همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15

عنوان : ( ارزیابی فلور و خاستگاه میکروارگانیسم های غیر لاکتیکی موجود در کره محلی جنوب خراسان (مسکه) با تکیه بر استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و کپک- مخمر                )

نویسندگان: فریبا قیامتی یزدی , مرتضی خمیری , مسعود یاورمنش , یحیی مقصودلو , رهام جلالوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسکه یکی از متداول ترین کره های مورد استفاده در ناحیه جنوب خراسان، فرآوردهای از مشتقات ماست می باشد که طی فرآیند خاصی از شیر گاو یا گوسفند قابل استحصال است. این محصول از طعم و آرومای خوب و قابلیت هضم بالایی برخوردار است. با توجه به عدم استفاده از فرایند حرارتی خاص در تولید این محصول، وجود میکروارگانیسم های بیماریزا، یکی از دغدغه های اصلی مصرف این محصول می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش های مبتنی بر کشت عوامل موثر بر فلور میکروبی مسکه به همراه خاستگاه آن، شامل شیر خام گوسفندی، ماست حاصل از آن و پوست یا مشک مورد ارزیابی قرار گرفت. براین اساس، مشخص شد که از میان نمونه های جمع آوری شده ( شیر، ماست و مسکه) از سه دامداری واقع در شهرستان گناباد، 90% فلور میکروبی به سرماگراها اختصاص داشت. همچنین 7/8% از میکروارگانیسم ها مربوط به آلودگی کپک ومخمر، 4/0% مربوط به آلودگی استافیلوکوکی و 08/0% مربوط به اشرشیا کلی بود. با توجه به اینکه بیشترین میکروارگانیسم های شمارش شده به مسکه اختصاص داشت، که همچنین حاوی بیشترین تعداد کپک ومخمر نیز بودند، بکار گیری راهکار های مناسب جهت کاهش بار میکروبی محصول نهایی (به منظور صنعتی شدن تولید این محصول ارزشمند)، ضروری به نظرمی رسد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی, مسکه, فلور غیر لاکتیکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031206,
author = {قیامتی یزدی, فریبا and مرتضی خمیری and یاورمنش, مسعود and یحیی مقصودلو and جلالوند, رهام},
title = {ارزیابی فلور و خاستگاه میکروارگانیسم های غیر لاکتیکی موجود در کره محلی جنوب خراسان (مسکه) با تکیه بر استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و کپک- مخمر               },
booktitle = {همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ارزیابی، مسکه، فلور غیر لاکتیکی، خاستگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فلور و خاستگاه میکروارگانیسم های غیر لاکتیکی موجود در کره محلی جنوب خراسان (مسکه) با تکیه بر استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و کپک- مخمر               
%A قیامتی یزدی, فریبا
%A مرتضی خمیری
%A یاورمنش, مسعود
%A یحیی مقصودلو
%A جلالوند, رهام
%J همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا
%D 2012

[Download]