بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : علوم دامی


موارد یافت شده: 1183

1 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
2 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
3 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
4 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
5 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
6 - Effect of Sodium Bentonite and Comparison of Pellet vs Mash on Performance of Broiler Chickens (چکیده)
7 - بررسی اثرات مکمل اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
8 - Effect of different non starch polysaccharides on performance and intestinal microflora of young broiler chicken (چکیده)
9 - Influence of Population Stracture on (چکیده)
10 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
11 - بررسی چندشکلی موجود در ناحیه اینترون دو ژن لپتین (leptin) گاو نژاد سرابی (چکیده)
12 - مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی (چکیده)
13 - Genetic variability and population structure in Beta-lactoglobulin, Calpastatin and Calpin loci in Iranian Kurdi sheep (چکیده)
14 - مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت (چکیده)
15 - Effect of Diets Containing Different Ratio of Effective Rumen Degradable Protein to Fermentable Metabolizable Energy on Early Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
16 - Rumen and Post Abomasal Disappearance of Amino Acids and Some Nutrients of Barley Grain Treated with Sodium Hydroxide,Formaldehyde or Urea in Lactating Cows (چکیده)
17 - اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون‏ در جوجه های گوشتی (چکیده)
18 - تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
19 - بررسی اثر مکمل ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنولوژیک جوجه های گوشتی (چکیده)
20 - effect of turmeric rhizome powder on the activity of some blood enzymes in broiler chickens (چکیده)
21 - Days in milk at culling in Holstein dairy cows (چکیده)
22 - Leptin Gene Polymorphism in Iranian Native Golpayegani and Taleshi Cows (چکیده)
23 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
24 - effect of varying levels of turmeric rhizome powder on some blood parameters in broiler chickens fed (چکیده)
25 - Effect of turmeric rhizome powder on immunity responses in broiler chickens (چکیده)
26 - replacement value of regular oyster shell with mine oyster shell on the performance and egg Quality of Laying Hens (چکیده)
27 - Study the effects of different levels of fat and L-carnitine on performance, carcass characteristics and serum composition of broiler chicks (چکیده)
28 - Effect of cecal cultures and Aspergillus Meal prebiotic (Fermacto) on growth performance and organ weights of Broiler Chickens (چکیده)
29 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
30 - Characterization of Genetic Polymorphism of the Bovine Lymphocyte Antigen DRB3.2. Locus in Sistani Cattle of Iran (Bos imiicus) (چکیده)
31 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and Protein Quality of Poultry By-Product Meal (چکیده)
32 - Nutritive value of an extruded blend of canola seed and pea (EnermaxTM) for poultry (چکیده)
33 - The Influence of Dietary Zinc-Methionine Substitution for Zinc Sulfate on Broiler Chick Performance (چکیده)
34 - بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در کنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یک جیره غذایی مناس (چکیده)
35 - ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی (چکیده)
36 - تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
37 - استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
38 - تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (چکیده)
39 - مقایسه تاثیر میزان انرژی و پروتئین پیشنهادی AFRC و NRC بر عملکرد گاو شیری (چکیده)
40 - تاثیر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی در جوجه ها ی گوشتی (چکیده)
41 - اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی (چکیده)
42 - مقایسه اثر رژیم های مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش های التهابی در جو (چکیده)
43 - مطالعه اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در جیره پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
44 - Digestion of Feed Amino Acids in the Rumen and Intestine of Steers Measured Using a Mobile Nylon Bay (چکیده)
45 - Ruminal and post-ruminal protein disappearance of various feeds originating from Iranian plant varie (چکیده)
46 - The effects of dietary protein and lysine levels on broiler performance, carcass characteristics and (چکیده)
47 - ارزش غذایی ذرت اوپک -2 در تغذیه دام و طیور (چکیده)
48 - بررسي اثر عوامل محيطي برتغييرات صفات و برآورد همبستگي هاي فنوتيپي و ژنتيكي بين صفات تيپ در گاوهاي شي (چکیده)
49 - بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ (چکیده)
50 - بررسي اثرات محيطي و برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتا (چکیده)
51 - ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml (چکیده)
52 - تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرد (چکیده)
53 - تعیین بخشهای مختلف نیتروژن دار موادخوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان در استان خراسان (چکیده)
54 - بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م (چکیده)
55 - مولفه های شیمیایی و گوارشی (شکمبه ای و روده ای) سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اوره و اسید سولفوریک و ت (چکیده)
56 - بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند (چکیده)
57 - تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات (چکیده)
58 - استفاده از برگ زعفران در تغذيه دام (چکیده)
59 - اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی (چکیده)
60 - تصحيح ضرايب قابليت هضم پروتئين در جوجه هاي گوشتي با اندازه گيري ميزان اسيد اوريك كود با روش هاي اسپك (چکیده)
61 - اثر سطوح مختلف پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی (چکیده)
62 - بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی (چکیده)
63 - اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر (چکیده)
64 - کاربرد آنزیم و شن در جیره های حاوی گندم کامل در مرغهای تخمگذار (چکیده)
65 - اثر مکمل آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره های حاوی گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان (چکیده)
66 - تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک) (چکیده)
67 - تاثیر مخمر زنده(ساکاروسایسز سرویسیه) بر تخمیرات (چکیده)
68 - تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه‌‌های گوشتی (چکیده)
69 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
70 - تاثیر بنتونیت سدیم و مقایسه شکل آردی و پلت خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
71 - Evaluation of Models to Describe Ruminal Degradation Kinetics from in Situ Ruminal Incubation of Who (چکیده)
72 - بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن چربی ها در سنین پایین در جوجه های گوشتی (چکیده)
73 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)
74 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
75 - مصرف اختیاری و قابلیت هضم گاودانه و یونجه با روشهای حیوان زنده و آزمایشگاهی (چکیده)
76 - ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفور (چکیده)
77 - Effect of rc mutation on semen characteristics, spermatogenic tissues and testosteroun profile in blind Rhode Island Red cockerels (چکیده)
78 - Changes of Blood Gases, Internal Organ Weights and performance of Broiler Chickens with Cold Induced (چکیده)
79 - Effects of Vitamin E and C supplementation on Performance and Immune Response of Broiler Chicks (چکیده)
80 - Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off (چکیده)
81 - Past peak lactational performance of iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybeans (چکیده)
82 - The effect of Feed Bunk competition on the Feed sorting Behavior of Close-Up Dry Cows (چکیده)
83 - Impact of Age at First Calving on Lactation and Reproduction of first-parity Iranian Holsteins Dairy cows (چکیده)
84 - Evaluation the Anxiolytic Effects of Zinc Supplimented Diet in the Elevated Plus-maze Test (چکیده)
85 - مقایسه مدلهای خطی با مدلهای آستانه ای در برآورد اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بر روی صفت تعداد بره های از شیر گرفته شده در گوسفندان نژاد کردی (چکیده)
86 - بررسی طول عمراقتصادی گاوهای هلشتاین ایرانی (چکیده)
87 - تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی (چکیده)
88 - اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
89 - تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
90 - اثر دو سطح کربوهیدراتهای فیبری همراه با چربی و بدون چربی بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
91 - Estimation of digesta kinetics of different particle size fractions using rumen evacuation technique in dairy cows fed red clover – grass silage (چکیده)
92 - Effect of raw or roasted whole soybeans on early lactational Performance and ruminal and blood metabolites in Iranian cows (چکیده)
93 - The effects of feed bunk competition on the feed sorting behavior of close – up dry cows (چکیده)
94 - Effects of abomasal infusion of cottonseed oil and dietary enzyme supplementation on dairy goa (چکیده)
95 - Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off (چکیده)
96 - Effect of whole crop silages (Triticale or Barley) versus corn silage on performance of Holstein lactating Dairy cows (چکیده)
97 - THE EFFECT OF SULFUR DIOXIDE (SO2) AND SODIUM HYDROXIDE (NaOH) ON CHEMICAL COMPOSITION AND DEGRADABILITY OF WHEAT STRAW (چکیده)
98 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
99 - Genetic polymorphism at the candidate gene in Iranian sistani cattle-Bos indicus (چکیده)
100 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
101 - A survey on some milk production items and improvement for the smallholder dairy farmers in Khorasan province (چکیده)
102 - The Effect of dried Citrus pulp, dried Beet Suger Pulp and Wheat Straw as Silage Additives on By-Products of Orange Silage (چکیده)
103 - مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم (چکیده)
104 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and protein Quality of Iranian Kilka Fish Meal (چکیده)
105 - Determination of chemical composition, Mineral contents, and protein Quality of poultry By-Product Meal (چکیده)
106 - Prediction Model for True Metabolizable Energy of Feather Meal and Poultry Offal Meal Using Group Method of Data Handling-Type Neural Network (چکیده)
107 - Predicting performance of broiler chickens from dietary nutrients using group method of data handling-type neural networks (چکیده)
108 - Neural Network Model for Egg Production Curve (چکیده)
109 - Non-Linear Hyperbolastic Growth Models for Describing Growth Curve in Classical Strain of Broiler Chicken (چکیده)
110 - Performance of modern vs 1970 s heritage broilers fed drug free recommended and low protein diets (چکیده)
111 - اثرات جهش ژن rc بر خصوصیات سیمن ،بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا (چکیده)
112 - Effects of feeding fish meal and n-3 fatty acids on milk yield and metabolic responses in early lactating dairy cows (چکیده)
113 - Effects of feeding fish meal and n-3 fatty acids on ovarian and uterine responses in early lactating dairy cows (چکیده)
114 - Effect of supplemental fish meal on reproduction and immunology responses in early lactating Holstein dairy cows (چکیده)
115 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
116 - Study the PIT-1 gene polymorphism and association to average daily gain In Iranian Baluchi sheep (چکیده)
117 - Identification IGF-I gene polymorphisms by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism and its relation to growth traits in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
118 - Study of Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) genes polymorphism and their association to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
119 - Dietary poultry fat and gastrointestinal transit time of feed and fat utilization in broiler chickens (چکیده)
120 - Passage rate of feed in very young chicks, (چکیده)
121 - A comparison of in-vivo and in-vitro true amino acid digestibility of SBM and MBM samples (چکیده)
122 - True amino acid digestibility rooster bioassay methodology: Type of endogenous correction and ingredient protein level. (چکیده)
123 - Further study of lysine excretion among birds in the precision-fed rooster assay for digestible amino acids (چکیده)
124 - Influence of tannin content in sorghum grain on true amino acids availability and broiler performance (چکیده)
125 - Pinpointing the lowest protein diet for young male broiler (چکیده)
126 - Whole wheat feeding and influence of initial body weight on broiler performance (چکیده)
127 - Effect of dietary fat sources and fatty acid composition on immune response of male growing chicks (چکیده)
128 - The utilization of Mashhad cotton seed meal in the corn-soy or wheat soy diet of broiler chicks (چکیده)
129 - Performance of native Khorasani chicks fed diets varying in metabolizable energy (چکیده)
130 - Effect of dietary factors on gastrointestinal transit time (GIT) of food in laying hen (چکیده)
131 - Pinpointing the meat and egg type birds as protein and fat depositors in whole body, breast and leg muscles (چکیده)
132 - Muscle protein turnover in meat and egg type chickens (چکیده)
133 - اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیان و فریدون افتخاری شاهرودی (چکیده)
134 - بررسی اقتصادی و تعیین خد مطلوب مدت پروار جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیان و سیاوش دهقانیان (چکیده)
135 - استفاده از کود مرغ و اوره بعنوان منابع ازت غیر پروتیینی در تغذیه گاو های شیری (چکیده)
136 - تعیین قابلیت کود مرغ در گوسفند بلوچی. بوالقاسم گلیان و احمد قدرت نما (چکیده)
137 - استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره های غذایی ذرت-سویا و یا گندم-سویا برای پرورش جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیان (چکیده)
138 - اثر انرژی و پروتیین جیره بر رشد و ترکیبات بدن نیمچه های بومی. عباسعلی قیصری و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
139 - The effect of phytase and saccharomyces cervisiae (Sc47) supplementation on performance, serum parameters, phosphorous and calcium retention of broiler chickens (چکیده)
140 - Influence of β- adrenergic agonist (Metaproterenol) and lysine on growth, carcass quality in broiler chickens (چکیده)
141 - The effect of biotin deficiency in the pre-ruminant and immediately post-ruminant Angora and Cashmere kids (چکیده)
142 - بررسی منابع مختلف چربی بر عملکرد دو سویه تجاری جوجه های گوشتی (چکیده)
143 - بررسی آثار محدودیت غذایی شدید در اوایل دوره پرورش و مکمل اسید آمینه در دوره تغذیه مجدد بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
144 - مقایسه دو روش آزمایشگاهی تعیین قابلیت هضم علوفه، علی محرری و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
145 - اثر طول مدت گرسنکی در اندازه گیری انواع انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی با استفاده از روش سیبالد و فارل. محمد سالار معینی و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
146 - مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغهای تخمگذار (چکیده)
147 - تجزیه تقریبی و گرانروی عصاره اسیدی هشت واریته جو پوسته دار و یک نوع جو بدون پوسته (چکیده)
148 - اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
149 - تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
150 - تعیین انرژی قابل متابولیسم تعدادی از مواد خوراکی طیور ایران با روش سیبالد، محمد سالار معینی و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
151 - استفاده از جیره های کم پروتیین مکمل شده با اسید های آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی. فریبرز خوجعلی، حسن نصیری مقدم و ابواتقاسم گلیان (چکیده)
152 - اثر انرژی دوره پرورش و سطوح انرژی و چربی جیره تخمگذاری بر عملکد مرغان های لاین. محمد رضا رضوانی، ابوالقاسم گلیان ، فریدون افتخاری شاهرودی و حسن نصیری مقدم (چکیده)
153 - عیین سطح مطلوب انرژی و پروتیین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی. ابوالقاسم گلیان و قدرت میرزاده (چکیده)
154 - بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی. ابوالقاسم گلیان و محمد سالار معینی (چکیده)
155 - استفاده از بوجاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار. ابوالقاسم گلیان و سیامک پارسایی (چکیده)
156 - استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله ها. علی محرری، ابوالقاسم گلیان و علی نیکخواه (چکیده)
157 - اثر سطوح مختلف انرژی و پروتیین جیره دوره پرورش بر عملکرد مرغ های بومی در طی دوره تخمگذاری. عباسعلی قیصری و ابوالقاسم گلیان (چکیده)
158 - تاثیر میکروارگانیسم های روده کور بر میزان دفع اسید های آمینه با منشا\" داخلی و تعیین قابلیت هضم اسید های آمینه مواد خوراکی با استفاده از خروس های فاقد روده کور. بهروز دستار، ابوالقاسم گلیان و لوید کمبل (چکیده)
159 - پاسخ جوجه های گوشتی به جیره های غذایی رقیق شده با دانه کامل گندم در سنین مختلف (چکیده)
160 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی (چکیده)
161 - Effect of Turmeric Rhizome Powder (چکیده)
162 - تاثیر پودر آب پنیر بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی (چکیده)
163 - اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون آنزیمهای تجزیه کننده پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای محلول بر عملکرد، خصوصیات لاشه و هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
164 - Effect of Added Extra Calcium Carbonate into the Diets, One Hour Before Starting Dark Period on Performance and Egg Quality of Laying Hens (چکیده)
165 - Effect of Dietary Dried Berberis Vulgaris Fruit and Enzyme on Some Blood Parameters of Laying Hens Fed Wheat-Soybean Based Diets (چکیده)
166 - اثر سطوح مختلف کنجاله کلزای مکمل شده با یدات کلسیم بر عملکرد، صفات لاشه و هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
167 - اثر زردچوبه بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
168 - Factors Affecting Egg Production in Broiler Breeders from Start to Peak of Production (چکیده)
169 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens (چکیده)
170 - Supplementation of corn-wheat-soy diets with phytase: Effects on digestible amino acids in broiler chicks (چکیده)
171 - Effects of Diet Supplementation of Aspergillus Meal Prebiotic (Fermacto®) on Efficiency, Serum Lipids and Immunity Responses of Broiler Chickens (چکیده)
172 - Effect of dietary levels of tallow and NSP-degrading enzume supplements on nutrient efficiency of broiler chickens (چکیده)
173 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
174 - Influences of milk yield and fertility traits in the first lactation on the length of productive life of Holstein dairy cows in Iran (چکیده)
175 - Changes in chemical composition and in vitro digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
176 - تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و الکترولیتهای جیره بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
177 - تاثیر سطوح مختلف چربی دامی و مکمل انزیمی بر بهره وری مواد مغذی در جوجه های گوشتی (چکیده)
178 - تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های حاوی گندم و تریتیکاله بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
179 - تاثیر فیتاز میکروبی بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه در جوجه های ماده گشتی (چکیده)
180 - تاثیر پروبیوتیک در آب اشامیدنی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
181 - تاثیر پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، صفات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی (چکیده)
182 - تاثیر زئولیت طبیعی و ضایعات نانوایی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
183 - تاثیر اسید سیتریک در آب آشامیدنی بر عملکرد و جمعیت میکروبی ایلئومی جوجه های گوشتی (چکیده)
184 - بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
185 - تاثیر مکمل آنزیمی برعملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره های حاوی تریتیکاله و گندم در جوجه های گوشتی (چکیده)
186 - تاثیر پودر آب پنیر به عنوان یک پریبیوتیک بر جمعیت سکومی و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
187 - آیا بتائین می تواند جایگزین متیونین در طیور گردد؟ (چکیده)
188 - تاثیرآنزیمهای تجزیه کننده ان اس پی محلول بر گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی (چکیده)
189 - جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
190 - اثر مکمل آنزیمی بر بهره وری مواد مغذی جیره های حاوی کندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان (چکیده)
191 - اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
192 - بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودر ماهی با بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
193 - کاربردآنزیم در جیره های حاوی گندم بر عملکرد مرغ تخمگذار (چکیده)
194 - Effect of NH4Cl, KCl, NH4Cl + KCl on broiler chickens under heat stress (چکیده)
195 - Potentials of Microbial Pseudomonas sp. lipases on broiler performance (چکیده)
196 - Stability of Porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 1-Glandular Stomach (چکیده)
197 - Stability of porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 2- Small intestine (چکیده)
198 - feeding whole wheat with or without a dietary enzyme or grit to laying hens (چکیده)
199 - Potentials of dietary Pseudomonas sp. lipase to improve fat digestibility and performance of turkey poults. (چکیده)
200 - مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغها در سیکل دوم تخمگذاری (چکیده)
201 - ارزیابی منابع مختلف کلسیمی بر عملکرد مرغ تخمگذار و کیفیت تخم مرغ (چکیده)
202 - Effect of various calcium sources upon egg shell quality and laying hen performance (چکیده)
203 - بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی در جوجه های گوشتی (چکیده)
204 - Effect of microbial phytase on apparent digestibility of amino acids and minerals in diet of female broiler chickens (چکیده)
205 - effect of low concentration of allatoxin B1 in the diet on performance, blood enzymes and organ weights of broiler chickens (چکیده)
206 - Effect of acetic acid or citric acid administration in the drinking water on performance and ileal microflora of broiler chickens (چکیده)
207 - The effect of different levels of fat and L-carnitin on performance and serum composition of broiler chickens (چکیده)
208 - Study the effect of different levels of L-Carnitin on performance and carcass characteristics of broiler chicks (چکیده)
209 - Effect of different non starch polysaccharides on performance and intestinsal microflora of young broiler chickens (چکیده)
210 - effect of dietary dried berberis vulgaris fruit and enzyme on some blood parameters of laying hens fed wheat soybean based diets (چکیده)
211 - Effect of added extra calcium carbonate into the diets, one hour before starting perid on performance and egg quality of laying hens (چکیده)
212 - Replacement value of soybean meal with rapeseed meal with or without a dietary NSP-degrading enzyme on performance and thyroid hormones of broiler chickens (چکیده)
213 - In situ protein degradability of some feedstuffs used on Iranian dairy farms (چکیده)
214 - Effects of feeding fish meal or fish oil fatty acids on energy balance and plasma concentrations of insulin and insulin-like growth factor binding proteins in early postpartum dairy cows (چکیده)
215 - Reproductive efficiency and milk production during recent years in Holstein dairy cows: An Iranian case (چکیده)
216 - The nutrient digestibility (in vitro) of halophytic forage (چکیده)
217 - Embryo survival and its association with first 60-d cumulative milk yield in Holstein dairy cows (چکیده)
218 - Effects of feeding menhaden fish meal or Ca salts of fish oil fatty acids on uterine fatty acids composition, COX-2 level and PGF2α production in early lactating cows (چکیده)
219 - Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable (چکیده)
220 - Factors affecting days from first breeding to conception (DFBC) in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
221 - Leptin polymorphism and its association with milk production and plasma glucose in early lactating cows (چکیده)
222 - Factors affecting days open and days to first insemination in Iranian Holstein cows (چکیده)
223 - Effects of feeding palm oil fatty acids on blood metabolites in early lactating cows (چکیده)
224 - The association between postpartum mastitis and days open in Iranian Holstein cows using survival analysis methodology (چکیده)
225 - Effects of feeding palm oil fatty acids on follicular development in early lactating cows. (چکیده)
226 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
227 - Dietary fatty acid supplementation and reproduction in dairy cows (چکیده)
228 - Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation (چکیده)
229 - Polymorphism in gene leptin and its relationship to milk production and reproduction traits in Brown Swiss cow (چکیده)
230 - Ruminal retention time and indigestible dry matter fraction of various Iranian forages measured by in situ technique (چکیده)
231 - Effect of low concentration of aflatoxin B1 in diet on performance, blood enzymes and organ weights of broiler chickens (چکیده)
232 - اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
233 - Response of early lactating dairy Holstein cows to diet containing acid treated lucern silage (چکیده)
234 - The effect of microbial phytase and citric acid on performance, tibia ash, calcium and phosphorous digestibility in broiler chickens (چکیده)
235 - The effect of different levels f choline and brtaine on broiler performance and carcass characteristics (چکیده)
236 - Does ascites affect the weight of internal organs in broilers (چکیده)
237 - Effect of sodium bentonite and comparison of pellet vs mash on performance of broiler chickens (چکیده)
238 - Effect of dietary Fermacto supplementation on performance, transit time of feed and gut microflora of broiler chickens fed diets low in digestible amino acids (چکیده)
239 - Effect of feed restriction and energy and protein contents of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
240 - Effect of different energy and protein content of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
241 - Interactive effect of sodium bentonite with pigment on performance and egg quality of laying hens from 36-48 weeks of age (چکیده)
242 - Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep (چکیده)
243 - Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
244 - Effects of conjugated linoleic acid on prostaglandin production by bovine endometrial cells (چکیده)
245 - Effects of feeding palm oil fatty acids on milk production and composition and follicle size in early lactating cows (چکیده)
246 - Voluntary feed intake, rumen fermentation characteristics and nitrogen retention in Iranian Balouchi sheep fed halophyte forages (چکیده)
247 - Milk quality improvement in Iran (چکیده)
248 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and (چکیده)
249 - Polymorphism in leptin gene and its relation to growth and reproduction traits in Iranian Sistani cows (چکیده)
250 - بررسی پلی مورفیسم و فراوانی آللی MHC کلاس II (DRB3.2) در گاوهای هلشتاین ایران به کمک PCR-RFLP (چکیده)
251 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells. (چکیده)
252 - Effects of clinical mastitis on production and days from first breeding to conception in Holstein cows using survival analysis test. (چکیده)
253 - Hazard ratios and correlation coefficients of some metabolic variables during the first 30 and cumulative 60 days of lactation and days open in Holstein dairy cows. (چکیده)
254 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on energy balance and follicular dynamics in early lactating Holstein cows (چکیده)
255 - The effects of palm oil fatty acids on cervix regression in dairy cows during the first 40 days postpartum (چکیده)
256 - Effect of first 60-day cumulative milk yield on days open in Holstein dairy cows (چکیده)
257 - Reasons and timing of cows leaving herd in dairy cows using survival analysis methodology (چکیده)
258 - Association of prolactin polymorphism with milk fat content in Iranian Sarabi cows (چکیده)
259 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
260 - A missense mutation in the bovine leptin gene in Iranian Taleshi cattle (چکیده)
261 - Chemiical composition, in situ degradable coefficients, ruminal and post-ruminal dry matter and crude protein disappearance of rapeseed meal (چکیده)
262 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
263 - Effect of diets containing rapeseed meal or soybean meal on lactating Holstein cow responses (چکیده)
264 - Effect of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation (چکیده)
265 - Effect of Se and/or turmeric rhizome powder on growth performance of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
266 - Effect of turmeric rhizome powder on performance, egg quality and some blood serum parameters of laying hens (چکیده)
267 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
268 - Changes in chemical composition and in vitro DM digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
269 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
270 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on total leukocyte and differential counts in transition and early lactating cows (چکیده)
271 - Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal (چکیده)
272 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on milk production and composition in early lactating cows (چکیده)
273 - In situ ruminal degradability of dry matter and crude protein of cottonseed meal containing different fat concentrations (چکیده)
274 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
275 - The effect of fat content of sodium hydroxide treated sunower meal on in situ dry matter and crude protein degradation parameters (چکیده)
276 - Leptin gene polymorphism in Iranian Holstein cows (چکیده)
277 - The effect of fat content on ruminal and post-ruminal protein disappearance of cottonseed meal using in situ mobile bag and alternative enzymatic procedures (چکیده)
278 - تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی (چکیده)
279 - تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
280 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)
281 - اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
282 - Canola meal as a substitute for soybean meal in diet of early lactation Holstein cows (چکیده)
283 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC (چکیده)
284 - بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
285 - The effect of non- fibre carbohydrate on in vitro NDF disappearance of various ruminant feeds (چکیده)
286 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
287 - Effect of dietary methionine concentration on some blood metabolites of early lactating Holstein cows (چکیده)
288 - The effect of fluctuation in rumen pH on Fibrobacter succinogenes population in rumen fluid as (چکیده)
289 - The effect of oil content of various feed protein sources on in situ and in vitro ruminal and post-ruminal protein disappearance (چکیده)
290 - In vitro gas production parameters of high fat sunflower meal treated with formaldehyde, sodium hydroxide or exogenous enzyme (چکیده)
291 - The degradation kinetic of NDF and lignin of sunflower meal containing low or high fat treated with sodium hydroxide (چکیده)
292 - Analysis of productive life in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
293 - The relation between in vitro gas production by rumen fungi and protozoa and low fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde (چکیده)
294 - In vitro gas production of high fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by rumen fungi and protozoa (چکیده)
295 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
296 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on blood metabolites in early lactation Iranian Holstein cows (چکیده)
297 - Effect of close-up fat supplementation on fi rst 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
298 - The effect of non fiber carbohydrate on in vitro fi rst order NDF disappearance of alfalfa (چکیده)
299 - Effect of age at fi rst calving on milk production and days open in fi rst-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
300 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
301 - Effects of non-fi ber carbohydrates supplementation on some blood metabolites of Holstein steers (چکیده)
302 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on venous blood gas of Holstein steers (چکیده)
303 - Ruminal, fecal and urine pH of Holstein steers fed diets containing barley grain and(or) sugar beet pulp (چکیده)
304 - In situ ruminal degradation of nitrogen fractions of cottonseed and canola meals (چکیده)
305 - Study the GDF-8 gene polymorphism and association to average daily gain in Iranina Baluchi sheep (چکیده)
306 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله دانه آفتابگردان (چکیده)
307 - شناسایی و ردیابی بقایای بافتی اسب سانان در مواد غذایی و خوراک دام و طیور با استفاده از توالی Cytochrome-b (چکیده)
308 - اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
309 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
310 - ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
311 - تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی (چکیده)
312 - تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل... (چکیده)
313 - بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین (چکیده)
314 - بررسی چند شکلی ژن IGFو ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
315 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
316 - بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitro (چکیده)
317 - اثرات فیزیو لوژیکی کلرید امونیوم , کلرید پتاسیم و کلرید امونیوم+کلرید پتاسیم بر الکترولیتها,PH خون و میزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد (چکیده)
318 - اثر شرایت محل نگهداری بر عملکرد بره های پرواری نژاد کرمانی (چکیده)
319 - اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین (چکیده)
320 - Effects of diets countaining gossypol on spermatogenic tissues of young bulls. (چکیده)
321 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه حاوی گوسیپول بر خصوصیات منی و هورمون تستوسترون در گوسفند. (چکیده)
322 - بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک گوسیپول بر بافت بیضه قوچ. (چکیده)
323 - Effects of gossypol on semen characteristics and testosterone profile in fine-wool rams (چکیده)
324 - Influence of NH4CL, KCL, and NH4Cl+KCl blood electrolytes and mortality of chicks under acut heat stress (چکیده)
325 - Effect of Feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on broiler performance and serum electrolytes (چکیده)
326 - Effect of turmeric rhizome powder on performance and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
327 - بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی (چکیده)
328 - تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
329 - تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی (چکیده)
330 - اثر سطوح مختلف ویتامین E بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
331 - تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ (چکیده)
332 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
333 - بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک (چکیده)
334 - تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی (چکیده)
335 - In vitro production parameters of Sesame (Sesamum indicum) stover treated with sodium hydroxide and/or urea (چکیده)
336 - Chemical composition, in situ ruminal degradability and post-ruminal disappearance of dry matter and crude protein from the halophytic plants Kochia scoparia, Atriplex imorphostegia, Suaeda arcuata and Gamanthus gamacarpus (چکیده)
337 - Effect of Diets Containing Anionic Salts or Hydrochloric Acid Treated Alfalfa Silage on Blood and Urine Acid-Base Properties of Holstein Dry Cows (چکیده)
338 - Comparison of Techniques to Determine the Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Various Oilseed Meals (چکیده)
339 - Improved Broiler Chick Performance by Dietary Supplementation of Organic Zinc Sources (چکیده)
340 - Rumen and post-abomasal disappearance in lactating cows of amino acids and other components of barley grain treated with sodium hydroxide, formaldehyde or urea (چکیده)
341 - Effect of heat processing on ruminal degradability and intestinal disappearance of nitrogen and amino acids in Iranian whole soybean (چکیده)
342 - Effects of Wheat-Soybean Meal Based Diet Supplementation with Vitamin A, Vitamin E and Zinc on Blood Cells, Organ. Weights and Humoral Immune Response in Broiler Chickens. (چکیده)
343 - Influence of Dietary Zeolite Supplementation on the Performance and Egg Quality of Laing Hens Fed Varying Levels of Calcium and Nonphytate Phosphorus (چکیده)
344 - Effect of Free Access to Whole Wheat, Dietary Wheat Level and Enzyme Supplementation on Broiler Performance (چکیده)
345 - Comparison of Various Methods for Endogenous Ileal Amino Acid Flow Determination in Broiler Chickens (چکیده)
346 - Effect of D-Thyroxine Hormone on compensatory growth and carcass characteristics of broiler chikens (چکیده)
347 - Supplementation of corn-wheat-soy diets with phytase: Effects on digestible amino acids in broiler chicks (چکیده)
348 - Determination of True Metabolizable Energy of Poultry By-Product Meal (چکیده)
349 - Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
350 - Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites (چکیده)
351 - بررسی ارزش غذایی چربی ها برای جوجه های گوشتی (چکیده)
352 - اثر متقابل بنتونبت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغهای تخمگذار از 36-48 هفتگی (چکیده)
353 - اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی (چکیده)
354 - Disappearance of dry matter and neutral detergent fibre (NDF) of sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by isolated mixed rumen bacteria using in vitro culture (چکیده)
355 - Carcass yield of modern vs 1970’s heritage broilers fed drug free recommended and low protein diets (چکیده)
356 - Effect of raw or roasted whole soybean on early lactational performance of Iranian Holstein cows (چکیده)
357 - Effect of fat supplement in Holstein dairy cow transition diets on plasma leptin concentration and performances (چکیده)
358 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on blood metabolites in early lactating Iranian Holstein cows (چکیده)
359 - Reasons for exiting in Iranian Holstein cows (چکیده)
360 - Days in milk at exiting in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
361 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
362 - Effect of close-up fat supplementation on first 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
363 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on milk production and composition of high producing Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
364 - The use of simultaneous models for estimate in vivo nutrient digestibility of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
365 - oil sunflower meal treated with formaldehyde or sodium hydroxide (چکیده)
366 - Effect of age at first calving on milk production and days open in first-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
367 - Effect of physical particle size on ruminal and post-ruminal disappearance of nutrients of a mixed concentrate in Holstein (چکیده)
368 - Effect of physical particle size on ruminal and postruminal disappearance of nutrients of a mixed concentrate in Holstein steers (چکیده)
369 - Blood and ruminal metabolites of early lactating Iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybean (چکیده)
370 - بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری (چکیده)
371 - اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری نژاد هلشتاین بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
372 - اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری هلشتاین بر غلظت پلاسمایی لپتین، گلوکز و (چکیده)
373 - تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
374 - مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز (چکیده)
375 - EFFECT OF VITAMIN C SUPPLEMENTATION ON PERFORMANCE AND IMMUNE RESPONSE OF BROILER CHICKS (چکیده)
376 - AMEn CONTENT OF MEAT AND BONE MEAL IN DIFFRENT LEVELS SUBSITUATION WITH A CORN-BASED DIET IN FEEDING ROOSTER (چکیده)
377 - EFFECT OF BARLEY FERMENTED WITH LACTOBACILUS SPP. AND BARLEY SUPPLEMENTED WITH ENZYME ON PERFORMANCES OF BROILERS (چکیده)
378 - Characterization of SNPs of Bovine prolcatin Gene of Holstein Cattle (چکیده)
379 - The effect of formaldehyde or sodium hydroxide on in situ rumen degradation of low and high fat sunflower meal (چکیده)
380 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,GHR,GHRHR بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
381 - بررسی چند شکلی ژنGDF- 9 و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
382 - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک توالی میتوکندریDNA (چکیده)
383 - بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی (چکیده)
384 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,IGF-I بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
385 - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک نشانگرRAPD (چکیده)
386 - تشخیص بیماری ژنتیکی سندرم بره عنکبوتی در گوسفندان بلوچی و قره گل به روشPCR- RFLP (چکیده)
387 - Evaluation of nutritional values five common weed forages using in-vitro gas production and in situ rumen degradability techniques (چکیده)
388 - The effect of treated corn silage using urea and formaldehyde on rumen ecosystem and blood metabolism in sheep (چکیده)
389 - Assessment of changes in Anxiety and Exploratory Behaviours Following Zinc Supplementation in Rats (چکیده)
390 - The effect of non fibre carbohydrate on in vitro first order dry matter disappearance model of various ruminant feeds (چکیده)
391 - Identification IGF-I gene polymorphism by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism and its relation to growth traits in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
392 - یک روش آزمایشگاهی جدید جهت فشرده کردن و پلت کردن کود گاو (چکیده)
393 - The effect of season on performance and blood metabolites of Holstein steers fed low or high grain diets in semi-arid climate (چکیده)
394 - تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز (چکیده)
395 - Ruminal and post-ruminal disappearance of dry matter and crude protein of coffee pulp using in situ mobile bag technique (چکیده)
396 - تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی (چکیده)
397 - Effect of close-up fat plus wheat grain supplementation on first 90 days milk production of Holstein dairy cows. (چکیده)
398 - The effect of rumen pH on ruminal lag time of protein degradation of various feeds (چکیده)
399 - ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین (چکیده)
400 - تاثیر بیوتین بر روند تخمیری جلبک آزولا (Azolla Pinnata) با استفاده از تکنیک In vitro و In situ (چکیده)
401 - تعیین ارزش غذایی برخی از علوفه های مرتعی خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسه نایلونی (چکیده)
402 - تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین (چکیده)
403 - ارزیابی همبستگی دو روش (درون تنی و برون تنی*) درتعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره (چکیده)
404 - تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام (چکیده)
405 - بررسی اثرات جایگزینی سیلاژ تریتیکاله فرآوری شده با افزودنی میکروبی و ملاس با سیلاژ ذرت بر عملکرد گوساله های نر پرواری (چکیده)
406 - Invitro gas production parameters of Sesame (Sesamum indicum) stover treated with sodium hydroxide and or urea (چکیده)
407 - مطالعه پتانسیل استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فرمیک درعلوفه ذرت سیلو سده با اوره و تاثیر آن بر خصوصیات گاوهای شیر ده (چکیده)
408 - تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی (چکیده)
409 - بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی (چکیده)
410 - مطالعه میکروسکوپی بعضی از ارگان های بدن خفاش (چکیده)
411 - Ruminal Peptide and Ammonia Nitrogen Concentrations in Holstein Steers Fed Diets Differing in Concentrate to Alfalfa Hay Ratios (چکیده)
412 - تخمین نسبت ناپدید شدن شکمبه ای و بعد شکمبه ای پروتئین برخی از اقلام خوراکی با روش کیسه های نایلونی متحرک و روش آنزیمی (چکیده)
413 - تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن (چکیده)
414 - Sequence determination of 16s ribosomal RNA for ruminal ammoniabacters of Holstein cows (چکیده)
415 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
416 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
417 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
418 - The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR (چکیده)
419 - The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR (چکیده)
420 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
421 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
422 - Chemical composition, and rumina! and post-ruminal protein disappearance of lucerne silage treated with formic acid (چکیده)
423 - Comparison of ill-vitro enzyme procedure with the mobile nylon bag technique for estimating ruminal and post-ruminal disappearance of Iranian fced protein (چکیده)
424 - Comparison of mathematical models to evaluate various ill situ ruminant feed crude protein degradation kinetics (چکیده)
425 - The effect of rumen pH on dry matter degradation kinetics of alfaalfa using in situ technique (چکیده)
426 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrateto alfalfa hay ratios (چکیده)
427 - The effect of feeding different levels of potassium iodide on performance, T3 and T4 concentration and iodin excrition in holstein dairy cows (چکیده)
428 - Ruminal degradability of wheat straw Colonized by Pleurotus ostreatus under mushroom growing conditions (چکیده)
429 - Effect of organic and inorganic zinc supplements on degradability of wheat straw and alfalfa hay by using gas production techniques (چکیده)
430 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
431 - Immunological Responses of Broiler Chicks Can Be Modulated by Dietary Supplementation of Zinc-methionine in Place of Inorganic Zinc Sources (چکیده)
432 - effect of forage type and enzyme feed additive on performance of iranian holstein cows (چکیده)
433 - effect of pectin on production and urinary excretion in lactating saanen dairy goats (چکیده)
434 - the potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith (چکیده)
435 - effect of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting (چکیده)
436 - Chemical Composition, Ruminal Degradability and in vitro Gas Production of Wheat Straw Inoculated by Pleurotus ostreatus Mushrooms (چکیده)
437 - فراوری فیزیکی جیره های کاملا مخلوط و تاثیر ان بر مصرف اتنخابی اجزای خوراک درگاو های شیرده (چکیده)
438 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
439 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
440 - Effects of choline and rumen protected choline (Reashure®) on energy-related biochemical metabolites of lactating dairy cows (چکیده)
441 - تاثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
442 - تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی (چکیده)
443 - افزایش عملکرد بره های پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کامل (چکیده)
444 - in vitro evaluation of wheat straw and alfa alfa hay supplemented different zinc sources (چکیده)
445 - effect of farm size on processing index and quality of grinding barley (چکیده)
446 - comparison between two climatologically environment on milk yield and composition of iranian holstein cows (چکیده)
447 - effect of climatic parameters include humidity on cattle reproductive performance (چکیده)
448 - A survey on some milk production items and improvement for the smallholder dairy farmers in khorasan province (چکیده)
449 - فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده (چکیده)
450 - مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
451 - اثر تراکم دام در جایگاه های باز بر روی شاخص های راحتی گاو شیری (چکیده)
452 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
453 - تأثیر سایز پلت و افزودن بنتونیت بر رشد و عملکرد گوساله های شیری براون سوئیس (چکیده)
454 - تأثیر فرآوری خوراک بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک شروع کننده گوساله شیری نژاد براون سوئیس (چکیده)
455 - تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن (چکیده)
456 - تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
457 - تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن (چکیده)
458 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
459 - مقایسه عملکرد گوساله های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف کنجاله تخم پنبه و کنجاله کلزا (چکیده)
460 - تأثیر اندازه گله بر شاخص های فرآوری و کیفیت آسیاب کردن در جو و ذرت (چکیده)
