بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: پیش بینی +شبکه های عصبی


موارد یافت شده: 15

1 - الگوسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی و (چکیده)
2 - پیش بینی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
3 - طراحی یک آلگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
4 - پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
5 - مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی (چکیده)
6 - مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی،مطالعه موردی :منطقه خراسان (چکیده)
7 - کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله (چکیده)
8 - پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی (چکیده)
9 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT (چکیده)
10 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش CPT (چکیده)
11 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب (چکیده)
12 - استفاده از روش شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران (چکیده)
13 - پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی (چکیده)
14 - مطالعات ژئوشیمیایی، شبیه سازی و پیش بینی عیار عناصر منطقه تاریک دره (تربت جام) به کمک روش نوین شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) (چکیده)
15 - کاربرد ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی به منظور پیش بینی دقیقتر جریان رودخانه (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر