بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : زبان و ادبیات فارسی
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 424

1 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
2 - جغرافیای انفسی دیوان حافظ (چکیده)
3 - دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان (چکیده)
4 - با دو تبار تاریخ و ادب (چکیده)
5 - بیهقی در دیبای خسروانی دارالسلطنه تبریز (چکیده)
6 - ناگفته های بیهقی از تاریخ (چکیده)
7 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)
8 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)
9 - فروغی و فردوسی (چکیده)
10 - فرجام زال (چکیده)
11 - نقد و تحلیل پارادوکس در روند و سیر تاریخی و بلاغی (چکیده)
12 - نقد و تحلیل تناسب در سیر تاریخی و روند دگرگونی ها (چکیده)
13 - تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ (چکیده)
14 - تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان (چکیده)
15 - شعر مدرن ایران، کتاب مقدس (چکیده)
16 - بررسی مشخصه های وابسته به جنسیت در نوشتار دانش آموزان پیش دانشگاهی (چکیده)
17 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
18 - تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز (چکیده)
19 - تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ (چکیده)
20 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)
21 - رودکی در شاهنامه (چکیده)
22 - طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی (چکیده)
23 - بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره (چکیده)
24 - نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی (چکیده)
25 - سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر (چکیده)
26 - جغرافیای فرهنگی زبان فارسی (چکیده)
27 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
28 - شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکر (چکیده)
29 - نسبت تجربه های دینی، عرفانی و هنری (چکیده)
30 - حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنها (چکیده)
31 - بوستان (چکیده)
32 - بیهقی, ابوالفضل (چکیده)
33 - تفسیر سور آبادی (چکیده)
34 - جابلقا و جابلسا (چکیده)
35 - جام جم (چکیده)
36 - جام جهان نما (چکیده)
37 - حسنک وزیر (چکیده)
38 - زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی (چکیده)
39 - مفهوم تنزیه از دیدیگاه سنایی و غزالی (چکیده)
40 - جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات (چکیده)
41 - تفسیر ابوالفتوح رازی (چکیده)
42 - نقش مخاطب در تحول شعر فارسی (چکیده)
43 - ذیل سرچشمه ها (چکیده)
44 - صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
45 - سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن (چکیده)
46 - دانش و بینش فردوسی (چکیده)
47 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
48 - جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی (چکیده)
49 - ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض (چکیده)
50 - نو و کهنه در تصحیح متون (چکیده)
51 - مشروطه، ادبیات (چکیده)
52 - زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها (چکیده)
53 - نگاهی اگزیستانسیالیستی به بخش هایی از شاهنامه (چکیده)
54 - حرکت شعر فارسی از قالب تا محتوا (چکیده)
55 - ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
56 - بهره گیری شاعران عرفانی فارسی از برخی عناصر حماسی (چکیده)
57 - آسیب شناسی پژوهش های ادبی فارسی (چکیده)
58 - حضور عشق در کلام و عرفان مولوی (چکیده)
59 - سام نامه از کیست؟ (چکیده)
60 - رود سرود گوسانی رودکی (چکیده)
61 - راز دوازده درخت سرو (چکیده)
62 - جبرئیل (چکیده)
63 - بررسی مبانی تحول شعر فارسی در سه دورة سنت مدرنیسم پست مدرنیسم (چکیده)
64 - موسیقی نثر تاریخ بیهقی (چکیده)
65 - قابلیتهای نمایشی شعر حافظ (چکیده)
66 - زبان شناسی تاریخی و کشف معانی رمزی اسطوره ها (چکیده)
67 - درختی همه برگ او پند و بارش خرد (چکیده)
68 - تحلیل ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی بر اساس الگوی گرماس (چکیده)
69 - روان شناسی رنگ در هفت پیکر (چکیده)
70 - قرائتی نو از قصه شهر سنگستان (چکیده)
71 - رودکی و فردوسی (چکیده)
72 - فواید لغوی اشعار بدر شروانی (چکیده)
73 - اخوان در خیمه خیام (چکیده)
74 - بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد (چکیده)
75 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
76 - شیوه تصویرگری نیما در اشعار آزاد (چکیده)
