بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: شعبانی


موارد یافت شده: 93

1 - فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد (چکیده)
2 - مطالعات کانی شناختی و ژئوشیمیایی در کانسار آهن دلکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته (چکیده)
4 - پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا (چکیده)
5 - ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (چکیده)
6 - بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعۀ پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏ داران (چکیده)
7 - Effect of media and plant growth regulators in micro propagation of Myrobalan29C rootstock (چکیده)
8 - آینده آموزش عالی: دانشگاه های نسل چهارم (چکیده)
9 - زمین¬شناسی و کانی¬سازی کانسار آهن دلکن، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
10 - برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) (چکیده)
11 - نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (چکیده)
12 - تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها (چکیده)
13 - بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت» (چکیده)
14 - تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) (چکیده)
15 - Geometric morphometric analysis of the molars in three species of the genus Mus (Mus) (Rodentia, Muridae) based on the outline method (چکیده)
16 - ارزیابی حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان (چکیده)
17 - Para-quantitative Methodology: Reclaiming experimentalism in educational research (چکیده)
18 - بازگشت PH به PHD: ضرورت آموزش فلسفه علم به دانشجویان علوم و مهندسی (چکیده)
19 - بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانش (چکیده)
20 - رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
21 - برخاستگاه و جایگاه زمین ساختی ماس هسنگ های توربیدیتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ایران (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد چای در استان گیلان (چکیده)
23 - مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی (چکیده)
24 - هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
25 - پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل SARIMA (چکیده)
26 - استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی (چکیده)
27 - خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات هگزافریت استرانسیم جانشانشی شده با کرم (چکیده)
28 - نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) (چکیده)
29 - انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه (چکیده)
30 - زمین شیمی ماسه سنگ های توربیدایتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ایران (چکیده)
31 - Robust Density of Periodic Orbits for Skew Products with High Dimensional Fiber (چکیده)
32 - Robust density of periodic sinks and sources for iterated function systems (چکیده)
33 - هیوریستیک در برنامه درسی آموزش عالی: نسبت راه حل های هیوریستیک، با نگاه سنت گرایان، تجربه گرایان مفهومی و نومفهوم گرایان (چکیده)
34 - مدل سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شبه پنیر پروسس گستردنی بر پایه پنیر فتای ایرانی (چکیده)
35 - رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (چکیده)
36 - بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
37 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
38 - روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: متدولوژی یا متدولاتری (چکیده)
39 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
40 - براورد کارایی مگس بذرخوارتلخه (Urophora xanthippe .(Dipt.: Tephritidae در شرایط گلخانه (چکیده)
41 - تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک های جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای مریوان) (چکیده)
42 - بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش (چکیده)
43 - Attractors and their invisible parts for skew products with high Dimensional Fiber (چکیده)
44 - تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران (چکیده)
45 - تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران (چکیده)
46 - طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (چکیده)
47 - تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر (چکیده)
48 - Contemporary and sub-fossil house mice (Mus musculus Linnaeus, 1758) (Rodentia: Muridae) from Iran (چکیده)
49 - تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی (چکیده)
50 - برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها (چکیده)
51 - جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی (چکیده)
52 - پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی (چکیده)
53 - بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت (چکیده)
54 - تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
55 - پژوهش کیفی: روش یا بوش (چکیده)
56 - استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت (چکیده)
57 - بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس (چکیده)
58 - آنالیز ریخت سنجی هندسی دندان های آسیا در سه گونه از زیرجنس Mus(Rodentia, Muridae) مبتنی بر روش خط پیرامونی (چکیده)
59 - De-Schooling Society Vs. Re-Schooling Society: An Approach to School Improvement (چکیده)
60 - نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) (چکیده)
61 - میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
62 - تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه (چکیده)
63 - نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (چکیده)
64 - سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی (چکیده)
65 - باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (چکیده)
66 - تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
67 - from teaching to learning in higher education: towards an approach tp quality of education in Iran (چکیده)
68 - Qualitative method and paramathematics: toward a compromise in educational research (چکیده)
69 - Methodological theory and educational research: a critical approach (چکیده)
70 - The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs (چکیده)
71 - Approximate reasoning and rule based knowledge: Towards a Compromise In Educational Research (چکیده)
72 - A critical view to the web-based design for teaching critical thinking (چکیده)
73 - Comparing critical thinking of nursing students studying in different years of the baccalaureate program (چکیده)
74 - Globalization and Localization: the Paradox of Centralization and Decentralization in Curriculum (چکیده)
75 - Pragmatic view vs. paradigmatic view in educational research methodology: A critical approach to mixed method (چکیده)
76 - چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد (چکیده)
77 - چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا (چکیده)
78 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
79 - جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
80 - رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناسی به مدیریت آموزش عالی (چکیده)
81 - هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی (چکیده)
82 - Epistemic Fallacy in Educational Research (چکیده)
83 - تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان (چکیده)
84 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)
85 - Epistemological Beliefs and Leadership Style among School Principals (چکیده)
86 - آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره (چکیده)
87 - رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی (چکیده)
88 - تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (چکیده)
89 - A Reflection on Three Web-Based Teaching Critical Thinking:Toward A Compromise Approach (چکیده)
90 - نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
91 - نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده)
92 - Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism (چکیده)
93 - Math Modeling in Educational Research: An Approach to Methodological Fallacies (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر