پژوهش های علوم گیاهی, دوره (1), شماره (8), سال (2008-3) , صفحات (47-55)

عنوان : ( معرفی فلور و شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان معدن آهن ده زمان در شهرستان بردسکن (استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمدرضا جوهرچی , مه لقا قربانلی , فاطمه اسداللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق فلورمنطقه معدن آهن ده زمان درشهرستان بردسکن موردبررسی قرارگرفته است. روش جمع آوری گیاهان منطقه مذکور روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک بوده است. نمونه های جمع آوری شده براساس روش های مرسوم تاکسونومیک گیاهی وبه کارگیری منابع لازم شناسایی شدوخانواده ،جنس ،وگونه هریک از آنها تعیین گردید. اسامی تاکسون های منطقه به صورت فهرست الفبایی وبه ترتیب خانواده ونام علمی تنظیم شد. نمونه های جمع آوری شده دراین بررسی به هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل ودرآنجا بااستفاده ازفلورهای معتبرشناسایی شد. شکل زیستی هریک ازعناصرگیاهی منطقه بااستفاده از روش رانکیه مشخص شد. این بررسی نشان دادکه درمنطقه معدن آهن 29 خانواده ، 75 جنس و 95 گونه گیاهی وجود دارد که بیشترین گونه هادرتیره آستراسه ( 12 گونه) می باشد. همچنین اشکال زیستی گیاهان منطقه معدن آهن شامل 68،42 % تروفیت ، %12،63 همی کریپتوفیت ، 8،42 % ژیوفیت، 5،26 % کامفیت و 5،26 % فانروفیت می باشد.

کلمات کلیدی

, فلور, مطالعات تاکسونومیک, شکل زیستی, معدن آهن ده زمان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036276,
author = {جوهرچی, محمدرضا and مه لقا قربانلی and فاطمه اسداللهی},
title = {معرفی فلور و شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان معدن آهن ده زمان در شهرستان بردسکن (استان خراسان رضوی)},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {8},
month = {March},
issn = {2008-0298},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {فلور، مطالعات تاکسونومیک، شکل زیستی، معدن آهن ده زمان، بردسکن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی فلور و شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان معدن آهن ده زمان در شهرستان بردسکن (استان خراسان رضوی)
%A جوهرچی, محمدرضا
%A مه لقا قربانلی
%A فاطمه اسداللهی
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2008

[Download]