تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (10), شماره (4), سال (2012-5) , صفحات (77-94)

عنوان : ( مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی )

نویسندگان: سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران دارای 26 گونه است، که تاکنون 11 گونه آن در استان های Erysimum L. بر اساس فلورا ایرانیکا، جنس خراسان شمالی، رضوی و جنوبی گزارش شده است. در این پژوهش، برای نخستین بار دو گونه از آنها ، برای فلور این استان ها معرفی شده اند. شناسایی و تفکیک گونه های این جنس، به علت شباهت ظاهری آنها به یکدیگر و نیز دامنه وسیع صفات موفولوژیک کار دشواری است. در این مطالعه سعی شده است با بهره گیری از روش مورفومتریک، گونه های این جنس در خراسان را از یکدیگر تفکیک نماییم. بدین منظور، 75 صفت مورفولوژیک مربوط به اجزای رویشی و زایشی روی 84 فرد متعلق به 11 گونه و یک نمونه مشکوک مطالعه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلی لهای چند متغیره به جدایی و تفرق نسبی آرایه های مورد مطالعه از یکدیگر منجر شد و نشان داد که ویژگی های ریخت شناسی تا حد قابل قبولی برای تمایز میان این گونه ها مفید هستند، به طوری که سه گروه عمده ،E. sisymbrioides ،E. griffithianum ،E. repandum قابل تشخیص را نشان دادند : گروه اول شامل گونه های و E. crassipes و E. kerbabaevii ،E. aitchisonii گروه دوم شامل گونه های ؛E. persepolitanu و E. nanum کرک دار و E. crassicaule ،E. stocksianum ،E. crassicaule سومین گروه در برگیرنده گونه های در Erysimum است. در نهایت، کلیدی بر اساس صفات ریخت شناسی، برای شناسایی گونه های E. ischnostylum استان های خراسان معرفی گردید. Erysimum ،Brassicaceae ، واژه های کلیدی: تجزیه خوشه ای،

کلمات کلیدی

, Erysimum , Brassicaceae , واژه های کلیدی: تجزیه خوشه ای, تجزیه به مؤلفه های اصلی, ریخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030260,
author = {قائم پناه, سمیه and واعظی, جمیل and اجتهادی, حمید and فارسی, محمد and جوهرچی, محمدرضا},
title = {مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2012},
volume = {10},
number = {4},
month = {May},
issn = {2008-8906},
pages = {77--94},
numpages = {17},
keywords = {Erysimum ،Brassicaceae ، واژه های کلیدی: تجزیه خوشه ای، تجزیه به مؤلفه های اصلی، ریخت شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی
%A قائم پناه, سمیه
%A واعظی, جمیل
%A اجتهادی, حمید
%A فارسی, محمد
%A جوهرچی, محمدرضا
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2012

[Download]