علوم و مهندسی جداسازی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-10) , صفحات (25-34)

عنوان : ( جداسازی امولسیون های پایدار نفتی در میدان امواج ایستای فراصوت با شدت بالا به همراه روش های تنظیم pH و شیمیایی )

نویسندگان: حانیه غفوریان نصیری , محمدتقی حامدموسویان , رسول کدخدایی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی شرایط تشکیل امولسیون ها نامطلوب است. بنابراین امولسیون باید به دو فاز آب و روغن جدا شود. در این تحقیق از امواج ایستای فراصوت با انرژی بالا برای شکستن امولسیون پایدار نفت در آب استفاده شد. بعد از طراحی و ساخت سامانه جداسازی، راندمان جداسازی در سه زمان صوت دهی و سه موقعیت قرارگیری امولسیون نسبت به منبع فراصوت بررسی شد. همچنین، ترکیب دو روش جداسازی دیگر(شیمیایی و تنظیم pH) با فراصوت نیز مطالعه شد. راندمان و مکانیزم جداسازی توسط اندازه گیری اندازه ذرات امولسیون و عکس های میکروسکوپی بررسی گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که امواج ایستای فراصوت قادر به شکست امولسیون ها بودند. با این حال راندمان جداسازی به پارامترهای موقعیت نمونه و زمان صوت دهی وابسته است. همچنین ترکیب فراصوت با روش های تنظیم pH و نیز افزودن مواد منعقد کننده به امولسیون روش کارآمدتری را ایجاد می کند.

کلمات کلیدی

امولسیون نفت در آب؛ جداسازی؛ امواج فراصوت؛ pH؛ کلرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033877,
author = {غفوریان نصیری, حانیه and حامدموسویان, محمدتقی and رسول کدخدایی},
title = {جداسازی امولسیون های پایدار نفتی در میدان امواج ایستای فراصوت با شدت بالا به همراه روش های تنظیم pH و شیمیایی},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-3963},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {امولسیون نفت در آب؛ جداسازی؛ امواج فراصوت؛ pH؛ کلرید کلسیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی امولسیون های پایدار نفتی در میدان امواج ایستای فراصوت با شدت بالا به همراه روش های تنظیم pH و شیمیایی
%A غفوریان نصیری, حانیه
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A رسول کدخدایی
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2012

[Download]