سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2011-12-15

عنوان : ( شبیه سازی ناپایا و غیر همدمای خطوط لوله پر فشار انتقال گاز طبیعی )

نویسندگان: فرشته بشیری سیرجانی , امیر صرافی , علی دشتی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مدل جریان گاز یک بعدی غیر همدما برای شبیه سازی جریان گذرای سریع در خطوط لوله پر فشار انتقال گاز ارائه شده است. معادلات حاکم بر مدل در شرایط پایا به کمک روش رانگ-کاتای مرتبه چهارم حل گردیده و گسسته سازی معادلات پاره ای شرایط ناپایا به کمک جهت محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز بکار رفته است. حل Peng_Robinson روش اختلاف محدود صریح انجام گردیده است. معادله حالت صورت گرفته است. با MATLAB همزمان دستگاه معادلات حاکم بر سیستم در شرایط پایا و ناپایا به کمک برنامه نویسی در محیط نرم افزار اعمال دبی حجمی ناگهانی در خروجی و دما و فشار در ورودی خط لوله انتقال گاز طبیعی، تغییرات پارامترهای عملیاتی شامل دبی حجمی ورودی خط لوله، دما و فشار خروجی خط لوله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی ناپایا نشان می دهد که با تغییرات دبی حجمی خروجی، دبی حجمی ورودی رفتار مشابهی دارد، اما تغییرات فشار خروجی خط لوله رفتار معکوسی دارد. بعلاوه، نوسانات دما وابستگی شدیدی به ضریب اصطکاک و میزان انتقال حرارت گاز طبیعی با محیط اطراف دارد.

کلمات کلیدی

, خط لوله انتقال گاز طبیعی, شبیه سازی ناپایا, غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032468,
author = {فرشته بشیری سیرجانی and امیر صرافی and دشتی, علی},
title = {شبیه سازی ناپایا و غیر همدمای خطوط لوله پر فشار انتقال گاز طبیعی},
booktitle = {سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2011},
location = {ماهشهر, ايران},
keywords = {خط لوله انتقال گاز طبیعی، شبیه سازی ناپایا، غیر همدما.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی ناپایا و غیر همدمای خطوط لوله پر فشار انتقال گاز طبیعی
%A فرشته بشیری سیرجانی
%A امیر صرافی
%A دشتی, علی
%J سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2011

[Download]