پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (67-80)

عنوان : ( ‫ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک‬ ‫در دوازده ژنوتیپ نخود ).‪(Cicer arietinum L‬‬ )

نویسندگان: محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‫تنش خشکی انتهای فصل، یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد نخود، بهخصوص در ارقام دیررس بهشمار میرود.‬ ‫این آزمایش با هدف مطالعة تحمل به تنش خشکی در 21ژنوتیپ نخود، از طریق بررسی عکسالعمل خصوصیات ریشه و‬ ‫اندامهای هوایی آنها انجام شد. برای این منظور، تأثیر دو تیمار خشکی القاءشده با استفاده از پلیاتیلنگلیکول0006 در‬ ‫سطوح 3- و 6- بار و یک تیمار شاهد بدون تنش در محیط هیدروپونیک بر روی ژنوتیپهای مورد نظر، در گلخانه مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت. دوهفته پس از اعمال تیمار، مقدار نسبی آب برگ، ارتفاع بوته، تعداد شاخه، طول ریشة اصلی، وزن‬ ‫خشک اندام هوایی و ریشه در ژنوتیپها اندازهگیری شد. شاخصهای کم‪‬ی مقاومت و حساسیت به خشکی در ژنوتیپها بر‬ ‫اساس عملکرد زیستتوده محاسبه شد. نتایج نشان داد علاوه بر اختلاف معنیدار بین ژنوتیپها از نظر صفات مختلف،‬ ‫تنش خشکی باعث کاهش معنیدار مقدار نسبی آب برگ، ارتفاع بوته، تعداد شاخة جانبی و وزن خشک اندام هوایی و‬ ‫ریشه و نیز افزایش طول ریشه در تیمار 3- بار نسبت به تیمار شاهد، در ژنوتیپهای مورد مطالعه گردید. با بهرهگیری از‬ ‫شاخصهای مقاومت و ترسیم نمودار بایپلات و میانگین تولید زیستتوده، ژنوتیپهای 387‪ MCC‬و778‪ MCC‬بهترتیب‬ ‫با 78/2 و 45/1گرم بر بوته، بیشترین و کمترین میزان مقاومت به خشکی را دارا بودند. بهطور کلی باوجود ارزیابی صفات‬ ‫مختلف تحمل به خشکی در شرایط هیدروپونیک و انتخاب بر اساس زیستتوده، ژنوتیپهای گزینششده در این شرایط،‬ ‫احتمالاً با ژنوتیپهای گزینششده در شرایط طبیعی و عملکرد دانه مطابقت نداشته باشند.‬

کلمات کلیدی

, ‫خصوصیات ریشه و اندام هوایی, شاخصهای کم‪‬ی مقاومت, مقدار نسبی آب برگ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035103,
author = {زارع مهرجردی, محمد and باقری, عبدالرضا and بهرامی, احمدرضا and جعفر نباتی and علی معصومی},
title = {‫ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک‬ ‫در دوازده ژنوتیپ نخود ).‪(Cicer arietinum L‬‬},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725x},
pages = {67--80},
numpages = {13},
keywords = {‫خصوصیات ریشه و اندام هوایی، شاخصهای کم‪‬ی مقاومت، مقدار نسبی آب برگ، نخود‬},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ‫ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک‬ ‫در دوازده ژنوتیپ نخود ).‪(Cicer arietinum L‬‬
%A زارع مهرجردی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%A بهرامی, احمدرضا
%A جعفر نباتی
%A علی معصومی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2012

[Download]