77 - اخوان ثالث در آیینه آثارش (چکیده)
78 - جایگاه و نقش دین در اندیشه شعری ملک الشعرای بهار (چکیده)
79 - تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدی (چکیده)
80 - لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه (چکیده)
81 - غزالی در غرب (چکیده)
82 - مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه (چکیده)
83 - بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام (چکیده)
84 - نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی (چکیده)
85 - طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی (چکیده)
86 - در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ (چکیده)
87 - ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا (چکیده)
88 - تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی (چکیده)
89 - خراسان در خیال سعدی (چکیده)
90 - ظرافتهای بدیعی در شعر حافظ (چکیده)
91 - تضاد (طباق) در روند و سیر تاریخی و روند دگرگونیها در بوته نقد و تحلیل (چکیده)
92 - تکرارقافیه در شعر حافظ (چکیده)
93 - نقد و تحلیل پارادوکس درروند و سیر تاریخی و بلاغی (چکیده)
94 - حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنوی (چکیده)
95 - فردوسی و حماسه‌ی جهانی او در حوزه‌ی پژوهشهای عرب (چکیده)
96 - سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی) (چکیده)
97 - تأملی در معانی و ترکیبات آبی در لغت‌نامه‌های فارسی (چکیده)
98 - نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
99 - عبدالطیف بیرجندی و قصص انبیای وی (چکیده)
100 - بررسی اصطلاحات و مفاهیم عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
101 - شعر سرودن در خاندان مولوی (چکیده)
102 - دریای آب در جام تفاسیر (استعاره آب) (چکیده)
103 - طرحی نو در شرح مثنوی شریف (چکیده)
104 - بینش عرفانی ابن سینا (چکیده)
105 - واکاوی چند واژه در تاریخ بیهقی (چکیده)
106 - سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
107 - نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی (چکیده)
108 - سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور (چکیده)
109 - نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی (چکیده)
110 - تمثیل، ماهیت، اقسام،‌ کارکرد (چکیده)
111 - تلخندهای فلسفی شاهنامه (چکیده)
112 - تحلیل نما غار در هفت پیکر نظامی (چکیده)
113 - اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
114 - رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان (چکیده)
115 - تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر (چکیده)
116 - تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکرد (چکیده)
117 - مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی (چکیده)
118 - نمادگرایی در شعر عرفانی (چکیده)
119 - نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی (چکیده)
120 - ویژگی های تصویر سوررئالیستی (چکیده)
121 - بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل (چکیده)
122 - تمثیل به مثابه‌ی راهی برای انتقال مفاهیم ذهنی (چکیده)
123 - راویان شعر پارسی (چکیده)
124 - رودکی (چکیده)
125 - خلد برین (چکیده)
126 - سبک خراسانی (چکیده)
127 - گزاره‌های تأویل پذیری در غزل حافظ (چکیده)
128 - نقش ارزش‌های فراملی در توفیق شاهنامه (چکیده)
129 - کارکرد عاطفه در داستان سیاوش (چکیده)
130 - کاربرد واژه آب در اسم‌های مرکب و اعلام فارسی (چکیده)
131 - ایزد بانوان آب زیر سطور اساطیر یونان و روم (چکیده)
132 - نقش توانایی تعبیر خواب در به صدارت رسیدن یوسف و بزرگمهر (چکیده)
133 - آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی (چکیده)
134 - هبوط در ادبیات عرفانی فارسی (چکیده)
135 - شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (چکیده)
136 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (چکیده)
137 - سلیمان (چکیده)
138 - تحلیل انتقادی زندگینامه های مولوی (چکیده)
139 - سیرالعباد در گستره ادبیات تطبیقی (چکیده)
140 - شکل‌گیری رئالیسم ایرانی (چکیده)
141 - طنز و طعنه در تاریخ بیهقی (چکیده)
142 - واکاوی چند واژه از تاریخ بیهقی (چکیده)
143 - سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق) (چکیده)
144 - فولکلور و سبک هندی (فولکلور در شعر صائب تبریزی) (چکیده)
145 - تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان (چکیده)
146 - آب در شعر خاقانی (چکیده)
147 - پیوند نمادین زن و آب در شاهنامه (چکیده)
148 - تیرگان و آبریزگان (چکیده)
149 - تحلیل تصویر دریا (چکیده)
150 - مطالعات فردوسی شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
151 - حبسیه‌های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی (چکیده)
152 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
153 - بررسی رگه¬های رمانتی¬سیسم در افسانه¬ی نیما یوشیج و المساء خلیل مطران (چکیده)
154 - تعامل شاهنامه با فرهنگ و ادبیات ترک عثمانی (چکیده)
155 - عشق عاشق هم زجذب عشق اوست (چکیده)
156 - سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه. (چکیده)
157 - از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه) (چکیده)
158 - نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (چکیده)
159 - فردوسی و شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی (چکیده)
160 - تحلیلی توصیفی از کاربردهای عناصر اسلامی در شعر رودکی (چکیده)
161 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
162 - شاهنامه در لغت نامه (چکیده)
163 - کانون سازی در داستان لیلی و مجنون نظامی و جامی (چکیده)
164 - تقابل و تضاد و کارکردهای آن در نثر عرفانی میبدی (چکیده)
165 - شاهان و پهلوانان از رهگذر رزم‌خان‌ها (چکیده)
166 - واژه‌های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن‌ها در شاهنامه فردوسی (چکیده)
167 - صدای صدف (نقد و بررسی مجموعة صدای دلنشین فارسی از نظر سبکی و روایی) (چکیده)
168 - بررسی واژه پری و جنبه‌های گوناگون آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
169 - اهمیت کنش های گفتاری و تحلیل آن در مرگ سیاوش (چکیده)
170 - تبیین عیار واقع‌نمایی پرداخت شخصیت‌ها در شاهنامه (چکیده)
171 - بررسی صورت‌های اشاری از زبان پهلوان ایرانی و تورانی (چکیده)
172 - ریخت شناسی داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
173 - بررسی مشابهت‌ها در پنج گنج نظامی (چکیده)
174 - انتقادهای سنایی به تصوف و انتقادهای وارده به تصوف سنایی (چکیده)
175 - تقدس آب در باور مردم خراسان (چکیده)
176 - آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
177 - معرفی زبدة الاشعار قاسمی گنابادی (چکیده)
178 - بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی (چکیده)
179 - تکوین تدریجی سنت نگارش تاریخ ادبی ایران (چکیده)
180 - تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز (چکیده)
181 - تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریۀ هوش داستانی (چکیده)
182 - نقد و تحلیل موتیوهای نو و سنتی در شعر صائب تبریزی (چکیده)
183 - کم و کیف قیاس در مثنوی (چکیده)
184 - اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی (چکیده)
185 - بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا (چکیده)
186 - موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟ (چکیده)
187 - از کعبه تا روم بررسی تطبیقی داستانهای شیخ صنعان و فاوستِ گوته (چکیده)
188 - درباره معانی یکی از بیتهای خاقانی (چکیده)
189 - اهمیت تصحیح و شرح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
190 - امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری (چکیده)
191 - میراث خطی تاریخ بیهقی در شبه قاره هند (چکیده)
192 - کرامات رضوی (چکیده)
193 - آب در آیینه متون مقدس (چکیده)
194 - عناصر و سازه های اسطوره ای مشترک در کتاب مقدس و قرآن (چکیده)
195 - نفوذ و تأثیر شاهنامه فردوسی در شعر دوره سلجوقی (چکیده)
196 - بررسی تطبیقی و تحلیل ساختاری روایت یوسف (چکیده)
197 - هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز (چکیده)
198 - کلیاتی درباره روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
199 - تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس (چکیده)
200 - فانتیزی و شیوه های فانتیزی سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
201 - بررسی تطبیقی آیین های سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی ـ مذهبی سوگواری در ایران باستان (چکیده)
202 - شیوه های نو در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
203 - خطبه 181 نهج البلاغه و آن درخت صنوبر (چکیده)
204 - نشریات و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی از مشروطه تا سال 1385 (چکیده)
205 - بررسی ویژگیهای رشد کودک در سنین الف - ب - ج و ارتباط آن با داستانهای واقعی و تخیلی (افسانه، فانتزی) با استناد به ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در ایران (چکیده)
206 - نمادپردازی در ادبیات داستانی کودکان (چکیده)
207 - بررسی درون مایه های آشکار، پنهان و تهی (حذف شده) در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد ایران (چکیده)
208 - بررسی درون مایه های تهی در ادبیات داستان کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی (چکیده)
209 - مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک (چکیده)
210 - ساخت شکنی بلاغی (چکیده)
211 - حلقه‌های روشنفکری مشروطة ایران در استانبول (چکیده)
212 - تمثیل رؤیای تشرف، بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی و سلوک زائر جان بان ین (چکیده)
213 - سبک شناسی ادبی سرشت سخن ادبی، برجستگی و شخصی سازی زبان (چکیده)
214 - نقش برخی از سنت های ادبی در ایجاد رابطة بینامتنی (چکیده)
215 - بررسی عناصر طبیعی در آثار دکتر شفیعی کدکنی (چکیده)
216 - حماسه، اسطوره و تجربه ی عرفانی:خوانش سهروردی از شاهنامه (چکیده)
217 - تعامل صوفیه نخستین با عقل؛ از آغاز تا اواخر قرن پنجم (چکیده)
218 - تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریه ژک لکان (چکیده)
219 - تقدس رودخانه ها و نقش آن در ساخت تمدن های ماندگار (چکیده)
220 - نمادینگی جاودانگی در اسطورة آسمانی «آب حیات» و آزمون های دشوار بشری برای دست یافتن بدان (چکیده)
221 - از کلام اشعری تا باورهای صوفیانه (تأثیر کلام اشعری بر باب اول مصباح الهدایه) (چکیده)
222 - از سیمرغ عطار تا شمس مولانا (چکیده)
223 - نگاهی به دیوان اشعار و تفنّن‌های شعری رشید یاسمی (چکیده)
224 - تحلیل و بررسی بازتاب شخصیت ابن سینا در متون عرفانی و غیر عرفانی سده های ششم و هفتم هجری قمری (چکیده)
225 - بهار، بزرگ احیاگر قصیده سبک خراسانی از تکرار تا تجدد (چکیده)
226 - قافیه، زنگ بیدارباش شعر نیما (چکیده)
227 - اصل اصالت موسیقی در تصحیح بیتی از حافظ (چکیده)
228 - نگاهی انتقادی به علم بیان، تصویر و مجاز (چکیده)
229 - از نشانه شناسی، هنجارگریزی و تصویرگری تا زبان شعر؛ نقد آرا و دیدگاه ها (چکیده)
230 - نقش (چکیده)
231 - تحلیل و بررسی صور خیال و تصاویر شاعرانه در تاریخ بیهقی (چکیده)
232 - ضرورت بازنگری درسهای رشته زبان و ادبیات فارسی و حرکت به سوی تخصص و گرایش (چکیده)
233 - بلاغت پویای شعر فارسی (چکیده)
234 - نقش کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور در جهانی شدن ایران فرهنگی؛ از واقعیت تا حقیقت (چکیده)
235 - خیام و خیام پژوهی در شوروی (چکیده)
236 - تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهری (چکیده)
237 - جلوه‌های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملو (چکیده)
238 - اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمان (چکیده)
239 - نگاهی به یادداشتهای انتقادی استاد فرزان بر کلیله و دمنه مصحح مینوی (چکیده)
240 - از شعر و زبان حافظ بیان برخی ویژگی های زبانی-دستوری (چکیده)
241 - خودکامی حافظ! (چکیده)
242 - زبان و ادبیات فارسی در شهر بادها، باکو (چکیده)
243 - چند نکته از گلستان (چکیده)
244 - سعدی دیگر (نگاهی به کتاب: مگر این پنج روزه ...) (چکیده)
245 - نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی (چکیده)
246 - طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک (چکیده)
247 - راز رویین تنی اسطوره های یونانی و ایرانی: در باره پهلوانان رویین تن بر پایه ایلیاد و شاهنامه (چکیده)
248 - انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدل (چکیده)
249 - آسیب شناسی دوره های فارسی آموزی و دانش افزایی زبان فارسی و ارائه چند راهکار (چکیده)
250 - ادیب پیشاوری و تاریخ بیهقی (چکیده)
251 - تاثیر متقابل فرهنگی ترکمنستان و خراسان (فرصتها و آسیبها) از فروپاشی تا سال 1385 (چکیده)
252 - بحثی در مدیحه سرایی نظامی گنجوی (چکیده)
253 - انواع اقتباس محتوایی از متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
254 - نوآروی تجزیه و ترکیب اوزان عروضی در غزل معاصر با تکیه بر شعر حسین منزوی (چکیده)
255 - بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) (چکیده)
256 - کتاب و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی در دهه 80 (چکیده)
257 - گرشاسب کمک ستیز (روایت خشکی ستیزی گرشاسپ در اساطیر ایرانی) (چکیده)
258 - رویکرد اجتماعی و نقد: از جامعه شناسی ادبیات تا نقد جامعه شناختی (چکیده)
259 - از نشانه شناسی، هنجارگریزی و تصویر خیال تا زبان شعر؛ نقد آرا و دیدگاه ها (چکیده)
260 - مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین (چکیده)
261 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقشی هالیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر فارسی (چکیده)
262 - بررسی کاربرد اشعار سعدی و حافظ در موسیقی پس از انقلاب (چکیده)
263 - بررسی تطبیقی مقامات عرفانی در المع فی التصوف ابو نصر سراج توسی و منطق الطیر عطار (چکیده)
264 - تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
265 - تقویت زبان فارسی به عنوان عامل پیوند ملتها (چکیده)
266 - نصایح فردوسی (چکیده)
267 - واژه های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن در شاهنامه (چکیده)
268 - بررسی مقایسه ای پسر کشی نسبی و سببی سهراب و سیاوش به دست رستم و افراسیاب (چکیده)
269 - مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزاد (چکیده)
270 - تفألی به دیوان حافظ (چکیده)
271 - تمثیل گرایی و بقایای انگیزه های سیاسی در عناصر روایی داستانهای شاهنامه (چکیده)
272 - هزار سال پس از فردوسی و نقش تاریخی شاهنامة فردوسی در جهان بینی هویت طلبانة انسان ایرانی (چکیده)
273 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
274 - از گوسان ها تا بلبل ها: نقش سرایندگان و راویان در روند شاهنامه سرایی در ایران (چکیده)
275 - داد و ستد شعر و سیاست در ایران (تحلیلی بر نسبت شعر و سیاست در ایران بر اساس گفتمان سیاسی و فرهنگی) (چکیده)
276 - واژه طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد (چکیده)
277 - بررسی تطبیقی قابلیتهای نمایشی در داستان رستم و اسفندیار و اودیسه هومر (چکیده)
278 - تحلیل ساختارهای گفتمان مدار در"داستان رستم و اسفندیار" (چکیده)
279 - تحقیقی درباره ارزش توتمی نمادهای جانوری و ارتباط آنها با بیرقهای پهلوانان شاهنامه (چکیده)
280 - کهن الگوی شهر پردیسی و نمودهای آن در ادبیات و هنر ایران باستان و شاهنامه فردوسی (چکیده)
281 - تمثیل گرایی فلسفی و پیوند آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مثنوی (چکیده)
282 - تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره ای (کهن الگویی) (چکیده)
283 - شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی (چکیده)
284 - نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید (چکیده)
285 - بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج (چکیده)
286 - هی کیم سن؟! (چکیده)
287 - تحلیل شخصیت فردوسی براساس آزمایش رنگ روشارخ و لوشر (چکیده)
288 - تجلی توحید در غزل مناجات سنایی (چکیده)
289 - تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) (چکیده)
290 - ابیات نویافتة منسوب به سنایی (چکیده)
291 - بررسی وضعیت آموزش تلفظ و جایگاه آن در کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان در ایران (چکیده)
292 - نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج (چکیده)
293 - تعامل سبکی تفسیرهای فارسی دورة سلجوقیان در زبان و ادب فارسی (تحلیل سبکی روض‌الجنان و روح‌الجنان) (چکیده)
294 - سابقه برخی منابع حدیقه سنایی در منابع نزدیک به وی (چکیده)
295 - ویژگی های نگرش خیامی با رویکرد به شعر خیام و ابوالعلاء (چکیده)
296 - لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم (چکیده)
297 - موتیف وگونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت (چکیده)
298 - نمود هویّت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی (بر مبنای شاهنامه‌ی فردوسی) (چکیده)
299 - کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربی (چکیده)
300 - تحلیل تعامل سه شاعر زن معاصر با نمونه ای از سنت فرهنگی رایج ایرانی (چکیده)
301 - تحلیل روابط شخصیت ها در منظومة لیلی و مجنون نظامی (چکیده)
302 - مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا (چکیده)
303 - بررسی چهره آنیما در هفت خان اسفندیار (چکیده)
304 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
305 - تمنای لکانی در خسرو و شیرین نظامی (چکیده)
306 - کتاب درمانی با شاهنامه برای کودکان گروه سنّی ب و ج (چکیده)
307 - جیحون شاهنامه (چکیده)
308 - فلسفه و نظریه‌ی ادبی (چکیده)
309 - مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
310 - تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکر (چکیده)
311 - بررسی عوامل سازنده ابهام در مقالات شمس با تاکید بر مساله انسجام دستوری (چکیده)
312 - تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی (چکیده)
313 - رویا به مثابه وحی (چکیده)
314 - قصه دقوقی و رابطه آن با عالم خیال (چکیده)
315 - تفسیری دیگر از مفهوم چیستی حجاب (چکیده)
316 - کشف القلب (چکیده)
317 - مقایسه ی داستانی مشترک در مثنوی و نثرالدّر از منظر روایت شناسی (چکیده)
318 - روش‌ها و راه‌کارهای آموزش آرایه‌های ادبی به غیر فارسی‌زبانان (چکیده)
319 - تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
320 - تفسیر انسان شناختی اسطوره اژدها و بن مایه تکرارشونده اژدهاکشی در اساطیر (چکیده)
321 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
322 - بازتاب زن در اشعار سعاد الصباح (چکیده)
323 - شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی (چکیده)
324 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقش هلیدی (زبان‌شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
325 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
326 - راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (چکیده)
327 - تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی-اسلامی (با تکیه بر آثار متی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) (چکیده)
328 - شاعر و سلطان (چکیده)
329 - ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی (چکیده)
330 - تأثیرپذیری ملک الشعرا بهار از فردوسی (چکیده)
331 - تحلیل ساختاریِ ترکیب بند جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی (چکیده)
332 - شاهان خیره سر شاهنامه؛ (چکیده)
333 - شعر فارسیِ اقبال: رنگارنگی اندیشه/ تنوع قالب و فرم (چکیده)
334 - نظرگاه های محمّد اقبال لاهوری دربارة هنر و ادبیات (چکیده)
335 - علامه اقبال لاهوری و افغانستان (چکیده)
336 - تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟ (چکیده)
337 - تأثیرپذیری ولی دشت بیاضی از قصاید کمال‌الدین اصفهانی (چکیده)
338 - منقبت خاندان رسالت در سروده‌های ولی دشت بیاضی و قاسمی گنابادی (چکیده)
339 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان- (چکیده)
340 - داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام (چکیده)
341 - تحلیل انسان شناختی اسطوره فر و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
342 - آرمان شهر رندان (چکیده)
343 - قرآن های قاجاری موجود در آستان قدس از نگاه هنر کتاب آرایی (چکیده)
344 - قسمت گمشده تاریخ بیهقی (چکیده)
345 - ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه (چکیده)
346 - و دریغ ایرج که یگانه روزگار بود (چکیده)
347 - عربیات تاریخ بیهقی (چکیده)
348 - سایه روشنِ آثار و نوشته‌های قاسمی گنابادی (چکیده)
349 - سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) (چکیده)
350 - تعویق و شکاف در داستان های مثنوی (چکیده)
351 - ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی (چکیده)
352 - ترامتنیت در مقامات حمیدی (چکیده)
353 - تفاوت راوی قصه نویس و قصه گو در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه و داستان‌های بیدپای (چکیده)
354 - کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی (چکیده)
355 - تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی (چکیده)
356 - آسیب شناسی پایان نامه های رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
357 - بررسی عقده‌ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی (چکیده)
358 - بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه و قرآن و حدیث (چکیده)
359 - آسیب شناسی ترجمه ی ادبی خواننده محور (چکیده)
360 - حوزه‌های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا (چکیده)
361 - نگاهی پدیدارشناسانه به تجربه‌ی وجود و مواجهه‌ی با آن در بوف کور و تهوّع (چکیده)
362 - گویای خاموش (سیری در داستان دژ هوش‌ربا یا قلعه‌ی ذات الصور) (چکیده)
363 - تحول معنایی التفات در کتب بلاغی عربی و فارسی از اصمعی تا دوران معاصر (چکیده)
364 - باب برزویه در کلیله و دمنه اثر پاول کراوس (چکیده)
365 - کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان (چکیده)
366 - ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی (چکیده)
367 - تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار (چکیده)
368 - بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (چکیده)
369 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی - نقشی هلیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
370 - بررسی نقش پادافره پیمان شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار (چکیده)
371 - بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی (چکیده)
372 - پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق (چکیده)
373 - نگاهی به استفاده تمثیلی مولوی از داستان اصحاب کهف (چکیده)
374 - بررسی پاره ای از مسائل پزشکی در آثار نظامی (چکیده)
375 - نکاتی درباره الی نامه و اسرارنامه عطار (چکیده)
376 - نویافته ها درباره کتاب اخلاق علایی (چکیده)
377 - حکمتهای علوی و سروده های فردوسی (تحلیلی بر دلایل و چگونگی تدوین کتاب خردنمای جان افروز) (چکیده)
378 - نگاهی به استفاده رودکی از قالب رباعی (چکیده)
379 - ابن فندق و تاریخ بیهق (چکیده)
380 - آیا دیوان حافظ متنی مذهبی است؟ (چکیده)
381 - نکته هایی درباره نغمه های ایرانی در دوره ساسانی (چکیده)
382 - پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف المثال و طرایف الاقوال (چکیده)
383 - بررسی تطبیقی اخلاق علایی و اخلاق ناصری (چکیده)
384 - بررسی رمان طوبی و معنای شب از منظر رئالیسم جادویی (چکیده)
385 - تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی (چکیده)
386 - درست و نادرست در شرح حال قاسمی حسینی گنابادی (جنابدی) (چکیده)
387 - بررسی تطبیقی کنش های گفتاری مقامه فی السکباج از مقامات حمیدی با مقامه امضیریه از مقامات همدانی (چکیده)
388 - آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (چکیده)
389 - بررسی نمادپردازی (ببر بیان) رستم و جایگاه آن در میان دیگر ابزارهای نمادین و محافظت کننده در شاهنامه (چکیده)
390 - تحلیل اسطوره کیومرث در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی (چکیده)
391 - توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر (چکیده)
392 - کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ (چکیده)
393 - توان های بالقوه و بالفعل زبان فارسی در واژه سازی (چکیده)
394 - گرشاسب و هراکلس (بحثی در اسطوره شناسی تطبیقی) (چکیده)
395 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن؛ در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
396 - معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی (چکیده)
397 - بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی (چکیده)
398 - پژوهشی درباره اسطوره نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر (چکیده)
399 - تحلیل بنیادهای نظری درباره فلسفه مثالی و نمودهای آن در تمثیل گرایی مولانا (چکیده)
400 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
401 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره ی اسلامی (چکیده)
402 - شهر پاکان اقبالنامه و بازخوانی حکیمانه ی نظامی از بن مایه ای عارفانه (چکیده)
403 - بررسی تکوینی نظریه ی افلاطون دربارة شعر و تقابل نگاه او با ارسطو در پدیدارشناسی شعر و هنر (چکیده)
404 - سنت جهانی دفاع از شعر و بررسی دیدگاههای عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز فی القرآن (چکیده)
405 - تفسیر اسطوره شناختی نخستین مصراع شاهنامه (بر مبنای رهیافتهای زبان شناختی تاریخی) (چکیده)
406 - زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظریة فلسفی صورتهای مثالی (چکیده)
407 - رؤیای شهر زرین و بازتاب آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
408 - تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری (چکیده)
409 - امید و ناامیدی در بوف کور- تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی (چکیده)
410 - کاربرد التفات در بافت کلام الهی (چکیده)
411 - مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم (چکیده)
412 - تغییر نام های کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالح آباد) (چکیده)
413 - بازتاب شاهنامه در آثار تاریخی قرن نهم و دهم (چکیده)
414 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره اسلامی (چکیده)
415 - شریعت در آینه ی مقالات شمس (چکیده)
416 - نقد و بررسی داستان شغاد(شاهنامه)، باب بوف و زاغ(کلیله و دمنه)و حکایت پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت(مثنوی) از منظر ادبیات تطبیقی (چکیده)
417 - دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامه (چکیده)
418 - ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت (چکیده)
419 - التفات، مشخصه ای سبکی در غزل هندی (چکیده)
420 - بررسی دیدگاه های فیلسوفان مسلمان درباره وزن و قافیه (چکیده)
421 - تأملی در تصویرگری های کسایی (چکیده)
422 - مقایسه ی لیلی و مجنون قاسمی گنابادی با اصل عربی آن (چکیده)
423 - بازنگری در معنای ملطّفه (چکیده)
424 - تداخل درونی در مثنوی (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر