بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : فيزيك


موارد یافت شده: 412

1 - Gravity on Noncommutative D-Branes (چکیده)
2 - Chiral bosonization as a Duality (چکیده)
3 - Superstring Scattering from D-Branes (چکیده)
4 - Superstring Scattering from D-Branes Bound States (چکیده)
5 - World-Volume Interactions on D-Branes (چکیده)
6 - String Scattering from D-branes in Type 0 Theories (چکیده)
7 - Non-commutative world-volume interactions on D-brane and Dirac-Born-Infeld action (چکیده)
8 - Tachyon couplings on non-BPS D-branes and Dirac-Born-Infeld action (چکیده)
9 - World-Volume Potentials on D-branes (چکیده)
10 - Transformation of the Dirac-Born-Infeld action under the Seiberg-Witten map (چکیده)
11 - Dirac-Born-Infeld action, Seiberg-Witten map, and Wilson Lines (چکیده)
12 - Gauge Invariant Operators and Closed String Scattering in Open String Field Theory (چکیده)
13 - On-shell S-matrix and tachyonic effective actions (چکیده)
14 - Excited D-brane decay in Cubic String Field Theory and in Bosonic String Theory (چکیده)
15 - Off-shell extension of S-matrix elements and tachyonic effective actions (چکیده)
16 - Slowly varying tachyon and tachyon potential (چکیده)
17 - Temperature dependence of the linewidth of spin-waves in Co/CoO bilayers (چکیده)
18 - Large magneto-optic Kerr effect on double thin Mn/Sb films (چکیده)
19 - برهم کنش سالیتون و ناخالصی: با به کاربردن متریک غیربدیهی (چکیده)
20 - First-principle calculations of the cohesive energy and the electronic properties of PbTiO3 (چکیده)
21 - Optical properties of Cadmium Telluride (چکیده)
22 - Effect of substituted IIIB transition metals on electronic properties of indium oxide by first-principles calculations (چکیده)
23 - Effect of substituted IIIB transition metals on The Energy Gap of α–Al2O3 By First - Principle calculations (چکیده)
24 - First-principles study of the optical properties of PbTiO3 (چکیده)
25 - Influence of La on electronic structure of a-Al2O3 high k-gate from first principles (چکیده)
26 - First-principles study of the optical properties of pure α-Al2O3 and La aluminates (چکیده)
27 - S-matrix elements and off-shell tachyon action with non-abelian gauge symmetry (چکیده)
28 - First – principles study of the Electronic structure of BaTiO3 using Different Approximations (چکیده)
29 - First – principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of K- Al2 O3 (چکیده)
30 - آلپاژسازي مكانيكي پودرMnTe (چکیده)
31 - رفتار ناهنجار مغناطوتنگش و پذيرفتاري مغناطيسي متناوب در بسبلورهاي Gd1-xPrxCo5 (چکیده)
32 - S-matrix elements and covariant tachyon action in type 0 theory (چکیده)
33 - Cosmology from Rolling Massive Scalar Field on the anti-D3 Brane of de Sitter Vacua (چکیده)
34 - A novel technique for increasing electron mobility of indium-tin-oxide transparent conducting films (چکیده)
35 - Submicron liquid crystal pixels on a nanopatterned indium tin oxide surface (چکیده)
36 - The measurement of hyperfine field of 60Co in MnCl2. 4H2O crystal by the method of nuclear orientati (چکیده)
37 - Proper shielding for NaI (Tl) detectors in combined neutron-g fields using MCNP (چکیده)
38 - Generation of electromagnetic fields in string cosmology with a massive scalar field on the anti D-brane (چکیده)
39 - Closed String S-matrix Elements in Open String Field Theory (چکیده)
40 - What is needed of a tachyon if it is to be the dark energy? (چکیده)
41 - D-brane anti-D-brane effective action and brane interaction in open string channel (چکیده)
42 - Constraints on Dirac-Born-Infeld type dark energy models from varying alpha (چکیده)
43 - Curie temperatue of coupled magnetic planes (چکیده)
44 - Occurrence of thermal instability in molecular clouds (چکیده)
45 - Anomalous behavior of electrical resistivity in NdFe11 Ti (چکیده)
46 - Magnetostriction and thermal expansion of polymer-bonded Nd Fe B nano-composite (چکیده)
47 - Anomalous behavior of temperature dependence of magnetostriction in NdFe Ti (چکیده)
48 - Measurement of in e e annihilations (چکیده)
49 - Determination of 4.438 MeW -ray to neutron emission ratio from a Am-Be neutron source (چکیده)
50 - Determinaton of 4.438 MeV ray to neutron emission ratio from a 241Am-9Be neutron sourece (چکیده)
51 - Tachyon Tunnelling in D-brane-anti-D-brane (چکیده)
52 - Non-abelian expansion of S-matrix elements and non-abelian tachyon DBI action (چکیده)
53 - امواج اسپين و ناهمسانگردي تك‌جهتي در دو لايه‌اي‌هاي نازك فرومغناطيسي/پادفرومغناطيسي (چکیده)
54 - Field-dependent spin-wave damping in ferromagnet/ antiferromagnet bilayers (چکیده)
55 - تراكم بوزاينشتين گازها در يك پتانسيل نوسانگر هماهنگ (چکیده)
56 - Superstring Scattering from O-planes (چکیده)
57 - The non – Linear theory of a warped accretion disc with the â-viscosity prescription (چکیده)
58 - On Attractor Mechanism and Entropy Function for Non-extremal Black Holes/Branes (چکیده)
59 - Magneto-optic readout signals and Malus law (چکیده)
60 - Entropy Function for Non-extremal D1D5 and D2D6NS5-branes (چکیده)
61 - On the effective action of D-brane-anti-D-brane system (چکیده)
62 - On Wess-Zumino terms of Brane-Antibrane systems (چکیده)
63 - Higher derivative corrections to Wess-Zumino action of Brane-Antibrane systems (چکیده)
64 - On higher derivative corrections of tachyon action (چکیده)
65 - On effective actions of non-BPS branes and their higher derivative corrections (چکیده)
66 - On thermodynamics of N=6 superconformal Chern-Simons theories at strong coupling (چکیده)
67 - Hydrodynamics of N=6 Superconformal Chern-Simons Theories at Strong Coupling (چکیده)
68 - On non-linear action of multiple M2-branes (چکیده)
69 - The Stair way to Heaven ,or Seven articles of Sullam-al- Sama, of Al- Kashi, for determination of the diameter, distance, and the masses of the earth and its seven planets (چکیده)
70 - اثر WO3 و MnO2 بر ابررساناهای دمای بالای 2223- Bi تهیه شده به روش سل - ژل (چکیده)
71 - Tachyon Couplings to Fermion (چکیده)
72 - Temperature and Doping Dependencies of Electron Mobility in InAs, AlAs,and AlGaAs at High Electric Field Application (چکیده)
73 - Discretization Method of Hydrodynamic Equations for Simulation of GaN MESFETs (چکیده)
74 - Comparison of High and Low Field Electron Transport in Al0.2Ga0.8N, AlN and GaN (چکیده)
75 - Monte Carlo Modeling of Hot Electron Transport in Bulk AlAs, AlGaAs and GaAs at Room Temperature (چکیده)
76 - Comparison of Steady-State and Transient Electron Transport in InAs, InP and GaAs (چکیده)
77 - Temperature Dependence of High Field Electron Transport Properties in Wurtzite Phase GaN for Device Modeling (چکیده)
78 - Structural, electronic and optical properties of spinel MgAl2O4 oxide (چکیده)
79 - بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی روی ساختار سحابیهای سیاره نما (چکیده)
80 - The Effect of Self-Gravity on the Equilibrium Structure of a Non-Rotating Thick Disk (چکیده)
81 - An Accretion Disc Model For Eclipsing Binary System: AV Del (چکیده)
82 - Reanalysis of two eclipsing binaries: EE Aqr and Z Vul (چکیده)
83 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر ساختار ADAF در حضور وشکسانی و مقاومت الکتریکی ناشی از میدان مغناطیسی جرم مرکزی (چکیده)
84 - اثر مقاومت مغناطیسی بر ساختار ADAF (چکیده)
85 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر قرصهای پهن رفت غالب در ساختار یک بعدی (چکیده)
86 - The effects of thermal conduction on the ADAF with a toroidal magnetic field (چکیده)
87 - بررسی تاثیر روشنایی در رویت پذیری هلال ماه (چکیده)
88 - On Type IIA String Theory on the PP-wave Background (چکیده)
89 - One-Loop Perturbative Corrections to non(anti)commutativity Parameter of N=1/2 Supersymmetric U(N) Gauge Theory (چکیده)
90 - Analytical formulation for soliton-potential dynamics (چکیده)
91 - Interaction of Noncommutative Solitons with Defects (چکیده)
92 - حلهای خودمشابهی برای قرصهای برافزایشی باپهن رفت غالب با اتلاف وشکسانی مقاومت (چکیده)
93 - بررسی اثر هدایت گرمایی در قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب (چکیده)
94 - بررسی ساختار تعادلی یک قرص سرد وشکسان اطراف یک جرم فشرده در هندسه شوارتزشیلد (چکیده)
95 - اثرفشارتابشی بر ساختار سحابی سیاره نما (چکیده)
96 - تاثیر گرانش ستاره مرکزی بر ساختار سحابی سیاره نما در حضور چگالی دو بعدی محیط (چکیده)
97 - More on WZ action of non-BPS branes (چکیده)
98 - Thermal entanglelment in a two-qutrit system with nonlinear coupling under nonuniform external magnetic field (چکیده)
99 - The effect of anisotropy and external magnetic filed on the thermal entanglement in a two-spin-qutrit system (چکیده)
100 - Solitary waves in dusty plasmas with variable dust charge and nonthermal ions (چکیده)
101 - Assessment of neutron fluence to organ dose conversion coefficients in the ORNL analytical adult phantom (چکیده)
102 - Reduction of the Gamma Dose Equivalent due to 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources in the Patients Soft Tissues When Using Body Chemical Composition Analyzer Bed (چکیده)
103 - Gamma Shielding Design Studies on 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources (چکیده)
104 - The effect of source shield on landmine detection (چکیده)
105 - Shielding studies on a total-body neutron activation facility (چکیده)
106 - The safety of a landmine detection system using graphite and polyethylene moderator (چکیده)
107 - Investigations on landmine detection by BF3 detector (چکیده)
108 - Improving the safety of a body composition analyser based on the PGNAA method (چکیده)
109 - Evaluation the nonlinear response function of a 3*3 in NaI scintillation detector for PGNAA applications (چکیده)
110 - An Optimum Landmine Detection System Using Polyethylene Moderator and 241Am-Be as a Neutron Source (چکیده)
111 - EVALUATION OF SPECIFIC ABSORBED FRACTIONS FROM INTERNAL PHOTON SOURCES IN ORNL ANALYTICAL ADULT PHANTOM (چکیده)
112 - Improving the moderator geometry of an anti-personnel landmine detection system (چکیده)
113 - More on entropy function formalism for non-extremal branes (چکیده)
114 - Evaluation of High-Frequency Elastic Moduli and Shear Relaxation Time of the Lennard-Jones Fluid using Three Known Analytical Expressions for Radial Distribution Function (چکیده)
115 - بررسی حسگرهای لایه نازک اکسید قلع با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
116 - بررسی اثر هیدروزن در لایه های نازک اکسیدقلع آلاییده شده با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم (چکیده)
117 - بررسی اثر هیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده از پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS (چکیده)
118 - Effect of Various Material Parameters on the Calculated Velocity-field Relation in Al0.2Ga0.8N at Room Temperature (چکیده)
119 - محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی (چکیده)
120 - سنتز نانو ذرات اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع (ITO) به روش سل-ژل و بررسی خواص ساختاری آنها (چکیده)
121 - بررسی نظری رسانایی الکتریکی سامان الکترود-فولرین-الکترود (چکیده)
122 - بررسی اثر ایندیوم Indium-doped در فیلم های نازک sno2 ساخته شده به روش سل ژل (چکیده)
123 - بررسی خواص ساختاری اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک اکسید قلع دوپ شده با ناخالصی ایندیوم (چکیده)
124 - ویژگیهای ساختاری, اپتیکی و الکتریکی اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع آماده شده به روش اسپری-پایرولیزیز (چکیده)
125 - بررسی خواص ساختاری اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک اکسید قلع آلاینده با ناخالصی ایندیوم (چکیده)
126 - بررسی نظری اثر هیدروژن بر روی سیلیکون بی شکل (چکیده)
127 - Braneworld inflation (چکیده)
128 - D-brane dynamics in RR deformation of NS5-branes background and tachyon cosmology (چکیده)
129 - On Isolated Conformal Fixed Points and Noncritical String Theory (چکیده)
130 - LLL vs. LLM: Half BPS sector of N=4 SYM equals to quantum Hall system (چکیده)
131 - Effects of the Detector-Collimator on the Gamma-Ray Response Function for a NaI(Tl) Detector in a Constant Time of Counts (چکیده)
132 - Optimization of a Detector Collimator for Use in a Gamma-Ray Backscattering Device for Anti-Personal Landmines Detection (چکیده)
133 - R^4 Corrections to D1D5p Black Hole Entropy from Entropy Function Formalism (چکیده)
134 - Optical properties of pure and transition metal-doped indium oxide (چکیده)
135 - The effect of strain rate variations on the microstructure and hot deformation behaviour of AA2024 aluminium alloy (چکیده)
136 - The frequency Response and Effect of Trap parameters on The characteristics of GaN MESFETs (چکیده)
137 - A Shock-Capturing Upwind Discretization Method for Characterization of SiC MESFETs (چکیده)
138 - Comparison of Transient Ballistic Electron Transport in Bulk Wurtzite Phase 6H-SiC and GaN (چکیده)
139 - Comparison of High Field Steady State and Transient Electron Transport in Wurtzite GaN, AlN and InN (چکیده)
140 - Monte Carlo Simulations of Steady-State Transport in Wurtzite Phase GaN Submicrometer n+nn+ Diode (چکیده)
141 - Comparison of High Field Electron Transport Properties in Wurtzite and Zincblende Phase GaN at Room Temperature (چکیده)
142 - Effect of Polarization Charges and Trapping Centreson Electron Transport Properties ofAlGaN/GaN HFETs (چکیده)
143 - The effect of heat treatment on hot deformation behaviour of Al 2024 (چکیده)
144 - برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3 (چکیده)
145 - A Study of pn Silicon Photocell Efficiency Using PC1D Code (چکیده)
146 - Hot Electron Transport Properties in InN at SteadyState (چکیده)
147 - The Transport Properties of InP Determined by a Monte Carlo Method in High Electric Field (چکیده)
148 - numerical calculation of electron mobility in GaInP (چکیده)
149 - comparison of electron transport in 6H-SiC and GaAs (چکیده)
150 - بر رسی تشدید p0 در برهمکنش های e+ e- در ا نرژی مرکز جرم60 (چکیده)
151 - the effect of solvent on the crystal structure and size distribution of Cadmium Sulfide nano crystal (چکیده)
152 - مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی (چکیده)
153 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر سنتز شده با دو روش احتراق ژل و هم رسوبی (چکیده)
154 - Monte Carlo Simlation of Electron Transport in Wurtzite Phase GaN MESFET Including Trapping Effect (چکیده)
155 - The effect of excss titaniun and crystal symmetry on electronic properties of Pb(Zr1-x Tix)O3 (چکیده)
156 - Comparison of Low Field Electron Transport in SiC and GaN Structures for High-Power and High-Temperature Device Modeling (چکیده)
157 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده)
158 - ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان (چکیده)
159 - ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی (چکیده)
160 - Structural, electronic and optical properties of lead zirconate (چکیده)
161 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
162 - محاسبه شعاع هسته با استفاده از ناحیه برهمکنش در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
163 - Structral, electronic and optical properties of spinel MgAl2O4 oxid (چکیده)
164 - Calculation of the Structural, Electrical, and Optical Properties of -Al2O3 by Density Functional Theory (چکیده)
165 - اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه (چکیده)
166 - Microstructural and optical characterization of PZT nanopowder prepared at low temperature (چکیده)
167 - محاسبه ضرایب کشسانی و تندهی بلور پیزوالکتریک ZnOبا استفاده از نظریه اختلال تابعی چگالی (چکیده)
168 - Solitons of the Kadomstev-Petviashvili (KP) and the modified KP equation for the dust dust acoustic solitary waves in dusty plasmas (چکیده)
169 - Interaction of Topological solitons with defects: Collective coordinate method (چکیده)
170 - Calculation of Electron Hall Mobility in GaSb, GaAs and GaN Using An Iterative Method (چکیده)
171 - محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی (چکیده)
172 - Potential Performance of SiC and GaN Based Metal Semiconductor Field Effect Transistor (چکیده)
173 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت (چکیده)
174 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (چکیده)
175 - An Attempt to Improve Empirical Formulas for (n, p) and (n, alpha) Cross Sections (چکیده)
176 - بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایتPb(Zr0.53,Ti0.47)O3 با در نظر گرفتن اثر اربیتالهای جایگزیده d (چکیده)
177 - بررسی خصوصیات الکترونیکی و اپتیکی بلور کادمیم تلورید در فاز مکعبی با استفاده از اصول اولیه (چکیده)
178 - The Effects of Excess Titanium and Crystal Symmetry on Electronic Properties of Pb(Zr1-xTix)O3 (چکیده)
179 - On modified tachyon DBI action (چکیده)
180 - The soil moisture and its effect on the detection of buried hydrogenous material by neutron backscattering technique (چکیده)
181 - First principles Study of the effect of Orbital- Dependent Exchange Correlation Potential on the Electronic and Optical Properties of Pb(Zr1-x Tix) O3 (چکیده)
182 - مقایسه خواص اپتیکی و ساختاری سرامیکPZT تهیه شده به دو روش سنتی و سل ژل (چکیده)
183 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی (چکیده)
184 - دمای گذار بوز اینشتین در فراتر از حد توماس - فرمی (چکیده)
185 - سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل (چکیده)
186 - Hadronization and QCd (چکیده)
187 - momentum specra of identified hadrons in (چکیده)
188 - بررسی خواص اپتیکی سرامیک SiC در دو فاز مکعبی و هگزاگونال و اثر افزودنی های بر آن (چکیده)
189 - The Effect of Detector Dimensions on the NaI (Tl) Detector Response Function (چکیده)
190 - تهیه نانوپودر PZT به روش خود احتراقی ژل در دو دمای تکلیس و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و XRD (چکیده)
191 - First -principle calculation of some perovskite structures (چکیده)
192 - First principles study of electronic properties of PbTiO3 paraelectric and ferroelectric phases (چکیده)
193 - Experimental optimization of a landmine detection facility using PGNAA method (چکیده)
194 - ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ (چکیده)
195 - مطالعه تئوری ساختار نواری و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی (3و3) (چکیده)
196 - Structural and Optical Studies of Zn1-xMnxO Nano Powders Prepared Using Sol- Gel Technique (چکیده)
197 - Synthesize of Al2O3 nanoparticles by polymerizing-complexingcomplexing Sol-Gel method and study of structure ,optical and electronic properties (چکیده)
198 - Solitons of the KP equation in dusty plasma with variable dust charge and two temprature iopns: energy and stability (چکیده)
199 - Synthesis and structure of PMN–PT ceramic nanopowder free from pyrochlore phase (چکیده)
200 - شبیه سازی رفتار فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری در ترابرد نور آشکارسازهای سوسوزن (چکیده)
201 - اثر نوری-مغناطیسی کر (kerr)لایه های نازک Co (چکیده)
202 - Investigation of optical properties of bismuth titanate (Bi4Ti3O12) thin films, prepared by spin coating method (چکیده)
203 - جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف (چکیده)
204 - standard model coupling constant (چکیده)
205 - momentum spectra of identified hadrons at electron - positron annihilations and compared to QCD calculations (چکیده)
206 - بررسی رویداد های چند جتی در نابودی الکترون - پوزیترون (چکیده)
207 - Non-relativistic D3-brane in the presence of higher derivative corrections (چکیده)
208 - Influence of Electron-Plasmon Scattering on Low-Field Mobility in ZnO (چکیده)
209 - Computer Simulation of ZnO Field-Effect Transistor for High-Power and High-Temperature Applications Using the Monte Carlo Method (چکیده)
210 - Low-Field Electron Transport Properties in Zincblende and Wurtzite GaN Structures Using AN Iteration Model for Solving Boltzmann Equation (چکیده)
211 - Hydrodynamic Model for Non-equilibrium and Hot Electron Transport in ZnO MESFETs (چکیده)
212 - Electron-Plasmon Scattering Effect on Hot Electron Transport Properties in ZnO (چکیده)
213 - Theoretical Studies of the Effect of Ti, Zr and Hf Substitutions on the Electronic Properties of Alpha-Alumina (چکیده)
214 - Electronic Transport Studies of Bulk GaInP and AlGaInP Based on an Ensemble Monte Carlo Calculation Including Three-valley Band Structure Model (چکیده)
215 - Structure comparison of PMN–PT and PMN–PZT nanocrystals prepared by gel-combustion method at optimized temperatures (چکیده)
216 - Comparison of SiC and ZnO Field Effect Transistors for High Power Applications (چکیده)
217 - Soliton-potential interaction in the phi4 model (چکیده)
218 - Solitary waves in dusty plasmas with variable dust charge and two temperature ions (چکیده)
219 - Ab-initio study of optical absorbtion and electronic energy loss spectra of SWCNTs (چکیده)
220 - محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 (چکیده)
221 - اثر دمای تفجوشی بر پارامترهای سرامیک BaTiO3 در کاربرد عایق خازنها (چکیده)
222 - مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3 (چکیده)
223 - بررسی ابتدا به ساکن اثرافزودن کروم روی خواص الکترونیکی آلومینا (چکیده)
224 - بررسی اثر فشار بر روی خصوصیات اپتیکی فاز Post-Perovskite و Perovskite بلور3 MgSiO (چکیده)
225 - Indium-doped Zinc Oxide Thin Films by Sol–Gel Method (چکیده)
226 - Compaison Of Two-Valley Hydrodynamic Model In Bulk Sic And Zno Materials (چکیده)
227 - Comparison of electron-plasmon scattering effect on low-field electron mobility in ZnO and SiC (چکیده)
228 - به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها (چکیده)
229 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
230 - Indium-Doped Zinc Oxide thin films by sol–gel method (چکیده)
231 - Increasing the Personnel Safety of a Landmine Detection System using Proper Shielding Materials (چکیده)
232 - Determination of Neutron Detectors Shield Used for the Detection of Landmines (چکیده)
233 - Nanoscale ab-initio calculations of optical and electronic properties of LaCrO3 in cubic and rhombohedral phases (چکیده)
234 - Thermoelectric power and low-field electron mobility in AlxGa1−xN lattice-matched to GaN (چکیده)
235 - Transition from n- to p-type of spray pyrolysis deposited Cu-doped ZnO thin films for NO2 sensing (چکیده)
236 - Effect of various impurities on sensitivity of indium oxide and tin oxide thinfilm hydrogen gas sensors (چکیده)
237 - Aqueous synthesis of interconnected ZnO nanowires using spray pyrolysis deposited seed layers (چکیده)
238 - Gas sensing properties of thermally evaporated lamellar MoO3 (چکیده)
239 - Influence Of Hydrogen Plasma On Properties Of Transparent PEDT/PSS Thin Films (چکیده)
240 - Dynamic and Static Softening Behaviors of AA2024 Aluminum Alloy Under Hot Deformation Applications (چکیده)
241 - Theoretical Calculation of Atom Displacement Damage in Wurtzite GaN Crystal Structure by Fast Neutron Radiation (چکیده)
242 - روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت (چکیده)
243 - شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap با استفاده از روش مونت کارلو (چکیده)
244 - مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
245 - شبیه سازی انتقال الکترون در دیود +InAs n+ nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو (چکیده)
246 - خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET (چکیده)
247 - محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
248 - مطالعه بهره سلول خورشیدی سلیسیمی پیوند P-n با استفاده از کد PC1D (چکیده)
249 - بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
250 - بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند (چکیده)
251 - مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
252 - خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO (چکیده)
253 - Improvement the uniformity of the gamma production rate distribution with depth in a large biological sample for an IVNAA facility (چکیده)
254 - Dust acoustic solitary and shock waves in strongly coupled dusty plasmas with nonthermal ions (چکیده)
255 - Self-similar solutions of viscous-resistive advection-dominated accretion flows with poloidal magnetic fields (چکیده)
256 - Beta Viscosit Prescription in Self-Gravitating Disks (چکیده)
257 - Temperature and doping dependencies of hot electron transport properties in bulk GaP, InP and Ga0.5In0.5P (چکیده)
258 - Singular Value Decomposition Combined With Analytical Method for Tokamak Plasma Tomography (چکیده)
259 - Comparison of Hydrodynamic and Monte Carlo Simulation of Electron Transport in Submicrometre n+nn+ SiC Structure (چکیده)
260 - Optimum Designing of Thin Film Filter Layers of SiO2 and SnTe Based on Optical Particle Swarm Opimizer (چکیده)
261 - measurement of strong coupling constant from transverse momentum (چکیده)
262 - توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO (چکیده)
263 - لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2 (چکیده)
264 - خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
265 - اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
266 - T-duality of curvature terms in D-brane actions (چکیده)
267 - Comparison of Electronic and Optical Properties of the a and k phase Alumina Using Density Functional Theory (چکیده)
268 - Preparation and characterization of TiO2: Al doped thin films by spray pyrolysis method –The effects of impurity on the Improvement of Photocatalystic activities (چکیده)
269 - The Characteristics of Ion-Acoustic Solitons in Electron-Positron--Ion magnetized Plasma (چکیده)
270 - Extremal rotating solutions in Horava Gravity (چکیده)
271 - Hydrogen sensing properties of indium doped tin oxide thin films deposited by spray pyrolysis (چکیده)
272 - Hot electron of steady-state transport in submicrometer ZnSe and ZnS n+-i(n)-n+ diodes (چکیده)
273 - Measurement of strong coupling constant using diferent QCD models (چکیده)
274 - Viscous Accreting Magnetofluids around a Static Compact Object in Final Stages of Accretion Flow (چکیده)
275 - The role of thermal conduction in magnetized viscous-resistive advection-dominated accretion flows (چکیده)
276 - General relativistic hydrodynamic flows around a (چکیده)
277 - Effect of Nuclear vibrations on Shell Model parameters (چکیده)
278 - مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD (چکیده)
279 - Mont Carlo Simulation of Steady-state T ransport in Submicrometre InP and GaAs n+ - i(n) - n+ diode (چکیده)
280 - سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال (چکیده)
281 - Structural Properties of Ultrathin Al2O3 Films on Si (چکیده)
282 - Improvement the uniformity of the gamma production rate distribution with depth in a large biological sample for an IVNAA facility (چکیده)
283 - EVALUATION OF SPECIFIC ABSORBED FRACTIONS FROM INTERNAL PHOTON SOURCES IN ORNL ANALYTICAL ADULT PHANTOM (چکیده)
284 - Assessment of neutron fluence to organ dose conversion coefficients in the ORNL analytical adult phantom (چکیده)
285 - IMPROVEMENT OF DOSE CALCULATION ACCURACY FOR PROMPT-Γ IVNAA SYSTEM-PHANTOM USING MCNP (چکیده)
286 - BENCHMARKING OF THE MCNP CODE FOR DOSE ESTIMATION ACCURACY FROM INTERNAL PHOTON SOURCES IN ORNL ANALYTICAL PHANTOMS AT VARIOUS AGES (چکیده)
287 - On Structural and optical properties of Mn doped ZnO nanopowders (چکیده)
288 - مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) (چکیده)
289 - Optical properties of spinel MgAl2O4 oxide (چکیده)
290 - A proposal for M2-brane-anti-M2-brane action (چکیده)
291 - Radon and Radium Measurement in Drinkables Water Supplies of Shirvan Region in Iran by Prassi System (چکیده)
292 - Influence of Temperature in High Field Electron Transport Properties in Bulk Wurtzite GaN (چکیده)
293 - Structure and Optical Studies of ZnMnO Nano Powder Prepared Via Sol Gel Technique (چکیده)
294 - خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت (چکیده)
295 - Collective coordinate analysis for double sine-Gordon model (چکیده)
296 - شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی (چکیده)
297 - Electrical properties comparison of NTC thermistors prepared from nanopowders and mixed-oxide process (چکیده)
298 - Calcination Process Effect on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9 9Mn0.1O Particles (چکیده)
299 - Synthesis and structure of spin at low temperature Co and Ni Mn ternary sys -type oxides in nel (چکیده)
300 - سنتز نانوذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی ساختاری و خواص اپتیکی آن (چکیده)
301 - The RN/CFT Correspondence (چکیده)
302 - An Inito Calculations of Electronic and Optical Spectra of (13-0) Nanotube (چکیده)
303 - Ramond-Ramond field strength couplings on D-branes (چکیده)
304 - Investigation of Activation Rate Uniformity in aPrompt-γ Rays IVNAA Facility (چکیده)
305 - The effect of cation composition on the electrical properties and aging of Mn-Co-Ni thermistors (چکیده)
306 - Characterization of Zinc Oxide Nanopowders Doped With MnO (چکیده)
307 - Effect of grain size and microstructures on resistivity of Mn–Co–Ni thermistor (چکیده)
308 - The effect of microstructure on the pyroelectric properties of PZT ceramics (چکیده)
309 - First-principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of A-La2O3 (چکیده)
310 - Band structure of tetragonal BaTiO3 (چکیده)
311 - Piezoelectric Study of 0.65Pb(Mg1/3,Nb2/3)O3-0.35PTO3 Nanopwoder Ceramics (چکیده)
312 - مطالعه خطوط نوترون افشان (چکیده)
313 - بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه (چکیده)
314 - جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون (چکیده)
315 - سالیتونها و برگشت FPU (چکیده)
316 - Noise in Spinel Ceramics (چکیده)
317 - Computer-aided design of microwave intergrated circuits (چکیده)
318 - Submicron liquid crystal pixels on a nanopatterned indium tin oxide surface (چکیده)
319 - Study of Microstructure of Piezoelectrics BaTiO3, PbTiO3 and Pb(Tix,Zr1-x)O3 Prepared by Solid Solution and Liquid Phase Methods (چکیده)
320 - Alignment of liquid crystals with periodic submicron structures ablated in polymeric and indium tin oxide surfaces (چکیده)
321 - The effect of the post-annealing temperature on the nano-structure and (چکیده)
322 - Fe-doped SnO2 transparent semi-conducting thin films deposited by spray pyrolysis technique: Thermoelectric and p-type conductivity properties (چکیده)
323 - Effect of the synthesis route on the structural properties and shape of the indium oxide (In2O3) nano-particles (چکیده)
324 - Influence of solitons on the conductance properties of double-stranded deoxyribonucleic acid (چکیده)
325 - Electron transport through SWNT/trans-PA/ SWNT structure (the role of solitons) : A t-matrix technique (چکیده)
326 - The role of solitons on the properties of electron transport through the CNT/t-PA/CNT system—a Green s function approach (چکیده)
327 - محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم (چکیده)
328 - Al2O3 Potential as a Gate Dielectric of the Next Nano MISFET Transistor (چکیده)
329 - Effect of Calcination Process on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9Mn0.1O Particles (چکیده)
330 - Growth of MnCl2.4H2O crystals and measurement the exact percent of cobalt impurities in the crystal, using radioactive isotopes of 54MN,60Co,57Co and NMRON technique. (چکیده)
331 - The effects of magnetic water on milk and blood (چکیده)
332 - بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس (چکیده)
333 - Structural and optical properties of (چکیده)
334 - لایه های نازک 3SrTiO به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
335 - اثر بازپخت در محیط آرگون و نیتروژن بر خواص ساختاری, الکتریکی و اپتیکی لایه های رسانای شفاف SnO2:Co تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
336 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H، N) RFe10V2Zy و R=Y، Nd) (چکیده)
337 - A comparative study of the magnetoelastic properties of the YFe10V2 and NdFe10V2 compounds, (چکیده)
338 - Study of the magnetostrictive strains in Pr6Fe11Ga3 alloy (چکیده)
339 - Influence of H and N insertion on the magnetostriction and thermal expansion of YFe10V2Zx (Z=N, H) compositions (چکیده)
340 - Magnetostriction and thermal expansion of interstitially modified NdFe10V2Zx (Z = N, H) compounds (چکیده)
341 - Influence of Si and Co substitutions on magnetoelastic properties of R2Fe17 (R = Y, Er and Tm) intermetallic compounds (چکیده)
342 - Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Er2Fe14-xCoxB (x = 1, 3 and 5) intermetallic compounds (چکیده)
343 - بررسی اثر پخش آربن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبهای HoFe11-xCoxTi (چکیده)
344 - بررسی خواص مغناطوالاستیکی ترکیب Ce3Fe25Cr (چکیده)
345 - بررسی خواص مغناطیسی ترکیبات (Z = H, N) YFe ١٠V٢Z (چکیده)
346 - بررسی ساختار و مغناطومقاومت ترکیب منگنایت-کبالتایتLa0.7Sr0.3Mn0.9Co0.1O3 تهیه شده به روش سل- ژل، (چکیده)
347 - تهیه پودر LaMnOبه روش مکانوشیمیایی (چکیده)
348 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبهای سه تایی خاکی نادر CoxCu13Fe6Nd-x (چکیده)
349 - سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید (چکیده)
350 - مطالعه اثر ناخالصی کبالت بر خواص ساختاری و الکتریکی نیمرسانای 2O2SrCu ساخته شده به روش سل ـ ژل (چکیده)
351 - نقش حضور Si وCo بر خواص مغناطوالاستیکی آلیاژهای Er2Fe14-xCoxSi2 (چکیده)
352 - ویژگی های مغناطیسی نانوسیم های فلزات واسط (Cr, Mn, Fe, Co, Ni) (چکیده)
353 - خواص مغناطوالاستیکی ترکیب سه تایی خاکی نادر Cu13Fe6Nd (چکیده)
354 - تحلیل پارامترهای میدان بلوری و ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi (چکیده)
355 - اثر حضور وانادیم بر ساختار و خواص مغناطوالاستیکی (چکیده)
356 - بررسی اثر پخش نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی (چکیده)
357 - تهیه و بررسی هدایت الکتریکی نانوسیال مگنتیت (چکیده)
358 - ساخت ترکیب به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
359 - ساخت ترکیب منگنایت-کبالتایت 3O1/0Co9/0Mn3/0Sr7/0La به روش سل-ژل و مطالعه ی مقاومت ویژه و مغناطومقاومت آن (چکیده)
360 - influnes of hydrogenation on structure and magnetic properties of HoFe11-xCoxTi (چکیده)
361 - ساخت ابرسانای YBa2Cu3O7- به روش سل-ژل و بررسی اثر ناخالصی Er2O3 بر دمای گذار این ترکیب (چکیده)
362 - بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2 (چکیده)
363 - مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه (چکیده)
364 - Monte Carlo Simulation of Steady-State Transport in Submicrometer InP and GaAs n+ i(n) n+ Diode (چکیده)
365 - MICPA: evaluation of microstrip-line parameters (چکیده)
366 - Optimal: a program for optimising microstrip networks (چکیده)
367 - Effect of Electron Spin for d-orbital in Electro-optical Characteristics of ZnSe (چکیده)
368 - Semiclassical three-valley Monte Carlo simulation analysis of steady-state and transient electron transport within bulk InAsxP1-x, InAs and InP (چکیده)
369 - Investigations on impact of post-heat temperature on structural, optical and electrical properties of Al-doped ZnO thin films prepared by sol-gel method (چکیده)
370 - NNLo correction to three jet rate production in electron positron annihilation (چکیده)
371 - Calculated electron steady-state drift velocity in lattice matched Ga0.5In0.5P and Al0.26Ga0.26In0.48P using a threevalley Monte Carlo simulation (چکیده)
372 - Comparison of electron transport properties in submicrometer ZnS and ZnO n+nn+ diode using ensemble Monte Carlo simulation (چکیده)
373 - Ab initio calculations of opticaspectra of a chiral (4,1) carbon nanotubel (چکیده)
374 - Magnetotransport and magnetoelastic effects in Co-doped La0. 7Sr0. 3MnO3 nanocrystalline perovskites (چکیده)
375 - SW parameter in magnetic multilayers with rough interface (چکیده)
376 - A calculation based on Green s function method for FM/MgO /FM sandwiches with roughness at interfaces (چکیده)
377 - Lattice Gauge theory and its application in theory and experiment (چکیده)
378 - Optical absorption and electron energy loss spectra of single-walled carbon nanotubes (چکیده)
379 - Hot Electron Transport Properties in Characteristics of Wurtzite GaN MESFETs Using a Five-valley Model (چکیده)
380 - Steady-state and Transient Electron Transport Within Bulk III-V Nitride Semiconductors Using an Updated Semiclassical Three-valley Monte Carlo Method (چکیده)
381 - The effect of deposition parameters on the sensing behaviors of the SnO2: Cu nano-structure thin films including CO2-gas sensor solution preparation (چکیده)
382 - Theoretical investigation of electrical and mechanical properties of ZnO crystal (چکیده)
383 - The Effect of Gate Length on SOI-MOSFETs Operation (چکیده)
384 - ANALYSIS OF DYNAMIC AND STATIC CHARACTERISTICS OF InGaAs/GaAs SELF-ASSEMBLED QUANTUM DOT LASERS (چکیده)
385 - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF PURE AND Mn-DOPED ZINC OXIDE NANOPOWDERS (چکیده)
386 - ELECTRONIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND ALLOYS In2O3 TRANSPARENT CONDUCTORS (چکیده)
387 - The Effect of Gate Length and Temperature on ZnO MOSFETs Operation (چکیده)
388 - Comparison of High Field Electron Transport properties in Wurtzite phase of ZnO, GaN and SiC (چکیده)
389 - Comparison of hot electron transport properties in wurtzite phase of ZnS, GaN and 6H-SiC (چکیده)
390 - اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV (چکیده)
391 - Ion acoustic shock waves in weakly relativistic and dissipative plasmas with nonthermal electrons and thermal positrons (چکیده)
392 - Factorization law for two lower bounds of concurrence (چکیده)
393 - مقایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN, SiC, ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار (چکیده)
394 - بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN, AlN, AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر (چکیده)
395 - محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف (چکیده)
396 - بررسی عددی اثر تنش در ساختار نواری لیزر نیمه هادی (چکیده)
397 - بررسی تاثیر تنش بر مولفه های ماتریس گذار در لیزرهای نیمه رسانا (چکیده)
398 - ساخت نانوبلورک های 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطوترابری آن ها (چکیده)
399 - جوابهای سالیتونی پلاسمای غیر مغناطیسی یون مثبت، یون منفی و الکترون (چکیده)
400 - امواج سالیتونی در فرومغناطیس (چکیده)
401 - Final state boundary condition of quantum black holes at LHC (چکیده)
402 - The Stability of Mesons Near Event Horizon of Black Hole (چکیده)
403 - Influence of 3d Transition Metals (Fe, Co) on the Structural, Electrical and Magnetic Properties of C60 nano-cage (چکیده)
404 - Activation rate uniformity in a bilateral IVNAA facility for two anthropomorphic phantoms (چکیده)
405 - Calculation of neutron self-shielding factor and its effect on estimating amount of sample matter in LS-PGNAA (چکیده)
406 - Estimation of gamma organ doses due to Radon-222 progeny in ORNL phantom (چکیده)
407 - Use of gamma-rays back scattering of the 192Ir isotopic source for the design of the landmine detection device (چکیده)
408 - بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما (چکیده)
409 - استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک (چکیده)
410 - محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی (چکیده)
411 - ارزیابی جنس، اندازه و تعداد کره های بانر و محاسبه تابع پاسخ انرژی سیستم به همراه آشکارساز BF3 (چکیده)
412 - Collective coordinate variable for soliton-potential system in sine-Gordon model (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر