بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: کشت مخلوط


موارد یافت شده: 21

1 - بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان (چکیده)
2 - بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علفهای هرز (چکیده)
3 - بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس (چکیده)
4 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
5 - ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعی (چکیده)
6 - بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (چکیده)
7 - بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد (چکیده)
8 - ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت (چکیده)
9 - تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز (چکیده)
10 - اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز (چکیده)
11 - بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
12 - بررسی اثرات کشت مخلوط بر عملکرد دانه و نسبت برابری زمین در ترکیب های افزایشی و جایگزینی دو گیاه شاهدانه و کنجد (چکیده)
13 - مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری (چکیده)
14 - ارزیابس عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در کشت مخلوط افزایشی با ذرت (چکیده)
15 - تاثیر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (چکیده)
16 - مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (چکیده)
17 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
18 - بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشی (چکیده)
19 - تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن (چکیده)
20 - اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور (چکیده)
21 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر