بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فر


موارد یافت شده: 4014

1 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده)
2 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
3 - ورود به سازمان جهانی تجارت و همگرائی بازار محصولات کشاورزی در ایران (چکیده)
4 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
5 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
6 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)
7 - RANCIMAT TEST FOR THE ASSESSMENT OF USED FRYING OILS QUALITY (چکیده)
8 - بررسي نقش آنتي اكسيدانهاي طبيعي در صنايع روغن از ديدگاه سلامتي و تغذيه (چکیده)
9 - Antioxidant Activity of Various Extracts of Old Tea Leaves and Black Tea Wastes (Camellia sinensis L.) (چکیده)
10 - فعالیت آنتی اکسیدانی ضایعات چای (Camellia sinensis L) (چکیده)
11 - بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران (چکیده)
12 - Discarding of used frying oils in terms of color index, refractive index and viscosity values (چکیده)
13 - Elasto-Plastic Element-Free Galerkin Metod (چکیده)
14 - on the fisher information in record values (چکیده)
15 - A comparison between Ant colony and Tabu search algorithms for job shop scheduling with sequence-dep (چکیده)
16 - تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای (چکیده)
17 - تحلیل ارتجاعی-مومسان مسائل صفحه ترکدار توسط روش گالرکین بدون المان (چکیده)
18 - تحلیل تنش در اطراف ترک در شرائط ارتجاعی-مومسان و خزشی بروش گالرکین بدون المان (چکیده)
19 - The Effects of Salinity on Extractability and Chemical Fractions of Zinc in Selected Calcareous Soils of Iran (چکیده)
20 - چند معیار جدید انطباق مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو (چکیده)
21 - MEASURMENT OF THE PLASMA FREE FATTY ACIDS (چکیده)
22 - Some Univariate Stochastic Orders On Record Values (چکیده)
23 - comparing the fisher information in record values and iid observations (چکیده)
24 - nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data (چکیده)
25 - confidence intervals for quantiles in term of record range (چکیده)
26 - Characterization of hazard function factorization by Fisher information in minima and upper record values (چکیده)
27 - Distribution-free confidence intervals for quantile intervals based on current records (چکیده)
28 - Preservation of some reliability properties by certain record statistics (چکیده)
29 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
30 - Some Characterizations based on entropy of order statistics and record values (چکیده)
31 - Entropy properties of record statistics (چکیده)
32 - An improved design method for estimating the annual auxiliary energy requirement for solar heating building (چکیده)
33 - مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد (چکیده)
34 - The commutator Subgroup and Schur Multiplier of a Pair of Finite p-Groups (چکیده)
35 - The analysis and feasibility of using heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
36 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
37 - An ant colony algorithm for the pos/neg weighted p-median problem (چکیده)
38 - مقایسه اثر دو روش مشاهده ای الگوی ماهر و در حال یادگیری بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون (چکیده)
39 - Urethral Extension and Caslick s Surgery for Infertility Treatment in Pneumovagina Cases with Sunke (چکیده)
40 - تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای (چکیده)
41 - تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات (چکیده)
42 - تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته (چکیده)
43 - Serum and whole blood inorganic phosphorus in lambs from birth to 400th day of life: effect of weaning as a cutoff point between neonatal and adult levels (چکیده)
44 - Using haematological and serum biochemical findings as prognostic indicators in calf diarrhoea (چکیده)
45 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
46 - Efficacy of dried colostrum powders in the prevention of diarrhea in neonatal Holstein calves (چکیده)
47 - Relationships between fertility and serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
48 - تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان (چکیده)
49 - Biosystematic study of Anura in the Markazy Province of central Iran (چکیده)
50 - Arsenic and antimony in drinking water in kohsorkh area, northeast Iran possible rosks for the public health (چکیده)
51 - Phytoremediation of arsenic by macroalgae: Implication in natural contaminated water, northeast Iran (چکیده)
52 - Time-Domain Equalizer for OFDM Systems Based on SINR Maximization (چکیده)
53 - مشخصه‌های تنش تکتونیکی در فلات ایران با استفاده از تعیین سازوکار کانونی زلزله‌های ثبت شده (چکیده)
54 - Calpastatin polymorphism and its association with daily gain in Kurdi sheep (چکیده)
55 - تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم (چکیده)
56 - بررسی مقدماتی فراوانی ورم پستان مایکوپلاسمایی در تعدادی از گله های گاو شیری اطراف مشهد (چکیده)
57 - Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran (چکیده)
58 - بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل(Dipt. Syrphidae) در شهرستان بردسکن(خراسان رضوی) (چکیده)
59 - Developing Health Geographic Information for Khorasan Province in Iran (چکیده)
60 - Serum biochemistry of Iranian Turkmen (Akhal-Teke) horses (چکیده)
61 - Peripartal serum biochemical, haematological and hormonal changes associated with retained placenta in dairy cows (چکیده)
62 - Using Allocation Models for Regional Planning in GIS Environment (چکیده)
63 - اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای (چکیده)
64 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری (چکیده)
65 - The effects of different additives in electrolyte of AGM batteries on self-discharge (چکیده)
66 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
67 - Simulated annealing and ant colony optimization for static and dynamic design of helical compression springs (چکیده)
68 - شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه‌جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
69 - MULTI-COMPONENT PREVENTIVE MAINTENANCE OPTIMIZATION BASED ON AVAILABILITY (چکیده)
70 - جغرافیای انفسی دیوان حافظ (چکیده)
71 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
72 - فردوسی شاعر ملی ایران (چکیده)
73 - رودکی و فردوسی (چکیده)
74 - زبان فارسی در چین عصر سید اجل عمر شمس الدین (چکیده)
75 - محوی همدانی و ترانه های خیامی او (چکیده)
76 - گسترش تفسیر نویسی فارسی در سده های نخستین فارسی دری (چکیده)
77 - دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان (چکیده)
78 - دیدار با فیتز جرالد (چکیده)
79 - سنایی پژوهی پیشینه و گستره (چکیده)
80 - محمد بن احمد الخازن و دیوان شعر او (چکیده)
81 - با دو تبار تاریخ و ادب (چکیده)
82 - کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی (چکیده)
83 - رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی (چکیده)
84 - الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه (چکیده)
85 - The Functions of Elementary School Teachers of Mashhad City in Developing Students Creativity (چکیده)
86 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
87 - مشارکت از دیدگاه اسلام و دلالتهای تربیتی آن در آموزش عالی (چکیده)
88 - study on physico - chemical rheological and (چکیده)
89 - بررسی فراوانی هموفیلوس سومنوس وسایر باکتریها در موارد ورم پستان (چکیده)
90 - A New Stochastic Model for Prediction of Fatigue Crack Propagation (چکیده)
91 - A Stochastic Systems Approach To Fatigue Reliability-An Application To Ti-6Al-4V (چکیده)
92 - On Fatigue Crack Propagation of One- Way Rail Road (چکیده)
93 - بازنگری طرح های اقتصادی و بررسی میزان کاربرد ان در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)
94 - Fatigue Damage Analysis of Drill pipes Using FEM and Cox Regression Model (چکیده)
95 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
96 - از فارس تا خراسان - سرگذشت یک نسخه خطی دیوان حافظ (چکیده)
97 - Genetic variability and population structure in Beta-lactoglobulin, Calpastatin and Calpin loci in Iranian Kurdi sheep (چکیده)
98 - تصویر گره ها و گراف ها (چکیده)
99 - Somaclonal variation induced De novo leaf chimeric mutants during In vitro propagation of African violet( Saintpaulia ionantha Wendl (چکیده)
100 - اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی (چکیده)
101 - اثر شرایط مختلف پیش از برداشت بر روی کیفیت ماندگاریی پس از برداشت ژربرا شاخه بریده (چکیده)
102 - باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl (چکیده)
103 - بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی (چکیده)
104 - فردوسی و رودکی (چکیده)
105 - ناگفته های بیهقی از تاریخ (چکیده)
106 - سیستم تشخیص نفوذ ترکیبی با استفاده از کلاسبند های ضعیف (چکیده)
107 - بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
108 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرس (چکیده)
109 - The Effects of Paclobutrazol on Fruit Yield, Leaf Mineral Elements and Proline Content of Strawberry cv. Selva under Saline Condition (چکیده)
110 - بر همکنش پاکلوبوترازول و شوری بر فوتوسنتز و رشد رویی توت فرنگی (چکیده)
111 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)
112 - Characterization of Splash-Plate Atomizers using Numerical Simulations (چکیده)
113 - ON A NUMERICAL MODLE FOR GASIFICATION OF BIOMASS MATERIALS (چکیده)
114 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)
115 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)
116 - Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry (چکیده)
117 - بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
118 - فروغی و فردوسی (چکیده)
119 - بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی-Nepeta binaludensis Jamza (چکیده)
120 - بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی (چکیده)
121 - فرجام زال (چکیده)
122 - Effect of Diets Containing Different Ratio of Effective Rumen Degradable Protein to Fermentable Metabolizable Energy on Early Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
123 - On an optimal shape design problem to control a thermoelastic deformation under a prescribed thermal treatment (چکیده)
124 - Wing drag minimization (چکیده)
125 - An applicable method for solving the shortest path problems (چکیده)
126 - On the Existence of the Solution of an Optimal Shape Design Problem Goverend by Full Navier-Stokes Equations (چکیده)
127 - زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیک (چکیده)
128 - A new Technique for Approximate Solution of the Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind (چکیده)
129 - The status of exudate species in Iran and existing challenges in their sustainable utilization (چکیده)
130 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
131 - بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران (چکیده)
132 - Characterization of Genetic Polymorphism of the Bovine Lymphocyte Antigen DRB3.2. Locus in Sistani Cattle of Iran (Bos imiicus) (چکیده)
133 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and Protein Quality of Poultry By-Product Meal (چکیده)
134 - Influence of rotating bending fatigue test on the mechanical parameters of standard specimens (چکیده)
135 - Simulated Annealing Application for Structural Optimization (چکیده)
136 - Factor Influencing Regeneration and Genetic Transformation of Three Elite Cultivars of Tomato (چکیده)
137 - استفاده از مارکر رپید جهت تخمین میزان هتروزیس و قدرت ترکیب پذیری عمومی در هیبریدهای گوجه فرنگی (چکیده)
138 - Identification of Graft incompatibility of pear cultivars on Quince Rootstock by Using Isozymes Band (چکیده)
139 - بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
140 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل (چکیده)
141 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
142 - تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
143 - شبیه سازی رفتار دینامیکی میوه جات دارای شکل متقارن محوری با استفاده از مدل المان های مجزا (چکیده)
144 - Shape representation of axisymmetrical, non-spherical particles in discrete element simulation using multi-element model particles (چکیده)
145 - ارائه روشی جدید برای پوست کنی مکانیکی میوه ها (چکیده)
146 - مدلسازی پوست کنی میوه ها ب اساس انرژی مصرف شده (چکیده)
147 - شبیه سازی عددی تصادم در میوه جات و سبزیجات بکمک مدلی در محیط های گسسته. (چکیده)
148 - شبيه سازي حركت مواد دانه اي با استفاده از مد لي با المانهاي گسسته مبتني بر ذرات چند كره اي (چکیده)
149 - شبیه سازی عددی رفتار مواد فله و تاثیر شکل دانه ها (چکیده)
150 - Modeling Nonspherical Particles Using Multisphere Discrete Elements (چکیده)
151 - Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes (چکیده)
152 - The effect of mixed live vaccines of Newcastle disease and infectious bronchitis on systemic and local antibody response in chickens. (چکیده)
153 - بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergii (چکیده)
154 - بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین (چکیده)
155 - Separation and Determination of Amitriptyline and (چکیده)
156 - اندازه گیری بتکس در نمونه های ابی با روش HF-LPME (چکیده)
157 - Directly Suspended Droplet Three Liquid Phase Microextraction of Diclofenac Prior to LC (چکیده)
158 - انالیز امیتریبتیلین و نورتیربلین با بکارگیری میکرواستخراج با قطره معلق بروش GC (چکیده)
159 - Separation and Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene and O-Xylene Compounds in Water Using Directly Suspended Droplet Microextraction coupled with Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (چکیده)
160 - Investigation of a new mean temperature-dependent potential (چکیده)
161 - Development and Application of Compressible Vorticity Confinement (چکیده)
162 - Full Navier-Stokes Computations of Supersonic Flows over a Body at High Angles of Attack and Investigation of Crossflow Separation (چکیده)
163 - Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Method vs. Potential Flow Theory (چکیده)
164 - مدل عددی برای گازی سازی پسماندها (چکیده)
165 - A Numerical Study on Bubble Rise and Interaction in a Viscous Liquid (چکیده)
166 - A Computational Study of Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve (چکیده)
167 - Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator (چکیده)
168 - Behaviour of Plate Girders Subjected to Combined Bending and Shear Loading (چکیده)
169 - Microorgnism DNA Pattern Search in a Multi-agent Genomic Engine Framework (چکیده)
170 - شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی (چکیده)
171 - Three Dimensional transonic flow computations Over a Projectiles and at the Base Region (چکیده)
172 - a new approach for solving robust control problem (چکیده)
173 - جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (چکیده)
174 - توسعه پايدار، چالشها و راهكارها (چکیده)
175 - characterization of thebeta type 1 distribution by properties of record values (چکیده)
176 - A Bound for the Exponent of the Schur Multiplier of some Finite p-Groups (چکیده)
177 - heat problem by using measure theoryoptimal cntrol of an inhomogeneius (چکیده)
178 - a new method for solving the nonlinear second_order boundary value differential equation (چکیده)
179 - an effective apprach of the optimal control for an inhomogeneous wave problem (چکیده)
180 - the optimal control for bolza porblem by using measure theory (چکیده)
181 - a new approach to solving the initial value diffusion eqations by using (چکیده)
182 - on the existance of v_covering groups (چکیده)
183 - مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته (چکیده)
184 - مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355 (چکیده)
185 - بررسي مزيت هاي نسبي آشكار شده كالاهاي صادراتي استان خراسان 78-1370 (چکیده)
186 - ساخت کربن فعال با استفاد از فعال سازی شیمیایی پوست گردو (چکیده)
187 - طراحي، ساخت و بررسي فني و اقتصادي يك حمام خورشيدي نمونه در روستاي فتح آباد، استان خراسان (چکیده)
188 - بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي صنايع در شهرك صنعتي كلات(مطالعات موردي) (چکیده)
189 - عوامل و شيوه هاي موثر در افزايش توليد آب شيرين كن هاي خورشيدي (چکیده)
190 - بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه متالوژي پودر مشهد با استفاده از دستگاه Soft-Starter (چکیده)
191 - انتخاب قطر بهينه لوله هاي انتقال آب (چکیده)
192 - بررسي و تحليل فاصله بهينه بين توربين هاي بادي در يك مجتمع بادي (چکیده)
193 - OPTIMIZATION OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC USE (چکیده)
194 - تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود (چکیده)
195 - جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی (چکیده)
196 - تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بار محوری (چکیده)
197 - OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS (چکیده)
198 - Drained Granular Material Under Cyclic Loading with Temperature -Induced Soil-Structutr Interavtion (چکیده)
199 - Importance and Status of Geomorphic Landforms in Iran Eco-Tourism (چکیده)
200 - Sustainable Development and Social Justice in Iranian Cities:A Case Study of Mashhad (چکیده)
201 - An Assessment of Geomorphic Lansforms of Iran Agricultural Development Perspective (چکیده)
202 - oversampled blind mlsde receiver (چکیده)
203 - بروز وقوع آدنومیوزیس در گاوهای شیری مبتلا به بیماریهای تولید مثل (چکیده)
204 - زخداد التهاب قارچی شکمبه بدنبال تجویز تریمتوپریم و سولفادیازین در گوساله های یک گاوداری شیری (چکیده)
205 - ‍Comparison of some biochemical,hormonal, and haematological parameters in cows with and without ret (چکیده)
206 - بررسي همبستگي جيره دوره خشكي و شاخصهاي توليد مثلي در گاوهاي شيري (چکیده)
207 - METABOLIC PROFILE TEST IN IRAN; VARIATIONS OF METABOLITES AROUND PARTURITION AT DAIRY CATTLE (چکیده)
208 - THE RELATIONSHIPS BETWEEN BLOOD PROFILE AND INFERTILITY IN DAIRY CATTLE (چکیده)
209 - evaluation of levaamisole adminstration at dry period for controlling postpartum bovin mastitis (چکیده)
210 - effect of gnrh agonist adminstrated on the time of insemination and 11-12 days after on pregnancy r (چکیده)
211 - كنترل بهينه مرزي معادلات سهمي گون غير خطي (چکیده)
212 - new method for solving time optimal control problems (چکیده)
213 - some reliability properties of order statistics and record values (چکیده)
214 - record statistics and weibull distribution (چکیده)
215 - ركوردها و حجم نمونه (چکیده)
216 - شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني (چکیده)
217 - اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii) (چکیده)
218 - veterinary history and education in iran. (چکیده)
219 - بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان (چکیده)
220 - استفاده از رنگدانه زرشك بجاي هماتوكسيلين براي رنگ آميزي هاي بافتني (چکیده)
221 - measurment of D2O in water using 2H(y,n) 1H reaction (چکیده)
222 - پیامدهای اقتصادی اجتماعی بازگشت مهاجران افغانی بر بخش کشاورزی استان خراسان (چکیده)
223 - مقايسه بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي و عوامل موثر بر ان (چکیده)
224 - اثر DY بر جفتشدگي مناطوكشساني در محلولهاي جامد Nd2-DyxFe14C (چکیده)
225 - Non-relativistic electron transport in metals; A Monte Carlo approach (چکیده)
226 - ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی (چکیده)
227 - Separation and determination of tetracycline antibiotics (tcs) using high performancel liquid Chromatography (چکیده)
228 - Studies on separation and determination of several cephalosporin antibiotics by high performance liquid Chromatography (چکیده)
229 - separation and determination of some inorganic anions with phenylboronic acid as a derivatizing reagent ... (چکیده)
230 - theoretical and experimental determination of enthalpies, entropies and stability constants of b-dik (چکیده)
231 - effect of pressure on the structure and vibrational spectra of intramolecular hydrogen bond systems (چکیده)
232 - molecular conformation and intramolecular hydrogen bonding in amino methylene malonaldehyde. an ab i (چکیده)
233 - Genetlc and phenotypic factors affecting daily gain of karakul sheep (چکیده)
234 - l11. ab initio dft study and conformation analyses of hexafluoro - acetylacetone and trifluoro- acet (چکیده)
235 - استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي (چکیده)
236 - بررسي باكتري اپي فيت درختان پسته در مناطق عمده پسته كاري ايران (چکیده)
237 - اتيولوژي پوسيدگي خشك سيب زميني در استان خراسان (چکیده)
238 - تعيين نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis عامل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم در خراسان (چکیده)
239 - شيوع بيماري رايزومانيا در استان خراسان (چکیده)
240 - تجزيه افلاتوكسين ها در انواع مواد غذايي با كمك افزودني هاي غذايي (چکیده)
241 - اهميت بررسي راههاي شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم ارگانوفسفره در ميوه ها و سبزيها از نقطه نظرا (چکیده)
242 - استخراج و شناسايي خصوصيات كمي و كيفي اسانس زعفران (چکیده)
243 - On the nilpotent multiplier of a free product (چکیده)
244 - phenology of blond psyllium(plantago ovata) as affected by irrigation regims (چکیده)
245 - زمین شناسی و ژئوشیمی اکتشافی منطقه کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه (چکیده)
246 - بررسي اثر ضد دردي گل و برگ بابونه (tanacetum parthenium به وسيله آزمون فرمالين بر روي موش سوري (چکیده)
247 - بررسیهای پترولوژیکی، دگرسانی و اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه تنورجه کاشمر (چکیده)
248 - بررسي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي سد بتني وزني زاوين (چکیده)
249 - نگرشي بر كاني شناسي صنعتي اندالوزيت شرق فريمان (چکیده)
250 - معرفي فاز دياگرام جديد در سولفوسالتهاي نقره با استفاده از مطالعات اسپكتروسكوپي‌ (xas) و ميكروسكوپ ال (چکیده)
251 - مطالعه فازهاي تحولي (phase transitions) و محدوده پايداري در كانيهاي داراي ساختمان گالن با استفاده از (چکیده)
252 - پژوهش در منابع تاريخي دوره ايوبي (چکیده)
253 - an accurate and simple method for measurement of paw edema (چکیده)
254 - اختصاصات سنگ شناسي، دگرگوني و دگرساني افيوليت دره انجير (چکیده)
255 - مطالعه ساختار بلورين تعدادي از سولفوسالت هاي نقره و محلول هاي جامد بين انها با استفاده از xanes - ex (چکیده)
256 - معرفي فاز جديد گاماميار ژيرايت در سولفيدهاي نقره (چکیده)
257 - the importance of viscosity in saline waters:Urmia lake,northwest of Iran (چکیده)
258 - antinociceptive effect of tanacetum parthenium(feverfew) flower extract in mice (چکیده)
259 - مطالعات زيست محيطي منطقه نايبند و جاذبه توريستي ان (چکیده)
260 - بررسي استفاده از بهينه از جوندگان در مطالعات ازمايشگاهي و تحقيقاتي (چکیده)
261 - پراكندگي درياچه هاي اب شور در ايران و كاربرد بيولوژي انها (چکیده)
262 - توليد و كاربرد بتاكار و تنوئيد و كليسرول از جلبك سبز dunaliella (چکیده)
263 - بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب بر فرآيندهاي مرتبط با درد القاء شده با فرمالين در رت (چکیده)
264 - بررسي مكانيسم ضد دردي گل بابونه كبير (چکیده)
265 - بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH (چکیده)
266 - نقش ميكرواورگانيسم ها در تشكيل كاني هاي تبخيري در درياچه اورميه (چکیده)
267 - آيا ممكن است اندازه دانه در رودخانه ها به طرف پايين دست افزايش يابد؟ براي مثال: روخانه كشف رود واقع (چکیده)
268 - structure and vibrational spectra of the enol form of hexafluoro- acetylacetone. a density functiona (چکیده)
269 - vibrational assignment of 4-amino-3-penten-2-one (چکیده)
270 - interaction of transition-metal-substituted heteropolytungstates with adenosine and determination of (چکیده)
271 - vibrational assignment and structure of 4-amino-3-cyano-3-penten-2-one (چکیده)
272 - vibrational assignment of aluminum(III) tris - acetylacetone (چکیده)
273 - vibrational assignment of a-cyanoacetylacetone (چکیده)
274 - A polarographic study of tl+,pb2+and cd2+ complexes with aza-18-crown-6 and dibenzopyridino-18-crown (چکیده)
275 - vibrational assignment of acetylacetone (چکیده)
276 - molecular conformation and intramolecular hydrogen bonding in 4-amino-3-penten-2-one (چکیده)
277 - Membrane extraction with sorbent interface-gas chromatography as effective and fast means for contineous monitoring of thermal degradation products of .. (چکیده)
278 - driveline shuffle in rear wheel vehicles (چکیده)
279 - Gas chromatography of copper (ii) nickel (ii) palladium (ii) and vanadium (iv) using Atomic Emission Detection (چکیده)
280 - high frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in clonk (چکیده)
281 - hybrid modelling and simulation of the torsional vibration of vehicle driveline systems (چکیده)
282 - The Category PME(G,V) and Generalized Covering Group (چکیده)
283 - Some notes on the Baer-invariant of a nilpotent product of groups (چکیده)
284 - Ultimater Resistance of Slender Web Panels to Combined Bending Shear and Patch Loading (چکیده)
285 - Combined Shear-and-Patch Loading of Plate Girders (چکیده)
286 - Design Procedures for Combined Shear and Patch Loading of Plate Girders (چکیده)
287 - strawberry growing in iran (چکیده)
288 - evaluation of the methods for gradient establishment in salinity gradient solar ponds (چکیده)
289 - The higher Schur-multiplicator of certain classes of groups (چکیده)
290 - microcosm experiment: the relationship between salinity and light on the production of extracellular (چکیده)
291 - تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
292 - مطالعه وضعيت بازار كار طي برنامه سوم توسعه ( مورد مطالعاتي خراسان) (چکیده)
293 - تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلف (چکیده)
294 - تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
295 - استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
296 - تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (چکیده)
297 - بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
298 - جداسازی و شناسایی پاستور لامولتوسیرا در گله های مرغ مادر (چکیده)
299 - نگرشي بر چشمه ها و درياچه هاي پيراموني مشهد از ديدگاه اكوتوريسم (چکیده)
300 - اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی (چکیده)
301 - روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشرو (چکیده)
302 - تغييرات لنگر - دوران در اتصال خورجيني (چکیده)
303 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجود (چکیده)
304 - Synthesis and characterization of bis (organothiolato) mercury(II) complexes by desproportionation o (چکیده)
305 - Digestion of Feed Amino Acids in the Rumen and Intestine of Steers Measured Using a Mobile Nylon Bay (چکیده)
306 - Determination of Trace of Methyl tert–ButyL Ether in water using Liquid Drop Headspace sampling and (چکیده)
307 - O-Phenylenediamine as a New Catalyst in the Highly Regioselective Conversion of Epoxides to Halohydr (چکیده)
308 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra, Vibrational Assignment and Density Functional Theory Calculations of Naphthazarin (چکیده)
309 - Molecular structure and vibrational assignment of dimethyl oxaloacetate (چکیده)
310 - Theorems on n-dimensional laplace transformations involving the solution of wave equations (چکیده)
311 - Effects of oral iron supplementation on some haematological parameters and iron biochemistry in neon (چکیده)
312 - Thermal behavior of a small salinity-gradient solar pond with wall shading effect (چکیده)
313 - نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis در خراسان (چکیده)
314 - بررسي امكان توليد گياه هاپلوييد نخود به روش كاشت اين ويترو (چکیده)
315 - بررسي اثر عوامل محيطي برتغييرات صفات و برآورد همبستگي هاي فنوتيپي و ژنتيكي بين صفات تيپ در گاوهاي شي (چکیده)
316 - بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ (چکیده)
317 - بررسي اثرات محيطي و برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتا (چکیده)
318 - ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml (چکیده)
319 - تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري (چکیده)
320 - مطالعه كارايي فن آوري داس - الايزا در بهينه سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از sep (چکیده)
321 - بررسي ويروس موزاييك چغندرbtmv در استان خراسان (چکیده)
322 - بررسي ويروسهاي رگبرگ زرد نكروتيك چغندر و خاكزاد چغندر در شمال استان خراسان (چکیده)
323 - تعيين گروههاي سازگاري رويشي قارچ fusarium oxysporum f.sp. tuberosi در استان خراسان (چکیده)
324 - شناسايي گونه هاي فوزاريوم همراه ريشه جغندر قند در مزارع استان خراسان و بررسي بيماريزايي گونه fusariu (چکیده)
325 - بررسي ويروس x سيب زميني در شمال خراسان (چکیده)
326 - بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م (چکیده)
327 - کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان (چکیده)
328 - تقاضاي تجويزي آب در سه سيستم آبياري در دامنه شهرستان فريدن (چکیده)
329 - اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذايي (چکیده)
330 - اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايم (چکیده)
331 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه (چکیده)
332 - بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتون (چکیده)
333 - خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی (چکیده)
334 - اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی (چکیده)
335 - تصحيح ضرايب قابليت هضم پروتئين در جوجه هاي گوشتي با اندازه گيري ميزان اسيد اوريك كود با روش هاي اسپك (چکیده)
336 - تشخيص نژادهاي فيزيولوژيك Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود در چندمنطقه كشور (چکیده)
337 - اثرتغيير دماي آب خنك كننده روي ميزان سرمايش و بررسي افزايش بازده كولرهاي آبي (چکیده)
338 - بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران (چکیده)
339 - بررسي تفاوت بيماريزايي پاتوتيپ هاي 4و 6 قارچ A.rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود (چکیده)
340 - كاربردهاي SRSزمين شناسي سينكروترون (چکیده)
341 - ژئومورفولوژي در تعامل با فرهنگ و تمدن (چکیده)
342 - On Nc- covering groups of a nilpotent product of cyclic groups (چکیده)
343 - اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر (چکیده)
344 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
345 - Analysis and Frequency of Bovine Lymphocyte Antigen (BoLA-DRB3) Alleles in Iranian Holstein Cattle (چکیده)
346 - بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان (چکیده)
347 - A two-dimensional double minimum potential function for bent (چکیده)
348 - Relationships between fertility, serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
349 - شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو (چکیده)
350 - A New Method for Solving Time Optimal Control Problems (چکیده)
351 - OPTIMAL CONTROL OF THE HEAT EQUATION IN AN INHOMOGENEOUS BODY (چکیده)
352 - Medical Control of the Chemotherapy of HIV (چکیده)
353 - On the order of nilpotent multipliers of finite p-groups (چکیده)
354 - Effect of cathodic electrolyte on the performance of electrochemical hydride generation from graphit cathode (چکیده)
355 - Liquid-liquid-liquid phase microextraction of aromatic amines in water using crown ethers by high-performance liquid chromatography (چکیده)
356 - اولين گزارش معرفي از سه گونه انگلي پرياخته در كپورماهيان (Cyprinidae) رودخانه‌هاي تجن و بابلرود (چکیده)
357 - ارزيابي پتانسيل توليد آرتميا در بخشي از آبهاي شور منطقه گناباد (چکیده)
358 - ویژگی‌های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران (چکیده)
359 - INFLUENCE OF SPIN ON FISSION FRAGMENTS ANISOTROPY (چکیده)
360 - a photon transport model code for use in scintillation detectors (چکیده)
361 - angular distribution and inertia parameters (چکیده)
362 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra, Vibrational Assignment and Density Functional Theory Calculations of Naphthazarin (چکیده)
363 - تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (چکیده)
364 - A Proposed Method to Evaluate Ultimate Resistance of Plate Girders Subjected to Shear and Patch Loading (چکیده)
365 - بررسي ويروس موزاييك يونجه در مناطق شمالي و مركزي استان خراسان (چکیده)
366 - شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک خیار در مزارع شمال استان خراسان (چکیده)
367 - شبيه‌سازي عددي رفتار ديناميكي مواد دانه‌اي كشاورزي در محيط‌هاي گسسته با ارائه مدلي با الحانهاي مجزا (چکیده)
368 - Solving the p-median problem with pos/neg weights by variable neighborhood search and some results f (چکیده)
369 - The Baer invariant of semidirect product and verbal wreath products of groups (چکیده)
370 - IDENTIFICATION OF BOVINE LEUCOCYTE ADHESION DEFICIENCY (BLAD) CARRIERS IN HOLSTEIN AND BROWN SWISS A (چکیده)
371 - Investigtion of two recessive disorders in breeder bulls of Abbas Abad animal breeding center (چکیده)
372 - بررسي تنوع گونه‌اي و اكولوژيك فيتوپلانكتون‌هاي درياچه بزنگان (چکیده)
373 - Bi-sulfosalt mineral series and their paragenetic associations in specularite-rich Cu-Ag-Au deposit (چکیده)
374 - درياچه چشمه سبز گلمكان (ژنز و تحولات مورفوتكتونيك – مورفوكليماتيك) (چکیده)
375 - بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور (چکیده)
376 - OPTIMAL SHAPE DESIGN OF AN ALMOST STRAIGHT NOZZLE (چکیده)
377 - A two-dimensional potential function for bent hydrogen bonded systems.II-6-hydroxy-2- formylfulvene (چکیده)
378 - The potential of microfiltration and ultrafiltration process in purification of raw sugar beet juice (چکیده)
379 - Conformational stability, molecular structure, and intramolecular hydrogen bonding of thenoyltrifluo (چکیده)
380 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione (چکیده)
381 - Monte Carlo simulation of electron transport in metallic and biological materials (چکیده)
382 - A product of varieties in relation to Baer invariants (چکیده)
383 - Histology of gills of white fish (چکیده)
384 - Heat extraction from a salinity-gradient solar pond using in pond heat exchanger (چکیده)
385 - Spectroscopic study of 2,3-bis(p-methoxybenzoyl)cyclopentadiene as potential iron(III)-chelating age (چکیده)
386 - Chloride cell in the gill of white fish, Rutilus frissi kutum (چکیده)
387 - Novel oxidation of aromatic aldehydes catalyzed by Preyssler s anion, [NaP5W30O110](14- (چکیده)
388 - Bayesian estimation and prediction for some life distributions based on record values (چکیده)
389 - MILP modelling for the time optimal control problem in the case of multiple targets (چکیده)
390 - اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی (چکیده)
391 - برآورد پارامترهاي ارثي براي صفات وزن در گوسفند بلوچي (چکیده)
392 - بررسي اثرات جايگزيني پروتئين پودر ماهي توسط پودر خون در در عملكرد جوجه هاي گوشتي (چکیده)
393 - بررسي استرس ناشي از امواج فراصوت برخصوصيات ريزساختاري ديواره سلولي پروبيوتيك با ميكروسكوپ نوري و الك (چکیده)
394 - بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو (چکیده)
395 - بررسي امكان كنترل بيولوژيك بيماري مرگ گياه چه چغندرقند به وسيله جدايه‌هايي از Trichoderma harziznum (چکیده)
396 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)
397 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
398 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری (چکیده)
399 - بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 (چکیده)
400 - بررسي و تحليل كارآيي و بازاريابي زرشك كاران استان خراسان (مطالعه موردي: شهرستان قاينات) (چکیده)
401 - بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS (چکیده)
402 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
403 - تعيين اثرات اندازه ذرات و جرم حجمي يونجه بر خصوصيات فيزيكي يونجه (چکیده)
404 - تكيه جمله در جمله ساده فارسي (چکیده)
405 - جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام (چکیده)
406 - رئاليسم جادويي در تذكره الاولياء (چکیده)
407 - ژئومورفوتوريسم سواحل جنوبي درياي خزر، چالش‌ها و عوامل تهديدكننده (چکیده)
408 - شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایران (چکیده)
409 - کارآفرینی و سرمایه انسانی در رویکرد فنی و حرفه ای (چکیده)
410 - کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید (چکیده)
411 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبي (چکیده)
412 - نقش مرفوديناميك رودخانهاي در تنوع بخشي اقتصاد روستايي (قابليتها، رهيافتها) (نمونه موردي: دهستان زرين (چکیده)
413 - Arthroscopic Findings Following Experimental Cranial Cruciate Ligament Desmotomy in Dog (چکیده)
414 - Numerical Modeling of Dam-Break Problem With a High Resolution Finite Difference Method (چکیده)
415 - OPTIMAL CONTROL OF TREATMENTS OF TUBERCULOSIS (چکیده)
416 - LC Determination of Mono-Substituted phenols in water Using liquid-liquid - liquid phase Microextrac (چکیده)
417 - Two-step hollow fiber-based, liquid-phase microextraction combined with high-performance liquid chro (چکیده)
418 - Liquid-liquid-liquid phase microextraction of aromatic amines in water using crown ethers by high-performance liquid chromatography (چکیده)
419 - A combination of ultrasound and inorganic catalyst: removal of 2-chlorophenol from aqueous solution (چکیده)
420 - A two -dimensional potential function for bent hydrogen bonded systems. II-6-hydroxy-2formylfulvene (چکیده)
421 - Slot nozzle design with specified pressure in a given subregion by using embedding method (چکیده)
422 - Solving some optimal path planning problems using an approach based on measure theory (چکیده)
423 - THERMAL BEHAVIOR OF ALARGE SALINITY-GRADIENT SOLAR POND IN THE CITY OF MASHHAD (چکیده)
424 - SOME REMARKS ON n-DIMENSIONAL LAPLACETRANSFORMS (چکیده)
425 - Polynilpotent multipliers of finitely generateg abelian groups (چکیده)
426 - اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف (چکیده)
427 - بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند (چکیده)
428 - اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ (چکیده)
429 - گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l) (چکیده)
430 - بررسی چندشکلی ژن لپتین وارتباط آن با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای نژاد براون سوئیس (چکیده)
431 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)
432 - ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال (چکیده)
433 - بررسی پایداری روغنهای سرخ کردنی تولیدشده درایران در ین فرایند سرخ کردن (چکیده)
434 - بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی (چکیده)
435 - تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز (چکیده)
436 - مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل (چکیده)
437 - Effect of practice versus information on the visual illusion (چکیده)
438 - Influence of ultrasonic stimulation on the germination of barley seed and its alpha-amylase activity (چکیده)
439 - انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr (چکیده)
440 - شناسايي نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp.cucurbitae جداشده از جاليز در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و (چکیده)
441 - بررسي پروتئوم برگ ژنوتيپ هاي نخود مقاوم و حساس در واكنش به بيماري برق زدگي (چکیده)
442 - طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل (چکیده)
443 - Nifedipine suppresses morphine-induced thermal hyperalgesia: Evidence for the role of corticosterone (چکیده)
444 - Fisher information in record values and their concomitants about dependence and correlation paramete (چکیده)
445 - Statistical inference based on record data from pareto model (چکیده)
446 - Some results on stability of extended derivations (چکیده)
447 - A generalized block-by-block method for solving linear volterra integral equations (چکیده)
448 - ANTIBIOTIC ASSISTED THREE-PHASE LIQUID-PHASE MICROEXTRACTION OF AROMATIC AMINES FROM AQUEOUS SOLUTIO (چکیده)
449 - Comparison of Hollow Fiber and single-Drop Liquid-phase Microextraction Techniques for HPLC Determin (چکیده)
450 - Structure of Barbel in Sturgeon (Acipenser percicus) (چکیده)
451 - A hybrid of the restarted Arnoldi an electromagnetism meta-heuristic methods for calculating eigenva (چکیده)
452 - Robust and Improved Channel Estimation Algorithm for MIMO-OFDM Systems (چکیده)
453 - Effect of CIDR and Different Doses of PMSG on Pregnancy and Lambing Rate Out of Breeding Season in Balouchi Ewes (چکیده)
454 - Variations of energy-related biochemical metabolites during transition period in dairy cows (چکیده)
455 - Some Baer invariants of free nilpotent groups (چکیده)
456 - EVALUATION THE EFFECT OF MILK TOTAL SOLIDS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND ACTIVITY OF STARTER CULTURES AND QUALITY OF CONCENTRATED YOGHURT (چکیده)
457 - Comparison of Random Amplified Polymorphic DNA Markers and (چکیده)
458 - Effects of pre-strain on microstructure of Ni-Ti orthodontic archwires (چکیده)
459 - Estimates of genetic parameters for growth traits in kermani sheep (چکیده)
460 - Factors Affecting Egg production in Broiler Breeders from start to peak of production (چکیده)
461 - Histology of placenta in persian CAT (چکیده)
462 - Study of pancreus in Huso huso (چکیده)
463 - Influence of lactulose on the survival of probiotic strains in Yoghurt (چکیده)
464 - Effect of Ultrasonie power on the activity of Barleys Alpha-amylase from post-sowing treate of s (چکیده)
465 - Study of Ice Cream Freezing process after Treatment with Ultrasound (چکیده)
466 - Studying the Effects of Heat and Cold shock on Cell wall Microstructure an Survival of Some LAB in Milk (چکیده)
467 - بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کشت بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه (چکیده)
468 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)
469 - بررسي تنوع احتمالي موجود در منطقه ITS و DNA ريبوزومي جدايه هاي Fusarium solani سيب زميني و ارتباط آن (چکیده)
470 - تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن (چکیده)
471 - بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz (چکیده)
472 - Shannon information properties of the Endpoints of Record Coverage (چکیده)
473 - Mechanism and Kinetics of the wacker process: A Quantum Mechanical Approach (چکیده)
474 - Antioxidant activity and mechanism of action of butein in linoleic acid (چکیده)
475 - Determination of carbonyl value in rancid oils: a critical reconsideration (چکیده)
476 - Antioxidant activity of various extracts of old tea leaves and black tea wastes (Camellia sinensis L.) (چکیده)
477 - A compositional study on two current types of salep in Iran and their rheological properties as a function of concentration and temperature (چکیده)
478 - بررسی پایداری اکسایشی یک نمونه تجارتی از روغنهای سرخ کردنی بر اساس آزمونهای رنسیمت، پراکسید و کربنیل (چکیده)
479 - اثر پارامترهای آزمون رنسیمت بر معیارهای پایداری اکسایشی و پیش بینی ماندگاری روغن زیتون (چکیده)
480 - رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن (چکیده)
481 - Mullah Sadra Idea about “existence” and “motion in substance” and its educational implications (چکیده)
482 - رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها (چکیده)
483 - تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral (چکیده)
484 - Frequency Response Calculation of Nonlinear Torsional Vibration in Gear Systems (چکیده)
485 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
486 - THE INCREMENTAL HARMINIC BALANCE METHOD FOR NONLINEAR VIBRATION OF AN IMPACT OSCILLATOR (چکیده)
487 - استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در بررسی اثر حفاظتی ویتامینهای A وE در مقابل صدمات کروموزومی وارده بر سلولهای مغز استخوان موش قبل و بعد از پرتودهی گاما (چکیده)
488 - تعیین دوز و زمان مناسب تیمار با وین بلاستین جهت القاء آنیوپلوئیدی در سلول های مغز استخوان موش نر نژاد balb/c با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
489 - In vitro and in vivo extrapolations of genotoxin exposures: consideration of factors which influence dose-response thresholds (چکیده)
490 - Detection and characterization of mechanisms of action of aneugenic chemicals (چکیده)
491 - The Stair way to Heaven ,or Seven articles of Sullam-al- Sama, of Al- Kashi, for determination of the diameter, distance, and the masses of the earth and its seven planets (چکیده)
492 - Controlling automobile thermal comfort using optimized fuzzy controller (چکیده)
493 - Intelligent Control of Thermal Comfort in Automobile (چکیده)
494 - A systematic and simple approach for designing Takagi-Sugeno fuzzy controller with reduced data (چکیده)
495 - اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
496 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
497 - خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
498 - تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
499 - کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی (چکیده)
500 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
501 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
502 - Stress Analysis of Composite Plates with Non-circular Cutout (چکیده)
503 - Modeling and Optimization of Process Parameters in PMEDM by Genetic Algorithm (چکیده)
504 - تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان (چکیده)
505 - Effect of Alfalfa Hay Particle Size and Water Addition to Barley Base Diets on Dairy Cows Performance in early Lactation (چکیده)
506 - کنش‌های ژئومورفولوژیک - واکنش‌ها و تغییرات کلیماتیک (چکیده)
507 - اثر کمبود آب و شوری روی جزئیات جوانه زنی آلئوروپوس (چکیده)
508 - Producting a High Scopolamine Hairy Root Clone in Hyoscyamus muticus through transformation by Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
509 - معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus (چکیده)
510 - Allium L. subgen. Rhizirideum sensu lato in Iran: Two new records and a synopsis of taxonomy and phytogeography (چکیده)
511 - بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
512 - The study of gamma irradiation on drought tolerance in rice (Oryza sativa L.) (چکیده)
513 - جنبه‌هایی از زیست‌شناسی و پرورش سیرفید شته‌خوار Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae) (چکیده)
514 - مهار عملکردی ژن نوکلئوستمین-یک کنترل‌کننده توانایی خود بازسازی- در سلول‌های بنیادین مزانشیمی مغز استخوان با واسطه استراتژی RNAi (چکیده)
515 - اثر استنشاقی الکالوئیدهای عصاره الکلی دانه اسپند بر بروز رفتار ترس در موش صحرایی بالغ نر با استفاده از مدل رفتاری ELEVATED PLUS-MAZE (چکیده)
516 - رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی (چکیده)
517 - Chemotherapy in an HIV model by a pair of optimal control (چکیده)
518 - On the order of Schur Multipliers of Finite Abelian p-Groups (چکیده)
519 - Generalized covering groups and direct limits (چکیده)
520 - شناسایی نژاد فیزیولوژیک و تنوع ژنتیکی جدایه‌های Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici استفاده از ارقام افتراقی و نشانگر ملکولی RAPD در استان‌های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
521 - اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) (چکیده)
522 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
523 - Shelf - life prediction of edible fats and oils using Rancimat (چکیده)
524 - شناسایی تیپ A ویروس BNYVV با استفاده از آغازگرهای اختصاصی در آزمون RT-PCR در استان خراسان رضوی (چکیده)
525 - Determination of chemical composition, Mineral contents, and protein Quality of poultry By-Product Meal (چکیده)
526 - بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان‌های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
527 - شناسایی و تعیین پراکنش ویروس M سیب‌زمینی در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی با استفاده از آزمون‌های سرولوژیکی‌ومولکولی (چکیده)
528 - The effects of different neighborhood generation mechanisms on the performance of Tabu Search (چکیده)
529 - برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی (چکیده)
530 - مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی با لحاظ نمودن اثرات تیپ (چکیده)
531 - Metabolic changes in cows with or without retained fetal membranes in transition period (چکیده)
532 - Stochastic finite-fault Modeling of strong ground motions from the 26 December 2003 Bam, Iran, earthquake (چکیده)
533 - Laser induced fluorescence bands in the FT-Raman spectra of bioceramics (چکیده)
534 - Some inequalities for nilpotent multipliers of powerful p-groups (چکیده)
535 - A quadrature method with variable step for solving linear Volterra integral equations of the second kind (چکیده)
536 - Solving linear integral equations of the second kind with repeated modified trapezoid quadrature method (چکیده)
537 - Antimony and arsenic pollution in Chelpo surface water, kohsorkh area, Kashmar and the arsenic remediation. Journal of Sciences, University of Tehran (چکیده)
538 - Laboratory study of Arsenic removal by macroalgae, Chara. (چکیده)
539 - The study of plant Biodiversity around protected area of the Bazangan Lake. (چکیده)
540 - The studies of Artemia in Kaleshor Gonabad (چکیده)
541 - Effect of synthetic juvenid hormone ((Pyriproxyfen) on the larval stages and survival rates of fresh water prawn (Macrobranchium rosenbergii) (چکیده)
542 - Effect of photoperiods on larval stages, metamorphosis and survival rate of giant freshwater prawn (Macrobranchium rosenbergii) (چکیده)
543 - Species diversity and ecological studies of phytoplanktonic population in Bazangan Lake (چکیده)
544 - First report of three metazoan parasites of Cyprinidae from Tazan and Babol rivers (چکیده)
545 - Ecologicallogical studies of Bazangan Lake, northeast Iran (چکیده)
546 - The relation between salinity and light on the production of extra cellular material by Synechoccus sp (چکیده)
547 - Anurian Karyological study of Anurian , north and northeast of Khorasan Provience (چکیده)
548 - Application of biological studies in industrial salt production: example from Dry Creek salt fields, South Australia (چکیده)
549 - The determination of nitrate in highly saline water (چکیده)
550 - The effect of operational parameters of the Rancimat method on the determination of the oxidative stability measures and shelf-life prediction of soybean oil (چکیده)
551 - Rolling element bearings multi-fault classification based on the wavelet denoising and support vector machine (چکیده)
552 - Simulation of thixoformability of A356 aluminum alloy using finite volume method (چکیده)
553 - Investigation of the dependences ofthe mechanical characteristics of an alloyed steel on both the strain rate and the microstructure (چکیده)
554 - Investigation of the effect of matrix volume fraction on fiber stress distribution in polypropylene fiber composite using a simulation method (چکیده)
555 - The incremental harmonic balance method for nonlinear vibration of autonomous self-excited oscillators with impact dampers (چکیده)
556 - بررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی (چکیده)
557 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
558 - How Implementation of Knowledge Management can make a difference in Libraries: A Case Study of KM practice in Astan Quds Library Organization (چکیده)
559 - بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس (چکیده)
560 - Inexact Persian Phrase Matching (چکیده)
561 - عملکرد مخلوط روغنهای کانولا و پالم اولئین در سرخ کردن عمیق (چکیده)
562 - تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی (چکیده)
563 - بررسی زمان گیرش ، حد متعارف ، مقاومت فشاری و برخی دیگر از خواص ملات گچ (چکیده)
564 - Mechanical peeling of pumpkins. Part 2: Modeling of peeling process (چکیده)
565 - Optimizing Turning Parameters for Cylindrical Parts Using Simulated Annealing Method (چکیده)
566 - Multi-agent Data Fusion Architecture for Intelligent Web Information Retrieval (چکیده)
567 - کشف نفوذ در شبکه مبتنی بر قوانین فازی تطبیق پذیر (چکیده)
568 - کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب (چکیده)
569 - تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
570 - اثر انرژی دوره پرورش و سطوح انرژی و چربی جیره تخمگذاری بر عملکد مرغان های لاین. محمد رضا رضوانی، ابوالقاسم گلیان ، فریدون افتخاری شاهرودی و حسن نصیری مقدم (چکیده)
571 - Sensitivity Analysis of Biomass Gasification: Application of Thermochemical Equilibrium Approach (چکیده)
572 - Factors Affecting Egg Production in Broiler Breeders from Start to Peak of Production (چکیده)
573 - مدیریت و کنترل نشت در شبکه های آبرسانی شهری (یک دیدگاه استراتژیک) (چکیده)
574 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens (چکیده)
575 - A Polarographic Study of Tl, Pb, and Cadmium complexes with Aza-18-Crown-6 and ..... (چکیده)
576 - Surfactant enhanced LPME of basic drugs of abuse in hair combined with HPLC (چکیده)
577 - A Combination of ultrasound and a biocatalyst: removal of 2-Chlorophenol from aqueous solution (چکیده)
578 - Separation and determination of Antidepressant drugs ..... (چکیده)
579 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
580 - معرفی روش اصلاح جابه جایی شیردان به چپ با روش لاپاراسکوپی (چکیده)
581 - Changes in chemical composition and in vitro digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
582 - Combustion Wave Stability in Diluted TiO2/Al/C system in Atmospheric Air (چکیده)
583 - Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable (چکیده)
584 - Factors affecting days from first breeding to conception (DFBC) in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
585 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
586 - Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation (چکیده)
587 - Polymorphism in gene leptin and its relationship to milk production and reproduction traits in Brown Swiss cow (چکیده)
588 - Effect of feed restriction and energy and protein contents of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
589 - Effect of different energy and protein content of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
590 - Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep (چکیده)
591 - Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
592 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and (چکیده)
593 - Polymorphism in leptin gene and its relation to growth and reproduction traits in Iranian Sistani cows (چکیده)
594 - A missense mutation in the bovine leptin gene in Iranian Taleshi cattle (چکیده)
595 - Effect of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation (چکیده)
596 - Changes in chemical composition and in vitro DM digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
597 - تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
598 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC (چکیده)
599 - The effect of non- fibre carbohydrate on in vitro NDF disappearance of various ruminant feeds (چکیده)
600 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
601 - Effect of dietary methionine concentration on some blood metabolites of early lactating Holstein cows (چکیده)
602 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
603 - The effect of non fiber carbohydrate on in vitro fi rst order NDF disappearance of alfalfa (چکیده)
604 - Effects of non-fi ber carbohydrates supplementation on some blood metabolites of Holstein steers (چکیده)
605 - اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
606 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
607 - تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی (چکیده)
608 - تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل... (چکیده)
609 - بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین (چکیده)
610 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
611 - شناسایی عوامل مؤثر بر تولید اکسید سرب توسط روش طراحی آزمایشات (چکیده)
612 - بهینه سازی منحنی پره های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
613 - بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا (چکیده)
614 - Effect of Integrated Weed Management on Weed (چکیده)
615 - Allelopathic Potential Effects of Russian Knapweed (چکیده)
616 - Study of Desiccation and Freezing on Vegetative (چکیده)
617 - Study of Phenological Stages in Russian Knapweed -Acroptilon repens L (چکیده)
618 - نگرش سیستمی به روابط صنعتی (چکیده)
619 - بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش (چکیده)
620 - تعمییر و نگهداری اجزاء مکانیکی هواپیما و زمان باز رسی با استفاده از داده های آماری (چکیده)
621 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی (چکیده)
622 - تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی (چکیده)
623 - تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration (چکیده)
624 - اثرات پوشش ایمپلنت، در فرآیند Osseointegration و تحلیل استخوان (چکیده)
625 - بررسی توزیع آماری بار کلوژر ترک خستگی در نمونه های (CT) (چکیده)
626 - بررسی روباتهای جوشکار بر روی مسیرهای پیوسته و منحنی الشکل (چکیده)
627 - شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک (چکیده)
628 - Correlation Between Crack Growth Rate and Microscopic Fracture Surface of Ti-6Al-4V (چکیده)
629 - استفاده از روبات متحرک برای جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز (چکیده)
630 - شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ مهره سر شافت پلوس پژو 405 (چکیده)
631 - مفهوم شهر در شعر شفیعی کدکنی (چکیده)
632 - Analyzing the effects of dental impact coatings and thichness variety on the interface of coating-implant and bone-implant using Finite Element method (چکیده)
633 - Achieve to desired weld bead geometry for the vessel fillet joints in mobile robotic welding (چکیده)
634 - برنامه ریزی و شبیه سازی جوشکاری رباتیک اتصالات رویهم ورقها در GMAW (چکیده)
635 - تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار (چکیده)
636 - On the Fatigue Life Preduction of Die-Marked Drillpipes (چکیده)
637 - Survival Assessment and Fatigue Analysis of Die-Marked Drill Pipes, Using Finite Element Method and Cox Regression Model (چکیده)
638 - تاثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
639 - تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
640 - Effects of Rotating Bending Fatigue of CK45 Stell Test Specimens on Yield Strength, Elongation and Area Reduction (چکیده)
641 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
642 - A More Comprehensive Modeling of Atomic Force Microscope Cantilever (چکیده)
643 - بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
644 - ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن (چکیده)
645 - Flexural Vibration of Timoshenko Beams, Using Distributed Lumped Modeling Technique (چکیده)
646 - Carbon nanotube-reinforced composites: frequency analysis theories based on the matrix stiffness (چکیده)
647 - Nonlinear dynamic modeling of surface defects in rolling element bearing system (چکیده)
648 - Modeling and Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints under free vibrations (چکیده)
649 - Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates Using Simulated Annealing and FEM (چکیده)
650 - Rotors Frequency and Time Response of Torsional Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)
651 - A novel iron (III)-PVC membrane potentiomeric sensor based on N-(2- Hydroxyethyl) ethylenediamine-N,N,N (چکیده)
652 - بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
653 - طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی (چکیده)
654 - کاربرد لوله های حرارتی در سیستم های بازیافت حرارتی (فرآیند های خشک کن، سرد کن و رطوبت زدایی در صنایع غذایی) (چکیده)
655 - The application of heat pipe for desiginig uniform temperature batch reactor (چکیده)
656 - Effect of heat processing on ruminal degradability and intestinal disappearance of nitrogen and amino acids in Iranian whole soybean (چکیده)
657 - Investigation of Geyser Boiling Phenomenon in a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
658 - Effects of rotary inertia and gyroscopic momentum on the flexural vibration of rotating shafts using hybrid modeling (چکیده)
659 - o-Phenylenediamine as a New Catalyst in the Highly Regioselective Conversion of Epoxides to Halohydrins with Elemental Halogens (چکیده)
660 - U-Bending Analysis with an Emphasis on Influence of Hardening Models (چکیده)
661 - حسابداری زیست محیطی (چکیده)
662 - Intramolecular hydrogen bonding in 2-nitromalonaldehyde: Infrared spectrum and quantum chemical calculations, (چکیده)
663 - Vibrational Assignment and Structure of Benzoylacetone: A Density Functional Theoretical Study (چکیده)
664 - Methimazole-disulfide as an Anti-Thyroid Drug Metabolite Catalyzed the Highly Regioselective Conversion of Epoxides to Halohydrins with Elemental Halogens (چکیده)
665 - کنفرانس بین المللی - آموزش اخلاق حسابداری بر اساس ویژگی های شخصیتی - مطالعه موردی ماکیاولیزم (چکیده)
666 - کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت (چکیده)
667 - حسابداری محیط زیست (چکیده)
668 - بررسی روشهای سنتی و نوین در ارزیابی طرحهای سرمایه ای (چکیده)
669 - تغییر نگرش در نحوه آموزش حسابداری (چکیده)
670 - گزارشگری مالی و دیدگاه استفاده کنندگان برون سازمانی (چکیده)
671 - Academic and Business Dishonesty : A comparison of Iranian and Australian Accounting Students. (چکیده)
672 - A Study of Piezoelectric Laminated Composite Beams Subjected to Electro-Mechanical Loadings (چکیده)
673 - Frequency Analysis of Atomic Force Microscopy Cantilevers in a Dynamic Mode Considering Tip Mass and Moment of Inertia (چکیده)
674 - Optimal Design of Sandwitch Composite Laminates for Minimum Cost and Maximum Frequency Using Simulated Annealing (چکیده)
675 - Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates with Minimum Cost and Maximum Frequency (چکیده)
676 - A Heuristic Algorithm Approach for Free Vibration Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints (چکیده)
677 - تکنولوژی جدید مبدل های حرارتی صفحه ای در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
678 - حل معادلات ارتعاشات غیرخطی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی (چکیده)
679 - محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال (چکیده)
680 - ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر (چکیده)
681 - بررسی پدیده آشوب در ارتعاشات غیر خطی gear rattle در گیربکس دستی اتومبیل (چکیده)
682 - طراحی نرم افزار تحلیل پیچش مقاطع غیر دایره ای بر مبنای تئوری غشائی پرانتل (چکیده)
683 - تحلیل مودال کامل یک خودرو سواری (چکیده)
684 - مدلسازی و بهینه سازی ارتعاشات سیلندر ناشی از گردابه ها بوسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
685 - تحلیل فرکانسی سازه های هوایی دارای ترک عرضی (چکیده)
686 - مدل سازی و تحلیل ارتعاشات غیر خطی چرخ هواپیما (چکیده)
687 - بهبود روش ردیابی ترک در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
688 - ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی (چکیده)
689 - مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با اعمال معادله مومنتوم کوپله دی کاپلر و باریکه اینرسی (چکیده)
690 - آنالیز فرکانس بالای تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی با در نظر گرفتن جرم و اینرسی دورانی تیپ (چکیده)
691 - محاسبه پاسخ فرکانسی در سیستم های غیر خطی چرخ دنده ای (چکیده)
692 - عیب¬یابی یاتاقان¬های غلتشی با استفاده از تبدیل موجک گسسته و شبکه¬عصبی SVM “ (چکیده)
693 - پیش بینی لقی بهینه در فرایند پولک زنی با کمینه کردن ارتفاع پلیسه (چکیده)
694 - بررسی پدیدهی gear rattle و راههای کاهش آن در سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تحلیلی و عددی (چکیده)
695 - شبکه‏های‏ عصبی مبتنی بر خوشه‏سازی فازی، رویکردی شهودی در آسیب‏یابی سیستمهای مکانیکی (چکیده)
696 - مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی تئوری و شبیه سازی (چکیده)
697 - مطالعه، بررسی و مدلسازی خطی دسته موتورهای هیدرولیکی (چکیده)
698 - پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی (چکیده)
699 - بررسی ارتعاشات کابل کیلومتر شمار پژو RD (چکیده)
700 - بهینه سازی سریع ارتعاشات پیچشی سیستم انتقال قدرت خودرو (Clonk) به کمک مدلسازی آماری.... (چکیده)
701 - مطالعة آنالیز ارتعاشی سیستم توربینهای گازی نیروگاه شیروان به کمک روش مدلسازی مرکب (Hybrid Modeling) (چکیده)
702 - یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار با استفاده از روش مدلسازی گسترده-متمرکز (Hybrid Modeling) (چکیده)
703 - تحلیل فرکانسی میل گاردان اصلاح شده خودروی پژو RD (چکیده)
704 - فناوری امولیتورها Emulator)) در بهینه سازی سریع * (چکیده)
705 - NONLINEAR MODELING OF HYDRAULIC ENGINE MOUNTS USING COUPLED MOMENTUM EQUATIONS OF DECOUPLER AND INERTIA TRACK (چکیده)
706 - Dynamic Modeling of Chaotic Response of Bearing Systems due to Surface Defects (چکیده)
707 - Vibration control in machine tools using time delay resonator absorber (چکیده)
708 - Prediction of Ductile Fracture in Sheet Metal Blanking Process Including Thermal Effects (چکیده)
709 - Investigation the effect of internal radial clearance on the nonlinear dynamic response of a balanced rotor supported by deep groove ball bearings (چکیده)
710 - TIMOSHENKO FREQUENCY ANALYSIS OF CARBON NANOTUBES USING AS FIBERS IN COMPOSITE MATERIALS (چکیده)
711 - Prediction of Ductile Damage in Sheet Metal Blanking Process Including the Thermo Mechanical Coupling (چکیده)
712 - A Practical Method for Multi-Fault Diagnosis of Rolling Element Bearings using Discrete Wavelet Transform and Support Vector Machine (چکیده)
713 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS USING HYBRID MODELING (چکیده)
714 - AN APPROACH TO THE ELASTIC COLUMN BUCKLING WITH ALLOWANCE FOR SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA s (چکیده)
715 - Distributed-lumped analysis for bending critical speeds (چکیده)
716 - HIGH FREQUENCY ANALYSIS OF A NON-CONTACT ATOMIC FORCE MICROSCOPY MICROCANTILEVER (چکیده)
717 - PREDICTION OF OPTIMUM PUNCH-DIE CLEARANCE BY MINIMIZING THE BURR HEIGHT (چکیده)
718 - HYBRID MODELING FOR FLEXTURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFT * (چکیده)
719 - EFFECTS OF AXIAL LOAD ON WAVE PROPAGATION IN DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBES USED AS A FLEXIBLE TIP IN AFM * , (چکیده)
720 - Prediction of Optimum Punch-Die Clearance (چکیده)
721 - Frequency Response of Longitudinal Vibration Using Distributed-Lumped Modelling Technique (چکیده)
722 - Fuzzy distributed-lumped modeling with application on uncertain dynamic analysis of a power transmission system (چکیده)
723 - PREDICTION OF DRIVESHAFT RESONANT FREQUENCIES USING s THE TRANSFER MATRIX METHOD (چکیده)
724 - FLEXURAL VIBRATION OF ROTATING SHAFTS BY FREQUENCY DOMAIN HYBRID MODELLING * (چکیده)
725 - Modelling and simulation of turning process (چکیده)
726 - 3D Topology Optimization using Evolutionary Structural Optimization (ESO (چکیده)
727 - Prediction of driveshaft resonant frequencies using the Transfer Matrix Method (چکیده)
728 - Frequency response of torsional vibration using distributed-lumped modeling technique * (چکیده)
729 - Optimization of vehicle driveline vibrations using genetic algorithm (GA) (چکیده)
730 - Torsional Vibration of Vehicular Driveline (Application to Shuffle (چکیده)
731 - Low-frequency torsional vibration of vehicular driveline systems in shuffle (چکیده)
732 - Prediction of Temperature distribution during semi-solid forward extrusion by using finite volume method (چکیده)
733 - بررسی اثر نرخ کرنش بر خواص مکانیکی و سطوح شکست فولاد St52 (چکیده)
734 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
735 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
736 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت تعاونی های روستایی استان مازندران: کاربرد الگوی توبیت (چکیده)
737 - تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان (چکیده)
738 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
739 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
740 - پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی (چکیده)
741 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
742 - Investment and Adjustment Costs In the Iranian Agriculture (چکیده)
743 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
744 - Manufacturing Parameter Variation in Automotive Driveline (چکیده)
745 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
746 - The Ultra Structural Study of Blastema in Pinna Tissues of Rabbits with Transmission Electron Microscope (چکیده)
747 - افشا گری در گزارشهای مالی (چکیده)
748 - بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیل (چکیده)
749 - طبقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره هند به زبان فارسی (چکیده)
750 - فردوسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
751 - تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز (چکیده)
752 - تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ (چکیده)
753 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)
754 - رودکی در شاهنامه (چکیده)
755 - طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی (چکیده)
756 - ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
757 - بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره (چکیده)
758 - A HEURISTIC ALGORITHM FOR THE OPTIMAZATION OF POWDER-MIXED EDM PARAMETERS FOR TI-CO ALLOYS (چکیده)
759 - Molecular Dynamics Simulation of Double-walled Carbon nanotube Vibrations: comparison with continuum elastic therories (چکیده)
760 - نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی (چکیده)
761 - سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر (چکیده)
762 - جغرافیای فرهنگی زبان فارسی (چکیده)
763 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
764 - Towards understanding the impeders of strategy implementation in higher education (HE) – a case of HE institutes in Iran (چکیده)
765 - نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی، (چکیده)
766 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
767 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
768 - بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران (چکیده)
769 - مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل (چکیده)
770 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
771 - The effects of different cattle manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo (چکیده)
772 - Mammary gland immune dysfunction in high yielding dairy cows immediately after calving: can dietary vitamin C help? (چکیده)
773 - سازو کار تشکیل فیبرولیت در هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
774 - مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی (چکیده)
775 - روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966) (چکیده)
776 - Identification of Graft incompatibility of pear cultivars on Quince Rootstock by Using Isozymes Band (چکیده)
777 - Physiological race and Genetic Diversity determination of Fusarium oxysporum f. sp. melonis by Differential Hosts and Molecular Marker in Northern and Razavi Khorasan provinces (چکیده)
778 - Identification of Fusarium solani f. sp. pisi the cause of root rot in chickpea and assessment of its Genetic Diversity using AFLP in Northern Iran (چکیده)
779 - وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
780 - شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهد (چکیده)
781 - Molecular detectionof potato spindle tuber viroid in Razavi and Northern Khorasan provinces (چکیده)
782 - نگرش سیستماتیک در مدیریت بسته بندی (چکیده)
783 - Leakage Tolerant, Noise Immune Domino Logic for Circuit Design in the Ultra Deep Submicron CMOS Technology for High Fan-in Gates (چکیده)
784 - Paclobutrazol application ameliolates the negative effect of salt stress on reproductive growth, yield, and fruit quality of strawberry plants (چکیده)
785 - 1bit subthreshold full adders in 65nm CMOS technology (چکیده)
786 - A High Speed and Leakage-Tolerant Domino Logic for High Fan-in Gates (چکیده)
787 - Effect of raw or roasted whole soybean on early lactational performance of Iranian Holstein cows (چکیده)
788 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
789 - Blood and ruminal metabolites of early lactating Iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybean (چکیده)
790 - تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
791 - Topological homotopy groups (چکیده)
792 - Some Properties of the Schur Multiplier with Algebraic Topological Approach (چکیده)
793 - A NOVEL LEAKAGE-TOLERANT DOMINO LOGIC CIRCUIT with feedback from footer transistor in ultra deep submicron cmos (چکیده)
794 - On polynilpotent covering groups of a polynilpotent group (چکیده)
795 - On polynilpotent multipliers of free nilpotent groups (چکیده)
796 - An improved noise-tolerant domino logic circuit for high fan-in gates (چکیده)
797 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس (چکیده)
798 - بررسی قابلیت کشش پذیری پنیر پیتزا به روش حلقه و گلوله (چکیده)
799 - Some functorial properties of nilpotent multipliers (چکیده)
800 - A remark on generalized covering groups (چکیده)
801 - Subgroup theorems for the Baer invariant of groups (چکیده)
802 - Higher Schur multiplicator of a finite abelian group (چکیده)
803 - THe Baer invariant of semidirect product (چکیده)
804 - Conditional Footer Domino Logic for Noise Immune Applications (چکیده)
805 - طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع (چکیده)
806 - بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علفهای هرز (چکیده)
807 - مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده (چکیده)
808 - Spraying of Sucrose on the Greenhouse-Grown Rose and Its Effects on (چکیده)
809 - Continuous wavelet transform for locally compact commutative hypergroups (چکیده)
810 - Outer and inner confidence intervals based on extreme order statistics in a proportional hazard model (چکیده)
811 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
812 - رکوردها و حجم نمونه (چکیده)
813 - مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر (چکیده)
814 - The Monitoring System Based on Traffic Classification (چکیده)
815 - Bayes estimation based on k-record data from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
816 - Exact solutions for nonlinear integral equations by a modified (چکیده)
817 - The variational iteration method: A highly promising method for (چکیده)
818 - Concentration and stable reconstruction of continuous Gabo Transform (چکیده)
819 - بررسی بیماریهای گوجه فرنگی در شهرهای شمالی استلن خراسان (چکیده)
820 - شناسایی ویروس کوتولگی زرد جو سروتیپهای PAV.MAV با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی (چکیده)
821 - تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق (چکیده)
822 - مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder (چکیده)
823 - On the exponent of the Schur multiplier of a pair of groups (چکیده)
824 - Some applications of algebraic topological methods to group theory (چکیده)
825 - Existence of polynilpotent covering groups of a polynilpotent group (چکیده)
826 - The relative Schur multiplier with algebraic topological approach (چکیده)
827 - On multipliers of nilpotent products of groups (چکیده)
828 - Distribution-free confidence intervals based on current k-records (چکیده)
829 - On a conjecture of a bound for the exponent of the Schur multiplier of finite p-groups (چکیده)
830 - On the order of Schur multiplier of finiteabelian p-groups (چکیده)
831 - ترتیب نسبت درستنمایی متناسب و کاربردهای آن (چکیده)
832 - Laplace transform pairs of N-dimensions (چکیده)
833 - THEOREMS ON n-DIMENSIONAL LAPLACETRANSFORMS AND THEIR APPLICATIONS (چکیده)
834 - Algorithms of channel SVD estimation in MIMO-OFDM systems- Evaluation and comparison.pdf (چکیده)
835 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
836 - شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving) (چکیده)
837 - بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و اقتصادی (چکیده)
838 - THE JENSEN FUNCTIONAL EQUATION IN NON-ARCHIMEDEAN NORMED SPACES (چکیده)
839 - Isolation and identification of Campylobacter spp and Campylobacter coli from poultry carcasses by conventional and multiplex PCR method in Mashhad, Iran (چکیده)
840 - بررسی عملکرد کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
841 - بررسی کیفیت روغنهای سرخ کردنی بر حسب شاخص رنگی، ضریب شکست و ویسکوزیته طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
842 - Kinetic parameter determination of vegetable oil oxidation under Rancimat test conditions (چکیده)
843 - Chemical Composition and Oxidative Stability of Kernel Oils from Two Current Subspecies of Pistacia atlantica in Iran (چکیده)
844 - Physicochemical properties of the kernel oil from Amygdalus scoparis growing wild in Iran (چکیده)
845 - Frying Stability of Canola Oil Blended with Palm Olein, Olive, and Corn Oils (چکیده)
846 - Finding Optimal Grid Dimension for Partitioning Linguistic Variables of Fuzzy Concepts (چکیده)
847 - روغن سبوس برنج راهی برای کاهش ضایعات آسیاب برنج (چکیده)
848 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی (چکیده)
849 - بررسی ساختار شیمیایی روغن بادام وحشی (Amygdalus scoparia) در ایران (چکیده)
850 - بررسی و مقایسه ساختار شیمیایی روغن دو رقم رایج کانولا (اوکاپی، طلایه یا کبری) در ایران (چکیده)
851 - A Comparative Study on Rheological Behavior of Saleps, CMC and Guar Gum as a Function of Concentration and Temperature (چکیده)
852 - Carbonyl value in monitoring of the quality of used frying oils (چکیده)
853 - Deep-Frying Performance of Canola Oil Blended with Palm Olein Oil (چکیده)
854 - طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) (چکیده)
855 - مقایسه چند مدل برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک به منظور استفاده بهینه از مدل های تابش (چکیده)
856 - مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان (چکیده)
857 - بررسی فرآیند های مختلف تولید متانول با استفاده از گاز سنتز حاصل ازگازطبیعی وتحلیل اثر دما و فشار برروی میزان متانول تولیدی (چکیده)
858 - Effect of hulling and milling on the physical properties of rice grains (چکیده)
859 - Numerical investigation of freezing process with forced convection in channel flow (چکیده)
860 - تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر (چکیده)
861 - Physical properties and image analysis of wild pistachio nut (Baneh) (چکیده)
862 - Series approximations for the means of k-records (چکیده)
863 - Nonparametric confidence intervals for quantile intervals and quantile differences based on record statistics (چکیده)
864 - Comparing Fisher information in record values and their concomitants with random observations (چکیده)
865 - بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Buniuum persicum و هل Elletaria cardamomum روی حشرات بالغ شپشه آرد (چکیده)
866 - Government Monetary and Fiscal Policies Effects on Economic and Social Duality in Iran (چکیده)
867 - بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات برداشت غلات – کاربرد روش AHP و برنامه ریزی آرمانی (چکیده)
868 - Interaction of Foliar Application of Paclobutrazol and Manganese Sulfate on Vegetative and Reproductive Growth of Strawberry cv. Paros (چکیده)
869 - A heuristic method for nonlinear unconstrained global optimization: Electromagnetism meta-heuristic (چکیده)
870 - مقایسه کنترل کننده PID شبکه عصبی با دو روش تنظیم مرسوم (چکیده)
871 - معکوس سازی عددی تبدیلات لاپلاس دوبعدی برای حل برخی از معادلات موج (چکیده)
872 - بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
873 - ارتقاء بهره وری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی و مطالعه اثر پارامترهای موثر بر برج جذب توسط نرم افزار Hysys (چکیده)
874 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
875 - ULTIMATE RESISTANCE OF PLATE GIRDERS WITH THE OPTIMUM LOCATION OF LONGITUDINAL STIFFENERS SUBJECTED TO PATCH LOADING (چکیده)
876 - A NEURAL NETWORK EVALUATION OF THE ULTIMATE RESISTANCE OF PLATE GIRDERS SUBJECTED (چکیده)
877 - حل عددی برخی از معادلات انتگرالی منفرد با استفاده از موجکهای دابشی (چکیده)
878 - تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی-کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی (چکیده)
879 - مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران (چکیده)
880 - فاصله یابی خطا در خطوط ترکیبی (هوائی / کابلی) به کمک شبکه عصبی (چکیده)
881 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا (چکیده)
882 - شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان (چکیده)
883 - مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی پوسته های استوانه ای مرکب لایه ای در برابر ضربه با سرعت کم (چکیده)
884 - مینیمم سازی وزن سازه های دو بعدی با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) بر مبنای قید تنش (چکیده)
885 - بررسی ساختار شیمیایی روغن دو واریته رایج بنه(Pistacia Atlantica) در ایران (چکیده)
886 - Buckling of Slender Web Plates Subjected to Combinations of In-Plane Loading (چکیده)
887 - The effect of non fibre carbohydrate on in vitro first order dry matter disappearance model of various ruminant feeds (چکیده)
888 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک (چکیده)
889 - An Eignspace-Based Approach for Human Fall Detection Using Integrated Time Motion Image and Multi-class Support Vector Machine (چکیده)
890 - A Short Term and Long Term Learning Based on Fuzzy Transaction Repository and Feature Re-Weighting (چکیده)
891 - بهینه سازی فرمولاسیون مارمالاد پوست پسته (چکیده)
892 - Vehicle Recognition Using Curvelet Transform and SVM (چکیده)
893 - Vehicle Recognition Based on Fourier, Wavelet and Curvelet Transform – A Comparative Study (چکیده)
894 - طراحی الگوی زراعی پایدار با تاکید بر مبادله آب مجازی (چکیده)
895 - Studying the Effects of Wall-Thickness and Diameter on the Mechanical Properties of SWNTS (چکیده)
896 - Finite element modeling of single-walled carbon nanotubes (چکیده)
897 - Studying mechanical properties of single-walled carbon nanotubes under radial pressure with an energy-equivalent model (چکیده)
898 - Investigation the Impact Response of Fiber Reinforced Composites with a Hole (چکیده)
899 - اولین گزارش از ویروسVسیب زمینی (PVV)در ایران (چکیده)
900 - بررسی چند شکلی DNAجدایه های Fusarium solani f. sp. pisiدر مزارع نخود استان خراسان رضوی و شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
901 - وقوع ویروس ابلقی میخک (CarMv)درگلخانه های منطقه مشهد. (چکیده)
902 - A New Approach to Control of Robot (چکیده)
903 - شناسایی و تعین پراکنش ویروس آ سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
904 - OPERATOR GENERALIZATIONS OF BOHR’S INEQUALITY (چکیده)
905 - عرب در فارس (چکیده)
906 - بوستان (چکیده)
907 - بیهقی, ابوالفضل (چکیده)
908 - تاریخ ادبیات استوری (چکیده)
909 - تاریخ بیهقی (چکیده)
910 - تفسیر در ادب فارسی (چکیده)
911 - تفسیر سور آبادی (چکیده)
912 - جابلقا و جابلسا (چکیده)
913 - جام جم (چکیده)
914 - جام جهان نما (چکیده)
915 - حسنک وزیر (چکیده)
916 - حیرتی تونی (چکیده)
917 - Filtration problem in inhomogeneous dam by usinge mbedding method (چکیده)
918 - Shape Optimization of a Nozzle with Specified Flow Field Including Viscosity Effect (چکیده)
919 - Effect of Different Pre-harvest Conditions on the Post-harvest Keeping (چکیده)
920 - EFFECTS OF PRE-HARVEST CALCIUM FERTILIZATION ON (چکیده)
921 - A divers germplasm of Damask rose in Iran (چکیده)
922 - تنوع مولکولی و مورفولوژیکی گل‌محمدی در ایران (چکیده)
923 - In vitro germination of three olive cultivars (چکیده)
924 - تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز (چکیده)
925 - تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی (چکیده)
926 - Effects of Cyclic Test in Decreasing Damages to Structures and Roads on Gypsum Soils (چکیده)
927 - FAST IMAGE SEGMENTATION USING C-MEANS BASED (چکیده)
928 - به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک (چکیده)
929 - An Evolutionary Data Mining Model for Fuzzy Concept Extraction (چکیده)
930 - شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیر لایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی (چکیده)
931 - Transient simulations of cavitating flows using a modified volume-of-fluid (VOF) technique (چکیده)
932 - Equine marrow-derived mesenchymal stem cells: isolation, differentiation and culture optimization (چکیده)
933 - Optimal shape design of iron pole section of electromagnet (چکیده)
934 - بررسی پتانسیل تمایز لستخوانی، غضروفی و چربی سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان سگ (چکیده)
935 - On a Numerical Model for Gasification of Heavy Fuel Oils: An Alternative Technology for Processing Refinery Residues (چکیده)
936 - بررسی روشهای ازدیاد جنسی و رویشی سبزی جدید «پپینو pepino) ‚Solanum muricatum, Aiton) » در ایران (چکیده)
937 - بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
938 - A new technique for extraction of metal ions in water samples, combination of ‎multiwalled carbon nanotubes and polypropylene hollow fiber as a solid-liquid ‎microextraction technique‎ (چکیده)
939 - حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی (چکیده)
940 - تاثیر فرایندهای تکتونیکی در تشکیل رسوبات تریاس زیرین پنجره فرسایشی آق دربند (چکیده)
941 - بررسی آرایش تنشهای دیرینه در گستره کپه داغ شرقی (چکیده)
942 - مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت (چکیده)
943 - وقف بستر ساز توسعه (چکیده)
944 - High mortality of rainbow trout fingerllings,affected by ichthyphthirius multifiliis in golbahar (چکیده)
945 - The Effectiveness of Ultrasound Treatment on the Germination Stimulation of Barley seed and its Alph (چکیده)
946 - The effect of ultrasound in combination with thermal treatment (چکیده)
947 - زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی (چکیده)
948 - Shelf-life Determination of Saffron Stigma: Water Activity and Temperature Studies (چکیده)
949 - بررسی مقدماتی آلودگی موهای پستان به باکتری های عامل ورم پستان محیطی در گاوداریهای شیری اطراف شهرستان مشهد (چکیده)
950 - A Polynomial Matrix SVD Approach for Time Domain Broadband Beamforming in MIMO-OFDM Systems.pdf (چکیده)
951 - Discrete Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
952 - پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی (چکیده)
953 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
954 - الگوریتم تخصیص توان در شبکه های MIMO Ad-Hoc همیار با ساختارNon-Regenerative مبتنی برالگوریتم ژنتیک (چکیده)
955 - ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR (چکیده)
956 - Effect of some stabilizers on the physicochemical and sensory properties of ice cream type frozen yogurt (چکیده)
957 - بررسی خصوصیات اسمزی پرتقال و کیوی در محلولهای ساکارز (چکیده)
958 - بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تامین آب روستایی (چکیده)
959 - structure of barbel in Cyprinidae (چکیده)
960 - A Numerical Study on the Influence of Bauschinger Effect on Springback in Reverse Bending (چکیده)
961 - U-Bending Analysis with an Emphasis on Influence of Hardening Models (چکیده)
962 - Numerical simulation of partial cavitation over axisymmetric bodies: VOF method vs. potential flow theory (چکیده)
963 - Modified Homotopy Perturbation Method for Solving the System of Volterra Integral Equations (چکیده)
964 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
965 - Modeling Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve: Comparison with Experiment and the Effect of Processing Parameters (چکیده)
966 - Modeling Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Technique versus Boundary Element Method (چکیده)
967 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 3-chloro-pentane-2,4-dione (چکیده)
968 - Theoretical studies of the tetrachlorocuprate (II) anion: ADF geometry optimization, and calculation of the PES, EPR parameters, and vibrational frequencies (چکیده)
969 - Intramolecular hydrogen bonding in 3-Methylthio-pentane-2,4-dione (چکیده)
970 - Structure and vibrational assignment of the enol form 1-chloro-1,1-difluoro-pentane-2,4-dione (چکیده)
971 - Study of interaction of Spironolactone with Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin in aqueous solution and in the solid state (چکیده)
972 - Conformation, structure, intramolecular hydrogen bonding,and vibrational assignment of 4,4,4-trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione (چکیده)
973 - Hydrogen bond strength and vibrational assignment of the enolform of 3-(phenylthio)pentane-2,4-dione (چکیده)
974 - Structure and vibrational assignment of 3-nitro-2,4-pentanedione: A densityfunctional theoretical study (چکیده)
975 - Density functional theory and Møller-Plesset studies of hindered rotations of acetone (چکیده)
976 - Structural, IR, and EPR studies of the bis(methoxyacetato)diaquo-copper(II) complex (چکیده)
977 - Conformational stabilities, infrared, and vibrationaldichroism spectroscopy studies of tris(ethylenediamine) zinc(II) chloride (چکیده)
978 - بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). (چکیده)
979 - Mechanical peeling of pumpkins. Part 1: Using an abrasive-cutter brush (چکیده)
980 - بررسی بافت شناسی دوازدهه در خفاش (چکیده)
981 - Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes (چکیده)
982 - Investigation of the Viscous and Thermal Effects on Ductile Fracture in Sheet Metal Blanking Process (چکیده)
983 - An Innovative Mechanical Peeling Method of Vegetables (چکیده)
984 - تشخیص بد شکلی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
985 - Automated Steering System of Tractor and Other Self-propelled Agricultural Machineries, Using Visible Cable (چکیده)
986 - Allium joharchii, a new species from Khorassan province (چکیده)
987 - Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator (چکیده)
988 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
989 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش (چکیده)
990 - Modeling Bubble Growth and Departure from a Cavity (چکیده)
991 - Contributions to the flora and vegetation of Binalood mountain range, NE Iran: Floristic and chorological studies in Fereizi region (چکیده)
992 - تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت ترک در شفت ترک دار ایستا (چکیده)
993 - structure of chloride cell in telaji(cyprinidae, teleost) of caspian sea (چکیده)
994 - Investigation of Steam Injection Effect and Exergy Analysis on ABC Gas Turbine Cycle (چکیده)
995 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
996 - A Numerical Study on Bubble Rise and Interaction in a Viscous Liquid (چکیده)
997 - تحلیل تغییر شکل خاک تحت تأثیر چرخ صلب به روش اجزاء محدود (چکیده)
998 - A Computational Study of Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve (چکیده)
999 - خالص سازی فراکشن ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC (چکیده)
1000 - بررسی اثر قطر روزنه نازل، فشارپمپ و سرعت پیشروی تراکتور، بر یکنواختی پاشش در سمپاش توربینی زراعی (توربولاینر) (چکیده)
1001 - Numerical Simulation of Flow Instabilities during the Rise of a Bubble in a Viscous Liquid (چکیده)
1002 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
1003 - Bubble Rise and Departure from a Viscous Liquid Free Surface (چکیده)
1004 - Modeling Biomass Gasification: A New Approach to UtilizeRenewable Sources of Energy (چکیده)
1005 - Simulation of Vortex Shedding behind Square and Circular Cylinders (چکیده)
1006 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
1007 - مفهوم تنزیه از دیدیگاه سنایی و غزالی (چکیده)
1008 - A 1,2-dibenzoyl-cyclopentadiene derivative as a new potential chelating agent in geological materials (چکیده)
1009 - Rapid Simultaneous of Ferric and Ferrous Ions in Geological Solution Sample with new Synthesized beta-diketone, 3-(ortho-methoxyphenylthio)pentane-2,4-dione (چکیده)
1010 - Vibrational assignment of dibenzoylmethane. A density functional theoretical study (چکیده)
1011 - Vibrational Assignment of Trifluorobenzoylacetone (چکیده)
1012 - Structure and Vibrational assignment of 3,4-diacetyl-2,5-hexanedione (چکیده)
1013 - حل مساله دینامیک معکوس یک ربات موازِی کروِی جدید با استفاده از اصل کار مجازِ (چکیده)
1014 - Theoretical Vibrational Spectra Studies: The Effect of Ring Size on the Carbonyl Vibrational Frequencies (چکیده)
1015 - STRESS ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES WITH (چکیده)
1016 - تاثیر زاویه چرخش بریدگی بروی توزیع تنش صفحات حاوی بریدگی (چکیده)
1017 - اثر میزان ماده جامد کل شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
1018 - تاثیر استفاده از میکروفیلتراسیون سرامیکی روی درجه خلوص، کدورت و رنگ شربت نیشکر (چکیده)
1019 - RESEARCH AND CURRENT PROFILE OF IRANIAN PRODUCTION OF DAMASK ROSE (ROSA DAMASCENEA MILL.) (چکیده)
1020 - Interaction effects of paclobutrazol and salinity on (چکیده)
1021 - بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر (چکیده)
1022 - Dynamical assessment of fog harwesting based on fractal theory (چکیده)
1023 - بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
1024 - پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک ها (چکیده)
1025 - Causality Between Financial Development and Economic Growth in Iran (چکیده)
1026 - Plant diversity of Fereizi region in Binalood mountains, NE Iran (چکیده)
1027 - ارتباطات جهان گستر وتمدن اطلاعاتی (چکیده)
1028 - بررسی تاکسونومی، تنوع گونه ای و جغرافیای گیاهی جنس Allium L در شمال شرق ایران (چکیده)
1029 - مطالعه تاکسونومی و جغرافیای گیاهی جنس Bromus در فلور خراسان (چکیده)
1030 - شوراهای روستایی در بوته ی خرده فرهنگ دهقانی راجرز نمونه شهرستان سبزوار (چکیده)
1031 - بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب در مناطق خشک نمونه موردی دشت بیرجند (چکیده)
1032 - افزایش بار کمانشی ستونها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) (چکیده)
1033 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
1034 - افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب (چکیده)
1035 - اسباب نزول قرآن در گذر زمان (چکیده)
1036 - مطالعه آزمایشگاهی حذف آرسنیک از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی کارا (چکیده)
1037 - Arsenic Phytoremediation by Phragmites australis: green technology (چکیده)
1038 - Removing Arsenic and Antimony by Phrngmites australis: Rhizofiltration ‎Technology (چکیده)
1039 - Multidimensional Combustion Simulation and Analytical Solution of Wall Heat Conduction in DI Diesel Engine (چکیده)
1040 - APPLICATION OF UNO SCHEME FOR STEADY AND TRANSIENT COMPRESSIBLE FLOW IN PRESSURE-BASED METHOD (چکیده)
1041 - جریان فوق بحرانی در کانال ‏های خمیده (چکیده)
1042 - حل عددی و تحلیلی معادلات آب های کم عمق بر ناپیوستگی های متمرکز در بستر (چکیده)
1043 - شبیه سازی امواج ایستا، با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
1044 - بررسی سرولوژیک اورنیتوباکتریوم رینو تراکئاله در تعدادی از مرغداریهای گوشتی و مادر مشهد (چکیده)
1045 - Chicken infectious anaemia virus infection among broiler chicken flocks in Iran (چکیده)
1046 - Detection of Mycobacterium paratuberculosis in Feces and Milk Samples from Holstein Dairy Cows by PCR (چکیده)
1047 - بیماری مارک در مرغ های گوشتی حراسان،اصفهان و تهران (چکیده)
1048 - تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران (چکیده)
1049 - مدل عددی امواج تیز متحرک در جریان آبهای کم عمق (چکیده)
1050 - New species of five-toed jerboa (rodentia:Dipodidae, Allactaginae) from north-east Iran (چکیده)
1051 - اولین گزارش یک مورد اکتروداکتیلی در یک توله سگ ماده در ایران (چکیده)
1052 - ارزیابی طیف طرح بار لغزش و نگرشی بر طراحی سیستم میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
1053 - Clinical and Ultrasonographic Findings of Collagenase induced tendinitis in the horse (چکیده)
1054 - Numerical and experimental studies of fully developed stationary shocks in an open channel (چکیده)
1055 - Dimensionless studies of 2D stationary shocks in an open channel flow (چکیده)
1056 - اثر نسبت ابعادی یک چهار گوش بر عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک ضریب انتقال گرما از صفحه تخت مجاور آن (چکیده)
1057 - DETECTION, DISTRIBUTION, AND PURIFICATION OF MAJOR POTYVIRUSES OF ZUCCHINI SQUASH IN IRAN (چکیده)
1058 - The Structure of some Polynilpotent Multipliers of Free Nilpotent Groups (چکیده)
1059 - A Smaller Bound on the Exponent of the Nilpotent Multiplier of Some Prime Power Groups (چکیده)
1060 - On the Capability of a pair of Groups (چکیده)
1061 - The effect of feeding different levels of potassium iodide on performance, T3 and T4 concentration and iodin excrition in holstein dairy cows (چکیده)
1062 - اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین و تغییرات عناصر در یونجه های یزدی ،‌نیکشهری و رنجر (چکیده)
1063 - Fat and protein contents, acidity and somatic cell counts in bulk milk of Holstein cows in the Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
1064 - Moisture dependent physical properties of cucurbit seeds (چکیده)
1065 - A new karyotype of Calomyscus from the Khorasan Province, Iran (چکیده)
1066 - بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز احشایی دراستان خراسان رضوی و شمالی در سالهای 1377 تا (چکیده)
1067 - بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
1068 - Fisher information in record values and their concomitants under the Gumbel s bivariate exponential distribution (چکیده)
1069 - آماره های رکوردی کسری و کاربرد آنها در فواصل اطمینان براتی چندک ها (چکیده)
1070 - تعمیم الگو های آماری بر اساس داده های ترتیبی (چکیده)
1071 - کران و تقریب با استفاده از موجک (چکیده)
1072 - COMPLETENESS, SOME APPLICATION IN CHARACTERIZATION PROBLEMS (چکیده)
1073 - Nonparametric Confidence Intervals and Tolerance Limits Based on Minima and Maxima (چکیده)
1074 - Paclobutrazol Can Reduce the Negative Effects of Salinity on Reproductive Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Plants (چکیده)
1075 - سرگذشت علوم قرآنی و حدیث در ماوراء النهر از سقوط سامانیان تا آمدن مغولان (389-616ق) (چکیده)
1076 - رشید الدین فضل الله و اندیشه ی آبادگری در قلمرو ایلخانان (چکیده)
1077 - تاریخ شیعه در مارواءالنهر از سقوط سامانیان تا حمله ی مغولان (389-616ق) (چکیده)
1078 - مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch (چکیده)
1079 - Using Least Square Method to Find the Approximate Solution of an Overdetermind System of Linear Equation (چکیده)
1080 - بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی (چکیده)
1081 - بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR (چکیده)
1082 - شیوع آلودگی با مایت سارکوپتس اسکبئی در بزهای نژاد سانن در یکی از دامداریهای اطراف مشهد (چکیده)
1083 - بررسی فاکتور شدت تنش در مخازن تحت فشار با روش المان محدود (چکیده)
1084 - کمینه سازی نیروی وارد بر یک بال (چکیده)
1085 - An optimization method for solving the two dimensional nonlinear Fredholm integral equations of the second kind (چکیده)
1086 - An Appliocabe approach for solving the shortest path problem (چکیده)
1087 - Solving resource constraied scheduling problem by adaptive Genetic algorithm (چکیده)
1088 - بررسی میزان شیوع کرمهای فیلرگذار در سگهای ولگرد شهرستان مشهد (چکیده)
1089 - Chemotherapy in an HIV model by a pair of optimal control (چکیده)
1090 - Shape optimizaton of Electromagnets (چکیده)
1091 - Minimum drag of a wing (چکیده)
1092 - Effect of extraction methods on yield, purity and viscosity of mucilage extracted from Qodume Shirazi seed (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
1093 - Shape optimization of an arterial bypass (چکیده)
1094 - Optimizing Chemotherapy in an HIV Model by a Pair of Optimal Control (چکیده)
1095 - مقایسة چند راهکار مدیریتی برای کنترل علفهای هرز باغات پرتغال شمال ایران (چکیده)
1096 - طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
1097 - Computation of Internal Pressure of Liquids Using a Statistical Mechanical Equation of State (چکیده)
1098 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
1099 - Approximate double centralizers are exact double centralizers (چکیده)
1100 - تجویز عصاره متانولی دانه اسپند (Peganum harmala) رفتار ترس در موش صحرایی را افزایش می دهد (چکیده)
1101 - اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف (چکیده)
1102 - Involvement of Opioidergic and Sertoninergic systems in anti-nociceptive effect of Tanacetum parthenium (چکیده)
1103 - Prediction intervals for future records and order statistics coming from two parameter exponential distribution (چکیده)
1104 - اثر دوزهای فوق العاده ناچیز مرفین بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول (PTZ) (چکیده)
1105 - Some functorial properties of nilpotent multipliers (چکیده)
1106 - نانو پنسهای نوری (چکیده)
1107 - تفسیر ابوالفتوح رازی (چکیده)
1108 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
1109 - اثرات از بین بردن فیبرهای C نوزادی بر روی پر دردی ناشی از دگزامتازون (چکیده)
1110 - تاریخچه رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند سفیدکوه در ناحیه آق دربند، شمال شرق ایران (چکیده)
1111 - کپسایسین در فیزیولوژی (چکیده)
1112 - اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین( 50 هرتز) بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش نر آزمایشگاهی (چکیده)
1113 - Cytochemical studies for identification of blood cell in embryos of Gallus gallus domesticus (چکیده)
1114 - اثر ژنوتوکسیک پراکسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
1115 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
1116 - ذیل سرچشمه ها (چکیده)
1117 - صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
1118 - سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن (چکیده)
1119 - دانش و بینش فردوسی (چکیده)
1120 - On nilpotent multipliers of some verbal products of groups (چکیده)
1121 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
1122 - جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی (چکیده)
1123 - ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض (چکیده)
1124 - نو و کهنه در تصحیح متون (چکیده)
1125 - مشروطه، ادبیات (چکیده)
1126 - زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها (چکیده)
1127 - مطالعه اثر استفاده از نمکهای آنیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیایی سرم گاو شیری (چکیده)
1128 - پیش بینی و کنترل فرایند جوشکاری رباتیک قوسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
1129 - GnRH analogues - agonists and antagonists (چکیده)
1130 - مدل سازی، بهینه سازی و مقایسه مدل های برتر فرآیند جوشکاری رباتیک قوسی جهت پیش بینی کیفیت مطلوب جوش (چکیده)
1131 - تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی (چکیده)
1132 - مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهایRAPD (چکیده)
1133 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
1134 - بررسی سیر تاریخی منصب داروغگی از دوره مغولان تا پایان قاجار (چکیده)
1135 - Statistical Evidence in Experiments and in Records Values (چکیده)
1136 - برسی و نقد نظریات ابن خلدون در کتاب مقدمه در باره جانشینی و امامت حضرت علی (ع) (چکیده)
1137 - بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در بقیع (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
1138 - بررسی اثر گیاه پوششی و مالچ بر زیست توده علف های هرز باغات مرکبات شمال (چکیده)
1139 - چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی (چکیده)
1140 - Karyological study on Bellevalia and Muscaria species in Iran (چکیده)
1141 - effect of climatic parameters include humidity on cattle reproductive performance (چکیده)
1142 - مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف (چکیده)
1143 - بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها (چکیده)
1144 - On the relation of plastic strain and springback in sheet draw bending (چکیده)
1145 - جغرافیای تاریخی دیلمان (چکیده)
1146 - مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
1147 - دهستان در منابع قدیم و قرون و سطی (چکیده)
1148 - ساختار وکارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی وضرورت مدیریت یکپارچه در کلانشهر مشهد (چکیده)
1149 - اثر تراکم دام در جایگاه های باز بر روی شاخص های راحتی گاو شیری (چکیده)
1150 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
1151 - تأثیر سایز پلت و افزودن بنتونیت بر رشد و عملکرد گوساله های شیری براون سوئیس (چکیده)
1152 - تأثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله شیری نژاد براون سوئیس (چکیده)
1153 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
1154 - مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا (چکیده)
1155 - RUMEN DEGRADATION KINETICS OF ALFALFA HAY, MAIZE SILAGE AND WHEAT STRAW TREATED WITH FIBROLYTIC ENZYMES (چکیده)
1156 - زبان شناسی تاریخی و کشف معانی رمزی اسطوره ها (چکیده)
1157 - بررسی مقاومت تیر ورقها ی تحت اثر بارهای متمرکز (چکیده)
1158 - A modified Formula to Evaluate Shear Resistance of Plate Girders to Combined Shear and Patch Loading (چکیده)
1159 - On a numerical model for gasification of biomass materials: an alternative method to combustion (چکیده)
1160 - بررسی حسگرهای لایه نازک اکسید قلع با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
1161 - کانی شناسی، برهمکنش پترولوژیک، ژئوشیمی و نقش بافرهای FMQ (فایالیت-مکنتیت-کوارتز)و HM(هماتیت- مگنتیت) در کانی سازی سنگهای پلوتنیک و ولکانیک منطقه آق قلعه و خرق، جنوب غرب قوچان (چکیده)
1162 - NUMERICAL SIMULATION OF CAVITY OVER HYDROFOIL BY USING BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED ON POTENTIAL FLOW (چکیده)
1163 - Use of Random Amplified Polymorphic DNA Markers to Estimate Heterosis and Combining Ability in Tomato Hybrids (چکیده)
1164 - Autecology, Ethnomedicinal and Phytochemical Studies of Nepeta Jamzad a Highly Endangered Medicinal Plant of Iran (چکیده)
1165 - Estimation and Prediction in a Two Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values Under LINEX Loss Function (چکیده)
1166 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی آکریلامید طبیعی Native-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون. (چکیده)
1167 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Meriones با استفاده از الکتروفورز پلی اکریلامید طبیعی SDS-PAGE پروتئین های عمومی پلاسمای خون‌ (چکیده)
1168 - Buckling and Ultimate Shear Capacity of Plate Girders with Perforated Webs (چکیده)
1169 - Synthesis, experimental and theoretical characterization of tetra dentate N,N -dipyridoxyl (1,3-propylenediamine) salen ligand and its Co(III) complex (چکیده)
1170 - تاثیر ابیاری تابستانه بر عملکرد زعفران (چکیده)
1171 - Use of the keratin-14 gene promoter for expression of human coagulation factor IX in cultutred epidermial kerationcytes. (چکیده)
1172 - Expression of insulin like growth factor-I receptor and its binding protein in the adult rat brain. (چکیده)
1173 - Altered levels of phosphorylated IGF-I receptor and IGFBP-1 in insulin resistance adult rat brain. (چکیده)
1174 - Secretion of functional factor IX by Primary Human Keratinocyte, regulated by keratin14 (چکیده)
1175 - AN INVESTIGATION AND COMPARISON OF ROE UPWIND METHODS WITH CUSP CENTRAL DIFFERENCE SCHEMES (چکیده)
1176 - Numerical Solution of the Cavitation over Axisymmetric Bodies using Boundary Element Method Based on Potential (چکیده)
1177 - بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله (چکیده)
1178 - Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies :VOF Method vs. Potential Flow Theory (چکیده)
1179 - مدلسازی و بهینه سازی پرتو (paret) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1180 - Numerical study of the separation point for external flows (چکیده)
1181 - تحلیل دو بعدی و سه بعدی جریان خروجی از شیپوره همگرا واگرا به همراه پلوم انتهایی آن در ورود به محیط لزج الاستیسیته بالا (چکیده)
1182 - مقایسه و تحلیل طرح های بالادست رو و طرح تفاضل مرکزی کاسپ (چکیده)
1183 - شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با (چکیده)
1184 - کاربرد میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ به منظور مطالعات سیر تکوین جنین (چکیده)
1185 - جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی (چکیده)
1186 - مطالعه سیتوتاکسونومی جنس( Dianthus (Caryophylaceae در خراسان رضوی (چکیده)
1187 - مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
1188 - بررسی خواص فیزیکی ارقام گندم اصلاح شده ایران (چکیده)
1189 - بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران (چکیده)
1190 - بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون (چکیده)
1191 - بررسی خواص فیزیکی برنج در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید (چکیده)
1192 - تحلیلی بر ابعاد و گستره آموزش غیر رسمی در تربیت شهروند دموکراتیک (چکیده)
1193 - کند و کاوی در الزامات و شرایط بکارگیری و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1194 - تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام (چکیده)
1195 - جایگاه اجتماعی همسران شاهد (چکیده)
1196 - فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی (چکیده)
1197 - تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس (چکیده)
1198 - Resistance of Slender Web Panels to Combinations of In-Plane Loading (چکیده)
1199 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Citrus Fruits (چکیده)
1200 - The effect of different levels of vermicompostand irrigation on morphological properties and essential oil content of German chamomile(Matricaria recutita) C.V. Goral “ (چکیده)
1201 - رکورد چیست و رکورد شکن کیست (چکیده)
1202 - Statistical inference based on k-records (چکیده)
1203 - Effect of irrigation frequency and planting density on herbage biomass and oil production of Thyme (Thymus vulgaris) and Hyssop-Hyssopus officinalis (چکیده)
1204 - Marek\'s disease among broiler\'s chicken flocks in khorasan province (چکیده)
1205 - Cost Estimation and Optimization of the Topping Unit Products at the Steady State Condition (چکیده)
1206 - بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana) (چکیده)
1207 - بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز (چکیده)
1208 - Computing the non-abelian tensor square of general linear groups (چکیده)
1209 - On Some Classes of Tidy Groups (چکیده)
1210 - Nonparametric confidence intervals and tolerance limits based on minima and maxima (چکیده)
1211 - Incremental Hybrid Intrusion Detection Using Ensemble of Weak Classifiers (چکیده)
1212 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
1213 - He,s Homotopy Perturbation Method for Calculating Adomian Polynomials (چکیده)
1214 - Distribution free confidence intervals based on current k-records (چکیده)
1215 - Characterizations based on Rényi entropy of order statistics and record values (چکیده)
1216 - ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره (چکیده)
1217 - Generalized covering groups and direct limits (چکیده)
1218 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
1219 - Finitely Presented Groups in Topological View Points (چکیده)
1220 - Some Applications of Algebraic Topological Methods to Group Theory (چکیده)
1221 - مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده (چکیده)
1222 - Molecular Characterization of Puroindoline a and b allele in Iranian Commercial and landrace wheat cultivars (چکیده)
1223 - تحلیل منابع آموزش های غیر رسمی سازمان‌های آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و هلال احمر در مدارس مشهد (چکیده)
1224 - Democratic Educational Philosophy in the Islamic Republic of Iran (چکیده)
1225 - محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی (چکیده)
1226 - تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی (چکیده)
1227 - بررسی نظری رسانایی الکتریکی سامان الکترود-فولرین-الکترود (چکیده)
1228 - بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
1229 - Simulation-Equation-Based Methodology for Design of CMOS Amplifiers Using Geometric Programming (چکیده)
1230 - Comparison Of The Effects Of Experience And Knowledge (چکیده)
1231 - Shape optimization of an Arterial baypass (چکیده)
1232 - Relative contribution of compositional parameters to the primary and secondary oxidation of canola oil (چکیده)
1233 - Evaluating the performance of peroxide and conjugated diene values in monitoring quality of used frying oils (چکیده)
1234 - The effect of commercial refining steps on the rancidity measures of soybean and canola oils (چکیده)
1235 - Incremental Hybrid Intrusion Detection Using Ensemble of Weak Classifiers (چکیده)
1236 - مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران (چکیده)
1237 - اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم ،چاودار، ماش و لوبیا (چکیده)
1238 - Measure theoretical approach for optimal shape design of a nozzel (چکیده)
1239 - Wing drag minimization by using measure theory (چکیده)
1240 - بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر (چکیده)
1241 - اثر انجماد بر روی رشد ریشه های تلخه (چکیده)
1242 - شکست خواب و جوانه زنی در بذور تلخه (چکیده)
1243 - چشمه گرو،پدیده ای هیدرومورفوتکتونیک با فراورده های ژئومورفیک استثنایی (چکیده)
1244 - رودکی و فردوسی (چکیده)
1245 - بررسی و تحلیل پدیده‌ دوشاخه‌شدگی (bifurcation) و آشوب (chaos) در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای، با استفاده از تقریب لقی توسط توابع هموار (چکیده)
1246 - Molecular Study of Resistance to Aryloxyphenoxypropionate (چکیده)
1247 - Lacewings (Neuroptera: Chrysopidae & Hemerobiidae) from North eastern and East Provinces of Iran (چکیده)
1248 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female Broiler Chickens (چکیده)
1249 - رابطه هویت و علائم روان شناختی در دانش آموزان مشهد (چکیده)
1250 - رابطه تیپهای شخصیتی و پایگاههای هویت (چکیده)
1251 - رابطه بین هوش و پایگاههای هویت (چکیده)
1252 - مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
1253 - مقایسه اثر تجربه و آموزش بر روی خطای ادراک بینایی (چکیده)
1254 - تشخیص بروز مقاومت در توده های علف هرز فالاریس به علف کش دیکلوفوپ با استفاده از زیست سنجی بذر (چکیده)
1255 - Using Airborne Lidar to Discern Age Classes of Cottonwood Trees in a Riparian Area (چکیده)
1256 - Riparian vegetation classification from airborne laser scanning data with an emphasis on cottonwood trees (چکیده)
1257 - Using airborne lidar to predict Leaf Area Index in cottonwoodtrees and refine riparian water-use estimates (چکیده)
1258 - استرس حاد بی حرکتی القا آنیو پلوئیدی در مغز استخوان را افزایش می دهد (چکیده)
1259 - Some Properties of the Schur Multiplier with Algebraic Topological Approach (چکیده)
1260 - VAN-KAMPEN TYPE THEOREM FOR TOPOLOGICAL FUNDAMENTAL GROUPS (چکیده)
1261 - An effective modification of He s variational iteration method (چکیده)
1262 - The in vitro gas production of untreated and high pressure steam treated sugarcane pith (چکیده)
1263 - Effect of lucerne hay particle size and physical effectiveness factor of diet on utilisation of soya hulls by dairy cows (چکیده)
1264 - Physical and chemical property of some Iranian non-forage fibre sources (چکیده)
1265 - The potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith (چکیده)
1266 - شبیه سازی رآکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله حرارتی (چکیده)
1267 - Effect of supplemental fat and NDF on fibre digestibility, ruminal pH and chewing activity in lactating dairy cows (چکیده)
1268 - مطالعه آناتومی و بافت شناسی رحم در شتر یک کوهانه (چکیده)
1269 - تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهای (چکیده)
1270 - بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi (چکیده)
1271 - Structure and vibrational assignment of beryllium acetylacetonate (چکیده)
1272 - شش کلید موفقیت در تغییر سازمانی (چکیده)
1273 - Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables (چکیده)
1274 - مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد وحومه (چکیده)
1275 - A Biosystematical Investigation on Silene L. Species in North- East of Iran (چکیده)
1276 - مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در البرز مرکزی، اردستان و زاگرس ایران (چکیده)
1277 - کاربرد مسیرهای هامیلتونی در گرافهای n-مکعبی (چکیده)
1278 - بررسی و مقایسه منبع کنترل و احساس تنهایی دختران... (چکیده)
1279 - انتظام ساختار عملکردی سکونت گاههای روستایی با تاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات، مطالعه موردی شهرستان کلات (چکیده)
1280 - Factors affecting egg production in broilers from start to peak of production (چکیده)
1281 - The effect of two antioxidants (selenium and turmeric powder) on blood parameters of broiler chickens reared under heat stress ) (چکیده)
1282 - بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان (چکیده)
1283 - مطالعه فلورستیک منطقه تیرگان وتععیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیائی گیاهان منطقه (چکیده)
1284 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
1285 - An Eigenspace-Based Approach for Human Fall Detection using Integrated Time Motion Image and Neural Network (چکیده)
1286 - Microstructural and optical characterization of PZT nanopowder prepared at low temperature (چکیده)
1287 - Spectroscopic Studies of intramolecular H-bond in the enol form of -diketones. II. Strength of Bond (چکیده)
1288 - انگاره تکرار نزول آیه (چکیده)
1289 - مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) (چکیده)
1290 - تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
1291 - اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی (چکیده)
1292 - The economic impacts of drought on the economy of Iran: An integration of linear programming and macroeconometric modelling approaches (چکیده)
1293 - Fuzzy Traffic Light Control Using Cellular Automata for Urban Traffic (چکیده)
1294 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
1295 - An Examination of the Relationship between Food Prices and Government Monetary Policies in Iran (چکیده)
1296 - The Role of Non-oil Exports in Enhancing Iran\'s Economic Capacities (چکیده)
1297 - Design of Rotor Profile for Lobe Pumps Based on Flowrate Function (چکیده)
1298 - طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها (چکیده)
1299 - جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom (چکیده)
1300 - تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو (چکیده)
1301 - فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO (چکیده)
1302 - طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (چکیده)
1303 - Elliptic Fourier analysis on the tympanic bullae in three Meriones species (Rodentia, Mammalia): its application in biosystematics (چکیده)
1304 - طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (چکیده)
1305 - تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان (چکیده)
1306 - Control the Fiber Orientation Distribution at the Outlet of Contraction (چکیده)
1307 - مقایسه خواص اپتیکی و ساختاری سرامیکPZT تهیه شده به دو روش سنتی و سل ژل (چکیده)
1308 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی (چکیده)
1309 - سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل (چکیده)
1310 - القاء تتراپلوئیدی در Hyosyamus muticus L با استفاده از کلشی سین (چکیده)
1311 - طراحی پروفیل روتور پمپ های لوب دورانی با منحنی گام غیر دایره ای و تعیین میزان دبی خروجی از آنها (چکیده)
1312 - H-Transfer steps of the Wacker process: A DFT study (چکیده)
1313 - Investigation of climatic effects on the shape and volume of tympanic bulla of Meriones libycus and M.Persicus(Muridae: Rodentia) form Northeastern Iran: An evolutionary approach (چکیده)
1314 - Histopathological survey of cervicovaginal samples of Holstein dairy cows with or without reproductive tract disorders (چکیده)
1315 - بایواستراتیگرافی سازند سنگانه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقطع امیر آباد (چکیده)
1316 - PREDICTION OF LOCK-IN RANGE BY SPECTRAL ANALYSIS, AND ANALYTICAL VERIFICATION OF THE GRIFFIN PLOT (چکیده)
1317 - بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی بر استحکام کششی-برشی اتصالات جوش مقاومتی نقطه ای ورقهای بدنه خودرو توسط مدلسازی رگرسیونی (چکیده)
1318 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
1319 - تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک (چکیده)
1320 - A discretisation method for solving time optimal control problems (چکیده)
1321 - Reconstruction of Past Records (چکیده)
1322 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
1323 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه (چکیده)
1324 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
1325 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
1326 - Rapid removal of cobalt ion from aqueous solutions by almond green hull (چکیده)
1327 - On a 3D Numerical Model of Laser Cladding with Powder Deposition (چکیده)
1328 - شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی سرریزهای پلکانی (چکیده)
1329 - New Subthreshold Concepts in 65nm CMOS Technology (چکیده)
1330 - Economic Efficiency of Smallholder Intensive Dairy Farms in Iran: Adjusted for Market Distortion (چکیده)
1331 - Accession to WTO and agricultural market integrations in Iran (چکیده)
1332 - Causality between non-oil exports and GDP growths in Iran (چکیده)
1333 - Recent Progress on Varietal Schur Multipliers of some Products of Groups (چکیده)
1334 - Some Notes On Polynilpotent Multipliers of p-Groups (چکیده)
1335 - Evaluation of Genetic Diversity among Different Genotypes of Brassica napus using Rando Amplified Polymorphic DNA Marker (چکیده)
1336 - Tetraploid Induction of Hyosyamus muticus L. using colchicine Treatment (چکیده)
1337 - Separation and determination of benzene, toluene, ethylbenzene and o-xylene compounds in water using SDME coupled with GC (چکیده)
1338 - A new high speed hollow fibre based liquid phase microextraction method using volatile organic solvent for determination of aromatic amines... (چکیده)
1339 - A new high-speed hollow fiber based liquid phase microextraction method using volatile organic solvent for determination of aromatic amines in environmental water samples prior to high-performance liquid chromatography (چکیده)
1340 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP (چکیده)
1341 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antennas (DRAs) Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
1342 - مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP (چکیده)
1343 - Anti-Rancidity Effects of Sesame and Rice Bran Oils on Canola Oil During Deep Frying (چکیده)
1344 - لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه (چکیده)
1345 - غزالی در غرب (چکیده)
1346 - مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه (چکیده)
1347 - The effect of silver nano-particles (Nanosilver) on in vitro gas production of barley grain and lucerne hay (چکیده)
1348 - Effect of supplemented diet by sucrose and/ or starch on blood cholesterol and some hepatic enzymes in Holstein steers (چکیده)
1349 - The effect of non-structural carbohydrate on in vitro first order disappearance kinetic of cellulose (چکیده)
1350 - توسعه ابزارهای جدید مالی- صکوک (چکیده)
1351 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
1352 - استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه (چکیده)
1353 - Automatic off-road vehicle steering system with a surface (چکیده)
1354 - Stress Analysis for a Coated Fiber Embedded in an Infinite Matrix Subjected to Body Force (چکیده)
1355 - طراحی الگوی زراعی پایدار( مطالعه موردی: شهرستان تربت جام) (چکیده)
1356 - تعین دامنه میزبانی وخالص سازی فیزیکو شیمیایی و بررسی سرو لو ژ یکی و یروس S سیب زمینی در شمال خراسان (چکیده)
1357 - ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالی (چکیده)
1358 - Effects of Non-Fiber Carbohydrate on in vho First Order Kinetic Disappearance of Neutral Detergent Fiber and Neutral Detergent Insoluble Nitrogen of Wheat Bran (چکیده)
1359 - Conformational analysis, tautomerization, IR, Raman, and NMR studies of 3-phenylazo-2,4-pentanedione (چکیده)
1360 - On the reassignment of Vibrational frequencies of Malonaldehyde (چکیده)
1361 - Effect of Power Ultrasound and Microstructure (چکیده)
1362 - The principles of ultra high pressure technology and its (چکیده)
1363 - Adaptive system control with PID neural networks (چکیده)
1364 - بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)
1365 - بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای (چکیده)
1366 - Optimal Parameter’s Design in Tuned Liquid Column Damper (چکیده)
1367 - صرفه جوئی انرژی در تولید آب گرم بهداشتی با استفاده از مبدلهای حرارتی صفحه ای (چکیده)
1368 - بررسی ارتعاشات غیرخطی چرخ دنده های درگیر به کمک روش homotopy-perturbation (چکیده)
1369 - Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi-criteria decision making (چکیده)
1370 - Ultra Low Power Full Adder Topologies (چکیده)
1371 - Intelligent Video Surveillance for Monitoring Fall Detection of Elderly in Home Environments (چکیده)
1372 - نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان (چکیده)
1373 - On the Order of Polynilpotent Multipliers of Some Nilpotent Products of Cyclic p-Groups (چکیده)
1374 - بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد (چکیده)
1375 - نقش فعالیت های تکتو نیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ (چکیده)
1376 - بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام (چکیده)
1377 - Simultaneous job scheduling and tool replacement based on tool reliability by proposed Tabu-SA algorithm (چکیده)
1378 - Human and ethnic Rights in Shahanameh (چکیده)
1379 - سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور (چکیده)
1380 - The Effects Of Ultrasound On The Activity Of Alpha-Amylase During Barley (چکیده)
1381 - Studying the effects of ultrasound shock on cell wall permeability and survival of (چکیده)
1382 - بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
1383 - تحلیل اجزای محدود غیرخطی اتصال کف ستونها با تقویت کننده های مثلثی و ذوزنقه ای (چکیده)
1384 - The effects of ultrasound on the stimulation barley seed and alpha-amylase (چکیده)
1385 - تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت (چکیده)
1386 - تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند (چکیده)
1387 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
1388 - تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی (چکیده)
1389 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)
1390 - A comprehensive investigation of variations in melting range and NMR data of 2,4-dinitrophenylhydrazine derivatives (چکیده)
1391 - Spectra and structure of binary azeotropes VI-benzene-methanol (چکیده)
1392 - FLEXURAL VIBRATION OF PROPELLER SHAFTS USING DISTRIBUTED LUMPED MODELING TECHNIQUE (چکیده)
1393 - The status of medicinal and aromatic plant cultivation in Iran (چکیده)
1394 - Intensity Assessment of Pedestrian Collisions in City of Mashhad Based on Fuzzy Probabilities (چکیده)
1395 - مشارکت والدین در مدرسه به عنوان پیش نیاز مشارکت در دانشگاه (چکیده)
1396 - بررسی پاسخهای گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی (چکیده)
1397 - A SURVEY OF BRUCELLOSIS IN TURKAMAN’S HORSES IN IRAN (چکیده)
1398 - Almost optimal control design for discrete-time nonlinear time-delay systems (چکیده)
1399 - A Note On Analytical Solution Of DoubleLinear Volterra Integral Equations Of The second kind (چکیده)
1400 - Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plants (چکیده)
1401 - تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا (چکیده)
1402 - Insulin like growth factor I is expressed in brain stem of the adult-rat brain (چکیده)
1403 - Induction of insulin resistance or type II diabetes mellitus in rats required for investigation of altered molecular mechanisms in brain (چکیده)
1404 - A Novel Congestion Control Scheme in Network-on-Chip Based on Best Effort Delay-Sum Optimization (چکیده)
1405 - Proportionally-Fair Best Effort Flow Control in Network-on-Chip Architectures (چکیده)
1406 - Synthesis and structure of PMN–PT ceramic nanopowder free from pyrochlore phase (چکیده)
1407 - Application of Ultrasonic Waves as a Priming Technique for Accelerating and Enhancing the Germination of Barley Seed: Optimization of Method by the Taguchi Approach (چکیده)
1408 - Expression of biologically active human factor IX in primary human keratinocytes under the regulation of the keratin 14 gene promoter (چکیده)
1409 - بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی (چکیده)
1410 - NUMERICAL SIMULATION OF PARTIAL CAVITATION OVER AXISYMETRIC BODIES USING THE BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED ON POTENTIAL (چکیده)
1411 - بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی (چکیده)
1412 - Performance Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
1413 - Conformation and vibrational spectra and assignment of 2-thenoyltrifluoroacetone (چکیده)
1414 - مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
1415 - مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی (چکیده)
1416 - Dynamic Stochastic Analysis of Radial Displacement in Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Using Hybrid Numerical Method and Monte Carlo Simulation (چکیده)
1417 - Stochastic dynamic analysis of a functionally graded thick hollow cylinder with uncertain material properties subjected to shock loading (چکیده)
1418 - Anti-rancidity effect of the unsaponifiable matters of Bene hull oil (چکیده)
1419 - تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذایی (چکیده)
1420 - باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (چکیده)
1421 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
1422 - معرفی رقم جدیدی از پسته اهلی - پسته دانشمندی- و مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی ان بابرخی از ارقام غالب در استان خراسان (چکیده)
1423 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
1424 - Mechanical properties of melon measured by compression, shear, and cutting modes (چکیده)
1425 - بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هنر (چکیده)
1426 - Investigation of the Effects of Ultrasound on Extraction of alpha-Amylase from the Flour of Malted Barley (چکیده)
1427 - Modeling and simulation of wind turbine Savonius rotors using artificial neural networks for estimation of the power ratio and torque (چکیده)
1428 - Antioxidant activity of Bene hull oil compared with sesame and rice bran oils during the frying process of sunflower oil (چکیده)
1429 - بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1430 - Structure comparison of PMN–PT and PMN–PZT nanocrystals prepared by gel-combustion method at optimized temperatures (چکیده)
1431 - عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
1432 - نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی (چکیده)
1433 - Study of Complex Formation Between Diaza-15-Crown-5with Uranyl Cation in Some Binary MixedAqueous and Non-Aqueous Solvents (چکیده)
1434 - Study of complex formation between La+3, Ce+3 and Y3+ cations with some 18-membered crown ethers in methanol–water and methanol-acetonitrile binary mixture (چکیده)
1435 - طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی (چکیده)
1436 - A new and accurate fault location algorithm for combined transmission lines using Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System (چکیده)
1437 - مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعی (چکیده)
1438 - Some New Analytical Techniques for Duffing Oscillator with Very Strong Nonlinearity (چکیده)
1439 - شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی (چکیده)
1440 - مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
1441 - بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی) (چکیده)
1442 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن باوضعیت موجود- مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
1443 - بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
1444 - تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع (چکیده)
1445 - پیاده سازی حسابداری زیست محیطی (چکیده)
1446 - بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی (چکیده)
1447 - A fully digital ADC using a new delay element with enhanced linearity (چکیده)
1448 - Extraction and Determination of an Antidepressant Drug, Fluoxetine in Waste waters by a New Microextraction Technique; Sol-gel in Hollow Fiber Combined with UV-Vis Spectrophotometry (چکیده)
1449 - A novel data reduction method for Takagi–Sugeno fuzzy system (چکیده)
1450 - A novel spherical parallel manipulator: forward position problem singularity analysis and isotropy design (چکیده)
1451 - Pitman closeness of record values to population quantiles (چکیده)
1452 - Some characterization and ordering results based on entropies of current records (چکیده)
1453 - Moisture dependant geometrical properties of sunflower seed, Azargol variety as a case study (چکیده)
1454 - The Application of Multigrid method for pipe network analysis (چکیده)
1455 - حل تحلیلی و عددی برخورد امواج شاک و انبساطی (چکیده)
1456 - ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی (چکیده)
1457 - بررسی اثرات ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه (چکیده)
1458 - محاسبه تنش های رینولدز در جریان پشت و روی یک استوانه با مقطع مستطیلی با استفاده از روش ورتکس های تصادفی (چکیده)
1459 - Study of complex formation between 18-crown-6 and diaza-18-crown-6 with uranyl cation (UO2+) in some binary mixed aqueous and non-aqueous solvents (چکیده)
1460 - An Adaptive Cross-Layer Multichannel QoS-MAC Protocol for Cluster Based Wireless Multimedia Sensor networks (چکیده)
1461 - یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند (چکیده)
1462 - مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها (چکیده)
1463 - بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM) (چکیده)
1464 - Prediction intervals for future order statitics from general class of distribution (چکیده)
1465 - معیار نزدیکی میانه نمونه برای جوامع غیر همتوزیع از دیدگاه پیتمن (چکیده)
1466 - Some Characterization Using Shannon Information Properties Of Certain Records (چکیده)
1467 - Current k-records and their use in distribution-free confidence intervals (چکیده)
1468 - Acute Restraint Stress Increases the Frequency of Vinblastin- induced Micronuclei in Mouse Bone Morrow Cells (چکیده)
1469 - بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
1470 - آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو (چکیده)
1471 - مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران (چکیده)
1472 - پژوهشی در باره نقش اجتهاد در موضوعات احکام (چکیده)
1473 - بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (چکیده)
1474 - Structure of esophagus and stomach in Acipenseridae-huso huso (چکیده)
1475 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری ماسه سنگ های گلاکونیت دار سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
1476 - کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن (چکیده)
1477 - Prediction of pile settlement using artificial neural networks based on standard penetration test data (چکیده)
1478 - Rheological properties of Lepidium sativum seed extract as a function of concentration, temperature and time (چکیده)
1479 - Experimental investigations of Irreversibility effect on Noise level of a dissipative muffler with heat exchanger in a DI Diesel engine (چکیده)
1480 - Oriental City, Nostalgia, and Poetic Inspiration: From Historical Cities to Mythical Utopias (چکیده)
1481 - تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی (چکیده)
1482 - شیوه های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز (چکیده)
1483 - بررسی گیاه Ribes khorasanicum, گونه اندمیک شمال خراسان (چکیده)
1484 - Distribution-free confidence intervals for quantiles and tolerance intervals in terms of k-records (چکیده)
1485 - تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی (چکیده)
1486 - مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنو تیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان (چکیده)
1487 - بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده (چکیده)
1488 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
1489 - Expression of Phenylpropanoid Pathway Genes in Chickpea Defense Against Race 3 of Ascochyta rabiei (چکیده)
1490 - تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم (چکیده)
1491 - تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان (چکیده)
1492 - بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان (چکیده)
1493 - سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان) (چکیده)
1494 - بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ) (چکیده)
1495 - تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور (چکیده)
1496 - Effect of Protein Sources of Isonitrogenous Whole Crop Barley Silage Based Diets on Perfonnance and Blood Metabolites of Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
1497 - A study of geographical changes of bullae characteristic in genus Meriones (Rodentia Muridae) using outline Method (چکیده)
1498 - The effect of supplementated diet by sucrose and/or starch on fibrobacter succinogenes population in ruminal fluid of Holstein steers determined by real-time PCR (چکیده)
1499 - Ruminal dry matter degradation of sodium hydroxide treated cottonseed hulls using in situ technique (چکیده)
1500 - Wheat risk diversification in North Khorasan province: A risk profile analysis (چکیده)
1501 - Finitely presented groups in topological view points (چکیده)
1502 - The relative Shur multiplier with algebraic topological approach (چکیده)
1503 - A novel algorithm for solving optimal path planning problems based on parametrization method and fuzzy aggregation (چکیده)
1504 - بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار (چکیده)
1505 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
1506 - Ozone inhalation can induce chromosomal abnormalities in bone marrow cells of wistar rats (چکیده)
1507 - ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس (چکیده)
1508 - ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه) (چکیده)
1509 - بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی (چکیده)
1510 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)
1511 - بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) (چکیده)
1512 - کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه ) (چکیده)
1513 - On a Numerical Model for Gasification of Biomass Materials (چکیده)
1514 - بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب) (چکیده)
1515 - Capability of some products of groups (چکیده)
1516 - مطالعه سیمای بیوشیمیائی سرم خون گاوان با علائم تب سه روزه...... (چکیده)
1517 - موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر (چکیده)
1518 - میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها (چکیده)
1519 - مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه (چکیده)
1520 - بررسی جریان توربولنس دوفازی در داخل یک کانال با اتصال T و محاسبه نرخ جدائی فازها با استفاده از روش المان های گردابه ای (چکیده)
1521 - اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی (چکیده)
1522 - خراسان در خیال سعدی (چکیده)
1523 - Reflections upon the Literary and Cultural Heritage of Iran (چکیده)
1524 - Free Vibration of Micro-scaled Timoshenko beams (چکیده)
1525 - Effect of diets supplemented by sucrose and/or starch on Ruminococcuse albuse populations in the rumen fluid of Holstein steers determined by real time-PCR (چکیده)
1526 - بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) (چکیده)
1527 - Development and use of quantitative competitive PCR assays for relative quantifying rumen anaerobic fungal populations in both in vitro and in vivo systems (چکیده)
1528 - بررسی و شبیه سازی فرایندهای مناسب جهت بازیابی گاز مایع از گاز خروجی واحد ایزومریزاسیون (چکیده)
1529 - بررسی مسئله فیبرولیت و شرایط تشکیل آن در هاله دگرگون گابرودیوریت چاه قند، شمال شرق نی ریز (چکیده)
1530 - تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار (چکیده)
1531 - بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک (چکیده)
1532 - بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران (چکیده)
1533 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
1534 - تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز (چکیده)
1535 - تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) (چکیده)
1536 - Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
1537 - مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی) (چکیده)
1538 - Anuran Karyological Study Of Khorasan Provience (چکیده)
1539 - آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی (چکیده)
1540 - Benchmarking leagility in mass services The case of a fast food restaurant chains in Iran (چکیده)
1541 - بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی E.coli O157:H7 جداشده از گوشت چرخ کرده در مشهد (چکیده)
1542 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
1543 - اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه (چکیده)
1544 - بررسی مقاومت و رفتار پیوستگی لغزش در قطعات کشش بتن آرمه (چکیده)
1545 - He’s homotopy perturbation method: An effective tool for solving nonlinear integral and integro-differential equations (چکیده)
1546 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
1547 - بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP (چکیده)
1548 - شناسایی قارچ polymyxa betae در ریشه های چغندر قند با استفاده از روش مولکولی RT-PCR در استان خراسان رضوی (چکیده)
1549 - شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی (چکیده)
1550 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
1551 - بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل (چکیده)
1552 - تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی (چکیده)
1553 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
1554 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس (چکیده)
1555 - فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP (چکیده)
1556 - تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات (چکیده)
1557 - مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش (چکیده)
1558 - Comparing the radioprotectory effect of vitamins A, E and Cotoneaster nummularia on mouse bone marrow cells against Gamma irradiation (چکیده)
1559 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
1560 - مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها (چکیده)
1561 - معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد (چکیده)
1562 - بررسی صحت تقسیم سلولی در سلولهای ناتوان در تعمیر DNA (چکیده)
1563 - گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism (چکیده)
1564 - استفاده از تکنیک رنگ آمیزی FISH در مطالعه پایداری کروموزومی در حین تقسیم سلولی (چکیده)
1565 - مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
1566 - تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان (چکیده)
1567 - New reports from Rodentia in Turkaman Sahra (چکیده)
1568 - Modeling and Optimization of Abrasive Waterjet Parameters using Regression Analysis (چکیده)
1569 - A heuristic algorithm approach for scheduling of multi-criteria unrelated parallel machines (چکیده)
1570 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
1571 - نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
1572 - Genetic diversity in the fungus Fusarium solani f. sp. cucurbitae Race 1 , the causal agent of root and crown rot of cucurbits in Iran, using molecular markers (چکیده)
1573 - ارزش یابی طرح تسهیل گران زن روستایی درایجاد ارتباط دوسویه وافزایش مشارکت زنان روستایی درعرصه های مختلف توسعه روستایی ( مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور) (چکیده)
1574 - Application of Bacterial Spores in Nanobiotechnology (چکیده)
1575 - Comprehensive analysis of a high-Q, low motional resistance, very-high frequency MEMS resonator (چکیده)
1576 - Modeling of a Novel High-Q, Highly Linear, IF Micromechanical Filter: Design and Simulations (چکیده)
1577 - Modeling of a novel low-noise, low-impedance, micro-mechanical, mixer filter for use in cell phones (چکیده)
1578 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
1579 - بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب (چکیده)
1580 - مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد (چکیده)
1581 - اثر تجویز مزمن دوزهای بسیار ناچیز تا دوز معمول مورفین بر روند یادگیری و نگهداری حافظه ی فضایی در آزمون ماز آبی موریس در موش صحرایی (چکیده)
1582 - بررسی اثر تجویز حاد دوزهای بسیار ناچیز تا معمول مورفین بر نگهداری حافظه شکل گرفته در آزمون ماز آبی موریس در رت ویستار (چکیده)
1583 - Nutritive value and degred ebility of dried tomato pulp (چکیده)
1584 - A conceptual framework of impeders to strategy implementation from an exploratory case study in an Iranian university (چکیده)
1585 - ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی (چکیده)
1586 - چالش های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه ها در مقایسه با آموزش و پرورش (چکیده)
1587 - تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان (چکیده)
1588 - برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی (چکیده)
1589 - Morphology And Changes Of Chloride Cell Of Rutilus rutilus Caspicus In Caspian Sea (چکیده)
1590 - Time history analysis of stresses in functionally graded thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using analytical method (چکیده)
1591 - Structure Of Chloride Cell In The Gill Epithelium Of Mugill Aurata (چکیده)
1592 - بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن (چکیده)
1593 - Author Self-citation Pattern In Science (چکیده)
1594 - بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys (چکیده)
1595 - International visibility of Iranian ISI journals: a citation study (چکیده)
1596 - تعیین اثردیافراگم در تحلیل تیرهاوشبکه های خمیده ی افقی فولادی (چکیده)
1597 - بررسی انطباق سرفصل های گرایش علوم تربیتی با وظایف و مهارت های شغلی دانشجویان این رشته (چکیده)
1598 - رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی (چکیده)
1599 - تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی (چکیده)
1600 - رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی (چکیده)
1601 - Theoretical Calculation of Atom Displacement Damage in Wurtzite GaN Crystal Structure by Fast Neutron Radiation (چکیده)
1602 - شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap با استفاده از روش مونت کارلو (چکیده)
1603 - شبیه سازی انتقال الکترون در دیود +InAs n+ nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو (چکیده)
1604 - بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
1605 - بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند (چکیده)
1606 - خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO (چکیده)
1607 - An adaptive scheme for compressed video steganoghraphy using temporal and spatial features of the video signal (چکیده)
1608 - بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی (چکیده)
1609 - Polynomial Eigen-Beamformer in Time Domain for MIMO-OFDMA Systems (چکیده)
1610 - SVD-Based Receiver for Downlink MIMO MC-CDMA Systems (چکیده)
1611 - تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1612 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
1613 - Joint Subspace Beamforming and Space-Time Coding in Wireless MIMO Systems (چکیده)
1614 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان (چکیده)
1615 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
1616 - بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت (چکیده)
1617 - High-performance liquid chromatographic enantioseparation of drugs containing multiple chiral centers on chiral stationary phases (چکیده)
1618 - تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط (چکیده)
1619 - GEOMORPHOTOURISM OF THE CASPIAN SEA,S SOUTHERN COASTS: CHALLENGS AND THREATHENING FACTORS (چکیده)
1620 - توانائی توابع جهش دهنده همگراکننده درروند تحلیل غیر خطی (چکیده)
1621 - روش مقاطع به کمک تئوری صفحات (چکیده)
1622 - محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع (چکیده)
1623 - پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو (چکیده)
1624 - برنامه درسی تفکر محورف محور اساسی تحول آموزش عالی در عصر جهانی شدن (چکیده)
1625 - الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO (چکیده)
1626 - پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته (چکیده)
1627 - Discrete Mobile Terminal Location Estimation Using Support Vector Machine (چکیده)
1628 - Iterative Semi-blind Beamforming Algorithm in MIMO-OFDM Systems (چکیده)
1629 - Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
1630 - EM bsaed semiblind beamforming algorithm in MIMO-OFDM Systems (چکیده)
1631 - تعیین تاثیرات پارامترهای تنظیمی در نرخ پیشروی و زبری سطح ماشینکاری وایرکات آلیاژ TI-6AL-4V بکمک مدلسازی ریاضی (چکیده)
1632 - مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1633 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
1634 - An adaptive TS approach to JIT sequencing with variable processing times and sequence-dependent setups (چکیده)
1635 - An ant colony optimization for single-machine weighted tardiness scheduling with sequence-dependent setups (چکیده)
1636 - Analysis of neighborhood generation and move selection strategies on the performance of Tabu Search (چکیده)
1637 - Comparing the Ant Colony Algorithm and Simulated Annealing in optimization of multiminima countinous functions (چکیده)
1638 - طراحی فرآیند شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم356A در حالت نیمه‌جامد با بکارگیری شبیه‌سازی حجم محدود (چکیده)
1639 - EVALUATING THE DISCRETIZATION OF SEARCH SPACE IN CONTINUOUS PROBLEMS FOR ANT COLONY OPTIMIZATION (چکیده)
1640 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تعیین بهینه نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز در سیستم (چکیده)
1641 - Optimization of hole-making operations: a tabu-search approach (چکیده)
1642 - برنامه‌ریزی تولید خطوط مونتاژ چندمدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA (چکیده)
1643 - Solar vehicles – a feasibility study toward optimization of energy consumption based on regional insolation and traffic data (چکیده)
1644 - Cutting Tool Reliability in Just-In-Time Production Decisions (چکیده)
1645 - Optimization of Control Parameters in Submerged Arc Welding Using GA (چکیده)
1646 - تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
1647 - using tabu-search algorithm for multi-objective planing in flexible manufacturing system (چکیده)
1648 - مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP (چکیده)
1649 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
1650 - تخصیص اجزاء مازاد در سیستم های سری – موازی با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
1651 - بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم (چکیده)
1652 - Just-In-Time scheduling with tool replacement considerations (چکیده)
1653 - تحلیل و طراحی برنامه نت در سیستمهای تولید ایستگاهی بوسیله شبیه سازی (چکیده)
1654 - Complexity reduction of the MLSD/ MLSDE receiver using the adaptive state allocation algorithm (چکیده)
1655 - بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم (چکیده)
1656 - ضرورت و جایگاه تلفیق فاوا در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
1657 - Adaptive MLSDE using the EM algorithm (چکیده)
1658 - Adaptive state allocation algorithm in MLSD receiver for multipath fading channels (چکیده)
1659 - A Comparison of Macroscopic Fracture Surface and Crack Growth Rate of Ti-6Al-4V (چکیده)
1660 - Effect of Lubricant on Surface Rolling Contact Fatigue Cracks (چکیده)
1661 - A variable arc-length method (چکیده)
1662 - Spectroscopic Studies of intramolecular H bond in the enol form of -diketones. I. Frequencies assignment “Spectrochim (چکیده)
1663 - Structure and vibrational assignment of magnesium acetylacetonate: A density functional theoretical study (چکیده)
1664 - Optimization of the high-frequency torsional vibration of vehicle driveline systems using genetic algorithms (چکیده)
1665 - برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور (چکیده)
1666 - Detection of Cucumber Mosaic Virus and Typing Using Serological and Molecular Methods in Razavi Khorasan Province (چکیده)
1667 - Time domain simulation of torsional-axial and lateral vibration in drilling operation (چکیده)
1668 - Analysis of Fatigue ASME Codes for Pressure Vessels (چکیده)
1669 - راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی (چکیده)
1670 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
1671 - وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک (چکیده)
1672 - کاهش مرتبه در اجزای محدود (چکیده)
1673 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
1674 - روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی (چکیده)
1675 - جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار (چکیده)
1676 - یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم (چکیده)
1677 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
1678 - flood inundation extent in storage cell mode (چکیده)
1679 - مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون (چکیده)
1680 - بررسی کارایی گیاه عدسک آبی در میزان جذب نیترات از محیط آبی (چکیده)
1681 - بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد (چکیده)
1682 - Distribution of BoLA-DRB3Allelic Frequencies and Identificationof a New Allele in the IranianCattle Breed Sistani (چکیده)
1683 - Tensile crack modeling cohesive slopes and vertical cuts (چکیده)
1684 - EM-based recursive estimation of channel parameters (چکیده)
1685 - New correlation Formulas to Relate Heat Transfer in Wick Heat Pipe Based on Experimental Study (چکیده)
1686 - روابط نسلی در اندیشه ایرانی از خلال شاهنامه فردوسی (چکیده)
1687 - خوارزمیه پس از خوارزمشاهیان (چکیده)
1688 - مدلسازی خطی و غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با استفاده از سیمولینک (چکیده)
1689 - Closed form optimal solution of a tuned liquid column damper responding to earthquake (چکیده)
1690 - foliar application of potassium and bron during pomegranate (punica granatum) fruit development can improve fruit quality (چکیده)
1691 - Aril Paleness, New Physiological Disorder in Pomegranate Fruit (Punica granatum): Physical and Chemical Changes during Exposure of Fruit Disorder (چکیده)
1692 - تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی (چکیده)
1693 - محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی (چکیده)
1694 - نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار (چکیده)
1695 - بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده GIS (چکیده)
1696 - Feed and acceleration region optimization during milling along free-form tool path (چکیده)
1697 - بهینه سازی نرخ پیشروی و ناحیه شتاب گیری هنگام فرز کاری cnc در امتداد مسیر منحنی الشکل (چکیده)
1698 - بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (چکیده)
1699 - NUMERICAL ANALYSIS OF UNSTEADY FLOW AROUND A OSCILLATOR AIRFOIL WITH MOVING STRUCTURED ADAPTIVE GRID BY USING CENTRAL AND UPWIND SCHEMES (چکیده)
1700 - NUMERICAL STUDY OF HEAT FLUX AND TEMPERATURE OF SPHERICAL (چکیده)
1701 - بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله (چکیده)
1702 - تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر (چکیده)
1703 - بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون (چکیده)
1704 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
1705 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
1706 - روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA (چکیده)
1707 - تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM (چکیده)
1708 - بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی (چکیده)
1709 - ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات (چکیده)
1710 - Recursive Maximum SINR Blind Beamforming Algorithm for CDMA systems (چکیده)
1711 - MIMO-OFDM channel estimation using improved LS algorithm (چکیده)
1712 - ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات (چکیده)
1713 - Mobile user tracking using weighted matrix pencil direction finding with distributed antenna arrays (چکیده)
1714 - MIMO channel impulse response shortening algorithm (چکیده)
1715 - Adaptive channel SVD estimation for MIMO-OFDM systems (چکیده)
1716 - Iterative MIMO channel SVD estimation (چکیده)
1717 - بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (چکیده)
1718 - Assessment of common turbulence models under conditions of temporal acceleration in a pipe (چکیده)
1719 - تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده (چکیده)
1720 - ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای (چکیده)
1721 - ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
1722 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
1723 - A tabu search approach to optimization of drilling operations (چکیده)
1724 - A dynamic offsetting approach to tool path generation for machining convex pockets (چکیده)
1725 - ویژگی هایی از ترتیب نسبت لاپلاس متناسب (چکیده)
1726 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان) (چکیده)
1727 - Histopathological survey of the uterus of Holstein dairy cows without clinical signs of reproductive system dosorders (چکیده)
1728 - On the Higher Schur Multiplicator of Certain Classes of Groups (چکیده)
1729 - On the Sylow p-subgroups of the Baer Invariant of Groups (چکیده)
1730 - V-Perfect Groups (چکیده)
1731 - On the Generalized Capable Groups (چکیده)
1732 - Fiber Product, Free presentation and Varietal Capable Groups (چکیده)
1733 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1734 - Some Relationships Between the Baer Invariant of a Group and its Marginal Factor Group (چکیده)
1735 - تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (چکیده)
1736 - Some Results on the N_c-Capable Groups (چکیده)
1737 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
1738 - A Bound for the Exponent of the Schur Multiplier of some finite p-Groups (چکیده)
1739 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
1740 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
1741 - نقدی بر کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی و پیش نیازهای آن (چکیده)
1742 - On the Baer Invariant of Perfect and Varietal Perfect Groups (چکیده)
1743 - Upper Marginal Series and Capability (چکیده)
1744 - The Structure of the Generalized Nilpotent Multipliers of Perfect Groups (چکیده)
1745 - Totally Integrated Enterprises, the Ultimate Solution for Cyber Organizations (چکیده)
1746 - On Sequences of the Baer Invariants of some Varietal Perfect Groups (چکیده)
1747 - Inequalities for the Baer Invariant of Finite Groups (چکیده)
1748 - On the Capability of some p-Groups (چکیده)
1749 - Some Results on the Capability (چکیده)
1750 - V-Perfect Groups (چکیده)
1751 - A New Notion Derived from Varieties of Group (چکیده)
1752 - The Role of Persian Press Published in India in the Constitutional Movement of Iran (چکیده)
1753 - How much Fisher information is contained in record values and their concomitants in the presence of inter-record times (چکیده)
1754 - The Lock-in Phenomenon in VIV Using A Modified Wake Oscillator Model for both High and Low Mass-Damping Ratio (چکیده)
1755 - A Hybrid of the Newton-GMRES and Electromagnetic Meta-Heuristic Methods for Solving Systems of Nonlinear Equations (چکیده)
1756 - Bene hull oil as a highly stable and antioxidative vegetable oil (چکیده)
1757 - تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی (چکیده)
1758 - بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی (چکیده)
1759 - تصفیه شربت خام نیشکر با استفاده از بنتونیت و ژلاتین و تاثیر آن بر روی ترکیبات رنگی (چکیده)
1760 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
1761 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا (چکیده)
1762 - تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی (چکیده)
1763 - میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی (چکیده)
1764 - Design, synthesis and SAR studies of 4-methoxyphenylacetic acid esters as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
1765 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
1766 - کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
1767 - Numerical combustion modeling of a gas-burner and studying its effecting parameters (چکیده)
1768 - The analysis and feasibility of uding heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
1769 - An Adaptive Method for Compressed Video Steganography Using Temporal and Spatial Features of the Video Signal (چکیده)
1770 - Throughput-fairness tradeoff in Best Effort flow control for on-chip architectures (چکیده)
1771 - طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه (چکیده)
1772 - خیزش 1857 در هند؛ زمینه ها و پیامدها (چکیده)
1773 - خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC (چکیده)
1774 - Analysing the Radioprotective Effect of Cotoneaster Nummularia in Mouse Bone Marrow Cells Using Micronucleus Assay (چکیده)
1775 - تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro (چکیده)
1776 - بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری (چکیده)
1777 - An introduction to Early Persian Qur anic Translations (چکیده)
1778 - The Development of Koranic Commentaries in early New Persian (چکیده)
1779 - بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان (چکیده)
1780 - ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدو تخم کاغذی (کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا) (چکیده)
1781 - Investigation the Substitution Capability of Oilseeds in Cropping Pattern (چکیده)
1782 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذر کنگر (Gundelia tournefortii L) (چکیده)
1783 - اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
1784 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
1785 - An algorithm for constructing nonsmooth Lyapunov functions for continuous nonlinear time invariant systems (چکیده)
1786 - تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
1787 - سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
1788 - برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان (چکیده)
1789 - مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم (چکیده)
1790 - اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل (چکیده)
1791 - An analytical algorithm for unsteady nonlinear convective- radiative equation (چکیده)
1792 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
1793 - شیمی در هواپیما (چکیده)
1794 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای (چکیده)
1795 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
1796 - بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
1797 - مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
1798 - شناسایی ارتباط بین پروتئین هاى فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته هاى درمانگاهى پنومونى در گوساله هاى شیرى (چکیده)
1799 - Study of the Impact on Mashhad Industrial Girls School Climate of Teaching Philosophy to Principals (چکیده)
1800 - Qualitative and Quantitative Characteristics of Medicinal Pumpkin Influenced by Sowing Time (چکیده)
1801 - بررسی مفروضات هستی شناختی(زمان-مکان) در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن برای برنامه های درسی (چکیده)
1802 - Effect of Essential Oils of some Medicinal Plants on Control of (چکیده)
1803 - Effect of Plant Density and Nitrogen Nutrition on Growth, Yield and Active Substances of Medicinal Pepper (چکیده)
1804 - Fresh yield and Esential Oil yield of Mentha x piperita L. in Open Field Soilless Culture and Conventional Condition (چکیده)
1805 - Effects of Different Media on Valeriana officinalis L. Root and Essential Oil Yield Under Open Field Soilless Culture Conditions (چکیده)
1806 - نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان (چکیده)
1807 - معنای زندگی انسان از نگاه نیچه (چکیده)
1808 - بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک (چکیده)
1809 - بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C (چکیده)
1810 - A Decompositon approach for solving the maximal covering problem with an M/M/1 queueing system (چکیده)
1811 - رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب) (چکیده)
1812 - بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره (چکیده)
1813 - اولین گزارش از وقوع ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) از روی پیاز و داوودی در ایران (چکیده)
1814 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس (چکیده)
1815 - ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
1816 - Corrigendum to ‘‘Design and synthesis of 4-methoxyphenylacetic acid estersras 15-lipoxygenase inhibitors and SAR comparative studies of them”[Bioorg. Med. Chem. 17 (2009) 2327 (چکیده)
1817 - Determination of 3-nitroaniline in water samples by directly suspended droplet three-phase liquid-phase microextraction using 18-crown-6 ether and high-performance liquid chromatography (چکیده)
1818 - Liquid Phase Microextraction (چکیده)
1819 - رد یابی ویروس Sسیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی و همدان (چکیده)
1820 - شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
1821 - شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد (چکیده)
1822 - شناسایی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)در استان خراسانرضوی (چکیده)
1823 - ردیابی و شناسایی نژاد NTN ویروس Yسیب زمینی در مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
1824 - مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
1825 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
1826 - Detection , distribution and purification of major potyviruses of zucchini squash in Iran (چکیده)
1827 - classification and genetic variability of rhizoctonia isolates associatied with sugar beet in Iran (چکیده)
1828 - Effect of Feed Restriction and Different Energy and Protein Levels of the Diet on Growth Performance and Growth Hormone in Broiler Chickens (چکیده)
1829 - شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن (چکیده)
1830 - مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان (چکیده)
1831 - معرفی گیاه سمی Thevethia peruviana در ایران (چکیده)
1832 - Synthesis of New β,β -Diketodithioethers via Swern Oxidation and Study of Their Hydrazone Formation Rate (چکیده)
1833 - A Computational Study of Droplet Impingement onto a Thin Liquid Film (چکیده)
1834 - Interactive Effects of NaCl Induced Salinity, Calcium and Potassium on Physiomorphological Traits of Sorghum (Sorghum Bicolor L (چکیده)
1835 - شناسایی قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor به همراه بررسی آثار فارماکولوژیک (چکیده)
1836 - Supply chain leagility in professional services (چکیده)
1837 - Neuro–fuzzy modeling tools for estimation of torque in Savonius rotor wind turbine (چکیده)
1838 - unsteady flow between two concentric rotating spheres along with uniform transpiration (چکیده)
1839 - Effects of Suction and Blowing on Heat Transfer between Two Eccentric Rotating Spheres with Sinusoidal Angular Velocities (چکیده)
1840 - Improvement of Nir Transmission Mode for Internal Quality Assessment of Fruit Using Different Orientations (چکیده)
1841 - The Influence and Role of Iranian Migrant Scholars During the Qutb Shahi period in Dakan (چکیده)
1842 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
1843 - تلخندهای فلسفی شاهنامه (چکیده)
1844 - Longitudinal Vibrations Analysis of Vehicular Clutch (چکیده)
1845 - Polynilpotent Multipliers of Some Nilpotent Products of Cyclic groups II (چکیده)
1846 - بررسی اثرات کمیت و کیفیت نور (مدیریت نور) در محصولات گلخانه ای (چکیده)
1847 - مدیریت پساب ناشی از فعالیت های کشاورزی (چکیده)
1848 - تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی (چکیده)
1849 - نقش طایفه آق قویونلو در تثبیت و تضعیف خاندان صفوی (چکیده)
1850 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
1851 - مقایسه روشهای اندازه گیری رسوبات معلق در رودخانه (چکیده)
1852 - Monitoring geometric characteristics of rice during processing by image analysis system and micrometer measurement (چکیده)
1853 - اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن (چکیده)
1854 - اثر تیمار حاد و مزمن استرس و یا دگزامتازون در حضور و کاهش فیبرهای C بر ادم القاء شده با فرمالین در کف پا (چکیده)
1855 - اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
1856 - تاثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع (چکیده)
1857 - اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n (چکیده)
1858 - بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد (چکیده)
1859 - Anatomy of pancreas in Mynah(Aridotheres tristis (چکیده)
1860 - بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا (چکیده)
1861 - مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن (چکیده)
1862 - pcr -based identification of aflatoxin fungi with iranian saffron (چکیده)
1863 - A Parametric Study on the Formation of a Circular Hydraulic Jump by Volume-of-Fluid Method (چکیده)
1864 - مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی (چکیده)
1865 - Now rooz is a part the common culture of iran and India (چکیده)
1866 - ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaCl (چکیده)
1867 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک (چکیده)
1868 - ROLE OF MODEL PARTICLE SHAPE IN DISCRETE ELEMENT MODELS OF BED STRUCTURE IN CONTAINERS (چکیده)
1869 - ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (چکیده)
1870 - Rayleigh Ritz approach for solving Fredholm integral equations (چکیده)
1871 - Correlation of in vitro gas production and in situ technique for evaluation of tomato pomace degradability (چکیده)
1872 - In vitro gas production technique to determining of nutritive value of various sources of citrus pulp (چکیده)
1873 - Correlation between in vitro gas production and in situ technique for evaluation of various sources of dried citrus pulp (چکیده)
1874 - Dry matte degradation of various sources of citrus pulp measured by mobile nylon bag technique (چکیده)
1875 - طرح و پیاده سازی آلگوریتم رمز Twofish بر رویFPGA (چکیده)
1876 - رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها (چکیده)
1877 - CYCLIC BEHAVIOUR OF SAND: SEQUENTIAL INCREASING PEAK STRESS RATIO AND z BEHAVIOUR (چکیده)
1878 - USING CEMENT AS A MODIFIER AGENT TO IMPROVE THE SWELLING POTENTIAL OF GYPSUM SILTY SOILS (چکیده)
1879 - MODIFIED ADAPTIVE CENTER EIGHTED MEDIAN FILTER FOR UPPRESSINGIMPULSIVE NOISE IN IMAGES (چکیده)
1880 - اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی (چکیده)
1881 - پایداری حرارتی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
1882 - دولومیتی شدن و کانی زایی تبخیری های سازند ساچون در برش الگو (جنوب شرق شیراز) (چکیده)
1883 - پیامدهای کمّی طرح جامع تأمین آب شرب مشهد بر منابع آب ‌زیرزمینی (چکیده)
1884 - Uranium removal from aqueous solutions by wood powder and wheat straw (چکیده)
1885 - The Determination of Optimal Crop Pattern with Aim of Reduction in Hazards of Environmental (چکیده)
1886 - Valuation of Water and its Sensitive Analysis in Agricultural Sector A Hedonic Pricing Approach (چکیده)
1887 - زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera (چکیده)
1888 - تحلیل آئرودینامیکی و دینامیکی دو فشنگ رایج از تفنگهای بادی در جریان گذر صوت (چکیده)
1889 - Application and implication of nanotechnology in food processing (چکیده)
1890 - An Eigenspace-Based Approach for Human Fall Detection using Integrated (چکیده)
1891 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)
1892 - The effect of grain sources on in vitro rumen acid load of close-up dry cow diets (چکیده)
1893 - An Outer Commutator Multiplier and Capability of Finitely Generated Abelian Groups (چکیده)
1894 - Hydrogen sensing properties of indium doped tin oxide thin films deposited by spray pyrolysis (چکیده)
1895 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
1896 - ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت (چکیده)
1897 - تاثیر ابیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (چکیده)
1898 - ارزیابی علف های چمنی به تنش یخ زدگی با استفاده از ازمون نشت الکترولیت ها (چکیده)
1899 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
1900 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (چکیده)
1901 - اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز (چکیده)
1902 - شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT (چکیده)
1903 - پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری‌های زمانی (چکیده)
1904 - فرایندهای دیاژنز و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
1905 - Packed Column Simulation using Various Advanced Techniques (چکیده)
1906 - Gasification of Heavy Fuel Oils: A Thermochemical Equilibrium Approach (چکیده)
1907 - THE IMPINGEMENT OF A NORMAL LIQUID JET ON A HORIZONTAL SURFACE (چکیده)
1908 - Numerical Simulation of a Non Newtonian Free Surface Flow by VOF Method in a Wire Coating Process (چکیده)
1909 - A numerical simulation for solving two dimensional non-Newtonian jet buckling in Moulding Process by VOF method (چکیده)
1910 - THE EFFCT OF MICROGRAVITY ON HYDRAULIC JUMP FORMATION DURING FILM ATOMIZATION IN SPACECRAFT PROPULSION (چکیده)
1911 - بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا (چکیده)
1912 - کارکرد تئوری شناختی اجتماعی باندورا و قابلیت پیش بینی آن در فعالیتهای بدنی: بازبینی پژوهش های انجام شده از سال 1990 تا 2007 (چکیده)
1913 - بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1914 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم (چکیده)
1915 - ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها (چکیده)
1916 - مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل (چکیده)
1917 - طریقت محمدیه در هند بریتانیا (چکیده)
1918 - Bear Invariants, Varietal Covering Groups and direct Limits (چکیده)
1919 - ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک (چکیده)
1920 - AN OPERATOR VERSION OF DUNKL-WILLIAMS INEQUALITY (چکیده)
1921 - مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
1922 - تاثیرگزاری محمد اقبال لاهوری بر متفکران و انقلاب اسلامی (چکیده)
1923 - بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
1924 - High Gain CMOS UWB LNA Employing Thermal Noise Cancellation (چکیده)
1925 - تحلیل نما غار در هفت پیکر نظامی (چکیده)
1926 - خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران (چکیده)
1927 - بررسی بیوسیستماتیک ( مورفولوژی، کاریولوژی و مورفومتری ) دو زیستان بی دم استان مرکزی (چکیده)
1928 - منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال (چکیده)
1929 - شیمی در هواپیما (بخش دوم) (چکیده)
1930 - Continuous wavelet transform for locally compact commutative hypergroups (چکیده)
1931 - بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش (چکیده)
1932 - AN INVESTIGATION ON SEISMIC ANALYSIS OF SHALLOW TUNEELS IN SOIL MEDIUM (چکیده)
1933 - LONG TERM CYCLIC PERFORMANCE OF GRANULAR MATERIAL (چکیده)
1934 - ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (چکیده)
1935 - اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
1936 - Arsenic and antimony bioremediation by Phragmites australis:Rizofiltration technology (چکیده)
1937 - بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و امکان پالایش گیاهی گیاه نی (Phragmites australis ) نسبت به آرسنیک درمنطقه آلوده چلپو- کاشمر (چکیده)
1938 - NEW KARYOTYPE OF CALOMYSCUS (RODENTA (چکیده)
1939 - آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس (چکیده)
1940 - تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی (چکیده)
1941 - یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها (چکیده)
1942 - A Fast Multi-objective Genetic Algorithm based Approach for Energy Efficient QoS-Routing in Two-tiered Wireless Sensor Networks (چکیده)
1943 - Screening of damask rose genotypes for powdery mildew resistance (چکیده)
1944 - ذخیره توارثی منحصر به فرد گل محمدی در ایران (چکیده)
1945 - نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران (چکیده)
1946 - Structure of chloride cell in Alosa caspio Caspio (چکیده)
1947 - مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی (چکیده)
1948 - بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران (چکیده)
1949 - Application of ultrasonic technique for optimization of inulin extraction conditions from burdock root(Arctium lappa (چکیده)
1950 - بهبود و پایداری خواص آنتی باکتریالی در چرم با نانو ذرّات نقره توسط اصلاح سطح چرم با تابش تخلیه الکتریکی کرونا (چکیده)
1951 - تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
1952 - آزاد سازی تجاری و اثر پذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های اقتصادی (چکیده)
1953 - بررسی تاریخی ساختار جملات منفی و چگونگی نشان دادن آن (چکیده)
1954 - تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه علفهای هرز (چکیده)
1955 - کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات (چکیده)
1956 - راویان شعر پارسی (چکیده)
1957 - نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) (چکیده)
1958 - تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان (چکیده)
1959 - A Unique Germplasm of Damask Roses in Iran (چکیده)
1960 - Microsatellite analysis of Iranian Damask rose (Rosa damascena Mill.) germplasm (چکیده)
1961 - Wide genetic diversity of Rosa damascena Mill. germplasm (چکیده)
1962 - رودکی (چکیده)
1963 - خلد برین (چکیده)
1964 - سبک خراسانی (چکیده)
1965 - بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی (چکیده)
1966 - تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
1967 - بررسی شکست خواب بذور علف هرز جغجغک (Prosopis farcta) توسط تیمارهای اسیدی و بازی (چکیده)
1968 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی والیبالیستهای جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطه آن با سابقه ورزشی (چکیده)
1969 - بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت (چکیده)
1970 - رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری (چکیده)
1971 - بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود (چکیده)
1972 - Synthesis, Structure and vibrational assignment of b is(4-aminopent-3-en-2-onato) copper(II) (چکیده)
1973 - مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدی (چکیده)
1974 - ارزیابی هیستوپتاتولوژی اثرات پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی خودی در التیام تاندونیت تجربی تاندون خم کننده ی سطحی بندهای انگشت در اسب (چکیده)
1975 - بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحه غیرهمسانگرد حاوی بریدگی مرکزی و تحت کشش (چکیده)
1976 - ایلاف قریش و تأثیر آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی مکه در روزگاران پیش از اسلام (چکیده)
1977 - Investigation of climatic effects on the shape and volume of tympanic bulla of Meriones libycus and M.Persicus(Muridae: Rodentia) form Northeastern Iran: An evolutionary approach (چکیده)
1978 - Apreliminary study on Indian Gerbils, Tatera indica Hardwicke, 1807 at population level in eastern and southern parts of Iran (چکیده)
1979 - Diversity of the Rodents of Northeastern Iran (چکیده)
1980 - Gravimetrical properties of sunflower seeds and kernels (چکیده)
1981 - روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار به کمک تغییرات شکل مد (چکیده)
1982 - الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
1983 - خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت (چکیده)
1984 - کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد (چکیده)
1985 - Evaluating the effects of UHI on climate parameters (A case study for Mashhad, khorrasan (چکیده)
1986 - استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ (چکیده)
1987 - Evaluating the effects of air pollution on precipitation in the north east of Iran (چکیده)
1988 - Modeling and optimization of MAG welding for gas pipelines using regression analysis and simulated annealing algorithm (چکیده)
1989 - مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه (چکیده)
1990 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت (چکیده)
1991 - ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود درکشت پاییزه در شرایط ‌آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکرد (چکیده)
1992 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (چکیده)
1993 - Compartion of ANFIS, ANN, GARCH and ARIMA Techniques to Exchange Rate Forecasting (چکیده)
1994 - A stochastic approach to modeling and optimization of EDM machining parameters using Genetic Algorithm (چکیده)
1995 - بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی (چکیده)
1996 - بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز (چکیده)
1997 - کنترل همزمان نیروی فرآیندو موقعیت ابزار در فرآیند اسپینینگ (چکیده)
1998 - سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
1999 - Thermal unfolding molecular dynamics simulation of spinach plastocyanin (چکیده)
2000 - کلونینگ ژن F ویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.Coli (چکیده)
2001 - An investigation into the influence of blankholder force on springback in U-bending (چکیده)
2002 - بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بررضامندی زناشویی (چکیده)
2003 - شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (چکیده)
2004 - Investigation on five ryegrass cultivars response to increasing salt (Nacl) in irrigation water (چکیده)
2005 - Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera (چکیده)
2006 - اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula (چکیده)
2007 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (چکیده)
2008 - سلیمان (چکیده)
2009 - Application of ANFIS to exchange rate forecasting (چکیده)
2010 - Analysis of Economic-Political Factors Affecting non Oil Export of Iran (چکیده)
2011 - چگونگی امکان استفاده از انار در فضاهای سبز مناطق کویری (چکیده)
2012 - انار کویر, یک درختچه با کاربردهای فراوان (چکیده)
2013 - موقعیت انار در ایران (چکیده)
2014 - شاعر دربار زندیه مدفون در خراسان (چکیده)
2015 - ابوسعید سجزی مهندس ایرانی (چکیده)
2016 - بررسی اوضاع شیاسی وتاریخی شبه قاره هند در دوره زندگی امیرحسن سجزی (چکیده)
2017 - نقش روزنامه نگاران اصفهانی در شکل گیری انقلاب مشروطه (چکیده)
2018 - قزوین کانون مبارزه با شورشگران غلجزایی (چکیده)
2019 - به دست آوردن پاسخی صریح برای چروکیدگی لبه صفحات گرد به کمک ورق گیر در طی فرآیند کشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک (چکیده)
2020 - The Effect of Blankholder on Flange Plastic Wrinkling of Laminated Circular Plates in Deep Drawing Process (چکیده)
2021 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی (چکیده)
2022 - An analytical study on elastic flange wrnkling of laminated circular plates in deep drawing process (چکیده)
2023 - بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک در فرآیند کشش عمیق (چکیده)
2024 - Fumigant toxicity of Elettaria cardamomum (L.) Maton. and Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. oils against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
2025 - طنز و طعنه در تاریخ بیهقی (چکیده)
2026 - بررسی گذشته نگر تلفات گوساله در یک گاوداری صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
2027 - Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)
2028 - Frying performance of the hull oil unsaponifiable matter of Pistacia atlantica subsp. mutica (چکیده)
2029 - تأثیر آب مغناطیسی برروی برخی پارامترهای مقاومتی بتن (چکیده)
2030 - Field trial evalution of kolbinRC (Rotavirus ,coronavirus/Escherichia coli)vaccine for prevention of neonatal calf diarrhea in dairy herd (چکیده)
2031 - Kinetic studies of the FischereTropsch synthesis over La, Mg and Ca promoted (چکیده)
2032 - Numerical investigation of hydrogen production inside a solar chemical reactor from sour natural gas (چکیده)
2033 - پدیده فهم از دیدگاه امام موسی صدر (چکیده)
2034 - رویکرد اجتماعی در تفسیر امام موسی صدر (چکیده)
2035 - روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآن (چکیده)
2036 - Effect of Impact Level and Fruit Properties on Golden Delicious Apple Bruising (چکیده)
2037 - Relationship of Some Anthropometric Indexes to Blood Pressure in Mashhadi Men (چکیده)
2038 - مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار (چکیده)
2039 - عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب (چکیده)
2040 - تشخیص قطعات معیوب از لحاظ خواص مکانیکی باکمک تعیین اندازه دانه قطعات فولادی با استفاده از روش غیرمخرب جریان های گردابی (چکیده)
2041 - تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
2042 - Entropy Properties of Certain Record Statistics and Some Characterization Results (چکیده)
2043 - A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding (چکیده)
2044 - Optimization of helical compression springs using simulated annealing and ant colony optimization (چکیده)
2045 - کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه (چکیده)
2046 - ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
2047 - Reliability of stress field in Al–Al2O3 functionally graded thick hollow cylinder subjected to sudden unloading, considering uncertain mechanical properties (چکیده)
2048 - Prediction of Pile Settlement Using Artificial Neural Networks Based on Cone Penetration Test Data (چکیده)
2049 - Prediction of Process Parameters in EDM usin Genetic Algorithm to obtain desired machining outputs (چکیده)
2050 - Polar compounds distribution of sunflower oil as affected by unsaponifiable matters of Bene hull oil (BHO) and tertiary-butylhydroquinone (TBHQ) during deep-frying (چکیده)
2051 - Critical Translation Anthologies and the Case of Literary Translation in Iran (چکیده)
2052 - Capability of a pair of groups (چکیده)
2053 - Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems (چکیده)
2054 - An almost optimal control for time-delay systems (چکیده)
2055 - بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
2056 - Using airborne lidar to predict leaf area index (چکیده)
2057 - Trade Liberalization, Exchange Rate and Tax Revenue in Iran (چکیده)
2058 - بررسی اثر شوری وPH خاک بر جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز کاهوی وحشی(Lactuca serriola). (چکیده)
2059 - Mechanical Design Process for the Zippy Wrist (چکیده)
2060 - بررسی اثر دما، نور، غرقاب وعمق کاشت بر درصد جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola). (چکیده)
2061 - A novel approach for forward position analysis of a double-triangle spherical parallel manipulator (چکیده)
2062 - Global Error Minimization method for solving strongly nonlinear oscillator differential equations (چکیده)
2063 - Effect of some microelements fertilizers on quantitative traits in tuberose (Polianthes tuberosa L. var. Double). (چکیده)
2064 - ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
2065 - بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
2066 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
2067 - تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) (چکیده)
2068 - تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
2069 - تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی (چکیده)
2070 - A Novel Diagnostic Tool for Simulation Verification Using Invariant Criteria (چکیده)
2071 - Interaction Effects of Paclobutrazol and Salinity on Photosynthesis and Vegetative Growth of Strawberry Plants (چکیده)
2072 - Paclobutrazol Can Reduce the Negative Effects of Salinity on Reproductive Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Plants (چکیده)
2073 - تاثیر گروه درمانی وجودی بر میزان شناخت فرد از خویش و تلاش برای رشد شخصی (چکیده)
2074 - مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف ) (چکیده)
2075 - Piezoelectric Study of 0.65Pb(Mg1/3,Nb2/3)O3-0.35PTO3 Nanopwoder Ceramics (چکیده)
2076 - Tri-directional Scheduling Scheme:Theory and Computation (چکیده)
2077 - Evaluate and Appointment to Chillig and Freezing Resistance in Three Comertial cultivar Grape( Vitis vinifera L.) in north of Khorasan. (چکیده)
2078 - طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی (چکیده)
2079 - Cross pin fixation fr proximal fracture of the tibia in a foal (چکیده)
2080 - مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان (چکیده)
2081 - ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش (چکیده)
2082 - کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) (چکیده)
2083 - تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی (چکیده)
2084 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن با وضعیت موجود ( مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
2085 - فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران (چکیده)
2086 - بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد (چکیده)
2087 - مدریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار از منابع کشاورزی در استان گلستان (چکیده)
2088 - تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار) (چکیده)
2089 - تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد (چکیده)
2090 - In vitro first order Kinetic Disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
2091 - A modified wake oscillator model for vortex-induced vibration of circular cylinders for a wide range of mass-damping ratio (چکیده)
2092 - Accuracy and stiffness analysis of a 3-RRP spherical parallel manipulator (چکیده)
2093 - Inverse dynamics analysis of a general spherical star-triangle parallel manipulator using principle of virtual work (چکیده)
2094 - Contact stress on the surface of gear teeth with different profile (چکیده)
2095 - کاربردهای جدید گوگرد (چکیده)
2096 - A Statistical Approach for Predicting andOptimizing Depth of Cut in AWJ Machiningfor 6063-T6 Al Alloy (چکیده)
2097 - A New Approach for Predicting andOptimizing Weld Bead Geometry in GMAW (چکیده)
2098 - تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور (چکیده)
2099 - تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد (چکیده)
2100 - پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی (چکیده)
2101 - بهبود عملکرد بهینه سازی سازه ها با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2102 - بررسی مقایسه ای مدل های ریاضی در علوم پزشکی مطالعه موضوعی (چکیده)
2103 - Effect of the synthesis route on the structural properties and shape of the indium oxide (In2O3) nano-particles (چکیده)
2104 - Approximate double centralizers are exact double centralizers (چکیده)
2105 - Mechanical Properties of Sunflower Seed and Its Kernel, Azargol variety as a case study, under compressive loading (چکیده)
2106 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)
2107 - A Study on physical properties of ostrich egg to estimate the egg fertility (چکیده)
2108 - Analysis of contact forces distribution at the bottom of boxes employed for bulk handling of fruits using Discrete Element Method (چکیده)
2109 - Simulation of Laser Cladding Process Using Enthalpy Model Integrated into VOF Method (چکیده)
2110 - Numerical Simulation of the Impingement of a Vertical Liquid Jet on a Solid Surface (چکیده)
2111 - Numerical Simulation of a Non-Newtonian Free Surface Flow by VOF Method in a Wire Coating Process (چکیده)
2112 - تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان (چکیده)
2113 - روش تفسیری محمد جواد مغنیه (چکیده)
2114 - The nature of intramolecular hydrogen bond in 2-nitromalonaldehyde (چکیده)
2115 - Vibrational assignment and proton tunneling in pyridine–pyridinium complexes (چکیده)
2116 - Structure, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational spectraof 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione (چکیده)
2117 - اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
2118 - اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری (چکیده)
2119 - اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری (چکیده)
2120 - اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
2121 - تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری (چکیده)
2122 - Composition of Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Juices from Eight (چکیده)
2123 - An efficient iterative analytical method applied to a nonlinear biochemical reaction model (چکیده)
2124 - اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
2125 - مطالعات فردوسی شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
2126 - مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ای (چکیده)
2127 - Effect of nano-particle size on product distribution and kinetic parameters (چکیده)
2128 - Expression of EIN2 Gene in Petunia Flowers is Down-regulated During Glucose Treatment (چکیده)
2129 - مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی (چکیده)
2130 - Effects of substitution barley grain with dried citrus pulp on performance of Holstein dairy cows (چکیده)
2131 - Enrichment of cow milk by feeding potassium iodide (چکیده)
2132 - ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی بااستفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
2133 - Three-dimensional finite element analysis of the front cross member of the Peugeot 405 (چکیده)
2134 - ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایران (چکیده)
2135 - Effects of tomato pomace on feed intake and milk production of lactating dairy cows (چکیده)
2136 - تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس (چکیده)
2137 - تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
2138 - تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
2139 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
2140 - A psychological model applied to mathematical problem solving (چکیده)
2141 - An Experimental Investigation of Hybrid Position/Force Control for Metal Spinning Process (چکیده)
2142 - On Schur multipliers of pairs and triples of groups with (چکیده)
2143 - Some Results Based on Entropy Properties of Progressive Type-II Censored Data (چکیده)
2144 - بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق (چکیده)
2145 - Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinume L.)plant (چکیده)
2146 - بررسی رگه¬های رمانتی¬سیسم در افسانه¬ی نیما یوشیج و المساء خلیل مطران (چکیده)
2147 - یک مورد استفراغ مکرر ناشی از جسم خارجی غیر متنفذه در تلیسه (چکیده)
2148 - Polynilpotent capability of finitely generated Abelian groups (چکیده)
2149 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پسته (چکیده)
2150 - Comments on Detection of multiple cracks using frequency measurements and suggestion for improvement in solution for damage parameters (چکیده)
2151 - انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام) (چکیده)
2152 - روند پیشرفت تحقیقات در شکل دهی فلزات (چکیده)
2153 - تصحیح ضرایب برآورد انرژی خورشیدی در زاهدان (چکیده)
2154 - تحلیل شک قطعات در ماشین آلات راهسازی (چکیده)
2155 - طراحی قالب در شکل دادن فلزات (چکیده)
2156 - بررسی خواص سوختی روغن کلزا در مخلوط سوختی با گازوئیل در یک تراکتور مسی فرگوسن 285MF (چکیده)
2157 - ارزیابی برخی از فاکتورهای موثر بر لغزش تراکتور یونیورسال650 طی شخم با گاو آهن برگردان دار سه خیش (چکیده)
2158 - ارزیابی عملکرد گرمایشی یک مبدل زمینی با جریان هوا بمنظور استفاده در گلخانه در شرایط آب و هوایی دشت مشهد (چکیده)
2159 - بررسی امکان استفاده از یک مبدل زمینی با جریان هوا برای ایجاد سرمایش گلخانه ای در دشت مشهد (چکیده)
2160 - مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی(ALP(Amplicon Length Polymorphism (چکیده)
2161 - برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد (چکیده)
2162 - Effects of anionic salts supplementation on blood pH and mineral status (چکیده)
2163 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT (چکیده)
2164 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش CPT (چکیده)
2165 - Comparing of different methods of performance prediction of gas turbine power plants (چکیده)
2166 - EFFECT OF DIE PROFILE ON MECHANICAL PROPERTIES OF PRODUCT IN EXTRUSION OF RODS (چکیده)
2167 - Geometry factor and redundancy effects in extrusion of rod (چکیده)
2168 - مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی (چکیده)
2169 - EFFECTS OF UNCERTAIN MECHANICAL PROPERTIES ON TIME HISTORY OF STRESSES (WAVE PROPAGATION) IN THICK HOLLOW CYLINDER MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS (FGM) USING A PROBABILISTIC ANALYSIS (چکیده)
2170 - تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین (چکیده)
2171 - اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم (چکیده)
2172 - Water-gas-shift kinetic over nano-structured iron catalyst (چکیده)
2173 - Use of real-time polymerase chain reaction assay for monitoring in vitro ruminal cellulolytic bacteria population as affected by non-structural carbohydrates (چکیده)
2174 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
2175 - مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکافدار با دو پایه پل مجزا (چکیده)
2176 - اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای (چکیده)
2177 - تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
2178 - Numerical study of bubble rise and interaction in a viscous liquid (چکیده)
2179 - بررسی اثر پخش آربن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبهای HoFe11-xCoxTi (چکیده)
2180 - بررسی خواص مغناطیسی ترکیبات (Z = H, N) YFe ١٠V٢Z (چکیده)
2181 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبهای سه تایی خاکی نادر CoxCu13Fe6Nd-x (چکیده)
2182 - آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن (چکیده)
2183 - روش های کنترل انفعالی ارتعاشات القایی گردابه ها و کاربرد آن در سازه های دریایی (چکیده)
2184 - Stress concentration in metallic plates with special shaped cutout (چکیده)
2185 - بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو (چکیده)
2186 - تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایران (چکیده)
2187 - ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القاء شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا (چکیده)
2188 - On Topological Homotopy Groups of n-Hawaiian Like Spaces (چکیده)
2189 - Simulation of DNA Dielectrophoresis by Finite Element Method (چکیده)
2190 - خواص مغناطوالاستیکی ترکیب سه تایی خاکی نادر Cu13Fe6Nd (چکیده)
2191 - اثر حضور وانادیم بر ساختار و خواص مغناطوالاستیکی (چکیده)
2192 - بررسی اثر پخش نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی (چکیده)
2193 - ساخت ابرسانای YBa2Cu3O7- به روش سل-ژل و بررسی اثر ناخالصی Er2O3 بر دمای گذار این ترکیب (چکیده)
2194 - Convergence of He’s Variational Iteration Method for Nonlinear Oscillators (چکیده)
2195 - بررسی اثر نانو ذرات نقره بر روی سه قارچ بیماری زای گیاهی در شرایط ازمایشگاهی (چکیده)
2196 - Centralized Fuzzy Kalman Filtering for Uncertain Stochastic System Over Sensor Network (چکیده)
2197 - سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
2198 - برخی از مشکلات فنی موجود برای استفاده از نانو ذرات نقره در بخش های مختلف کشاورزی (چکیده)
2199 - investigation on the effectiveness of nano silver in controlling fusarium oxysporum as main plant pathogen fungi and on of the best fungal candidate for biosynthesis of nano silver (چکیده)
2200 - تعیین تنوع ژنتیکی قارچ بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (چکیده)
2201 - بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود (چکیده)
2202 - بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ) (چکیده)
2203 - بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
2204 - نور از دیدگاه سید حیدر آملی و سیدعبدالاعلی سبزواری (چکیده)
2205 - Determining soil EC based on Wenner method with plate type (چکیده)
2206 - The effect of electrode and current type on estimation of soil EC using (چکیده)
2207 - Fischer-Tropsch synthesis by nano-structured iron catalyst (چکیده)
2208 - Deactivation studies of nano-structured iron catalyst in Fischer-Tropsch synthesis (چکیده)
2209 - Frictional Behavior of Sunflower Seed and its Kernel as a function of moisture content,variety and size (چکیده)
2210 - تحلیل تنش های دینامیکی استوانه جدار ضخیم FGM تحت شوک مکانیکی به روش تحلیلی (چکیده)
2211 - بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
2212 - تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایران (چکیده)
2213 - Fertility Recognition of Ostrich Egg Using Physical Properties (چکیده)
2214 - بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر (چکیده)
2215 - New data to the knowledge of ground beetles ‎‎(Coleoptera: Carabidae) fauna of Iran‎ (چکیده)
2216 - بررسی تحلیلی و تطبیقی سنجش از دور در ایران و جایگاه آن در جغرافیا و علوم زمین (چکیده)
2217 - Thermo-mechanical Vibration of a Single-walled Carbon Nanotube Embedded in a Pasternak Medium Based on Nonlocal Elasticity Theory (چکیده)
2218 - In-plane Vibrational Analysis of the Circularly Curved Carbon Nanotubes in Pasternak-Winkler Type Foundation (چکیده)
2219 - Tuned Mass Dampers for Earthquake Oscillations of High-rise Structures Using Ant Colony Optimization Technique (چکیده)
2220 - بررسی عملکرد دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی (چکیده)
2221 - پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران (چکیده)
2222 - بررسی تأثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ‌زدگی در سه رقم نخود (Cicer arietinum L) (چکیده)
2223 - OPTIMAL FORCE AND MOMENT BALANCE OF A FOUR-BAR LINKAGE VIA GENETIC ALGORITHM (چکیده)
2224 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)
2225 - A nonparametric classification algorithm of IRS-ID imagery for land cover mapping (چکیده)
2226 - بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه (چکیده)
2227 - PREPARATION OF AN ACELLULAR CANCELLOUS BOVIN MATRIX FOR TISSUE ENGINEERING (چکیده)
2228 - مقایسه بافت شناسی ساختمان آبشش در ماهی قزل آلا و خاویاری (چکیده)
2229 - مطالعه بافت شناسی زوائد پیلوریک در ماهی قزل آلا (چکیده)
2230 - مطالعه آناتومی اعصاب شبکه بازویی در خرگوش (چکیده)
2231 - بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله (چکیده)
2232 - اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان (چکیده)
2233 - A computational study of unsteady flow around circular cylinder (چکیده)
2234 - An insight of using remote sensing technique on water resources management (چکیده)
2235 - Histology of Sturgeon(Acipenseridea) Gills (چکیده)
2236 - تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انرژی جنبشی (KEP) (چکیده)
2237 - شبیه سازی دو بعدی جریان مغشوش حول استوانه دوبعدی و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن در رینولدزهای مختلف (چکیده)
2238 - NUMERIACL ANALYSIS OF THE PIPELINE IN UNSTEADY TURBULENCE (چکیده)
2239 - Analytical Approach to Free Vibrations of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
2240 - Optimal control strategy for a fully determined HIV model (چکیده)
2241 - Pressure-driven electrokinetic slip-flow in planar microchannels (چکیده)
2242 - تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس (چکیده)
2243 - تحرک لایه مرزی آشفته توسط جت و ویک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت بر صفحه تخت (چکیده)
2244 - Association of SNP in the Exon2 of Leptin Gene with Milk Production Traits in Sarabi Cattle Breed of Iran (چکیده)
2245 - NUMERICAL SIMULATION OF ELECTROSTATIC ATOMIZATION IN SPINDLE MODE (چکیده)
2246 - Mixing Process in T-Shaped Micro-Mixers with Chaotic Advection:A Numerical Approach (چکیده)
2247 - Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on learning and memory in male Wistar rats (چکیده)
2248 - Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on hippocampal neuronal population in male Wistar rats (چکیده)
2249 - ANALYTICAL TREATMENT OF HEAT TRANSFER IN ELECTROKINETIC FLOWS (چکیده)
2250 - آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ (چکیده)
2251 - مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین (چکیده)
2252 - اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن، (چکیده)
2253 - Lilium ledebourii (Baker) Bioiss, common Iranian name, \"Susan-E-Chelcheragh (چکیده)
2254 - An in vitro gas production technique to evaluate the effect of microwave irradiation on fermentation potential of cottonseed hulls using medium of ruminal fungal isolation (چکیده)
2255 - The effect of microwave irradiation on gas production parameters of cottonseed hulls using medium containing ruminal bacterial isolation (چکیده)
2256 - نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر) (چکیده)
2257 - Reduction of patulin in apple juice after treatment with SO2 and heat (چکیده)
2258 - A new approach for solving of optimal nonlinear control problems (چکیده)
2259 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی (چکیده)
2260 - Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach (چکیده)
2261 - مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: یک تحلیل مبتنی بر داده های پانل (چکیده)
2262 - کاربردهای علم وفناوری نانو در طب دامهای کوچک (چکیده)
2263 - استفاده از نانوتکنولوژی در علوم سلولهای بنیادی (چکیده)
2264 - Gross and histological study on the uterus of camels (Camelud dromedarius (چکیده)
2265 - Numeriical Combustion Modelling of a Gas-Burner (چکیده)
2266 - رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهری (چکیده)
2267 - تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین (چکیده)
2268 - Effect of supplemented diets with sucrose and/or starch on ruminal peptide-N concentration of Holstein steers. (چکیده)
2269 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. (چکیده)
2270 - Comparison of Geometrical Properties of Sunflower Seeds and Kernels Cultivars (چکیده)
2271 - Elastic-Plastic Flange Wrinkling of Circular Platesin i Deep Drawing Process (چکیده)
2272 - نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (چکیده)
2273 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in fish meal (چکیده)
2274 - مطالعه ریخت شناسی و ساختار درونی کپسول شنوایی در جنس Meriones و نقش سازشی آن با استفاده از تکنیکهای بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی (چکیده)
2275 - بررسی اثرات اقتصادی یکپارچه کردن اراضی زراعی (چکیده)
2276 - ارتباطات جهانگستر و تمدن اطلاعاتی (چکیده)
2277 - شوراهای روستایی در بوته خرده فرهنگ دهقانی راجرز (چکیده)
2278 - عدالت فضایی در فضاهای دوگانه شهری (چکیده)
2279 - بحران آب و لزوم توجه به بهره‌وری آب در نواحی خشک (چکیده)
2280 - برنامه ریزی دسترسی اتوبوس درایران ، نمونه موردی شهر مشهد (چکیده)
2281 - Effect of non-fiber carbohydrates on in vitro first order kinetics disappearance of cellulose (چکیده)
2282 - Prediction of order statistics and record values from two independent sequences (چکیده)
2283 - بررسی وضعیت تعاونی های کشاورزی در ایران و جهان و مقایسه شاخص های کمی و کیفی آنها (چکیده)
2284 - تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (چکیده)
2285 - سرچشمه نظریه های ترجمه (چکیده)
2286 - خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی (چکیده)
2287 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
2288 - حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر (چکیده)
2289 - شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
2290 - تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی (چکیده)
2291 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب (چکیده)
2292 - The Effects of Time of Manure Application and Different Biological Fertilisers on Quantitative and Qualitative Characteristics of Cucurbita Pepo L. (چکیده)
2293 - Development and optimization of multi-bed silica gel/ adsorption chiller integrated in solar cooling system for medium-size in IRAN (چکیده)
2294 - VIBRATION CONTROL OF SUPER TALL BUILDINGS BY TUNED LIQUID COLUMN DAMPER (چکیده)
2295 - Solving The Combined part Sequencing And Tool Replacement Problem For an Automated Machining Center: a Tabu Search Approach (چکیده)
2296 - Analysis Of Part Sequencing And Tool Replacement For An Automated Machining Center (چکیده)
2297 - A Single Machine Sequencing Problem With Variable Machining Times And Sequence- Dependent Setups (چکیده)
2298 - پیش بینی ناپارامتری داده های ترتیبی در مسائل دو نمونه ای (چکیده)
2299 - The asymptotic efficiencies of the MLE based on bivariate record values from bivariate normal distribution (چکیده)
2300 - Point Prediction of Order Statistics from Uniform Distribution (چکیده)
2301 - طرح بهینه سانسور فزاینده در توزیع بر نوع 12 بر اساس اطلاع فیشر (چکیده)
2302 - متغیر همراه آماره های مرتب فرین و آماره های مرتب آنها در مدل FGM (چکیده)
2303 - برآورد درستنمایی پارامتر فرآیند خود متشابه با استفاده از خواص توابع موجکی (چکیده)
2304 - Nonparametric confidence intervals for quantiles and quantile intervals from inversely sampled record breaking data in a multi-sample plan (چکیده)
2305 - Partial nucleotide sequence and phylogenetic analysis of an iranian isolate of avian nephritis virus 1 (چکیده)
2306 - تقویت کننده کم نویز در باند فرکانسی 3.1-10.6 GH با استفاده از روش خنثی سازی نویز (چکیده)
2307 - Kinetics of the water-gas shift reaction in Fischer-Tropsch synthesis over a nano-structured iron catalyst (چکیده)
2308 - Kinetics studies of nano-structured iron catalyst in Fischer-Tropsch synthesis (چکیده)
2309 - Frying stability of canola oil in presence of pumpkin seed and olive oils (چکیده)
2310 - A Perturbation Method to analyze the effect of cross section and angle of attack for some conical bodies in Hypersonic flow (چکیده)
2311 - اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mil)l (چکیده)
2312 - Determination of Hg in natural water by Diphenylation by SDME-GC (چکیده)
2313 - معرفی گیاه سمی Thevethia peruviana در ایران (چکیده)
2314 - حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه (چکیده)
2315 - Pitman closeness of current records for location-scale families (چکیده)
2316 - Nonparametric prediction intervals for future record intervals based on order statistics (چکیده)
2317 - Stress Analysis of Composite Plates with a Quasi-Square Cutout Subjected to Uniaxial Tension (چکیده)
2318 - Effect of boundary conditions on transient response of sandwich plates with electrorheological fluid core (چکیده)
2319 - Simulation of Liquid Fuel Atomization in an Industerial Spray Nozzle of a Powerplant Boiler (چکیده)
2320 - شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانالها (چکیده)
2321 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با موانع عرضی (چکیده)
2322 - بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی (چکیده)
2323 - ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعی (چکیده)
2324 - Comparative study of the three sol–gel based solid phase microextraction fibers in extraction of BTEX from water samples using gas chromatography- flame ionization detection (چکیده)
2325 - BLADE CURVE INFLUENCES ON PERFORMANCE OF SAVONIUS ROTORS: EXPERIMENTAL AND NUMERICAL (چکیده)
2326 - Numerical Analysis of Thermal Conductivity of Non-charring Material Ablation Carbon-Carbon and Graghite with Considering Chemical Reaction Effects , Mass transfer and surface Heat transfer (چکیده)
2327 - Piecewise-Truncated Parametric Iteration Method: a PromisingAnalytical Method for Solving Abel Differential Equations (چکیده)
2328 - Some Engineering Properties of Sunflower Seed and Its kernel (چکیده)
2329 - بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلاء (چکیده)
2330 - مأمون و محنه (چکیده)
2331 - Investigating the behavior of blastema tissue with acellular cancellous bovine bone (چکیده)
2332 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون (چکیده)
2333 - Some Properties of Finitely Presented Groups with Topological Viewpoints (چکیده)
2334 - Some Inequalities Nilpotent Multipliers of Finite Groups (چکیده)
2335 - ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD (چکیده)
2336 - Bayes Estimation Based on Random Censored Data for Some Life Time Models Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions (چکیده)
2337 - HOMOTOPY PERTURBATION METHOD (HPM) FORSOLVING HIGHER ORDER BOUNDARY VALUEPROBLEMS (BVP) (چکیده)
2338 - مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر (چکیده)
2339 - Deactivation studiesofFischer–Tropschsynthesison nano-structured ironcatalyst (چکیده)
2340 - Susceptibility of adult rats to PTZ induced epileptiform convulsions after fetal and infantile exposore to noise stress and hypertermic-induced seizures (چکیده)
2341 - Transient and Dynamic Stress Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Subjected to Thermal Shock Loading Using an Analytical Method (چکیده)
2342 - SYNTHESIS AND STRUCTURE OF PURE AND Mn-DOPED ZINC OXIDE NANOPOWDERS (چکیده)
2343 - Solving nonlinear integral equations in the Urysohn form by Newton - Kantorovich quadrature method (چکیده)
2344 - A Numerical Approach for Solving Linear and NonlinearVolterra Integral Equations with Controlled Error (چکیده)
2345 - شاهنامه در لغت نامه (چکیده)
2346 - اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل (چکیده)
2347 - آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro (چکیده)
2348 - مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی (چکیده)
2349 - Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars (چکیده)
2350 - Effect of different Substrates and Varieties on Yield and Quality of Strawberry in Soilless Culture (چکیده)
2351 - A Study on the Effect of Sterile Conditions and Hormone Types on the Inhibition of Necrosis Leaf Explants of African Violet (Saintpaulia ionantha) in vitro Culture (چکیده)
2352 - Prediction intervals for order statistics intervals (چکیده)
2353 - Prediction of repair times in a minimal repair process based on lifetimes of k -out-of- n systems. (چکیده)
2354 - The Study on the Use of Natural Compound, Gama, UV-C Radiation and Microwave Treatment on the Extending the Shelf Life of Mushrooms.(Agaricus bisporus) (چکیده)
2355 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques for (Echinacea purpurea L. Moench) (چکیده)
2356 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن (چکیده)
2357 - A report on the development of agricultural machinery industry in IRAN (چکیده)
2358 - ارزیابس عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در کشت مخلوط افزایشی با ذرت (چکیده)
2359 - تاثیر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (چکیده)
2360 - ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
2361 - فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
2362 - Effects of Ultrasound Treatment on Viability and (چکیده)
2363 - Effect of dry period lengths on follicular dynamics in early lactation Holstein cows (چکیده)
2364 - پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال (چکیده)
2365 - Blood lipid concentration and performance parameters of broiler was fed by tomato pomace and turmeric powder under heat stress condition (چکیده)
2366 - میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل (چکیده)
2367 - مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکار (چکیده)
2368 - مطالعه نقش المنت های cis-acting در پروموترهای القاء شونده در برابر پاتوژنهای مختلف (Study of the cis-acting elements in pathogen inducible promoters in response to phytopathogene) (چکیده)
2369 - معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان (چکیده)
2370 - رابطه بین دگر شکلی و رشد پورفیروبلاستها در اندالوزیت شیست های منطقه قنداب - جنوب شرق فریمان (چکیده)
2371 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
2372 - The Effect of One Session Circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Inactive Men (چکیده)
2373 - Development of Stomach in Sturgeon (Acipenser persicus) (چکیده)
2374 - Structure of Pancreas in Zebra Finch (Poephila bichenovi) and Pigeon (Streptopelia decaocto laughing nove) (چکیده)
2375 - مطالعه بافت شناسی تکامل مری در ماهی قره برون (چکیده)
2376 - pathogenic and genetic characterization of Fusarium oxysporum F.sp. lentis by RAPD and IGS analysis in Khorasan province (چکیده)
2377 - تأثیر بسته بندی با پوشش نانوذرات Tio2 بر روی PH محصول خیار (چکیده)
2378 - اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا (چکیده)
2379 - Study of Cognitive Deficit and Hippocampal Neuronal Loss in Type 1 and Type 2 Diabetic Models (چکیده)
2380 - اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی (چکیده)
2381 - Effect of sodium selenite and turmeric powder on Compertz nonlinear function in broilers reared under heat stress (چکیده)
2382 - A REFLECTION ON THE POSSIBILITY OF RELIGIOUS EDUCATION (چکیده)
2383 - Growth and Yield Characteristics of Paprika Pepper (Capsicum annum L.) in Response to Plant Density (چکیده)
2384 - On Topological Interpretation of Bear Invariants of Groups (چکیده)
2385 - Hawaiian Groups of Hawaiian Earrings (چکیده)
2386 - A characterization of inner product spaces related to the p-angular distance (چکیده)
2387 - study of epidermis development in sturgeon (Acipenser percicus) Larvae (چکیده)
2388 - تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات (چکیده)
2389 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in sausage (چکیده)
2390 - روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه نوروزی در جنوب غربی قوچان (چکیده)
2391 - ربات های راه رونده با دینامیک غیر فعال (چکیده)
2392 - Effect of Soy Cheese and Trisodium Citrate on Pizza Cheese (چکیده)
2393 - تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی (چکیده)
2394 - بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
2395 - تعیین ارتباط طول قد و اجزای آن (طول پا و طول تنه ) با عوامل خطرزای آتروسکلروز (چکیده)
2396 - ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه (چکیده)
2397 - بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه (چکیده)
2398 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland (چکیده)
2399 - Relationship between in vitro antimicrobial sensitivity of bovine subclinical mastitis isolates and treatment outcome in lactating dairy cows (چکیده)
2400 - آنالیز رخسار ههای سنگی و تعیین محیط تشکیل نهشت ههای الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ(شمال نیشابور) (چکیده)
2401 - بهینه سازی چند هدفه یاتاقانهای لغزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2402 - The Relationship between Sources of sport confidence and sport confidence in young Iranian elite wrestlers (چکیده)
2403 - تمیز نمودن میوه توت فرنگی تحت تاثیر امواج فراصوت (چکیده)
2404 - برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
2405 - تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی (چکیده)
2406 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
2407 - جایگاه تکتونیکی رخساره های رسوبی مجموعه پی سنگی حوضه کپه داغ (چکیده)
2408 - Statistical Evidence in Experiments and in Record Values (چکیده)
2409 - Relationship between in vitro susceptibility of bovine subclinical mastitis isolates and bacteriological outcome of intramammary treatment with cefquinome (چکیده)
2410 - تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها (چکیده)
2411 - بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
2412 - برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
2413 - بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (چکیده)
2414 - comparison of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yeild trait of iranian holstein cows (چکیده)
2415 - بررسی تنوع ژنتیکی گل محمدی با نشانگرهایRAPD و مرفولوژیکی (چکیده)
2416 - In Vitro Propagation of Colutea gifana, an Endangered Species in Iran (چکیده)
2417 - In Vitro Propagation of Colutea gifana, a Rare and Endangered Species in Iran (چکیده)
2418 - Change of cell envelope in Lactobacillus acidophilus and Streptococcus thermophilus with ultrasound and heat stress for Increase of enzyme activity (چکیده)
2419 - ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران (چکیده)
2420 - بکارگیری روش PCR رقابتی به منظور بررسی کمی ضایعات طیور در پودر ماهی (چکیده)
2421 - ISOMETRIES IN PROBABILISTIC 2-NORMED SPACES (چکیده)
2422 - Optimization of Hydrocolloid Extraction From Wild Sage Seed (Salvia macrosiphon) Using Response Surface (چکیده)
2423 - تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (چکیده)
2424 - اثر تفاله خشک مرکبات و اوره برفراسنجه های خونی شکمیه ای و خصوصیات لاشه گوساله های نر پرورار براون سوئیس (چکیده)
2425 - اثر کاربرد تفاله خشک مرکبات و اوره در جیره غذائی بر عملکرد و قابلیت هضم جیره گوساله های نر پرورار براون سوئیس (چکیده)
2426 - Vibrational assignment of α-cyanoacetylacetone (چکیده)
2427 - نگاهی به انسان شناسی زیستی (چکیده)
2428 - Comparison of Two Regimens of Nigella sativa Extract for Treatment Subclinical Mastitis Caused by Staphylococcus aureus (چکیده)
2429 - بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
2430 - طراحی دستگاه هوادهی چمن (مدل حفره زنی) (چکیده)
2431 - ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون شهرستان درگز (چکیده)
2432 - Effect of different growing media on growth and development of two lilium (Oriental and Asiatic hybrids) types in soilless condition (چکیده)
2433 - بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی (چکیده)
2434 - بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی (چکیده)
2435 - Effect of Black Pepper (Pepper Nigrum) Essential Oil on In Vitro Gas Production Parameters of Alfalfa Hay, Barley Grain or Sugar Beet Pulp (چکیده)
2436 - مقایسه اثر دوزهای بسیار کم با دوزهای موثر متعارف از مورفین توام با استرس شنای اجباری بر به یاد آوری حافظه در موش صحرائی (چکیده)
2437 - علت شناسی اختلال لکنت زبان رشدی با تاکید بر مسائل زبانی (چکیده)
2438 - تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
2439 - کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی (چکیده)
2440 - Quantification of Cellulolytic Bacteria Using In Vitro Culture Containing Treated or Untreated Cottonseed hulls Determined by Real-time Polymerase Chain Reaction (چکیده)
2441 - بررسی صورت‌های اشاری از زبان پهلوان ایرانی و تورانی (چکیده)
2442 - Genetic diversity among chickpea Fusarium oxysporum isolates using RAPD markers (چکیده)
2443 - مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی در ایران و جهان (چکیده)
2444 - واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینی (چکیده)
2445 - Effect of Different Levels of Calcium, Phosphorus and Vitamin D3 on the Calcium, Phosphorus and Magnesium of Plasma, Hatchability and Performance on the Boiler Breeder Hens (چکیده)
2446 - Simultaneous monitoring of the conventional qualitative indicators during frying of sunflower oil (چکیده)
2447 - Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene in Iranian Native Cattle Breeds (چکیده)
2448 - Integeral graphs and their spectra (چکیده)
2449 - Effect of Repeated Anesthesia Induced By Thiopental in the Neonate Rats on Convulsions Induced By Pentylentetrazole after Maturation (چکیده)
2450 - مطالعه تحلیلی چروکیدگی الاستیک لبه صفحات گرد در فرآیند کشش عمیق (چکیده)
2451 - بررسی تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی دو رقم عدس رباط و گچساران در شرایط شوری (چکیده)
2452 - WORKSHOP ON GEOMETRIC PROBABILITY AND OPTIMAL TRANSPORTATION (چکیده)
2453 - Response of Ientil (Lens culinaris Medik.) to drought stress during germination stage induced by polyethylen glaycol 6000 (چکیده)
2454 - انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (چکیده)
2455 - Studies of carbonaceous species in alkali promoted iron catalysts during Fischer–Tropsch synthesis (چکیده)
2456 - ارزیابی مزرعه ای ژرم پلاسم نخود ( Cicer arietinum L ) در برابر پاتوتیپ های بیماری برق زدگی (چکیده)
2457 - نقش روز نامه های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطه ایران (چکیده)
2458 - تأثیرگندم آسیاب شده، بنتونیت سدیم و آمت بر بهبود کیفیت پلت و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
2459 - Root Diseases of Onion Caused by Some Root Colonizing Fungi in Northeast of Iran (چکیده)
2460 - rhizopycnis vagum روی ریشه پیاز در ایران (چکیده)
2461 - بررسی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و غده پیاز در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
2462 - مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک (چکیده)
2463 - Vibration and instability of a viscous-fluid-conveying single-walled carbon nanotube embedded in a visco-elastic medium (چکیده)
2464 - A survey on the occurrence of tospovirus species in Iran (چکیده)
2465 - تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند (چکیده)
2466 - کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی (چکیده)
2467 - The Study of Improvement of Tomato Lines for the Longevity Period of Fruits (چکیده)
2468 - The Effects of Shrub Pruning and Fruit Pruning on Yield Efficiency of Three Tomato Cultivars (چکیده)
2469 - Varitational iteration method for solving mth-order boundary value problems (چکیده)
2470 - Variational iteration method for solvingn nonlinear integral equations (چکیده)
2471 - Determination of chlorophenols in environmental water samples using directly suspended droplet liquid-liquid-liquid phase microextraction prior to high-performance liquid chromatography (چکیده)
2472 - Comparative study of direct immersion and headspace single drop microextraction techniques for BTEX determination in water samples using GC-FID (چکیده)
2473 - آنالیز ریخت سنجی هندسی دندان های آسیا در سه گونه از زیرجنس Mus(Rodentia, Muridae) مبتنی بر روش خط پیرامونی (چکیده)
2474 - سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس (چکیده)
2475 - مقایسه تولیدمثل و تخم ریزی سه گونه از دوزیستان بی دم (قورباغه مردابیRanapelophylaxridibunda، قورباغه درختیHylasavignyiو وزغ سبزBufopseudepidaleaviridis) در منطقه مخملکوه خرم¬آباد (چکیده)
2476 - بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار (چکیده)
2477 - پاسخ رشدی گیاه عدسک آبی (Lemna minor ) به آلودگی نیترات (چکیده)
2478 - اثر تیمار Sb3+ بر شاخص های فیزیولوژیک در گیاه هندوانه ( Citrullus lanatus Thunb.) (چکیده)
2479 - ارزیابی بهداشتی و میزان آلودگی شیر گاوهای مبتلا به اورام پستانی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
2480 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
2481 - بررسی انتقال بذر زاد Fusarium proliferatum در پیاز و امکان تشخیص مولکولی بذور آلوده (چکیده)
2482 - بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) (چکیده)
2483 - بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
2484 - بهینه سازی فرمولاسیون Bacillus subtilis جهت مدیریت پوسیدگی ریشه و طوقه خیار توسط قارچ Pythium aphanidermatum (چکیده)
2485 - آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
2486 - بررسی سینتیک تبلور مجدد استاتیکی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
2487 - The determine of chemical characteristics and in vitro gas production parameters of chemically treated cottonseed hull (چکیده)
2488 - بررسی مکانیسمهای آنتاگونیستی .Bacillus spp در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium aphanidermatum در مزارع تنکابن (چکیده)
2489 - شیوه های بهره برداری جایگزین، راهکاری برای اشتغال زایی و حفاظت از مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
2490 - تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatum (چکیده)
2491 - بررسی رابطه بین تستوسترون بزاق و BMI در دانش آموزان پسر شهر قوچان (چکیده)
2492 - کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی (چکیده)
2493 - USING NANO SILICA‐SUPPORTED PREYSSLER AS A GREEN AND ECO‐FRIENDLY CATALYST FOR EFFICIENT SYNTHESIS OF ASPIRIN (چکیده)
2494 - SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID BY NANOPREYSSLER’S ANION AS GREEN, ECO-FRIENDLTY AND RECYCLABLE CATALYST (چکیده)
2495 - Ionic Liquid-Based Submerged Single Drop Microextraction: a New Method for the Determination of Aromatic Amines in Environmental Water Samples (چکیده)
2496 - Application of Sol–Gel Based Poly(ethylene glycol)/Multiwalled Carbon Nanotubes Coated Fiber for SPME of Methyl tert-Butyl Ether in Environmental Water Samples (چکیده)
2497 - تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو (چکیده)
2498 - بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) (چکیده)
2499 - مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر (چکیده)
2500 - مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی نازل سوخت مایع (چکیده)
2501 - SINR Maximizing Equalizer Design for OFDM Systems (چکیده)
2502 - تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (چکیده)
2503 - Experimental and Numerical Investigation of Circular Hydraulic Jump (چکیده)
2504 - Porosity Formation due to Splat Curling-up in Thermal Spray Coating Technology: A Numerical Approach (چکیده)
2505 - Numerical Simulation of Electrostatic Jet Atomization Using VOF Method (چکیده)
2506 - The Effects of Thermal Shrinkage on Coating Formation in Thermal Spray Processes: A Numerical Approach (چکیده)
2507 - رخساره های سنگی ومدل رسوبی حوضه آبریز نوروزی جنوب غربی قوچان (چکیده)
2508 - Effects of Foliar Nutrition and Media on Vegetative and Reproductive Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)
2509 - جاندار (چکیده)
2510 - خاتم (چکیده)
2511 - فرایندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
2512 - مکانیسم تشکیل هرسینیت در هالهی دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
2513 - Optimization of fair curves based on the strain energy criterion using Tabu Search algorithm (چکیده)
2514 - Optimization process parameters in laser welding by Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
2515 - Modeling and optimization of the electron beam welding process using statistical approaches (چکیده)
2516 - Effect of Kinetin and Benzylaminopurine on in vitro Shoot Multiplication of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
2517 - تفسیر رسوبات رودخانه ای الیگوسن زون بینالود، براساس شواهد رخساره ای در برش طاغان (چکیده)
2518 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های الیگوسن زون بینالود با استفاده از شواهد پتروگرافی در شمال نیشابور (چکیده)
2519 - رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
2520 - تحلیل اثرات اجتماعی،اقتصادی ومحیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین (چکیده)
2521 - بررسی فوزاریوم های بذر زاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
2522 - نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی ) (چکیده)
2523 - Effect of thermo-ultrasonication on the survival of baker’s yeast (چکیده)
2524 - نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC) (چکیده)
2525 - تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز (چکیده)
2526 - On the Exponent of Nilpotent Multipliers of Finite p-Groups (چکیده)
2527 - Critical pitting temperature (CPT) assessment of 2205 duplex stainless stell in 0.1 M NaCl at various molybdate concentrationsl (چکیده)
2528 - اثر افزودن اوره بر روی میزان تانن و تولید گاز پوست انار سیلو شده (چکیده)
2529 - Granulomatous dermatitis caused by Mycobacterium Spp. in pigeons (first report) (چکیده)
2530 - توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
2531 - مطالعه گرده شناسی چند نمونه از عسلهای استان خراسان (چکیده)
2532 - بررسی روند احیاء طبیعی پوشش گیاهی در مناطق آسیب دیده پارک ملی گلستان بعد از آتش سوزیهای سال 1374 (چکیده)
2533 - بررسی اثرات غلظت های مختلف عصاره آبی بر بیوسنسور میکروبی لومینسانس E.coli SM10 S1 (چکیده)
2534 - بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر pH مایع شکمبه، برخی متابولیت های خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با تولید متوسط (چکیده)
2535 - اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه برای تخمیر میکروبی در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه با استفاده از جیره تمام کنسانتره ای گاوهای پرواری (چکیده)
2536 - بررسی عددی عملکرد شکاف پایه در پایه های استوانه ای پل تحت شرایط جریان با زوایای برخورد گوناگون (چکیده)
2537 - CONSTRUCTIONOF NONPATHOLOGICAL LYAPUNOV FUNCTIONS FOR DISCONTINUOUS SYSTEMSWITH CARATHEODORY (چکیده)
2538 - بررسی عملکرد ابزارها، کنترل ضربه قوچ و کیفیت آب در خط انتقال آب گیسور- گناباد (چکیده)
2539 - ارزیابی روشهای تحلیل هیدرولیکی شبکه آبرسانی (چکیده)
2540 - Comparsion of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yield trait of Iranian Holstein cows (چکیده)
2541 - مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار (چکیده)
2542 - تحلیل ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)
2543 - DUNKL-WILLIAMS INEQUALITY FOR OPERATORS ASSOCIATED WITH p-ANGULAR DISTANCE (چکیده)
2544 - تنوع گیاهی و جغرافیای زیستی منطقه رئین در کوههای آلاداغ خراسان شمالی، شمال شرقی ایران (چکیده)
2545 - ارزشگذاری نقش اکولوژیکی گیاهان در اکوسیستمهای آسیب دیده جنگلی با استفاده از روش تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه (چکیده)
2546 - تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی (چکیده)
2547 - رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران (چکیده)
2548 - بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارس (چکیده)
2549 - بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی (چکیده)
2550 - مطالعه کاریولوژیکی و بررسی پلی پلوئیدی در 8 گونه شیر پنیر (Galium) (چکیده)
2551 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceae) در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
2552 - مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea) (چکیده)
2553 - تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام (چکیده)
2554 - بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا (چکیده)
2555 - Antioxidant and Antifungal Activity of Different Parts of Pomegranate (Punica granatum L.) Depends on its Phenolic Content (چکیده)
2556 - Different Physiochemical and Metabolic Responses of Pomegranate Genotypes to Freezing Stress (چکیده)
2557 - اهمیت تصحیح و شرح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
2558 - Effect of irrigation regimes and plant density on yield and yield components, morphological and quality characteristics of Isabgol (Plantago ovata (چکیده)
2559 - Effect of Leptin and Ghrelin Gene Polymorphisms on Estimated Breeding Values of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
2560 - Use of plant pathogenic fungi Fusarium moniliforme for biosynthesis of silver nano particles with emphasis to time (چکیده)
2561 - شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی (چکیده)
2562 - اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)
2563 - امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری (چکیده)
2564 - میراث خطی تاریخ بیهقی در شبه قاره هند (چکیده)
2565 - Effect of salinity and Si (silicon) application on oxidative damage of sorghum (Sorghum bicolor L (چکیده)
2566 - بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان در خصوص دیماند منعطف از دیدگاه مشترکین پر مصرف (چکیده)
2567 - برآورد اثرات فنی و مالی ناشی از هارمونیک بر روی تلفات و ظرفیت انتقالی خطوط در شبکه های توزیع و انتقال (چکیده)
2568 - Morphological and physiological characteristics of six tobacco cultivars (Nicotiana tabacum) in special references to the quality and economic yield (چکیده)
2569 - Gasification of heavy fuel oils: A thermochemical equilibrium approach (چکیده)
2570 - Evaluation of Regulatory Impacts on Dynamic Behavior of Investments in Electricity Markets: A New Hybrid DP/GAME Framework (چکیده)
2571 - Provenance and tectonic setting of Upper Devonian sandstones from Ilanqareh Formation (NW Iran) (چکیده)
2572 - Extending OpenMP for Agent Based DSM on GRID (چکیده)
2573 - تحلیل عددی محفظه احتراق SCARMJET سوخت جامد (چکیده)
2574 - Two New High-Performance Cycles for Gas Turbine with Air Bottoming (چکیده)
2575 - A Semidefinite Relaxation for QCLP (چکیده)
2576 - Analysis of Interaction between Energy-Spinning Reserve and Replacement Reserve Markets (چکیده)
2577 - میراکننده های سیالی و کاربرد آن ها در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله در سازه ها (چکیده)
2578 - Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Differential-difference Equations-NDDEs (چکیده)
2579 - مکان یابی سدهای مخزنی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (چکیده)
2580 - هند؛عرصه ی تکاپوی کمپانی های رقیب در روزگار گورکانیان (چکیده)
2581 - تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها (چکیده)
2582 - تحلیل آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی-زمانی (چکیده)
2583 - ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2584 - کنترل مخرن راکتور همزن پیوسته دو جداره با استفاده از کنترل پیش بین (چکیده)
2585 - The assessment of PERSIANN model as an alternative for interpolation methods toevaluate wheat rainfed yield (چکیده)
2586 - پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری (چکیده)
2587 - بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده (چکیده)
2588 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
2589 - RELATIONSHIP BETWEEN SOURCES OF SPORT CONFIDENCE AND SPOR TCONFIDENCE IN YOUNG IRANIAN ELITE WRESTLERS (چکیده)
2590 - بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال (چکیده)
2591 - بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد (چکیده)
2592 - بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی (چکیده)
2593 - اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور (چکیده)
2594 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (چکیده)
2595 - Elastic-plastic flange wrinkling of circular plates in deep drawing process (چکیده)
2596 - Reconstruction of the past failure times for the proportional reversed hazard rate model (چکیده)
2597 - Point prediction of future order statistics from an exponential distribution (چکیده)
2598 - استفاده از سیستم ماشین بینایی و شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مقدار رطوبت گوشت شترمرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
2599 - A product of varieties in relation to Baer invariants (چکیده)
2600 - Polynilpotent multipliers of finitely generateg abelian groups (چکیده)
2601 - On polynilpotent multipliers of free nilpotent groups (چکیده)
2602 - استنباط آماری در مورد میانگین متغیرهای تصادفی فازی (چکیده)
2603 - Synthesis and Optical Characterization of Pyroelectric Nanopowders Based on PZT (95/5) (چکیده)
2604 - نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان) (چکیده)
2605 - بررسی تجربی توزیع نیرو و برگشت فنری در فرآیند اسپینینگ برشی مخروطها (چکیده)
2606 - بررسی اثر اسانس سیر و پونه کوهی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی (چکیده)
2607 - بررسی عناصر طبیعی در آثار دکتر شفیعی کدکنی (چکیده)
2608 - یررسی مکانیزم و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده ممانعت کننده های خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی (چکیده)
2609 - بررسی اثر ممانعت کننده تجاری آمینی بر خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی لوله استخراج چاه گاز با استفاده از تست های الکتروشیمیایی جریان مستقیم و متناوب (چکیده)
2610 - Pitting corrosion of sensitized stainless steel (چکیده)
2611 - Antioxidant activity of the fractions separated from the unsaponifiable matter of bene hull oil (چکیده)
2612 - On Pitman’s measure of closeness of k-records (چکیده)
2613 - Fisher information in bivariate record values from a sample of fixed size (چکیده)
2614 - Bayesian prediction of k-record values based on progressively censored data from exponential distribution (چکیده)
2615 - Bayesian prediction of order statistics based on k-record values from exponential distribution (چکیده)
2616 - Distribution-free prediction intervals for order statistics based on record coverage (چکیده)
2617 - Comparing two sampling schemes based on entropy of record statistics (چکیده)
2618 - Reconstruction of Order Statistics in Exponential Distribution (چکیده)
2619 - Fisher Information in Record Values and Their Concomitants: A Comparison of Two Sampling Schemes (چکیده)
2620 - مقایسه خواص مکانیکی مولکولهای کوتاه و بلند dsDNA (چکیده)
2621 - OPTIMIZATION OF A HIGH PRESSURE SWIRL INJECTOR BY USING VOLUME-OF-FLUID (VOF) METHOD (چکیده)
2622 - NUMERICAL SIMULATION OF CONE FORMATION IN ELECTROSPRAYING PROCESS (چکیده)
2623 - A Numerical Study on Flow Characteristics of 2D Vertical Liquid Jet Striking a Horizontal Surface (چکیده)
2624 - کاربرد مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند پوشش زدایی با واترجت (چکیده)
2625 - هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی (چکیده)
2626 - بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
2627 - Prevalence and antibiotic susceptibility of staphylococcus aureus in bulk tank milk samples of dairy industry farms in Mashhad (چکیده)
2628 - PCR detection of staphylococcal enterotoxin A and C genes in staphylococcus aureus isolated from bulk tank milk samples in Mashhad (چکیده)
2629 - Modeling of pulsed TIG welding parameters and optimization of the mechanical properties using statistical approaches (چکیده)
2630 - Modeling and optimization of the in submerged arc welding consuming a mixture of fresh flux and fused slag (چکیده)
2631 - Comparison between Fatigue Life of Autofrettage and Nonautofrettage (چکیده)
2632 - تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریه ژک لکان (چکیده)
2633 - تقدس رودخانه ها و نقش آن در ساخت تمدن های ماندگار (چکیده)
2634 - نمادینگی جاودانگی در اسطورة آسمانی «آب حیات» و آزمون های دشوار بشری برای دست یافتن بدان (چکیده)
2635 - مطالعه پراکنش وتاکسونومی عددی آویشن (Thymus L.(Lamiaceaeدر خراسان (چکیده)
2636 - مطالعه تنوع فصلی فیتوپلانکتون ها در برکه عارفی (چکیده)
2637 - مطالعه اختلاط تحت اثرات الکتروکینتیکدر جریانهای لغزشی (چکیده)
2638 - Mathematical modeling and optimization of weld bead geometry in cladding by flux cored arc welding (چکیده)
2639 - Design, synthesis of 4-allyoxyaniline amides as potent inhibitors of lipoxygenase (چکیده)
2640 - Physicochemical Properties and Antioxidant Activities of Pomegranate Fruit (Punica granatum) of Different Cultivars Grown in Iran (چکیده)
2641 - Design and synthesis of 2-allyl-1-alkoxy-4-methoxybenzene as potent 15- lipoxygenase inhibitors (چکیده)
2642 - Expression pattern of the synthetic pathogen-inducible promoter (SynP-FF) in the transgenic canola in response to Sclerotinia sclerotiorum (چکیده)
2643 - DESIGN AND CONSTRUCTION OF SYNTHETIC PLANT PATHOGEN INDUCIBLE PROMOTERS (چکیده)
2644 - The new resistant chickpea lines to six pathotypes of Ascochyta blight in Iran (چکیده)
2645 - مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی (چکیده)
2646 - Turfgrass Seedling Height and Quality in Paclobutrazol- Treated Seeds of Lolium perenne L. Barrage and Festuca arundinacea L. Master (چکیده)
2647 - The investigation on the role of nano sized calcium carbonate particles in a MDPE on its resistant against perforation (چکیده)
2648 - بررسی اثر دما و زمان انبار داری پیاز، روی رشد رویشی و زایشی گل مریم Polianthes tuberosa L. (چکیده)
2649 - Effect of prepartum administration of monensin on metabolism of pregnant ewes (چکیده)
2650 - Prediction of future order statistics coming from Pareto distribution (چکیده)
2651 - NANOPREYSSLER’S ANION AS HETEROGENEOUS AND RECYCLABLE CATALYSTS FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID (چکیده)
2652 - EFFICIENT SYNTHESIS OF ASPIRIN USING NANO SILICA-SUPPORTED PREYSSLER AS A GREEN AND RECYCLABLE CATALYST (چکیده)
2653 - Using Supported Heteropoly Acids as a Eco-Friendly and Recyclable Catalyst for Efficient Synthesis of Acetylsalicylic Acid (چکیده)
2654 - Variational Iteration Method for Solving Seventh Order Integro-differential equations (چکیده)
2655 - بررسی تأثیر عوامل مختلف در بیان موقت ژن GUS به روش Agroinjection بمنظور آنالیز پروموترهای القائی گیاهی (چکیده)
2656 - مقایسه روش های محتلف جهت استخراج DNA از بافت برگ ارقام گیلاس (چکیده)
2657 - پروموترهای القائی جهت تنظیم بیان ترانسژن ها (چکیده)
2658 - Investigation of cytotoxicity and anti-cancer effects of 7-isopentenyloxycoumarin in vitro (چکیده)
2659 - The Role of Visualization in EFL Learners Reading Comprehension and Recall of Short Stories (چکیده)
2660 - The Manifestation of ideology in a literary translation (چکیده)
2661 - The Wonder of Reading: The Effect of Generative Study Strategies on EFL Learners Reading Comprehension and Recall of Short Stories (چکیده)
2662 - PARADIGMATIC RELATIONSHIPS AMONG KINGS AND HEROES IN FIRDAWSI’S SHAHNAMEH (چکیده)
2663 - The relationship between sources of sport confidence and athletic performance in young Iranian elite wrestlers (چکیده)
2664 - اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (چکیده)
2665 - پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی (چکیده)
2666 - اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک (چکیده)
2667 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (چکیده)
2668 - تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی (چکیده)
2669 - ارزیابی مدل‌های مختلف پهنه بندی شدت بروز خشکسالی در مقیاس‌های مختلف زمانی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
2670 - توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک (چکیده)
2671 - Variational iteration method for solving mth-order boundary value problems (چکیده)
2672 - پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه ی اجمالی آنها در طنز انگلیسی (چکیده)
2673 - جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
2674 - نقد و نظری بر -تکرار- و -توازن- در متون ادبی از منظر تحلیل گفتمان و ترجمه شناسی (چکیده)
2675 - چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت (چکیده)
2676 - نگاهی بر چهارچوب تحلیلی بازتاب جهان بینی در ترجمه و مصداق های آن در ترجمه های ادبی (چکیده)
2677 - Domestication in Literary Translation: The (چکیده)
2678 - بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران (چکیده)
2679 - زون آلتراسیون سیلیسی منطقه سرسفیدال با نگرشی ویژه برفرآوری و کاربردهای صنعتی آن (چکیده)
2680 - Optimizing TPV System for Maximize Surface to Surface Radiation and Minimize Cells Temperature (چکیده)
2681 - تراریزش گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia) به منظور انتقال ژن گزارشگر gus (چکیده)
2682 - EFL Learners as Visualizers in Reading and Recalling Literary Texts (چکیده)
2683 - Manifestation of Self-lowering and Other-raising as Politeness Strategies in Persian Political Discourse And the Implications for TEFL (چکیده)
2684 - PARADIGMATIC RELATIONSHIPS AMONG KINGS AND HEROES IN FIRDAWSI’S SHAHNAMEH (چکیده)
2685 - Application of He’s Homotopy Perturbation Method to Linear Programming (چکیده)
2686 - بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری های Lactobacillus Acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبیوتیک (چکیده)
2687 - اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفنهای همراه در القای آسیبهای کروموزومی جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C (چکیده)
2688 - Finite element simulation of post-buckling distortion of welding on thin plates located by fixture (چکیده)
2689 - نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافته (چکیده)
2690 - Modified Homotopy Perturbation Method for Solving Integral Equations (چکیده)
2691 - پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو (چکیده)
2692 - Cooperative Beamforming and Power Allocation in the Downlink of MIMO Cognitive Radio Systems (چکیده)
2693 - Beamforming in Multiuser MIMO Downlink Systems Non-cooperative and cooperative approaches (چکیده)
2694 - Cooperative Beamforming in MIMO-OFDMA Cognitive Radio Systems.doc (چکیده)
2695 - Designing sustainable recovery network of end-of-life products using genetic algorithm (چکیده)
2696 - Applying interactive multi objective decission making method in design of a sustainable recovery network to include differnet stakeholders preferences (چکیده)
2697 - استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست‌محیطی (چکیده)
2698 - A FRAMEWORK FOR MOVING TOWARD SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (چکیده)
2699 - گشتاورهای متغیر همراه رکورد کلاسیک و کران های ناپارامتری میانگین تحت مدل فارلی گامبل مورگنشترن (چکیده)
2700 - بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ای (چکیده)
2701 - رکوردها در توزیع بتا (چکیده)
2702 - برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی (چکیده)
2703 - Effect of Salinity on Biomass Production and Antioxidants Activity in Kochia (Kochia scoparia) (چکیده)
2704 - A Novel Dual-Frequency Triangular Microstrip Patch Antenna with One Slot (چکیده)
2705 - ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب (چکیده)
2706 - مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد (چکیده)
2707 - A perception to osmodehydrofreezing: A novel approach in cantaloupe processing (چکیده)
2708 - Osmotic dehydration of cantaloupe: Influences of time and concentration (چکیده)
2709 - بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه آنها (چکیده)
2710 - افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6 ماه (چکیده)
2711 - فرآوری و نگهداری طالبی به شیوه اسمز – انجماد (چکیده)
2712 - ارزیابی قابلیت تکنیک رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور (چکیده)
2713 - بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک (چکیده)
2714 - تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از (چکیده)
2715 - Agent-based Centralized Fuzzy Kalman Filtering for Uncertain Stochastic Estimation (چکیده)
2716 - تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت (چکیده)
2717 - روش های نوین انجماد در صنایع غذایی (چکیده)
2718 - Cantaloupe Preservation and Processing by Osmodehydrofreezing Technology (چکیده)
2719 - Innovative Advances in Food Freezing Technology (چکیده)
2720 - بهینه‌یابی فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط محدود شده (چکیده)
2721 - واکسیناسیون علیه فاسیولا (چکیده)
2722 - پیشگیری اجتماعی از جرایم سیاسی (چکیده)
2723 - مجسمه عدالت تاملی پیرامون پیوند حقوق و سیاست (چکیده)
2724 - On the probability of being a 2-Engel group (چکیده)
2725 - Application of Taguchi Method and ANOVA Analysis for Simultaneous Optimization of Machining Parameters and Tool Geometry in Turning (چکیده)
2726 - The effects of parameter settings on the performance of Genetic Algorithm through experimental design and statistical analysis (چکیده)
2727 - Multi objective optimization of turning process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
2728 - Seed germination and dormancy breaking techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium (چکیده)
2729 - Germination Properties of Some Wild Medicinal Plants from Iran (چکیده)
2730 - Effect Of Ethylene–propylene Rubber Content On Tensile And Fracture Properties Of Polyamid (چکیده)
2731 - Osmotic Dehydration of Cantaloupe: Influence of Time & Concentration (چکیده)
2732 - A Prception to Osmodehydrofreezing: A novel Approach in Cantaloupe Processing (چکیده)
2733 - علوم قرآنی در روایات رضوی (چکیده)
2734 - الگوی اسلامی ایرانی توسعه (چکیده)
2735 - Small loop spaces and covering theory of non-homotopically Hausdorff spaces (چکیده)
2736 - West-inspired leadership theories in Iranian education system: an analysis of research reports in educational administration (چکیده)
2737 - چشم انداز فناوری نانو در مهندسی مکانیک (بخش اول) (چکیده)
2738 - رویکرد پدیدارشناسانه سیدحیدر آملی و رودلف اتو به امر قدسی (چکیده)
2739 - بررسی های پتروژنتیک و ژئوشیمیایی کانسار تیتانومگنتیت پلاسری شمال غرب ریوش (چکیده)
2740 - پتروژنز و ژئوشیمی گرانیتوئید منطقه تاریک دره تربت جام و کانه سازی طلای مرتبط با آن (چکیده)
2741 - Petrology and geochemistry of nickeliferous peridotites in the charbast area (NW of Fariman (چکیده)
2742 - Petrology, geochemistry and Ti-Fe – vanadium oxide mineralization in the NW of Rivash area (چکیده)
2743 - Design, synthesis and SAR studies of 4-allyoxyaniline amides as potent 15-lipoxygensae inhibitors (چکیده)
2744 - تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (چکیده)
2745 - The comparison of body composition, anaerobic power and aerobic fitness profiles in soccer players with playing positions during competitions season (چکیده)
2746 - Molecular structure and vibrational assignments of bis(4-aminopent-3-en-2-onato)copper(II): A detailed density functional theoretical study (چکیده)
2747 - Static and dynamic wind turbine simulator using a converter controlled dc motor (چکیده)
2748 - Online tuning of genetic based PID controller in LFC systems using RBF neural network and VSTLF technique (چکیده)
2749 - A new strategy for wind speed forecasting using artificial intelligent methods (چکیده)
2750 - High performance direct instantaneous power control of PWM rectifiers (چکیده)
2751 - A simple and efficient control strategy for four-switch three-phase power converters (چکیده)
2752 - Simulation and implementation of a novel model-based DPC for three-phase power converters (چکیده)
2753 - Three phase asymmetrical load flow for four-wire distribution networks (چکیده)
2754 - A more accurate dynamic wind energy conversion system emulator (چکیده)
2755 - Two comparative approaches for online voltage stability monitoring and contingency ranking (چکیده)
2756 - A novel fuzzy predictor for wind speed (چکیده)
2757 - Application of boost converter and superconductive coil combination in variable speed wind energy system (چکیده)
2758 - Overview of modulation techniques for the four-switch converter topology (چکیده)
2759 - High performance DPC for PWM converters (چکیده)
2760 - Model-based direct control of PWM converters with an LCL filter (چکیده)
2761 - A novel predictive approach to direct power control of a grid connected multilevel converter (چکیده)
2762 - ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی (چکیده)
2763 - تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع (چکیده)
2764 - ارائه مدلی انعطاف‌پذیر برای مطالعات نیروگاه بادی در سیستم‌های قدرت (چکیده)
2765 - اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستم‌های توزیع چهار سیمه (چکیده)
2766 - ارائه مدل نوین آماری برای پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد (چکیده)
2767 - بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه (چکیده)
2768 - طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهرهگیری از چاپر مجهز به سلف ابر رسانا (چکیده)
2769 - Hypothalamus Pituitary Adrenal axis and stimulatory G proteins signaling role in nociceptive changes induced by forced swim stress (چکیده)
2770 - Protective and therapeutic effects of Curcuma longa powder on the CCL4 inducedhepatic damage (چکیده)
2771 - بررسی اثر ضد دردی گل و برگ بابونه (Tananacetum parthenium) به وسیله آزمون فرمالین در موش سوری (چکیده)
2772 - بررسی اثرات میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی متناوب بر حملات تشنچی فراخوانده با پنتیلن تترازول در رت (چکیده)
2773 - Characterization of temperature-induced phase transitions in AgSbS2 phases by HTXRD, DSC, EXAFS and TEM (چکیده)
2774 - مروری بر روش‌های مختلف محاسبه نظری محدوده اشتعال‌پذیری (چکیده)
2775 - A rapid and non leaky way for preparation of the sharp intracellular recording microelectrodes (چکیده)
2776 - An accurate and simple method for measurement of paw edema (چکیده)
2777 - Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Sambucus ebulus rhizome extract in rats (چکیده)
2778 - Chronic forced swim stress inhibits ultra-low dose morphine-induced hyperalgesia in rats (چکیده)
2779 - تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت (چکیده)
2780 - کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس (چکیده)
2781 - آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایران (چکیده)
2782 - تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم (چکیده)
2783 - The effect of chronic administration of estradiol on Morris water maze tasks of ovariectomized rats (چکیده)
2784 - Antinociceptive effects of aspirin on thermal and chemical pain model in Fruit fly (Drosophila melanogaster (چکیده)
2785 - Acute stress effects on retention in rat related to the memory formed during ultra low to usual doses of morphine administration in rat (چکیده)
2786 - The effects of acute administration of ultra low and usual doses of morphine on retention of memor yformed in the presence of forced swimming stress in rat (چکیده)
2787 - منطق فازی در زیست شناسی (چکیده)
2788 - INVOLVEMENT OF OPIOIDERGIC AND SEROTONINERGIC SYSTEMS IN THE ANTINOCICEPTIV EEFFECT OF TANACETUM PARTHENIUM (چکیده)
2789 - EFFECT OF INHALATION ALCHOLIC EXTRACT OF PEGANUM HARMALA ON INDUCTION OF ANXIETY LIKE BEHAVIOR IN ELEVATED PLUS-MAZE (چکیده)
2790 - Comparison of Climate Change Scenarios and GCM Models for Kashafrood Basin of Iran (چکیده)
2791 - Effect of four types of mulch including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in four different thicknesses on soil temperature, soil moisture and weeds growth (چکیده)
2792 - شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP (چکیده)
2793 - شبیه سازی سخت افزاری توربین بادی با استفاده از موتور DC مناسب برای مطالعات استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
2794 - کنترل مستقیم توان مبدلهای PWM سه فاز مجهز به فیلتر LCL (چکیده)
2795 - A Polarographic Study of Tl+, Pb2+ and Cd2+ Complexes with Aza-18-crown-6 and Dibenzopyridino-18-crown-6 in some Binary Mixed Non-aqueous Solvents (چکیده)
2796 - Platinum-selective capillary gas chromatographic determination with microwave-induced plasma atomic emission detection (چکیده)
2797 - Capillary Gas Chromatographic determination of Copper and Nickel using MIP-AED (چکیده)
2798 - Capillary Gas Chromatographic determination of Chloride using 2,4-dichlorophenylboronic acid as a derivatizing reagent (چکیده)
2799 - Capillary Gas Chromatography of Chloride and bromide as Phenylboronic acid/mercuric nitrate derivatives with MIP-AED (چکیده)
2800 - Comparative Gas Chromatography of Halides using different substituted Phenylboronic acids as derivatizing reagents (چکیده)
2801 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV) (چکیده)
2802 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV) (چکیده)
2803 - Capillary Gas Chromatographic determination of Palladium Chelates using MIP-AED (چکیده)
2804 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
2805 - بکارگیری برخی فرآورده های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini (چکیده)
2806 - Influence of temperature, pressure, nanotube’s diameter and intertube distance on methane adsorption in homogeneous armchair open-ended SWCNT triangular arrays (چکیده)
2807 - Conformational Stabilities, EPR, IR and VCD Studies of Tris(ethylenediamine)nickel(II) Chloride (چکیده)
2808 - تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکاله (چکیده)
2809 - Effect of Substrate and Variety on Some Important Quality and Quantity Characteristics of Strawberry Production in Vertical Hydroponics System (چکیده)
2810 - Tunnel magnetoresistance of the system of ferromagnetic electrode/ Polyacetylene/ ferromagnetic electrode:A Green’s function approach (چکیده)
2811 - The role of impurities on the properties of electron transport through themetal/ Polyacetylene/ metal:a Green’s function approach (چکیده)
2812 - Tunnel Magnetoresistance of an Organic Molecule Junction (چکیده)
2813 - TUNNEL MAGNETORESISTANCE OF AN ORGANIC MOLECULE junction (چکیده)
2814 - TUNNELING MAGNETORESISTANCE OF POLYACENE-BASE MAGNETIC JUNCTIONS (چکیده)
2815 - اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمان (چکیده)
2816 - کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستایی (چکیده)
2817 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
2818 - A numerical scheme for Fredholm integral equations (چکیده)
2819 - Investigation on the role of nano-size calcium carbonate on tear strength of polyethylene (چکیده)
2820 - بررسی نقش دولت در توسعه کارآفرینی (چکیده)
2821 - بررسی پراکندگی ناکشسان فونونهای اپتیکی قطبی در CdTe (چکیده)
2822 - ارتباط ترتیب های تصادفی با یکدیگر (چکیده)
2823 - شناسایی مورفولوژی گونه هایpythium در مزارع صیفی جات استان خراسان رضوی (چکیده)
2824 - بررسی پتانسیل قارچ های بیمارگر گیاهی در تولید نانو ذرات نقره (چکیده)
2825 - مقایسه بخشی از توالی نوکلئوتیدی ژن بیان کننده پروتئین پوششی جدایه ویروس S سیب زمینی ( Potato virus S) استان خراسان رضوی با سایر جدایه های PVS موجود در بانک ژن (چکیده)
2826 - آنالیز ژنومی جدایه ایرانی (FUM2) ویروس پیسک میخک (CarMV) (چکیده)
2827 - بررسی سرولوژیکی و ملکولی ویروس لکه زرد زنبق IYSV در پیاز و برخی از گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی (چکیده)
2828 - Investigation on perforation mechanism of medium density polyethylene (چکیده)
2829 - بررسی میزان کارایی نانو ذرات نقره در کنترل پژمردگی فوزاریومی عدس (چکیده)
2830 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران (چکیده)
2831 - مروری بر سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پس آب های صنعتی و خانگی به منظور آبیاری گیاهان فضای سبز (چکیده)
2832 - بررسی امکان کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
2833 - Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images (چکیده)
2834 - A new approach to solve Multi-objective linear bilevel programming problems (چکیده)
2835 - Fuzzy Time-Delay Dynamical systems (چکیده)
2836 - تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) (چکیده)
2837 - Comparison of the effects of gonadotropin-releasing hormone, human chorionic gonadotropin or progesterone on pregnancy per artificial insemination in repeat-breeder dairy cows (چکیده)
2838 - جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی ایران (چکیده)
2839 - The Effect of One Session circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Healthy Men with Overweight (چکیده)
2840 - FIRST REPORT OF CSNV IN IRAN AND OCCURRENCE OF SOME VIRAL DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS IN MASHHAD REGION, IRAN (چکیده)
2841 - بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی (چکیده)
2842 - بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران (چکیده)
2843 - اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردی (چکیده)
2844 - برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران (چکیده)
2845 - The Effect of Eight Weeks Aerobic Training on Plasma Fibrinogen in Overweight Men (چکیده)
2846 - The Effect of AerobicTraining on hsCRP ,Triglyceride and Body Composition in Middle Aged Men with Overweight (چکیده)
2847 - بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمه‌های سیستان (چکیده)
2848 - تاثیر پرایمینگ بذر با سالسیلیک اسید بر برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L. ) تحت تنش کم آبی (چکیده)
2849 - اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L ) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی (چکیده)
2850 - A THEOREM OF VAN KAMPEN TYPE FOR PSUDO PEANO CONTINUUM SPACES (چکیده)
2851 - Stochastic meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method for thermo-elastic wave propagation analysis in functionally graded thick hollow cylinders (چکیده)
2852 - نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری (چکیده)
2853 - بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه (چکیده)
2854 - شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر (چکیده)
2855 - جداساز خاک برای کاهش ضایعات فرآوری چغندر قند (چکیده)
2856 - Buffer Optimization in Network-on-Chip Through Flow Regulation (چکیده)
2857 - Proportionally fair flow control mechanism for best effort traffic in network-on-chip architectures (چکیده)
2858 - A QoS-based Multichannel MAC Protocol for Two-Tiered Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
2859 - Analytical Solution for Two-Dimensional Dynamic Response Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder with Finite Length Subjected to Impact Loading (چکیده)
2860 - A Study of the Effect of Oil Price Fluctuation on Industrial and Agricultural Produts in Iran (چکیده)
2861 - Water-gas-shift kinetics over a Fe/Cu/La/Si catalyst in Fischer–Tropsch synthesis (چکیده)
2862 - Implied Attitudes in The New York Times Reports on Political Issues Concerning Iran and Israel in 2007: A CDA Approach to Text (چکیده)
2863 - Assessment relationship between Leptin and Ghrelin genes polymorphisms and Estimated Breeding Values (EBVs) of growth traits in Baluchi sheep (چکیده)
2864 - PCR-SSCP variation of GH and STAT5A genes and their association with estimated breeding values of growth traits in Baluchi sheep (چکیده)
2865 - A mixed and multi-step higher-order implicit time integration family (چکیده)
2866 - NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS USING DYNAMIC RELAXATION METHOD WITH IMPROVED CONVERGENCE RATE (چکیده)
2867 - گروه بندی نژادگان های Rosa foetida Herrmann ایران با استفاده از تجزیه خوشه ای بر مبنای گوناگونی ژنتیکی نشانگرهای ریزماهواره ای (چکیده)
2868 - تشخیص و اندازه گیری ترکیبات مولّد طعم، بو و رنگ در مخازن آب (چکیده)
2869 - بررسی علل خوردگی در Filling Tank نیروگاه ها و ارائه راهکارهای رفع مشکل (چکیده)
2870 - بازیافت پسابهای صنعتی و نقش آن در کاهش بحران آب (چکیده)
2871 - بررسی علل تولید بو و رنگ در مخازن آب سد کارده و تصفیه خانه شماره 1 مشهد (چکیده)
2872 - بررسی علل خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
2873 - شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا باحلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
2874 - شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی (چکیده)
2875 - Participation in Reactive Power Market Considering Generator Aging (چکیده)
2876 - بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) (چکیده)
2877 - Association of Hip Circumference with Traditional Cardiovascular Risk Factors (چکیده)
2878 - بهبود یک سیستم پرسش و پاسخ جهت پاسخگویی به سوالات بیشتر مبتنی بر گرامر واژه ای - نقشی (چکیده)
2879 - تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه ی کارکرد خانواده ی آسیب دیده و عادی (چکیده)
2880 - A predictive model for mathematical performance of blind and seeing students (چکیده)
2881 - The Physical Properties of Fig (Ficus carica L.) as a Function of Moisture Content and Variety (چکیده)
2882 - بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایران (چکیده)
2883 - بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایران (چکیده)
2884 - به دست آوردن تابع های شکل هرمیتی در اجزای محدود (چکیده)
2885 - شبیه سازی سوخت انژکتور چرخشی فشار بالا و بررسی پس فشارهای متفاوت (چکیده)
2886 - مطالعه پارامتریک اسپری سوخت غیر تبخیری هپتان با استفاده از مدل شکست (چکیده)
2887 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه (چکیده)
2888 - Kinetic modeling of mass transfer during deep fat frying of fried shrimp nugget prepared without a pre-frying step (چکیده)
2889 - Effect of salinity on biomass production and activities of some key enzymatic antioxidants in kochia (Kochia scoparia) (چکیده)
2890 - بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی (چکیده)
2891 - اثر هم کشتی سلول های پوششی لوله رحم گاو بر تکوین رویان گاو (چکیده)
2892 - اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی (چکیده)
2893 - بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای (چکیده)
2894 - Prediction of Pile Behavior Using Artificial Neural Networks Based on Standard Penetration Test Data (چکیده)
2895 - The Usage of SCAR - PCR in Sex Determination of Two Wild Pistacia Seedlings (چکیده)
2896 - بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر درد پس از بلوغ در موش صحرایی (چکیده)
2897 - بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ (چکیده)
2898 - بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر درد القاء شده با فرمالین پس از بلوغ در رت (چکیده)
2899 - بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت (چکیده)
2900 - بررسی تیمار مرفین و کپسایسین در مرحله لاروی بر احساس درد حرارتی در مگس سرکه بالغ Drosophila Melanogaster (چکیده)
2901 - تحلیل فرکانسی و تشخیص موقعیت و عمق ترک در شفتهای دوار (چکیده)
2902 - Effects of Soy and Corn Flour Addition on Batter Rheology and Quality of Deep Fat-Fried Shrimp Nuggets (چکیده)
2903 - College EFL Students as Self-initiating Language Learners (چکیده)
2904 - تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق (چکیده)
2905 - بررسی اثرات میدان های مغناطیسی بر رشد میسلیوم و بذر (اسپان)قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
2906 - تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران (چکیده)
2907 - Invulnerability in Greek and Persian Mythology: A Comparative Study of Achilles and Esfandiar (چکیده)
2908 - راز رویین تنی اسطوره های یونانی و ایرانی: در باره پهلوانان رویین تن بر پایه ایلیاد و شاهنامه (چکیده)
2909 - Synformic- Interference and its Relevance to Learners Language Proficiency (چکیده)
2910 - جست و جوی نظریه ی ادب و گفتمان مؤدبانه در تاریخ بیهقی (چکیده)
2911 - گفتمان طنز سیاسی معاصر ایران و شباهتهای ساختاری آن نثر مطایبه آمیز انگلیسی (چکیده)
2912 - Domestication in Literary Translation: The English Translation of Hedayat’s Blind Owl (چکیده)
2913 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی (چکیده)
2914 - Prediction of tractor repair and maintenance costs using Artificial Neural Network (چکیده)
2915 - مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara (چکیده)
2916 - تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور، مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا (چکیده)
2917 - برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
2918 - اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری (چکیده)
2919 - FORTI’S APPROACH IN FIXED POINT THEORY AND THE STABILITY OF A FUNCTIONAL EQUATION ON METRIC AND ULTRA METRIC SPACES (چکیده)
2920 - Conventional and extended intramammary therapy pf persitent subclinical mastitis using nafcillin-penicillin-dihydrostreptomycin in lactating dairy cattle (چکیده)
2921 - ON CONNECTED DOMINATING CRITICAL GRAPH (چکیده)
2922 - اثرات وابسته به غلظت مرفین، آسپیرین، کپسایسین و عصاره هیدروالکلی فلفل قرمز در مدل درد حرارتی و شیمیایی در مگس سرکه (DROSOPHILA MELANOGASTER) (چکیده)
2923 - اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران (چکیده)
2924 - انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدل (چکیده)
2925 - چشم انداز فناوری نانو در مهندسی مکانیک (بخش دوم) (چکیده)
2926 - تاثیر منابع کربن و نیتروژن بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtillis علیه مرگ پیتیومی گیاهچه خیار (چکیده)
2927 - چهره ی در حال تحول آموزش حسابداری (چکیده)
2928 - بررسی نحوه عمل Pythium oligandrum در کنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند (چکیده)
2929 - Analytical Elastic-Plastic Study on Flange Wrinkling in Deep Drawing Process (چکیده)
2930 - بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
2931 - Separation and Determination of Amitriptyline and Nortriptyline in Biological Samples Using Single-Drop Microextraction with GC (چکیده)
2932 - ارزیابی کارایی کورکومین در اصلاح ویژگیهای کالریمتریک ماکارونی (چکیده)
2933 - ادیب پیشاوری و تاریخ بیهقی (چکیده)
2934 - اثرات برخی پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
2935 - رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی (چکیده)
2936 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
2937 - بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان (چکیده)
2938 - بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
2939 - An outbreak of abscess disease in sheep flocks associated to Arcanobacterium pyogenes in Esfarayen, Northeastern of Iran, , (چکیده)
2940 - بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه (چکیده)
2941 - Pattern recognition receptors (PRRs) and cancer: Molecular analysis of PRRs expression in several human cancer cell lines (چکیده)
2942 - توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته ی تراکم پذیر برای جریانهای با زاویه ی حمله بالا (چکیده)
2943 - بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) (چکیده)
2944 - A new characterization of inner product spaces (چکیده)
2945 - بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات خاک شور-سدیمی (چکیده)
2946 - پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل (مطالعه موردی محدوده رودخانه قره چای در حومه شهر رامیان) (چکیده)
2947 - بهینه سازی روابط دبی جریان و دبی رسوب معلق در ایستگاه های منتخب رودخانه گرگانرود (چکیده)
2948 - برآورد دبی رسوبات معلق بر اساس معادله سنجه رسوب و عوامل موثر بر ضرایب این معادله در حوضه آبریز گرگانرود. (چکیده)
2949 - MODIFICATION OF SST TURBULENCE MODEL ON THE BASIS OF DELAY TIME CONCEPT FOR UNSTEADY FLOWS (چکیده)
2950 - NUMERICAL ANALYSIS OF UNSTEADY INCOMPRESSIBLE TURBULENT FLOWS (چکیده)
2951 - Studies on Growth Disorders of Pistachio Caused by Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Mahvelat Iran (چکیده)
2952 - بررسی عملکرد و پوسچر دینامیک بعد از عمل جراحی لیگامنت صلیبی قدامی (چکیده)
2953 - تخمین پایداری نسبی روغنهای نباتی بر حسب آزمونهای تسریع شده (چکیده)
2954 - بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمز (چکیده)
2955 - Frying Stability of Canola Oil in the Presence of Pumpkin Seed and Olive Oils (چکیده)
2956 - The TPC changes of Soybean and Canola Oils in the Commercial Refining Steps (چکیده)
2957 - Antioxidative Effects of Bene Oil on the Accumulation of Polar Compounds in Canola Oil during Deep-fat Frying (چکیده)
2958 - بهینه سازی چند منظوره پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
2959 - تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با بریدگی مثلثی (چکیده)
2960 - میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی (چکیده)
2961 - بهبود عملکرد پروتکل پرداخت Payword (چکیده)
2962 - ارائه یک الگوریتم کشف WormHole کارا مبتنی بر آنتن های جهت دار در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
2963 - میزان واگرایی ژن میتوکندری CYTBجغد انبار (چکیده)
2964 - بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی (چکیده)
2965 - A REVIEW ON THE APPLICATION OF HEAT PIPE HEAT EXCHANGERS FOR ENERGY SAVING IN HVAC SYSTEMS (چکیده)
2966 - کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس (چکیده)
2967 - تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان (چکیده)
2968 - Optimal control of HIV infection by using fuzzy dynamical systems (چکیده)
2969 - بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (چکیده)
2970 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques in Echinacea purpurea L (چکیده)
2971 - BLSpray: Understanding the effects of black liquor properties and splash-plate nozzle configuration on spray characteristics (چکیده)
2972 - Splat shapes in a thermal spray coating process: simulations and experiments (چکیده)
2973 - Dynamics of splat formation in plasma spray coating process (چکیده)
2974 - A three-dimensional model of droplet impact and solidification (چکیده)
2975 - Simulating droplet impact on a substrate of arbitrary shape (چکیده)
2976 - بررسی تاثیرافزودنیهای الکلی بر آلاینده های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
2977 - The Proportional Likelihood Ratio Order for Lindley Distribution (چکیده)
2978 - Nonparametric Prediction Intervals for Future Order Statistics in a Proportional Hazard Model (چکیده)
2979 - Cooling effectiveness of a water drop impinging on a hot surface (چکیده)
2980 - Deposition of tin droplets on a steel plate: simulations and experiments (چکیده)
2981 - The generalized Laplace equation of capillarity II. Hydrostatic and thermodynamic derivations of the Laplace equation for high curvatures (چکیده)
2982 - The generalized Laplace equation of capillarity I. Thermodynamic and hydrostatic considerations of the fundamental equation for interfaces (چکیده)
2983 - Capillary effects during droplet impact on a solid surface (چکیده)
2984 - On the spreading and solidification of molten particles in a plasma spray process: effect of thermal contact resistance (چکیده)
2985 - A Computational Model for Cavitation Using Volume-of-Fluid Method (چکیده)
2986 - Different effects of scopolamine on memory of young male and female rats (چکیده)
2987 - Coalescence Collision of Two Droplets: Bubble Entrapment and the Effects of Important Parameters (چکیده)
2988 - Film Thickness and Velocity Distribution in a Splash-Plate Atomizer: Comparison between Simulations and Experiments (چکیده)
2989 - Simulation of the spray characteristics of black liquor (چکیده)
2990 - ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق (چکیده)
2991 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده (چکیده)
2992 - تاثیر روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا،عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده (چکیده)
2993 - In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification (چکیده)
2994 - رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (چکیده)
2995 - اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی (چکیده)
2996 - تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d (چکیده)
2997 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن (چکیده)
2998 - بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها (چکیده)
2999 - Evaluation of five resynchronization methods using different combinations of PGF2a, GnRH, estradiol and an intravaginal progesterone device for insemination in Holstein cows (چکیده)
3000 - A Study on the Performance of Students’ Mathematical Problem Solving Based On Cognitive Process of Revised Bloom Taxonom (چکیده)
3001 - ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما (چکیده)
3002 - شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران (چکیده)
3003 - بهینه سازی سیستم تهویه در گاوداریها برای توزیع یکنواخت دما (چکیده)
3004 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T. boeoticumو T. urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR. (چکیده)
3005 - Survey on traditional Kurdish cheese contamination by staphylococcus aureus & salmonella during ripening times (چکیده)
3006 - روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3007 - PCR-based Identification of Aflatoxigenic Fungi Associated with Iranian Saffron (چکیده)
3008 - Influence of Short-term, RepeatedFasting on the Skin Wound Healingof Female Mice (چکیده)
3009 - M/M/k مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف با قید های اضافی (چکیده)
3010 - اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
3011 - بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای سبزعمومی(پارکها) با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS): مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
3012 - بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (چکیده)
3013 - تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارشهای موسمی جولای 1994 در ایران (چکیده)
3014 - Numerical Study of Circular Hydraulic Jump Using Volume-of-Fluid Method (چکیده)
3015 - The Effects of Zagros Mountain on Iran Summertime Subtropical Anticyclone (چکیده)
3016 - بررسی کاربرد اشعار سعدی و حافظ در موسیقی پس از انقلاب (چکیده)
3017 - بررسی تطبیقی مقامات عرفانی در المع فی التصوف ابو نصر سراج توسی و منطق الطیر عطار (چکیده)
3018 - Risk factors for the development of behavior problems in a population of Iranian domestic dogs: Results of a pilot survey (چکیده)
3019 - گفتمان طنز: ترجمه پذیر یا ترجمه ناپذیر؟ (چکیده)
3020 - Historic’ or ‘Historical’: The Confusion Caused by Similar Lexical Forms and Its Relevance to Language Proficiency (چکیده)
3021 - کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد (چکیده)
3022 - بررسی موقعیت کشاورزان شهرستان های خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاری (چکیده)
3023 - مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران (چکیده)
3024 - عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
3025 - عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی (چکیده)
3026 - Prevalence of Leptospira hardjo antibody in bulk tank milk in some dairy herds in Mashhad suburb (چکیده)
3027 - پیش بینی سیگنال بارش های ماهانه با استفاده از تئوری موجک ها (چکیده)
3028 - پیشبینی بارشهای ماهانه با استفاده از تئوری موجک و سریهای زمانی (چکیده)
3029 - Performance of Eggplant (Solanum melongena L.) and Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) in Intercropping System under Different Rates of Nitrogen (چکیده)
3030 - بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
3031 - Application of grey theory approach to evaluation of organizational vision (چکیده)
3032 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی (چکیده)
3033 - Effect Of Boundary Conditions On Transient Response Of Sandwich Plates With Electrorheological Fluid Core (چکیده)
3034 - VIBRATION ANALYSIS OF DRUG DELIVERY CNTS USING TRANSFER MATRIX METHOD (چکیده)
3035 - Quantitative Verification of the Morphing Evolutionary Structural Optimization Method for Some Benchmark Problems Using a New Performance Index (چکیده)
3036 - بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی (چکیده)
3037 - بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
3038 - شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی (چکیده)
3039 - Antioxidant activity of sesame, rice bran and bene hull oils and their unsaponifiable matters (چکیده)
3040 - تأثیر الگوی تدریس پیش‌سازمان‌دهنده بر یادگیری درس شیمی عمومی (چکیده)
3041 - چالش‌های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه‌ها در مقایسه با آموزش و پرورش (چکیده)
3042 - سنجش تمایل اساتید دانشگاه به مشارکت در قلمروهای برنامه درسی (چکیده)
3043 - بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
3044 - بررسی تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مبحث علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل (چکیده)
3045 - بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب (چکیده)
3046 - Variations of Energy Related Biochemical Metabolites During Periparturition Period in Fat-Tailed Baloochi Breed Sheep (چکیده)
3047 - Record Data and Pitman Closeness (چکیده)
3048 - بررسی مقایسه ای مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختی (چکیده)
3049 - بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp (چکیده)
3050 - تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
3051 - Outer and inner prediction intervals for order statistics intervals based on current records (چکیده)
3052 - Vibration Analysis of Long Cylindrical Shells Using Acoustical Excitation (چکیده)
3053 - مدل بندی و حل مساله مکانیابی ماکزیمم پوشش با سیستم صف M/G/1 (چکیده)
3054 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار (چکیده)
3055 - Relationship between students (چکیده)
3056 - Managerial challeng of curriculum implementation in higher education (چکیده)
3057 - بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
3058 - بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
3059 - الگوی مدیریت استراتژیک ریسک (چکیده)
3060 - تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان سال سالم و غیرفعال (چکیده)
3061 - An Experimental Comparison between Demand Systems of Major Food Groups in Urban Economics (چکیده)
3062 - Drought Risk Management for Sustainable Use of Agricultural Water Resources in Golestan Province, Iran (A Case of Gonbad-e-Kavous County) (چکیده)
3063 - Estimation of Willingness to Pay for Air Quality Improvements (Case study: Mashhad, Iran (چکیده)
3064 - بررسی اثر خلا بر خاصیت آبگیری مجدد کیوی خشک شده در یک خشک کن خلایی (چکیده)
3065 - بررسی تاثیر میزان خلإ بر پارامتر کیفی چروکیدکی و زمان خشک شدن کیوی (چکیده)
3066 - A Fast Multi-objective Genetic Algorithm based Approach for Energy Efficient QoS-Routing in Two-tiered Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
3067 - BLSpray: Understanding the Effect of Black Liquor Properties and Splash Plate Nozzle Configuration on Spray Characteristics (چکیده)
3068 - Computational characterization of splash plate atomizers (چکیده)
3069 - A Computer Code to Design Liquid Containers for Vehicles (چکیده)
3070 - Simulation of the spray characteristics of black liquor (چکیده)
3071 - Modeling liquid film formation and breakup in an industrial spray nozzle (چکیده)
3072 - Simulation of the liquid film atomization (چکیده)
3073 - Effect of substrate properties on the formation of plasma sprayed alumina splats (چکیده)
3074 - 3D model of the impact and solidification of a droplet on a solid surface (چکیده)
3075 - Computational modeling of the atomization of a liquid jet impinging on a solid plate (چکیده)
3076 - Splat shapes in a thermal spray coating process: simulations and experiments (چکیده)
3077 - Droplet impact on a tube: simulations and experiments (چکیده)
3078 - On a 3D computational model of free surface flows including internal obstacles (چکیده)
3079 - Numerical simulation of thermal spray coating formation (چکیده)
3080 - Modeling thermal spray coating formation (چکیده)
3081 - Splat morphology in thermal spray coatings: simulations and experiments (چکیده)
3082 - Surface cooling by an impinging water drop (چکیده)
3083 - On a three-dimensional model of free surface flows with heat transfer and solidification (چکیده)
3084 - Modeling sequential impact of two molten droplets on a solid surface (چکیده)
3085 - 3D model of droplet impact and solidification: impact on a solidified splat (چکیده)
3086 - Droplet impact and solidification: comparison of experimental and numerical results (چکیده)
3087 - Droplet impact and solidification in a thermal spray process: droplet-substrate interactions (چکیده)
3088 - Enthalpy method on modeling droplet impact and solidification in a plasma spray process (چکیده)
3089 - The effect of surface tension and contact angle on the spreading of a droplet impacting on a substrate (چکیده)
3090 - Modeling of DC plasma spraying operation including particle impaction and solidification (چکیده)
3091 - Numerical simulation of the spreading and solidification of a droplet in plasma spray process (چکیده)
3092 - Deformation and solidification of molten particles on a substrate in thermal plasma spraying (چکیده)
3093 - بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیک (چکیده)
3094 - Effect of Bene Kernel Oil on the Frying Stability of Canola Oil (چکیده)
3095 - نانواستراتیگرافی سازند سنگانه در برش مزدوران (کپه داغ) (چکیده)
3096 - بررسی چالش‌های مدیریتی در آموزش و پرورش : نگاهی دیگر از منظر دبیران (چکیده)
3097 - اثرات برخی کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی بر ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) (چکیده)
3098 - بررسی میزان همسویی معلمان مقطع ابتدایی با اهداف نظام رسمی آموزش و پرورش (چکیده)
3099 - Ultrastructural localisation of chromium in Ocimum basilicum (چکیده)
3100 - Transient analysis of thermo-elastic waves in thick hollow cylinders using a stochastic hybrid numerical method, considering Gaussian mechanical properties (چکیده)
3101 - بهبود ضریب انتقال حرارت روی صفحه تخت بکمک تحریک لایه مرزی (چکیده)
3102 - Stochastic Assessment of Thermo-Elastic Wave Propagation in Functionally Graded Materials (FGMs) with Gaussian Uncertainty in Constitutive Mechanical Properties (چکیده)
3103 - Electrowetting Actuation for a Sessile Liquid Drop: Experiments and Simulations (چکیده)
3104 - Simulation of Two Designs of Micro-Mixers with Enhanced Advection Mechanisms (چکیده)
3105 - چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق (چکیده)
3106 - بررسی اثر تنظیم اسمزی و تغییرات مقدار پرولین و قند محلول ریشه و برگ در تحمل به خشکی 12 ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L (چکیده)
3107 - بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود تحت شرایط هیدروپونیک (چکیده)
3108 - بررسی مقایسه ای پسر کشی نسبی و سببی سهراب و سیاوش به دست رستم و افراسیاب (چکیده)
3109 - بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری (چکیده)
3110 - بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن (چکیده)
3111 - Optimal Control of HIV Dynamic Using EmbeddingMethod (چکیده)
3112 - Embedding-Based Sliding Mode Control for Linear Time (چکیده)
3113 - Mullah Sadra’s Idea about “existence” and “motion in substance” and its educational implications (چکیده)
3114 - مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن (چکیده)
3115 - Characterization of equality in a generalized Dunkl--Williams inequality (چکیده)
3116 - Tuned Liquid Column Dampers with Period Adjustment Equipment for Earthquake Vibrations of High-rise Structures (چکیده)
3117 - Bee Colony Optimization of Tuned Mass Dampers for Earthquake Vibrations of High-rise Buildings Including Soil Structure Interaction (چکیده)
3118 - طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتور های دو چرخ محرک موجود کشور (چکیده)
3119 - مدل تغییر شکل تایر در اثر بار (چکیده)
3120 - A piecewise-spectral parametric iteration method for solving the nonlinear chaotic Genesio system (چکیده)
3121 - تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
3122 - ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
3123 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر سیستم فتوسنتزی ارقام چغندر قند پاییزه (چکیده)
3124 - تفألی به دیوان حافظ (چکیده)
3125 - ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ (چکیده)
3126 - Variational iteration method for solving Seventh order integro-differential equations (چکیده)
3127 - بررسی ارتعاشات ناشی از جریان سیال در اطراف خطوط انتقال برق فشارقوی(گالوپینگ) (چکیده)
3128 - بررسی ارتعاشات پیچشی شفت‌های غیریکنواخت مخروطی با روش مدل‌سازی هیبریدی (چکیده)
3129 - بررسی دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای با استفاده از روش بالانس هارمونیک افزاینده (IHP (چکیده)
3130 - Free Vibration of Thin-Walled Cylindrical Shells (چکیده)
3131 - Tuned Liquid Column Dampers for Earthquake Oscillations of High-rise Structures Including Soil-Structure Interaction (چکیده)
3132 - An Investigation on Ground Reaction Force During Biped Normal Walking (چکیده)
3133 - بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285 (چکیده)
3134 - The Effect of Teacher s Teaching Style on Students Adjustment (چکیده)
3135 - Polynilpotent Multipliers of Some Nilpotent Products of Cyclic Groups (چکیده)
3136 - تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای (چکیده)
3137 - بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov (چکیده)
3138 - روابط فرهنگی ایرانیان و اقوام ترکی زبان در منطقه ورارودان (چکیده)
3139 - ترخان (چکیده)
3140 - Mathematical modelling and experimental study of a solar distillation system (چکیده)
3141 - ارائه یک پروتکل MAC چندکاناله ی ناهمگام و انرژی‌کارا برای شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
3142 - پروتکلی چندکاناله برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
3143 - تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های عامل پژمردگی و زردی نخود در استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از دو نشانگر RAPD و (چکیده)
3144 - A Meta -Analyze on Mathematical Beliefs and Mathematical Performance of Iranian Students. (چکیده)
3145 - Marriages in Shahnameh: their political and legal consequences (چکیده)
3146 - بررسی عوامل موثر بر کاهش رسوب در خشک کنهای پاششی مطالعه موردی: خشک کردن شیر و عصاره پرتقال (چکیده)
3147 - ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن (چکیده)
3148 - Modeling the fracture resistance of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety, size and loading orientation (چکیده)
3149 - تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه‌بندی آن با ویژگیهای شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر (چکیده)
3150 - بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی (چکیده)
3151 - بومی سازی برنامه های درسی تحولی در نظام آموزشی ایران (چکیده)
3152 - مکانیسم کاهش اثرات تنش شوری با استفاده از آسکوربیک اسید در مرزنجوش ( Origanum majorana L.) (چکیده)
3153 - تمثیل گرایی و بقایای انگیزه های سیاسی در عناصر روایی داستانهای شاهنامه (چکیده)
3154 - هزار سال پس از فردوسی و نقش تاریخی شاهنامة فردوسی در جهان بینی هویت طلبانة انسان ایرانی (چکیده)
3155 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
3156 - از گوسان ها تا بلبل ها: نقش سرایندگان و راویان در روند شاهنامه سرایی در ایران (چکیده)
3157 - Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Production (چکیده)
3158 - مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی (چکیده)
3159 - Effect of Nacl on Aspergillus Niger Growh (چکیده)
3160 - Dental stem cells (چکیده)
3161 - The experimental study of preparing extracellular matrix (ECM) derived and their application on tissue engineering research and stem cells biology (چکیده)
3162 - Investigating epithelium-forming capacity of rat's mesenchymal stem cells cultured on decellularised human gingiva as a scaffold (چکیده)
3163 - 7-7isopentenyloxycoumarin induces DNA damage in bladder cancer cells in vitro (چکیده)
3164 - بررسی اثرات افزاینده herniarin ، بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین در شرایط in vitro (چکیده)
3165 - بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب سالن–کبالت ΙΙΙ در شرایط in vitro (چکیده)
3166 - Workplace and Challenge With Stress (چکیده)
3167 - بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان (چکیده)
3168 - Surfactant-Extraction Method (چکیده)
3169 - Evaluation of an Earth-to-Air Heat Exchanger for the North-East of Iran with Semi-Arid Climate (چکیده)
3170 - بررس ضربه قوچ در شبکه آبیاری شهر باخرز با استفاده از نرم افزار WHMO (چکیده)
3171 - تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی (چکیده)
3172 - Two-dimensional dynamic analysis of thermal stresses in a finite-length FG thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using an analytical method (چکیده)
3173 - Maximal covering location-allocation problem with M/M/k queueing system and side constraints (چکیده)
3174 - Application of artificial neural networks for simulation of experimental CO2 absorption data in a packed column (چکیده)
3175 - The Non-Abelian Tensor Square and Schur multiplier of Groups of Orders p^2q, pq^2 and p^2qr (چکیده)
3176 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و تداوم و نابودی آن در عصر اسلامی (چکیده)
3177 - Effect of Intramammary Injection of Nigella Sativa on Somatic Cell Count and Staphylococcus Aureus Count in Holstein Cows with S. aureus Subclinical Mastitis (چکیده)
3178 - آلودگی صوتی حاصل از پرواز هواپیما و اثرات آن (چکیده)
3179 - Legendre Method for a Class of Nonlinear Optimal control problems (چکیده)
3180 - ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت (چکیده)
3181 - Effects of drought stress on fatty acid composition in safflower (Carthamous tincotrious (چکیده)
3182 - The distribution of some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening (چکیده)
3183 - Evaluation of rennet type and container influences on physicochemical and microbial properties of local Kurdish cheese (چکیده)
3184 - Evaluation of rennet type and container influences on the proteolysis trend of local Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
3185 - بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی (چکیده)
3186 - Morphological and molecular methods in identification of Aphidius transcaspicus Telenga (Hym: Braconidae: Aphidiinae) endoparasitoid of Hyalopterus spp. (Hom: Aphididae) with additional data on Aphidiinae phylogeny (چکیده)
3187 - Some outer commutator multipliers and capability of nilpotent products of cyclic groups (چکیده)
3188 - اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (چکیده)
3189 - تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود (چکیده)
3190 - زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران (چکیده)
3191 - تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
3192 - تاثیر زمان بخار دهی و دمای خیساندن در فرایند پاربویلینگ بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم ارقام مازندران (چکیده)
3193 - رطوبت مناسب برای بهینه سازی ضریب تبدیل ارقام برنج طارم و فجر (چکیده)
3194 - An Analysis of Aflatoxin Food Safety Concerns and other Factors Affecting Iran’s Pistachio Exports to European Countries, Australia and Japan (چکیده)
3195 - EXPERIMENTAL CONSIDERATION AND CORRELATION OF HEAT TRANSFER OF A TWO-PHASE CLOSED THERMO SYPHON DUE TO THE INCLINATION ANGLE, FILLING RATIO, AND ASPECT RATIO (چکیده)
3196 - بررسی ساختاری مجموعه افیولیتی سبزوار در محدوده معدن کرومیت اولنگ (چکیده)
3197 - تحلیل ریخت زمین ساختی گسل بهاباد (چکیده)
3198 - بررسی تطبیقی قابلیتهای نمایشی در داستان رستم و اسفندیار و اودیسه هومر (چکیده)
3199 - تحلیل ساختارهای گفتمان مدار در"داستان رستم و اسفندیار" (چکیده)
3200 - تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران (چکیده)
3201 - بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) (چکیده)
3202 - طراحی دستگاهی برای جدایش مکانیزه دانه کدو آجیلی (چکیده)
3203 - تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی (چکیده)
3204 - تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه (چکیده)
3205 - تحقیقی درباره ارزش توتمی نمادهای جانوری و ارتباط آنها با بیرقهای پهلوانان شاهنامه (چکیده)
3206 - کهن الگوی شهر پردیسی و نمودهای آن در ادبیات و هنر ایران باستان و شاهنامه فردوسی (چکیده)
3207 - تمثیل گرایی فلسفی و پیوند آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مثنوی (چکیده)
3208 - تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره ای (کهن الگویی) (چکیده)
3209 - طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی (چکیده)
3210 - نقش پاربویلینگ در کاهش ضایعات تبدیل برنج ارقام مازندران (چکیده)
3211 - مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
3212 - بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
3213 - مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
3214 - بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
3215 - بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
3216 - بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
3217 - اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
3218 - رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
3219 - اکولوژی فردی گون قشلاقی Astragalus arpilobus، گونه ای امیدبخش برای اصلاح مراتع شمال شرق ایران (چکیده)
3220 - مقایسه پراکنش اقلیمی و کیفیت علوفه cristatum Agropyron ،Stipa turkestanica و Stipa barbata در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
3221 - بوم شناسی فردی گیاه درمنه قرمز (Krasch Artemisia turanica) در مراتع قشلاقی استان خراسان شمالی (چکیده)
3222 - OPTIMUM DESIGN OF PLATE GIRDERS BY GENETIC ALGORITHM (چکیده)
3223 - A genetic algorithm-based regression to predict resistance of plate gird-ers subjected to patch loading (چکیده)
3224 - RESPONSES OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) TO DIFFERENT RATES OF NITROGEN UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
3225 - Blade curve influences on the performance of Savonius rotors: experimental and numerical (چکیده)
3226 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
3227 - آلودگی محیط های مسکونی و اداری در فضاهای شهری و راه های پالایش آن (چکیده)
3228 - معرفت در تمدن اسلامی (چکیده)
3229 - Improvement of canola oil frying stability by bene kernel oil’s unsaponifiable matter (چکیده)
3230 - NONLINEAR VIBRATION AND BENDING INSTABILITY OF A SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBE USING NONLOCAL ELASTIC BEAM THEORY (چکیده)
3231 - ANALYTICAL MODELING OF SQUEEZE FILM DAMPING IN MICROMIRRORS (چکیده)
3232 - MAC (چکیده)
3233 - تحلیل آکوستیکی همخوان انسدادی چاکنایی و بررسی امکان وجود دو واکه پیاپی در دو هجای متوالی در گفتار سریع و پیوسته در زبان فارسی (چکیده)
3234 - ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PET (چکیده)
3235 - Classification of Imprecise Data Using Interval Fisher Discriminator (چکیده)
3236 - اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن و شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شرایط گلخانه (چکیده)
3237 - Sequential optimistic ad-hoc methods for nonstationary multi_armed bandit problem (چکیده)
3238 - A novel secure and energy-efficient protocol for authentication in wireless sensor networks (چکیده)
3239 - تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شوری (چکیده)
3240 - اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دی کتون ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) (چکیده)
3241 - تحول بنیادین در شیوه های یاددهی ،یادگیری و ارزیابی بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم (چکیده)
3242 - A Detailed Review of Multi-Channel Medium Access Control Protocols for Wireless Sensor Networks (چکیده)
3243 - تخمین احتمال وقوع ابستنی گاوهای هلشتاین پس از اولین تلقیح با استفاده از تحلیل آماری لجستیک (چکیده)
3244 - A gender study on predictive factors of mathematical performance of University students (چکیده)
3245 - تخمین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
3246 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
3247 - Effects of antimony on Citrullus lanatus from Argash-Neshabour in Northeast Iran (چکیده)
3248 - Two new records of Cousinia Cass. (Asteraceae) from NE Iran, Khorasan provinces (چکیده)
3249 - Conventional and extended intramamary therapy pf persistent subclinical mastitis using nafcillin-penicillin-dihydrostreptomyavin in lactating dairy cows (چکیده)
3250 - تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعال (چکیده)
3251 - تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میانسال (چکیده)
3252 - بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85 (چکیده)
3253 - The modeling and process analysis of resistance spot welding on galvanized steel sheets used in car body manufacturing (چکیده)
3254 - Effect of Drought Stress and Paclobutrazol- Treated Seeds on Physiological Response of Festuca arundinacea L. Master and Lolium perenne L. Barrage (چکیده)
3255 - Relationship between students critical thinking and self-efficacy belifs in Ferdowsi University of Mashhad, Iran (چکیده)
3256 - Thiazolo[4,5- d ]pyrimidines: synthesis and antibacterial evaluation (چکیده)
3257 - Managerial challeng of curriculum implementation in higher education (چکیده)
3258 - بررسی ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد (چکیده)
3259 - Molecular Characterization and RAPD analysis of Juniperus Species from Iran (چکیده)
3260 - Synthesis and SAR comparative studies of 2-allyl-4-methoxy-1-alkoxybenzenes as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
3261 - Global Warming Potential of Wheat Production in Southwest of Iran (چکیده)
3262 - نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی (چکیده)
3263 - بررسی ژئوشیمیایی- زیست محیطی عناصر آرسنیک و آنتیموان در نمونه های آب و خاک محدوده معدن طلای ارغش، جنوب غربی نیشابور (چکیده)
3264 - ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانی سازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران (چکیده)
3265 - تحول سیالات هیدروترمال در زون های مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
3266 - مطالعه تجربی اعمال متقابل بین بافت بلاستما با ماتریکس سه بعدی مشتق شده از بافت استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی گاو در شرایط in vitro (چکیده)
3267 - آزمون نظریه های ساختار سرمایه توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
3268 - بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی پیرامون تجویز منطقی دارو(E) (چکیده)
3269 - ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی( راهبردی برای تحول در طراحی محتوای برنامه درسی) (چکیده)
3270 - تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن (چکیده)
3271 - سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی درس زبان انگلیسی و ریاضی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی (چکیده)
3272 - ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی (چکیده)
3273 - تبیین معیارهای برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی از دید متخصصان برنامه درسی (چکیده)
3274 - تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن (چکیده)
3275 - Effect of Trisodium Citrate Concentration and Soy Cheese on Meltability of Pizza Cheese (چکیده)
3276 - بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
3277 - The Elimination of Subsidy on Fossil Fuels & It, s Effects on Macroeconomic indicators in Khorasan-Razavi Province, Iran (چکیده)
3278 - بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج (چکیده)
3279 - بازآرایی عروق کرونری قلب در موش صحرائی به دنبال استرس مزمن تجربی (چکیده)
3280 - بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد (چکیده)
3281 - Children as a mail theme in the Shahanameh (چکیده)
3282 - ارزیابی نظام های تولیدی فرش دست باف با استفاده از تکنیک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقی (چکیده)
3283 - بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (چکیده)
3284 - Green Tax and it, s Effects on Economic, Social and Environmental Indices in Khorasan-Razavi Province, Iran (چکیده)
3285 - واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی (چکیده)
3286 - مطالعه هیستولوژیکی اثر متقابل بافت بلاستمای لاله گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی الاستیک در شرایطin vitro (چکیده)
3287 - Predictive Validity of the English Language Teacher Competency Test (چکیده)
3288 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های آموزشی ، بهداشتی و فضای سبز (چکیده)
3289 - تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخى صفات مورفولوژیک لوبیا چشم بلبلى(Vigna unguiculataL.) تحت تنش کم آبى در مرحله غلا فبندى (چکیده)
3290 - بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه (چکیده)
3291 - FLOW PATTERNS AND ELECTROKINETIC MIXING PERFORMANCE IN HETEROGENEOUS MICROCHANNELS (چکیده)
3292 - اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک ملی تندوره (چکیده)
3293 - جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی (چکیده)
3294 - External users’ perception about the importance of information resources (چکیده)
3295 - Introducing Ijarah sukuk and its issuance in Iran (چکیده)
3296 - شناسایی رویکردها و الگوهای ملی و منطقه‌ای در تصمیم گیری‌های برنامه درسی (چکیده)
3297 - جریان ترکیبی هیدرودینامیک مغناطیس برای صفحه عمودی در محیط متخلخل با جابه جایی و مکش (چکیده)
3298 - Thermal shock analysis and thermo-elastic stress waves in functionally graded thick hollow cylinders using analytical method (چکیده)
3299 - NUMERICAL SIMULATION OF DROPLET IMPACT AND SOLIDIFICATION INCLUDING THERMAL SHRINKAGE IN A THERMAL SPRAY PROCESS (چکیده)
3300 - ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرمپلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی (چکیده)
3301 - ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی (چکیده)
3302 - Freezing tolerance of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes under laboratory conditions (چکیده)
3303 - High potential of agro-industrial by-products of pomegranate (Punica granatum L.) as the powerful antifungal and antioxidant substances (چکیده)
3304 - Effect of Essential Oils, Ethanol and Methanol to Extend the Vase-life of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Flowers (چکیده)
3305 - شناسایی مناطق مستعد و تعیین تاریخ کشت مناسب گندم در مناطق دیم کاری استان خراسان رضوی (چکیده)
3306 - اثرات داروی ضد صرع والپروئیک اسید در دوران بارداری بر اضطراب و حافظه اجتنابی نوزادان رت ویستار (چکیده)
3307 - THEORETICAL STUDY ON BEHAVIOR OF WATER MOLECULES AROUND SPINACH PLASTOCYANIN (چکیده)
3308 - TEMPERATURE EFFECTS ON SPINACH PLASTOCYANIN:MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION STUDY (چکیده)
3309 - A novel solid-phase microextraction using coated fiber based sol–gel technique using poly(ethylene glycol) grafted multi-walled carbon nanotubes for determination of benzene, toluene, ethylbenzene and o-xylene in water samples with gas chromatography-flam ionization detector (چکیده)
3310 - Determination of volatile organic compounds in environmental water samples using three solid-phase microextraction fibers based on sol–gel technique with gas chromatography–flame ionization detector (چکیده)
3311 - Numerical Modeling of Non-Charring Material Ablation with Considering Chemical Reaction Effects, Mass Transfer and Surface Heat Transfer (چکیده)
3312 - بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا (چکیده)
3313 - اثرات امواج تلفن همراه روی فراوانی میکرونوکلئوس در نوزاد و موش بالغ نژاد Balb/C (چکیده)
3314 - مقادیر طبیعی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در مایع صفاقی بز (چکیده)
3315 - مقادیر طبیعی برخی پارامترهای سلولی در مایع صفاقی بز (چکیده)
3316 - خجند ال (خجندیان ) (چکیده)
3317 - خصیبی (چکیده)
3318 - تفسیر موقعیت تکتونیکی رسوبات آواری و کربناته- آذرآواری اسکیتین در ناحیه آق دربند (چکیده)
3319 - تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) (چکیده)
3320 - ابیات نویافتة منسوب به سنایی (چکیده)
3321 - Factors Underlying the Social and Cultural Capitals of High School Students and Their Relationship with English Achievement (چکیده)
3322 - Poniost, a new drug to increase the bone density and eliminate the Ca2+ depleting effects during experimental long-term lead poisoning in rat (چکیده)
3323 - بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه مورد مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان (چکیده)
3324 - بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز (چکیده)
3325 - Effects of Crop Density and Irrigation Management on Water Productivity of Rice Production in Northern Iran: Field and Modeling Approach (چکیده)
3326 - پایداری دینامیکی صفحات کامپوزیتی با توزیع فیبر متغیر (چکیده)
3327 - بررسی ارتعاشات گذرای صفحات کامپوزیتی ساندویچی با لایۀ سیال الکترورئولوژیکال (چکیده)
3328 - تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقه 9 شهر مشهد از دیدگاه زلزله خیزی (چکیده)
3329 - Effect of ethanol, methanol and essential oils as novel agents to improve vase-life ofAlstroemeria flowers (چکیده)
3330 - Closeness of Order Statistics to Record Statistics (چکیده)
3331 - ارزیابی سیستم های استنتاج فازی جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع ساعتی (چکیده)
3332 - مدل سازی عددی جریان آب های کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویا (چکیده)
3333 - استحصال انرژی پاک و نامحدود به کمک پدیده مخرب ارتعاشات ناشی از گردابه (چکیده)
3334 - Effect of Different Growing Media on Growth and Development of Two Lilium (Oriental and Asiatic Hybrids) Types in Soilless Condition (چکیده)
3335 - Lidar Remote Sensing for Forestry and Terrestrial Applications (چکیده)
3336 - Influence of weed competition on potato growth, production and radiation use efficiency (چکیده)
3337 - بررسی تنش خشکی بر کلروفیل برگ گیاه زرشک زینتی (چکیده)
3338 - ردیابی، جداسازی و قدرت تجزیه کنندگی باکتریهای تغذیه کننده از نفت درچشمه های هیدروکربوری در ناحیه تنک بیجار، استان ایلام (چکیده)
3339 - Bayesian reconstruction of the missing failure times in exponential distribution (چکیده)
3340 - On Varietal Capability of Direct Products of Groups and Pairs of Groups (چکیده)
3341 - Examining Construct Validation of the English Language Teachers Competency Test (چکیده)
3342 - بررسی مشکلات ویژه در گرماسنجی مواد رادیو اکتیو (چکیده)
3343 - Physico-chemical studies of the interaction between human serum albumin and cobalt (III)-salen complex using UV spectroscopy (چکیده)
3344 - Effect of Sodium Dodecyl Solfate (SDS) on the dissociation constants of tryptophan (چکیده)
3345 - The effect of liquid improver components on microstructure of Barbari bread (چکیده)
3346 - بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی (چکیده)
3347 - کارآیی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی (چکیده)
3348 - تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) (چکیده)
3349 - Investigating differentiation of rat’s bone marrow mesenchymal stem cells towards Keratinocytes by using Natural Scaffolding (چکیده)
3350 - ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی. . (چکیده)
3351 - تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) (چکیده)
3352 - اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.) (چکیده)
3353 - Characterization of a generalized triangle inequality in normed spaces (چکیده)
3354 - ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد (چکیده)
3355 - نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج (چکیده)
3356 - بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) (چکیده)
3357 - بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
3358 - بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
3359 - بررسی آلایندگی فلز سنگین کروم در منابع آب منطقه رباط سفید (چکیده)
3360 - Effects of Frequency Variation at Inlet Flow on the Vortex Shedding Frequency Behind a Circular Cylinder (چکیده)
3361 - On Characterizations of Symmetric Distributions (چکیده)
3362 - How many observations are needed for occurrance of specific number of records (چکیده)
3363 - Prediction of order statistics based on ORSS and RRSS (چکیده)
3364 - مدل های احتمال برای فرایند تعمیرات در سانسور پنجره ای (چکیده)
3365 - Modeling individual leaf area of basil (Ocimum basilicum )using different methods (چکیده)
3366 - بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای Diaphanoptera khorasanica در جهت حفاظت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های زینتی این گونه ارزشمند (چکیده)
3367 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های وحشی لاله (Tulipa L.) با استفاده از نشانگر ISSR (چکیده)
3368 - اثرات نانوذرات نقره، تیوسولفات نقره، هیدروکسی کوئینولین و برخی ترکیبات طبیعی بر عمر گلجای رز (چکیده)
3369 - ارزیابی عمر گلجای دو رقم گل شاخه بریده ژربرا در پاسخ به بنزوات سدیم و مالیک هیدرازید (چکیده)
3370 - بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی (چکیده)
3371 - بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی (چکیده)
3372 - Change in nomads income and its effect on rangelands vegetation of Iran through past 40 years (چکیده)
3373 - ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی (چکیده)
3374 - Chemical Composition and Physicochemical Properties of Pumpkin Seeds (Cucurbita pepo Subsp. pepo Var. Styriaka) Grown in Iran (چکیده)
3375 - شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن (چکیده)
3376 - CONVOLUTION ON SEMIDIRECT PRODUCT GROUPS (چکیده)
3377 - TOWARDS THE DESIGN OF LOW MAINTENANCE SALINITY GRADIENTSOLAR PONDS (چکیده)
3378 - On the performance of a salt gradient solar pond (چکیده)
3379 - An efficient GDQ model for vibration analysis of a multiwall carbon nanotube on Pasternak foundationwith general boundary conditions (چکیده)
3380 - تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده (چکیده)
3381 - On Schur Multipliers of Pairs and Triples of Groups with Topological Approach (چکیده)
3382 - بررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (چکیده)
3383 - تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
3384 - اقتصاد غیر رسمی در ایران و اثر تورم بر آن (چکیده)
3385 - تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (چکیده)
3386 - The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses (چکیده)
3387 - In vitro effect of oil content of various protein sources on ruminal protein fermentation (چکیده)
3388 - شناخت و بررسی اسیدهای چرب، مواد آنتی اکسیداتیو و پراکسید روغن در پسته دانشمندی و مقایسه آن با برخی ارقام غالب در استان خراسان (چکیده)
3389 - An extension to fuzzy support vector data description-FSVDD (چکیده)
3390 - Families of Distributions Arising from Distributions of Record Statistics (چکیده)
3391 - بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی (چکیده)
3392 - ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی (چکیده)
3393 - بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده (چکیده)
3394 - تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio (چکیده)
3395 - Effects of feeding whole or physically broken flaxseed on milk fatty acid profiles of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
3396 - تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) (چکیده)
3397 - بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان (چکیده)
3398 - Effects of the source of non-fiber carbohydrates on in vitro first order ruminal disappearance kinetics of dry matter and NDF of various feeds (چکیده)
3399 - The effect of rumen juice on growth and feed conversion rates of common carp (چکیده)
3400 - Growth promoting effect of protexin in common carp (چکیده)
3401 - اثرات زیست محیطی تولید گندم در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) (چکیده)
3402 - Experimental investigation into forced convective heat transfer of turbine oil by addition of nanoalumina (چکیده)
3403 - Simultaneous Closeness of k-Records (چکیده)
3404 - EFFECTS OF SEED PRIMING BY BIOFERTILIZERS ON THE GROWTH CHARACTERISTICS OF 412. THREE WHEAT CULTIVARS AT THE EMERGENCE PERIOD UNDER GREENHOUSE CONDITION. (چکیده)
3405 - Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 gene (چکیده)
3406 - Construction and functional analysis of pathogen-inducible synthetic promoters in Brassica napus (چکیده)
3407 - ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه (چکیده)
3408 - بررسی اثرات ویتامین A در مهار آسیب های کروموزومی القایی توسط امواج تلفن همراه روی اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
3409 - بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن (چکیده)
3410 - روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن (چکیده)
3411 - بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma) (چکیده)
3412 - Nonlinear free and forced vibration analysis of a single-walled carbon nanotube using shell model (چکیده)
3413 - Efficacy of conventional and extended intra-mammary treatment of persistent sub-clinical mastitis with cefquinome in lactating dairy cows (چکیده)
3414 - بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ (چکیده)
3415 - مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی (چکیده)
3416 - The comparison of body composition of Iranian soccer players in different playing positions during competitions season (چکیده)
3417 - ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته (چکیده)
3418 - اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی (چکیده)
3419 - Effect of Modified Atmosphere Packaging on Chemical Composition, Antioxidant Activity, Anthocyanin, and Total Phenolic Content of Cherry Fruits (چکیده)
3420 - Finite Element Simulation on Failure Assessment of toughened epoxy adhesives (چکیده)
3421 - Developed Random Tessellation for Modeling of Microstructure (چکیده)
3422 - شناسایی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزایی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی (چکیده)
3423 - Investigation of lactobacilli from mother’s breast milk who were placed on probiotic diet (چکیده)
3424 - استفاده از آزمون جریان گردابی برای کنترل کیفی قطعات کربن دهی شده (چکیده)
3425 - Pitman closeness of record values from two sequences to population quantiles (چکیده)
3426 - Finite Element Simulation on Failure Assessment of toughened epoxy adhesives (چکیده)
3427 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
3428 - تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی (چکیده)
3429 - Determine of residual stresses around cold-worked hole based on measured residual strains (چکیده)
3430 - The Effect of Mandrel Speed upon the Residual Stress Distribution around Cold Expanded Hole (چکیده)
3431 - Conservation of Colutea gifana, a rare and potential ornamental species, using in vitro method (چکیده)
3432 - CMOS second-harmonic quadrature voltage controlled oscillator using substrate for coupling (چکیده)
3433 - A second-harmonic LC-quadrature voltage controlled oscillator with direct connection of MOSFETs’ substrate (چکیده)
3434 - تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی (چکیده)
3435 - بررسی برنج داخلی و وارداتی از نظر افلاتوکسین (چکیده)
3436 - The effects of organic and chemical fertilizers on yield and essential oil percentage of vegetative parts of Ocimum basilicum L. (چکیده)
3437 - بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال روغن توربوکمپرسور- آلومینا تحت شار حرارتی ثابت (چکیده)
3438 - A D-Q Synchronous Frame Controller for Single-Phase Inverters (چکیده)
3439 - A Novel Method for Extraction of the Reference Compensating Current for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
3440 - A Novel Control Technique for Single-Phase Grid-Connected Inverters (چکیده)
3441 - Small Signal Averaged Model of DC Choppers for Control Studies (چکیده)
3442 - Modelling and Controller Design for a Non-inverting Buck-Boost Chopper (چکیده)
3443 - مدل سازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست (چکیده)
3444 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی (چکیده)
3445 - the effect of Trichoderma on pollanthes qualitative and quantitative properties (چکیده)
3446 - How may Trichoderma application affect vegatative and qualitative traits in tulip ( Darwin hybride) cultivar (چکیده)
3447 - Does Trichoderma harzianum really increase growth parameters in plants (چکیده)
3448 - EFFECT OF SALINITY AND SILICON APPLICATION ON OXIDATIVE DAMAGE OF SORGHUM [SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH. (چکیده)
3449 - شناسایی و ردیابی باکتریهای تجزیه کننده نفتی موجود در چشمه های هیدروکربوری در جنوب غرب ایران - میدان نفتی تنگ بیجار (چکیده)
3450 - آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی (چکیده)
3451 - تحلیل تنشهای پسماند اطراف سوراخ کار سرد شده بر اساس کرنشهای باقیمانده اندازه گیری شده (چکیده)
3452 - بررسی تحلیلی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی (چکیده)
3453 - بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن (چکیده)
3454 - طراحی دستگاه برداشت زرشک برای مصارف تازه خوری (چکیده)
3455 - کاربرد روش‌های مختلف زمین آمار به منظور میانی یابی مقادیر EC و SAR در آبهای زیرزمینی ببا تاکید بر تغییرات نفوذپذیری حوضه (چکیده)
3456 - Nonlinear flow-induced vibration of a SWCNT with a geometrical imperfection (چکیده)
3457 - استفاده از فیبر چغندر قند در غنی سازی چیپس تورتیلا (چکیده)
3458 - ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان گاو در اصفهان (چکیده)
3459 - مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران (چکیده)
3460 - میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز (چکیده)
3461 - میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو (چکیده)
3462 - آنالیز انرژی مصرفی در تولید محصولات عمده زراعی شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
3463 - ارزیابی شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبعدی و غیر قابل تراکم با تفاضل محدود فشرده (چکیده)
3464 - بهینه سازی سیستم خنک کاری موتور الکتریکی خودروی هیبریدی به روش CFD (چکیده)
3465 - تحلیل پایداری خطی جریان لایه مرزی دو بعدی بااستفاده از روش طیفی (چکیده)
3466 - بررسی تمرکز تنش با استفرده از روش آنالیز ابعادی و خود مشابهی (چکیده)
3467 - Crop Water Consumption and Crop Yield Prediction under Climate Change Conditions at Northeast of Iran (چکیده)
3468 - تحلیل عددی مشخصه های جریان سه فاز گاز-جامد-مایع در اسکرابر و بررسی راه های افزایش کارایی آن (چکیده)
3469 - تحلیل عددی و آزمایشگاهی غبار گیر ذرات گوگرد توسط جداکننده سیکلونی در فرآیند دانه بندی گوگرد و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش بازدهی سیستم (چکیده)
3470 - مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی) (چکیده)
3471 - ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرایند (چکیده)
3472 - Mythical, historical and literary manifestations of Oxus in shahnameh (چکیده)
3473 - به گزینی توده های بومی استان اردبیل برای تحمل به یخ زدگی در شرایط این ویترو (چکیده)
3474 - برسی جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در گیاه نخود (چکیده)
3475 - تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های عامل پژمردگی و زردی نخود در استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از دو نشانگر RAPD و PCR-RFLP (چکیده)
3476 - بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی (چکیده)
3477 - بررسی ساختار انگیزشی و رضایت زناشوئی (چکیده)
3478 - Pulses Production Systems in Term of Energy Use Efficiency (چکیده)
3479 - لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور (چکیده)
3480 - تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت جداشده از شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد (چکیده)
3481 - ریشه های بحران در روابط امین و مأمون (چکیده)
3482 - نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا (چکیده)
3483 - چگونگی برخورد اعراب با زنان ایرانی در طی فتوحات(13-132هـ0ق) (چکیده)
3484 - Incidence and Antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from mince meat samples in Mashhad, Iran (چکیده)
3485 - Prevalnce and Antimicrobial resistance patterns of coagulase negative Staphylococci isolated from bulk tank raw milk samples in Mashhad (چکیده)
3486 - Antibiotic susceptibility of campylobacter spp. isolated from poultry carcasses slaoughtered in Gonabad poultruy slaughterhouse (چکیده)
3487 - برشگر AC کاهنده- افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی (چکیده)
3488 - بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
3489 - Studying the Relationship between Liquidity Indices (traditional and modern) and the Profitability of Companies Listed in Tehran Stock Exchange (چکیده)
3490 - The Role of persin news paper published in India in Constitutional Revolution of Iran (چکیده)
3491 - Use of Random Amplified Polymorphic DNA marker to Estimate Heterosis and Combining Ability in Tomato Hybrids (چکیده)
3492 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, pumpkin seed as case study (چکیده)
3493 - Determination of furan in food samples using two solid phase microextraction fibers based on sol–gel technique with gas chromatography–flame ionisation detector (چکیده)
3494 - Effect of antioxidants on the stability of canola oil during deep frying (چکیده)
3495 - نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن (چکیده)
3496 - Analytical evaluation of olive oil oxidation (چکیده)
3497 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cuminum cyminum at three concentrations in purified sunflower oil (چکیده)
3498 - Image analysis of color changes in canola oil to influence of bene kernel oil and its unsaponifiable matters fraction during frying Process (چکیده)
3499 - Pomegranate seed oil, an extremely rich and nutritious oil (چکیده)
3500 - A Fair Active Queue Management Approach Based on Supply and Demand Model (چکیده)
3501 - JSM: Job Submission Manager for Large-Scale Distributed Systems based on Game Theory (چکیده)
3502 - بررسی نحوه پیاده سازی الزامات PMBOK با استفاده از نرم افزار ERP در شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
3503 - نمود هویّت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی (بر مبنای شاهنامه‌ی فردوسی) (چکیده)
3504 - اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای (چکیده)
3505 - Use of neural network models to estimate early egg production in broiler breeder hens through dietary nutrient intake (چکیده)
3506 - طراحی بهینه سازه های خرپایی بر اساس قابلیت اطمینان به کمک روش مونت کارلو و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
3507 - بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیکدو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) (چکیده)
3508 - (TuMV) بررسی ویروس موزائیک شلغم در مزارع کلزای استان خراسان رضوی (چکیده)
3509 - اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز (چکیده)
3510 - Optimization of cutting conditions in WEDM process using regression modelling and Tabu-search algorithm (چکیده)
3511 - جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنس (چکیده)
3512 - Data to the sex determination in Pistacia species using molecular markers (چکیده)
3513 - Effects of irrigation frequency regimes on morphological and physiological characteristics of six sedum species (چکیده)
3514 - Rooting Response of Hardwood Cuttings of MM111 Apple Clonal Rootstock to Indolebutyric Acid and Rooting Media (چکیده)
3515 - ارزیابی روش‌های افزایش عملکرد و بهره‌وری آب گندم با استفاده از گزینه‌های مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
3516 - پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS مطالعه موردی: دشت نیشابور (چکیده)
3517 - بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر بارندگی محتمل 24 ساعته در حوضه ی آبریز اترک (چکیده)
3518 - ارزیابی اثرات شدت-مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی مختلف بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
3519 - مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی (چکیده)
3520 - مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) (چکیده)
3521 - بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانها (چکیده)
3522 - شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی (چکیده)
3523 - ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری (چکیده)
3524 - The Effect of a Single Bout Circuit Resistance Exercise on homocystein hs-CRP and Fibrinogen in Sedentary Middle Aged Men, (چکیده)
3525 - Comparison between the effects of type 1 and type 2 diabetes on hippocampal neuronal density in Wistar rats (چکیده)
3526 - A framework for integrated assessment of sustainable supply chain management (چکیده)
3527 - ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در محیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) (چکیده)
3528 - The Differing Effect of Computerized Dynamic Assessment of L2 Reading Comprehension on High and Low Achievers (چکیده)
3529 - بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش (چکیده)
3530 - Olive oil oxidation: Rejection points in terms of polar, conjugated diene, and carbonyl values (چکیده)
3531 - Gait Recognition Based on Invariant Leg Classification Using a Neuro-Fuzzy Algorithm as the Fusion Method (چکیده)
3532 - ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک (چکیده)
3533 - Evaluation of Tomato Production Systems in Terms of EnergyUse Efficiency and Economical Analysis in Iran (چکیده)
3534 - تأثیر تدریس با تلفیق دو الگوی آموزشی همیاری و یادگیری در حد تسلط بر یادگیری مبحث علایم حیاتی : تجربه ای از دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
3535 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
3536 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکی (چکیده)
3537 - ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
3538 - بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
3539 - کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق (چکیده)
3540 - راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق (چکیده)
3541 - The effect of vertical planting on greenhouse space efficiency and seedling density in tomato production (چکیده)
3542 - بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر (چکیده)
3543 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم انگور (چکیده)
3544 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل (چکیده)
3545 - Thermomechanical Processing of a Nb-Microalloyed Steel in a Controlled-Forging Treatment (چکیده)
3546 - EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF FENNEL EXTRACT AND VITAMIN D3 ON THE POST MOLT BROILER BREEDER PERFORMANCE (چکیده)
3547 - Support Vector Data Description by Using Hyper-ellipse Instead of Hyper-sphere (چکیده)
3548 - Fuzzy Support Vector Regression (چکیده)
3549 - Support Vector Regression with Fuzzy Target Output (چکیده)
3550 - تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
3551 - تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (چکیده)
3552 - رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر-برنولی (چکیده)
3553 - تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه (چکیده)
3554 - مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
3555 - تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
3556 - ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری (چکیده)
3557 - Evaluation of Allium hirtifolium effects on wound healing In rainbow trout ( oncorhynchus mykiss ) (چکیده)
