علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (327-333)

عنوان : ( بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حسین نستری نصرآبادی , سیدحسین نعمتی , علیرضا سبحانی , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مالچ بعنوان یکی از روش های شناخته شده در کاهش مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1389 در شهرستان تربت جام بر روی دو رقم خربزه انجام گردید، عامل آبیاری در سه سطح (دور آبیاری 6، 8 و 10 روز) بعنوان کرت اصلی و دو عامل مالچ (مخلوط مالچ کاه و شلتوک برنج، مالچ پلاستیک و بدون مالچ) و رقم (دو رقم خاتونی و قصری) بصورت فاکتوریل در کرت فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صفات عملکرد، زودرسی میوه، درصد قند، وزن میوه و تعداد میوه روی بوته برای تیمارهای مالچ و دور آبیاری تفاوت معنی داری وجود دارد. ترکیب دور آبیاری و مالچ برای صفات تعداد میوه در هر کرت، تعداد میوه قابل عرضه به بازار، عملکرد و زودرسی میوه اثرات متقابل معنی داری را نشان دادند. زودرس ترین میوه ها در دور آبیاری 8 و 10 روز با مالچ پلاستیک مشاهده گردید. مالچ پلاستیک باعث افزایش درصد قند در هر دو رقم خربزه شد. مالچ پلاستیک در دور آبیاری 6 روز باعث کاهش عملکرد و کیفیت میوه گردید، اما در دور آبیاری بیش از 8 روز باعث افزایش عملکرد و کیفیت میوه شد، که با توجه به مزیت در مصرف آب کمتر و بهبود عملکرد و کیفیت میوه برای مناطق خشک و کم آب توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, خربزه, دور آبیاری, مالچ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031792,
author = {نستری نصرآبادی, حسین and نعمتی, سیدحسین and علیرضا سبحانی and آروئی, حسین},
title = {بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۳۰},
pages = {327--333},
numpages = {6},
keywords = {خربزه، دور آبیاری، مالچ، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی
%A نستری نصرآبادی, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%A علیرضا سبحانی
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۳۰
%D 2012

[Download]