همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2011-11-24

عنوان : ( تاثیر 8 هفته برنامه تمرین قدرتی در خشکی بر اجرای شناگران پسر نابالغ )

نویسندگان: هادی شهرآبادی , ناهید بیژه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر 8 هفته برنامه تمرین قدرتی در خشکی بر اجرای شناگران پسر نابالغ بود. آزمودنی های این تحقیق 20 پسر نابالغ(گروه تجربی و کنترل) با میانگین سن، قد و وزن85/0±36/11 سال، 45/7±38/148 سانتیمتر و 51/7±05/42 کیلوگرم بودند. جدا از جلسات تمرینی شنا(دوجلسه تمرین در هفته، 1 ساعت و 30 دقیقه در روز)، گروه تجربی هشت هفته (دو جلسه در هفته) تمرین قدرتی انجام دادند. تمرینات قدرتی شامل پرس سینه، باز شدن زانو و سه تمرین توانی از قبیل پرش عمودی، پرش عمقی و پرتاب توپ طبی بود. متغیر های فیزیکی و عملکردی در طی دو مرحله ارزشیابی شد، قبل از دوره تمرین قدرتی و بعد از هشت هفته تمرین قدرتی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t همبسته وt مستقل در سطح معناداری (05/0> p) استفاده شد. بعد از 8 هفته تمرین، تفاوت معنی داری در قدرت، توان پرش عمودی، اجرای پرش عمودی، پرتاب توپ طبی و شنا(25 مترکرال سینه) بین گروه تجربی و کنترل مشاهده شد(05/0> p) و تفاوت معنی داری در نتایج اندازه گیری های دیگر مشاهده نشد. به هر حال، یک تمرین ترکیبی قدرتی و شنا، منجر به افزایش قدرت، توان عضلانی و اجرای 25 متر کرال سینه در شناگران شد.

کلمات کلیدی

, تمرین قدرتی, شناگران نابالغ, قدرت, توان, اجرای شنا, نیروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032435,
author = {شهرآبادی, هادی and بیژه, ناهید},
title = {تاثیر 8 هفته برنامه تمرین قدرتی در خشکی بر اجرای شناگران پسر نابالغ},
booktitle = {همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2011},
location = {لاهیجان, ايران},
keywords = {تمرین قدرتی، شناگران نابالغ، قدرت، توان، اجرای شنا، نیروی جلوبرنده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر 8 هفته برنامه تمرین قدرتی در خشکی بر اجرای شناگران پسر نابالغ
%A شهرآبادی, هادی
%A بیژه, ناهید
%J همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2011

[Download]