3558 - برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها (چکیده)
3559 - الهیات سلبی از نظر افلوطین و سید عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن (چکیده)
3560 - بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان (چکیده)
3561 - بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان (چکیده)
3562 - گرایش های سیاسی مذهبی ایلخانان براساس مسکوکات ایلخانی 756-651 ق (چکیده)
3563 - چالش‌های آموزش علوم و فناوری در ایران (چکیده)
3564 - کاربرد جریان گردابی در جدا سازی ریز ساختار و تعیین اندازه دانه (چکیده)
3565 - Comparison of order statistics in two-sample problem in the sense of Pitman closeness (چکیده)
3566 - عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی (چکیده)
3567 - A Delay-Constrained General Achievable Rate and Certain Capacity Results for UWB Relay Channel (چکیده)
3568 - تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای (چکیده)
3569 - بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن (چکیده)
3570 - روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع (چکیده)
3571 - تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها (چکیده)
3572 - تحلیل روابط شخصیت ها در منظومة لیلی و مجنون نظامی (چکیده)
3573 - Comparative study of anatomy and histology on the ovary and oviduct in camel(Camelus dromedarius) (چکیده)
3574 - Multi Objective Optimization of Turning Process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
3575 - رابطه ی بلندمدت میان درآمد خانوار روستایی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
3576 - فیلوسراتیدهای (آمونوئیدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوههای بینالود (شمال خاوری ایران) (چکیده)
3577 - زیست چینه شناسی ردیف سنگهای ژوراسیک میانی – پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
3578 - Numerical Solution of Two-Dimensional Volterra Integral Equations by Spectral Galerkin Method (چکیده)
3579 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک (چکیده)
3580 - Comparison of Liao’s optimal HAM and Niu’s one-step optimal HAM for solving integro-differential equations (چکیده)
3581 - مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا (چکیده)
3582 - A New Spectral Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
3583 - مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
3584 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra and Structure of Methyl 3-(Amino)-2-Botenoate. A Density Functional Theoretical Study (چکیده)
3585 - Theoretical Molecular Structures and Vibrational Analysis of Monohalogenated Thiophenols (چکیده)
3586 - Structure and conformation of lidocaine and Prilocaine. A DFT study (چکیده)
3587 - IR and Raman spectrophotometric studies on the effects of pH and temperature on structural stability of human serum albumin(HSA) (چکیده)
3588 - DFT calculations and NBO analysis on stability of cis and trans isomers of bis(4-amino-3-penten-2-onato)nickel(II) (چکیده)
3589 - Structure and vibrational spectra of methyl 3-(methylamino)-2-Butenoate. A density functional theoretical study (چکیده)
3590 - Structure and vibrational assignment of cobalt(III) formylacetylacetonate (چکیده)
3591 - Conformation analysis, tautomerism, and vibrational assignment of 1- amino-2-keto-6-cyclohexene (چکیده)
3592 - Resonance assisted intramolecular hydrogen bonding of 6-hydroxy-6-(2-thienyl)-2-thenoylfulvene (چکیده)
3593 - Conformational analysis, structure and vibrational assignment of hexafluoroacetone. A density functional theory study (چکیده)
3594 - Synthesis, Structure, and vibrational assignment of 3-amino-1-phenyl-2-buten-1-one (چکیده)
3595 - Conformations and Intramolecular hydrogen bonding in 3-Bromodibenzoylmethane (چکیده)
3596 - Density functional efficiency in calculation of vibrational spectra of carbonyl compounds (چکیده)
3597 - Intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4- hexanedione. A vibrational spectroscopic study (Part II) (چکیده)
3598 - اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها (چکیده)
3599 - Effectiveness of fuzzy controller on damage index of nonlinear benchmark buildings (چکیده)
3600 - تحلیل لرزه ای دیواره گود مسح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC 3D (چکیده)
3601 - تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی (چکیده)
3602 - نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان (چکیده)
3603 - تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
3604 - Effect of humic acid on nutrient uptake and physiological characteristic Fragaria ananassa var: Camarosa (چکیده)
3605 - بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما (چکیده)
3606 - جایگاه روایات در تفسیر تسنیم (چکیده)
3607 - خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول حدیثی قم (چکیده)
3608 - راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی (چکیده)
3609 - دید گاه های آیه الله معرفت در باره اسباب نزول (چکیده)
3610 - بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
3611 - مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه (چکیده)
3612 - تحلیل گفتمانی تصویر «دیگری»‌ در مطبوعات حزب توده (31-1329) (چکیده)
3613 - Estimation of genetic parameters and trends for age at first calving and calving interval in iranian Holstein cows (چکیده)
3614 - اثرات زیست محیطی آرسنیک در منطقه چشمه زرد جنوب غربی نیشابور استان خراسان رضوی (چکیده)
3615 - Contemporary and sub-fossil house mice (Mus musculus Linnaeus, 1758) (Rodentia: Muridae) from Iran (چکیده)
3616 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
3617 - A modified parametric iteration method for solving nonlinear second order BVPs (چکیده)
3618 - برسی اثرات ماشین کاری EDM برریزساختار سطح درفولاد CK45 (چکیده)
3619 - بررسی اثر کاربرد بیرونی پراکسید هیدروژن بر افزایش تحمل به خشکی گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa L.) (چکیده)
3620 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by using Beam Forming Filter (چکیده)
3621 - ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانیسازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران (چکیده)
3622 - تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
3623 - بررسی قابلیت اطمینان پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت و دارای مشخصات غیر قطعی (چکیده)
3624 - بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان (چکیده)
3625 - کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی (چکیده)
3626 - ژئوشیمی گلسنگ ها و ماسه سنگ های ناحیه شرق چابهار (چکیده)
3627 - تأثیر آموزش بر مبنای تلفیق دو روش آموزش همیاری و تسلط یاب بر یادگیری دانشجویان (چکیده)
3628 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
3629 - Transient expression of cor gene in Papaver Somniferum (چکیده)
3630 - بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ارقام پنبه موجود در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریز ماهواره ای (چکیده)
3631 - مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر اگاهی و نگرش زنان نخست باردار در باره نوع زایمان (چکیده)
3632 - تمنای لکانی در خسرو و شیرین نظامی (چکیده)
3633 - The effects of parameter settings on the performance of Genetic Algorithm through experimental design and statistical analysis (چکیده)
3634 - Skeleton Network Reconfiguration for System Restoration in Restructured Power Industry (چکیده)
3635 - ارائه یک الگوریتم جهت مشارکت صنایع در طرح دیماند منعطف با استفاده از مصرف ساعتی (چکیده)
3636 - Numerical Study of the Heat Transfer Characteristics of a Turbulent Jet Impinging on a Cylindrical Pedestal (چکیده)
3637 - بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکو (چکیده)
3638 - multi objective optimization of EDM parameters for 40CrMnMoS86 hot worked steel using grey relational analysis and genetic algorithm (چکیده)
3639 - بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی (چکیده)
3640 - تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
3641 - The Impact of a Solid Object on to a Liquid Surface (چکیده)
3642 - مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره (چکیده)
3643 - سنت حلف و کارکردهای آن در عصر جاهلی (چکیده)
3644 - Generating Unit Maintenance Scheduling for Reducing Market Power (چکیده)
3645 - ردیابی و شناسایی نژاد) PVY(NTNدر مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی (چکیده)
3646 - بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلی (چکیده)
3647 - ردد یابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و ازمون خالص سازی RT_PCRدر استانهای خراسان و همدان (چکیده)
3648 - بررسی ویروس ابلقی میخک car MV و انالیز ژنومییک جدایه ایرانی این ویروس FUM2 (چکیده)
3649 - تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در السترو مریا در استان خراسان رضوی (چکیده)
3650 - بررسی امکان بیو کنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv . citriعامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت انتاگونیست در شرایط ازمایشگاهی (چکیده)
3651 - اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا (چکیده)
3652 - Relationship of Neck Circumference and Other Antropometeric Indices to Athrosclorosis Risk Factors (چکیده)
3653 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو( Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
3654 - Characterizations of Symmetric Distributions Based on Renyi Entropy (چکیده)
3655 - تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
3656 - تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر هموسیستئین، اسید اوریک و لیپیدهای سرم مردان میانسال غیرورزشکار (چکیده)
3657 - بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان (چکیده)
3658 - بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی (چکیده)
3659 - Structure of Lamellae and Chloride Cell in the Gill of Alosa Caspio Caspio (Clupeidae, Teleostei) (چکیده)
3660 - بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (چکیده)
3661 - Investigation of quality and stability of canola oil refined by adding chemical agents and membrane processing (چکیده)
3662 - The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology (چکیده)
3663 - بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کانولا به جای آرد ماهی بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3664 - بررسی تاثیر جایگزینی نسبی کنجاله کانولا و کنجاله سویا با آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3665 - بررسی اثر فیتات و فیتاز بر مصرف غذا، رشد، قابلیت هضم و فعالیت تریپسین در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3666 - Effect of sieve size on chemical composition and functional properties of canola meal (Brasscia napus) protein fractions as fishmeal replacement (چکیده)
3667 - جیحون شاهنامه (چکیده)
3668 - STUDY ON THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SIEVED IRANIAN CANOLA MEAL (BRASSCIA NAPUS) WITH AIM OF USING IN THE FEED AND FOOD. I: FIBER COMPOSITION (چکیده)
3669 - استفاده از پرتوتابی جهت حذف ترکیبات ضد تغذیه ای جیره غذایی آبزیان (چکیده)
3670 - تولید کنسانتره پروتئینی کانولا از طریق تخمیر کنجاله فرآوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا در شرایط جامد (چکیده)
3671 - بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا (چکیده)
3672 - اثر استفاده تلفیقی از سطوح مختلف مانان الیگوساکارید و الیگوفروکتوز بر میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی مالاوی آبی (Aulonocara stuartgranti) (چکیده)
3673 - اثر استفاده تلفیقی از سطوح مختلف مانان الیگوساکارید و الیگوفروکتوز بر فلور باکتریایی در ماهی مالاوی آبی (Aulonocara stuartgranti) (چکیده)
3674 - Study on different levels of fishmeal replacement by canola meal on serum and lipoproteins of 100-g-rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3675 - Biosystematic study of the genus Berberis L. (Berberidaceae) in Khorassan, NE Iran (چکیده)
3676 - Free Vibration of a Carbon Nanotube-based Mass Sensor (چکیده)
3677 - The pretreatment effects of pentoxifyline on aflatoxin 81-induced oxidative damage in perfused ratliver (چکیده)
3678 - Study the ontogeny of digestive enzyme activities in Artemia urmiana (چکیده)
3679 - Effect of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on digestive enzyme activities in Artemia urmiana (چکیده)
3680 - الگوهای گردش جو بارش های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه 1994 (چکیده)
3681 - The effect of hydrocortisone on induction of aneuploidy in L929, a mouse fibroblast cell line (چکیده)
3682 - Experimental study of TiO2/Turbine oil nanofluid convective heat transfer (چکیده)
3683 - بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
3684 - Kinetic modeling of supercritical antisolvent crystallization (Phenanthrene-Toluene-CO2) (چکیده)
3685 - Exergy and economic analysis of a pyramid-shaped solar water purification system: active and passive cases (چکیده)
3686 - Antagonistic effect of suramin and vitamin K3 combination against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
3687 - Detection of some antibiotic residues in poultry carcasses slaughtered in an industrial abattoir of Mashhad (چکیده)
3688 - ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضوی (چکیده)
3689 - بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد) (چکیده)
3690 - Effect of Zinc supplementation on physical growth of school age children (چکیده)
3691 - مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و داخل نخاعی کوکائین بر میزان ادم پا ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر (چکیده)
3692 - Protective effect of pulp aqueous extracts of L., on serum/glucose deprivation induced DNA damage in PC-12 cells (چکیده)
3693 - بررسی تاثیر محرک¬های ایمنی (کیتین، کیتوزان، لوامیزول و عصاره اتانولی پروپولیس) و منابع پروتئینی موجود در جیره (حیوانی و گیاهی) بر برخی شاخص¬های زیستی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3694 - تاثیر گلوکوسینولات موجود در جیره های کنجاله کانولا بر سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3695 - اثر میزان چربی جیره بر رشد، راندمان تغذیه و ترکیب بدن کپور علفخوار جوان (Ctenopharyngodon idella) (چکیده)
3696 - تاثیر جایگزینی کنجاله کانولا بجای آرد ماهی بر رشد، جذب عناصر مغذی و هورمون های تیروئیدی در جیره قزل آلای رنگین کمان پرواری (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3697 - تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد (چکیده)
3698 - تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویر (چکیده)
3699 - An efficient and class based active Queue Management for next generation networks (چکیده)
3700 - A novel congestion control protocol with AQM support for IP-based networks (چکیده)
3701 - EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE GROWTH OF PEPPER PLANTS UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
3702 - حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله (چکیده)
3703 - اثر برهمکنشCa/ Na بر میزان کلروفیل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه جو (Hordeum vulgare L.(cv.Reyhan (چکیده)
3704 - اثر برهمکنش Ca /Na بر میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه جو(Hordeum vulgare L. (cv.Reyhan (چکیده)
3705 - بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی جوانه‌زنی و بیومس گیاه جو(Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری (چکیده)
3706 - بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری (چکیده)
3707 - اثر برهمکنش Ca/Na بر رشد رویشی ، میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. cv . Reyhan) (چکیده)
3708 - اثر برهمکنش 2Ca+ - Na+ بر تغییرات قند های محلول و میزان عدد کلروفیل متر در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. (cv. Reyhan (چکیده)
3709 - Transverse vibration of fluid conveying carbon nanotubes embedded in two-parameter elastic medium (چکیده)
3710 - VIBRATION ANALYSIS OF CURVED SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES EMBEDDED IN AN ELASTIC MEDIUM BASED ON NONLOCAL ELASTICITY (چکیده)
3711 - FREE VIBRATION OF AN EMBEDDED FLUID-FILLED SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE UNDER AXIAL LOAD USING SHELL CONTINUUM MODEL (چکیده)
3712 - Free vibration of carbon nanotubes conveying viscous fluid using nonlocal Timoshenko beam model (چکیده)
3713 - Vibration and instability analysis of viscoelastic single- walled carbon nanotubes conveying viscous fluid embedded in a viscoelastic medium (چکیده)
3714 - Design of Nonlinear Impact Dampers Based on Acoustic Behavior (چکیده)
3715 - Consideration of Lock-in Using a Modified Wake Oscillator in Vortex Induced Vibrations about a Cylinder (چکیده)
3716 - Analytical Approaches for Friction Induced Vibration and Stability Analysis (چکیده)
3717 - three- dimentional investigation of smart flap aerodynamic for a WIG vehicle (چکیده)
3718 - تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت (چکیده)
3719 - On Hawaiian Groups of Some Topological Spaces (چکیده)
3720 - A Contrastive Study of “Pro-form” Substitutions in English and Persian With Reference to Translation Practice (چکیده)
3721 - تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی (چکیده)
3722 - بررسی فراوانی اختلال های همبود و تأثیر آن بر پاسخ به درمان متیل فنیدیت در کودکان مبتلا بهADHD (چکیده)
3723 - Active vibration isolation of machinery and sensitive equipment using H∞ control criterion and particle swarm optimization method (چکیده)
3724 - ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش؛ بررسی یک نمونه موردی (چکیده)
3725 - ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی تولید گندم در شهرستان مرودشت (چکیده)
3726 - ارزیابی تخلیه منابع در تولید چغندر قند با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شرکت سهامی زراعی خضری) (چکیده)
3727 - پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی (چکیده)
3728 - Comparative study of the sol–gel based solid phase microextraction fibers in extraction of naphthalene, fluorene, anthracene and phenanthrene from saffron samples extractants (چکیده)
3729 - Elasto-plastic deformation analysis of rotating disc beyond its limit speed (چکیده)
3730 - Queueing Covering Maximal Location-Allocation Problem: An Extension with M/G/1 Sysytems (چکیده)
3731 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرآیند بلنگینگ ورق های فولادی (چکیده)
3732 - بررسی قدرت بیماری زائی جدایه ایرانی ویروئید استرالیائی مو در میزبانهای آزمایشگاهی (چکیده)
3733 - Application of Taguchi Method Grey Analysis and ANOVA in Optimization of Titanium Alloys Milling (چکیده)
3734 - بهینه سازی مشخصات مکانیکی و متالوژیکی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک روش های آماری و الگوریتم هوشمند تبرید تدریجی (چکیده)
3735 - Synthesis, characterization, stability and structure of solid solutions between α-miargyrite(AgSbS2) – smithite (AgAsS2) and β- miargyrite - smithite (چکیده)
3736 - The Geochemical, Mineralogical and Characterization of Mineralization Zones In Quartz Diorite, Quartz Monzodiorite and Granite associations (Suite) of Tarik Dareh (Torbat-E Jam) area By Multispectral Data (R s) and artificial Ne ural Networks (ann) Methods (چکیده)
3737 - ژئوشیمی و خاستگاه تکتونوماگمایی توده های نفوذی در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
3738 - بررسی پرتوزایی طبیعی گاما در نمونه های زغال سنگی تعدادی از معادن زغال ایران با اشاره به اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
3739 - تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
3740 - تفسیر انسان شناختی اسطوره اژدها و بن مایه تکرارشونده اژدهاکشی در اساطیر (چکیده)
3741 - First Report of Coat Protein Sequence of Cucumber Green Mottle Mosaic Virus in Cucumber Isolated from Khorasan in Iran (چکیده)
3742 - New Iranian and Australian peech latent mosaic viroid variants and evidence for rapid sequence evolution. (چکیده)
3743 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
3744 - Infection of Alstroemeria Plants with Tomato yellow ring virus in Iran (چکیده)
3745 - مقایسه مورفولوژیکی و ژنتیکی در بررسی تاکسونومیکی لاک پشت مهمیزدار Testudo graeca –شمال غرب ایران (چکیده)
3746 - واکاوی روابط بین تربیت اجتماعی، تربیت شهروندی و اجتماعی شدن و ارتباط آنها با تربیت: اشتراک ها و افتراق ها (چکیده)
3747 - Evaluating the Effects of Parameters Setting on the Performance of Genetic Algorithm Using Regression Modeling and Statistical Analysis (چکیده)
3748 - اثر بیهوشی مکرر توسط تیوپنتال در دوره نوزادی بر تشنج پذیری توسط پنتیلن تترازول و پاسخ به درد در رت پس از بلوغ (چکیده)
3749 - بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی (چکیده)
3750 - حذف نیکل از محیط¬های آبی توسط کمپلکس رسهای پیلارد سنتز شده و گل قرمز (چکیده)
3751 - مکانیابی لندفیل شهر قوچان با استفاده از تلفیق سیستم GIS و روش MCDA (چکیده)
3752 - مطالعات ژئوشیمیایی، شبیه سازی و پیش بینی عیار عناصر منطقه تاریک دره (تربت جام) به کمک روش نوین شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) (چکیده)
3753 - مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد: ارائه مدل و سنجش کارآیی (چکیده)
3754 - بررسی تأثیر نوآوری‌های کشاورزی بر نظام زراعی زیست منطقه رود درکش با تأکید بر اقتصاد زراعی (چکیده)
3755 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
3756 - برآورد میزان تأثیرپذیری توسعه‌ی درون‌زای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک – شهرستان مانه و سملقان) (چکیده)
3757 - مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (چکیده)
3758 - کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد) (چکیده)
3759 - بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
3760 - بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (چکیده)
3761 - Anti-inflammatory effect of shikonin on cultured astrocytes derived from rat brain (چکیده)
3762 - Activity and Viability alteration of inflamed rat astrocyte by shikonin (چکیده)
3763 - Effect of Trypsin on cultured astrocytes derived from rat brain (چکیده)
3764 - منطق فازی در زیست شناسی (چکیده)
3765 - اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون همراه موسیمول بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
3766 - اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
3767 - مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه (چکیده)
3768 - القاء صدمات کروموزومی در سلولهای مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تجویز استنشاقی n-بوتانول (چکیده)
3769 - تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند (چکیده)
3770 - بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه (چکیده)
3771 - بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست رت (چکیده)
3772 - گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی (چکیده)
3773 - کاربرد اختصاصات آنتروپومتریک پا در صنعت کفش (چکیده)
3774 - Economic Efficiency of Smallholder in Iran: Adjusted for Market Distortion (چکیده)
3775 - بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (چکیده)
3776 - Welfare and environmental quality impacts of green taxes in Iran (a computable general equilibrium model) (چکیده)
3777 - Decellularized Human Gingival Stroma (DHGS) as a Bioscaffold for Using in Gingival Tissue Engineering (چکیده)
3778 - Decellularized media of cows aorta as appropriate bioscaffold for use in engineering and regenerative medicine researches of vascular tissue (چکیده)
3779 - Preparation of extracellular matrix-derived decellularized cartilage scaffold (چکیده)
3780 - An experimental study of the healing effect some biostimulator (ghee and morphine) on the cutaneous wound wistar rats (چکیده)
3781 - Histological evaluation of wound healing effects of alcoholic and oily extract curcuma longa – cattle’s eye vitreous in male rat skin (چکیده)
3782 - اهمیت آستروسیتها در بیماری پارکینسون (چکیده)
3783 - نقش آستروسیت ها در بیماریهای نورودژنراتیو (چکیده)
3784 - اثرات اسکوپولامین بر یاد گیری، حافظه و سطح نیتریک اکساید در بافت مغز موشهای شم و تخمدانبرداری شده (چکیده)
3785 - The effects of a high dose of estradiol on nitric oxide level in brain tissues and learning of ovariectomized rats (چکیده)
3786 - بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست موش صحرایی نر (چکیده)
3787 - استفاده از سیتوتکنیک در بررسی تمایز سلولهای خونی در جنین جوجه Gallus gallus domesticus (چکیده)
3788 - تعیین سن زیرکن به روش U-Pb-Th ، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr & Nd و تعیین منشاء پبلهای گرانیتوئیدی کنگلومرای سازند قره قیطان در منطقه آق دربند (چکیده)
3789 - Influence of coupling chemical pretreatment and membrane filtration on quality and stability of canola oil (چکیده)
3790 - Application of Gray-Fuzzy-Markov Chain Method for Day-Ahead Electric Load Forecasting (چکیده)
3791 - بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار (چکیده)
3792 - مدلسازی عددی امواج فوق بحرانی در خمها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیاتراه حل تحلیلی (چکیده)
3793 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات اندازه ذرات و میزان سفیدک شکلات شیری آبدار (چکیده)
3794 - بررسی اثر افزودن آب و امولسیفایر PGPR بر خواص بافتی و حسی شکلات شیری آبدار (چکیده)
3795 - بررسی اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوای آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا (چکیده)
3796 - بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر اختلاط با روغنهای زیتون/پالم اولئین و ترسیوبوتیل هیدروکینون طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
3797 - فرمولاسیون کره پسته کم کالری محتوی صمغ دانه بالنگو: استفاده از متدلوژی سطح پاسخ (چکیده)
3798 - The influence of demographic factors, processing speed and short-term memory on Iranian children’s pedestrian skills (چکیده)
3799 - بازتاب زن در اشعار سعاد الصباح (چکیده)
3800 - Structure and Magnetotransport Properties of Nanocrystalline La0.85Bi0.15MnO3 Prepared By Mechanical Activation (چکیده)
3801 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
3802 - مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات (چکیده)
3803 - بررسی نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع طوفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران (چکیده)
3804 - استفاده از روش شناسی رویه پاسخ در بررسی تاثیر اجزا ژل بهبوددهنده نان بربری بر چسبندگی خمیر (چکیده)
3805 - ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان نسبت به آلودگی با استفاده روش DRASTIC در محیط GIS (چکیده)
3806 - مکانیسم چگونگی جذب کادمیوم در رسهای پیلارد و چالکوژنیدها (chalcogenides) (چکیده)
3807 - استفاده از روشهای نانوکانی¬شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب آرسنیک توسط رسهای پیلارد و اکسیدها-هیدروکسیدهای آهن (چکیده)
3808 - بررسی کریستالوشیمی کانی تیتانومگنتیت کانسار پلاسری نوع VTM در منطقه عطائیه کاشمر (چکیده)
3809 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت 3 La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
3810 - بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
3811 - English for B. Sc. Students of Physical Education in Iran: A Study of Perception of English Needs and Effectiveness of ESP Textbooks (چکیده)
3812 - Polymorphism in Intron-I of Myostatin gene and its association with estimated breeding values of growth traits in Baluchi sheep (Ovis aries) (چکیده)
3813 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
3814 - کیفیت و پایداری روغنهای زیتون تجاری کشور (چکیده)
3815 - بررسی اثر آنتی اکسیدانی روغن مغز و پوست بنه بر پایداریاکسایشی روغن زیتون (چکیده)
3816 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
3817 - پتروژنز و ژئوشیمی گرانیتوئید منطقه تاریک دره تربت جام و کانه سازی طلای مرتبط با آن (چکیده)
3818 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
3819 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
3820 - اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی (چکیده)
3821 - Thermodynamic Modeling of Antisolvent Crystallization of NaCl- Water-Ethanol System (چکیده)
3822 - کمینه کردن مجموع وزندار تعداد واحدهای کاری دارای دیرکرد در زمانبندی کارها بر روی پردازنده های موازی با تاخیر ارتباطی (چکیده)
3823 - بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
3824 - ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک های GIS (چکیده)
3825 - بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران به کمک شاخص SINTACS (چکیده)
3826 - بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن (چکیده)
3827 - بررسی رخسارهها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشان (چکیده)
3828 - تاثیر بقایای شبیه سازی شده علف کش ریم سولفورون (تیتوس) بر رشد و گره زایی در ارقام مختلف نخود (چکیده)
3829 - پرتوسازی همکارانه همراه با اختصاص توان در سیستمهای چندکاربره MIMO فروسو (چکیده)
3830 - پرتوسازی همکارانه در سیستم رادیو شناختمند MIMO فراسو (چکیده)
3831 - Joint Transceiver Design for Uplink MIMO MC-CDMA Systems (چکیده)
3832 - مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران (چکیده)
3833 - شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب جهت آموزش صنعتی (چکیده)
3834 - ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا (چکیده)
3835 - بررسی امکان تولید کنستانتره پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجه فرنگی و تعیین برخی خواص عملکردی آن (چکیده)
3836 - بررسی مارگارین مایع در دمای محیط ودمای یخچال (چکیده)
3837 - ارزیابی اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (چکیده)
3838 - Design, synthesis and evaluation of a molecularly imprinted polymer for hollow fiber–solid phase microextraction of chlorogenic acid in medicinal plants (چکیده)
3839 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cumin seed (Cuminum cyminum) (چکیده)
3840 - Molecular detection of Avian Nephritis Virus (ANV) in broiler flocks in Iran (چکیده)
3841 - بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده از شاخص آلودگی MI (چکیده)
3842 - بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب منطقه ی غرب کوهسرخ (از طرق تا بندقراء) (چکیده)
3843 - بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم (چکیده)
3844 - زمین¬شناسی، آلتراسیون، کانی¬سازی و ژئوشیمی شمال¬شرق منطقه اکتشافی تاریک¬دره، شمال¬شرق تربت¬جام (چکیده)
3845 - بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندم (چکیده)
3846 - ارزیابی اثر دوره های تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaselous vulgaris) (چکیده)
3847 - اثر تراکم کاشت بر جامعه علف های هرز ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
3848 - Interaction effect of CO2 enrichment and nutritional condition on physiological characteristics, essential oil and yield of lemon balm (Melissa officinalis L.) (چکیده)
3849 - بررسی تاثیر موتور احتراقی بر عملکرد خودروی هیبرید موازی و ارائه الگوریتم انتخاب موتور (چکیده)
3850 - طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان (چکیده)
3851 - معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک (چکیده)
3852 - مطالعات زمین¬شناسی،¬¬کانی¬سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی تاریک دره شمال غرب تربت جام (چکیده)
3853 - Flora, life form and chorology of winter and rural range plants in the Northern Khorasan Province, Iran (چکیده)
3854 - مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و نخاعی کوکائین بر احساس درد در موش صحرایی نر (چکیده)
3855 - اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر (چکیده)
3856 - اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون در پردردی ایجاد شده توسط بیکوکولین در موش صحرایی نر (چکیده)
3857 - بررسی تنوع ژنتیکی در الگوی باندی ژنهای حامل توالیهای تکرار شونده در تعدادی از ارقام خربزه ایران (چکیده)
3858 - Evaluation the Effects of Some Relevant Parameters on ElasticModulus of Pumpkin Seed and Its Kernel (چکیده)
3859 - بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
3860 - نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد (چکیده)
3861 - مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا (چکیده)
3862 - بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر روی تغییرات قندهای محلول، میزان (Salvia leriifolia Benth.) کلروفیل و پتاسیم در گیاه نوروزک (چکیده)
3863 - بررسی مقایسه ا ى اثر تنش خشکی بر میزان تغییرات پرولین در گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) در محیط کشت خاک و این ویترو (چکیده)
3864 - The effect of variety, size and moisture content of sunflower seed and its kernel on their terminal velocity, drag coefficient and Reynold’s number (چکیده)
3865 - تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio (چکیده)
3866 - آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از باکتری جدید Bacillus sp. DR90 و بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن (چکیده)
3867 - اعتبارسنجی مدل آشفتگی LES و روش نسبت حجمی سیال در تحلیل کاویتاسیون روی هیدروفویل Clark-Y (چکیده)
3868 - حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان (چکیده)
3869 - نگاهی به وضعیت دانشمندان علوم دینی در ورارودان در سده های 5 و 6 هجری (چکیده)
3870 - کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم (چکیده)
3871 - راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی (چکیده)
3872 - توزیع عمودی ماده خشک در کشت مخلوط سویا با ریحان (Ocimum basilicum L.) و گاوزبان (Borago officinalis L.) (چکیده)
3873 - صکوک اجاره (چکیده)
3874 - بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران (چکیده)
3875 - The Investigation of Mashhad’s Heat Island by using Satellite Images and Fractal Theory (Box Counting method (چکیده)
3876 - Comparison the PERSIANN model with interpolation methods toestimate daily precipitation (A case study: North-Khorasan, Iran) (چکیده)
3877 - Hydrological investigation of Shahid-Yaqoobi dam: A successful design? (چکیده)
3878 - Determination of Triazole Fungicides Using Hollow Fiber Liquid Phase Microextraction Prior to Gas Chromatography−Mass Spectrometry Analysis (چکیده)
3879 - Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in water samples by solid-phase microextraction based sol–gel technique using poly(ethylene glycol) grafted multi-walled carbon nanotubes coated fiber (چکیده)
3880 - Proposing a Market based Approach for Restoration of Power Systems (چکیده)
3881 - Proposing a New Market based Approach for Restoration of Power Systems (چکیده)
3882 - Modeling free surface flows in presence of an arbitrary moving object (چکیده)
3883 - On a methodology for selecting biomass materials for gasification purposes (چکیده)
3884 - شواهد دگر شکلی در توده گرانیتوئیدی چاهک واقع در منطقه جنوب شرق فریمان، خراسان رضوی (چکیده)
3885 - استحصال آهن از کانه های کم عیار هماتیتی به روش احیاء مستقیم توسط زغال کک نشو (چکیده)
3886 - Optimization of Fat Replacers and Sweetener Levels to Formulate Reduced- Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
3887 - Effects of Storage Time on Quality Characteristics of Frozen Turkey Meat (چکیده)
3888 - اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia (چکیده)
3889 - بررسی کانه¬زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
3890 - بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها (چکیده)
3891 - بررسی پارامترهای موثر بر خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی به وسیله نمونه گیریهای آنلاین یکساله (چکیده)
3892 - بررسی عوامل بیولوژیکی تاثیر گذار بر کیفیت آب سد طرق و تصفیه خانه شماره 2 مشهد (چکیده)
3893 - شناسایی و تشخیص جلبک های موجود در آب های آشامیدنی و حذف آن ها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
3894 - بازنگری اسم و بررسی پتانسیل اقتصادی مارن ھای منطقه چابھار، جھت ساخت آجر رسی (چکیده)
3895 - مطالعات لیتوژئوشیمیایی جهت دستیابی به آنومالی مس و طلادرمحدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
3896 - Production of tropane alkaloids in diploid and tetraploid plants and in vitro hairy root cultures of Egyptian henbane(Hyoscyamus muticus L) (چکیده)
3897 - On performance of reconstructed middle order statistics in exponential distribution (چکیده)
3898 - بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
3899 - بررسی رابطه ساختارهای تکتونیک و اشکال کارستی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارده) (چکیده)
3900 - به کارگیری تناسب خاکستری- تاگوچی در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسیو کاربرد آن در تراشکاری فولاد (چکیده)
3901 - حذف جلبکهای موجود در آب آشامیدنی با استفاده از ازن (چکیده)
3902 - اثر کربنوکسالون و بیکوکولین تزریق شده به صورت نخاعی بر التهاب ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
3903 - Using PCR Markers on studying genetic variation of Fusarium solani in potato fields and storages of Northern and Razavi Khorasan provinces (چکیده)
3904 - Evaluation of different pathogenicity tests among isolates of wilt and dry rot of potato (چکیده)
3905 - بررسی تاثیر فشار و دما بر راندمان دبی عبوری از صافی های غشائی در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
3906 - تعیین غلظت موثر ازن در حذف جلبک های موجود در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
3907 - بررسی پتانسیل حذف جلبک های موجود در آب آشامیدنی شهرها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
3908 - بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
3909 - تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3910 - تعیین مرز سازندهای سورگاه و ایلام در منطقه ی پلدختر (استان لرستان)بر اساس نانوپلانکتون های آهکی (چکیده)
3911 - Study of the effects of insulin therapy during pregnancy and lactation in hyperglycemia mothers on testis parameters of offspring (چکیده)
3912 - جشن نوروززبان مشترک ایرانیان و مردم آسیای مرکزی (چکیده)
3913 - تأثیرپذیری ملک الشعرا بهار از فردوسی (چکیده)
3914 - بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
3915 - همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
3916 - تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن (چکیده)
3917 - Effect of polyols on shelf-life and quality of flat bread fortified with soy flour (چکیده)
3918 - تحلیل ساختاریِ ترکیب بند جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی (چکیده)
3919 - Preparation of Silica-supported Preyssler Nanoparticles and Its Catalytic Performance in Esterification of Acetylsalicylic acid with acetic Anhydride (چکیده)
3920 - SILICA-SUPPORTED KEGGIN NANO PARTICLES AS A CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID (چکیده)
3921 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه کنار (چکیده)
3922 - Fault Tolerance Analysis and Evaluation of Central Bus Guardian in the FlexRay Communication Protocol Used in Modern Automotive Electronic Control Systems (چکیده)
3923 - آشکارسازی تغییرات آب و هوایی و تاثیر آنها بر آتش سوزی در عرصه های طبیعی (چکیده)
3924 - Kinetic Modeling of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Shrimp Nuggets Coated With Different Batter Formulation (چکیده)
3925 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
3926 - بکارگیری تناسب خاکستری در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسی (چکیده)
3927 - دولت صفویان الگوی یک دولت توسعه یافته شیعی (چکیده)
3928 - بازتاب هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی و تاثیر آن درتشکیل دولت ملی در ایران (چکیده)
3929 - بررسی خواص ضد میکروبی اسانس روغنی گیاه خوشاریزه بر باکتری باسیلوس سریوس (چکیده)
3930 - انگیزه های مقلدان شاهنامه در آسیای صغیر (چکیده)
3931 - بررسی روش های مختلف تهیه نانو کپسول و کاربرد ان در صنایع غذایی (چکیده)
3932 - تاثیر اندیشه فردوسی در شکل گیری و تداوم حکومت صفوی (چکیده)
3933 - آسیب شناسی ترجمه کتابهای تاریخی دوره قاجاریه (چکیده)
3934 - Students’ Field-dependency and Their Mathematical Performance based on Bloom’s Cognitive Levels (چکیده)
3935 - Evaluation of turbulence models in the simulation of oblique standing shock waves in supercritical channel flows (چکیده)
3936 - Estimation with left-truncated and right censored data: A comparison study (چکیده)
3937 - شاهان خیره سر شاهنامه؛ (چکیده)
3938 - بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم های خارجی و توده های بومی گلرنگ (چکیده)
3939 - The Saying /Showing Distinction in Early Wittgenstein and its Implications (چکیده)
3940 - دیدگاه افلاطون و ویتگنشتاین متاخر درباره فلسفه و انتقادات بر فلسفه افلاطون از منظر ویتگنشتاین (چکیده)
3941 - ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
3942 - مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن (چکیده)
3943 - ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر ISSR (چکیده)
3944 - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای عناب ایران با استفاده از بارکد گذاری DNA و نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
3945 - بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق پذیری آنها با برخی ویژگیهای فردی و تحصیلی آنان (چکیده)
3946 - یک BJT جانبی لایه نازک با بهره بالا بر روی زیرپایه SOI (چکیده)
3947 - Vessel Segmentation Based on Sobel Operator and Fuzzy Reasoning (چکیده)
3948 - پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) (چکیده)
3949 - Identification of nine Iranian wheat seed varieties by textural analysis with image processing (چکیده)
3950 - An approach to operator Dunkl--Williams inequality (چکیده)
3951 - A glimpse at the Dunkl-Williams inequality (چکیده)
3952 - روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری (چکیده)
3953 - فرقه مذهبی ذکری ها در بلوچستان (چکیده)
3954 - تحلیل حرارتی عددی و بهینه سازی اکسرژی گردآورنده صفحه- تخت خورشیدی با مجاری مارپیچ (چکیده)
3955 - بهینه سازی سلول فتوولتائیک خورشیدی توسط مفهوم اکسرژی (چکیده)
3956 - A Study of the Factors Affecting Earnings Management: Iranian Overview (چکیده)
3957 - AN OUTER COMMUTATOR MULTIPLIER OF FINITELY GENERATED ABELIAN GROUPS (چکیده)
3958 - طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع برای سیستم حرکت از راه دور با فیدبک از خروجی پیش بینی شده‌ (چکیده)
3959 - مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع (چکیده)
3960 - برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع (چکیده)
3961 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
3962 - ایزولاسیون فعال ارتعاشات توسط محرکهای اینرسی و با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
3963 - دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) (چکیده)
3964 - دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذر تاجریزی سیاه (Solanum nigrom) (چکیده)
3965 - Improving stability domains of the implicit higher order accuracy method (چکیده)
3966 - Nonlinear dynamic structural analysis using dynamic relaxation with zero damping (چکیده)
3967 - بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی (چکیده)
3968 - بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
3969 - Numerical Simulation of Ventilated Cavitation behind an Axisymmetric Body (چکیده)
3970 - NUMERICAL SIMULATION OF VENTILATED CAVITATION BEHIND ATWO-DIMENSIONAL WEDGE (چکیده)
3971 - Application of Taguchi Technique and Grey Relational Analysis in Solving the Multi-objective Problem When Turning Austenitic Stainless Steel (چکیده)
3972 - Relationship between Short-termn Stock Returns and Market Ratios in Iran (چکیده)
3973 - Modification of SST Turbulence Model on the Basis of Delay Time Concept for Unsteady Flows. Mahtab (چکیده)
3974 - تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی (چکیده)
3975 - The effect of gusty flow on aerodynamic characteristics of flapping aeropoils (چکیده)
3976 - تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
3977 - الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی) (چکیده)
3978 - Comparing upwind and central schemes in predicting stall characteristics of NACA0012 using vorticity confinmenet l (چکیده)
3979 - THE UNSTEADY COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF TANDEM BODIES (چکیده)
3980 - Bayes estimation based on joint progressive Type II censored data under LINEX loss function (چکیده)
3981 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی (چکیده)
3982 - بررسی و توصیف چگونگی کاربرد و ادراک صورتهای اشاری در نابینایان فارسی زبان (چکیده)
3983 - تاثیر مراحل رشد تاقدیس بر سامانه ی رودخانه ای چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
3984 - Queen-MAC: A quorum-based energy-efficient medium access control protocol for wireless sensor networks (چکیده)
3985 - The relationship between predictive factors of mathematical performance and the level of Testosterone, Thyroid-Stimulating Hormone, Prolactin and Thyroxine (چکیده)
3986 - رابطه ی بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی (چکیده)
3987 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by UsingBeamforming Filter (چکیده)
3988 - Different effects of scopolamine on learning, memory, and nitric oxide metabolite levels in hippocampal tissues of ovariectomized and Sham-operated rats (چکیده)
3989 - تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انتروپی و روش حفظ انرژی جنبشی (چکیده)
3990 - تحلیل آیرودٍینامیکی جریان ناپایای حولَ یک پرتابه در حال حرکت در پشت سر پرتابه دیگر (چکیده)
3991 - کاهش نیروی درگ روی سیلندر به وسیله قرارگیری یک میله در بالادست آن (چکیده)
3992 - مقایسه سه ایرفویل فوق بحرانی گذر صوتی در زاویه حمله و ماخ متفاوت و بهبودشکل ایرفویل با کمترین نسبت ضریب برا به پسا (چکیده)
3993 - A UAV Lift Augmentation via Gurney Flap (چکیده)
3994 - Reconstruction of the past ordered data (چکیده)
3995 - Designing a Prediction-based Clustering Algorithm for Target Tracking in Wireless Sensor Networks (چکیده)
3996 - An Improvement on TCP Congestion Control Protocol for Next Generation Networks (چکیده)
3997 - Joint Active Queue Management and Congestion Control Protocol for Healthcare Applications in Wireless Body Sensor Networks (چکیده)
3998 - Designing an Energy Efficient Prediction-based Algorithm for Target Tracking in Wireless Sensor Networks (چکیده)
3999 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلف (چکیده)
4000 - بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان بیمارستان شهر فراشبد (چکیده)
4001 - بررسی حوزه های معنایی واژگان زبان فارسی و ارایه معیارهای جدید درتعیین حوزه های معنایی (چکیده)
4002 - بررسی تفاوت های فردی و رهیافت های شناختی در رابطه حافظه فعال و عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران (چکیده)
4003 - بررسی تفاوت های فردی در زمینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آن بر عملکرد ریاضی فراگیران (چکیده)
4004 - بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباین (چکیده)
4005 - تأثیر پرایمینگ سالیسلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله زایشی (چکیده)
4006 - Effect of plant density and nitrogen on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annum L.) (چکیده)
4007 - Chemical preparation of beta calcium sulfate hemihydrate granules with a special particle size as bone graft material (چکیده)
4008 - Comparing the Upwind and Central Methods in Estimating Bed Slope Source Term in SWE With Standing Shock Waves (چکیده)
4009 - A Numerical Model for Modeling the Effect of Plasma Actuators in Flow Control (چکیده)
4010 - بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012 (چکیده)
4011 - بررسی جریان مافوق صوت پیرامون بال دلتایی در زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب متفاوت (چکیده)
4012 - بهینه سازی ایرفویل های ناکای استاندارد به کمک الگوریتم ژنتیک و روش پارامتربندی B-Spline در محدوده سرعت پروازی میکروپرنده ها (چکیده)
4013 - Numerical investigation of delta and arrow wings with various sweep angles at different angles of attack and Mach numbers (چکیده)
4014 - تاثیر جایگزینی چربی شیر با روغنهای گیاهی بر خواص فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای پروسس (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر