بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی نجف زاده


موارد یافت شده: 24

1 - نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به مثابه حکومتی مدنی (چکیده)
2 - سیر تحول مفهومی شب در شعرفارسی؛ از نماد عرفانی تا استعاره ی سیاسی(به عنوان نمادی بومی) (چکیده)
3 - از مهندسی اجتماعی تدریجی تا مهندسی اجتماعی آرمانی: مقایسة تطبیقی رویکرد روشنفکران نسل اول و دوم پهلوی (چکیده)
4 - بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقه ی اسماعیلیه نزاری بر اساس تبیین چهارگانه اسملسر (چکیده)
5 - از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی_سیاسی گسترش آن در ایران (چکیده)
6 - بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی: مطالعه اسکناس‌های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی (چکیده)
7 - پیامدهای ساخت دولت مدرن پهلوی اول بر جامعه شیکه‌ای ایران (چکیده)
8 - نسبت سنجی دوستی، دگرخواهی و عدالت در نظریه حکمرانی خوب بر اساس خوانش گلستان سعدی (چکیده)
9 - دوستی پدیده اخلاقی یا کارکردی؟: نقد رابطه دولت و مردم در ایران از منظر قاعده لیسیس (چکیده)
10 - بنیان‌های اخلاقی حکمرانی خوب (چکیده)
11 - نمونه خوانی رابطه هویت و توسعه در کشورهای نمانمام حوزه خلیج فارس (چکیده)
12 - بازخوانی روایی اضمحلال فئودالیسم اروپایی در ادبیات دوره ویکتوریایی با تاکید بر متن بلندی های بادگیر (چکیده)
13 - Representation of National Identity in the Iranian Banknotes: (چکیده)
14 - نقد مطالعات هنجاری درباره شکل‌گیری حوزه عمومی:از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی گسترش آن در ایران (چکیده)
15 - آسیب‌شناسی رهیاف‌ها و روش‌های جامعه‌شناسی سیاسی - تاریخی در فهم چیستی جامعه ایرانی (چکیده)
16 - ایرانیان، گفتگومندی و صلح: هم‌سانی منزلت «من» و «رقیب» در شعر حافظ (چکیده)
17 - فرهنگ کار جمعی، تضاد دولت ملت و منازعه برزیستن در جامعه ایرانی (چکیده)
18 - نشانه‌های پست مدرن در کارتون‌های تلویزیونی (چکیده)
19 - بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی (چکیده)
20 - پیشافرض‌ها و پنداشت علما از مشروطیت (چکیده)
21 - نگاهی به کتاب فرهنگ‌های دیجیتال (چکیده)
22 - بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران (چکیده)
23 - صورتبندی مذهبی سیاسی جامعه ایرانی در عصرصفویه (چکیده)
24 - امکان بازیابی گزاره‌های تاریخی در متون ادبی با استفاده از تحلیل روایت (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر