چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD2012 , 2012-05-01

Title : ( بررسی آزمایشگاهی اثر غلظت نمک بر نرخ تبخیر در سرعت های مختلف هوا )

بنت الهدی اصلانی , محمد مقیمان ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

با توجه به کمبود منابع آبی و هدررفت منابع عظیم آب و انرژی در تبخیر، تحقیق در این زمینه حائز اهمیت است. در این مقاله، نتایج تحقیق آزمایشگاهی اثر غلظت محلول نمک بر تبخیر در سرعت های مختلف هوا ارائه شده است. نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از تبخیر آب خالص به کمک نتایج حاصل از روش های بالانس انرژی، پنمن و دالتون اعتبارسنجی گردیده اند. همچنین روابط تجربی محاسبه نرخ تبخیر محلول آب نمک و نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده اند. نتایج، کاهش نرخ تبخیر را بر اثر افزایش غلظت نمک در آب، به علت کاهش فشار بخار تعادلی مایع، نشان داده است. همچنین نتایج نشان داده اند، افزایش سرعت ابتدا سبب افزایش نرخ تبخیر و پس از آن با گذر از سرعت بحرانی، منجر به کاهش نرخ تبخیر شده است. نتایج آزمایشات حاکی از اثر غلظت نمک در محلول، بر سرعت بحرانی بوده به طوری که با افزایش غلظت نمک، سرعت بحرانی نیز افزایش یافته است. با توجه به داده های آزمایشگاهی، روابط تعیین میزان نرخ تبخیر در غلظت های مختلف محلول نمک در جریان هوای آزاد، تصحیح و رابطه چندجمله ای از مرتبه دو استخراج گردیده است.

کلمات کلیدی

تبخیر – غلظت نمک – دالتون – پنمن – بالانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026253,
author = {اصلانی, بنت الهدی and مقیمان, محمد},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر غلظت نمک بر نرخ تبخیر در سرعت های مختلف هوا},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD2012},
year = {2012},
location = {بیرجند دانشگاه بیرجند, ايران},
keywords = {تبخیر – غلظت نمک – دالتون – پنمن – بالانس انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی اثر غلظت نمک بر نرخ تبخیر در سرعت های مختلف هوا
%A اصلانی, بنت الهدی
%A مقیمان, محمد
%J چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD2012
%D 2012

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر