پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر استفاده از سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردی بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و فرآسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیر خوار هلشتاین )

نویسندگان: سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , مهدی احسانی فریمانی , عطیه رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردی بر ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه شکمبه، ضریب تبدیل و زمان شروع نشخوار گوسالههای نژاد هلشتاین، از 18 رأس گوساله شیری هلشتاین در سه تیمار آزمایشی با 6 تکرار ، در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارها شامل: 1) پلت، 2) آجیلی و 3) آردی بودند. آزمایش در یک دوره 90 مایع شکمبه در pH روزه ( 45 روز اول و 45 روز دوم) انجام شد. مصرف خوراک به صورت روزانه، وزن کشی هر 15 روز و روزهای 40 و 60 اندازهگیری شد. زمان شروع نشخوار از دو هفتگی ارزیابی و به محض مشاهده، ثبت میشد. دادهها با استفاده از 9/1 ) تجزیه و تحلیل آماری شدند. مصرف خوراک در 45 روز دوم ، کل دوره و همچنین میزان ) SAS نر مافزار آماری GLM رویۀ میانگین .(P<0/ مصرف روزانه خوراک با استفاده از جیره آغازین آردی نسبت به پلت و آجیلی به طور معنیداری افزایش یافت ( 05 اما .(P<0/ 75 و 90 روزگی بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنیداری داشت ( 05 ،60 ،45 ،30 ، وزن گوسالهها در دورههای 15 اختلاف وزن تولد تا 90 روزگی و افزایش وزن روزانه اختلاف معنیداری بین تیمارها نداشت. ضریب تبدیل خوراک در جیره مایع شکمبه در پلت نسبت به دو تیمار pH مقدار .(P<0/ آغازین پلت و آجیلی نسبت به آردی به طور معنیداری کمتر بود ( 05 به نظر می رسد .(P<0/ زمان شروع نشخوار اختلاف معنیدار بین تیمارها داشت ( 05 .(P<0/ دیگر به طور معنیدار کمتر بود ( 05 جیره آغازین به صورت پلت عملکرد بهتری در گوساله دارد.

کلمات کلیدی

, نوع جیره آغازین, عملکرد, گوساله هلشتاین, مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032315,
author = {کامل ارومیه, سعید and ناصریان, عباسعلی and احسانی فریمانی, مهدی and رحیمی, عطیه},
title = {اثر استفاده از سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردی بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و فرآسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیر خوار هلشتاین},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نوع جیره آغازین، عملکرد، گوساله هلشتاین، مصرف خوراک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر استفاده از سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردی بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و فرآسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیر خوار هلشتاین
%A کامل ارومیه, سعید
%A ناصریان, عباسعلی
%A احسانی فریمانی, مهدی
%A رحیمی, عطیه
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]