بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : علوم و صنایع غذایى


موارد یافت شده: 743

1 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)
2 - An Application of Image Analysys to Dehydration of Osmosed Pumpkin by Hot Air Drying (چکیده)
3 - کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (چکیده)
4 - Food Biotechnology and its impact on pur food supply (چکیده)
5 - Rheological Properties of Date Syrup/Sesame Paste Blend (چکیده)
6 - بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانی (چکیده)
7 - Evaluation of the hydrocolloid extraction yield of Lallemantia royleana seed by image analysis method (چکیده)
8 - Comparisons of different methods for measuring yield stress in selected hydrocolloids (چکیده)
9 - اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک (چکیده)
10 - بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی (چکیده)
11 - بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت (چکیده)
12 - Preparation of canola protein materials using membrane technology and evaluation of meals functional (چکیده)
13 - Effect of starter bacteria on physico chemical and sensory properties of Iranian white cheese (چکیده)
14 - Incorporation of bifidobacteria into cheeses: challenges and rewards (چکیده)
15 - بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلف (چکیده)
16 - اهميت كنترل كيفيت انواع توكسين هاي قارچي در مواد غذايي (چکیده)
17 - اهميت و شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم دفع آفات كشاورزي در مواد غذايي از نقطه نظر بهداشت و ايم (چکیده)
18 - اثر عصاره ريشه گياه نوروزك بر روي ميزان ليپيد پراكسيداسيون در جريان ايسكمي فراگير مغزي در رت (چکیده)
19 - اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانتره (چکیده)
20 - تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین) (چکیده)
21 - Application of neural networks for cross flow milk ultrafiltration simulation (چکیده)
22 - تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی (چکیده)
23 - Dynamic modeling of milk ultrafiltration by artificial neural networks (چکیده)
24 - Dynamic predication of milk ultrafiltration performance (چکیده)
25 - مطالعه کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون به‌عنوان تابعی از pH شیر (چکیده)
26 - تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری (چکیده)
27 - بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله¬هاي هگزاني و دوفازي كانولا (چکیده)
28 - بررسی اثر پساب کره بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک (چکیده)
29 - بررسي اثر دماهاي مختلف سالم¬سازي شير بر بهره¬وري، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي پنير سفيد ايرا (چکیده)
30 - اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (چکیده)
31 - بررسي رفتار خشك شدن پسته رقم اوحدي در يك خشك¬كن جريان متقاطع آزمايشگاهي (چکیده)
32 - Improving thin sugar beet juice quality through ultrafiltration (چکیده)
33 - The potential of microfiltration and ultrafiltration process in purification of raw sugar beet juice (چکیده)
34 - اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
35 - اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
36 - بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر (چکیده)
37 - بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر (چکیده)
38 - تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت (چکیده)
39 - بررسی کارایی روشهای میکروفیلتراسیون و میکرواولترافیلتراسیون در تصفیه و رنگبری شربت خام چغندرقند (چکیده)
40 - بررسی اثر دمای فرآیند بر کارایی اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
41 - تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
42 - بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها (چکیده)
43 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
44 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
45 - تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
46 - بررسی پایداری روغنهای سرخ کردنی تولیدشده درایران در ین فرایند سرخ کردن (چکیده)
47 - Studying microbial, physiochemical and sensory properties of directly concentrated probiotic yoghurt (چکیده)
48 - بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری (چکیده)
49 - Influence of ultrasonic stimulation on the germination of barley seed and its alpha-amylase activity (چکیده)
50 - EVALUATION THE EFFECT OF MILK TOTAL SOLIDS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND ACTIVITY OF STARTER CULTURES AND QUALITY OF CONCENTRATED YOGHURT (چکیده)
51 - Influence of lactulose on the survival of probiotic strains in Yoghurt (چکیده)
52 - Effect of Ultrasonie power on the activity of Barleys Alpha-amylase from post-sowing treate of s (چکیده)
53 - Study of Ice Cream Freezing process after Treatment with Ultrasound (چکیده)
54 - Studying the Effects of Heat and Cold shock on Cell wall Microstructure an Survival of Some LAB in Milk (چکیده)
55 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)
56 - تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم (چکیده)
57 - مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
58 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (چکیده)
59 - بررسی اثر واریته و زمان نگهداری بر ویژگی های فیزیکی رب گوجه فرنگی (چکیده)
60 - Some physical properties of the watermelon seeds (چکیده)
61 - A perception to survival of Bifidobacterium Spp. In Bioyoghurt, Simulated Gastric Juice and Bile Soluation (چکیده)
62 - Evaluation of sourdough Effect on Iranian Barbari Bread Staling (چکیده)
63 - Antioxidant activity and mechanism of action of butein in linoleic acid (چکیده)
64 - Determination of carbonyl value in rancid oils: a critical reconsideration (چکیده)
65 - Antioxidant activity of various extracts of old tea leaves and black tea wastes (Camellia sinensis L.) (چکیده)
66 - A compositional study on two current types of salep in Iran and their rheological properties as a function of concentration and temperature (چکیده)
67 - بررسی پایداری اکسایشی یک نمونه تجارتی از روغنهای سرخ کردنی بر اساس آزمونهای رنسیمت، پراکسید و کربنیل (چکیده)
68 - اثر پارامترهای آزمون رنسیمت بر معیارهای پایداری اکسایشی و پیش بینی ماندگاری روغن زیتون (چکیده)
69 - بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
70 - Rheological and Sensory evalution of Yoghurts containing Probiotic Cultures (چکیده)
71 - Shelf - life prediction of edible fats and oils using Rancimat (چکیده)
72 - Some physical and Mechanical properties of Kiwifruit (چکیده)
73 - Evaluation of Different Parameters Effect on Maltodextrin Production by *-amylase termamyl2-x (چکیده)
74 - Terminal velocity of pistachio nut and its dernel as affected by moisture content and variety (چکیده)
75 - The study of dynamic milk ultrafiltration performance influenced by membrane molecular weight cut off (چکیده)
76 - The effect of operational parameters of the Rancimat method on the determination of the oxidative stability measures and shelf-life prediction of soybean oil (چکیده)
77 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety: Part I. Geometrical properties (چکیده)
78 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part III: Frictional properties (چکیده)
79 - The time independent rheological properties of low fat sesame paste/date syrup blends as a function of fat substitutes and temperature (چکیده)
80 - The specific heat of pistachio nuts as affected by moisture content, temperature, and variety (چکیده)
81 - Effect of some food hydrocolloids on the rheological properties of typical soft ice cream (چکیده)
82 - افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها (چکیده)
83 - ارزیابی شرایط بهینه در تصفیه مقدماتی صنایع قند (چکیده)
84 - بررسی امکان استفاده از آرد چاودار و کندم در تولید نان بربری (چکیده)
85 - Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Henna Leaves Extracts (Lawsonia Inermis (چکیده)
86 - عملکرد مخلوط روغنهای کانولا و پالم اولئین در سرخ کردن عمیق (چکیده)
87 - Determining Optimum Conditions for Sugarcane Juice (چکیده)
88 - استخراج روغن از سه رقم زیتون با استفاده از فرآیند آنزیمی (چکیده)
89 - تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 1 - تعیین مقدار بهینه بنتونیت وph (چکیده)
90 - Aqueous extraction of virgin olive oil using industrial enzymes (چکیده)
91 - معرفی نرم افزار sugars برای استفاده فنی و اقتصادی در صنایع قند (چکیده)
92 - بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند خشک کردن مواد غذایی با امواج مایکروویو (چکیده)
93 - تعیین ضریب نفوذ مؤثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال (چکیده)
94 - پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی (چکیده)
95 - Rheological characterization of low fat sesame paste blended with date syrup (چکیده)
96 - Debittering of tryptic digests from beta casein and enzyme modified cheese by X-PDP (چکیده)
97 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس (چکیده)
98 - بررسی قابلیت کشش پذیری پنیر پیتزا به روش حلقه و گلوله (چکیده)
99 - Antioxidant and antimicrobial activities of grape seed extracts prepared by different solvent systems (چکیده)
100 - The rheological properties of ketchup as a function of different hydrocolloids and temperature (چکیده)
101 - صرفه جوئی انرژی در صنعت قند نیشکری (کریستالیزاسیون) (چکیده)
102 - Investigations of optimization of the cooling rate during after-product cooling crystallization (چکیده)
103 - Flash cooling crystallization with after-product magma (چکیده)
104 - Selected investigations concerning sucrose crystallization the Berlin sugar Institut 1995 - 2005 (چکیده)
105 - بررسی کیفیت روغنهای سرخ کردنی بر حسب شاخص رنگی، ضریب شکست و ویسکوزیته طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
106 - Kinetic parameter determination of vegetable oil oxidation under Rancimat test conditions (چکیده)
107 - Chemical Composition and Oxidative Stability of Kernel Oils from Two Current Subspecies of Pistacia atlantica in Iran (چکیده)
108 - Physicochemical properties of the kernel oil from Amygdalus scoparis growing wild in Iran (چکیده)
109 - Frying Stability of Canola Oil Blended with Palm Olein, Olive, and Corn Oils (چکیده)
110 - روغن سبوس برنج راهی برای کاهش ضایعات آسیاب برنج (چکیده)
111 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی (چکیده)
112 - بررسی ساختار شیمیایی روغن بادام وحشی (Amygdalus scoparia) در ایران (چکیده)
113 - بررسی و مقایسه ساختار شیمیایی روغن دو رقم رایج کانولا (اوکاپی، طلایه یا کبری) در ایران (چکیده)
114 - A Comparative Study on Rheological Behavior of Saleps, CMC and Guar Gum as a Function of Concentration and Temperature (چکیده)
115 - Carbonyl value in monitoring of the quality of used frying oils (چکیده)
116 - Deep-Frying Performance of Canola Oil Blended with Palm Olein Oil (چکیده)
117 - بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان رسیدن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (چکیده)
118 - اثر میکروانکپسولاسیون الزینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
119 - Physical-mechanical properties and chemical compotion of Balangu seed - Lallemantia royleana (چکیده)
120 - Effect of hulling and milling on the physical properties of rice grains (چکیده)
121 - Image analysis and dynamic modeling of thin layer drying of osmotically dehydrated pumpkin (چکیده)
122 - Use of artificial neural network and image analysis to predict physical properties of osmotically dehydrated pumpkin (چکیده)
123 - تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر (چکیده)
124 - Physical properties and image analysis of wild pistachio nut (Baneh) (چکیده)
125 - دانه خربزه خاقانی به عنوان منبع روغن (چکیده)
126 - بررسی کاهش روغن در کنجاله زیتون با انزیم (چکیده)
127 - افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه (چکیده)
128 - امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزا (چکیده)
129 - پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی (چکیده)
130 - روشهای کاهش یا حذف افلاتوکسین (چکیده)
131 - بررسی اثر بسته بندی وشرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
132 - تاثیر درجه حرارت و نوع بسته بندی وزمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی ومقایسه ان با فاکتورهای حسی (چکیده)
133 - Effect of Lallemantia royleana (Balangu) seed, salep and carboxymethylcellulose gums on the characteristics of ice cream (چکیده)
134 - بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفران (چکیده)
135 - The effect of operation parameters on ultrafiltration performance of thin sugar beet juice (چکیده)
136 - بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویر (چکیده)
137 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسلای روغن خام سویا (چکیده)
138 - بررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان زمان رسانیدن بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرم (چکیده)
139 - بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)
140 - Effect of different lactic acid bacteria on phytic acid content and quality of toast bread made with whole wheat flour (چکیده)
141 - Effect of storage temperature on shelf life of liquid frying margarine (چکیده)
142 - Effect of Lallemantia royleana (Balangu) seed, salep and carboxymethylcellulose gums on the characteristics of ice cream (چکیده)
143 - Effect of polyols addition on the shelf-life extensions and quality of Iranian Barbari bread (چکیده)
144 - Effect of some food hydrocolloids on the rheological properties of typical soft ice cream (چکیده)
145 - Effect of wheat bug damage on the physical dough properties and semi flat bread baking quality of different Iranian wheat cultivars (چکیده)
146 - Extraction of phenolic compounds and antioxidant activity of henna leaves extracts (lawsonia inermis) using solvent and ultrasound assisted method (چکیده)
147 - Formulation of liquid frying margarine and studying its chemical and physical properties (چکیده)
148 - Production of lactose –free milk from whole seed and meal of sesame and evaluation of physico-chemical properties (چکیده)
149 - Purification methods for water used in the preparation of carbonated drinks (چکیده)
150 - Studying physical and chemical changes in liquid frying margarine after consecutive times of heating (چکیده)
151 - Aqueous Extraction of Virgin Olive Oil Using Industrial Enzymes (چکیده)
152 - استفاده از آنتی اکسیدان های زیست فعال با منشاء گیاهی(کوئرستین) جهت افزایش پایداریاکسیداتیو سیستم های چربی (چکیده)
153 - بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شده (چکیده)
154 - بررسی اثر درصدهای مختلف گندم سنزده روی کیفیت آرد، خصوصیات رئولوژیک خمیر و کیفیت پخت نان بربری (چکیده)
155 - بررسی ساختار شیمیایی روغن دو واریته رایج بنه(Pistacia Atlantica) در ایران (چکیده)
156 - بهینه سازی قند گیری از ملاس به روش استفن (چکیده)
157 - تاثیر افزودنیهای مختلف و زمان نگهداری در حالت انجماد بر زمان تخمیر و حجم مخصوص کراواسانهای ١ منجمد (چکیده)
158 - کاربرد ترکیبات هیدروکلوئیدی دانه بالنگو شیرازی، ثعلب پنجه ای و کربوکس یمتیل سلولز به عنوان پایدار کننده در فرمولاسیون بستنی (چکیده)
159 - اثر تمپرینگ برخواص مکانیکی خامه ی زده شده (چکیده)
160 - استفاده بهینه از ضایعات نان (چکیده)
161 - مقایسه و ارزیابی روش های تصفیه آب با توجه به اثرات آن بر بهبود ویژگی های شیمیایی ، میکروبی و کیفی نوشابه های گازدار (چکیده)
162 - بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب مصرفی کارخانجات نیشکر (چکیده)
163 - بسته بندی روغنهای خوراکی (چکیده)
164 - تکنولوژی ازن و کاربرد های آن در صنایع غذایی (چکیده)
165 - کاربرد ازون در حل بعضی مشکلات بهداشتی (چکیده)
166 - کاربرد Bacillus thuringiensis به عنوان یک عامل بیولوژیک در تولید مواد غذایی ایمن (چکیده)
167 - کاربرد جایگزین های چربی در صنایع غذایی (چکیده)
168 - معرفی تکنولوژی پیشرفته بهسازی آب کارخانجات نیشکر با استفاده از اوزن (چکیده)
169 - مقایسه روشهای یون زدایی از آب مصرفی کارخانجات نیشکر (چکیده)
170 - نگاهی به بسته بندی از دیدگاه رعایت اصول روانشناسی در جذب مشتری (چکیده)
171 - بررسی اثر افزودن اسید استیک و اسید لاکتیک بر روی خواص مورفولوژیکی، میزان جذب روغن و بافت برنج دمسیاه در حین پخت (چکیده)
172 - بررسی خواص فیزیکی دانه های بالنگو و شاهی (چکیده)
173 - بررسی تاثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانۀ انگور (چکیده)
174 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، اصطکاکی و آیرودینامیکی انجیر خشک (چکیده)
175 - استفاده از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری خواص هندسی دانه های کوچک (چکیده)
176 - بهینه سازی فرمولاسیون مارمالاد پوست پسته (چکیده)
177 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست تهیه شده از استارترهای پروبیوتیک (چکیده)
178 - Experimental and modeling studies of the flow properties and thixotropy of selected hydrocolloids (چکیده)
179 - اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)
180 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست ایرانی تهیه شده از استارترهای Ropy & Non ropy (چکیده)
181 - بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X (چکیده)
182 - The Effectiveness of Ultrasound Treatment on the Germination Stimulation of Barley seed and its Alph (چکیده)
183 - ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش (چکیده)
184 - بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آن (چکیده)
185 - The effect of ultrasound in combination with thermal treatment (چکیده)
186 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (چکیده)
187 - orange-cantaloupe seed beverage :nutritive value, effect of storage time and condition on chemical ,sensory and microbial properties (چکیده)
188 - Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf Life and Sensory Properties oflranian Barbari Bread (چکیده)
189 - Optimizing of Fruit Yoghurt Formulation and Evaluating Its Quality During Storage (چکیده)
190 - Shelf-life Determination of Saffron Stigma: Water Activity and Temperature Studies (چکیده)
191 - Effect of some stabilizers on the physicochemical and sensory properties of ice cream type frozen yogurt (چکیده)
192 - Rheological properties of mucilage extracted from Alyssum homolocarpum seed as a new source of thickening agent (چکیده)
193 - Evaluation of Lactobacillus sanfransicencis (ATCC 14917) and Lactobacillus plantarum (ATCC 43332) effects on Iranian Barbari bread shelf life (چکیده)
194 - بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات (چکیده)
195 - اثر میکروانکپسولاسیون الژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
196 - کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا (چکیده)
197 - بررسی خصوصیات اسمزی پرتقال و کیوی در محلولهای ساکارز (چکیده)
198 - بررسی تاثیر اسیدیته قابل تیتر خمیرترش بر زمان ماندگاری نان بربری (چکیده)
199 - بهینه سازی فرمولاسیون ماست غلیظ شده میوه ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
200 - اثر ماده جامد کل شیر بر رشد باکتریهای آغازگر و کیفیت ماست (چکیده)
201 - بهینه سازی روش مستقیم تولید ماست غلیظ شده (چکیده)
202 - Production of Orange Beverage from Cantaloupe Seed and Evaluation its Shelf Life during Storage Time (چکیده)
203 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
204 - Usage of Cantaloupe Seed Waste to Produce a Novel Beverage and its Nutritive Value (چکیده)
205 - Determination shelf life of raw dried pistachio nuts (چکیده)
206 - مدلینگ شرایط نگهداری و بسته بندی پسته خام خشک (چکیده)
207 - استفاده از برچسب های زمان – دما در کاهش ضایعات مواد غذائی (چکیده)
208 - بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
209 - تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنی (چکیده)
210 - Optimization of direct production method of Concentrated Yoghurt (چکیده)
211 - بررسی اثر درصد شیر سویا و ماده جامد کل بر خواص فیزیکو شیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدی (چکیده)
212 - بررسی اثر درصد شیر سویا و پکتین بر خواص فیزیکو شیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدی (چکیده)
213 - بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب (چکیده)
214 - اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
215 - روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین (چکیده)
216 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
217 - ارز یابی اثرات جنس بسته و شرایط اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیائی پسته (چکیده)
218 - بررسی اثرات برشته کردن بر ویژگی های کیفی و ترکیب شیمیائی پسته (چکیده)
219 - تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
220 - بررسی تولید انواع فرآورده های پسته (چکیده)
221 - استخراج روغن پسته و بررسی خواص کیفی آن تحت شرایط نگهداری و بسته بندی (چکیده)
222 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس (چکیده)
223 - بسته بندی های رایج در صنایع لبنی (چکیده)
224 - بسته بندی های رایج در صنایع کمپوت و کنسرو (چکیده)
225 - بسته بندی های نوین در صنعت مواد غذائی (چکیده)
226 - ایمنی کاربرد نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی و تاثیر آن بر جامعه (چکیده)
227 - ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو (چکیده)
228 - اهمییت بسته بندی و جنبه های ایمنی آن (چکیده)
229 - نانو بسته بندی (چکیده)
230 - Physical and sensory changes in pistachio nuts as affected by roasting temperature and storage (چکیده)
231 - اثر میزان ماده جامد کل شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
232 - بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ‌های کربوکسی‌متیل‌سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه‌ای (چکیده)
233 - تاثیر استفاده از میکروفیلتراسیون سرامیکی روی درجه خلوص، کدورت و رنگ شربت نیشکر (چکیده)
234 - بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر (چکیده)
235 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
236 - تنوع بسته بندی آب های آشامیدنی (چکیده)
237 - مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
238 - بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
239 - بسته بندی گوشت و فرآورده های آن (چکیده)
240 - نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
241 - پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک ها (چکیده)
242 - استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائی (چکیده)
243 - Chemical Analysis and Potential Uses of Date Seed in Foods (چکیده)
244 - بررسی برخی از خصوصیات کیفی روغن هسته انگور و اثرات آن بر سلامتی انسان (چکیده)
245 - شیر شتر (چکیده)
246 - بررسی خواص درمانی کفیربه عنوان یک نوشیدنی عملگر (چکیده)
247 - آماده نمودن ماست خشک شده با روش انجمادی به عنوان غذایی فضایی (چکیده)
248 - استفاده ازچای سبزبه عنوان یک فراویژه درغنی سازی نان (چکیده)
249 - روش جداسازی غشایی برای شیرین کنند هها از برگهای استویا (چکیده)
250 - مقایسه موادناپایدار پودرموز آب زدایی شدهبا استفاده از شیوه ی خشک نمودن با تسمه ی خلاء،خشک نمودن باکمک انجمادوخشک نمودن با کمک هوا (چکیده)
251 - Fat and protein contents, acidity and somatic cell counts in bulk milk of Holstein cows in the Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
252 - Physical properties of watermelon seed as a function of moisture content and variety (چکیده)
253 - Moisture dependent physical properties of cucurbit seeds (چکیده)
254 - Studied on the effect of starter culture concentration and renneting pH on the Iranian brine cheese yield (چکیده)
255 - اثر نوع و سطوح برخی امولسیفایرها و آنزیم آلفا آمیلاز قارجی بر ویژگی های خمیر 1. تجزیه و تحلیل خواص رئولوژیکی (چکیده)
256 - Effect of extraction methods on yield, purity and viscosity of mucilage extracted from Qodume Shirazi seed (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
257 - Effect of different temperature and hydrocolloids on rheological properties of ketchup (چکیده)
258 - Investigation of the effect of whey protein concentration on the properties of soft frozen yogurt (چکیده)
259 - Helium-Xenon Interaction Potential (چکیده)
260 - Modelling and optimization of viscosity in enzyme-modified cheese by fuzzy logic and genetic algorithm (چکیده)
261 - Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction (چکیده)
262 - مدلسازی انتقال جرم طی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
263 - مزایای تولید ومصرف شکر مایع (چکیده)
264 - EVALUATION OF OPTIMUM CONDITIONS IN PRELIMING STEP IN SUGAR BEET INDUSTRIES (چکیده)
265 - Flow properties and thixotropy of selected hydrocolloids; Experimental and modeling studies (چکیده)
266 - تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
267 - بررسی توانایی روش اولترافیلتراسیون در صمغ گیری، رنگبری و تصفیه روغن خام کلزا (چکیده)
268 - The effect of moisture content variation and pistachio cultivar on terminal velocity of pistachio nut and its kernel (چکیده)
269 - Study on rheological properties of pistachio butter (چکیده)
270 - بکارگیری غشای اسمز معکوس در شفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند و بکار گیری مجدد آن در استخراج قند (چکیده)
271 - کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستم های بینایی کامپیوتری (چکیده)
272 - An application of image analysis to dehydration of osmosed pumpkin by hot air drying (چکیده)
273 - بررسی خواص فیزیکی ارقام گندم اصلاح شده ایران (چکیده)
274 - بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران (چکیده)
275 - بررسی خواص فیزیکی دانه سه واریته متداول هندوانه (چکیده)
276 - بررسی خواص فیزیکی سه واریته متداول کدوی خوراکی (چکیده)
277 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند (چکیده)
278 - بهبود کارایی فرآیند تصفیه و رنگبری تراوه میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند به روش اولترافیلتراسیون (چکیده)
279 - بررسی خواص فیزیکی برنج در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید (چکیده)
280 - The effect of fat substitutes on the time dependent rheological of low fat sesame paste/date syrup blends (Halwa-Ardeh) (چکیده)
281 - بررسی مکانیسم های گرفتگی، روش های کنترل، پیشگیری و تمیز کردن غشاها در صنایع لبنی (چکیده)
282 - پپتانسیل تصفیه شربت خام چغندر قند به روش میکروفیلتراسیون (چکیده)
283 - بررسی کاربرد تکنیک های نوین غشایی در فرآوری و پالایش روغن های خوراکی (چکیده)
284 - Specific Heat of Pistachio as a Function of Temperature and Variety (چکیده)
285 - کاربرد اولترافیلتراسیون در کاهش رنگ و بهبود کیفیت نیشکر (چکیده)
286 - پتانسیل کاربرد فرآیندهای غشایی در صنعت قند (چکیده)
287 - The study of milk ultrafiltration performance as a function MWCO (چکیده)
288 - Dynamic modeling of cross flow ultrafilrtation of milk using neural networks (چکیده)
289 - Effect of Transmembrane pressure on concentration polrization, fouling and membrane performance during ultrafiltration of milk (چکیده)
290 - تأثیر عوامل مختلف بر ویسکوزیته و دانسیته پرمیت در طی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
291 - Rheological properties of mucilage extracted from Alyssum homolocarpum seed as a new source of thickening agent (چکیده)
292 - Relative contribution of compositional parameters to the primary and secondary oxidation of canola oil (چکیده)
293 - Evaluating the performance of peroxide and conjugated diene values in monitoring quality of used frying oils (چکیده)
294 - The effect of commercial refining steps on the rancidity measures of soybean and canola oils (چکیده)
295 - Modeling Time-Independent Rheological Behavior of Pistachio Butter (چکیده)
296 - EFFECT OF EMULSIFIERS AND FUNGAL a-AMYLASE ON RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WHEAT DOUGH AND QUALITY OF FLAT BREAD (چکیده)
297 - Evaluation of human norovirus (GGΙ&GGΠ) presence in refined wastewater and untreated raw milk using semi nested RT-PCR in the same area simultaneously (چکیده)
298 - ANFIS modeling of viscosity in low-fat mayonnaise (چکیده)
299 - Rheological characterization of hydrocolloid extracted from wild sage seed (Salvia macrosiphon) (چکیده)
300 - New Source of Butein in Root of Salvia leriifolia-Nowroozak (چکیده)
301 - Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 1) (چکیده)
302 - Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 2) (چکیده)
303 - Application of commercial immuno assay(ELISA) technique for determination of Hepatitis A antigen(HAV) in raw milk (چکیده)
304 - Efficacy of ozone to reduce microbial populations in date fruits (چکیده)
305 - Evaluation of Chemical and Microbial Properties of Iranian white brined cheese (چکیده)
306 - Time-dependent flow properties and thixotropy of Alyssum homolocarpum seed gum solutions (چکیده)
307 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست (چکیده)
308 - Modification of Bostwick method to determine tomato concentrate consistency (چکیده)
309 - Effects of processing variables and full fat soy flour on nutritional and sensory properties of spaghetti using mixture design approach (چکیده)
310 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
311 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باآترهای آغازگر و آیفیت ماست غلیظ شده (چکیده)
312 - Anti-Rancidity Effects of Sesame and Rice Bran Oils on Canola Oil During Deep Frying (چکیده)
313 - Effect of Power Ultrasound and Microstructure (چکیده)
314 - The principles of ultra high pressure technology and its (چکیده)
315 - فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی (چکیده)
316 - بالسهای نوری- تئوری تا کاربرد (چکیده)
317 - خصوصیات عملگری چای سبز (چکیده)
318 - نقش سیکلودکسترینها در بیوتکنولوژی (چکیده)
319 - The Effects Of Ultrasound On The Activity Of Alpha-Amylase During Barley (چکیده)
320 - Studying the effects of ultrasound shock on cell wall permeability and survival of (چکیده)
321 - تاثیر روشهای مختلف خیساندن ، هیدروترمال و تخمیر در کاهش میزان اسید فیتیک سبوس گندم (چکیده)
322 - The effects of ultrasound on the stimulation barley seed and alpha-amylase (چکیده)
323 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)
324 - Rheological behavior of mucilage extracted from Lepidium perfoliatum seeds: Experimental and modeling (چکیده)
325 - بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرما (چکیده)
326 - ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ (چکیده)
327 - The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential (چکیده)
328 - Application of Ultrasonic Waves as a Priming Technique for Accelerating and Enhancing the Germination of Barley Seed: Optimization of Method by the Taguchi Approach (چکیده)
329 - Effects of somatic cell count on the physicochemical and rheological properties of yoghurt made from sheep s milk (چکیده)
330 - Nano Biosensor as an Instrument for Safety and Quality Control of Patient Diet (چکیده)
331 - Apple pastille: Correlation between features extracted from texture image analysis and sensory characteristics (چکیده)
332 - Crumb texture analysis with image processing in Iranian bread enriched with soy flour (چکیده)
333 - Investigating yoghurt Dewatering using permeable membrane and polyacrylic superabsorbent (چکیده)
334 - Anti-rancidity effect of the unsaponifiable matters of Bene hull oil (چکیده)
335 - Investigation of the Effects of Ultrasound on Extraction of alpha-Amylase from the Flour of Malted Barley (چکیده)
336 - Antioxidant activity of Bene hull oil compared with sesame and rice bran oils during the frying process of sunflower oil (چکیده)
337 - Moisture Dependent Physical Properties of Canola Seeds (چکیده)
338 - CHEMICAL COMPOSITION AND RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF PISTACHIO GREEN HULL S MARMALADE (چکیده)
339 - Optimization of the extrusion conditions and formulation of spaghetti enriched with full-fat soy flour based on the cooking and color quality (چکیده)
340 - Moisture-Dependent Physical Properties of Grape (Vitis vinifera L.) Seed (چکیده)
341 - Identification and quantification of phenolic compounds and their effects on antioxidant activity in pomegranate juices of eight Iranian cultivars (چکیده)
342 - Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasound (چکیده)
343 - Response surface methodology for optimization of extraction yield, viscosity, hue and emulsion stability of mucilage extracted from Lepidium perfoliatum seeds (چکیده)
344 - Rheological properties of Lepidium sativum seed extract as a function of concentration, temperature and time (چکیده)
345 - Optimization study of gum extraction from Basil seeds (Ocimum basilicum L.) using Response Surface Methodology (چکیده)
346 - بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده (چکیده)
347 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
348 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
349 - Rheological and Sensory Properties of a Typical Soft Ice cream as Influenced by Selected Food Hydrocolloids (چکیده)
350 - Synergistic interaction of Balangu seed gum with selected food hydrocolloids: the rheological investigation (چکیده)
351 - Application of image texture analysis for evaluation of osmotically dehydrated kiwifruit qualities (چکیده)
352 - Computer vision systems (CVS)for moisture content estimation in dehydrated shrimp (چکیده)
353 - تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست (چکیده)
354 - فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
355 - Iranian white brined cheese using traditional kefir grain (چکیده)
356 - بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) (چکیده)
357 - The effect of Lallemantia royleana (Balangu) seed, palmate-tuber salep and carboxymethylcellulose gums on the physicochemical and sensory properties of typical soft ice cream (چکیده)
358 - بررسی تأثیر غلظت آنزیم درفرآیند استخراج آنزیمی- آبی روغن ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
359 - بررسی کاربرد آنزیم در روغن‌کشی از ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
360 - بررسی استفاده از عصاره برگهای زیتون بعنوان منبعی از پلی فنلها برای پایداری اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی روغنهای نباتی تجاری (چکیده)
361 - افزایش پایداری اکسایشی روغن زیتون با استفاده از روغن بنه (چکیده)
362 - بررسی مزایای تصفیه فیزیکی روغن زیتون و روغن پومیس (چکیده)
363 - تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل (چکیده)
364 - بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختارمیکروسکوپی برنج (رقم دم سیاه) در حین پخت (چکیده)
365 - مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش) (چکیده)
366 - Physicochemical and Sensory Properties of Peanut Spreads Fortified with Soyflour (چکیده)
367 - Effect of Concentration and Temperature on Flow Properties of Alyssum homolocarpum Seed Gum Solutions: Assessment of Time Dependency and Thixotropy (چکیده)
368 - تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی (چکیده)
369 - بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن (چکیده)
370 - اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر (چکیده)
371 - A novel high zero shear viscosity food hydrocolloid from ocimumBasilicum L. seed (چکیده)
372 - A novel food stabilizer extracted from Ocimum basilicum L. seeds: a rheological study (چکیده)
373 - Potential application of UF PSA membrane in degumming of crude canola oil (چکیده)
374 - Bene hull oil as a highly stable and antioxidative vegetable oil (چکیده)
375 - تصفیه شربت خام نیشکر با استفاده از بنتونیت و ژلاتین و تاثیر آن بر روی ترکیبات رنگی (چکیده)
376 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا (چکیده)
377 - بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری (چکیده)
378 - بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان (چکیده)
379 - ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدو تخم کاغذی (کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا) (چکیده)
380 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذر کنگر (Gundelia tournefortii L) (چکیده)
381 - Influence of some chemical additives and ultrafiltration operating conditions on purification characterstics and permeate flux of thin sugar beet juice (چکیده)
382 - بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
383 - Biotechnology and its impact on food security (چکیده)
384 - بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات (چکیده)
385 - Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction (چکیده)
386 - Enteric viruses of raw milk II: Evaluation the impact of milk components on RNA extraction (چکیده)
387 - Evaluation of mass exchange during osmotic dehydration of plum using response surface methodology (چکیده)
388 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری (چکیده)
389 - IMAGE PROCESSING AND PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF BASIL SEED (OCIMUM BASILICUM) (چکیده)
390 - Monitoring geometric characteristics of rice during processing by image analysis system and micrometer measurement (چکیده)
391 - modeling the effect of formulation on the leakage of sweet whipped (چکیده)
392 - the effect of lecitin and sodium caseinate on leakage and (چکیده)
393 - پایداری حرارتی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
394 - بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آن (چکیده)
395 - مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
396 - Computer Image Analysis and Physico-Mechanical Properties of Wild Sage Seed ( Salvia macrosiphon ) (چکیده)
397 - Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasound (چکیده)
398 - بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران (چکیده)
399 - فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری (چکیده)
400 - Application of ultrasonic technique for optimization of inulin extraction conditions from burdock root(Arctium lappa (چکیده)
401 - بررسی اثر ضد میکروبی فیلم های خوراکی تهیه شده از ایزوله چروتئینی آب پنیر حاوی اسانس آویشن شیرازی بر باکتری های پاتوژن (چکیده)
402 - Effect of lactic fermentation (Lactobacillus plantarum) on physicochemical, flavor, staling and crust properties of semi volume bread (baguette) (چکیده)
403 - Formulation Optimization of Process Cheese using Enzyme Modified Cheese (چکیده)
404 - Frying performance of the hull oil unsaponifiable matter of Pistacia atlantica subsp. mutica (چکیده)
405 - اثر آب مغناطیسی بر روی رشد طیور گوشتی (چکیده)
406 - Effects of somatic cell counts on the physicochemical and rheological properties of yoghurt made from sheep’s milk (چکیده)
407 - Polar compounds distribution of sunflower oil as affected by unsaponifiable matters of Bene hull oil (BHO) and tertiary-butylhydroquinone (TBHQ) during deep-frying (چکیده)
408 - Neural network approach for modeling the mass transfer of potato slices during osmotic dehydration using genetic algorithm (چکیده)
409 - VISCOUS FLOW BEHAVIOR OF SOLUTIONS OF GUM EXTRACTED FROM WILD SAGE SEEDS (چکیده)
410 - Antimicrobial Effect of Salvia leriifolia leaf (چکیده)
411 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پسته (چکیده)
412 - Physical properties of edible emulsified films based on pistachio globulin (چکیده)
413 - تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده (چکیده)
414 - Rheological Characterization and Sensory Evaluation of a Typical Soft Ice Cream Made with Selected Food Hydrocolloids (چکیده)
415 - Reduction of patulin in apple juice after treatment with SO2 and heat (چکیده)
416 - Impact of milk components in recovery of the MS2 bacteriophage as an indicator of enteric viruses (چکیده)
417 - Frying stability of canola oil in presence of pumpkin seed and olive oils (چکیده)
418 - Steady shear flow behavior of gum extracted from Ocimum basilicum L. seed: Effect of concentration and temperature (چکیده)
419 - اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا (چکیده)
420 - Genetic Algorithm Optimization of Drying Conditions of Kiwifruit (چکیده)
421 - multi-objective optimization of air-dried banana quality pretreated with osmotic dehydration and ultrasonication using RSM (چکیده)
422 - بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتی (چکیده)
423 - Influence of Processing on the Allergenic Properties of Pistachio Nut Assessed in Vitro (چکیده)
424 - Cloning, expression, characterization, and computational approach for cross-reactivity prediction of manganese superoxide dismutase allergen from pistachio nut (چکیده)
425 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن (چکیده)
426 - مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
427 - Effects of Ultrasound Treatment on Viability and (چکیده)
428 - Optimization of mucilage extraction from Qodume shirazi seed (Alyssum homolocarpum) using response surface methodology (چکیده)
429 - Effect of Soy Cheese and Trisodium Citrate on Pizza Cheese (چکیده)
430 - Antioxidant and antibacterial activity of flowers of Iranian cultivars of carthamus tinctorius L (چکیده)
431 - Change of cell envelope in Lactobacillus acidophilus and Streptococcus thermophilus with ultrasound and heat stress for Increase of enzyme activity (چکیده)
432 - Optimization of Hydrocolloid Extraction From Wild Sage Seed (Salvia macrosiphon) Using Response Surface (چکیده)
433 - بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
434 - Steady shear flow properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum as a function of concentration and temperature (چکیده)
435 - Simultaneous monitoring of the conventional qualitative indicators during frying of sunflower oil (چکیده)
436 - کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب (چکیده)
437 - STUDY ON THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF SALVIALERIIFOLIA (NOWROOZAK) LEAF EXTRACT POWDERONTHEGROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN HAMBURGER (چکیده)
438 - تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی (چکیده)
439 - Pistachio Nuts Shelf Life Based on Sensory Evaluation (چکیده)
440 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio nuts at Various Conditions (چکیده)
441 - Application of Arrhenius Kinetics to Evaluate the Stability of Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
442 - Evaluation of Pistachio nuts stability at various conditions based on Metrohm Rancimat (چکیده)
443 - تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو (چکیده)
444 - Isolation and Identification the indigenous Lactic Flora from Lighvan, as an Irania Raw Milk Cheese from Milk and Ripend Cheese (چکیده)
445 - Effect of thermo-ultrasonication on the survival of baker’s yeast (چکیده)
446 - Survival of Microencapsulated Potential Probiotic Bacteria in Simulated Gastric Juice (چکیده)
447 - بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا (چکیده)
448 - تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
449 - روشهای کاهش تخریب آروما در مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
450 - مروری بر روش های اندازه گیری جذب آروما و مهاجرت مواد بسته بندی در فرآورده های غذایی (چکیده)
451 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار اسمز- التراسوند (چکیده)
452 - ارزیابی ویژگی های کیفی پاستیل میوه ای برپایه کدو حلوایی به روش ارزیابی حسی (چکیده)
453 - پاستیل میوه ای بر پایه کدو، تولید فراورده ای جدید از کدو حلوایی (چکیده)
454 - بررسی فرمولاسیون پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با تکیه بر ویژگی های حسی و بررسی تغییرات رنگ آنها طی مدت زمان نگهداری با استفاده از روش پردازش تصویر (چکیده)
455 - استفاده از سیستم ماشین بینایی و شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مقدار رطوبت گوشت شترمرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
456 - بررسی اثر اسانس سیر و پونه کوهی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی (چکیده)
457 - بررسی اثر عامل ورآورنده و جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد سویا بر خصوصیات دونات سرخ شده (چکیده)
458 - استفاده از بینایی رایانه ای در تعیین و اندازه گیری مقدار اکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
459 - ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو (چکیده)
460 - بررسی امکان کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی پیتزا (چکیده)
461 - Antioxidant activity of the fractions separated from the unsaponifiable matter of bene hull oil (چکیده)
462 - بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ (چکیده)
463 - بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی (چکیده)
464 - تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صاقی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انار (چکیده)
465 - بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهک (چکیده)
466 - تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو (چکیده)
467 - بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری های Lactobacillus Acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبیوتیک (چکیده)
468 - شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه و تعیین میزان فراوانی آنها (چکیده)
469 - بهینه سازی تولید ایزوله پروتئینی رسوبی از کنجاله های هگزانی و دو فازی کونالا (چکیده)
470 - ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویو (چکیده)
471 - تلخی زدایی آب لیمو شیرین با استفاده از رزین پلی استایرن دی وینیل بنزن (چکیده)
472 - Osmotic treatments in melon (Cantaloupe and Muskmelon) processing: Physicochemical and organoleptical effects (چکیده)
473 - A perception to osmodehydrofreezing: A novel approach in cantaloupe processing (چکیده)
474 - بهینه سازی روشهای تولید کشمش و بهبود کیفیت آن (چکیده)
475 - بررسی اثر پکتین به عنوان یک پوشش خوراکی بر افزایش ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
476 - توانایی های خمیر ترش جهت بهبود ارزش تغذیه ای و ایجاد خواص سلامتی بخش در فراورده های غلات (چکیده)
477 - چای یک نوشیدنی عملگر (چکیده)
478 - ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش (چکیده)
479 - تولید نوشیدنی میوه ای از دانه طالبی و بررسی ماندگاری آن طی زمان نگهداری (چکیده)
480 - استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن (چکیده)
481 - Dietary Mineral Content, Fatty and Amino Acid Composition of Fish of Three Species of Kilka (Clupeidae) from Caspian Sea (چکیده)
482 - Extraction of Protein from Fish of Kilka (clupeidae) Mince of Different Washing Conditions (چکیده)
483 - Long Life Beverages from Cantaloupe and Watermelon (چکیده)
484 - Optimization of Dried Shrimp Production by Intelligent Systems (چکیده)
485 - Innovative Advances in Food Freezing Technology (چکیده)
486 - Studying the Effects of Total Solid Concentration of Milk on Microbial Physiochemical and Sensory Properties of Probiotc Yoghourt (چکیده)
487 - The effect of adding enzyme-modified cheese on sensory and texture properties of low- and high-fat cream cheeses (چکیده)
488 - بهینه‌یابی فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط محدود شده (چکیده)
489 - Effect of somatic cell count on milk composition (چکیده)
490 - بررسی ماندگاری قارچ خوراکی در بسته بندی MAP (چکیده)
491 - Osmotic Treatments in Melons Processing: Physicochemical and Organoleptical Effects (چکیده)
492 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویسن باغی (تیموس ولگاریس) بر E. coli O157:H7 در سس مایونز (چکیده)
493 - Modeling the behavioral pattern of E.coli O157:H7 in mayonnaise affected by Thymus vulgaris extract as a preservative at 4°C and 25°C (چکیده)
494 - Study of antibacterial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 and Escherichia coli O157:H7 in mayonnaise at 25°C by RSM (چکیده)
495 - The effects of date syrup and guar gum on physical, rheological and sensory properties of low fat frozen yoghurt dessert (چکیده)
496 - The Effect of Methylcellulose, Temperature, and Microwave Pretreatment on Kinetic of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Chicken Nuggets (چکیده)
497 - اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (چکیده)
498 - تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زده (چکیده)
499 - بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80 (چکیده)
500 - بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ (چکیده)
501 - MICROSTRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF QUARG CHEESE AS AFFECTED BY DIFFERENT HEAT TREATMENTS (چکیده)
502 - بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) (چکیده)
503 - بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار (چکیده)
504 - تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده (چکیده)
505 - The Physical Properties of Fig (Ficus carica L.) as a Function of Moisture Content and Variety (چکیده)
506 - An empoweredadaptiveneuro-fuzzyinferencesystemusingself-organizingmap clustering topredictmasstransferkineticsindeep-fatfryingofostrichmeat plates (چکیده)
507 - Kinetic modeling of mass transfer during deep fat frying of fried shrimp nugget prepared without a pre-frying step (چکیده)
508 - ارزیابی تاثیر شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی بر قوام خمیر ترش حاصل از آرد نان های غالب در ایران (چکیده)
509 - بررسی اثر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی ، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی پروتئین گلوبولین پسته (چکیده)
510 - Modeling and Optimization of Mass Transfer during Osmosis Dehydration of Carrot Slices by Neural Networks and Genetic Algorithms (چکیده)
511 - Effects of Soy and Corn Flour Addition on Batter Rheology and Quality of Deep Fat-Fried Shrimp Nuggets (چکیده)
512 - بررسی امکان تولید سرکه از پیاز (چکیده)
513 - ارزیابی کارایی کورکومین در اصلاح ویژگیهای کالریمتریک ماکارونی (چکیده)
514 - اثرات برخی پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
515 - Dynamic rheological properties of sage seed gum as affected by concentration (چکیده)
516 - The time-independent rheological characteristics of reduced calorie pistachio butter (چکیده)
517 - Effect of selected food hydrocolloids on the physical properties of mayonnaise (چکیده)
518 - Antimicrobial activity of Zataria multiflora Boiss. essential oil incorporated with whey protein based films on pathogenic and probiotic bacteria (چکیده)
519 - مدل سازی سنتیکی تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
520 - Extraction optimization of a hydrocolloid extract from cress seed (Lepidium sativum) using response surface methodology (چکیده)
521 - تخمین پایداری نسبی روغنهای نباتی بر حسب آزمونهای تسریع شده (چکیده)
522 - اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (چکیده)
523 - Rheological interactions between Lallemantia royleana seed extract and selected food hydrocolloids (چکیده)
524 - بالا بردن راندمان کارخانجات تولید شکر از طریق تصفیه آب پرس تفاله چغندر برگشتی به دیفوزیون با استفاده از نانوفیلتراسیون (چکیده)
525 - Date Seeds: A Novel and Inexpensive Source of Dietary Fiber (چکیده)
526 - Survey on traditional Kurdish cheese contamination by staphylococcus aureus & salmonella during ripening times (چکیده)
527 - ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره ی نگه داری یکساله (چکیده)
528 - Antioxidant activity of sesame, rice bran and bene hull oils and their unsaponifiable matters (چکیده)
529 - بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونز (چکیده)
530 - Effect of Alyssum homolocarpum seed gum, Tween 80 and NaCl on droplets characteristics, flow properties and physical stability of ultrasonically prepared corn oil-in-water emulsions (چکیده)
531 - بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما (چکیده)
532 - Effect of Bene Kernel Oil on the Frying Stability of Canola Oil (چکیده)
533 - Physicochemical aspects of hydrocolloid extract from the seeds of Lepidium sativum (چکیده)
534 - بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط (چکیده)
535 - Microbial Evaluation of washing and Packing Steps pf Fresh Cut and Minimally Processed vegatables (چکیده)
536 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Koozeh Cheese (چکیده)
537 - Microbial Evaluation of Fresh Cut and Minimally Processed Vegetables During Washing and Packing Steps (چکیده)
538 - عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیم (چکیده)
539 - Effect of Nacl on Aspergillus Niger Growh (چکیده)
540 - Molecular analysis of the diversity and evolution of lactic flora in Lighvan-an Iranian raw sheep's milk- cheese (چکیده)
541 - The distribution of some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening (چکیده)
542 - Evaluation of rennet type and container influences on physicochemical and microbial properties of local Kurdish cheese (چکیده)
543 - Evaluation of rennet type and container influences on the proteolysis trend of local Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
544 - بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی (چکیده)
545 - Predictive model for antimicrobial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 in mayonnaise (چکیده)
546 - Genetic Algorithm–Artificial Neural Network Modeling of Moisture and Oil Content of Pretreated Fried Mushroom (چکیده)
547 - Application of Fractal Theory for Prediction of Shrinkage of Dried Kiwifruit Using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm (چکیده)
548 - Improvement of canola oil frying stability by bene kernel oil’s unsaponifiable matter (چکیده)
549 - ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PET (چکیده)
550 - بررسی تغییرات رطوبت، بافت و خصوصیات حسی پسته تحت تاثیر دمای برشته کردن و زمان نگهداری (چکیده)
551 - فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پوست سیب زمینی راجا (چکیده)
552 - تاثیر افزودن سبوس برنج بر ویژگی رئولوژیک خمیر و کیفیت بافت نان بربری (چکیده)
553 - بررسی و مقایسه تاثیر افزودن اسیدهای آلی و خمیرترش بر پارمترهای تخمیری و حجم مخصوص نان بربری (چکیده)
554 - ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران (چکیده)
555 - نقش نوع آرد سویا و روش تولید بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئینی حاصل از آن (چکیده)
556 - بررسی فرمولاسیون فراورده میوه ای نوین از پوره طالبی(ژل مک) با استفاده ازروش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی(PCA) (چکیده)
557 - Extraction of inulin from Burdock root (Arctium lappa) using high intensity ultrasound (چکیده)
558 - Application and Functions of Stabilizers in Ice cream (چکیده)
559 - Effect of Trisodium Citrate Concentration and Soy Cheese on Meltability of Pizza Cheese (چکیده)
560 - بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گاز (چکیده)
561 - تأثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار (چکیده)
562 - رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاست (چکیده)
563 - بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا (چکیده)
564 - تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا (چکیده)
565 - Purifying anion exchange resin regeneration effluent using polyamide nanofiltration membrane (چکیده)
566 - بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
567 - تأثیر نوع پوشش هیدروکلوئیدی و افزودن آرد سویا بر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی پیراشکی (چکیده)
568 - Chemical Composition and Physicochemical Properties of Pumpkin Seeds (Cucurbita pepo Subsp. pepo Var. Styriaka) Grown in Iran (چکیده)
569 - بررسی خواص کیفی مغز بنه واریته موتیکا (Pistacia atlantica var. mutica) تحت شرایط نگهداری و بسته بندی مختلف (چکیده)
570 - Investigation of lactobacilli from mother’s breast milk who were placed on probiotic diet (چکیده)
571 - New Source of Butein in Root of Salvia Leriifolia (Nowroozak) (چکیده)
572 - بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و پایداری حرارتی فسفولیپیدها در محیط تالو اولئین (چکیده)
573 - بررسی برنج داخلی و وارداتی از نظر افلاتوکسین (چکیده)
574 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی (چکیده)
575 - بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن (چکیده)
576 - بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی (چکیده)
577 - استفاده از فیبر چغندر قند در غنی سازی چیپس تورتیلا (چکیده)
578 - بررسی کیفیت اسلوری و کریستال پایه به کمک آنالیز تصویری (چکیده)
579 - بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی (چکیده)
580 - Detection of listeria monocytogenes in poultry carcasses slaughtered in Mashhad using conventional and multiplex PCR method (چکیده)
581 - Effect of antioxidants on the stability of canola oil during deep frying (چکیده)
582 - Analytical evaluation of olive oil oxidation (چکیده)
583 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cuminum cyminum at three concentrations in purified sunflower oil (چکیده)
584 - Image analysis of color changes in canola oil to influence of bene kernel oil and its unsaponifiable matters fraction during frying Process (چکیده)
585 - Pomegranate seed oil, an extremely rich and nutritious oil (چکیده)
586 - جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنس (چکیده)
587 - بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها (چکیده)
588 - شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی (چکیده)
589 - بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش (چکیده)
590 - Olive oil oxidation: Rejection points in terms of polar, conjugated diene, and carbonyl values (چکیده)
591 - Influence of different substitution levels of lallemantia royleana seed gum on textural characteristics of selected hydrocolloids (چکیده)
592 - بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم (چکیده)
593 - تأثیر افزودن تراویده (پرمییت) فرآیند فراپالایش شیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی تافی (چکیده)
594 - Use of hyperspectral imaging for evaluation of the shelf-life of fresh white button mushrooms (Agaricus bisporus) stored in different packaging films (چکیده)
595 - Microbial diversity of the traditional Iranian cheeses Lighvan and Koozeh, as revealed by polyphasic culturing and culture-independent approaches (چکیده)
596 - اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
597 - بررسی افزودن تراویده (پرمیت) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی تافی (چکیده)
598 - Effect of thermal treatments on functional properties of cress seed (Lepidium sativum) and xanthan gums: A comparative study (چکیده)
599 - The biodiversity and evolution of lactic flora during ripening of the Iranian semisoft Lighvan cheese (چکیده)
600 - Investigation of quality and stability of canola oil refined by adding chemical agents and membrane processing (چکیده)
601 - Effect of Operating Parameters on Performance of Nanofiltration of Sugar Beet Press Water (چکیده)
602 - Refining of crude canola oil using PSA ultrafilteration membrane (چکیده)
603 - Influence of different substitution levels of Balangu seed gum on textural characteristics of selected hydrocolloids (چکیده)
604 - Nanofiltration treatment of waste brine obtained from sugar decolorizing resin regeneration (چکیده)
605 - The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology (چکیده)
606 - بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
607 - تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت (چکیده)
608 - پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود (چکیده)
609 - DIRECT AND INDIRECT METHODS TO EVALUATE THE YIELD STRESS OF SELECTED FOOD HYDROCOLLOIDS (چکیده)
610 - بررسی خواص عملکردی عصاره خام هیدروکلوئیدی برخی دانه های بومی ایران (چکیده)
611 - Effect of Extraction Procedures on Functional Properties of Eruca sativa Seed Mucilage (چکیده)
612 - Rheological and Textural Characteristics of Date Paste (چکیده)
613 - Influence of coupling chemical pretreatment and membrane filtration on quality and stability of canola oil (چکیده)
614 - بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار (چکیده)
615 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات اندازه ذرات و میزان سفیدک شکلات شیری آبدار (چکیده)
616 - بررسی اثر افزودن آب و امولسیفایر PGPR بر خواص بافتی و حسی شکلات شیری آبدار (چکیده)
617 - بررسی اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوای آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا (چکیده)
618 - بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر اختلاط با روغنهای زیتون/پالم اولئین و ترسیوبوتیلهیدروکینون طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
619 - فرمولاسیون کره پسته کم کالری محتوی صمغ دانه بالنگو: استفاده از متدلوژی سطح پاسخ (چکیده)
620 - استفاده از روش شناسی رویه پاسخ در بررسی تاثیر اجزا ژل بهبوددهنده نان بربری بر چسبندگی خمیر (چکیده)
621 - Optimization of low-cholesterolelow-fat mayonnaise formulation: Effect of using soy milk and some stabilizer by a mixture design approach (چکیده)
622 - کیفیت و پایداری روغنهای زیتون تجاری کشور (چکیده)
623 - بررسی اثر آنتی اکسیدانی روغن مغز و پوست بنه بر پایداریاکسایشی روغن زیتون (چکیده)
624 - فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب (چکیده)
625 - اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی (چکیده)
626 - Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other Nuts (چکیده)
627 - Multi-Objective Optimization of Osmotic–Ultrasonic Pretreatments and Hot-Air Drying of Quince Using Response Surface Methodology (چکیده)
628 - بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی (چکیده)
629 - بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی (چکیده)
630 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
631 - آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت (چکیده)
632 - کاربرد ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در فراورده های غذایی (چکیده)
633 - اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی (چکیده)
634 - Nanoencapsulation of food ingredients using lipid based delivery systems (چکیده)
635 - بررسی امکان تولید کنستانتره پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجه فرنگی و تعیین برخی خواص عملکردی آن (چکیده)
636 - بررسی مارگارین مایع در دمای محیط ودمای یخچال (چکیده)
637 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cumin seed (Cuminum cyminum) (چکیده)
638 - تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (چکیده)
639 - اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک بر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر (چکیده)
640 - Experimental Study on Optimization of the Agglomeration Process for Producing Instant Sugar by Conical Fluidized Bed Agglomerator (چکیده)
641 - Optimization of Fat Replacers and Sweetener Levels to Formulate Reduced- Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
642 - Viscous Flow Behavior of Low-Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
643 - Sensory Acceptability Modeling of Pistachio Green Hull’s Marmalade using Fuzzy Approach (چکیده)
644 - Effects of Storage Time on Quality Characteristics of Frozen Turkey Meat (چکیده)
645 - Nanotechnology applications in biocatalysts immobilization (چکیده)
646 - Kinetic modeling of rehydration in air-dried quinces pretreated with osmotic dehydration and ultrasonic (چکیده)
647 - فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی (چکیده)
648 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
649 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر تقلیدی حاوی صمغ گوار و پنیرمعطر لیقوان (چکیده)
650 - مطالعه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
651 - بررسی سنیتیک پایداری حرارتی آنتوسیانین های زرشک (چکیده)
652 - بررسی رنگ و چروکیدگی برگر شتر با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
653 - اثر ازن بر کاهش جمعیت میکروبی لاشه هرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
654 - بررسی امکان کاربرد روش های شناسایی الگو در طبقه بندی شیر خام (چکیده)
655 - ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران (چکیده)
656 - Effect of polyols on shelf-life and quality of flat bread fortified with soy flour (چکیده)
657 - بررسی اثر جایگزین های چربی برشاخص های رنگ وبافت همبرگربا تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
658 - ارزیابی تاثیر متیل سلولز و سویا و شرایط سرخ کردن بر خصوصیات مهندسی و حسی فلافل سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
659 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه کنار (چکیده)
660 - بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
661 - سینتیک تغییرات بافت ماده غذایی طی سرخ کردن عمیق (چکیده)
662 - بررسی خصوصیات حسی و فیزیکوشیمیایی بستنی های کم چربی وانیلی (چکیده)
663 - استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و تئوری فرکتال به منظور پیشگویی چروکیدگی کیوی خشک شده، به روش اسمزی- هوای داغ (چکیده)
664 - بررسی استفاده از پنیر خامه ای در تهیه بستنی نرم و بهینه سازی فرمولاسیون آن با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
665 - Kinetic Modeling of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Shrimp Nuggets Coated With Different Batter Formulation (چکیده)
666 - Effect of frying temperature and time on image characterization of pierogi (چکیده)
667 - بررسی خواص ضد میکروبی اسانس روغنی گیاه خوشاریزه بر باکتری باسیلوس سریوس (چکیده)
668 - بررسی روش های مختلف تهیه نانو کپسول و کاربرد ان در صنایع غذایی (چکیده)
669 - Effect of osmosis and ultrasound pretreatment on the moisture adsorption isotherms of quince (چکیده)
670 - Dynamic modeling of flux and total hydraulic resistance in nanofiltration treatment of regeneration waste brine using artificial neural networks (چکیده)
671 - بررسی تأثیر استفاده از صمغ گوار و پنیر معطر لیقوان بر خصوصیات حسی و رنگ پنیر تقلیدی (چکیده)
672 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- خلأ گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
673 - بهینه سازی خشک کردن هوای داغ برشهای گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
674 - Rheological interactions of selected hydrocolloids-sugar-milk-emulsifier systems (چکیده)
675 - Dilute solution properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
676 - Prebiotic effectiveness of oligosaccharides extracted from Jerusalem artichoke tubers on selected lactobacilli and pathogenic microorganisms (چکیده)
677 - EFFECT OF INULIN EXTRACTED FROM CHICORY AND ERUSALEM ARTICHOKE ON THE SURVIVAL OF LACTOBACILLUS CASEI AND LB.RHAMNOSUS UNDER ACIDIC CONDITIONS (چکیده)
678 - Desorption Isotherms and Thermodynamic Properties of Fresh and Osmotic–Ultrasonic Dehydrated Quinces (چکیده)
679 - بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ (چکیده)
680 - تاثیر جایگزینی چربی شیر با روغنهای گیاهی بر خواص فیزیکو شیمیایی پنیر پیتزای پروسس (چکیده)
681 - Prediction of moisture content in pre-osmosed and ultrasounded dried banana using genetic algorithm and neural network (چکیده)
682 - بررسی فراوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن (چکیده)
683 - بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته انار (چکیده)
684 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی (چکیده)
685 - ارزیابی فعالیت ضد رادیکالی، قدرت احیاء کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی روغن پوست بنه (چکیده)
686 - کاهش آکریلامید نان سنگک با استفاده از اسید استیک و اسید اسکوربیک (چکیده)
687 - بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی لواشک سیب (چکیده)
688 - مطالعه فلور میکروبی، جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک شیر شتر در ناحیه ترکمن برای استفاده در صنعت غذا (چکیده)
689 - فرآوری خربزه، طالبی، هندوانه و کدو حلوایی به منظور افزایش زمان ماندگاری و ارزش افزوده (چکیده)
690 - Stability Investigation of Hesperetin Loaded Nanocarrier (چکیده)
691 - Influence of thermal treatments on textural characteristics of cress seed (lepidium sativum) gum gel (چکیده)
692 - Effect of Moisture Contents and Compression Axes on Physical and Mechanical Properties of Pistachio Kernel (چکیده)
693 - Production of bacteriocins by Enterococcus spp. isolated from traditional, Iranian, raw milk cheeses, and detection of their encoding genes (چکیده)
694 - بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384 (چکیده)
695 - بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ (چکیده)
696 - ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریک (چکیده)
697 - کاربرد جاذب های اکسیزن در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
698 - افزایش ماندگاری قارچ دکمه ای از طریق شستشوی اسیدی و پوشش دهی با بیو پلیمر ها (چکیده)
699 - کاهش ضایعات با تکنیک های جدید بسته بندی نان و صنایع پخت (چکیده)
700 - Hesperetin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructure Lipid Carriers for Food Fortification: Preparation, Characterization, and Modeling (چکیده)
701 - Prediction of permeate flux and ionic compounds rejection of sugar beet press water nanofiltration using artificial neural networks (چکیده)
702 - مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی (چکیده)
703 - Triple Fortification of salt with Iodine, vitamin A and Encapsulated iron compounds: Stability and bioavailibility (چکیده)
704 - بکارگیری مدل سازی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشگویی شار تراوه، درصد دفع کلرید سدیم و مقاومت هیدرولیکی کل در فرآیند نانوفیلتراسیون (چکیده)
705 - Oxidative Stability of Virgin Olive Oil as Affected by the Bene Unsaponifiable Matters and Tertiary-Butylhydroquinone (چکیده)
706 - Micelle-enhanced Ultrafiltration of Chemical Pretreated Crude Canola Oil Miscella (چکیده)
707 - مشخصات فیزیکی شیمیایی روغن های زیتون تجاری ایرانی (چکیده)
708 - Refining of Crude Canola Oil using PSA Ultrafiltration Membrane (چکیده)
709 - Dilute solution properties of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum: Effect of temperature, salt, and sugar (چکیده)
710 - The effect of sugar beet fiber addition on the chemical properties of tortilla chips (چکیده)
711 - Microbiological characterization of Iranian raw milk cheese “Lighvan” with reference to food safety (چکیده)
712 - Rheology and microstructure of basil seed gum and b-lactoglobulin mixed gels (چکیده)
713 - Effects of fat replacers and sweeteners on the time-dependent rheological characteristics and emulsion stability of low-calorie pistachio butter: a response surface methodology (چکیده)
714 - ارزیابی اقتصادی صنعت قند و شکر از دیدگاه مدیریت کلان (چکیده)
715 - Studying Some Physicochemical Characteristics of Crust Coated with White Egg and Chitosan Using a Deep-Fried Model System (چکیده)
716 - Interrelationship between image, dough and Barbari bread characteristics; use of image analysis to predict rheology, quality and shelf life (چکیده)
717 - Filtration of crude canola oil miscella utilizing PVDF membrane: the effects of pretreatments and operating conditions (چکیده)
718 - Effect of Lepidium perfoliatum seed gum addition on whey protein concentrate stabilized emulsions stored at cold and ambient temperature (چکیده)
719 - بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
720 - Rheological and structural properties of β-lactoglobulin and basil seed gum mixture: Effect of heating rate (چکیده)
721 - ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده) (چکیده)
722 - ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی (چکیده)
723 - استفاده از الگوریتم ژنتیک برای پیش گویی ساختار پروتئین (چکیده)
724 - بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ (چکیده)
725 - an investigation and coparision of the effectes of natural composition staphyloccous areous and geoticum candidum in industrial doogh in samples with response surface method. (چکیده)
726 - بررسی ثبات ویژگیهای پروبیوتیکی باکتری طبیعی و نوترکیب لاکتو کوکوس لاکتیس با قابلیت درمان الرژی (چکیده)
727 - ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA (چکیده)
728 - ارزیابی ایمنی و مقررات تجارت فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی (چکیده)
729 - تعیین ویژگی های انعقاد پذیری و شیمیایی پنیر فتای فراپالایشی حاصل از پودر ریتنتیت در سطوح مختلف چربی و کلریدکلسیم (چکیده)
730 - بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا (چکیده)
731 - بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی و زمان آسیاب کردن بر ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی شکلات شیری (چکیده)
732 - تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
733 - اثر میزان ماده جامد بر ویژگی های نوشیدنی اسیدی تهیه شده از مخلوط شیر گاو و شیرسویا (چکیده)
734 - بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسی آن. (چکیده)
735 - بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام (چکیده)
736 - استفاده از کنسانتره پروتئینی شیر (MPC-85) در تولید خامه کم‌چرب و ارزیابی (چکیده)
737 - آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آن (چکیده)
738 - بررسی فرمولاسیون فرآورده میوه ای نوین از پوره طالبی (ژل مک) با استفاده از روش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی (PCA) (چکیده)
739 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
740 - Antioxidative and synergistic effects of bene kernel and hull oils during oxidation of virgin olive oil (چکیده)
741 - Optimising the ice cream formulation using basil seed gum (Ocimum basilicum L.) as a novel stabiliser to deliver improved processing quality (چکیده)
742 - Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus) (چکیده)
743 - Effect of Physical State of Fatty Acids on the Physical Properties of PGP-Based Emulsified Edible Film (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر