دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ISAV 2012 , 2012-12-26

عنوان : ( بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری نانو پوسته استوانه ای دو جداره حامل سیال جاری براساس تئوری بهینه ی تنش کوپل و با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی(DQM) )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مسعود گلزاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر این مقاله بر اساس تئوری بهینه تنش کوپل، به منظور بررسی و تحلیل ارتعاشات آزاد و پایداری نانو پوسته استوانه ای دو جداره حامل سیال جاری و احاطه شده بوسیله بستر الاستیکی، یک مدل جدید معرفی می گردد که قادر است اثرات اندازه مربوط به ساختار پوسته استوانه ای در مقیاس نانو را در نظر بگیرد. در ادامه با کمک اصل همیلتون معادلات حرکت و شرایط مرزی مربوط به پوسته استوانه ای حامل سیال جاری و احاطه شده بوسیله بستر الاستیکی استخراج می شود. معادلات جدید حاکم بر دینامیک مسئله تنها شامل یک پارامتر مقیاس طول ماده می باشد که می تواند اثرات اندازه را در مقیاس نانو در نظر بگیرد. در این مدل می توان با صفر کردن پارامتر مقیاس طول ماده، به مدل کلاسیک برای پوسته استوانه ای مذکور رسید. با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی برای نانو پوسته استوانه ای دو جداره مورد نظر با تکیه گاه ساده، اثرات سیال داخلی جاری، پارامتر مقیاس طول ماده، نسبت طول به شعاع خارجی پوسته استوانه ای، بستر الاستیکی، شرایط مرزی و نسبت پواسون بر فرکانس طبیعی و محدوده پایداری مورد بررسی قرار میگیرد. مشاهده می شود که فرکانس طبیعی و سرعت بحرانی سیال جاری پیش بینی شده با مدل جدید، به شدت وابسته به اندازه ی پوسته در مقیاس نانو می باشد و همچنین سیال داخل پوسته کمک به کاهش شدید فرکانس طبیعی سیستم میکند. اثر پارامتر الاستیکی مربوط به بستر الاستیکی احاطه کننده ی پوسته استوانه ای بر فرکانس طبیعی آن مشخص می کند که با افزایش این پارامتر فرکانس طبیعی نوسانات افزایش می یابد. به منظور بررسی تاثیر شرایط مرزی بر فرکانس طبیعی و سرعت بحرانی سیال، دو شرط مرزی تکیه گاه ساده و گیردار با یکدیگر مقایسه و مشاهده می شود که تکیه گاه گیردار محدوده پایداری بزرگتری نسبت به تکیه گاه ساده پیش بینی می کند.

کلمات کلیدی

نانو پوسته استوانه ای؛ تئوری بهینه ی تنش کوپل؛ روش مربعات دیفرانسیلی؛ فرکانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031782,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and گلزاری, مسعود},
title = {بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری نانو پوسته استوانه ای دو جداره حامل سیال جاری براساس تئوری بهینه ی تنش کوپل و با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی(DQM)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ISAV 2012},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانو پوسته استوانه ای؛ تئوری بهینه ی تنش کوپل؛ روش مربعات دیفرانسیلی؛ فرکانس طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری نانو پوسته استوانه ای دو جداره حامل سیال جاری براساس تئوری بهینه ی تنش کوپل و با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی(DQM)
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A گلزاری, مسعود
%J دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ISAV 2012
%D 2012

[Download]