علوم و فناوری اطلاعات, دوره (26), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (335-354)

عنوان : ( رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 88-1387 )

نویسندگان: شیلا سلیمانی , سید یعقوب موسوی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان میزان استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات با ویژگی­های جمعیّت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، برای ایجاد توانایی در کاربرد مؤثّر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، شناخت فواید و مشکلات استفاده از آن و همچنین بررسی کاستی­ها و چالش با ارائه راه­کار انجام شده­است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی، توصیفی و بر اساس روش همبستگی-پیمایشی است.ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسش­نامه، مشاهده و مصاحبه هستند. جامعه آماری مورد مطالعه، متشکل از 274 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. در بررسی نتایج پژوهش، رابطه میان میزان استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات با توجّه به جنسیّت اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، میانگین استفاده از رایانه و نرم­افزارها، اینترنت و سرویس­های اینترنتی، میزان استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای آموزشی میان زنان بیشتر از مردان، و میزان استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای پژوهشی مردان بیشتر از زنان است.در رابطه با سن رابطه منفی (معکوس) وجود دارد. در ارتباط با سطوح گذرانده شده (مقدّماتی، متوسّطه، پیشرفته، تجربی) در زمینه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، اختلاف معنی­داری نشان می دهد، که به ترتیب کم به زیاد به صورت زیر هستند: 1- مقدّماتی 2- تجربی3- متوسّط 4- پیشرفته و در خصوص مرتبه­های گوناگون علمی (مربّی آموزشیار، مربّی، استادیار، دانشیار و استاد)، در مقادیر به­دست آمده از سابقه خدمت متفاوت اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هیچ تفاوت معنی­داری وجود ندارد. در مکان­های استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات بیشتر در منزل و محل کار و در برخورد با مشکل در زمینه استفاده، بیشتر به کندی سرعت اتّصال به شبکه اشاره کردند.

کلمات کلیدی

, فنّاوری اطلاعات و ارتباطات, اعضای هیئت علمی, ویژگی های جمعیّت شناختی, ‌دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035199,
author = {شیلا سلیمانی and سید یعقوب موسوی and پریرخ, مهری},
title = {رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 88-1387},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
volume = {26},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-5206},
pages = {335--354},
numpages = {19},
keywords = {فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، اعضای هیئت علمی، ویژگی های جمعیّت شناختی، ‌دانشگاه فردوسی مشهد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 88-1387
%A شیلا سلیمانی
%A سید یعقوب موسوی
%A پریرخ, مهری
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2011

[Download]