461 - the effect of forage particle size and water addition to barley based TMR on eating and rumination behavior and ruminal pH in early lactation period (چکیده)
462 - مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ (چکیده)
463 - RUMEN DEGRADATION KINETICS OF ALFALFA HAY, MAIZE SILAGE AND WHEAT STRAW TREATED WITH FIBROLYTIC ENZYMES (چکیده)
464 - The effect of processed full fat soybean on the performance in broiler chicks (چکیده)
465 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female Broiler Chickens (چکیده)
466 - Modelling and optimising early performance for broiler chicks (چکیده)
467 - Modifying egg fatty acid content by supplementation of laying hen diets with palm olein oil (چکیده)
468 - Enrichment with long chain omega-3 fatty acids and sensory evaluation of chicken meat (چکیده)
469 - Determination of apparent metabolizable energy of full-fat sunflower seed in broiler chickens (چکیده)
470 - Effect of various levels of full-fat sunflower seed on performance of broiler chickens (چکیده)
471 - Effect of Dietary Calcium Level on True Metabolizable Energy Value of Various Fat Sources Determined by Precision Fed Rooster Assay (چکیده)
472 - The in vitro gas production of untreated and high pressure steam treated sugarcane pith (چکیده)
473 - Effect of lucerne hay particle size and physical effectiveness factor of diet on utilisation of soya hulls by dairy cows (چکیده)
474 - Physical and chemical property of some Iranian non-forage fibre sources (چکیده)
475 - The potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith (چکیده)
476 - Effects of pectin on production and urinary nitrogen excretion in lactating Saanen dairy goats (چکیده)
477 - Effect of supplemental fat and NDF on fibre digestibility, ruminal pH and chewing activity in lactating dairy cows (چکیده)
478 - Effect of a dietary cellulase/xylanase enzyme mixture on dairy cow performance (چکیده)
479 - Effect of alfalfa hay particle size and dry matter content of barley based diets on ruminal, faecal and blood measurements of dairy cows in early lactation (چکیده)
480 - Effects of different additives on chemical composition of whole crop canola silage (چکیده)
481 - Production responses to temperature and humidity index in lactating dairy cows (چکیده)
482 - Factors affecting egg production in broilers from start to peak of production (چکیده)
483 - The effect of two antioxidants (selenium and turmeric powder) on blood parameters of broiler chickens reared under heat stress ) (چکیده)
484 - Effect of selenium and/or turmeric rhizome powder on growth performance of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
485 - Effect of turmeric rhizome powder on performance, egg quality and some blood serum parameters of laying hens ) (چکیده)
486 - Changes of Biochemical Parameters and Enzymes Activities in Broiler Chickens with Cold Induced Ascites (چکیده)
487 - Nutritional Evaluation of Full-Fat Sunflower Seed for Broiler Chickens (چکیده)
488 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
489 - Effects of feeding menhaden fish meal or Ca salts of fish oil fatty acids on some cytokine genes expression and endometrial cytology in early lactating cows (چکیده)
490 - Effects of shortened dry period on milk production and composition in early lactating Holstein cows (چکیده)
491 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
492 - Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay (چکیده)
493 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
494 - Assessment of nutritional values of Caraway seed pulp (CSP) by in situ and in vitro technique (چکیده)
495 - Determination of chemical composition and metabolizable energy of wastes of spaghetti, pasta, biscuit, crisp, chickpea pre-cleaning and chickpea screening plants (چکیده)
496 - Evaluation of mathematical models to describe protein fraction degradation kinetics of various oilseed meals (چکیده)
497 - Disappearance of dry matter and neutral detergent fibre (NDF) of sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by isolated mixed rumen bacteria using in vitro culture (چکیده)
498 - The effect of silver nano-particles (Nanosilver) on in vitro gas production of barley grain and lucerne hay (چکیده)
499 - Behavior analysis of a first order degradation model when fitting the nutrient ruminal disappearance data (چکیده)
500 - Evaluation of a zero-order model to describe ruminal degradation kinetics of whole soybean incubated in situ (چکیده)
501 - Effect of different calving classes in the first calving on subsequent milk production in Holstein dairy cows (چکیده)
502 - Evaluation of barley distillers grains ensiled with or without molassed sugar beet pulp on feed intake and production of Holstein dairy cows (چکیده)
503 - In vitro Gas Production Parameters of Sesame (Sesamum indicum) Stover Treated with Sodium Hydroxide and/or Urea (چکیده)
504 - In vitro rumen fungi quantification in medium containing sodium hydroxide or formaldehyde treated sunflower meal using quantitative competitive PCR assay (چکیده)
505 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on ruminal pH and ammonia nitrogen concentration of Holstein steers (چکیده)
506 - Chewing behaviour of Holstein steers fed diets containing different levels of non-forage fibre in a low forage diet (چکیده)
507 - Effect of supplemented diet by sucrose and/ or starch on blood cholesterol and some hepatic enzymes in Holstein steers (چکیده)
508 - The effect of non-structural carbohydrate on in vitro first order disappearance kinetic of cellulose (چکیده)
509 - The effect of different lightning programs on reproductive performance of native turkeys (چکیده)
510 - Effects of dry period length on milk production and composition in early lactating Holstein cows (چکیده)
511 - Effects of dry period length on follicular dynamics in early lactating Holstein cows (چکیده)
512 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on DMI, milk production and blood metabolites of high producing Iranian Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
513 - The effect of fluctuations in rumen pH on protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
514 - تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن (چکیده)
515 - Effect of Ensiled Barley Distillers Grains for Holstein Dairy Cows (چکیده)
516 - The Effect of Different Levels of Choline and Betaine on Broilers Performance and Carcass Characteristics (چکیده)
517 - Effect of Diet Containing a Variety of Iranian Rapeseed Meal (SLM sp.) on High Producing Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
518 - Effects of Non-Fiber Carbohydrate on in vho First Order Kinetic Disappearance of Neutral Detergent Fiber and Neutral Detergent Insoluble Nitrogen of Wheat Bran (چکیده)
519 - شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی (چکیده)
520 - Investigation of the role of biotin in the regulation of wool growth in sheep hair follicle cultured in vitro (چکیده)
521 - استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
522 - In situ dry matter degradability coefficients of whole crop barley silage treated with Lactobacillus plantarum or mixed with Pediococcus pentosaceus plus Propionbacter freudenreichii (چکیده)
523 - Effect of Different Rumen-degradable Carbohydrates on Rumen Fermentation, Nitrogen Metabolism and Lactation Performance of Holstein Dairy Cows (چکیده)
524 - اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا (چکیده)
525 - Effect of diverse sire origins on first-parity performance in Iranian Holstein cows (چکیده)
526 - Influence of Drying and Ensiling Pistachio By-Products with Urea and Molasses on Their Chemical Composition, Tannin Content and Rumen Degradability Parameters (چکیده)
527 - The Potential of Agro-Industrial By-Products as Feed Sources for Livestock in Khorasan Razavi Province of Iran (چکیده)
528 - Influence of sunflower seed meal on histological alterations of broiler chickens (چکیده)
529 - Influence of sunflower seed meal (SFSM) on body organ weights and blood parameters of broiler chickens (چکیده)
530 - Effect of dry period lengths on complete blood count in early lactating Holstein cows (چکیده)
531 - Assessment Of Nutritive Value Of Four Dominant Weed Species In Range Of Khorasan Distric Of Iran By In Vitro And In Situ Technique (چکیده)
532 - Effect of Protein Sources of Isonitrogenous Whole Crop Barley Silage Based Diets on Perfonnance and Blood Metabolites of Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
533 - Chemical composition and in situ dry matter degradation of various organic acid treated whole crop barley silage (چکیده)
534 - The effect of concentrate to forage ratios on Ruminococcus albus population in rumen fluid of Holstein steers determined by real time PCR (چکیده)
535 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on milk yield, dry matter intake, and metabolic responses of earley lactating dairy cows (چکیده)
536 - The evaluation of three ruminal degradability models using the plot of residuals against predicted values (چکیده)
537 - Evaluation of nutritional value of barley distillers’ grain supplementing with different silage additives (چکیده)
538 - Effect of medicinal herbs or spices on in vitro ruminal nutrients disappearance of alfalfa hay (چکیده)
539 - The effect of supplementated diet by sucrose and/or starch on fibrobacter succinogenes population in ruminal fluid of Holstein steers determined by real-time PCR (چکیده)
540 - Voluntary feed intake, nutrient digestibility and rumen fermentation characteristics of Iranian Baluchi sheep fed Koshia scoparia (چکیده)
541 - The effect of various mechanical processing on in situ degradation of sugar beet pulp (چکیده)
542 - Ruminal dry matter degradation of sodium hydroxide treated cottonseed hulls using in situ technique (چکیده)
543 - Influences of ensiling wet barley distillers grain with sugar beet pulp on lactating performance of dairy cows (چکیده)
544 - Effects of a shortened dry period on milk production and composition in early lactating cows (چکیده)
545 - the effect of a shortened dry priod on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)
546 - Histological study on the oesophagus and crop in various species of wild bird (چکیده)
547 - Feeding Value of Kangar (Gandelia tournefortii) Hay and the Growth Performance of Bluchi Lambs Fed by Diets Containing this Hay (چکیده)
548 - Correlation Between the Physical and Chemical Properties of Some Forages and Non-Forage Fiber Sources (چکیده)
549 - Effects of abomasal pectin infusion on milk production, digestion and nitrogen utilization pattern of lactating saanen dairy goats (چکیده)
550 - Investigation of genetic diversity in gray partridge populations in Khorasan province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
551 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان (چکیده)
552 - تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه (چکیده)
553 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
554 - اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی (چکیده)
555 - پاسخهای عملکردی و ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره (چکیده)
556 - اثر مکمل ویتامین c(محلول و همراه خوراک)بر عملکرد و ایمنی سلولیدر جوجه های گوشتی (چکیده)
557 - اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی (چکیده)
558 - تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
559 - تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
560 - تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی (چکیده)
561 - تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
562 - اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر (چکیده)
563 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
564 - اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
565 - تاثیر اسید سیتریک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
566 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
567 - اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های ایمنی وابسته به خون و سلول در جوجه های گوشتی (چکیده)
568 - Comparison of in vivo with in situ mobile bag and three step enzymatic procedures to evaluate protein disappearance of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
569 - Screening the activity of medicinal plants or spices on in vitro ruminal methane production (چکیده)
570 - Nutrient digestibility of Holstein steers fed diets containing different levels of nonforage fiber in a law forage diet (چکیده)
571 - In situ dry degradation coefficients of whole crop barley silage treated with lactobacillus plantarum or mixed with pediococcus pentosaceus plus propionbacter freudenreichii (چکیده)
572 - The effect of propionic acid or propionate ammonium on chemical composition and in situ dry matter degradation of whole crop barley (چکیده)
573 - Effect of diets supplemented by sucrose and/or starch on Ruminococcuse albuse populations in the rumen fluid of Holstein steers determined by real time-PCR (چکیده)
574 - Development and use of quantitative competitive PCR assays for relative quantifying rumen anaerobic fungal populations in both in vitro and in vivo systems (چکیده)
575 - Association of the polymorphism in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I gene with growth traits in the Baluchi sheep (چکیده)
576 - Enrichment of Chicken Meat With Long Chain Omega-3 Fatty Acids Through Dietary Fish Oil (چکیده)
577 - Effects of Feed Form on Development of Digestive Tract , Performance and Carcass Traits of Broiler Chickens (چکیده)
578 - Effect of Triticale Replacement and Enzyme Supplementation on Performance and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
579 - In vitro effect of non-fiber carbohydrate content of high forage dairy cow diets on ruminal acid load values (چکیده)
580 - In situ ruminal degradation of sesame (Sesamum indicu) stover treated with sodium hydroxide and/or urea (چکیده)
581 - Influence of Selenium, viamin E and Zn on semen quality of Baluchi rams (چکیده)
582 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
583 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
584 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
585 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
586 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس (چکیده)
587 - فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP (چکیده)
588 - Hoof lesions and lameness changes throut the seasons (چکیده)
589 - Nutritive value and degred ebility of dried tomato pulp (چکیده)
590 - effect of reducing particle size of lucerne hay on phisically effective fiber and performance of holstein dairy cow (چکیده)
591 - اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
592 - ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین (چکیده)
593 - تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهی (چکیده)
594 - Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population (چکیده)
595 - Distribution of BoLA-DRB3Allelic Frequencies and Identificationof a New Allele in the IranianCattle Breed Sistani (چکیده)
596 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
597 - The influence of exogenous enzyme, formaldehyde and/or sodium hydroxide on in vitro Gas Production parameters of sunflower meal (چکیده)
598 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
599 - تشخیص و شمارش باکتری های سلولولتیک فیبروباکتر سوکسینوجنز (Fibrobacter succinogenes) و رومینوکوکوس فلیوفسینز (Ruminococcus flavefaciens) در شکمبه گوساله­ های تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر با استفاده از تکنیک Quantitative-PCR (چکیده)
600 - Long-Term Effects of Oxymetholone vs. Testosterone with or Without ZnSO4 on Growth Performance of Turkey Chicks (چکیده)
601 - اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
602 - Iranian sheep and goat industry at a glance (چکیده)
603 - Effect of the number of feeding buckets per pen on performance and behavior indicators in newborn lambs (چکیده)
604 - Application of Statistical Procedures for Analysis of Genetic Diversity in Domestic Animal Populations (چکیده)
605 - Effect of Feed Restriction and Different Energy and Protein Levels of the Diet on Growth Performance and Growth Hormone in Broiler Chickens (چکیده)
606 - Assessment of nutritional value of caraway seed pulp for feeding Holestein dairy cattle (چکیده)
607 - Growth analysis of chickens fed diets varying in the percentage of metabolizable energy provided by protein, fat, and carbohydratethrough artificial neural network (چکیده)
608 - بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین (چکیده)
609 - Effects of feeding pistachio by-products on hematology and performance of Balouchi lambs (چکیده)
610 - The effect of feeding potassium iodide on performance and iodine excretion in Holstein dairy cows (چکیده)
611 - Feeding value of Kangar (Gandelia tournefortii) hay and the growth performance of Bluchi lambs fed by diets containing this hay (چکیده)
612 - Correlation of in vitro gas production and in situ technique for evaluation of tomato pomace degradability (چکیده)
613 - In vitro gas production technique to determining of nutritive value of various sources of citrus pulp (چکیده)
614 - Effect of dietary inorganic chromium supplementation on rumen microbial fermentation rate using in vitro gas production (چکیده)
615 - Correlation between in vitro gas production and in situ technique for evaluation of various sources of dried citrus pulp (چکیده)
616 - Dry matte degradation of various sources of citrus pulp measured by mobile nylon bag technique (چکیده)
617 - Effects of feeding zinc sources on biochemical parameters, concentration of some hormones and zinc in serum of Holstein dairy cows (چکیده)
618 - Effect of zinc sources on haematology, enzyme activity and blood serum zinc concentration in Holstein dairy cattle (چکیده)
619 - Effect of feeding diet containing fish oil and canola oil from transition period on milk production and components of Holstein cows in early lactation. (چکیده)
620 - Effects of organic and inorganic zinc sources on production, composition and zinc concentration of milk in early lactating Holstein cows (چکیده)
621 - Effects of feeding pistachio hull and interaruminal infusion of urea on feed intake, ruminal and abomasum N-NH3 and blood metabolites in Iranian Balochi sheep (چکیده)
622 - Effect of different sources of supplemental protein on performance and on ruminal pH and NNH3 NH3 (چکیده)
623 - Effect of high intensity pulsed electric fields on microbial inactivation of cow milk (چکیده)
624 - Economic Sustainability of Sheep and Goat Enterprise in Holy Razavi Foundation Agro-Industrial Farms (چکیده)
625 - In situ ruminal degradation and apparent digestibility og cubed and non-cubed diets (چکیده)
626 - Effect of substitution of barley with corn and sorghum on digestion characteristic and performance of Baluchi lambs (چکیده)
627 - The comparison of dietary supplementation of cumin seed and cumin seed meal with prebiotic on bloodmetabolites and performance of broiler chickens (چکیده)
628 - Fertility response of high producing Iranian Holstein dairy cowse (چکیده)
629 - The effect of grain sources on in vitro rumen acid load of close-up dry cow diets (چکیده)
630 - Serum constituents and thyroid hormones in sheep fed koshia scoparia hay (چکیده)
631 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
632 - بررسی تنوع ژنتیکی بو قلمون با استفاده از نشانگرهای RAPD (چکیده)
633 - Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) (چکیده)
634 - Study of Complex Vertebral Malformation Disorder in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
635 - تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون های بومی در سنین 3-8 هفتگی (چکیده)
636 - تاثیر ساکارومایسیس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
637 - تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
638 - The Effect of Threonine Levels on Performance of Broiler Chickens (چکیده)
639 - Variability in the chemical composition and in situ ruminal degradability of sugar beet pulp produced in north-east Iran (چکیده)
640 - In vitro first order Kinetic Disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
641 - Effect of different Levels of Fish Oil and Canola Oil on in vitro Dry Matter and Organic Matter and Digestibility (چکیده)
642 - Effect of Different levels of fish oil and canola oil on in vitro and in vivo nutrient digesbility (چکیده)
643 - اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین (چکیده)
644 - تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر... (چکیده)
645 - اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین (چکیده)
646 - نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک (چکیده)
647 - نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم (چکیده)
648 - Effect of specific grarity and particle size passage marker on particulate rumen turn over (چکیده)
649 - Determination of apparent metabolizable energy of sunflower seed meal in broiler chickens (چکیده)
650 - Influence of full-fat sunflower seed on performance and blood parameters of broiler chickens (چکیده)
651 - Soybean lecithin is suitable cryoprotectant for cryopreservation of ram semen (چکیده)
652 - تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی (چکیده)
653 - تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
654 - غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان (چکیده)
655 - بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری (چکیده)
656 - بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
657 - اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
658 - اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین (چکیده)
659 - اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری (چکیده)
660 - اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری (چکیده)
661 - اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
662 - بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین (چکیده)
663 - تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری (چکیده)
664 - Effects of rumen protected and unprotected choline on energy-relatedbiochemical metabolites of lactations dairy cows (چکیده)
665 - Potential use of high-temperature and low-temperature steam treatment, sodium hydroxide and an enzyme mixture for improving the nutritional value of sugarcane pith (چکیده)
666 - The Influence of dietary supplementation of Licorice Extract and Prebiotic Fermacto on Fat Digestibility, blood metabolites and Performance of Broiler Chickens Fed Diets Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
667 - Relationship of Chemical Composition and Metabolisable Energy of Triticale for Poultry (چکیده)
668 - Effect of sodium bentonite containing ferric oxide for treatment of cottonseed meal on egg quality (چکیده)
669 - Genetic variation of income over feed costs as an individual trait in Holstein cows (چکیده)
670 - Seasonal changes of lameness and relation with hoof lesions in dairy cow (چکیده)
671 - Effects of rumen protected choline choloride on milk yield, milk composition and blood metabolites in dairy sannan goats (چکیده)
672 - The chemical composition and ruminal disapearance of pistachio by-product (چکیده)
673 - The chemical composition and in vitro digestibility of pistachio by-product (چکیده)
674 - The affect of mixed enzyme and chemical treatment of bagasse, untreated and steam pre-treated sugarcan pit on in vitro digestion of dry matter (چکیده)
675 - Effects of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation (چکیده)
676 - Effects of substitution barley grain with dried citrus pulp on performance of Holstein dairy cows (چکیده)
677 - Enrichment of cow milk by feeding potassium iodide (چکیده)
678 - Using different levels of hydrolyzed bagass pith in early lactation Holstein cow nutrition (چکیده)
679 - Degradability of pistachio by-products at different harvesting time (چکیده)
680 - The chemical composition, in vitro and in situ digestibility of whol crop canula silage mixed with different by-products (چکیده)
681 - Pistachio Hulls as a Feed Ingredient for Lactating Dairy Goats (چکیده)
682 - Using mixture enzyme as feed additive in growing diets of young Holstein calves (چکیده)
683 - Effects of abomasal infusion of glocose or cottonseed oil on performance of lactating sannen dairy goats (چکیده)
684 - Effects of feeding pistachio skins on feed intake, milk yield and milk composition in lactating sannen goats (چکیده)
685 - Effects of different levels of nonfiber carbohydrates with and without spplemental fat on production and composition of Holstein dairy cows (چکیده)
686 - The composition between cow behaior to free stall and straw bedding system (چکیده)
687 - Genetic variation of lactation gross energy efficency and its association with a number of traits in Holstein dairy cattle (چکیده)
688 - The abomasal infusion of wheat starch or cottonseed oil with csein on milk yield and composition in sannen dairy goats (چکیده)
689 - Reasons for culling in Iranian Holstein cows (چکیده)
690 - Pistachio hull tannin affected digestibility of soybean meal and alfalfs during in vitro digestion (چکیده)
691 - The effect of nonstructural carbohydrate and addition of full fat roasted canola seed on milk fatty acid composition in lactating cows (چکیده)
692 - Effects of tomato pomace on feed intake and milk production of lactating dairy cows (چکیده)
693 - The effects of replacing dride citrus pulp with barley grain on the performance of Iranian sannen kids (چکیده)
694 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on follicular dynamics of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
695 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on complete blood count of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
696 - Responses of dairy cows to diatry pistachio by-product and carbohydrate source in early lactation (چکیده)
697 - The effect of sodium hydroxide treatment of whole canola seed on milk production and milk component of Holstein dairy cow (چکیده)
698 - تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس (چکیده)
699 - ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته (چکیده)
700 - تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
701 - تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
702 - اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار (چکیده)
703 - ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای پیت خام و عمل آوری شده با بخار تحت فشار (چکیده)
704 - اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته (چکیده)
705 - اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده (چکیده)
706 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
707 - خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
708 - Artificial Neural Network Models of the Ruminal pH in Holstein Steers (چکیده)
709 - Effect on animal performance of the source of energy (glucogenic vs. lipogenic) of early lactating dairy cow diets with similar content of metabolizable energy (چکیده)
710 - Comparison of ruminal degradability models using the number of runs of sign of residuals (چکیده)
711 - In vitro gas production parameters of sesame (Sesamum indicum) straw treated with sodium (چکیده)
712 - Use of real-time polymerase chain reaction assay for monitoring in vitro ruminal cellulolytic bacteria population as affected by non-structural carbohydrates (چکیده)
713 - Effect of various Iranian native medicinal herbs or spices on in vitro ruminal disappearance of lucerne hay (چکیده)
714 - The effect of non-fibre carbohydrates supplementation on methanogenesis bacteria and protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
715 - Effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil on in vitro gas production parameters of lucerne hay and cottonseed hulls (چکیده)
716 - In vitro gas production parameters of chickpea (Cicer arietinum L.) by-product (چکیده)
717 - Kinetic of in vitro gas production of high fat sunflower meal treated with sodium hydroxide and or formaldehyde by rumen bacteria+protozoa (چکیده)
718 - Nitrogen fractionations, in situ ruminal degradation and post-ruminal crude protein disappearance of overheat and overheat-xylose processed guar meal (چکیده)
719 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
720 - Chemical composition and dry matter degradability coefficients of Fennel seed (چکیده)
721 - The effect of high fat sunflower meal treated with formaldehyde and sodium hydroxide on milk yield and composition of Holstein dairy cows (چکیده)
722 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed fish oil, canola oil, or their combination in early lactation (چکیده)
723 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on productive performance of early lactating Holstein dairy cows (چکیده)
724 - Performance of two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low-protein and recommended-protein diets (چکیده)
725 - A comparison of artificial neural networks with other statistical approaches (چکیده)
726 - تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ضایعات کارخانجات ماکارونی، رشته، بیسکویت، پفک، لپه پاک کنی و بوجاری لپه (چکیده)
727 - Association of SNP in the Exon2 of Leptin Gene with Milk Production Traits in Sarabi Cattle Breed of Iran (چکیده)
728 - New alleles detection in BoLA-DRB3 locus of Iranian Sistani cattle by molecular (چکیده)
729 - PCR-restriction endonuclease analysis for strain typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis based on polymorphisms in IS 1311 (چکیده)
730 - D-loop region of mtDNA sequence diversity in Iranian Domestic sheep and goats (چکیده)
731 - Milk Urea Nitrogen and Fertility in Dairy Farms (چکیده)
732 - In vitro effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil and non-fiber carbohydrates on gas production parameters of alfalfa (چکیده)
733 - Effect of fennel (Foeniculume vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay supplemented with sucrose or starch (چکیده)
734 - Effect of cumin essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay, barley grain and sugar beet pulp. (چکیده)
735 - An in vitro gas production technique to evaluate the effect of microwave irradiation on fermentation potential of cottonseed hulls using medium of ruminal fungal isolation (چکیده)
736 - The effect of microwave irradiation on gas production parameters of cottonseed hulls using medium containing ruminal bacterial isolation (چکیده)
737 - Estimation of heritability and breeding values using predicted data produced by artificial neural network (چکیده)
738 - تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین (چکیده)
739 - Effect of supplemented diets with sucrose and/or starch on ruminal peptide-N concentration of Holstein steers. (چکیده)
740 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. (چکیده)
741 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation. (چکیده)
742 - Silage characteristics, and nutritive value of sugar beet tops and crown harvested by two different methods. (چکیده)
743 - Impact of climate on chemical composition and in vitro organic matter digestibility of semi-arid barley grain varieties determined by gas production technique. (چکیده)
744 - Effect of Biological and Chemical Additives on Fermentation Responses and Degradation Characteristics of Whole Crop Barely Silage (چکیده)
745 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in fish meal (چکیده)
746 - Effect of non-fiber carbohydrates on in vitro first order kinetics disappearance of cellulose (چکیده)
747 - Influence of various levels of energy and protein on performance of and humoral immune responses of broiler chickens (چکیده)
748 - Immunomodulatory Effects of Graded Copper and Zinc on SRBC Titer and Lymphoid Organs in Broiler Chicks (چکیده)
749 - Viral Antibody Titer and Leukocyte Subset Responses to Graded Copper and Zinc in Broiler Chicks (چکیده)
750 - Polymorphism of β-Lactoglobulin Gene in Iranian Sheep Breeds Using PCR-RFLP (چکیده)
751 - The Effects of Feeding Clinoptilolite on Hematology, Performance, and Health of Newborn Lambs (چکیده)
