بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : مهندسی برق


موارد یافت شده: 1222

1 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)
2 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
3 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)
4 - روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون های پرتاب شده در نیمه هادی ها (چکیده)
5 - Time-Domain Equalizer for OFDM Systems Based on SINR Maximization (چکیده)
6 - A cell loss resilient two-layer MPEG coding algorithm (چکیده)
7 - Adaptive spectral separation two-layer coding with error concealment for cell loss resilience (چکیده)
8 - Cooperative co-evolving neural networks for robosoccer simulation (چکیده)
9 - A novel constructive-optimizer neural network for the traveling salesman problem (چکیده)
10 - Layered video communications in an ATM environment (چکیده)
11 - Transmission of Layered Video Information in an ATM Environment (چکیده)
12 - Analysis of Channel Capacity of Spectrum Audio Watermarking System (چکیده)
13 - کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها (چکیده)
14 - جدا سازی کور مدولاسیونهای مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه گاه (چکیده)
15 - بررسی پدیده آشوبناکی در خروجی منابع تصویر متحرک (چکیده)
16 - یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو (چکیده)
17 - Multi-objective meta level soft computing-based evolutionary structural design (چکیده)
18 - Q-adjusted annealing for Q-learning of bid selection in market-based multisource power systems (چکیده)
19 - Application of Q-learning with temperature variation for bidding strategies in market based power systems (چکیده)
20 - Helping Ants for Adaptive Network Routing (چکیده)
21 - Adaptive Fuzzy Fitness Granulation in Structural Optimization Problems (چکیده)
22 - یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها (چکیده)
23 - پایداری در سیستمهای کنترل شبکه (چکیده)
24 - Establishing Financial Market in Iran (چکیده)
25 - Digital-Signal-Type Identification Using an Efficient Identifier (چکیده)
26 - Auto-Tuning Fuzzy Granulation for Evolutionary Optimization (چکیده)
27 - طراحی پایدار ساز سیستم قدرت با در نظر گرفتن مدرج سازی (چکیده)
28 - کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی. (چکیده)
29 - بکارگیری همزمان ذخیره کننده انرژی مغناطیسی ابررسانا (smes) , و جبران کننده سری... (چکیده)
30 - کنترل هماهنگ tcsc,svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی (چکیده)
31 - کنترل بلادرنگ و بهینه فیلترهای فعال قابل برنامه ریزی به منظور حذف هارمونیکها و ... (چکیده)
32 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس (چکیده)
33 - accurate fault location algorithm for series compensated transmission lines (چکیده)
34 - On Optimal Replacement of Nonuniform Cache Objects (چکیده)
35 - An Optimal and Programmable Control Strategy for Flexible and Standard Active Filtering under Non-Sinusoidal Line Voltages (چکیده)
36 - Nonlinear analysis of a power amplifier in c band and load-pull technique calculation using volterra (چکیده)
37 - Singular Value Decomposition as a Measure for Control Structure Design in Power Systems (چکیده)
38 - A New Genetic Algorithm With Lamarckian Individual Learning for Generation Scheduling (چکیده)
39 - Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (چکیده)
40 - تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (چکیده)
41 - ژیروسکوپ و کاربرد آن در سیستمهای ناوبری (چکیده)
42 - Novel fuzzy test patterns and their application in the measurement of geometric characteristics of d (چکیده)
43 - یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص (چکیده)
44 - FAD-ATC:A new method for computing dynamic ATC (چکیده)
45 - Market-Based Transmission Expansion Planning (چکیده)
46 - DIRECT ADAPTIVE FUZZY PI SLIDING MODE CONTOL OF SYSTEMS WITH UNKNOWN BUT BOUNDED DISTURBANCES (چکیده)
47 - Intelling particle Swarm Classifier (چکیده)
48 - آرایه های بهره نسبی و تجزیه مقادیر تکین در تعیین موقعیت پایدار ساز سیستم قدرت (چکیده)
49 - تعیین مکان پایدارساز سیستم قدرت بر اساس شاخصهای طراحی ساختار کنترل (چکیده)
50 - بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات (چکیده)
51 - روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکههای توزیع و پیاده سازی آن بر روی شبکه واقعی (چکیده)
52 - An application of Chen system for secure chaotic communication based on extended Kalman filter and multi-shift cipher algorithm (چکیده)
53 - Robust and Improved Channel Estimation Algorithm for MIMO-OFDM Systems (چکیده)
54 - INTERACTION OF DUAL BAND HELICAL AND PIFA HANDSET ANTENNAS WITH HUMAN HEAD AND HAND (چکیده)
55 - Design Guidelines for High-Speed Two-Stage CMOS Operational Amplifiers (چکیده)
56 - کاربرد شیکه عصبی در سیستمهای کنترل و پایدارکننده های قدرت (چکیده)
57 - عدد تداخل حلقه بسته بعنوان معیاری برای زوج بندی در سیستمهای کنترلی (چکیده)
58 - Control structure design in power system (چکیده)
59 - Flocking of Autonomous Unmanned Air Vehicles (چکیده)
60 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکتهای توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
61 - کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد (چکیده)
62 - Fast and robust Detection of Epilepsy in Noisy EEG Signals Using Permutation Entropy (چکیده)
63 - بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی (چکیده)
64 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
65 - طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا (چکیده)
66 - Q-Learning based Cooperative Multi-Agent System Applied to Coordination of Overcurrent Relays (چکیده)
67 - Signal Identification using a new high efficient technique (چکیده)
68 - Swarm intelligence based classifiers (چکیده)
69 - Risk analysis of bidding strategies in an electricity pay as bid auction: A new theorem (چکیده)
70 - A risk-based approach for bidding strategy in an electricity pay-as-bid auction (چکیده)
71 - Design of an automatic alignment system for video displays using adaptive alignment algorithm (چکیده)
72 - Connectivity Graph Approximation Using Modified Manhattan Distance in Mobile Ad Hoc Networks (چکیده)
73 - A Fast Algorithm for Connectivity Graph Approximation Using Modified Manhattan Distance in Dynamic Networks (چکیده)
74 - Optimal Partitioned State Kalman Estimator for Maneuvering Target Tracking in Mixed Coordinates (چکیده)
75 - Fast Estimation of Network Reliability Using Modified Manhattan Distance in Mobile Wireless Networks (چکیده)
76 - Reliability Enhancement of the Analog Computer of Gyroscopic Naval Navigation System Using Integration by Field Programmable Analog Arrays (چکیده)
77 - Automatic Adjustment of Television Sets Using an Uncalibrated Camera with a Novel Fuzzy Test Pattern and an Adaptive Alignment Algorithm (چکیده)
78 - A Genetic Approach to the Synthesis of Combinational Circuits with Optimum Area and Speed (چکیده)
79 - Accelerated Life Testing Based on Proportional Mean Residual Life Model for Multiple Failure Modes (چکیده)
80 - Reliability Improvement of the Analog Computer of a Naval Navigation System by Derating and Accelerated Life Testing (چکیده)
81 - Leakage Tolerant, Noise Immune Domino Logic for Circuit Design in the Ultra Deep Submicron CMOS Technology for High Fan-in Gates (چکیده)
82 - Design and Implementation of a Novel High Performance Content Processor for Storage Disks Using an Exact String Matching Architecture (چکیده)
83 - A Fast Algorithm for Connectivity-Based Computations in Dynamic Networks (چکیده)
84 - Estimation of Expected Lifetime and Reliability During Burn in and Field Operation Using Markov Chain Monte Carlo Simulations (چکیده)
85 - A Novel Circuit Design Technique to Minimize Sleep Mode Power Consumption due to Leakage Power in the Sub-100nm Wide Gates in CMOS Technology (چکیده)
86 - System Redesign to Incorporate Modularity and Integration to Increase Repairability, Reduce Failure Rate and Improve System Availability (چکیده)
87 - Determination of PSS Location Based on the Control Structure Design Indices (چکیده)
88 - 1bit subthreshold full adders in 65nm CMOS technology (چکیده)
89 - A High Speed and Leakage-Tolerant Domino Logic for High Fan-in Gates (چکیده)
90 - Connectivity As a Measure of System Integrity (چکیده)
91 - A NOVEL LEAKAGE-TOLERANT DOMINO LOGIC CIRCUIT with feedback from footer transistor in ultra deep submicron cmos (چکیده)
92 - An improved noise-tolerant domino logic circuit for high fan-in gates (چکیده)
93 - Intelligent and Robust Genetic Algorithm Based Classifier (چکیده)
94 - Supplier’s optimal bidding strategy in electricity pay-as-bid auctionComparison of the Q-learning and a model-based approac (چکیده)
95 - تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی (چکیده)
96 - بررسی تاثیر مجتمع سازی سیستم های الکترونیکی در رشد شاخص های قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و قابلیت دسترسی آنها (چکیده)
97 - Conditional Footer Domino Logic for Noise Immune Applications (چکیده)
98 - A New Approach for Transmission Expansion Planning in Competetive Electricity Markets (چکیده)
99 - Transmission Expansion Planning considering security cost under market environment (چکیده)
100 - کاربرد آلگوریتم معماری سلسله مراتبی برای پیش بینی قیمت برق در میان مدت (چکیده)
101 - ارزیابی نقش قراردادهای تضمینی ظرفیت در پایداری بلند مدت بازار برق (چکیده)
102 - برنامه ریزی کوتاه مدت تامین سوخت نیروگاهها در شرایط بحران (چکیده)
103 - A New AHP-Based Reactive Power Valuation Method (چکیده)
104 - Optimal constrained power scheduling in Electricity market (چکیده)
105 - طراحی یک آلگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
106 - طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع (چکیده)
107 - A state observer and a synchronization method for heart pacemakers (چکیده)
108 - Synchronization of two coupled pacemaker cells based on the phase response curve (چکیده)
109 - بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران (چکیده)
110 - تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق (چکیده)
111 - پیاده سازی قیود غیر خطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک (چکیده)
112 - Optimal unit commitment using equivalent linear minimum up and down time constraints (چکیده)
113 - Electricity Price Forecasting Using a Clustering Approach (چکیده)
114 - Market Oriented Reactive Power Expansion Planning using Locational Marginal Price (چکیده)
115 - Study of Water Bolus Effect on SAR Penetration Depth and Effective Field Size for Local Hyperthermia (چکیده)
116 - Improving the Shielding Effectiveness of a Rectangular Metallic Enclosure with aperture by Using Extra Shielding Wall (چکیده)
117 - طراحی فیلترهای موجبری صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبیق مودها و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
118 - Optimization of Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguide for TE and TM Polarizations (چکیده)
119 - Design of a Novel Wideband Single-Mode Waveguide in a Crystal Slab Structure (چکیده)
120 - Compact and Wideband 1-D Mushroom-Like EBG Filters (چکیده)
121 - Wideband Low-Profile Circular Polarized Rectangular Loop Antenna over a Mushroom-Like EBG Structure (چکیده)
122 - Design of High Efficiency Wide Band 60º Bend for TE Polarization (چکیده)
123 - طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم (چکیده)
124 - طراحی یک عنصر نوری پراشی برای تخت کردن پرتوی گوسی لیزر CO2 به وسیله الگوریتم طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
125 - Comparison Between Various Compact Electromagnetic Band-Gap (EBG) Structures for Coupling Reduction in Antenna Arrays (چکیده)
126 - Low Profile Dual Spiral-Loop Antenna over Electromagnetic Band-Gap Ground Plane for Circular Polarization (چکیده)
127 - Design of Three-layer Circular Mushroom-like EBG Structures (چکیده)
128 - Bandwidth Enhancement of Single-feed Circularly Polarized Equilateral Triangular Microstrip Antenna (چکیده)
129 - All-optical Switching Structure Using Nonlinear Photonic Crystal Directional Coupler (چکیده)
130 - Theoretical & Experimental Investigation of a Probe-fed Rectangular Dielectric Resonator Antennas (چکیده)
131 - افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای (چکیده)
132 - Compact and Broadband Circular Polarized Microstrip Antenna with Wideband Axial-Ratio Bandwidth (چکیده)
133 - Algorithms of channel SVD estimation in MIMO-OFDM systems- Evaluation and comparison.pdf (چکیده)
134 - Design of Two Dimensional Finite Aperture Diffractive Optical Elements Using the Flip-Flop Method of Optimization (چکیده)
135 - Two Dimensional Finite Aperture Diffractive Optical Elements Design Using Iterative Angular Spectrum Approach (چکیده)
136 - Low Power Photonic Crystal All Optical Switch (چکیده)
137 - Adaptive Fuzzy Fitness Granulation for Evolutionary Optimization (چکیده)
138 - آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان بر زمان تست دوره ای سیستم حفاظتی با استفاده از مدل درخت حوادث (چکیده)
139 - طرح حفاظت دیستانس جدیدی در خطوط انتقال سه پایانه (چکیده)
140 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته (چکیده)
141 - هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
142 - روشی جدید و موثر جهت فاصله یابی خطا در سیستمهای توزیع بر اساس امواج سیار ناشی از خطا (چکیده)
143 - روش اکتیو جدید جهت تشخیص جزیره ای شدن در حضور واحدهای تولید پراکنده سنکرون (چکیده)
144 - Load Frequency Control of Multi-Area Restructured Power System (چکیده)
145 - Simulation of Two-Area AGC System in a Competitive Environment Using Reduced-Order Observer Method (چکیده)
146 - Multi-Area Load Frequency Control in a Deregulated Power System Using Optimal Output Feedback Method (چکیده)
147 - شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت (چکیده)
148 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی (چکیده)
149 - تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی-کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی (چکیده)
150 - Rigorous Analysis of Rectangular Dielectric Resonator Antenna with a Finite Ground Plane (چکیده)
151 - A High Gain Probe-Feed Microstrip Antenna for Wideband Applications (چکیده)
152 - A New Ultra Wideband Aperture Coupled Microstrip Antenna (چکیده)
153 - Circular Polarized Dielecric Resonator Antennas using a Single Probe Feed (چکیده)
154 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیریهای همزمان و مدل گسترده خط انتقال (چکیده)
155 - Robust Camera Calibration of Soccer Video using Genetic Algorithm (چکیده)
156 - Slot Coupled Microstrip Antenna for Ultra Wideband Applications in C and X Band (چکیده)
157 - PI Adaptive Fuzzy Control With Large and Fast Disturbance Rejection for a Class of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
158 - A High Gain Dual Stacked Aperture Microstrip Antenna for Wideband Application (چکیده)
159 - Numerical Modeling & Experimental Study of Probe-Fed Rectangular Dielectric Resonator Antenna (RDRA) Supported by Finite Circular Ground plane (چکیده)
160 - PROBE-FED RECTANGULAR DIELECTRIC RESONATOR ANTENNAS: THEORETICAL MODELLING & EXPERIMENTS (چکیده)
161 - Finding Shortest Path with Learning Algorithms (چکیده)
162 - Rectangular Dielectric Resonator Antennas: Theoretical Modeling and Experiments (چکیده)
163 - The Determination of the Resonance Frequency of the TEy111 Mode in a Rectangular Dielectric Resonator for Antenna Application (چکیده)
164 - Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antennas for Polarization Diversity in Communication Systems (چکیده)
165 - Investigation of Polarization Diversity Using a Rectangular Dielectric Resonator (چکیده)
166 - Probe-Fed Rectangular Dielectric Resonator Antennas: Theoretical Modeling & Experiments (چکیده)
167 - Theoretical & Experimental Investigation of the Input Impedance of Probe-fed Rectangular Dielectric Resonator Antenna (چکیده)
168 - Input Impedance of Probe-fed Rectangular Dielectric Resonator Antennas: Theoretical & Experimental Investigation (چکیده)
169 - Microstrip-slot coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna Theoretical Modeling & Experiments (چکیده)
170 - Microstrip-slot coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna Theoretical Modeling & Experiments (چکیده)
171 - Numerical Modeling and Experimental study of Microstrip-slot coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna (چکیده)
172 - Switching Polarization Diversity Communication System Application of Rectangular Dielectric Resonator Antennas (چکیده)
173 - Numerical Modeling and Experimental Study of Microstrip-Coupled Rectangular Dielectric Resonator Antennas (چکیده)
174 - Finite element Analysis & experimental studies of Microstrip-slot coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna (چکیده)
175 - Numerical Modeling and Experimental Study of Microstrip-Coupled Rectangular Dielectric Resonator Antennas (چکیده)
176 - Analysis of Probe-Fed Rectangular Dielectric Resonator Antennas on a Finite Ground Plane Using Method of Moments (چکیده)
177 - Moment Method Analysis of Probe-Fed Rectangular Dielectric Resonator Antennas with a Rigorous Source Modeling and Finite Ground Plane (چکیده)
178 - The Effect of Air GAP on the Radiation Performance of Microstrip-Slot Coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna (چکیده)
179 - Mutual Coupling of DRA in a Staggered Configuration (چکیده)
180 - Mutual Coupling of Rectangular DRA in a 4-element Circular Array (چکیده)
181 - A Dual Resonance Three Segment Rectangular Dielectric Resonator Antenna (چکیده)
182 - Mutual Coupling of Rectangular DRA in a four element Circular Array (چکیده)
183 - Investigation of multilayer probe-fed microstrip antenna for ultra wideband operation (چکیده)
184 - A Multilayer Multiresonator Aperture Coupled Microstrip Antenna for Ultra Wideband Operations (چکیده)
185 - Circular Polarized Cylindrical Dielectric Resonator Antenna Using a Single Probe Feed (چکیده)
186 - Modified Rectangular Dielectric Resonator Antenna for Circular Polarization (چکیده)
187 - Microstrip Antenna Design for Ultra Wideband Application By Using Two Slots (چکیده)
188 - A UWB Aperture Coupled Microstrip Antenna for S and C Bands (چکیده)
189 - License Plate Location Recognition based on Multiagent System (چکیده)
190 - Fuzzy Surrogates in Fitness Function Approximation for (چکیده)
191 - بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET (چکیده)
192 - FAST IMAGE SEGMENTATION USING C-MEANS BASED (چکیده)
193 - بهینه سازی رفتار اسپین گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیر برای انتخاب بهینه سبد سهام (چکیده)
194 - An Evolutionary Data Mining Model for Fuzzy Concept Extraction (چکیده)
195 - یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب (چکیده)
196 - کنترل سیگنالهای ترافیک بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم (چکیده)
197 - A Novel Approach to Distributed Routing by Super-AntNet (چکیده)
198 - Magnetic Optimization Algorithms, a New Synthesis (چکیده)
199 - A Cellular Structure and Diversity Preserving operator in Quantum Evolutionary Algorithms (چکیده)
200 - ارائه یک روش نوین سری زمانی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز (چکیده)
201 - A Polynomial Matrix SVD Approach for Time Domain Broadband Beamforming in MIMO-OFDM Systems.pdf (چکیده)
202 - Discrete Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
203 - پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی (چکیده)
204 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
205 - الگوریتم تخصیص توان در شبکه های MIMO Ad-Hoc همیار با ساختارNon-Regenerative مبتنی برالگوریتم ژنتیک (چکیده)
206 - ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR (چکیده)
207 - A Low-Voltage Low-Noise Superharmonic Quadrature Oscillator (چکیده)
208 - On the Linearization of MOSFET Capacitors (چکیده)
209 - معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان (چکیده)
210 - طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
211 - پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته (چکیده)
212 - بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق (چکیده)
213 - بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
214 - A Low Leakage Power Adder Structure for Nano-Scale CMOS (چکیده)
215 - A Data Hiding Capacity Estimation Technique for Biometric Images (چکیده)
216 - تایید هویت بیومتریکی بر مبنای روشهای آب نشان با استفاده از تبدیل موجک گسسته (چکیده)
217 - Secure Data Transmission Using Qubits (چکیده)
218 - Queueing Analysis of a Synchronous Pipeline (چکیده)
219 - An Automatic Insulin Infusion System based on H-Infinity (چکیده)
220 - Active insulin infusion using fuzzy-based closed-loop (چکیده)
221 - Determining Bourgoyne and Young Model Coefficient Using Genetic Algorithm to Predict Drilling Rate (چکیده)
222 - Intelligent Error Covariance Matrix Resetting for Maneuver Target Tracking (چکیده)
223 - Fuzzy Expert System Design for Diagnosis of Liver Disorders (چکیده)
224 - تلفیقی از یادگیری تقویتی و الگوریتم ژنتبک جهت ارتباط عاملها در سیستمهای چندعاملی مسیریابی (چکیده)
225 - بررسی ارتباط طول عمر کنترل کننده و شیوه تصمیم گیری بهینه در حل مساله MAB با استفاده از یادگیری تقویتی (چکیده)
226 - تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال (چکیده)
227 - ON THE POWER EFFICIENCY OF CASCODE COMPENSATION OVER MILLER COMPENSATION IN TWO-STAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS (چکیده)
228 - Design of high-speed two-stage cascode-compensated operational amplifiers based on settling time and open-loop parameters (چکیده)
229 - A sub-1-V high-gain single-stage operatinal amplifier (چکیده)
230 - Low-cost area-efficient low-dropout regulators using MOSFET capacitors (چکیده)
231 - The Capacity Region for Broadcast Channels with Conditionally Independent Message Sets (چکیده)
232 - Capacity of a More General Class of Relay Channels (چکیده)
233 - A New Achievable Rate For A Stochastic TwoRelay Network With No Interference (چکیده)
234 - A New Achievable Rate and A Certain Capacity Result for A Stochastic Two Relay Network With No Interference (چکیده)
235 - Unified Approach to the Capacity Evaluation of the Relay Channel (چکیده)
236 - Area-Efficient Low-Cost Low-Dropout Regulators Using MOS Capacitors (چکیده)
237 - Simulation-Equation-Based Methodology for Design of CMOS Amplifiers Using Geometric Programming (چکیده)
238 - طراحی و ساخت یک سیستم مبتنی بر میکروکنترلر به منظور پایش شرایط موتورهای الکتریکی (چکیده)
239 - Considering Failure Probability for Back-up Relay in Determination of the Optimum Routine Test Interval in Protective System Using Markov Model (چکیده)
240 - Modified Clipped LMS Algorithm (چکیده)
241 - Quantum Corrections in the Drift-Diffusion Model (چکیده)
242 - روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت (چکیده)
243 - A New Unequal Error Protection Technique Based on the Mutual Information of the MPEG-4 Video Frames over Wireless Networks (چکیده)
244 - An efficient method for model reduction in diffuse optical tomography (چکیده)
245 - arrhythmia detection and classification using wavelet and ICA (چکیده)
246 - identification of ionic conductances in a reentry model pacemaker cells based on the phase response curve (چکیده)
247 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
248 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
249 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه (چکیده)
250 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
251 - فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO (چکیده)
252 - رویکردی جدید در پیش‎بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
253 - طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (چکیده)
254 - بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی (چکیده)
255 - Optimal Coordination of Overcurrent Relays in an Interconnected Power System (چکیده)
256 - Fault Location Algorithm for Three-Terminal Transmission Lines: Distributed Time Domain Line Model (چکیده)
257 - Optimal Supply Bidding with Risk Management in an Electricity Pay-as-Bid Auction (چکیده)
258 - شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن (چکیده)
259 - سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز (چکیده)
260 - بررسی تحلیلی و شبیه سازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری (چکیده)
261 - بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
262 - مدلسازی رفتار دینامیکی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل گذراهای سریع (چکیده)
263 - طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (چکیده)
264 - A New Method for Simulation of Electrical Tree Growth in Solid Insulating Using Cellular Automata (چکیده)
265 - A New Fault Location Algorithm for Compensated Transmission Line Using Distributed Time Domain Model (چکیده)
266 - الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی (چکیده)
267 - تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان (چکیده)
268 - A fast algorithm for intentional islanding of power systems using the multilevel kernel k-means approach (چکیده)
269 - A hierarchical fuzzy rule-based approach to aphasia diagnosis (چکیده)
270 - An improved mechanism for capacity payment based on system dynamic modeling for investment planning in competitive electricity environment (چکیده)
271 - جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع (چکیده)
272 - IEEE-519- based real time and optimal control of active filters under nonsinusoidal line voltages using neural networks (چکیده)
273 - برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته و وزن دهی سلسله مراتبی (چکیده)
274 - Widening applications for VAr compensation (چکیده)
275 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
276 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
277 - Robust control methodologies for dc/dc PWM converters under wide changes in operating conditions (چکیده)
278 - An optimal and flexible control strategy for active filtering and power factor correction under non-sinusoidal line voltages (چکیده)
279 - الگوریتمی جدید جهت ایجاد هماهنگی بین SVC و ULTC (چکیده)
280 - طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک (چکیده)
281 - محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد (چکیده)
282 - جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده (چکیده)
283 - روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده (چکیده)
284 - رتبه بندی شبکه های 20 کیلو ولت شبکه توزیع جهت، نگهداری و اتوماسیون با تکنیک سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
285 - بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی (چکیده)
286 - جذب حد اکثر توان در آرایه های خورشیدی با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی (چکیده)
287 - ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه (چکیده)
288 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
289 - تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق (چکیده)
290 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
291 - مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA ) (چکیده)
292 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان یکپارچه (UPFC) 3 کیلووات آمپری (چکیده)
293 - بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES (چکیده)
294 - Damping of Synchronous generator using two FACTS devices based on optimal rating of SMES (چکیده)
295 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه (چکیده)
296 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (چکیده)
297 - ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
298 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
299 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
300 - الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت (چکیده)
301 - کنترل بهینه بار فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی (چکیده)
302 - A reduced-order estimator with prescribed degree of stability for two-area LFC system in a deregulated environment (چکیده)
303 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
304 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی (چکیده)
305 - بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب (چکیده)
306 - کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه (چکیده)
307 - استراتژی نوین و قابل برنامه ریزی کنترل فیلترهای فعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها مبتنی بر ولتاژهای مجاری (چکیده)
308 - تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار (چکیده)
309 - بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها (چکیده)
310 - طراحی کامل سیستم کنترل فازی دنبالسازی مدل مرجع بهینه با الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
311 - مروری بر روند تحقیقات در فیلترهای فعال به منظور حذف هارمونیکها و بهبود کیفیت تغذیه (چکیده)
312 - New Subthreshold Concepts in 65nm CMOS Technology (چکیده)
313 - هماهنگی جبران کننده های سری و موازی جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ساختار متغیر (چکیده)
314 - بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
315 - طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی (چکیده)
316 - بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC (چکیده)
317 - تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس (چکیده)
318 - بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی (چکیده)
319 - جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک (چکیده)
320 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی، بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی (چکیده)
321 - گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها (چکیده)
322 - مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الکتریکی (چکیده)
323 - ولتاژ های نامتقارن در شبکه انتقال و شبکه توزیع و روشهای کاهش آن (چکیده)
324 - priorities in engineering education in 1404 (2025 A.D (چکیده)
325 - A microprocessor controlled static VAr compensator for the excitation of an isolated induction generator (چکیده)
326 - روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی (چکیده)
327 - فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا (چکیده)
328 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antennas (DRAs) Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
329 - Comparative Investigation of Dielectric Image Line-Slot and Microstrip-Slot Coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna (چکیده)
330 - A Novel Architecture of Ultracompact Pulse Position Modulator in Photonic Crystals (چکیده)
331 - Probabilistic OPF Approach for Transmission Expansion Planning in Restructured Power Systems (چکیده)
332 - Controlling chaotic Rössler system via synchronization, using bifurcation parameter to choose desirable periodic orbit (چکیده)
333 - Adaptive Controlling chaotic Rössler system via synchronization (چکیده)
334 - Extending the perturbation technique to the modal representation of nonlinear systems (چکیده)
335 - A chaotic secure communication scheme using fractional chaotic systems based on an extended fractional Kalman filter (چکیده)
336 - Ultra Low Power Full Adder Topologies (چکیده)
337 - Single Carrier Transmission in Power Line Channels Using Time and Frequency Domain Decision Feedback Equalizations (چکیده)
338 - Comparison of OFDM and Single Carrier Transmission in Power Line Communications (چکیده)
339 - A Nonlinear Signal Processing Method for Diversity Combining Using Hammerstein Type Filter (چکیده)
340 - On the Devroye-Mitran-Tarokh Rate Region for the Cognitive Radio Channel (چکیده)
341 - A Simply Described Achievable Rate Regionfor the Cognitive Radio Channel (چکیده)
342 - Capacity Region for a More General Class of Broadcast Channels (چکیده)
343 - A Comprehensive Performance Analysis of Direct Detection Receivers in WDMA Systems (چکیده)
344 - Reliability Modeling and Growth for a Remotely Piloted Vehicle s Guidance, Navigation and Control Computer System Using Redundancy (چکیده)
345 - Design of Halt and Environmental Stress Screening Procedures fo High Reliability Electronic Products to Reduce Life Cycle Costs (چکیده)
346 - Testing and Reliability Improvement of High Reliability Consumer Electronics Products Manufactured on Printed Circuit Boards (چکیده)
347 - Reliability Prediction of Electronic Navigation and Guidance System Employing High Quality Parts to Achieve Increased Reliability (چکیده)
348 - Redundancy for Reliability Growth of Electronic Systems under Various Operating Conditions (چکیده)
349 - Intensity Assessment of Pedestrian Collisions in City of Mashhad Based on Fuzzy Probabilities (چکیده)
350 - A Novel Method for Singular Value Decomposition of Polynomial Matrices and ICI Cancellation in a Frequency-Selective MIMO Channel (چکیده)
351 - روشی نوین برای همسانسازی کانال های MIMO انتخابگر فرکانسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تجزیه‌ی مقادیر تکین ماتریس های چندجمله‌ای (چکیده)
352 - A 60o Photonic Crystal Waveguide Bend with Improved Transmission Characteristics (چکیده)
353 - Design of low-power single-stage operational amplifiers based on an optimized settling model (چکیده)
354 - Modified model for settling behavior of operational amplifiers in nanoscale CMOS (چکیده)
355 - ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار (چکیده)
356 - Performance Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
357 - 3D Object Tracking Using Directional Procrustes (چکیده)
358 - کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI (چکیده)
359 - دقت روش تنها-فاز در طراحی ریزعدسیها (چکیده)
360 - خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی (چکیده)
361 - Comparison of iterative angular spectrum and optimal rotation angle methods in designing beam-fanners (چکیده)
362 - بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی (چکیده)
363 - A new approach for cost allocation and reactive power pricing in a deregulated environment (چکیده)
364 - A Digitally Programmable Delay Element: Desing and Analysis (چکیده)
365 - A Monotonic Digitally Controlled Delay Element (چکیده)
366 - Ultra-low voltage common-mode voltage detector circuit (چکیده)
367 - A New Method for Fast Compution of Maximum Loading Margin Utilizing the Weak Area of the System (چکیده)
368 - A new and accurate fault location algorithm for combined transmission lines using Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System (چکیده)
369 - DTMOS Technique for Low-Voltage Analog Circuits (چکیده)
370 - 1bit quantiser with rail to rail input range for sub-1 V ΔΣ modulators (چکیده)
371 - Continuous time common mode feedback technique for sub 1 V analogue circuits (چکیده)
372 - An ultra low-power low-voltage switched-comparator successive approximation analog to digital converter (چکیده)
373 - Application of Modal Series Method to Place Power System Stabilizers in Stressed Power Systems (چکیده)
374 - An ultra-low-power 10-Bit 100-kS/s successive-approximation analog-to-digital converter (چکیده)
375 - A 0.8-V 420nW CMOS switched-opamp switched-capacitor pacemaker front-end with a new continuous-time CMFB (چکیده)
376 - Using DTMOS technique in the design of common mode feedback in a 0.8 V folded cascode amplifier (چکیده)
377 - A bioimplantable telemetered blood pressure measurement system for transgenic mice (چکیده)
378 - A 0.8V ΔΣ modulator using DTMOS technique (چکیده)
379 - A novel auto-zero technique for a bio-implantable blood pressure monitoring device (چکیده)
380 - Power-Delay Efficient Overlap-Based Charge-Sharing Free Pseudo-Dynamic D Flip-Flops (چکیده)
381 - A fully digital ADC using a new delay element with enhanced linearity (چکیده)
382 - طراحی و بهینه سازی یک نقویت کننده گسترده CMOS با در نظر گرفتن عناصر پارازیتیک بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
383 - Design of Compact Broadband Microstrip Antennas Using Coplanar Coupled Resonators (چکیده)
384 - Comparative Analysis on Impact of Series FACTS Controllers Applied Strategies on Subsynchronous Resonance (چکیده)
385 - Compact and Ultra Wideband printed Elliptical Monopole Antenna with Modified- Shape Ground Plane (چکیده)
386 - Internet security - cyber crime paradox (چکیده)
387 - Application of string matching in internet security and reliability (چکیده)
388 - Complexities of using graph partitioning in modern scientific problems and application to power system islanding (چکیده)
389 - Design and Prototyping of a Microcontroller Based synchrocheck relay for improved reliability (چکیده)
390 - A Novel Scalable and Storage-Efficient Architecture for high speed exact string matching (چکیده)
391 - الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی (چکیده)
392 - Considering Different Network Topologies in Optimal Overcurrent Relay Coordination Using a Hybrid GA (چکیده)
393 - Optimal design of derating, HALT, and ESS procedures for high reliability analog electronic products (چکیده)
394 - improving RF characteristics of MEMS Capacitive Shunt Switches (چکیده)
395 - Simulation of Second Benchmark Model for Sub-synchronous Resonance Studies Using Reduced-Order Observer Method (چکیده)
396 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
397 - Optimal Path Planning for Controllability of Switched Linear Systems Using Multi-level Constrained GA (چکیده)
398 - Modeling and optimisation of a solenoidal integrated inductor for RFICs (چکیده)
399 - A new methode for optimization of analog integrated circuits using pareto-based multi-objective genetic algorithm (چکیده)
400 - Design of Three-Stage Nested-Miller Compensated Operational Amplifiers Based on Settling Time (چکیده)
401 - Design and simulation of a RF MEMS shunt switch for Ka and V bands and the impact of varying its geometrical parameters (چکیده)
402 - Design and simulation of a low voltage wide band RF MEMS switch (چکیده)
403 - On the power efficiency of cascode compensation over Miller compensation in two-stage operational amplifiers (چکیده)
404 - Determining RF MEMS Switch Parameters by Neural Networks (چکیده)
405 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antenna and Array Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
406 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
407 - Adaptive fuzzy output feedback control for a class of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis (چکیده)
408 - An Intelligent System Based on Fuzzy Probabilities for Medical Diagnosis - A Study in Aphasia Diagnosis (چکیده)
409 - Design and Simulation of an Oblique Suspender MEMS Variable Capacitor (چکیده)
410 - Comprehensive Electromechanical Analysis of MEMS Variable Gap Capacitors (چکیده)
411 - A New Method For CDMA Signal Modeling In Nonlinear Systems (چکیده)
412 - Comprehensive analysis of a high-Q, low motional resistance, very-high frequency MEMS resonator (چکیده)
413 - Modeling of a Novel High-Q, Highly Linear, IF Micromechanical Filter: Design and Simulations (چکیده)
414 - Modeling of a novel low-noise, low-impedance, micro-mechanical, mixer filter for use in cell phones (چکیده)
415 - A low-power architecture for integrating analog-to-digital converters (چکیده)
416 - Analysis of the linearity of pipelined ADC due to capacitor non-linearity (چکیده)
417 - Capacitive Pressure Sensors Based on MEMS, Operating in Harsh Environments (چکیده)
418 - An adaptive scheme for compressed video steganoghraphy using temporal and spatial features of the video signal (چکیده)
419 - Optimal DWT-SVD Domain Image Watermarking Using Multi-Objective (چکیده)
420 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اپتوالکترونیک برای تشخیص اتوماتیک و ردیابی شناور در دریا با استفاده از تصاویر مرئی (چکیده)
421 - دسته بندی پاکتهای نامه با استفاده از بینایی ماشین در خواندن و پردازش آدرسهای دستنویس (چکیده)
422 - طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
423 - Polynomial Eigen-Beamformer in Time Domain for MIMO-OFDMA Systems (چکیده)
424 - Pi-shaped MEMS architecture for lowering actuation voltage of RF switching (چکیده)
425 - SVD-Based Receiver for Downlink MIMO MC-CDMA Systems (چکیده)
426 - تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
427 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
428 - Joint Subspace Beamforming and Space-Time Coding in Wireless MIMO Systems (چکیده)
429 - Intelligent fading memory for high maneuvering target tracking (چکیده)
430 - High maneuvering target tracking using an inputestimation technique associated with fuzzy forgetting factor (چکیده)
431 - بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت (چکیده)
432 - تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط (چکیده)
433 - optimization of array factor in linear array by using modified genetic algorythm (چکیده)
434 - Low-dropout voltage reference: an approach to low-temperature-sensitivity architectures with high drive capability (چکیده)
435 - الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO (چکیده)
436 - پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته (چکیده)
437 - Discrete Mobile Terminal Location Estimation Using Support Vector Machine (چکیده)
438 - Iterative Semi-blind Beamforming Algorithm in MIMO-OFDM Systems (چکیده)
439 - Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
440 - EM bsaed semiblind beamforming algorithm in MIMO-OFDM Systems (چکیده)
441 - Complexity reduction of the MLSD/ MLSDE receiver using the adaptive state allocation algorithm (چکیده)
442 - Adaptive MLSDE using the EM algorithm (چکیده)
443 - Adaptive state allocation algorithm in MLSD receiver for multipath fading channels (چکیده)
444 - افزایش بهره وری پمپهای واحد الین نیروگاه مشهد با استفاده از درایو های اینورتوری (چکیده)
445 - جایابی PSS در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال (چکیده)
446 - جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار (چکیده)
447 - رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد (چکیده)
448 - EM-based recursive estimation of channel parameters (چکیده)
449 - An Investigation on the Performanceof Approximate Methods in theRepresentation of Stressed Power Systems (چکیده)
450 - Design of Special Protection System Against Voltage Instability (چکیده)
451 - مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی (چکیده)
452 - ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
453 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)
454 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط (چکیده)
455 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
456 - روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA (چکیده)
457 - تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM (چکیده)
458 - بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی (چکیده)
459 - Recursive Maximum SINR Blind Beamforming Algorithm for CDMA systems (چکیده)
460 - MIMO-OFDM channel estimation using improved LS algorithm (چکیده)
461 - Mobile user tracking using weighted matrix pencil direction finding with distributed antenna arrays (چکیده)
462 - MIMO channel impulse response shortening algorithm (چکیده)
463 - Adaptive channel SVD estimation for MIMO-OFDM systems (چکیده)
464 - Iterative MIMO channel SVD estimation (چکیده)
465 - کاهش قدرت بازار تشدید شده بر اثر تخصیص حقوق مالی انتقال (چکیده)
466 - روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی (چکیده)
467 - ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
468 - تخصیص ظرفیت معین مشارکت در کنترل فرکانس با ارائه یک آلگوریتم اصلاحی در حلقه کنترل فرکانس نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
469 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
470 - Comparison of Computational Requirements of Spectral and Kernel k-means Bisectioning of Power systems (چکیده)
471 - مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار روزانه یک مصرف کننده بزرگ در محیط بازار برق به کمک روشهای هوشمند (چکیده)
472 - تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت (چکیده)
473 - آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
474 - تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ (چکیده)
475 - Cooperative Co-evolutionary Approach to Electricity Load and Price Forecasting in Deregulated Electricity Markets (چکیده)
476 - A Novel Approach for Maintenance Scheduling of Generating Units in a Competitive Environment (چکیده)
477 - Detecting Hidden Information from a Spread Spectrum Watermarked Signal by Genetic Algorithm (چکیده)
478 - Generation Maintenance Scheduling in Power Market Based on Genetic Algorithm (چکیده)
479 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (چکیده)
480 - Modeling the Supplier Agents Risk Strategy based on Fuzzy Logic Combined with the Q-Learning Algorithm (چکیده)
481 - شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
482 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
483 - QRS جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس PSO و GA الگوریتم ترکیبی ECG در سیگنال (چکیده)
484 - A Modified Genetic Algorithm Comparable to Quantum GA (چکیده)
485 - مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid (چکیده)
486 - تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (چکیده)
487 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی (چکیده)
488 - برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (چکیده)
489 - Incentives and Disincentives in Maintenance Scheduling of Generating Units in Power Market (چکیده)
490 - اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی (چکیده)
491 - تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران (چکیده)
492 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده (چکیده)
493 - تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقه ای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمت دهی (چکیده)
494 - A New Fuzzy Inference Method for Systems with Large Number of Rules (چکیده)
495 - Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
496 - Promoting the optimal Maintenance Schedule of Generation Units in a Competitive Environment Based on Genetic Algorithm (چکیده)
497 - Computing and Analysis of Transfer Capability in Different Scenarios for Khorasan Transmission Network Using Genetic Algorithm (چکیده)
498 - Optimal Dispatch of Generation, Spinning Reserve and Load Under Competitive Environment Using Genetic Algorithm (چکیده)
499 - A New Approach for Maintenance Scheduling of Generation Units in Power Market (چکیده)
500 - مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها (چکیده)
501 - رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب (چکیده)
502 - تحلیل و برآورد ظرفیت ترانزیت در شبکه های انتقال به کمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
503 - ارائه روشی جدید برای دیسپچ همزمان انرژی، رزرو بار در محیط تجدید ساختار شده (چکیده)
504 - یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق (چکیده)
505 - بررسی مساله قیمت دهی با توجه به محدودیتهای بازار برق ایران و مطالعه موردی بازار برق خراسان (چکیده)
506 - مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM (چکیده)
507 - مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
508 - بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
509 - زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
510 - تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
511 - پیش بینی زمان شکست ولتاژ عایقها با آموزش شبکه عصبی MLP به کمک قوانین فازی (چکیده)
512 - تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
513 - شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی (چکیده)
514 - ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
515 - بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
516 - طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی (چکیده)
517 - Evaluating the efficiency of divestitur epolicyin promoting competitiveness using ananalytical method and agent-based computational economics (چکیده)
518 - Market Clearing Price and Load Forecasting Using Cooperative Co-evolutionary Approach (چکیده)
519 - Iran’s Stock Market Prediction By Neural Networks and GA (چکیده)
520 - Economic Dispatch Problem Considering Natural Gas Transportation Cost (چکیده)
521 - Automating the Design of Ultra-Low-Voltage, Low-Power Analog Integrated Circuits using Improved Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (چکیده)
522 - جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک (چکیده)
523 - A New Genetic Algorithm With Lamarckian Individual Learning for Generation Scheduling (چکیده)
524 - Graph Partitioning Applications in Electrical Engineering with an Emphasis on Power System Intentional Islanding (چکیده)
525 - Accurate fault location algorithm for transmission line in the presence of series connected FACTS devices (چکیده)
526 - Practical Viewpoints on Load Frequency Control Problem in a Deregulated Power System (چکیده)
527 - An Adaptive Method for Compressed Video Steganography Using Temporal and Spatial Features of the Video Signal (چکیده)
528 - An algorithm for constructing nonsmooth Lyapunov functions for continuous nonlinear time invariant systems (چکیده)
529 - کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
530 - Outage Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
531 - A New Regressor for Bandwidth Calculation of a Rectangular Microstrip Antenna (چکیده)
532 - یک طرح تطبیقی جهت حفاظت دیستانس خطوط انتقال متصل به مزرعه بادی (چکیده)
533 - Design and Implementation of a High Bit Rate HDLC Transceiver Based on a Modified MT8952B Controller (چکیده)
534 - تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار (چکیده)
535 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
536 - IP Prefix Lookup at OC-768 Rate on Reconfigurable Hardware (چکیده)
537 - طراحی پردازنده سخت افزاری سریع الگوریتم درهم سازی SHA -1 بر روی FPGA (چکیده)
538 - آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES (چکیده)
539 - طراحی یک هسته سخت افزاری برای IP Fragmentation (چکیده)
540 - A Sliding-mode Adaptive Observer Chaotic Communication Scheme (چکیده)
541 - Counter Synchronization in CCMP Algorithm (چکیده)
542 - طرح و پیاده سازی آلگوریتم رمز Twofish بر رویFPGA (چکیده)
543 - Low-Power Adder Design for Nano-Scale CMOS (چکیده)
544 - Genetic Algorithm based Logic Optimization for Multi-Output Majority Gate-based Nanoelectronic Circuits (چکیده)
545 - Template Protection and Performance Improvement of Biometric Authentication Systems Using Watermarking (چکیده)
546 - Power Estimation of Pipeline FFT Processors (چکیده)
547 - Delay Analysis of Pipeline FFT Processors (چکیده)
548 - Distortion analysis of bootstrap switch using Volterra series (چکیده)
549 - A Novel Overlap-Based Logic Cell: An Efficient Implementation of Flip–Flops With Embedded Logic (چکیده)
550 - یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته (چکیده)
551 - Constrained and Multi-objective MIMO Control System Design: Evolutionary Approach (چکیده)
552 - A new low-phase noise direct-coupled CMOS LC-QVCO (چکیده)
553 - A CMOS Low-Noise Low-Power Quadrature LC Oscillator (چکیده)
554 - High Gain CMOS UWB LNA Employing Thermal Noise Cancellation (چکیده)
555 - ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی (چکیده)
556 - Robust Stability of the Fractional Order LQG Controllers (چکیده)
557 - Optimal Stabilizable Switching Law for Switched Linear SystemsUsing GA (چکیده)
558 - Redundancy and Reliability of Air to Air Missile Fuze Electronics (چکیده)
559 - Agent-based Simulation for Blood Glucose (چکیده)
560 - بررسی و مقایسه روشهای مختلف شبیه سازی سیستمهای کنترل شبکه (چکیده)
561 - Pss design in conjunction with scaling effect (چکیده)
562 - New Concepts of Control Structure Design in Determination of PSS Location (چکیده)
563 - Optimal constrained power scheduling in Electricity Market (چکیده)
564 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
565 - کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد (چکیده)
566 - A computational tool for dispatching units in pool-based electricity markets (چکیده)
567 - Designing a Robust Controller for High-Precision Multi Dimensional Positioning Stage (چکیده)
568 - A New Signal Processing Approach to find Parameters Affecting Fuel Consuming in Power Plants (چکیده)
569 - برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیتهای فنی واحدهای نیروگاهی پیشرفته (چکیده)
570 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (چکیده)
571 - تحلیل سیگنالهای ارتعاشی به کمک تبدیل فوریه زمان کوتاه شبکه عصبی و استنتاج فازی برای شناسایی نوع و شدت اسیب در بلبرینگ (چکیده)
572 - Sufficient Conditions for Stabilizability of Switched Linear Systems with Sub-optimal Convergence Rate (چکیده)
573 - An Accurate Fault ocation Algorithm for Power Transmission Lines (چکیده)
574 - 1D DCT Shape Feature for Image Retrieval (چکیده)
575 - Improved Photonic Crystal Directional Coupler with Short Length (چکیده)
576 - A New Dual-Band Microstrip Antenna with U-Shaped Slot (چکیده)
577 - Linearity Enhancement in Digital-to-Analog Converters Using a Modified Decoding Architecture (چکیده)
578 - Design of Augmented Fuzzy Logic Power System Stabilizers to Enhance Power (چکیده)
579 - Application of Modal Series Method to Analyse the Nonlinear Behaviour of Power Systems Equipped with UPFC (چکیده)
580 - High Maneuvering Target Tracking Using a Novel Hybrid Kalman Filter-Fuzzy Logic Architecture (چکیده)
581 - Reliability of Wireless Body Area Networks used for Ambulatory Monitoring and Health Care (چکیده)
582 - Optimization of Shared Autonomy Vehicle Control Architectures for Swarm Operations (چکیده)
583 - From Local Search to Global Conclusions: Migrating Spin Glass-Based Distributed Portfolio Selection (چکیده)
584 - ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
585 - Effect of Combined Transmission Line (Overhead Line/Cable) on Power System Reliability Indices (چکیده)
586 - A Novel Fuzzy Model and Control of SingleIntersection at Urban Traffic Network (چکیده)
587 - Neighbor Based Topology Control Protocol for Prolonging the Lifetime of Ad Hoc Networks (چکیده)
588 - An index for evaluating distance of a healthy heart from sino-atrial blocking arrhythmia (چکیده)
589 - کاربرد ژنتیک- فازی در تفسیر خودکار تصاویر رادیوگرافی جوش بر اساس ویژگی های شبیه سازی شده (چکیده)
590 - تحلیل تغییر فاز شبکه های اسپینی برای انتخاب بهینه سبد سهام (چکیده)
591 - استفاده از دانش پیشینی در مقدار دهی اولیه به جامعه جواب در الگوریتم های ژنتیک کوانتوم (چکیده)
592 - معرفی یک روش واترمارکینگ مبتنی بر GA و SVD (چکیده)
593 - استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد با تکیه بر زیر جامعه ضعیف برای حفظ تنوع و اعتلای جامعه جواب (چکیده)
594 - حل مساله مسیر یابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی با استفاده از تبرید تدریجی در عملگر جهش (چکیده)
595 - کشف قواعد وابستگی بین داده هایی با شباهت مفهومی (چکیده)
596 - A Sinusoid Size Ring Structure Quantum Evolutionary Algorithm (چکیده)
597 - Probabilistic Optimization Algorithms for Numerical Function Optimization Problems (چکیده)
598 - A GA-based Fuzzy Mining Algorithm Using Selections Pressure Technique For Extracting Membership Functions (چکیده)
599 - Reducing the Search Space in Evolutionary Optimization Using Computing with Words and Perceptions (چکیده)
600 - Comparison of MOGA with Greedy Algirithms in Soft Real- time Task Scheduling on Heterogeneous Processors with Communication Delay (چکیده)
601 - Centralized Fuzzy Kalman Filtering for Uncertain Stochastic System Over Sensor Network (چکیده)
602 - Estimation of Human s Performance in Automobile Driving (چکیده)
603 - Priority- Based Task Cooperation for Multi Robot System (چکیده)
604 - Miniaturized Ultra Wideband Elliptical Monopole Antenna with WLAN band Rejection Characteristic (چکیده)
605 - Transmission cost allocation in restructured power systems based on nodal pricing approach by controlling the marginal prices (چکیده)
606 - Robust control of dc/dc PWM converters: A comparison of , and fuzzy logic based approaches (چکیده)
607 - A Novel Adaptive Neural Sliding Mode Control for Systems with Unknown Dynamics (چکیده)
608 - A Reliable 3D Laser Triangulation-based Scanner with a New Simple but Accurate Procedure for Finding Scanner Parameters (چکیده)
609 - Effects of TCSC Parameters and Control Structure on Damping of Sub-Synchronous Resonance (چکیده)
610 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies Using Interval Linear Programming (چکیده)
611 - Wideband Circularly Polarized Quasi-Spiral Slot Antenna (چکیده)
612 - Early Diagnosis of Systemic Lupus Erythmatosus Using ANN models of dsDNA binding antibody sequence data (چکیده)
613 - REDUCED-ORDER OBSERVER CONTROL FOR TWO-AREA LFC SYSTEM AFTER DEREGULATION (چکیده)
614 - New capacitive coupled superharmonic quadrature LC-VCO (چکیده)
615 - Design Investigation of Circularly Polarized Dielectric Resonator Antenna Arrau Excitrd by DIL (چکیده)
616 - A Hammerstein Diversity Combining Technique (چکیده)
617 - رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس (چکیده)
618 - Design of Rectangular Dielectric Resonator Antenna Fed by Dielectric Image Line With a Finite Ground Plane (چکیده)
619 - New Achievable Rate Regions for Interference and Cognitive Radio Channels (چکیده)
620 - رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم (چکیده)
621 - Low-dropout voltage reference: an approach to buffered architectures with los sensitivity (چکیده)
622 - Capacitor scaling for low-power design of cyclic analog-to-digital converters (چکیده)
623 - Domino ADC: A novel analog-to-digital converter architecture (چکیده)
624 - Novel Microstrip Antenna for 2.4 G Hz with Harmonic Rejection (چکیده)
625 - تقویت کننده کم نویز در باند فرکانسی 3.1-10.6 GH با استفاده از روش خنثی سازی نویز (چکیده)
626 - A New Hybrid Intelligent Based Approach to Islanding Detection in Distributed Generation (چکیده)
627 - A Nonlinear Equalization Technique for Frequency Selective Fading Channels (چکیده)
628 - A New Method for Fault Section Estimation in Distribution Network (چکیده)
629 - معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی (چکیده)
630 - Parameter estimation of bilinear systems based on an adaptive particle (چکیده)
631 - Drilling rate prediction using an innovative soft computing approach (چکیده)
632 - Connectance and Reliability Computation of Wireless Body Area Networks using Signal Flow Graphs (چکیده)
633 - Development of a Web Availability Analyzer Software Tool (چکیده)
634 - Allocation of Spinning Reserve Cost Amongst Customers in Deregulated Power Systems (چکیده)
635 - روشی جدید در پیاده سازی موازی کدبردار LDPC با استفاده از نرم افزار ISE و زبان برنامه نویسی VHDL (چکیده)
636 - Partial mutation in GA a novel proposed algorithm to solving complex problem (چکیده)
637 - Stability Improvement of Wind Farms With Fixed-Speed Turbine Generators Using Braking Resistors (چکیده)
638 - A New Configuration for Dynamic Voltage Restorer Based-on Matrix Converter (چکیده)
639 - بررسی تداخل بین سیستم های قطار برقیAC/ DC و اثرات آن برکیفیت برق (چکیده)
640 - Application of a New Modified PWM Technique on Shunt Active Filters (چکیده)
641 - روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع (چکیده)
642 - یک رویکرد جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای کنترل بهینه ولت-وار روزانه شبکه های توزیع هماهنگ شده با تولید پراکنده با کمترین عملکرد ادوات سوییچینگ کنترلی (چکیده)
643 - Design and Optimization of LNA Topologies with Image Rejection Filters (چکیده)
644 - A PSO-Based UWB Pulse Waveform Design Method (چکیده)
645 - A novel location management method based on ad hoc networking (چکیده)
646 - Cooperative location management method in next generation cellular networks (چکیده)
647 - تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter) (چکیده)
648 - شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم (چکیده)
649 - تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM (چکیده)
650 - Ultra Low Power BPSK Demodulator for Bio-Implantable Chips (چکیده)
651 - Receiver Design for Downlink MIMO MC-CDMA in Cognitive Radio Systems (چکیده)
652 - ارائه سازوکاری جدید برای عملکرد PSSها در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
653 - بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی (چکیده)
654 - بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال (چکیده)
655 - SINR Maximizing Equalizer Design for OFDM Systems (چکیده)
656 - کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی (چکیده)
657 - کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی (چکیده)
658 - Application of Power System Stabilizer in a Combined Model of LFC and AVR Loops to Enhance System Stability (چکیده)
659 - A New Hybrid Particle Swarm Optimization for Optimal Coordination of Over Current Relay (چکیده)
660 - Wavelet-Based One-Terminal Fault Location Algorithm for Aged Cables without Using Cable Parameters Applying Fault Clearing Voltage Transients (چکیده)
661 - لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی (چکیده)
662 - ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس (چکیده)
663 - برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار (مطالعه موردی شبکه 400 خراسان) (چکیده)
664 - تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل (چکیده)
665 - تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم در سیستمهای قدرت (چکیده)
666 - فیلتر فعال موازی با مدولاسیون اصلاح شده جهت کاهش هارمونیک در نیروگاه بادی (چکیده)
667 - مقایسه مشدد های حلقوی شکاف دار و معرفی آرایشی جدید جهت کاهش فرکانس مرکزی شکاف باند (چکیده)
668 - Gain Enhancement of Small Size UWB Antenna for Wireless Body Area Network Applications (چکیده)
669 - طراحی آنتن فراپهن باند با قابلیت حذف موثر باندهای تداخلی با استفاده از مشددهای تزویج شده به خط تغذیه (چکیده)
670 - بهینه سازی منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی به منظور کاهش تغییرات سطح مقطع راداری آن برحسب زاویه (چکیده)
671 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1GHz-4GHz (چکیده)
672 - Higher Order Spectra Analysis of EEG Signals in Emotional Stress States (چکیده)
673 - اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE (چکیده)
674 - داده کاوی سیگنالهای سایکوفیزیولوژیکی و مغزی به منظور ارزیابی استرس هیجانی (چکیده)
675 - Reinforcement Learning Based Control of Tumor Growth with Chemotherapy (چکیده)
676 - CONSTRUCTIONOF NONPATHOLOGICAL LYAPUNOV FUNCTIONS FOR DISCONTINUOUS SYSTEMSWITH CARATHEODORY (چکیده)
677 - Reliability and availability of the coastal missile defence system (چکیده)
678 - Optimum Choice of NGP, CIC and QS Algorithms in One Dimensional Electrostatic Particle Simulations (چکیده)
679 - Noise immuneConditional Footer Domino WIDE-OR Logic Design (چکیده)
680 - The static VAr compensator equations development for load balancing at desired power factor based on load admittance parameters and instantaneous voltage and current values (چکیده)
681 - ارائه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن بهره برداری بهینه و ایمن (چکیده)
682 - تعیین ظرفیت و مکان بهینه انواع واحدهای تولید پراکنده بمنظور دستیابی به کمترین تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ بکمک آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
683 - توزیع بهینه یکپارچه در سیستم‌های انرژی چند حاملی با حضور عنصر ذخیره‌کننده (چکیده)
684 - ارائه یک روش جدید برای تصمیم گیری جهت شرکت واحدهای تولیدی در بازار رزرو از دیدگاه مالک با استفاده از محاسبه هزینه فرصت (چکیده)
685 - تعیین تعرفه قراردادهای انتقال با تخصیص منصفانه هزینه تراکم (چکیده)
686 - بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان در خصوص دیماند منعطف از دیدگاه مشترکین پر مصرف (چکیده)
687 - برآورد اثرات فنی و مالی ناشی از هارمونیک بر روی تلفات و ظرفیت انتقالی خطوط در شبکه های توزیع و انتقال (چکیده)
688 - تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA) (چکیده)
689 - پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از مدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف (چکیده)
690 - ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه¬سازی رقابت استعماری (چکیده)
691 - طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ نامحسوس مصرف لوازم خانگی (چکیده)
692 - A Review on Transmission Media in Power Systems (چکیده)
693 - Evaluation of Regulatory Impacts on Dynamic Behavior of Investments in Electricity Markets: A New Hybrid DP/GAME Framework (چکیده)
694 - A generalized Heffron-Phillips model for power systems with voltage and frequency dependent loads (چکیده)
695 - Analysis of Interaction between Energy-Spinning Reserve and Replacement Reserve Markets (چکیده)
696 - Three New Systematic Approaches for Computing Heffron-Phillips Multi-Machine Model Coefficients (چکیده)
697 - Transmission planning in deregulated environments (چکیده)
698 - Market based transmission expansion planning (چکیده)
699 - Network planning in unbundled power systems (چکیده)
700 - CTV, Complex Transient and Voltage stability: A new method for computing dynamic ATC (چکیده)
701 - Considering system non-linearity in transmission pricing (چکیده)
702 - A multi-objective framework for transmission expansion planning in deregulated environments (چکیده)
703 - A scenario based multi-objective model for multi-stage transmission expansion planning (چکیده)
704 - A Transmission Planning Framework Considering Future Generation Expansions in Electricity Markets (چکیده)
705 - A novel approach for evaluating market power in reactive power markets (چکیده)
706 - مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال (چکیده)
707 - A New Single Ended Fault Location algorithm for Combined Transmission Line Considering Fault Clearing Transients without Using Line Parameters (چکیده)
708 - The Analysis of Lightning on Urban Railway Fed with Direct Current Overhead Power Supply (چکیده)
709 - Fault Location Algorithm for Series Compensated Transmission Lines Using Fault Clearing Transients Independent of Line Parameters (چکیده)
710 - استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده (چکیده)
711 - کنترل مخرن راکتور همزن پیوسته دو جداره با استفاده از کنترل پیش بین (چکیده)
712 - روشی جدید برای تخمین ساختار ثانویه پروتئین با استفاده از مدل مارکف مخفی و الگوریتم بهینه‌سازی هوش جمعی (چکیده)
713 - Switching Performance Analysis in RF MEMS Capacitive Shunt switches by Geometric Parameters Trade-Offs (چکیده)
714 - Multiarea Transmission Cost Allocation in Large Power Systems Using the Nodal Pricing Control Approach (چکیده)
715 - Transmission Expansion Planning Considering Security Cost under Market Environment (چکیده)
716 - افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذب (چکیده)
717 - Experimental Investigation of a Dual Band-Reject Filter Using C-Shaped DGS with Improved Q-Factor (چکیده)
718 - Novel Dual Band-Reject DGS Filter with Improved Q Factor (چکیده)
719 - Experimental Investigation of a Compact Dual-Band Circular Polarization Microstrip Antenna (چکیده)
720 - RDRA Array Fed by Dielectric Image Line with Improved Gain & Low Back Radiation (چکیده)
721 - Method of Moments Analysis of RDRA fed by Dielectric Image Line (چکیده)
722 - Design Investigation of High efficient Active Antenna with Harmonic Rejection (چکیده)
723 - Fast Watermarking Based on QR Decomposition in Wavelet Domain (چکیده)
724 - A Lightweight Security Protocol for Ultra-Low Power VLSI Implementation for Wireless Implantable Medical Devices (چکیده)
725 - Minimal Memory Requirements for Pearl-Necklace Encoders of Quantum Convolutional Codes (چکیده)
726 - Design Investigation of a Novel Dual-Band Circularly-Polarized Microstrip Antenna for 2.4 GHz and 5.7 GHz (چکیده)
727 - Novel Band-Reject Microwave Filter by C-Shaped DGS With Improved Q Factor (چکیده)
728 - Novel Dual Band-Reject Microwave Filter Using C-Shaped Defected Ground Structures (چکیده)
729 - Impacts of Large-scale Integration of Intermittent Resources on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach (چکیده)
730 - Least mean square algorithm tuned by fuzzy c-mean for impulsive noise suppression of gray-level images (چکیده)
731 - Numerical Computation of Sum Capacity for Discrete Multiple Access Channelswith Causal Side Information at the Transmitter (چکیده)
732 - A New Approach for Classification of Data Transmission Media in Power Systems (چکیده)
733 - A New Approach for Finding Minimum Delay Control Centers of Control Networks (چکیده)
734 - پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی (چکیده)
735 - پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو (چکیده)
736 - Cooperative Beamforming and Power Allocation in the Downlink of MIMO Cognitive Radio Systems (چکیده)
737 - Beamforming in Multiuser MIMO Downlink Systems Non-cooperative and cooperative approaches (چکیده)
738 - Cooperative Beamforming in MIMO-OFDMA Cognitive Radio Systems.doc (چکیده)
739 - A Compact MIM Zeroth Order Resonator Antenna (چکیده)
740 - A Novel Dual-Frequency Triangular Microstrip Patch Antenna with One Slot (چکیده)
741 - خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی (چکیده)
742 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
743 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
744 - A Multi Adaptive Neuro Fuzzy Inference System for Short Term Load Forecasting by using Previous Day Features (چکیده)
745 - Fractal Image Compression Based on Spatial Correlation And Hybrid Particle Swarm Optimization With Genetic Algorithm (چکیده)
746 - Modeling and Forecasting Short-term Electricity Load based on Multi Adaptive Neural-Fuzzy Inference System by Using Temperature (چکیده)
747 - An Intelligent System for Diagnosing Sleep Stages Using Wavelet Coefficients (چکیده)
748 - Hybrid of Chaos Optimization and Baum-Welch Algorithms for HMM Training in Continuous Speech Recognition (چکیده)
749 - Intelligent Water Drops a new optimization algorithm for solving the Vehicle Routing Problem (چکیده)
750 - HMM Training by a Hybrid of Chaos Optimization and Baum-Welch Algorithms for Discrete Speech Recognition (چکیده)
751 - Multiprocessor Scheduling with Evolving Cellular Automata Based on Ant Colony Optimization (چکیده)
752 - Agent-based Centralized Fuzzy Kalman Filtering for Uncertain Stochastic Estimation (چکیده)
753 - Static and dynamic wind turbine simulator using a converter controlled dc motor (چکیده)
754 - Online tuning of genetic based PID controller in LFC systems using RBF neural network and VSTLF technique (چکیده)
755 - High performance direct instantaneous power control of PWM rectifiers (چکیده)
756 - A simple and efficient control strategy for four-switch three-phase power converters (چکیده)
757 - Simulation and implementation of a novel model-based DPC for three-phase power converters (چکیده)
758 - Three phase asymmetrical load flow for four-wire distribution networks (چکیده)
759 - A more accurate dynamic wind energy conversion system emulator (چکیده)
760 - Two comparative approaches for online voltage stability monitoring and contingency ranking (چکیده)
761 - A novel fuzzy predictor for wind speed (چکیده)
762 - Application of boost converter and superconductive coil combination in variable speed wind energy system (چکیده)
763 - Overview of modulation techniques for the four-switch converter topology (چکیده)
764 - High performance DPC for PWM converters (چکیده)
765 - Model-based direct control of PWM converters with an LCL filter (چکیده)
766 - A novel predictive approach to direct power control of a grid connected multilevel converter (چکیده)
767 - ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی (چکیده)
768 - تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع (چکیده)
769 - ارائه مدلی انعطاف‌پذیر برای مطالعات نیروگاه بادی در سیستم‌های قدرت (چکیده)
770 - اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستم‌های توزیع چهار سیمه (چکیده)
771 - ارائه مدل نوین آماری برای پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد (چکیده)
772 - بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه (چکیده)
773 - طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهرهگیری از چاپر مجهز به سلف ابر رسانا (چکیده)
774 - شبیه سازی سخت افزاری توربین بادی با استفاده از موتور DC مناسب برای مطالعات استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
775 - کنترل مستقیم توان مبدلهای PWM سه فاز مجهز به فیلتر LCL (چکیده)
776 - طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
777 - Minimal-memory realization of pearl-necklace encoders of general quantum convolutional codes (چکیده)
778 - طراحی پردازنده سخت افزاری تابع درهم ریز MD6 با مساحت بسیار کم برروی FPGA (چکیده)
779 - ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی (چکیده)
780 - An adaptive ordered fuzzy time series with application to FOREX (چکیده)
781 - Performance analysis of optical CDMA systems using APD for two types of receiver structures in the presence of interference and receiver noise (چکیده)
782 - Solving nonlinear optimal control problems using a hybrid IPSO–SQP algorithm (چکیده)
783 - Using control theory for analysis of reinforcement learning and optimal policy properties in grid-world problems (چکیده)
784 - A new approach to solve traveling salesman problem using genetic algorithm based on heuristic crossover and mutation operator (چکیده)
785 - Market Oriented Reactive Power Expansion Planning (چکیده)
786 - محاسبه قابلیت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قیود امنیتی و پایداری ولتاژ بین مناطق مازندران و خراسان (چکیده)
787 - استفاده از روش شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران (چکیده)
788 - Generation expansion planning in Iran s power system using probabilistic production simulation (چکیده)
789 - A new robust capacitively coupled second harmonic quadrature LC oscillator (چکیده)
790 - ساختاری جدید برای نوسانسازهای متعامد LC با نویز فاز و توان مصرفی پایین در فناوری CMOS (چکیده)
791 - Transmission network cost allocation with nodalpricing approach based on Ramsey pricing concept (چکیده)
792 - Participation in Reactive Power Market Considering Generator Aging (چکیده)
793 - Transient Analysis of Wind Power Plant Connected to Network (چکیده)
794 - ارائه یک روش اجرایی جهت تعیین بخش خطا در شبکه توزیع (چکیده)
795 - تاثیر نرخ خرابی عضو حفاظت شونده و مدار تستهای خود بازبینی و مانیتورینگ بر روی زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی با در نظر گرفتن احتمال خرابی سیستم حفاظت پشتیبان (چکیده)
796 - الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا (چکیده)
797 - Reliability and Sensitivity Analysis of Motor Protection System Using Fault Tree Method (چکیده)
798 - Maximum Lightning Overvoltage Location and Reliability Indices in Power System with Combined Transmission Line (چکیده)
799 - Effect of Distributed Generation Capacity on the Coordination of Protection System of Distribution Network (چکیده)
800 - Directional Procrustes Snake (چکیده)
801 - A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
802 - تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق (چکیده)
803 - A Novel Algorithm for Coalition formation in multiagent systems using cooperative game theory (چکیده)
804 - مدیریت مصرف و برنامه ریزی بهینه یک مصرف کننده صنعتی با توجه به تعرفه های متفاوت روزانه (چکیده)
805 - Motion Estimation Using the Gradient Method by Genetic Algorithm (چکیده)
806 - Game Theory based View to the Quantum Key Distribution BB84 Protocol (چکیده)
807 - An Adaptive Q-Learning Algorithm Developed for Agent-Based Computational Modeling of Electricity Market (چکیده)
808 - مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی ها (چکیده)
809 - تقویت مدل AR در پیشبینی کوتاه مدت قیمت باکمک شبکه عصبی (چکیده)
810 - Analysis of Energy and Reserve Markets Interaction Using a New Market Simulator (چکیده)
811 - ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار HHI بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص (چکیده)
812 - ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش و برش (چکیده)
813 - Static Security Assessment Using Radial Basis Function Neural Networks Based on Growing and Pruning Method (چکیده)
814 - Effect of Single Phase to Ground Fault with Arc Resistance on the Performance of Distance Relay (چکیده)
815 - Three phase active filter manufacturing correction with economy consideration for sinusoidal and none sinusoidal sources (چکیده)
816 - A low-power successive-approximation ADC for biomedical applications (چکیده)
817 - Fuzzy Optimal Control under Generalized Differentiability of Fuzzy-number-valued Functions (چکیده)
818 - Determination of PSS Location Based on Singular Value Decomposition (چکیده)
819 - A Signal-Specific Successive-Approximation Analog-to-Digital Converter (چکیده)
820 - Computation of the Capacity for Discrete Memoryless Channels and Sum Capacity of Multiple Access Channells with Causal Side Information at Receiver (چکیده)
821 - Multiple Access Relay Channel with Orthogonal Componentsl (چکیده)
822 - Channel capacity analysis of spread spectrum audio watermarking (چکیده)
823 - Backward Radiation Reduction of Rectangular Dielectric Resonator Antennas Excited by Dielectric Image Line (چکیده)
824 - An Exact Formulation for Dual-band Composite Right/Left Handed Transmission Line Design (چکیده)
825 - Transmission Expansion Planning and Cost Allocation Under Market Environments (چکیده)
826 - A New Approach for Accurate Pricing of Reactive Power and Its Application to Cost Allocation in Deregulated Electricity Markets (چکیده)
827 - تعیین میزان ذخیره مورد نیاز برای سیستمهای قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
828 - برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با در گرفتن قابلیتهای فنی و محدودیتهای واقعی (چکیده)
829 - با استفاده از مفهوم تخمین بوسیله شبکه های عصبیPool-Bilateral تخصیص تلفات در محیط ترکیبی (چکیده)
830 - محاسبه هزینه فرصت از دست رفته به دلیل عدم شرکت در بازار انرژی از دیدگاه مالک جهت تصمیم گیری شرکت واحدهای تولیدی در بازار رزرو (چکیده)
831 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antenna Array Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
832 - تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی (چکیده)
833 - Transmission Congestion Cost Allocation Using Congestion Severity Index Considering load Participation in Transmission Line Flows (چکیده)
834 - Classification of Imprecise Data Using Interval Fisher Discriminator (چکیده)
835 - Sequential optimistic ad-hoc methods for nonstationary multi_armed bandit problem (چکیده)
836 - A novel secure and energy-efficient protocol for authentication in wireless sensor networks (چکیده)
837 - Optimal Coordination of Overcurrent and Distance Relays with Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
838 - Size Optimization of New Hybrid Stand-alone Renewable Energy System Considering the Reliability Index (چکیده)
839 - Optimal Sizing of Hybrid Wind/Photovoltaic/Battery Considering the Uncertainty of Wind and Photovoltaic Power Using Monte Carlo (چکیده)
840 - Intelligent Control of a Glucose-Insulin Regulatory System (چکیده)
841 - Numerical Solution of Fuzzy Linear Non-Autonomous Systems by AVK Method (چکیده)
842 - Simultaneous Coordination and Tuning of PSS and FACTS for Improving Damping by Genetic Algorithm (چکیده)
843 - A NEW APPROACH FOR SOLVING OF LINEAR TIME VARYING CONTROL SYSTEMS (چکیده)
844 - A Practical Approach to Prescribe The Amount of Used Insulin of Diabetic Patients, 2013-1 (چکیده)
845 - Eddy Current Coupling with Slotted Conductor Disc (چکیده)
846 - A Novel Fault Location Algorithm for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices (چکیده)
847 - Improve Performance of Multivariable Robust Control in Boiler System (چکیده)
848 - توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله (چکیده)
849 - شبیه سازی اثر تابش پیوسته و گسسته در فتوداینامیک تراپی بر میزان مصرف اکسیژن و فتوبلیچینگ دارو (چکیده)
850 - مدل سازی توزیع دارو و تخمین زمان بهینه تابش لیزر در درمان سرطان به روش فتودینامیک (چکیده)
851 - طراحی کنترلر پایدار ساز با استفاده از الگوریتم ژنتیک:مبتنی بر تابع انتقال سیستم (چکیده)
852 - برنامه ریزی و تصمیم گیری تحت عدم قطعیت و دینامیک در پروژه های (کلید در دست) با استفاده از تئوری فازی (چکیده)
853 - CMOS second-harmonic quadrature voltage controlled oscillator using substrate for coupling (چکیده)
854 - A second-harmonic LC-quadrature voltage controlled oscillator with direct connection of MOSFETs’ substrate (چکیده)
855 - A D-Q Synchronous Frame Controller for Single-Phase Inverters (چکیده)
856 - A Novel Method for Extraction of the Reference Compensating Current for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
857 - A Novel Control Technique for Single-Phase Grid-Connected Inverters (چکیده)
858 - Small Signal Averaged Model of DC Choppers for Control Studies (چکیده)
859 - Modelling and Controller Design for a Non-inverting Buck-Boost Chopper (چکیده)
860 - مدل سازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست (چکیده)
861 - An optimization method for NBTI-aware design of domino logic circuits in nano-scale CMOS (چکیده)
862 - Improved Multilevel Bipartitioning for Controlled Power System Islanding (چکیده)
863 - Robust low leakage controlled keeper by current-comparison domino for wide fan-in gates (چکیده)
864 - مدل سازی برنامه درمانی برای درمان سرطان ها به روش فتودینامیک (PDT) با در نظر گرفتن محدودیت های الاستیک (چکیده)
865 - مدل سازی و شبیه سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک تراپی (چکیده)
866 - A temporal survey on protoporphyrin IX fluorescence signal after administration of 5ALA conjugated gold nanoparticles: An in vivo study on CT26 tumors (چکیده)
867 - Performance Analysis of Optical CDMA Systems Utilizing Optical Encoding in Presence of Interference and Receiver Noises (چکیده)
868 - DS-CDMA Blind Detection for Frequency-Selective Multipath Channels by Neural Networks (چکیده)
869 - Novel Fault Location Algorithm Based on the Matching Between Transient Current Samples and Simulated Waveforms Using PSO (چکیده)
870 - تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل (چکیده)
871 - تحلیل عملکرد نامتعادلی ماشینهای القایی متقارن تحت شرایط نامتعادلی همزمان روتور و استاتور (چکیده)
872 - Automatic evaluation of pressure sore status by combining information obtained from high-frequency ultrasound and digital photography (چکیده)
873 - Design and implementation of a hybrid genetic algorithm and artificial neural network system for predicting the sizes of unerupted canines and premolars (چکیده)
874 - برشگر AC کاهنده- افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی (چکیده)
875 - Development of an Analytical Model for Generation Expansion Planning as a Tool to Provide Guidelines for Preventing Instability in the Long-Term Electricity Market (چکیده)
876 - Measurement of Power Supplier’s Market Power Using a Proposed Fuzzy Estimator (چکیده)
877 - ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی (چکیده)
878 - کنترل خودروهای هیبریدی موازی با رویکردی به منطق فازی (چکیده)
879 - A Risk-Based Bidding Strategy in an Electricity Multimarket (چکیده)
880 - تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (چکیده)
881 - برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
882 - شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO (چکیده)
883 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار (چکیده)
884 - بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (چکیده)
885 - A Fair Active Queue Management Approach Based on Supply and Demand Model (چکیده)
886 - Impact of NBTI on performance of domino logic circuits in nano-scale CMOS (چکیده)
887 - تحلیل و کنترل پدیده ری‌انتری با استفاده از شناسایی هدایتهای یونی در بافت میوکارد بطن (چکیده)
888 - Effect of Monitoring and Self-checking Tests Effectiveness Index of Back-Up Protection System on the Optimum Routine and Self-checking Test Intervals of Protection System (چکیده)
889 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in a Microgrid System Using a Hybrid Particle Swarm Optimization (چکیده)
890 - Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Hybrid Particle Swarm Optimization (چکیده)
891 - Protection of grid connected photovoltaic system during voltage sag (چکیده)
892 - A New Method to Prevent Distance Protection from Operating Due to Power Swing (چکیده)
893 - Fault Indicator Allocation in Power Distribution Network for Improving Reliability and Fault Section Estimation (چکیده)
894 - recognizing pathogenic antibodies in sle using general regression neural networks (چکیده)
895 - The effect of high acceptor dopant concentration of Zn+2 on electrical, optical and structural properties of the In2O3 transparent conducting thin films (چکیده)
896 - Electrical, optical and structural properties of Li-doped SnO2 transparent conducting films deposited by spray pyrolysis technique: a carrier-type conversion study (چکیده)
897 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
898 - Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides (چکیده)
899 - Self-phase modulation-based integrated optical regeneration in chalcogenide waveguides (چکیده)
900 - Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters (چکیده)
901 - Widely tunable guided-mode resonance nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
902 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
903 - Silicon-layer guided-mode resonance polarizer with 40 nm bandwidth (چکیده)
904 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
905 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
906 - Fabrication of guided-mode resonance elements by nanoimprint lithography (چکیده)
907 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
908 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
909 - An efficient method for model refinement in diffuse optical tomograhpy (چکیده)
910 - روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN (چکیده)
911 - New nonpolarizing resonant beam splitters (چکیده)
912 - Resonant wideband polarizer with single silicon layer (چکیده)
913 - Investigation of the novel attributes in double recessed gate SiC MESFETs at drain side (چکیده)
914 - Analytical modelling of gate tunneling current of MOSFETs based on quantum tunneling (چکیده)
915 - Accurate Analytical Model for Current–Voltage and Small-Signal Characteristics of AlmGa1_mN/GaN Modulation-Doped Field-Effect Transistors (چکیده)
916 - Modeling Semiconductor Device by Using Neuro Space Mapping (چکیده)
917 - Two-Dimensional Analytical Modeling of Fully Depleted Short-Channel Dual-Gate Silico-on-Insulator Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (چکیده)
918 - IMPROVED PERFORMANCE OF 4H-SIC MESFETS USING MIDDLE RECESSED STRUCTURE WITH DUAL CHANNEL LAYER (چکیده)
919 - Improved Performance of Double-recessed 4H-SiC MESFETs Structure with Multi-recessed Drift Region (چکیده)
920 - تصحیح کوانتومی ادوات نیمه هادی با نگاشت فضایی عصبی (چکیده)
921 - All-Optical pulse regeneration in chalcogenide waveguides using an integrated Bragg grating filter (چکیده)
922 - Chalocogenide Fibre based All-Optical Regenerator (چکیده)
923 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
924 - Phase-shifted resonance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides (چکیده)
925 - Nonlinear pulse propagation and all-optical regeneration in chalcogenide waveguides integrated with Bragg grating filters (چکیده)
926 - Integrated all-optical regenerator in chalcogenide glass (چکیده)
927 - Integrated all-optical chalcogenide waveguide pulse regenerator: experiment and modeling (چکیده)
928 - High performance Bragg gratings in chalcogenide glass rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer: fabrication and characterization (چکیده)
929 - Bragg grating growth in chalcogenide rib-waveguides (چکیده)
930 - Photonic integrated circuits in chalcogenide glass for all-optical signal processing (چکیده)
931 - Chalcogenide glasses for all-optical processing (چکیده)
932 - Chalcogenide glass waveguides and grating devices for all-optical signal conditioning (چکیده)
933 - Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region (چکیده)
934 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
935 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
936 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
937 - Leaky-mode resonance photonics: principles and applications (چکیده)
938 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
939 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
940 - Achievable Rate Regions for Multiple-Access Half-Degraded Relay Channels (چکیده)
941 - Capacity Region of Multiple Access RelaChannels with Orthogonal Componentsy (چکیده)
942 - The Capacity Region of Fading Multiple-Access Relay Channels with Common Information (چکیده)
943 - The Capacity Region of Gaussian Fading Multiple Access Relay Channels with Orthogonal Components (چکیده)
944 - An Achievable Rate Region for Cognitive Radio Channel With Common Message (چکیده)
945 - A Delay-Constrained General Achievable Rate and Certain Capacity Results for UWB Relay Channel (چکیده)
946 - A General Achievable Rate Region forMultiple-Access Relay Channels and Some Certain Capacity Theorems (چکیده)
947 - Enabling technology based on leaky-mode resonance effect in periodic films (چکیده)
948 - Tunable leaky-mode MEMS filters for multispectral imaging applications (چکیده)
949 - Design and Analysis of Resonant Leaky-mode Broadband Reflectors (چکیده)
950 - Properties of nanostructured resonant leaky-mode photonic devices (چکیده)
951 - Design of silicon-based leaky-mode resonant nanopattered devices using inverse numerical methods (چکیده)
952 - پایدارسازی و کنترل سیستم های خطی سوئیچ شونده با قانون کلیدزنی مقید به حالت-ورودی منطقی: دیدگاه مبتنی بر نامساوی های ماتریسی خطی (چکیده)
953 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
954 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
955 - Leaky-mode resonance photonics: Technology for biosensors, optical components, MEMS, and plasmonics (چکیده)
956 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
957 - Guided-mode resonance enabled absorption in amorphous silicon for thin-film solar cell applications (چکیده)
958 - Leaky-mode resonance photonics: An applications platform (چکیده)
959 - A 10-bit 50-MS/s redundant SAR ADC with split capacitive-array DAC (چکیده)
960 - Successive Approximation ADC with Redundancy using Split Capacitive-Array DAC (چکیده)
961 - Examples of minimal-memory, non-catastrophic quantum convolutional encoders (چکیده)
962 - An Entanglement-based quantum key distribution protocol (چکیده)
963 - Minimal-memory, non-catastrophic quantum convolutional encoders (چکیده)
964 - Analysis of power consumption and linearity in capacitive digital-to-analog converters used in successive-approximation ADCs (چکیده)
965 - Hardware Implementation of Wavelet Transforms for Real-time Detection and Compression of Biopotentials in Neural Implants (چکیده)
966 - نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی (چکیده)
967 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
968 - Dual-band/Dual-mode Epsilon Negative Resonance Antenna (چکیده)
969 - طراحی آنتن هم محور غلافی به منظور دستیابی به توزیع SAR کروی شکل در گرما درمانی (چکیده)
970 - طراحی آنتن هم محور دارای چک به منظور افزایش تمرکز الگوی SAR در انعقاد درمانی (چکیده)
971 - A novel Vector Perturbation Based On Joint Transceiver Algorithm In Cooperative Mu-MIMO (چکیده)
972 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by using Beam Forming Filter (چکیده)
973 - Novel Tunable Band-Reject Filter Using Modified C-Shaped Defected Ground Structure (چکیده)
974 - Design Investigation of a Novel Bandpass Filter Using Trisection Open Loop Resonator (چکیده)
975 - A Dielectric Loaded HMSIW H-Plane Horn Antenna (چکیده)
976 - Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method (چکیده)
977 - شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی (چکیده)
978 - Skeleton Network Reconfiguration for System Restoration in Restructured Power Industry (چکیده)
979 - ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستمهای قدرت (چکیده)
980 - تاثیر ایجاد شرایط مبادله توان بین هاب‌های انرژی در سمت بار روی بهره‌برداری یکپارچه سیستمهای انرژی چند حاملی (چکیده)
981 - پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و تولید سه گانه انرژی (چکیده)
982 - ارائه یک الگوریتم جهت مشارکت صنایع در طرح دیماند منعطف با استفاده از مصرف ساعتی (چکیده)
983 - استفاده از روش AVK برای حل معادلات حالت گذرای موتورهای القایی (چکیده)
984 - جایابی و اندازهیابی بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت توسط الگوریتم PSO (چکیده)
985 - آنالیز اقتصادی افزایش تلفات و کاهش عمر ترانسفورماتور تحت بار هارمونیکی و فیلترگذاری به منظور کاهش هارمونیک جریان (چکیده)
986 - پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته (چکیده)
987 - Comparison Between Communication Infrastructures of Centralized and Decentralized Wide Area Measurement Systems (چکیده)
988 - Dependent Communication Systems: A New Approach for Designing Communication Infrastructures of Smartgrid (چکیده)
989 - The impacts of capabilities and constraints of generating units on simultaneous scheduling of energy and primary reserve (چکیده)
990 - تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
991 - DETERMINATION OF TARIFF FOR WHEELING CONTRACTS CONSIDERING FAIRNESS CONGESTION COSTALLOCATION (چکیده)
992 - Generating Unit Maintenance Scheduling for Reducing Market Power (چکیده)
993 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
994 - Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter (چکیده)
995 - اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا (چکیده)
996 - A New Approach for Comparing Communication Infrastructures of Power Systems (چکیده)
997 - A SURVEY ON TOPOLOGICAL OBSERVABILITY OF POWER SYSTEMS (چکیده)
998 - Self-scheduling approach for large consumers in competitive electricity markets based on a probabilistic fuzzy system (چکیده)
999 - طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1000 - ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه (چکیده)
1001 - طراحی و ساخت فیلتر نوارباریک چندلایه برای مخابرات نوری (چکیده)
1002 - Comparison of Silicon and Chalcogenide-based Chip-scale All-optical 2R Regenerators (چکیده)
1003 - Quantitative assessment of pressure sore generation and healing through numerical analysis of high-frequency ultrasound images (چکیده)
1004 - Studying pressure sores through illuminant invariant assessment of digital color images (چکیده)
1005 - Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large-scale dynamical systems with an application to optimal attitude control (چکیده)
1006 - Leaky-mode resonance photonics: Applications to sensors, optical components, MEMS, and plasmonics (چکیده)
1007 - Wideband reflectors and polarizers implemented with nanopatterened leaky-mode resonant layers (چکیده)
1008 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of diffraction gratings (چکیده)
1009 - Silicon-on-insulator based resonant leaky-mode broadband reflectors (چکیده)
1010 - Fabrication of patterned resonance elements by nanoscale imprint method (چکیده)
1011 - Fabrication and characterization of a guided-mode resonance polarizer (چکیده)
1012 - An IMM algorithm based on augmented kalman filter for maneuvering target tracking (چکیده)
1013 - معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی (چکیده)
1014 - یک روش جدید برای تشخیص خودرو در تصویر (چکیده)
1015 - A Novel Patch-Based Digital Signature (چکیده)
1016 - مروری بر حسگرهای نوری (چکیده)
1017 - Adaptive Edge Detection Based on Interval-Valued Fuzzy Sets (چکیده)
1018 - مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد: ارائه مدل و سنجش کارآیی (چکیده)
1019 - Application of Gray-Fuzzy-Markov Chain Method for Day-Ahead Electric Load Forecasting (چکیده)
1020 - پرتوسازی همکارانه همراه با اختصاص توان در سیستمهای چندکاربره MIMO فروسو (چکیده)
1021 - پرتوسازی همکارانه در سیستم رادیو شناختمند MIMO فراسو (چکیده)
1022 - Joint Transceiver Design for Uplink MIMO MC-CDMA Systems (چکیده)
1023 - مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
1024 - Experimental observation of leaky modes and plasmons in a hybrid resonance element (چکیده)
1025 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
1026 - Proposing a Market based Approach for Restoration of Power Systems (چکیده)
1027 - Proposing a New Market based Approach for Restoration of Power Systems (چکیده)
1028 - Accurate fault location algorithm for transmission lines in the presence of shunt-connected flexible AC transmission system devices (چکیده)
1029 - Fractal Image Compression Based on Particle Swarm Optimization And Chaos Searching (چکیده)
1030 - Solving Traveling Salesman Problem by a Hybrid Combination of PSO and Extremal Optimization (چکیده)
1031 - A Novel Facial Feature Extraction Method Based on ICM Network for Affective Recognition (چکیده)
1032 - Mental Stress Detection Based on Soft Computing Techniques (چکیده)
1033 - A Novel Method for Pupil Diameter Measurement based on Fuzzy Techniques (چکیده)
1034 - A Novel Approach for Pupil Diameter Measurement Based on Soft Computing Techniques (چکیده)
1035 - Integrated all-optical regenerator on a silicon chip using a phase-shifted Bragg grating as the band pass filter (چکیده)
1036 - حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی بر اساس الگوریتم بهینه سازی اکسترمال (چکیده)
1037 - پیدا کردن مسیرهای چند هدفه در شبکه های تصادفی با استفاده از ترکیب سیستم ایمنی مصنوعی و نظریه آشوب (چکیده)
1038 - An investigation on stiffness of a 3-PSP spatial parallel mechanism with 1 flexible moving platform using invariant form (چکیده)
1039 - Perception-based heuristic granular search: Exploiting uncertainty for analysis of certain functions (چکیده)
1040 - A General Upper Bound for the Capacity of FreeSpace Optical Channel and the CorrespondingOptimal Input Distribution (چکیده)
1041 - An Analytical Gate Tunneling Current Model for MOSFETs (چکیده)
1042 - Numerical Investigate of Base Doping for Minimum Base Transit Time (چکیده)
1043 - A novel SiC MESFET with recessed P-Buffer layer (چکیده)
1044 - DC and RF characteristics of SiC MESFETs with different channel doping concentrations under the gate (چکیده)
1045 - معرفی یک ترانزیستور دوقطبی جدید بر اساس وارونگی سطحی (چکیده)
1046 - بررسی عملکرد یک ترانزیستور ترکیبی BJT و FET لایه نازک (چکیده)
1047 - Reducing Short Channel Effects in Dual Gate SOI-MOSFETs with a Drain Dependent Gate Bias (چکیده)
1048 - محاسبه جریان تونل زنی اکسید گیت درMOSFET های کانال کوتاه (چکیده)
1049 - ارائه یک ترانزیستور دوقطبی با کنترل بهره (چکیده)
1050 - Model Reference Adaptive Control Design for a Teleoperation System with Output Prediction (چکیده)
1051 - Analysis of Magnetic Flux Linkage Distribution in Salient- Pole Synchronous Generator with Different Kinds of Inter- Turn Winding Faults (چکیده)
1052 - Novel Structures for Carbon Nanotube Field Effect Transistors (چکیده)
1053 - یک BJT جانبی لایه نازک با بهره بالا بر روی زیرپایه SOI (چکیده)
1054 - The Effects of Random Distribution Fluctuations of Dopants on SOI-MOSFET Performance (چکیده)
1055 - Modeling SOI-MOSFET Using Neuro Space Mapping (چکیده)
1056 - بررسی مشخصه منفی در ترانزیستور لایه نازک (چکیده)
1057 - Extremal Optimization for Solving Job Shop Scheduling Problem (چکیده)
1058 - Vessel Segmentation Based on Sobel Operator and Fuzzy Reasoning (چکیده)
1059 - Trajectory Tracking of 3-PRR Parallel Manipulator with PI Adaptive Fuzzy Terminal Sliding Mode Controller (چکیده)
1060 - تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته های آشوبی بهینه شده (چکیده)
1061 - طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع برای سیستم حرکت از راه دور با فیدبک از خروجی پیش بینی شده‌ (چکیده)
1062 - طراحی کنترلگر تطبیقی مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور (چکیده)
1063 - Adaptive Teleoperation Systems Design (چکیده)
1064 - طراحی خودخلبان تطبیقی برای موشک زمین به هوا وحذف حساسه های فشار وژایروی نرخی (چکیده)
1065 - طراحی کنترلگر تطبیقی رگولاتوری مقاوم نسبت به اغتشاش جهت کنترل رول موشک (چکیده)
1066 - استفاده از داده کاوی فازی در یافتن میزان هوای اضافی بهینه در سیستم بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه (چکیده)
1067 - A Modified Adaptive Controller Design for Teleoperation Systems (چکیده)
1068 - افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی (چکیده)
1069 - مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (چکیده)
1070 - افزایش کارایی فیلترهای ذره ای در رهگیری اهداف با حرکات سریع به کمک یک کنترلگر فازی (چکیده)
1071 - پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل (چکیده)
1072 - بازشناسی برون خط کلمات دستنویس فارسی با تاکید بر تشخیص نام چند شهر (چکیده)
1073 - مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع (چکیده)
1074 - برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع (چکیده)
1075 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه یاب گروه ذرات (چکیده)
1076 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات (چکیده)
1077 - طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه (چکیده)
1078 - A linear tunable amplifier for implantable neural recording applications (چکیده)
1079 - An offset cancellation technique for comparators using body-voltage trimming (چکیده)
1080 - A nonlinear signal specific ADC for efficient neural recording (چکیده)
1081 - Efficiency Upgrade in PWRs (چکیده)
1082 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by UsingBeamforming Filter (چکیده)
1083 - Economic evaluation of hybrid renewable energy systems for rural electrification in Iran—A case study (چکیده)
1084 - IMPROVING SIMULTANEOUS SCHEDULING OF PRIMARY RESERVE 8 AND ENERGY UTILIZING FAST RAMP RATE CAPABILITY 9 OF GENERATING UNITS (چکیده)
1085 - Design and Tuning of a Modified Power-Based PLL for Single-Phase Grid-Connected Power Conditioning Systems (چکیده)
1086 - ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها (چکیده)
1087 - Conceptual design of a novel arcless controlled switch (چکیده)
1088 - An arcless controlled switch (چکیده)
1089 - Voltage security constrained active and reactive power pricing considering reactive market power (چکیده)
1090 - Novel spreading codes for multicarrier code division multiple access based cognitive radio networks with sidelobe suppression (چکیده)
1091 - Low Profile H-Plane Horn Antenna Based on Half Mode Substrate Integrated Waveguide (HMSIW) Technique (چکیده)
1092 - A Low Profile Circularly Polarized Cavity Backed Antenna Using HMSIW Technique (چکیده)
1093 - Supervised Brain Emotional Learning (چکیده)
1094 - The Effect of Channel State Information on the Capacity Bounds of MIMO Relay Channel (چکیده)
1095 - Design and experimental verification of a dead beat power control strategy for low cost three phase PWM converters (چکیده)
1096 - Achievable Rate Regions for the Dirty Multiple Access Channel with Partial Side Information at theTransmitters (چکیده)
1097 - Three-Receiver Broadcast Channels with Side Information (چکیده)
1098 - Nonlinear modal analysis of interaction between torsional modes and SVC controllers (چکیده)
1099 - ارایه شاخصی برای پیش بینی عملکرد و جایابی PSS در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
1100 - بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی (چکیده)
1101 - Effect of Power Losses on the Operation of Matrix Converter Based Dynamic Voltage Restorer (چکیده)
1102 - جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان (RPFC) در شبکه انتقال خراسان (چکیده)
1103 - تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان) (چکیده)
1104 - A New Reference Waveform Estimation Strategy for Unified Power Quality Conditioner (UPQC (چکیده)
1105 - Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the NonlinearTorsional Interaction Using Modal Series Method (چکیده)
1106 - Control strategies for single-phase grid integration of small-scale renewable energy sources: A review (چکیده)
1107 - Analysis of Coverage Region for MIMO Relay Channel (چکیده)
1108 - Size Optimization of New Hybrid Stand-alone Renewable Energy System Considering a Reliability Index (چکیده)
1109 - Effect of Increasing the Grounding Grid Resistance of a Ground System at a Substation on the Safety and Transient Overvoltage on the Interior Equipments (چکیده)
1110 - Applying Superconductive Fault Current Limiter to Minimize the Impacts of Distributed Generation on the Distribution Protection Systems (چکیده)
1111 - Time Domain Fault Location on Transmission Lines Using Genetic Algorithm (چکیده)
1112 - Optimal Sizing of Hybrid Wind/Photovoltaic/Battery Considering the Uncertainty of Wind and Photovoltaic Power Using Monte Carlo (چکیده)
1113 - A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems (چکیده)
1114 - A novel multicarrier CDMA transmission scheme for cognitive radios with sidelobe suppression (چکیده)
1115 - New Fault-Location Algorithm for Transmission Lines Including Unified Power-Flow Controller (چکیده)
1116 - PSO Based Optimal Output Feedback Controller for Two-Area LFC System (چکیده)
1117 - Code Cross-Correlation Effects on the Performance of Optical CDMA Systems in the Presence of Receiver Noises (چکیده)
1118 - Accurate Single Phase Fault Location Method for Transmission Lines based on K-nearest Neighbor Algorithm using One-end Voltage (چکیده)
1119 - Accuracy improvement of impedance based fault location method for power distribution network using distributed-parameter line model (چکیده)
1120 - Harmonic reduction in wind turbine generators using a Shunt Active Filter based on the proposed modulation technique (چکیده)
1121 - Hybrid Modeling and PID-PSO Control of Buck-Boost Chopper (چکیده)
1122 - A New Single Ended Fault Location algorithm for Combined Transmission Line Considering Fault Clearing Transients without Using Line Parameters (چکیده)
1123 - Optimal Operation Management of a Microgrid Based on MOPSO and Differential Evolution Algorithms (چکیده)
1124 - Achievable Rate Regions for Compound MultipleAccess Channel with Channel State Information (چکیده)
1125 - یک مرز فعال جدید برای ناحیه‌بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (چکیده)
1126 - Design-Oriented Study of Advanced Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loops (چکیده)
1127 - Design and Optimization of A P+N+IN+ Tunnel FET (چکیده)
1128 - ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه (چکیده)
1129 - طراحی یک دمدولاتوی دامنه با مصرف توان کم و سرعت بالا برای استفاده در سیستم های تله متری پزشکی (چکیده)
1130 - Enhancing Power Supply Rejection o/Low-Voltage Low-Dropout Voltage Regulators Using Bulk Driven PMOS (چکیده)
1131 - An experimental investigation about the heat transfer phenomenon in human teeth (چکیده)
1132 - A new framework for designing linear-phase FIR filters based on extended least square errors (چکیده)
1133 - Wavelet correlogram:A new approach for image indexing and retrieval (چکیده)
1134 - ارایه یک شبکه عصبی ترکیبی برای حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) (چکیده)
1135 - الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک (چکیده)
1136 - ارائه یک الگوریتم خوشه سازی رنگ جدید بر اساس معیار MinMax و بهینه سازی آن به کمک الگوریتمهای ژنتیکی و استفاده از آن در آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها (چکیده)
1137 - طراحی و پیاده سازی یک ربات متحرک بینا و هدایت آن با استفاده از یک معماری ترکیبی (چکیده)
1138 - ارائه یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده و ترکیبی برای حل مسأله کوتاهترین مسیر متقارن با تعداد شهر مشخص (چکیده)
1139 - آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها با استفاده از مدلسازی خوشه‏ای و ارائه‏ی یک الگوریتم خوشه‏سازی رنگ جدید (چکیده)
1140 - دستگاهی خودکار برای هدایت دستگاه جوش مارپیچ با استفاده از ماشین بینایی (چکیده)
1141 - روشی جدید برای استخراج مرز برپایه سیستم نگاشت هم‌شباهت (چکیده)
1142 - بررسی و اثبات همگرایی یک الگوریتم آستانه ‏گذاری بهینه برای آشکارسازی لبه‏ های تصویر (چکیده)
1143 - بهبود روش همبسته‌نگار موجک در نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر (چکیده)
1144 - A New Method for Linear-Phase FIR Filter Designing with Desired Shape (چکیده)
1145 - الگوریتمی برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی (چکیده)
1146 - یک روش جدید برای تشخیص تغییرات در تصاویر ویدیویی و کاربرد آن در آشکارسازی خودروهای متحرک (چکیده)
1147 - یک الگوریتم آموزش جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته‌بندی (چکیده)
1148 - الگوریتمی تطبیقی برای شناسایی شماره تلفن تماس‌گیرنده (چکیده)
1149 - یک روش ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته‌نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان (چکیده)
1150 - یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز- خطی بر پایه روش LS (چکیده)
1151 - یک الگوریتم ژنتیکی-عصبی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره‏ گرد (چکیده)
1152 - Enhanced Wavelet Correlogram methods for Image Indexing and Retrieval (چکیده)
1153 - یک معیار شباهت جدید برای روش همبسته‌نگار موجک در بازیابی تصاویر و بهینه‌سازی آن با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی (چکیده)
1154 - شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا (چکیده)
1155 - A NEW EVOLUTIONARY ALGORITHM FOR OPTIMIZING CONTENT BASED IMAGE INDEXING METHODS (چکیده)
1156 - A NEW IMPROVED WAVELET CORRELOGRAM METHOD FOR IMAGE INDEXING AND RETRIEVAL (چکیده)
1157 - Gabor Wavelet Correlogram Algorithm for Image Indexing and Retrieval (چکیده)
1158 - SELF-AFFINE SNAKE: A NEW PARAMETRIC ACTIVE CONTOUR (چکیده)
1159 - ناحیه‌بندی بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلب (چکیده)
1160 - بهبود مرز فعال خودنسبی برای ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی (چکیده)
1161 - بررسی پایداری مرز فعال خودنسبی در برابر نویز و اهمیت آن در ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی (چکیده)
1162 - A New Block-Wise Algorithm for License Plate Location (چکیده)
1163 - On Analytical Study of the Self-Affine Mapping System in the Image Processing Domain (چکیده)
1164 - بررسی حساسیت مرز فعال خودنسبی به پارامترهایش و عملکرد آن در ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی (چکیده)
1165 - A new fault location algorithm for radial distribution systems using modal analysis (چکیده)
1166 - IMPROVED SHORT CHANNEL EFFECTS IN 4H-SIC MOSFET WITH DUAL MATERIAL GATE STRUCTURE (چکیده)
1167 - Design and implementation of a hybrid genetic algorithm and artificial neural network system for predicting the sizes of unerupted canines and premolars (چکیده)
1168 - The structural, thermoelectric and photoconductive properties of sulfur doped In2O3 thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
1169 - Fabrication and characterization of large, perfectly periodic arrays of metallic nanocups (چکیده)
1170 - Carrier to Interference Ratio in Shotgun Cellular Systems over Composite Fading Channels (چکیده)
1171 - Direct active and reactive power control of single-phase grid-tie converters (چکیده)
1172 - بررسی عملکرد برشگر ACکاهنده-افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی در حالت کنترل حلقه بسته و کاهش تلفات کلیدزنی با بهره‌گیری از روش بازه‌های مجزا شده (چکیده)
1173 - Rotary Power Flow Controller (RPFC) Characteristics Analysis (چکیده)
1174 - مطالعه تاثیر ابزارهای اندازه گیری بر الگوریتمهای مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
1175 - امکان سنجی و ارائه طرح تامین انرژی مصارف داخلی یک پست نمونه انتقال بوسیله منابع انرژی تجدید پذیر (چکیده)
1176 - Developement of a Linearly Polarized Cavity Backed Antenna Using HMSIW technique (چکیده)
1177 - Fuzzy-probabilistic multi agent system for breast cancer risk assessment and insurance premium assignment (چکیده)
1178 - Control of Low-Density Lipoprotein Concentration in the Arterial Wall by Proportional Drug-Encapsulated Nanoparticles (چکیده)
1179 - روشی جدید در آستانه‌گذاری تصویر اسناد رنگی به منظور تفکیک متن از پس‌زمینه با استفاده از منطق فازی (چکیده)
1180 - روشی جدید برای تطبیق تصاویر بر مبنای مدل‌های فرم‌پذیر هندسی (چکیده)
1181 - ارزیابی میزان اثربخشی عمل بازسازی پوست با لیزر غیرتخریبی با به کارگیری تکنیک تصویربرداری اولتراسوند با فرکانس بالا (چکیده)
1182 - بررسی رفتار مکانیکی بافت در ایجاد زخمهای فشاری با استفاده از شبیه سازی و آزمایش در مدل آزمایشگاهی خوکچه هندی (چکیده)
1183 - Current-Comparison-Based Domino: New Low-Leakage High-Speed Domino Circuit for Wide Fan-In Gates (چکیده)
1184 - A Dynamic-Growing Fuzzy-Neuro Controller, Application to a 3PSP Parallel Robot (چکیده)
1185 - Inverter Based Distributed Generator Islanding Detection Method using Under/Over Voltage Relay (چکیده)
1186 - A novel data transfer technique for bio-implantable devices through the inductive power transfer link (چکیده)
1187 - Comparison of RCMV-PWM methods for photovoltaic systems with deadtime effect consideration (چکیده)
1188 - Application of a New Hybrid Method for Day-Ahead Energy Price Forecasting in Iranian Electricity Market (چکیده)
1189 - Electricity procurement for Large Consumers with Second order Stochastic Dominance Constraints (چکیده)
1190 - Self-Scheduling of Large Consumers with Second order Stochastic Dominance Constraints (چکیده)
1191 - روشهای محاسبه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت (چکیده)
1192 - Application of PSO for Selective Harmonic Elimination in a PWM AC/AC Voltage Regulator (چکیده)
1193 - Fuzzy-based Direct Power Control of Doubly Fed Induction Generator-based Wind Energy Conversion Systems (چکیده)
1194 - Optimum Switching Pattern of Matrix Converter Space Vector Modulation (چکیده)
1195 - قابلیت اطمینان شبکه های توزیع نیرو و روشهای بهبود کیفیت سرویس (چکیده)
1196 - ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه تولید و انتقال شمال خراساان (چکیده)
1197 - بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت (چکیده)
1198 - تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن (چکیده)
1199 - کاربرد کنترل کننده بینا در تنظیم خودکار تصویر هندسی تلویزیون با بهره گیری از یک دوربین کالیبره نشده (چکیده)
1200 - پیاده سازی ابزار اندازه گیری قابلیت اطمینان وب سرور دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1201 - کنترل کیفیت بلادرنگ محصولات و تحقق آن در صنایع کاشی با کمک بینایی ماشین (چکیده)
1202 - Discontinuous piecewise quadratic Lyapunov functions for planar piecewise affine systems (چکیده)
1203 - A Soft-Input Soft-Output Target Detection Algorithm for Passive Radar (چکیده)
1204 - تخمین قابلیت اطمینان مدیر کنترل آتش موشک انداز ساحل به دریا و انتخاب قطعات یدکی جهت نگهداری مبتنی بر آمادگی عملیاتی ناوگان موشکی (چکیده)
1205 - بررسی کمی نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی یک نوع کامپیوتر نظامی خاص (چکیده)
1206 - نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند (چکیده)
1207 - روش اقتصادی ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو مبتنی بر جداسازی سریع محل آسیب دیده (چکیده)
1208 - ارائه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM (چکیده)
1209 - نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار (چکیده)
1210 - الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسیل خطوط انتقال جبران شده با TCSC (چکیده)
1211 - EEG Eye Blink Artifact Removal by EOG Modeling and Kalman Filter (چکیده)
1212 - مدلسازی انتقال حرارت در اثر استفاده از منابع نوری در دندان انسان (چکیده)
1213 - بررسی و تحلیل اثر استفاده از نرخ بارگیری سریع به منظور تأمین ذخیره ی اولیه بر قیمت برق و نوسانات آن (چکیده)
1214 - خودبرنامه ریزی در فرایند تولید سیمان با در نظر گرفتن تعرفه های مختلف انرژی (چکیده)
1215 - تحلیل قیمت‌دهی نیروگاه‌های ایران در سال 1390 (چکیده)
1216 - تدوین مدل پیشنهادی بازار منطقه¬ای برق با مشارکت کشورهای همسایه (چکیده)
1217 - جانمایی بهینه¬ی ادوات سیستم اندازه¬گیری ناحیه¬ گسـترده (چکیده)
1218 - Implementation of Demand Response in Different Control Strategies of Smart Grids (چکیده)
1219 - Stochastic Placement and Sizing of Combined Heat and Power Systems (چکیده)
1220 - توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین (چکیده)
1221 - حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
1222 - مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر