بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی چشمی


موارد یافت شده: 17

1 - تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی درایران با فیلترکالمن (چکیده)
2 - ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران (چکیده)
3 - بررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت جهانی و مسائل کارفرمایان ایرانی (چکیده)
4 - برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش (چکیده)
5 - مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران (چکیده)
6 - تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
7 - بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه (چکیده)
8 - به سوی حل یک عارضه بنیادین در اقتصاد ایران: راهکارهای تورم زدایی در جهت سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت خرید (چکیده)
9 - بررسی حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری ایران پس از برنامههای خصوصیسازی (چکیده)
10 - شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره و ترکیه (چکیده)
11 - بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
12 - چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله (چکیده)
13 - بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران (چکیده)
14 - The Privatization Effects on Iran Insurance Industry (چکیده)
15 - تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله (چکیده)
16 - محاسبه هسته تورم در ایران (چکیده)
17 - برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر