تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (82), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (143-159)

عنوان : ( بازتاب قتل امین در تاریخ نگاری اسلامی )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحرانی که پس از مرگ هارون در روابط میان فرزندان او پدید آمد و به سقوط امین و برآمدن مأمون بر سریر خلافت انجامید، نه تنها خلیفه ی به ظاهر پیروز را در مشروعیت بخشی به حاکمیت برآمده از -فتنه-، با موانع جدی روبرو ساخت،بلکه باعث تشویش اندیشه ی تاریخنگاری اسلامی در بازتاب قتل امین نیز شد. پرسشی که در کانون توجه این مقاله قرار دارد،این است که: ماجرای قتل امین،چگونه در تاریخنگاری اسلامی بازتاب یافت و مورخان، چگونه به انعکاس آن مبادرت ورزیدند؟یافته های این پژوهش ناظر به این معناست که آن دسته از مورخانی که در تبیین این حادثه،اسیر منطق مأمونیان شدند؛ قتل امین را به خیانت،سبکسری،بی کفایتی و سرنوشت مقدر او حواله کردند.اما دگراندیشانی که با رویکردی متفاوت به پیروزی مأمون می نگریستند،پرده از ناکارآمدی منطق جناح مأمونی در بازتاب این حادثه برداشتند.

کلمات کلیدی

, امین, طاهر, طبری, فضل بن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030630,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {بازتاب قتل امین در تاریخ نگاری اسلامی},
journal = {تاریخ نگری و تاریخ نگاری},
year = {2010},
volume = {82},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8841},
pages = {143--159},
numpages = {16},
keywords = {امین،طاهر،طبری،فضل بن سهل،مأمون،هرثمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب قتل امین در تاریخ نگاری اسلامی
%A ناظمیان فرد, علی
%J تاریخ نگری و تاریخ نگاری
%@ 2008-8841
%D 2010

[Download]