چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( ارزیابی مدل های سینتیکی مختلف در سنتز مستقیم دی متیل اتر )

نویسندگان: حمیدرضا باقری چاروک , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر، مدل‌سازی و شبیه سازی پایای سنتز مستقیم دی متیل اتر (DME) در راکتور بستر ثابت نوع پوسته- لوله بر اساس معادلات سینتیکی مختلف سرعت واکنش سنتز DME انجام شده است. با فرض یکنواختی دما و غلظت در ذرات کاتالیست، از موازنه حرارتی و جرمی برای فاز جامد صرفنظر شده است. نتایج حاصل از مدل‌های سینتیکی مختلف با یکدیگر مقایسه شده و تأثیر پارامترهای مهم علمیاتی فرآیند شامل دما، فشار، سرعت پرشدن گاز (GHSV) و نسبت مولی هیدروژن به مونوکسیدکربن (H2/CO) بر میزان تبدیل CO و بازدهی DME بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که از میان معادلات مختلف سینتیکی، بکارگیری همزمان معادله سینتیکی واکنش آبگیری متانول که توسط برسیس و لِوِک ارائه شده و معادله سینتیکی سنتز متانول که توسط بوسشه و فرومنت بیان شده‌اند، تطابق بیشتری با داده‌های تجربی در دسترس دارد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی سینتیکی, دی متیل اتر, سنتز مستقیم, مدل‌سازی و شبیه سازی, راکتور بستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032340,
author = {حمیدرضا باقری چاروک and دشتی, علی},
title = {ارزیابی مدل های سینتیکی مختلف در سنتز مستقیم دی متیل اتر},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی سینتیکی، دی متیل اتر، سنتز مستقیم، مدل‌سازی و شبیه سازی، راکتور بستر ثابت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مدل های سینتیکی مختلف در سنتز مستقیم دی متیل اتر
%A حمیدرضا باقری چاروک
%A دشتی, علی
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]