همایش ملی حسابداری و حسابرسی , 2012-12-05

عنوان : ( عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , رضا تاکر , احسان مهرجو ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیقات متعددی پایداری سود به عنوان قابلیت دوام و تکرارپذیری آن تعریف شده است.هدف این تحقیق بررسی برخی از عوامل موثر پایداری سود در میان شرکت های بورس تهران است.برای تعیین پایداری سود از اتورگرسیون مرتبه اول استفاده گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1384 تا 1389 با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. برای برازش مدل رگرسیونی تحقیق از آزمون چاو و هاسمن استفاده گردیده است .همچنین از آزمون های وایت برای بررسی ناهمسانی واریانس مدل،آزمون هم خطی وآزمون ریشه ی واحد استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بر روی 136 شرکت نشان داد که وجوه نقد عملیاتی ، اندازه شرکت، میزان بدهی های بهره دار و استقلال مدیران بر میزان پایداری سود تاثیر مستقیم دارد . هر چه جزء نقدی سود بیشتر، شرکت بزرگتر، میزان بدهی های بهره دار کمتر و در نهایت استقلال مدیران بیشتر باشد، موجب خواهد شد تا ضریب پایداری و ثبات سود بیشتر شود.

کلمات کلیدی

, پایداری سود, وجوه نقد عملیاتی, اندازه ی شرکت, بدهی های بهره دار, استقلال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032095,
author = {صالحی, مهدی and رضا تاکر and احسان مهرجو},
title = {عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران},
booktitle = {همایش ملی حسابداری و حسابرسی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {پایداری سود،وجوه نقد عملیاتی، اندازه ی شرکت، بدهی های بهره دار، استقلال مدیران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران
%A صالحی, مهدی
%A رضا تاکر
%A احسان مهرجو
%J همایش ملی حسابداری و حسابرسی
%D 2012

[Download]