بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ابراهیمیان


موارد یافت شده: 30

1 - Induction of a balanced Th1/Th2 immune responses by co-delivery of PLGA/ovalbumin nanospheres and CpG ODNs/PEI-SWCNT nanoparticles as TLR9 agonist in BALB/c mice (چکیده)
2 - How irrigation rounds and mother corm size control saffron yield,quality, daughter corms behavior and phosphorus uptake (چکیده)
3 - The Effect of Tillage and Wheat Residue Management on Nitrogen Uptake Efficiency and Nitrogen Harvest Index in Wheat (چکیده)
4 - Targeting Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Nano- Adjuvants: Current Perspectives (چکیده)
5 - بررسی تاثیر دفعات آبیاری و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل، درصد کروسین، پیکروکروسین و سافرانال در زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
6 - تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) (چکیده)
7 - کارایی مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر نظام های خاک ورزی و کاربرد بقایا (چکیده)
8 - Design, Synthesis, Characterization and in vivo Immunological Properties of a Novel Nano-Adjuvant based Vaccine Delivery System based on Single Walled Carbon Nanotubes (SWNT) loaded with Polyethylenimine (PEI) and Toll like receptors( TLRs) Agonists Conjugated with Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) (چکیده)
9 - Assessment of incorporating TLR9 agonist into conjugated PLGA-PEI as a vaccine delivery system for improving the immune responses (چکیده)
10 - اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک (چکیده)
11 - اثر روشهای مدیریت خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (چکیده)
12 - EVALUATION OF PLANTING PATTERNS ON GROWTH, FLOWER AND SEED YIELD OF MALLOW AS A MEDICINAL PLANT (چکیده)
13 - اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (چکیده)
14 - درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی (چکیده)
15 - اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخود (چکیده)
16 - بررسی محتوی کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن تحت تأثیر مراحل مختلف برداشت (چکیده)
17 - ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش خشکی (چکیده)
18 - اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ (چکیده)
19 - ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی (چکیده)
20 - تأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانه (چکیده)
21 - بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده (چکیده)
22 - ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم (چکیده)
23 - بررسی اثر روش های غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
24 - ارزیابی جمعیت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای (چکیده)
25 - ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج (چکیده)
26 - ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان (چکیده)
27 - بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچ همزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانس (چکیده)
28 - مطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن (چکیده)
29 - Transcript isoforms of promyelocytic leukemia in mouse male and female gametes (چکیده)
30 - Molecular Detection of Genetically Modified Poultry Diets by PCR (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر