed dryers modeling by recurrent neuro - fuzzy networks (چکیده)
4237 - بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
4238 - Fed - batch fermentation of bacilus sp. L2 for alkaline protease production using different feeding strategies (چکیده)
4239 - طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی (چکیده)
4240 - کاربرد لوله های حرارتی در سیستم های بازیافت حرارتی (فرآیند های خشک کن، سرد کن و رطوبت زدایی در صنایع غذایی) (چکیده)
4241 - Producing stable emulsion by ultrasound with emphasis on the use of Taguchi statistical methodology: a new approach (چکیده)
4242 - حذف کروم از محلول های آبی به کمک ضایعات کشاورزی (چکیده)
4243 - The application of heat pipe for desiginig uniform temperature batch reactor (چکیده)
4244 - تعیین ضریب نفوذ مؤثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال (چکیده)
4245 - مدلسازی خشک کن بستر سیال Batch با شبکه های عصبی با پسخور (چکیده)
4246 - تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد (چکیده)
4247 - Rumen and post-abomasal disappearance in lactating cows of amino acids and other components of barley grain treated with sodium hydroxide, formaldehyde or urea (چکیده)
4248 - Effect of heat processing on ruminal degradability and intestinal disappearance of nitrogen and amino acids in Iranian whole soybean (چکیده)
4249 - Effects of Wheat-Soybean Meal Based Diet Supplementation with Vitamin A, Vitamin E and Zinc on Blood Cells, Organ. Weights and Humoral Immune Response in Broiler Chickens. (چکیده)
4250 - Investigation of Geyser Boiling Phenomenon in a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
4251 - بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال (چکیده)
4252 - تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلن (چکیده)
4253 - Influence of Dietary Zeolite Supplementation on the Performance and Egg Quality of Laing Hens Fed Varying Levels of Calcium and Nonphytate Phosphorus (چکیده)
4254 - ایجاد موتاسیون و بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز غذایی از آسپرژیلوس اوریزه (Aspergillus Oryzae) (چکیده)
4255 - بررسی تغییرات ویژگیهای پودر سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو (چکیده)
4256 - بررسی واکنشهای قهوه ای شدن و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی و میزان ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو (چکیده)
4257 - بررسی تأثیرات درجه حرارت و سرعت جریان هوا در خشک کردن صنعتی آویشن گونه برگ باریک روی مقادیر کمی اسانس استحصالی (چکیده)
4258 - بررسی چگونگی افزایش زمان ماندگاری عدس با استفاده از فرآیند آب داغ (چکیده)
4259 - Effects of rotary inertia and gyroscopic momentum on the flexural vibration of rotating shafts using hybrid modeling (چکیده)
4260 - The Mechanism of Fries Rearrangement and Acylation Reaction in Polyphosphoric Acid (چکیده)
4261 - Efficient Synthesis of Macrocyclic Diamides (چکیده)
4262 - Efficient Synthesis of 1,4-Dihydroxy-9 (10H)- Anthracenone (چکیده)
4263 - A Convenient Synthesis of Macrocyclic Diamides (چکیده)
4264 - Crown Ethers As new Catalysts in the Highly Regioselective Halogenative Cleavage of Epoxides with Elemental Halogen (چکیده)
4265 - A Convenient Synthesis of Azobenzo-Crown Ethers (چکیده)
4266 - Mercury (II) – Ion Selective Electrode Based on Dibenzo Diazathia-18- Crown –6- dione (چکیده)
4267 - Electrocatalytic Reduction of Dioxygen at the Surface of Glassy Carbon Electrodes Modified By Some Anthraquinone Substituted Podands (چکیده)
4268 - Zinc-Selective Membrane Potentiometric Sencor Based on A Recently Synthesized Benzo-Substituted Macrocyclic Diamides (چکیده)
4269 - Strontium-Selective Membrane Electrodes Based on Some Recently Synthesized Benzo-Substituted Macrocyclic Diamides (چکیده)
4270 - Copper (II)-Selective Membrane Electrode Based on A Recently Synthesized Macrocyclic Diamides (چکیده)
4271 - A Novel and Efficient Synthesis of New Dixanthones (چکیده)
4272 - P2O5 / SiO2 as An Efficient Reagent For Esterification of Phenols In Dry Media (چکیده)
4273 - Differential Pulse Polarographic Study of Mercury Complexes with Some Benzo-Substituted Macrocyclic Diamides In Binary Nitromethane + Dimethylformamide Mixtures (چکیده)
4274 - An Easy Method for the Generation of Amides from Ketones by A Beckmann Type Rearrangement Mediated by Microwave (چکیده)
4275 - Improvement of Selectivity in the Fries Rearrangement and Direct Acylation Reactions by Means of P2O5 / SiO2 Under Microwave Irradiation in Solvent-Free Media (چکیده)
4276 - A Facile Synthesis of (S)-(-)- Propranolol (چکیده)
4277 - o-Phenylenediamine as a New Catalyst in the Highly Regioselective Conversion of Epoxides to Halohydrins with Elemental Halogens (چکیده)
4278 - P2O5 / SiO2 as a Mild and Efficient Reagent for Acylation of Alcohols, Phenols, and Amines, (چکیده)
4279 - U-Bending Analysis with an Emphasis on Influence of Hardening Models (چکیده)
4280 - تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو (چکیده)
4281 - Analytical Determination of Free Edge Stresses in Composite Laminates with Piezoelectric Layers (چکیده)
4282 - Studies on Dynamic Behavior of Functionally Graded Hollow Cylinders (چکیده)
4283 - Analytical Determination of Free Edge Stresses in Composite Laminates with Piezoelectric Material Properties (چکیده)
4284 - Mechanically Induced Trabecular Bone Remodeling Including Cellular Accommodation Effect (چکیده)
4285 - حسابداری زیست محیطی (چکیده)
4286 - Phosphorous Pentoxide-Montmorillonite K-10 as Catalyst for the Preparation of 1, 1-Diacetates Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
4287 - Phosphorus Pentoxide as an Efficient Catalyst for the Tetrahydropyranylation of Alcohols under Solvent-Free Conditions (چکیده)
4288 - Efficient Synthesis of Macrocyclic Dilactam Crown Ethers by Fast Addition Method (چکیده)
4289 - Microwave-Assisted Cleavage of Epoxides with Amines in the Presence of the Catalytic Zn(OAc)2/1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane :ZnBBATOH (چکیده)
4290 - Preparation of 1,5-Fused Tetrazoles under Solvent-Free Conditions (چکیده)
4291 - Zn(OAc)2 / Podand Catalyzed Ring Opening of Epoxides By Aromatic Amines under Solvent-Free Conditions (چکیده)
4292 - Regioselective Synthesis of E-Oximes Catalyzed by Ferric Chloride under Solvent Free Conditions (چکیده)
4293 - P2O5 / SiO2 as an Efficient Reagent for Selective Deprotection of 1,1-Diacetates Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
4294 - Microwave-Assisted Efficient One-Pot Synthesis of Nitriles from Aldehydes in the Presence of the P2O5 / SiO2 in Solvent-Free Media (چکیده)
4295 - P2O5 / SiO2 as an Efficient Reagent for the Preparation of Z-Aldoximes Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
4296 - Silica sulfuric acid as a reusable catalyst for the conversion of ketones into amides by a Schmidt reaction under solvent-free conditions (چکیده)
4297 - Intramolecular hydrogen bonding in 2-nitromalonaldehyde: Infrared spectrum and quantum chemical calculations, (چکیده)
4298 - Vibrational Assignment and Structure of Benzoylacetone: A Density Functional Theoretical Study (چکیده)
4299 - Ferric Hydrogensulfate Catalysed Schmidt Reaction of Ketones to Amides Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
4300 - P2O5 / SiO2 Catalyzed One-Pot Synthesis of Amides from Ketones via Schmidt Reaction under Microwave Irradiation in Dry Media (چکیده)
4301 - Efficient synthesis of dihydrazide crown ethers by fast addition method (چکیده)
4302 - Methimazole-disulfide as an Anti-Thyroid Drug Metabolite Catalyzed the Highly Regioselective Conversion of Epoxides to Halohydrins with Elemental Halogens (چکیده)
4303 - Isolation of intermediates in the synthesis of thieno[2,3-d]pyrimidine-2, 4(1H,3H)-diones using microwave irradiation (چکیده)
4304 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for the synthesis of 14-aryl- or alkyl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes (چکیده)
4305 - Selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols using P2O5/SiO2 under solvent-free conditions and their depyranylation (چکیده)
4306 - Fe(HSO4)3 as an inexpensive, eco-friendly, heterogeneous and reusable catalyst for acetal/ketal formation and their facile regeneration (چکیده)
4307 - Selective and convenient protection of aldehydes as azines under solvent-free conditions (چکیده)
4308 - Facile Synthesis of 2-anilinopyrimido [4,5-e][1,3,4]-Thiadiazines (چکیده)
4309 - Synthesis of some new 2-arylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one derivatives (چکیده)
4310 - Synthesis of some new macrocyclic bis-sulfonamides by fast addition method (چکیده)
4311 - کنفرانس بین المللی - آموزش اخلاق حسابداری بر اساس ویژگی های شخصیتی - مطالعه موردی ماکیاولیزم (چکیده)
4312 - کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت (چکیده)
4313 - حسابداری محیط زیست (چکیده)
4314 - بررسی روشهای سنتی و نوین در ارزیابی طرحهای سرمایه ای (چکیده)
4315 - تغییر نگرش در نحوه آموزش حسابداری (چکیده)
4316 - گزارشگری مالی و دیدگاه استفاده کنندگان برون سازمانی (چکیده)
4317 - Academic and Business Dishonesty : A comparison of Iranian and Australian Accounting Students. (چکیده)
4318 - Analytical Solution for Nonlinear Bending of FGM Plates by a Layerwise Theory (چکیده)
4319 - Computer Simulation of Trabecular Bone Remodeling: Role of Cellular Accommodation in Time-Dependent Simulations (چکیده)
4320 - A Study of Piezoelectric Laminated Composite Beams Subjected to Electro-Mechanical Loadings (چکیده)
4321 - Ant Colony Optimization of Hybrid Laminates for Minimum Cost and Weight (چکیده)
4322 - Computer Simulation of Bone Remodeling Model Including Cellular Accomodation Effect (چکیده)
4323 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
4324 - Ant Colony Optimization Applied to Discrete and Continuous Structural Problems (چکیده)
4325 - تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی هوشمند با روش نوین حل دقیق (چکیده)
4326 - Frequency Analysis of Atomic Force Microscopy Cantilevers in a Dynamic Mode Considering Tip Mass and Moment of Inertia (چکیده)
4327 - Analytical Study of Piezoelectric Actuated Laminates under Transverse Loading (چکیده)
4328 - Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Subjected to Mechanical and Thermal Loadings (چکیده)
4329 - Theorical Analysis of Piezoelectric Hybrid Plates (چکیده)
4330 - Non-linear Bending Response of Functionally Graded Beams Under Transverse Loads (چکیده)
4331 - ارائه روش نوین حل دقیق در تحلیل استاتیکی صفحات مرکب هوشمند با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
4332 - بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سازه های کامپوزیتی (چکیده)
4333 - Optimal Design of Sandwitch Composite Laminates for Minimum Cost and Maximum Frequency Using Simulated Annealing (چکیده)
4334 - Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates with Minimum Cost and Maximum Frequency (چکیده)
4335 - تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
4336 - Frequency and Time Response of Rotors Longitudinal Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)
4337 - Analytical Stress Analysis of Rotating Beam Due to Material Discontinuities (چکیده)
4338 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Laminates Subjected to Transient Vibration (چکیده)
4339 - Analytical Solution of Strain Energy Release Rate in Cracked Functionally Graded Bimaterial Beams (چکیده)
4340 - A Heuristic Algorithm Approach for Free Vibration Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints (چکیده)
4341 - Non-Linear Analysis of Interlaminar Stresses in Composite (چکیده)
4342 - عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری (چکیده)
4343 - عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
4344 - ساختار ظرفیت پس انداز روستایی در ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
4345 - کارآیی اعطای وام به کشاورزان هزینه های پنهان وام (چکیده)
4346 - بررسی سازه های موثر بر پس انداز روستائیان: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
4347 - A comparison between bond strength of steel and GFRP bars in self-consolidating concrete (SCC) (چکیده)
4348 - تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی: مطالعه موردی در استان فارس (چکیده)
4349 - اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگین (چکیده)
4350 - مبانی بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
4351 - تکنولوژی جدید مبدل های حرارتی صفحه ای در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
4352 - حل معادلات ارتعاشات غیرخطی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی (چکیده)
4353 - محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال (چکیده)
4354 - ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر (چکیده)
4355 - بررسی پدیده آشوب در ارتعاشات غیر خطی gear rattle در گیربکس دستی اتومبیل (چکیده)
4356 - طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل (چکیده)
4357 - تحلیل مودال کامل یک خودرو سواری (چکیده)
4358 - مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4359 - تحلیل فرکانسی سازه های هوایی دارای ترک عرضی (چکیده)
4360 - مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیر خطی چرخ هواپیما (چکیده)
4361 - بهبود روش ردیابی ترک در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
4362 - ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی (چکیده)
4363 - مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با اعمال معادله مومنتوم کوپله دی کاپلر و باریکه اینرسی (چکیده)
4364 - آنالیز فرکانس بالای تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی با در نظر گرفتن جرم و اینرسی دورانی تیپ (چکیده)
4365 - محاسبه پاسخ فرکانسی در سیستم های غیر خطی چرخ دنده ای (چکیده)
4366 - عیب¬یابی یاتاقان¬های غلتشی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه¬عصبی SVM “ (چکیده)
4367 - پیش بینی لقی بهینه در فرایند پولک زنی با کمینه کردن ارتفاع پلیسه (چکیده)
4368 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
4369 - شبکه‏های‏ عصبی مبتنی بر خوشه‏سازی فازی، رویکردی شهودی در آسیب‏یابی سیستمهای مکانیکی (چکیده)
4370 - مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی تئوری و شبیه سازی (چکیده)
4371 - مطالعه، بررسی و مدلسازی خطی دسته موتورهای هیدرولیکی (چکیده)
4372 - پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی (چکیده)
4373 - بررسی ارتعاشات کابل کیلومتر شمار پژو RD (چکیده)
4374 - بهینه سازی سریع ارتعاشات پیچشی سیستم انتقال قدرت خودرو (Clonk) به کمک مدلسازی آماری.... (چکیده)
4375 - مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling) (چکیده)
4376 - یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار با استفاده از روش مدلسازی گسترده-متمرکز (Hybrid Modeling) (چکیده)
4377 - تحلیل فرکانسی میل گاردان اصلاح شده خودروی پژو RD (چکیده)
4378 - فناوری امولیتورها Emulator)) در بهینه سازی سریع * (چکیده)
4379 - NONLINEAR MODELING OF HYDRAULIC ENGINE MOUNTS USING COUPLED MOMENTUM EQUATIONS OF DECOUPLER AND INERTIA TRACK (چکیده)
4380 - Dynamic Modeling of Chaotic Response of Bearing Systems due to Surface Defects (چکیده)
4381 - Vibration control in machine tools using time delay resonator absorber (چکیده)
4382 - Prediction of Ductile Fracture in Sheet Metal Blanking Process Including Thermal Effects (چکیده)
4383 - Investigation the effect of internal radial clearance on the nonlinear dynamic response of a balanced rotor supported by deep groove ball bearings (چکیده)
4384 - TIMOSHENKO FREQUENCY ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES USING AS FIBERS IN COMPOSITE MATERIALS (چکیده)
4385 - Prediction of Ductile Damage in Sheet Metal Blanking Process Including the Thermo Mechanical Coupling (چکیده)
4386 - A Practical Method for Multi-Fault Diagnosis of Rolling Element Bearings using Discrete Wavelet Transform and Support Vector Machine (چکیده)
4387 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS USING HYBRID MODELING (چکیده)
4388 - AN APPROACH TO THE ELASTIC COLUMN BUCKLING WITH ALLOWANCE FOR SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA s (چکیده)
4389 - Distributed-lumped analysis for bending critical speeds (چکیده)
4390 - HIGH FREQUENCY ANALYSIS OF A NON-CONTACT ATOMIC FORCE MICROSCOPY MICROCANTILEVER (چکیده)
4391 - PREDICTION OF OPTIMUM PUNCH-DIE CLEARANCE BY MINIMIZING THE BURR HEIGHT (چکیده)
4392 - HYBRID MODELING FOR FLEXTURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFT * (چکیده)
4393 - EFFECTS OF AXIAL LOAD ON WAVE PROPAGATION IN DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBES USED AS A FLEXIBLE TIP IN AFM * , (چکیده)
4394 - Prediction of Optimum Punch-Die Clearance (چکیده)
4395 - Frequency Response of Longitudinal Vibration Using Distributed-Lumped Modelling Technique (چکیده)
4396 - Fuzzy distributed-lumped modeling with application on uncertain dynamic analysis of a power transmission system (چکیده)
4397 - PREDICTION OF DRIVESHAFT RESONANT FREQUENCIES USING s THE TRANSFER MATRIX METHOD (چکیده)
4398 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS BY FREQUENCY DOMAIN HYBRID MODELLING * (چکیده)
4399 - Modelling and simulation of turning process (چکیده)
4400 - 3D Topology Optimization using Evolutionary Structural Optimization (ESO (چکیده)
4401 - Prediction of driveshaft resonant frequencies using the Transfer Matrix Method (چکیده)
4402 - Frequency response of torsional vibration using distributed-lumped modeling technique * (چکیده)
4403 - Optimization of vehicle driveline vibrations using genetic algorithm (GA) (چکیده)
4404 - Torsional Vibration of Vehicular Driveline (Application to Shuffle (چکیده)
4405 - Low-frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in shuffle (چکیده)
4406 - بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815 (چکیده)
4407 - تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری (چکیده)
4408 - شبییه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
4409 - Prediction of Temperature distribution during semi-solid forward extrusion by using finite volume method (چکیده)
4410 - بررسی اثر نرخ کرنش بر خواص مکانیکی و سطوح شکست فولاد St52 (چکیده)
4411 - بررسی تاثیر پارامترهای نرخکرنش و کاهش سطح مقطع ناشی از Temper Rolling بر پدیده نقطه تسلیم در فولاد (چکیده)
4412 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
4413 - بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره (چکیده)
4414 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک بر چقرمگی شکست نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
4415 - اثر کار مکانیکی بر ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 7020 (چکیده)
4416 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات آلومینا با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی و ارزیابی خواص مکانیکی آن (چکیده)
4417 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات Al2O3 و SiC با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی (چکیده)
4418 - بررسی اثر مقدار مس برروی خواص مکانیکی و ریزساختار ماده دندانی آمالگام (چکیده)
4419 - پیش بینی رفتار HDPE در آزمایش دیلاتومتری با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (چکیده)
4420 - پیش بینی سختی در نقاط مختلف نمونه آزمایش جامینی به کمک شبیه سازی رایانه ای و تحلیل فاکتور کوئنچ (چکیده)
4421 - ساخت فوم آلومینیمی به روش متالورژی پودر با استفاده از مواد پلیمری و بررسی ریز ساختار آن (چکیده)
4422 - بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم\" (چکیده)
4423 - Effect of nanometric calcium carbonate on scratch deformation of (چکیده)
4424 - Study of Scratch Resistance in Homo- and Co- Polypropylene Filled with Nanometric Calcium Carbonate (چکیده)
4425 - A study on the role of CNT content on physical properties of PE/CNT nanocomposites (چکیده)
4426 - بررسی اثر Aspect Ratio روی رفتار شکست ماده مرکب Al/C (چکیده)
4427 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
4428 - تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته (چکیده)
4429 - تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان (چکیده)
4430 - عوامل کیفی موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing (چکیده)
4431 - برآورد تابع تولید و تعیین کارایی اقتصادی شالیکاران در سوادکوه (چکیده)
4432 - مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواری (چکیده)
4433 - توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی (چکیده)
4434 - رکود بازار مرکبات مازندران: پیامدها و راه حل ها (چکیده)
4435 - بررسی رابطه مبادله بازرگانی و نقش آن در صادارت (چکیده)
4436 - عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی) (چکیده)
4437 - ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
4438 - تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه (چکیده)
4439 - بررسی بازاریابی خرما: مطالعه موردی بم (چکیده)
4440 - مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران (چکیده)
4441 - برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران (چکیده)
4442 - فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک (چکیده)
4443 - بررسی مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در منطقه خاورمیانه (چکیده)
4444 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
4445 - بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند (چکیده)
4446 - تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف (چکیده)
4447 - بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
4448 - اقتصاد محصولات GM: تئوری، کارکردها و سنجش نگرش (چکیده)
4449 - ارزیابی عملکرد سیاست حمایتی بیمه بر کارایی و برابری تولیدکنندگان چغندرقند استان خراسان (چکیده)
4450 - بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد (چکیده)
4451 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
4452 - استراتژی های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران: پیشنهاد طرح بانک مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
4453 - بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (چکیده)
4454 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)
4455 - کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی) (چکیده)
4456 - کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان (چکیده)
4457 - راهبردهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران: پشنهاد طرح ایجاد بانک مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
4458 - اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
4459 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت تعاونی های روستایی استان مازندران: کاربرد الگوی توبیت (چکیده)
4460 - بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی (چکیده)
4461 - برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان (چکیده)
4462 - ارزیابی شبکه بازاررسانی لوبیا در شهرستان مشهد (چکیده)
4463 - ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان (چکیده)
4464 - بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
4465 - بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در خاورمیانه (چکیده)
4466 - بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید (چکیده)
4467 - تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان (چکیده)
4468 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
4469 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
4470 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
4471 - تاثیر اقلیم و بیمه بر توزیع درآمدی چغندکاران استان خراسان (چکیده)
4472 - Demands and Preferences for Organic Foods: A survey study in Mashhad, Iran (چکیده)
4473 - A model for pre- estimation of production of organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province (چکیده)
4474 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry-farmed Wheat in Iran (A case study) (چکیده)
4475 - مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا (چکیده)
4476 - شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن (چکیده)
4477 - پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی (چکیده)
4478 - مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی (چکیده)
4479 - On the Estimate of Mean Activity Durations in PERT Networks (چکیده)
4480 - Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulation (چکیده)
4481 - A Study of Optimal Dimensioning of Queues with respect to Social and Individual Profit (چکیده)
4482 - Production Planning in Fuzzy Environment (چکیده)
4483 - مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار (چکیده)
4484 - کاربرد نظزیه فازی در برنامه ریزی تولیدی (چکیده)
4485 - کنترل کیفیت سیستم M/G/1 (چکیده)
4486 - روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی (چکیده)
4487 - طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C (چکیده)
4488 - مولد فرایند پواسون زمان متغیر (چکیده)
4489 - Production Planning in Fuzzy Environment (چکیده)
4490 - مولد برنامه شبیه سازی (چکیده)
4491 - یک روش علمی جهت ارزیابی گروههای کاری انعطاف پذیر (چکیده)
4492 - The Efficiency of saffron’s marketing channel in Iran (چکیده)
4493 - Evaluating the effects of production inputs and insurance protection policy on income equality of wheat producers in Khorasan provinces (چکیده)
4494 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
4495 - Application of game theory to compare the effect of market sale and contract strategies on agricultural yield in Iran (A Case Study of Tomato) (چکیده)
4496 - Investment and Adjustment Costs In the Iranian Agriculture (چکیده)
4497 - بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی (چکیده)
4498 - الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). (چکیده)
4499 - Applying Minimum Regret Criteria for Evaluation Farm Product Selling Time in Iran (چکیده)
4500 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
4501 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
4502 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
4503 - Macroeconomic Policies and the Best Environmental-Oriented Policy in Agricultural sector of Iran(Case of Soil Erosion). (چکیده)
4504 - A Dynamic Ex ante Input Demand Model with Application to Western Canadian Agriculture (چکیده)
4505 - Evaluation of agricultural advisory services effects on Sugar beet in Razavi Khorasan province (چکیده)
4506 - Estimation the supply and demand gap of export credit and determining the factors influencing on it (چکیده)
4507 - Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran) (چکیده)
4508 - Effect of credit accessibility of farmers on agricultural investment and investigation of policy options in Khorasan-Razavi province (چکیده)
4509 - The farm-retail Iran s beef marketing margin model (چکیده)
4510 - بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای M/M/1/K (چکیده)
4511 - نقش شبیه سازی در اداره کارآمد واحدهای تولیدی (چکیده)
4512 - مساله استقرار تجهیزات و مکانیابی (چکیده)
4513 - طراحی یک نرم افزار شبیه ساز شی گرا و کاربرد آن (چکیده)
4514 - Simulation-optimization of buffer size in Mashhad Wheel Manufacturing Company (چکیده)
4515 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
4516 - On fuzzy Time-cost Tradeoff Problem (چکیده)
4517 - On the Discrete time, cost and quality trade-off problem (چکیده)
4518 - برنامه ریزی تولیدی دو قیدی به کمک منطق فازی (چکیده)
4519 - الگوریتم غربالی در برنامه ریزی تولیدی در صنعت کارتن (چکیده)
4520 - کنترل کیفیت سیستم M/M/1 و تاثیر کنترل کیفیت در پیش بینی ظرفیت سیستم (چکیده)
4521 - A Parallel Simulation of a Road Network for Evacuation Modelling (چکیده)
4522 - بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای GI/G/1/K (چکیده)
4523 - Multi-Objective Heuristic Algorithm for the Routing School Buses Problem (چکیده)
4524 - زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی (چکیده)
4525 - بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پایه پلی اتیلن تقویت شده با نانو لوله کربنی تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی (چکیده)
4526 - Effect of nano SiC particles on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
4527 - Manufacturing Parameter Variation in Automotive Driveline (چکیده)
4528 - Role Of Surfactant On Fracture Toughness Of High Density Poly Ethylene/Caco3 Nanocomposites (چکیده)
4529 - بررسی اثر درصدحجمی SiC و نیروی فشرده سازی پودر بر فرآیند اکستروژن مستقیم کامپوزیت متالورژی پودر Al/SiC (چکیده)
4530 - بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
4531 - پیش بینی سرعت سرد شدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (چکیده)
4532 - بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 (چکیده)
4533 - تولید نانوکامپوزیت Al-Al2O3 با استفاده از تکنیک آسیاکاری و بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی (چکیده)
4534 - بررسی نقش پارامترهای موثر بر روی خواص حرارتی و مورفولوژی پلی اتیلن (چکیده)
4535 - A Study On The Role Of Multi Wall Carbon Nano Nanotube On Tensile Properties Of Epoxy Nanocomposite (چکیده)
4536 - Production of Polyethylene/Carbon Nanotube Nanocomposite Using Mechanical Milling Process and Investigation of its Microstructure (چکیده)
4537 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)
4538 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
4539 - HISTOLOGICAL evaluation of curcuma longa-Ghee formulation hyaluronic acid on gingival healing in dog (چکیده)
4540 - Reproductive Cycle of the Sea Urchin Echinometra mathaei. (Echinodermatidea: Echinoidea) in Bostaneh, Persian Gulf, Iran (چکیده)
4541 - The Ultra Structural Study of Blastema in Pinna Tissues of Rabbits with Transmission Electron Microscope (چکیده)
4542 - Comparision between phonological priming and semantic priming in the short verbal memory span (چکیده)
4543 - Pragmatic view vs. paradigmatic view in educational research methodology: A critical approach to mixed method (چکیده)
4544 - Study of fracture mechanisms of a Ni-Base superalloy at different temperatures (چکیده)
4545 - تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
4546 - Globalization and Localization: the Paradox of Centralization and Decentralization in Curriculum (چکیده)
4547 - Comparing critical thinking of nursing students studying in different years of the baccalaureate program (چکیده)
4548 - A critical view to the web-based design for teaching critical thinking (چکیده)
4549 - Approximate reasoning and rule based knowledge: Towards a Compromise In Educational Research (چکیده)
4550 - The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs (چکیده)
4551 - Methodological theory and educational research: a critical approach (چکیده)
4552 - Qualitative method and paramathematics: toward a compromise in educational research (چکیده)
4553 - from teaching to learning in higher education: towards an approach tp quality of education in Iran (چکیده)
4554 - افشا گری در گزارشهای مالی (چکیده)
4555 - Accurate determination of coupling effects on free edge interlaminar stresses in piezoelectric laminated plates (چکیده)
4556 - Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severity (چکیده)
4557 - چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت (چکیده)
4558 - اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت وچگونگی آن (چکیده)
4559 - A Facile and Efficient Synthesis of A New Class of Crown Ethers, (چکیده)
4560 - Ring Opening of Epoxides By Zn(OAc)2 /1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane (ZnBBATOH) as a New Catalyst (چکیده)
4561 - مطالعه خوردگی میکروبی لوله های فولادی و چدنی در آبهای سخت و شیرین (چکیده)
4562 - بررسی خوردگی میکروبی لوله های سیمانی فاضلاب توسط باکتریهای اکسید کننده گوگرد (چکیده)
4563 - Ab initio study of the single-atom peri-bridged naphthalenes (چکیده)
4564 - Theoritical study of the heteropropellanes (چکیده)
4565 - Identifying Fracture parameters of polymer composites (چکیده)
4566 - ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد (چکیده)
4567 - بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیل (چکیده)
4568 - بر رسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) (چکیده)
4569 - مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
4570 - بررسی اثر تاریخ کاشت، اندازه بنه و غلظتهای جیبرلین بر عملکرد زعفران (چکیده)
4571 - الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیک (چکیده)
4572 - بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند بر درصد سبز شدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت (چکیده)
4573 - بررسی اثر گاوپنبه بر عملکرد و اجزا عملکرد سویا در تراکم های مختلف گیاهی و تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
4574 - اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L) (چکیده)
4575 - اثرات الگوی کاشت و تراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays) در شرایط رقابت با تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (چکیده)
4576 - اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای (چکیده)
4577 - ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتی (چکیده)
4578 - روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
4579 - اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L) (چکیده)
4580 - بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس (چکیده)
4581 - طبقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره هند به زبان فارسی (چکیده)
4582 - فردوسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
4583 - Semi-Empirical Study of Tatumerism in Some Substituted Anthraquinones (چکیده)
4584 - 3,3,9,9-Tetramethyl-1,5,7,11-tetraoxaspiro[5.5]undecane as a reagent for protection of carbonyl compounds (چکیده)
4585 - Weeds of South Khorasan saffron fields (چکیده)
4586 - تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز (چکیده)
4587 - تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ (چکیده)
4588 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)
4589 - رودکی در شاهنامه (چکیده)
4590 - طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی (چکیده)
4591 - آموزش شهروندی در آینه برنامه کودک (چکیده)
4592 - Qualitative Approach In Studies Of Applied Psychology In Social Environment (چکیده)
4593 - بررسی محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت (چکیده)
4594 - نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
4595 - کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن (چکیده)
4596 - ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
4597 - Evaluatio