752 - Effect of Extruded Cotton Seed and Canola Seed on Carcass Traits and CLA Content of Longissimus Dorsi Muscle in Mehraban Lambs (چکیده)
753 - Performance and Fatty Acid Compositions of Yolk Lipid from Laying Hens Fed with Locally Produced Canola Seed (Brassica napus L.) (چکیده)
754 - Response surface model for broiler chickens performance fed diets varying in digestible protein and amino acids (چکیده)
755 - Comparison of dietary supplementation of cumin essential oil and prebiotic on humoral immune response, blood metabolites and performance of broiler chickens (چکیده)
756 - Changes of internal egg quality during cold storage when hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonite. (چکیده)
757 - Effect of guar meal as a source of protein on laying hens performance (چکیده)
758 - Effect of dietary supplementation of licorice extract on egg quality and performance of hens (چکیده)
759 - Effect of dry period lengths on follicular dynamics in early lactation Holstein cows (چکیده)
760 - Blood lipid concentration and performance parameters of broiler was fed by tomato pomace and turmeric powder under heat stress condition (چکیده)
761 - True and apparent metabolizable energy values of various wheat screening samples (چکیده)
762 - Effect of various levels of energy and protein on Humoral immune response in broiler chicks (چکیده)
763 - Effects of different dietary sources of n-3 PUFA on reproductive performance of laying hens (چکیده)
764 - Effect of extruded cotton seed and canola seed on the composition of unsaturated fatty acids in plasma, erythrocytes and liver of Mehraban male lambs (چکیده)
765 - Effect of prebiotic on performance and some blood parameters of partridge (چکیده)
766 - Effect of triticale on blood chemistry and performance of commercial growing turkeys (چکیده)
767 - Comparison of Dietary Supplementation with Cumin Essential Oil and Prebiotic Fermacto on Humoral Immune Response, Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens (چکیده)
768 - بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
769 - اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی (چکیده)
770 - Evaluation of steviol injection on chicken embryos: Effects on post-hatch development, proportional organ weights, plasma thyroid hormones and metabolites (چکیده)
771 - Effects of cecal cultures and a commercial prebiotic on performance and serum lipids of broiler chickens (چکیده)
772 - Effect of sodium selenite and turmeric powder on Compertz nonlinear function in broilers reared under heat stress (چکیده)
773 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه (چکیده)
774 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه (چکیده)
775 - The effects of replacing dried citrus pulp with barley grain on the performance of Iranian Saanen kids (چکیده)
776 - Effect of sodium bentonite in broiler chickens fed diets contaminated with aflatoxin B1 (چکیده)
777 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in sausage (چکیده)
778 - تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی (چکیده)
779 - بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
780 - اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
781 - بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
782 - بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
783 - بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید (چکیده)
784 - ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله (چکیده)
785 - تاثیر پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد, خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار (چکیده)
786 - ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
787 - نقش حلالیت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی و عماکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
788 - بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
789 - تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی (چکیده)
790 - اثر ریشه زنجبیل بر کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما و عملکرد مرغ های تخم گذار (چکیده)
791 - تاثیر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3 - n-6 / nبر سیستم ایمنی جوجه های تخمگذار (چکیده)
792 - Interactive effect of sodium bentonite with pigments on performance and egg quality of laying hens (چکیده)
793 - اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره های پیش دان و میان دان بر عملکرد جوجه های گوشتی با وزن بیشتر از 2 کیلو گرم (چکیده)
794 - Digestible threonine needs of straighted-run broiler during the growing period (چکیده)
795 - بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
796 - ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه (چکیده)
797 - Digestible lysine requirements of staight-run broiler chickens from 15-28 days of age (چکیده)
798 - A Comparison of Neural Network and Nonlinear Regression Predictions of Sheep Growth (چکیده)
799 - برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
800 - Genetic Parameters of Productive Traits in Montbeliarde and Sarabi Cows (چکیده)
801 - Application of fixed regression test-day model for genetic evaluation of iranian holsteins (چکیده)
802 - Influence of selenium, vitamin E and Zn on semen quality of Blochi rams (چکیده)
803 - Degradability characteristics of dry matter and crud protein of triticale silage treated with microbial (چکیده)
804 - Reaplacing triticale silage treated with microbial additive and molasses with corn silage on (چکیده)
805 - comparison of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yeild trait of iranian holstein cows (چکیده)
806 - بررسی انحراف برآوردهای موقعیت و اثراتQTL از مقادیر واقعی در حضور غالبیت با روش رگرسیون هالی و نات (چکیده)
807 - اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
808 - تاثیر سطوح مختلف دانه زیره سبز بر عملکرد و پارامترهای کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار (چکیده)
809 - بررسی تاثیر جنسیت بر غیر یکنواختی واریانس صفت وزن یکسالگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
810 - تاثیر سطوح مختلف عصاره های آویشن و زیره سبز بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ های تخم گذار (چکیده)
811 - ارزیابی مدل های رشد غیر خطی در پیش بینی رشد در گوسفند بلوچی (چکیده)
812 - تاثیر سطوح مختلف مس و روی بر تیتر آنتی بادی و جمعیت سلولهای سفید خون جوجه های گوشتی (چکیده)
813 - اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر (چکیده)
814 - اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
815 - بکارگیری روش PCR رقابتی به منظور بررسی کمی ضایعات طیور در پودر ماهی (چکیده)
816 - Effects of Long-Term Feeding Flaxseed on Growth and Carcass Parameters,Ovarian Morphology and Egg Production of Pullets (چکیده)
817 - مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون واژینالی در همزمان سازی فحلی گوسفند بلوچی (چکیده)
818 - اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف (چکیده)
819 - ارزیابی اررش غذایی و قابلیت هضم پنج گونه از علوفه های مرتعی منطقه خزاسان رضوی با استفاده از آزمون تولید گاز (چکیده)
820 - اثر تفاله خشک مرکبات و اوره برفراسنجه های خونی شکمیه ای و خصوصیات لاشه گوساله های نر پرورار براون سوئیس (چکیده)
821 - اثر کاربرد تفاله خشک مرکبات و اوره در جیره غذائی بر عملکرد و قابلیت هضم جیره گوساله های نر پرورار براون سوئیس (چکیده)
822 - اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
823 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و اسید آمینه متیونین برکیفیت پوسته و اندازه تخم مرغ در فاز یک تخمگذاریI (چکیده)
824 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و اسید آمینه متیونین برکیفیت پوسته و اندازه تخم مرغ در فاز دوم تخمگذارII (چکیده)
825 - اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلوشده (چکیده)
826 - اثر افزودنی های مختلف بر مولفه های شیمیای و تخمیری سیلاژ فراورده های فرعی پسته (چکیده)
827 - Effects of Different Levels of Fish Oil and Canola Oil on Productive Performance of Holstein Dairy Cows (چکیده)
828 - In situ Ruminal Degradation and in vitro Gas Production of Chemically Treated Sesame Stover (چکیده)
829 - The Effect of Supplemental Fish Oil and Canola Oil from Transition Period to Early Lactation on Immunology Responses in Early Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
830 - In Vitro Effect of Peppermint (Mentha Piperita) Essential Oil on Gas Production Parameters of Wheat Straw Supplemented by Various Water Soluble Sugars or Starch (چکیده)
831 - Effect of Black Pepper (Pepper Nigrum) Essential Oil on In Vitro Gas Production Parameters of Alfalfa Hay, Barley Grain or Sugar Beet Pulp (چکیده)
832 - Efects of diets containing cottonseed meal on semen quality and testicular tissue in fine-wool rams (چکیده)
833 - Effects of diets containig gossypol on spermatogenic tissues of young bulls (چکیده)
834 - Effects of NH4Cl, KCl and NH4Cl+KCl on serum blood electrolytes and performance of broiler under chronic heat stress (چکیده)
835 - Hostological characteristics of testes from Brahman bulls fed diets containing Gossypol (چکیده)
836 - Estrous synchronization of ewws with norgestoment and estradiol valerate (چکیده)
837 - In Situ Ruminal Degradation of Sesame (Sesamum indicu) Stover Treated with Sodium Hydroxide, Urea or Sulfuric Acid (چکیده)
838 - Effect of Air Temperature of a Tower Heat-Dryer on In Vitro First Order NDF Disappearance Kinetics of Brewer s Grain (چکیده)
839 - Laparoscopic embryo transfer in sheep (چکیده)
840 - Histological characteristics of testes from brahman bulls fed diets containing gossypol (چکیده)
841 - Effects of cottonmeal on ram fertility (چکیده)
842 - Effects of diets containing gossypol on spermatogenic tissues of young buls (چکیده)
843 - Effects of diets containing cottonseed meal on semen quality, testicular tissue and testosterone profiles in fine-wool rams and brahman bulls (چکیده)
844 - تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
845 - Fertility characteristics of New Mexico Range Rams (چکیده)
846 - Effect of Triticale on Performance and Blood Chemistry of Commercial Growing Turkeys (چکیده)
847 - The Effect of Triticale and Enzyme in Finisher Diet on Performance, Gut Morphology and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
848 - تشخیص اندومتریت در گاوهای شیری هلشتاین به وسیله درجه بندی ترشحات رحمی و تاثیر آن برفاکتورهای تولیدمثلی (چکیده)
849 - تأثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برون تنی (in vitro ) (چکیده)
850 - تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
851 - تاثیر خوراک های حاوی روغن سیر، پودر زردچوبه یا موننزین برpH ، غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی از متابولیت های پلاسمای خون بره های نر بلوچی (چکیده)
852 - ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی (چکیده)
853 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده (چکیده)
854 - Quantification of Cellulolytic Bacteria Using In Vitro Culture Containing Treated or Untreated Cottonseed hulls Determined by Real-time Polymerase Chain Reaction (چکیده)
855 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی (چکیده)
856 - Effect of Different Levels of Calcium, Phosphorus and Vitamin D3 on the Calcium, Phosphorus and Magnesium of Plasma, Hatchability and Performance on the Boiler Breeder Hens (چکیده)
857 - Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene in Iranian Native Cattle Breeds (چکیده)
858 - Effects of Dry Period Length on, Milk production and Composition, Blood Metabolites and Complete Blood Count in subsequent Lactation of Holstein Dairy Cows (چکیده)
859 - The integration of broiler chicken threonine responses data into neural network models (چکیده)
860 - تأثیرگندم آسیاب شده، بنتونیت سدیم و آمت بر بهبود کیفیت پلت و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
861 - The effect of different treatments of rapesseed meal on nitrogen digestability and metabolizasble energy in broiler and chicks performance (چکیده)
862 - The determine of chemical characteristics and in vitro gas production parameters of chemically treated cottonseed hull (چکیده)
863 - The determine of chemical characteristies of Iranilln flaxseed (چکیده)
864 - The Effect of Physically Effective Fiber and Soy Hull on the Ruminal Cellulolytic Bacteria Population and Milk Production of Dairy Cows (چکیده)
865 - تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی (چکیده)
866 - مقایسه ارزش غذایی ارقام مختلف جو با و بدون افزودن مکمل آنزیمی در تغذیه جوجه های گوشتی (چکیده)
867 - Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method (چکیده)
868 - POPULATION GENETIC ANALYSIS OF IRANIAN GILAK ETHNIC DATA (چکیده)
869 - The Influence of Different Levels of Brewers Spent Grain and Enzyme on Performance and Digesta Viscosity of Broiler Chicks (چکیده)
870 - The Effect of Fat Content of Chemically Treated Sunflower Meal On in vitro Gas Production Parameters Using Isolated Rumen Microbiota (چکیده)
871 - Comparison of Growth Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chickens Fed Diets with Various Energy and Constant Energy-to-Protein Ratio (چکیده)
872 - REML estimates of repeatability for mountly test day milk yeild of primiparous iranian holsteins (چکیده)
873 - مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در طیور (چکیده)
874 - تاثیر منبع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت بر تخمیر، غلظت نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی در شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
875 - تاثیر منابع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت در شکمبه بر گوارش پذیری ظاهری مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
876 - تاثیر اسانس های گیاهی بر بار اسیدی مایع شکمبه گوسفند در شرایط برون تنی (چکیده)
877 - تاثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برن تنی (in vitro) (چکیده)
878 - تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
879 - اثر افزودن اوره بر روی میزان تانن و تولید گاز پوست انار سیلو شده (چکیده)
880 - Effect of garlic powder on productive performance and immune response of broiler chickens challenged with newcastle disiease virus (چکیده)
881 - اثر تزریق شکبمه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند (چکیده)
882 - اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن (چکیده)
883 - اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط (چکیده)
884 - تاثیر سطوح مختلف برگ خرما بر عملکرد بره های بلوچی (چکیده)
885 - مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) (چکیده)
886 - تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- (چکیده)
887 - روند پرورش نشخوارکنندگان در کشور (چکیده)
888 - اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی (چکیده)
889 - مقایسه مکمل‏های آلی و غیر آلی روی بر تولید و ترکیب شیر و غلظت عنصر روی در شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
890 - تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده (چکیده)
891 - جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر سلامتی بره های بلوچی (چکیده)
892 - بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر pH مایع شکمبه، برخی متابولیت های خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با تولید متوسط (چکیده)
893 - کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
894 - مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه (چکیده)
895 - اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه برای تخمیر میکروبی در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه با استفاده از جیره تمام کنسانتره ای گاوهای پرواری (چکیده)
896 - Effect of Ensiling and Adding Polyethylene Glycol on Chemical Composition of Pistachio By - Products (چکیده)
897 - Profile of Blood Metabolites in Dairy Cows when Receive Different Sources Pectin Co - Product (چکیده)
898 - Response of Holstein Dairy Cows to Different High Content Pectin Sources (چکیده)
899 - The Effects of Supplemented Diet with Fish Oil and Canola Oil during Transition Period to Early Lactation on Milk Yield, Dry Matter Intake, and Metabolic Responses of Early Lactating Dairy Cows (چکیده)
900 - Utilization of High Content of Pectin Co - Products on Intake and Chewing Behavior in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
901 - Effect of Deficit Irrigation and Nitrogen Fertilization on Fermentation Kinetics of Prenial Ryegrass (Lolium Perenne) Using In vitro Gas Production (چکیده)
902 - Effect of Trivalent Chromium on Microbial Fermentation Rate of Barley and Straw Using In Vitro Gas Production (چکیده)
903 - Nutritive Value of Treated Iranian Biter Vetch (Vicia Ervila) Seed as an Alternative Home - Grown Protein Source for Ruminant (چکیده)
904 - Effects of Different Levels of Barley Grain on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
905 - Effects of Different Levels of Molasses on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
906 - Effects of Different Levels of Sugar Beet Pulp on Several Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
907 - Iranina Sheep and Goat Industry at a Glance (چکیده)
908 - Effect of Substitution Wheat Straw with Date Palm Leaves on Blood and Rumen Parameters of Saanen Dairy Goats (چکیده)
909 - Milk Composition and Production of Saanen Dairy Goat Fed by Ration Containing Date Palm Leaves (چکیده)
910 - Effect of Substituting Barley with Corn and Sorghum on Digestion Characteristics in Beef Steers (چکیده)
911 - Chemical Composition, Nitrogen Fractionation and In Vitro Gas Production of Bitter Vetch (Vicia ervila) and Soybean Meal (چکیده)
912 - The Effects of Dry Matter Content and Hay Particle Size of Total Mixed Ration on Eating and Lying Behaviours of Dairy Cows (چکیده)
913 - Effect of Pistachio - By Products Silage Treated with Urea and Polyethylene Glycol on Holstein Dairy Cow s Performance (چکیده)
914 - Effects of Feeding Pistachio By - products on Fattening Performance of Baluchi Lambs (چکیده)
915 - Prediction of 305 days milk production using artificial neural network in Iranian dairy cattle (چکیده)
916 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
917 - Comparsion of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yield trait of Iranian Holstein cows (چکیده)
918 - تاثیر فراوری فیزیکی بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و الیاف تفاله چغندر قند با استفاده از روش درون کیسه ای (چکیده)
919 - تاثیر جایگزینی تفاله پرک ملاس چغندر قند به جای دانه جو در جیره های کم علوفه بر ویژگی های تخمیر شکمبه گوساله های نر هلشتاین (چکیده)
920 - تعیین مصرف اختیاری و متابولیتهای خون بره های تغذیه شده با تیمارهای مختلف سیلاژ برگ و طوقه چغندر قند (چکیده)
921 - Effect of Leptin and Ghrelin Gene Polymorphisms on Estimated Breeding Values of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
922 - Analysis of Genetic Diversity of Chukar Partridge (Alectoris chukar) Populations in Khorasan-e-Razavi Province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
923 - Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Chemically Treated Alfalfa Silage and the Effect of the Silage Containing Diets on Performance of Holstien Lactating Dairy Cows (چکیده)
924 - تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها (چکیده)
925 - Effect of dietary fish oil on oxidative stability and lipid composition of broiler chickens breast and thigh meat (چکیده)
926 - بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی (چکیده)
927 - Effect of extruded cotton and canola seed on unsaturated fatty acid composition in the plasma, erythrocytes and livers of lambs (چکیده)
928 - The comparison of supplemental Fermacto, Cumin Seed and Cumin Seed Meal on Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens (چکیده)
929 - بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی (چکیده)
930 - تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
931 - Investigation of different level of Calcium phosphor and Vitamin D3 effect on the hatching egg and feed to gain ratio (چکیده)
932 - change in ghrelin mRNA level and plasma growth hormone in dietry energy protein levels of the diet in broiler chickens (چکیده)
933 - Different energy and protein levels of diet on ghrelin gene expression in broiler effect of feed restriction chickens (چکیده)
934 - Relation between leptin gene polymorphism with economical traits in iranian sistani and brown swiss cows (چکیده)
935 - Ghrelin Gene Expression in Broiler Proventriculus Tissue are Changed by Feed Restriction, Different Dietary Energy and Protein Levels (چکیده)
936 - Evaluation of adiponectin gene expression in the abdominal adipose tissue of broiler chickens: feed restriction dietary energy and protein influences adiponectin messanger ribonucleic acid expression (چکیده)
937 - The effect of vitamin A on mucin2 gene expression, histological and performance of broiler chicken (چکیده)
938 - Effects of diets containing monensin, garlic oil or turmeric powder on ruminal and blood metabolite responses of sheep (چکیده)
939 - The Effect of Glycine and Desiccated Ox Bile Supplementation on Performance, Fat Digestibility, Blood Chemistry and Ileal Digesta Viscosity of Broiler Chickens (چکیده)
940 - Genetic polymorphism of the melatonin receptor 1A locus in Iranian Shall and Karakul sheep (چکیده)
941 - Estimation of genetic trends for live weight traits in Kermani sheep (چکیده)
942 - Influence of sex on (co)variance components and genetic parameters of some growth traits in Kermani sheep (چکیده)
943 - Comparative nutritional evaluation of transgenic cottonseeds containing Cry1C protein for ruminant feeding (چکیده)
944 - تاثیر کوشیا (Kochia scoparia) و آتریپلکس (Atriplex dimorphostegia) بر متابولیت های خون و فراسنجه های ادرار گوسفندان بلوچی (چکیده)
945 - The Effect of Heat or Heat-Xylose Processing on Nitrogen Fractions and in Situ/In Vitro Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Guar Meal (چکیده)
946 - Effect of dietary supplementation of licorice extract and a prebiotic on performance and blood metabolites of broilers (چکیده)
947 - Assessment relationship between Leptin and Ghrelin genes polymorphisms and Estimated Breeding Values (EBVs) of growth traits in Baluchi sheep (چکیده)
948 - PCR-SSCP variation of GH and STAT5A genes and their association with estimated breeding values of growth traits in Baluchi sheep (چکیده)
949 - Assessment of Demographic, Geographical and genetic Risks in Markhoz Goat Population (چکیده)
950 - Changes in ghrelin mRNA level, plasma growth hormone concentration and performance in different dietary energy and protein levels in broiler chicken (چکیده)
951 - Analysis of bovine growth hormone gene polymorphism of local and Holstein cattle breeds in Kerman province of Iran using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) (چکیده)
952 - Influence of Protein Sources with Different Degradability on Performance, Ruminal Fermentation, Blood Metabolites and Protozoal Population in Lactating Dairy Cows (چکیده)
953 - برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
954 - اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری (چکیده)
955 - Association of DGAT1 gene with breeding value of Iranian Holstein bulls (چکیده)
956 - Relative quantification of p53 and VEGF-C gene expression in canine mammary tumors (چکیده)
957 - Effect of Chemical Composition and Dietary Enzyme Supplementation on Metabolisable Energy of Wheat Screenings (چکیده)
958 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metabolites in early lactating Holstein cows (چکیده)
959 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating Holstein cows (چکیده)
960 - Effect of different pectin rich by products on feed intake, milk production and composition and ruminal pH of lactating dairy (چکیده)
961 - Effects of feeding different levels of guar meal on performance (چکیده)
962 - In situ ruminal degradability of dry matter and crude protein of soybean meal treated with formaldehyde and extru- sion (چکیده)
963 - A comparison between sexed and conventional semen and some reproduction items in Iranian Holstein dairy herds (چکیده)
964 - Effect of Feeding Pistachio Byproduct on Performance and Blood Metabolites in Holstein Dairy Cows (چکیده)
965 - اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین (چکیده)
966 - اثر افزودن سطوح مختلف ساکارز بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیسیکی و تولید گاز سیلاش یونجه (چکیده)
967 - تأثیر افزودن سیلاژ ذرت بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تولید گاز سیلاژ یونجه (چکیده)
968 - اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند (چکیده)
969 - تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 (چکیده)
970 - اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن (چکیده)
971 - Effects of different levels of fish oil and canola oil on in vitro and in vivo nutrient digestibility (چکیده)
972 - The Effect of Delayed in Ensiling and Dried Citrus Pulp, Dried Beet Sugar Pulp and Wheat Straw as Silage Additives on By-Products of Orange Silage (چکیده)
973 - Determination of optimum time of semen collection by microscopic evaluation of semen, plasma testosterone concenteration and sexual activity of iranian native breed of bucks (merghoz) in kermanshah province (چکیده)
974 - Calibration of In Vitro Gas Production Technique Using Digital Pressure Gauge: Air Versus Fermentative Gases (چکیده)
975 - بررسی اثرات تراکم گله بر عملکرد، برخی از متابولیتهای خون و شاخصهای لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
976 - Estimation of genetic parameters for lamb weight at various ages in Mehraban sheep (چکیده)
977 - اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر (چکیده)
978 - اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
979 - مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه ای و سنتز نیتروژن میکروبی در گاوهای شیری اواخر دوره شیردهی (چکیده)
980 - ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
981 - اثرات استفاده از جیره های غذایی حاوی سطوح پائین کلسیم و فسفر قابل دسترس بر عملکرد جوجه های گوشتی نر (چکیده)
982 - Inclusion of full-fat safflower seed (Carthamus tinctorius L.) in broiler diet (چکیده)
983 - Effects of Substitution of Soybean Meal with Poultry By-Product Meal on Broiler Chickens Performance (چکیده)
984 - استفاده از اسید تانیک برای محافظت دانه جو از تخمیر شکمبه ای (چکیده)
985 - Investigation of genetic variability and inbreeding characteristics in a population of Zandi sheep (چکیده)
986 - Effect of Force Molting on Postmolt Performance of Laying Hens (چکیده)
987 - ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ (چکیده)
988 - تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی (چکیده)
989 - بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی (چکیده)
990 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
991 - بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
992 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر (چکیده)
993 - In-ovo injection technology: Effects of different Aromatase inhibitors on sex differentiation (چکیده)
994 - شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی (چکیده)
995 - تغذیه شتر مرغ (چکیده)
996 - بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگان (چکیده)
997 - Standardized ileal amino acid digestibility in wheat, barley, pea and flaxseed for broiler chickens (چکیده)
998 - Effect of early feed restriction on performance characteristics and serum thyroxin of broiler chickens (چکیده)
999 - Effect of Natural Zeolite on Performance, and Tibia Ash of Broiler Chicks (چکیده)
1000 - Comparison of two force molting methods on performance of laying hens in second phase of egg production (چکیده)
1001 - Retention of bicarbonate infused into broiler breeder hens (چکیده)
1002 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی (چکیده)
1003 - Effect of microbial phytase on performance and apparent digestibility of amino acids in male broiler chickens (چکیده)
1004 - Effect of L-Thyroxin hormone (T4) on compensatory growth in broiler chicks (چکیده)
1005 - تعیین ارزش غذایی برخی از انواع علوفه زراعی و مرتعی منطقه سیستان (چکیده)
1006 - Estimation and modeling true metabolizable energy of sorghum grain for poultry (چکیده)
1007 - بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکاله (چکیده)
1008 - Effects of turmeric rhizome powder and black pepper on blood constituents and performance of male broiler chickens (چکیده)
1009 - Efficacy of natural zeolite and pigments on yolk color and performance of laying hens (چکیده)
1010 - Effects of Trogonella foenum graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
1011 - Effects of Dietary Supplementation with Pumpkin oil (Cucurbita pepo) on Performance and Blood Fat of Broiler Chickens during Finisher Period (چکیده)
1012 - تأثیر استفاده از عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر سطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغ های تخم گذار (چکیده)
1013 - Effect of Omega6:Omega3 Fatty Acid Ratios on Semen Quality of Malaysian Village Roosters (چکیده)
1014 - بررسی پلی مورفیسم ژن PEPCK-C مرغان بومی منطقه سیستان وبلوچستان (چکیده)
1015 - تشخیص میزان الودگی به عامل بیماری لکوز گاوی ( BLV) در گاوهای شیری هلشتاین به کمک تست DNA (چکیده)
1016 - Traditional Animal Agriculture and Challenges for Development of Organic Livestock Farming in Iran (چکیده)
1017 - Effects of Different Levels of Dried Citrus Pulp and Urea on Performance of Fattening Male Calves (چکیده)
1018 - The Effect of Rumen Acid Load on Postpartum Performance and Blood Metabolic Responses in Transition Holstein Cows (چکیده)
1019 - Comparison and evaluation of mathematical lactation curve functions of Iranian primiparous Holsteins (چکیده)
1020 - Wool characteristics in the third generation of Arkharmerino × Ghezel and Arkharmerino × Moghani crossbreed sheep (چکیده)
1021 - Gamma radiation effects on phenolics, antioxidants activity and in vitro digestion of pistachio (Pistachia vera) hull (چکیده)
1022 - Prediction of Egg Production Using Artificial Neural Network (چکیده)
1023 - Pedigree analysis of the closed nucleus of Iranian Baluchi sheep (چکیده)
1024 - Effect of PMSG Doses on Reproductive Performance of Kurdi Ewes Artificially Inseminated during Breeding Season (چکیده)
1025 - تخمین احتمال وقوع ابستنی گاوهای هلشتاین پس از اولین تلقیح با استفاده از تحلیل آماری لجستیک (چکیده)
1026 - Iranian Sheep and Goat Industry at a Glance (چکیده)
1027 - A neural network model to describe weight gain of sheep from genes polymorphism, birth weight and birth type (چکیده)
1028 - Effects of dietary chromium-methionin supplementation on blood methabolites and insulin resistance index in fructose-fed diabetic rats (چکیده)
1029 - Effects of dietary n-6:n-3 ratio on immune and reproductive systems of pullet chicks (چکیده)
1030 - Effects of the timing of initiation of glucogenic diet on performance of transition Holstein dairy cows (چکیده)
1031 - Effect of air temperature of a tower heat-dryer on in vitro digestibility of organic matter and metabolozable energy content of brewer s grain (چکیده)
1032 - Effects of semi-arid medicinal herb essential oils on growth of pure culture of Butyrivibrio fibrisolvens SH13. (چکیده)
1033 - Effect of various semi-arid medicinal plant essential oils on in vitro ruminal methane emission and feed fermentation efficiency. (چکیده)
1034 - The effect of various semi-arid native plant essential oils on in vitro acid load of a low forage diet (چکیده)
1035 - The effect of supplementation with monensin, garlic oil or turmeric powder on rumen pH and ammonia-N concentration responses of sheep (چکیده)
1036 - In vitro effect of non-fiber carbohydrates on gas production parameters of various fibrous feeds (چکیده)
1037 - The effects of glucogenic and lipogenic diets on plasma glucose and urea nitrogen concentration of Baloochi sheep (چکیده)
1038 - Chemical composition and In situ dry matter degradation of whole crop barley silage treated with urea or anhydrous ammonia (چکیده)
1039 - Whole crop barley silage characteristics treated with sugar beet molasses or dried sugar beet pulp (چکیده)
1040 - Bulk density, chemical composition and in vitro gas production parameters of Iranian barley grain cultivars grown at different selected climates (چکیده)
1041 - survival analysis of longevity in moghani and baluchi sheep breeds of iran (چکیده)
1042 - polymorphism evaluation of micrositellite DNA markers and genetic structure of baluchi sheep (چکیده)
1043 - quantitative trait loci study in baluchi sheep (چکیده)
1044 - Response surface and neural network models for performance of broiler chicks fed diets varying in digestible protein and critical amino acids from 11 to 17 days of age (چکیده)
1045 - Prediction of the true digestible amino acid contents from the chemical composition of sorghum grain for poultry (چکیده)
1046 - The effects of some essential oils on ruminal fermentation in Baloochi lambs (چکیده)
1047 - Effect of dry period length. and lipogenic vs. glucogenic diets on dry matter intake. milk production and composition in Holstein dairy cows (چکیده)
1048 - Hematological and plasma biochemical parameter responses of white Wistar rats received intraperitoneal injection of Achilla Eriophora essential oil (چکیده)
1049 - Effects of Trogonella foenum-graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
1050 - The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses (چکیده)
1051 - In vitro effect of oil content of various protein sources on ruminal protein fermentation (چکیده)
1052 - Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR (چکیده)
1053 - Effects of feeding whole or physically broken flaxseed on milk fatty acid profiles of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
1054 - Effect of semi-arid native fennel (Foeniculuim vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of various ruminant fiber source feeds (چکیده)
1055 - Effects of the source of non-fiber carbohydrates on in vitro first order ruminal disappearance kinetics of dry matter and NDF of various feeds (چکیده)
1056 - Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic (چکیده)
1057 - Immune response of laying hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonate (چکیده)
1058 - Optimization of broiler performance fed diets varying in digestible protein and amino acids using response surface model (چکیده)
1059 - Prediction of digestible amino acids in sorghum (چکیده)
1060 - Relationship between chemical composition and total amino aci contents in pearl millet hybrid (چکیده)
1061 - Application of mathematical models for true metabolisable energy in sorghum grain for poultry (چکیده)
1062 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on performance and blood constituents of broiler chickens (چکیده)
1063 - Effect of full fat soybean extracted at different temperatures on blood constituents and broiler chickens (چکیده)
1064 - بررسی الکترولیت های جیره غذایی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
1065 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
1066 - Effect of Aspergillus meal prebiotic on performance and serum biochemistry of chukar partridge(Alectoris chukar chukar) (چکیده)
1067 - Determination of AMEn and nutrients digestibility of wet extruded full fat soybean (EFFSB) in broiler chickenc (چکیده)
1068 - Effects of dietary ratio of n-6:n-3 PUFA on immune and reproductive function of leghorn pullet chickS (چکیده)
1069 - The effect of desiccated ox bile supplementation on performance, fat digestibility, gut morphology and blood chemistry of broiler chickens fed tallow diets (چکیده)
1070 - The effect of threonineon mucin2 gene expression,intestinal histology and performance of broiler chicken (چکیده)
1071 - The effect of dietary n-6:n-3 ratio and sex on broiler breeder immunity (چکیده)
1072 - Effects of the inclusion of dried molassed sugar beet pulp in a low-forage diet on the digestive process and blood biochemical parameters of Holstein steers (چکیده)
1073 - Effects of ginger root (Zingiber officinale) on egg yolk cholesterol,antioxidant status and performance of laying hens (چکیده)
1074 - Comparison of yolk fatty acid content, blood and eggcholesterol of hens fed diets containing palm olein oil and kilka fish oil (چکیده)
1075 - Effects of dietary crude protein and calcium/phosphorus content on growth, nitrogen and mineral retention in broiler chickens (چکیده)
1076 - Use of neural network models to estimate early egg production in broiler breeder hens through dietary nutrient intake (چکیده)
1077 - The Applications of Transgenic Rabbits in Agriculture and Biomedicine (چکیده)
1078 - ارزیابی ارتباط چند شکلی جایگاه های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنی3β با ارزش ارثی برآورد شده صفات رشد در گوسفند بلوچی (چکیده)
1079 - اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار (چکیده)
1080 - Is rumen retention time implicated in sheep differences in methane emission? (چکیده)
1081 - Evaluation of complementary effects of 9,10-anthraquinone and fumaric acid on methanogenesis and ruminal fermentation in vitro (چکیده)
1082 - EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF FENNEL EXTRACT AND VITAMIN D3 ON THE POST MOLT BROILER BREEDER PERFORMANCE (چکیده)
1083 - تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن (چکیده)
1084 - Immune responses to genestein in male broiler chicks (چکیده)
1085 - Quality of meat from two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free lowand recommended-protein diets (چکیده)
1086 - Estimation of (Co)variance components for economical traits in Moghani sheep (چکیده)
1087 - مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
1088 - Reproductive performance of crossbred dairy cows under smallholder production system in Kurdistan province of Iran (چکیده)
1089 - بررسی توالی پروتئینی جدایه های مختلف ویروس برونشیت عفونی ایران با تجزیه فیلوژنی (چکیده)
1090 - تجزیه و تحلیل فیلوژنی ناحیه HVR1 از ژنوم میتوکندری در گوسفندان بومی نژاد شال و سنگسری ایران (چکیده)
1091 - Effect of various medicinal plant essential oils obtained from semi-arid climate on rumen fermentation characteristics of a high forage diet using in vitro batch culture (چکیده)
1092 - The effects of garlic oil (Allium sativa), turmeric powder (Curcuma longa Linn) and Monensin on Total apparent digestibility of nutrients in Baloochi lambs (چکیده)
1093 - The Effect of glucogenic and lipogenic diets on blood metabolites of Baloochi sheep (چکیده)
1094 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
1095 - The effects of some essential oils on ruminal fermentation in Baloochi lambs (چکیده)
1096 - Estimation of genetic parameters and trends for age at first calving and calving interval in iranian Holstein cows (چکیده)
1097 - Analysis of Genetic Diversity and Structure of Baluchi Sheep by Microsatellite Markers (چکیده)
1098 - Application of probiotic on egg production and egg quality of chukar partridge (چکیده)
1099 - Fermentation Characteristics, In Situ Rumen Degradation and Aerobic Stability of Whole Crop Barley Ensiled with Urea or Aqueous Ammonia (چکیده)
1100 - Fermentation Characteristics, In Situ Rumen Degradation and Nutritional Value of Whole Crop Barley Ensiled with Microbial Inoculant or Ammonium Propionate for Lactating Dairy Holstein Cows (چکیده)
1101 - Effect of drying temperature on in vitro gas production and energy content of wheat dried distillers’ grains using mixed rumen micro-biota obtained from Holstein steers (چکیده)
1102 - تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی (چکیده)
1103 - بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی (چکیده)
1104 - بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
1105 - اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی (چکیده)
1106 - Rumen development and growth of Balouchi lambs offered alfalfa hay pre- and post-weaning (چکیده)
1107 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
1108 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
1109 - اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار (چکیده)
1110 - تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
1111 - روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوری (چکیده)
1112 - تاثیر جنسیت بر مولفه های واریانس و بروز ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری در گوسفند کرمانی (چکیده)
1113 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین (چکیده)
1114 - بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی (چکیده)
1115 - Polymorphism in Intron-I of Myostatin gene and its association with estimated breeding values of growth traits in Baluchi sheep (Ovis aries) (چکیده)
1116 - Effects of selenium and vitamin E and night or day feeding on performance of Holstein dairy cows during hot weather (چکیده)
1117 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
1118 - ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا از شیرگیری (چکیده)
1119 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
1120 - تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی (چکیده)
1121 - Botanical traits, protein and carbohydrate fractions, ruminal degradability and energy contents of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning (چکیده)
1122 - Effect of different levels of organic selenium on male broiler chickens (چکیده)
1123 - The effects of probiotic on growth performance and mortality of broiler chickens (چکیده)
1124 - Effect of prebiotic (Bio-MOS) on broiler breeder performance and immunity system (چکیده)
1125 - The effects of nano-silver on performance, carcass characteristics, immune system and intestinal microfelora (چکیده)
1126 - The effects of diets containing low calcium and low available phosphorus levels on apparent digestibility of Ca & P and bone mineralization of broiler chickens (چکیده)
1127 - The effects of diets containing low calcium and low available phosphorus levels on serum parameters and performance of broiler chickens (چکیده)
1128 - تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار (چکیده)
1129 - ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری (چکیده)
1130 - The effects of microbial inoculation of corn silage on performance of lactating dairy cows (چکیده)
1131 - ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره (چکیده)
1132 - Optimization and comparison of two electrotansformation methods for Lactobacilli (چکیده)
1133 - Effect of genestein on immune functions of male broiler chicks (چکیده)
1134 - Evaluation of dietary citrus peel extracts to relieve the impact of heat stress in broiler chickens (چکیده)
1135 - مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی (چکیده)
1136 - بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
1137 - The effect of dietary level of steam treated sugarcane pith on digestibility and ruminal passage (چکیده)
1138 - Effect of urea and polyethylene glycol on chemical composition of pistachio by-products silage (چکیده)
1139 - Evaluation of nutritional values of caraway-seed pulp fed to Holstein dairy cattle (چکیده)
1140 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on milk yield and composition of early lactating (چکیده)
1141 - Effects of dietary chromium-methionine supplementation on blood metabolites and insulin (چکیده)
1142 - تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب، خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس گرمایی (چکیده)
1143 - Comparison rumen degradability of Sedilitzia rosmarinus, (چکیده)
1144 - Comparison rumen degradability of Phragmites australis, (چکیده)
1145 - The effects of high pressure steam treatment on some chemical and physical characteristics of sugarcane pith (چکیده)
1146 - Effects of sterol regulatory element-binding protein (SREBP) in chickens (چکیده)
1147 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
1148 - the effect of nonstructural carbohydrates and addition of full fat roasted canolaseed on milk fatty acid composition in lactating cows (چکیده)
1149 - تاثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
1150 - Effect of Dietary Crude Protein Fluctuation on Performance, Blood Parameters and Nutrients Retention in Broiler Chicken during Starter Period (چکیده)
1151 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری (چکیده)
1152 - Effect of using different levels of pistachio by-products silage on composition and blood parameters of Holstein dairy cows (چکیده)
1153 - Production performance, egg quality and some serum metabolites of older commercial laying hens fed different levels of turmeric rhizome (Curcuma longa) powder (چکیده)
1154 - Genetic variability of calpastatin and calpain genes in Iranian Zel sheep using PCR-RFLP and PCR-SSCP methods (چکیده)
1155 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلو ژنتیکی ناحیه سیتو کروم b در جبیر ایران (چکیده)
1156 - Effects of QTL parameters and marker density on efficiency of Haley–Knott regression interval mapping of QTL with complex traits and use of artificial neural network for prediction of the efficiency of HK method in livestock (چکیده)
1157 - Phylogenetic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus: Asia diversity and the Iran perspective (چکیده)
1158 - Development of a New Quantitative Competitive PCR Assay for Rumen Butyrate-Producing Bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
1159 - Genetic and phenotypic parameter estimates for birth weight in Iranian indigenous goat (چکیده)
1160 - Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population (چکیده)
1161 - Effects of sodium selenite and turmeric powder on thyroid hormones and plasma lipids of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
1162 - Polymorphism and Sequencing of DGAT1 Gene in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
1163 - Influence of turmeric rhizome and black pepper on blood constituents and performance of broiler chickens (چکیده)
1164 - To Determine Protein Degradation of Alfalfa Hay Using in Vitro Gas Production Technique (چکیده)
1165 - Relationship Between Color and Tannin Content inSorghum Grain: Application of Image Analysis andArtificial Neural Network (چکیده)
1166 - استفاده از ضایعات رسوبی میکروکریستالی نیروگاه برق مشهد به عنوان منبع کلسیمی در جیره مرغ‌های تخم گذار (چکیده)
1167 - Prediction of digestible amino acid and true metabolizable energy contents of sorghum grain from total essential amino acids (چکیده)
1168 - تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی (چکیده)
1169 - اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
1170 - EFFECT OF CITRUS PULP ON PERFORMANCE AND SOME BLOOD PARAMETERS OF BROILER CHICKENS (چکیده)
1171 - Effect of climate on the in vitro first-order ruminal disappearance kinetics of dry matter in grain of semi-arid native barley cultivars (چکیده)
1172 - تخمین فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی و تولید گاز پوسته الیاف دار دانه پنبه (شولوخه) عمل آوری شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
1173 - Microbial Gas Production, Fermentation Kinetics and Digestibility of an enzyme treated corn silage based TMR using in vitro gas production technique (چکیده)
1174 - The effects of phytase and root hydroalcoholic extract of Withania somnifera on productive performance and bone mineralisation of laying (چکیده)
1175 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی (چکیده)
1176 - Association between Yearling Weight and Calpastatin and Calpain Loci Polymorphism in Iranian Zel Sheep (چکیده)
1177 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
1178 - Evaluation of the effect of fat content of sunflower meal on rumen fungi growth and population by direct (quantitative competitive polymerase chain reaction) and indirect (dry matter and neutral detergent fibre disappearance) methods (چکیده)
1179 - Effects of Two Halophytic Plants (Kochia and Atriplex) on Digestibility, Fermentation and Protein Synthesis by Ruminal Microbes Maintained in Continuous Culture (چکیده)
1180 - Effect of Supplementation of Fish and Canola Oil in the Diet on Milk Fatty Acid Composition in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
1181 - Effects of dry period length on milk yield and composition, blood metabolites, follicular dynamics and complete blood count in Holstein dairy cows (چکیده)
1182 - Effect of mastitis during the first lactation on production and reproduction performance of Holstein cows (چکیده)
1183 - Overexpression of myo-inositol hexakisphosphate phosphohydrolase gene (phyC) in Escherichia coli (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر