پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2012-11) , صفحات (209-232)

عنوان : ( تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010 )

نویسندگان: علی مرادنژاد , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود مجموعه های الکترونیکی در کنار مجموعه های چاپی در محیط جدید، باعث ترکیب دسترسی الکترونیکی و دسترسی فیزیکی به انواع منابع اطلاعاتی، رقابت در بازیابی الکترونیکی و امانت، و پیچیدگی در استفاده کاربران در محمل های مختلف شده است. به همین دلیل، روش های بسیاری از جمله‌ تحلیل هزینه- اثربخشی بعنوان ابزار کمکی و آگاهی دهنده برای تصمیمات مالی در ارزشیابی مجموعه و متناسب با شرایط جدید کتابخانه ها به وجود آمده است. پژوهش حاضر به بررسی هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی خریداری شده‌ به زبان لاتین در دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010 پرداخته، و پیشنهادها و راهکارهایی در جهت انتخاب مناسب و ایجاد مجموعه ای ترکیبی از منابع چاپی و الکترونیکی متناسب با نیاز واقعی کاربران ارائه می‌کند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است در کتابخانه‌های دانشکده‌های گوناگون موجود در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، 1897 عنوان کتاب چاپی لاتین خریداری شده در سال 2010 توسط این دانشکده‌ها، و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین در سال مذکور می‌باشد. 320 عنوان کتاب چاپی لاتین با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بعنوان نمونه انتخاب شد و برای پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین نمونه گیری صورت نگرفت. برای شمارش فراوانی استفاده و تحلیل هزینه- اثربخشی از ابزارها و روش‌های بررسی اسنادی، و مشاهده‌ با تکنیک تحلیل گزارش تراکنش استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، میزان استفاده از کتاب‌های چاپی در حوزه فنی- مهندسی نسبت به حوزه علوم انسانی- اجتماعی بیشتر بوده و هردو حوزه‌ موضوعی استفاده بیشتری از پایگاه‌های اطلاعاتی نسبت به کتاب‌های چاپی داشتند. در نهایت مشخص شد پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات تمام‌متن الکترونیکی و کتاب‌های چاپی در حوزه فنی- مهندسی از هزینه- اثربخشی بالاتری نسبت به حوزه علوم انسانی- اجتماعی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, هزینه اثربخشی, کتابهای چاپی لاتین, پایگاههای اطلاعاتی, مقالات تمام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033475,
author = {مرادنژاد, علی and صنعت جو, اعظم},
title = {تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {2},
month = {November},
issn = {2251-6344},
pages = {209--232},
numpages = {23},
keywords = {هزینه اثربخشی- کتابهای چاپی لاتین- پایگاههای اطلاعاتی- مقالات تمام متن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010
%A مرادنژاد, علی
%A صنعت جو, اعظم
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]