اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران , 2012-09-11

عنوان : ( مدلسازی و شبیه سازی پدیده های انتقال جرم و حرارت همزمان در فرآیندهای میعان، تبخیر، جذب ودفع )

نویسندگان: صادق علیخانی محمدآباد , اکبر شاهسوند , فاطمه کریمی زاد , محمد امین فرخنده فال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از فرآیندهای نسبتا پیچیده مهندسی شیمی و مکانیک، مانند احترق، میعان، تبخیر، جذب و دفع همزمان یک یا چند جزء، پدیده های انتقال حرارت و انتال جرم به صورت همزمان انجام می گردد. در این مقاله با استفاده از یک دستگاه آزمایشگاهی، به بررسی تجربی همزمان دو پدیده انتقال جرم و حرارت پرداخته شده است.در این دستگاه وجود پدیده های چگالش و تبخیر که در اثر انتقال حرارت ایجاد می شوند، باعث به وجود آمدن انتقال جرم گردیده و در نهایت بر ضریب انتقال حرارت تاثیر می گذارند، همچنین وجود انتقال جرم ، توزیع دما در پدیده انتقال حرارت را تغییر داده و باعث ایجاد تغییرات کلی در شار حرارتی می گردد. آزمایشات متعددی با تغییر پارامتر های مختلف مانند دما و دبی برای هر دو سیال آب و هوا، انجام گرفته است،که از مقایسه نتایج حاصل از این آزمایشات و نتایج حاصل از مدلساری فرآیند به وجود پدیده اثرات دیواره و تاثیر آن بر دمای آب خروجی از سیستم پی برده شد ومجدداً مدل سازی فرآیند با اعمال اثر مذکور تصحیح گردید. بررسی های انجام شده در این پروژه مبین آن است که با افزایش دمای هوا و دبی آن مقدار اثرات دیواره اقفزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, شبیه سازی, انتقال جرم و حرارت همزمان, تبخیر, میعان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032547,
author = {علیخانی محمدآباد, صادق and شاهسوند, اکبر and فاطمه کریمی زاد and فرخنده فال, محمد امین},
title = {مدلسازی و شبیه سازی پدیده های انتقال جرم و حرارت همزمان در فرآیندهای میعان، تبخیر، جذب ودفع},
booktitle = {اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {مدلسازی، شبیه سازی، انتقال جرم و حرارت همزمان،تبخیر، میعان، جذب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و شبیه سازی پدیده های انتقال جرم و حرارت همزمان در فرآیندهای میعان، تبخیر، جذب ودفع
%A علیخانی محمدآباد, صادق
%A شاهسوند, اکبر
%A فاطمه کریمی زاد
%A فرخنده فال, محمد امین
%J اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
%D 2012

[Download]