بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: شادمهری
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 41

1 - ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور (چکیده)
2 - بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها (چکیده)
3 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک جدایه های قارچ خاکزاد Beauveria از باغا ت مرکبا ت استا نه ای گلستا ن و مازندران (چکیده)
4 - جداسازی DNA ژنومی از Beauveria spp به روش ترمولیز (چکیده)
5 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید برکلانشهر رشت (چکیده)
6 - اصول و ملاحظات استقرار امنیت پایدار در مناطق مرزی جنوب شرقی ایران (چکیده)
7 - مدل ساختاری نرخ ارز حقیقی با تاکید بر اثر نرخ مبادله تجاری (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی) (چکیده)
8 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ (چکیده)
9 - بررسی قانون حداقل دستمزد در ایران با رویکرد منطقه‌ای (چکیده)
10 - بررسی تاثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران (چکیده)
11 - ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
12 - تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی (چکیده)
13 - وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالی (چکیده)
14 - ‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌ (چکیده)
15 - مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی (چکیده)
16 - اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (چکیده)
17 - اثر غلظت اسید لاکتیک روی عملکرد پیل سوختی میکروبی پیوسته با گونه خالص شوانلا (چکیده)
18 - برقراری امنیت شهری از طریق طراحی محیطی براساس مبانی اسلامی (چکیده)
19 - بررسی و تحلیل مولفه امنیت در شهر اسلامی (چکیده)
20 - حداقل اقدامات لازم برای راه اندازی پیل های سوختی میکربی پیوسته با محیط کشت خالص (چکیده)
21 - تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot (چکیده)
22 - بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت (چکیده)
23 - بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آن (چکیده)
24 - بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک (چکیده)
25 - بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران (چکیده)
26 - بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه (چکیده)
27 - تحلیلی بر پتانسیل های گردشگری درخش با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
28 - بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی (چکیده)
29 - تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
30 - شاخصهای بازاری اخلاق و کارایی در بازار سهام شهر اسلامی (چکیده)
31 - بررسی بیمه اسلامی، سازوکارو آثار بیمه تکافل اسلامی در شهر (چکیده)
32 - تعاون ،توسعه ی منطقه ای ودولت (چکیده)
33 - اندازه‌گیری فقر در مناطق شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال 1389 (چکیده)
34 - بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان (چکیده)
35 - بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس (چکیده)
36 - تاثیر باکتریهای محرک رشد و کودهای آلیبر محتوی نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) (چکیده)
37 - آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا (چکیده)
38 - انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران (چکیده)
39 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
40 - بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) (چکیده)
41 - بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر