بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: انار


موارد یافت شده: 99

1 - اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده و هسته انار بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فاکتورهای التهابی خون بزهای سانن پیرامون زایش (چکیده)
2 - تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی (چکیده)
3 - نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار (چکیده)
4 - مقایسه اثرات آنتی آریتمتیک آب انار و نیترو ال آرژنین متیل استر در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت. (چکیده)
5 - نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار (چکیده)
6 - تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر (چکیده)
7 - تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار (چکیده)
8 - اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی (چکیده)
9 - اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی (چکیده)
10 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق (چکیده)
11 - اثرات حفاظتی آب انار2% در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت (چکیده)
12 - کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک (چکیده)
13 - اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
14 - بررسی اثر فرایند آب زدایی اسمزی به کمک فراصوت بر رنگ، بافت و ریز ساختار دانه های انار (چکیده)
15 - اثر فراصوت بر آبزدایی اسمزی دانه های انار (چکیده)
16 - بررسی ویژگی های شیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی هسته انار و برخی تفاله‌های گیاهی در تقابل با پراکسیداسیون حرارتی روغن سویا در فرآوری خوراک (چکیده)
17 - استخراج ترکیبات فنلی پوست انار با کمک فراصوت و تا ثیر آن بر میزان ترکیبات فنلی کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی (چکیده)
18 - مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، سیالات‌درگیر و ایزوتوپ پایدار گوگرد کانسار Cu-Zn-As باقرق با سنگ میزبان کربناته (شمال‌شرق انارک) (چکیده)
19 - پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP (چکیده)
20 - بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSR (چکیده)
21 - مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت (چکیده)
22 - بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ (چکیده)
23 - ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
24 - بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف (چکیده)
25 - تجزیه و تحلیل انرژی در تولید میوه انار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) (چکیده)
26 - اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی (چکیده)
27 - اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی (چکیده)
28 - تاثیر بسته بندی و شرایط نگه داری به منظور بهبود ماندگاری دانه های انار (چکیده)
29 - تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
30 - بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
31 - بررسی میزان پارازیتیسم شته انار Aphis punicae توسط زنبور های Aphidiinae با استفاده از روش های استاندارد (چکیده)
32 - بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ (چکیده)
33 - تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ) (چکیده)
34 - پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP (چکیده)
35 - تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار (چکیده)
36 - روغن هسته انار: مروری بر خواص و روش های استخراج (چکیده)
37 - بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان (چکیده)
38 - اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال (چکیده)
39 - اثرات حفاظتی آب انار بر بروز آنژین متعاقب سکته قلبی (چکیده)
40 - بررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداری کف کنسانتره انار جهت بهینه سازی شرایط خشک کردن آن به روش کف پوشی (چکیده)
41 - بررسی شرایط خشک کردن بر برخی ویژگیهای پودر کنسانتره انار تولیدی به روش کف پوشی (چکیده)
42 - مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی (چکیده)
43 - اثرات همودینامیک آب انار در بیماران مبتلا به گرفتگی و رپرفوزیون کرونر (چکیده)
44 - شناسایی شته های درخت انار و زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید آن در استان خراسان رضوی با استفاده از روش های کلاسیک و مدرن (چکیده)
45 - اثرات کاردیو دپرسان عصاره اتانولی پوست انار (Punica granatum) بر قلب ایزوله موش صحرایی (چکیده)
46 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار (چکیده)
47 - مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
48 - اثر حفاظتی آب انار متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد (چکیده)
49 - اثرات آنتی آریتمیک آب انار متعاقب ایسکمی و رپرفوزیون قلب مجزای موش صحرایی. (چکیده)
50 - اثرات عصاره پیه انار بر همودینامیک قلب مجزای موش صحرایی (چکیده)
51 - مروری بر خواص دارویی و مواد فیتوشیمیایی انار از دیرباز تا به امروز (چکیده)
52 - ارزیابی رادیوگرافی اثر روغن دانه انار بر تراکم استخوان درشت نی در رت های اواریکتومی شده (چکیده)
53 - بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (چکیده)
54 - کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت انار رقم شیرین پوست سفید (چکیده)
55 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (چکیده)
56 - مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
57 - برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
58 - اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران (چکیده)
59 - بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته انار (چکیده)
60 - بررسی فراوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن (چکیده)
61 - بررسی مشکلات مربوط به تولید و بازاریابی انار در استان خراسان رضوی (چکیده)
62 - برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس (چکیده)
63 - مطالعه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
64 - اثرات همودینامیک آب انار (Punica granatum) بر قلب مجزای موش صحرایی (چکیده)
65 - اثرات قلبی دانه انار (Punica granatum) با استفاده از روش لانگن دورف (چکیده)
66 - اثرات کاردیوتوکسیک پوست انار (Punica granatum) (چکیده)
67 - بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار (چکیده)
68 - مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
69 - نگرشی به مدیریت زیست مند (اکولوژیک) گیاهان هرز در باغات انار (چکیده)
70 - مطالعه وضعیت گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار کوهدشت لرستان (چکیده)
71 - مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره (چکیده)
72 - استخراج روغن از هسته انار به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن (چکیده)
73 - بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی (چکیده)
74 - بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی (چکیده)
75 - عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) (چکیده)
76 - شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی (چکیده)
77 - بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها (چکیده)
78 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
79 - بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
80 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
81 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار (چکیده)
82 - شناخت وتحلیل روش های بومی تولید انار وتطبیق آن با شیوه های نوین منطقه مورد مطالعه : شهرستان فردوس (چکیده)
83 - تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
84 - تأثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار (چکیده)
85 - مطالعه خصوصیات بیومکانیکی موثر در کاهش ضایعات انار با استفاده از مدلهای استراحت تنش ماکسول و پلیج (چکیده)
86 - ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن (چکیده)
87 - ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن (چکیده)
88 - بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی (چکیده)
89 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران (چکیده)
90 - تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صاقی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انار (چکیده)
91 - مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار (چکیده)
92 - اثر افزودن اوره بر روی میزان تانن و تولید گاز پوست انار سیلو شده (چکیده)
93 - استفاده از مدل تعمیم یافته ماکسول برای توصیف رفتار استراحت تنش انار (چکیده)
94 - موقعیت انار در ایران (چکیده)
95 - انار کویر, یک درختچه با کاربردهای فراوان (چکیده)
96 - چگونگی امکان استفاده از انار در فضاهای سبز مناطق کویری (چکیده)
97 - عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی) (چکیده)
98 - تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک) (چکیده)
99 - شناسايي تركيبات فنلي درآب انار 8 واريته ايراني (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر