پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (153-174)

عنوان : ( ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , طیبه عابدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از دید دانشجویان پرداخت. جامعه مورد بررسی، دانشجویان 30 دانشگاه وابسته به عتف بود که دارای صفحه مستقل کتابخانه مرکزی در وب سایت دانشگاه بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای پنج دانشگاه و از هر دانشگاه 92 دانشجو انتخاب و دیدگاه آن ها در خصوص به کارگیری ابعاد کاربردپذیری در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه خود بررسی شد. نتایح نشان داد به طور کلی به کارگیری ابعاد کاربردپذیری در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به عتف از دید کاربران در وضعیت «خوبی» (بیش از 60 تا 80) قرار داشت. بعد «محتوا» با میانگین نمره42/3 (معادل 4/68 درصد) کم ترین و بعد «طراحی رابط کاربر» با میانگین نمره 53/3 (معادل6/70 درصد) بیش ترین نمره را کسب کردند. بین میانگین نمرات قضاوت کاربران در خصوص به کارگیری ابعاد کاربردپذیری با وضعیت مطلوب (80 درصد) تفاوت معناداری وجود داشت. تفاوت معناداری بین قضاوت «کاربران مقاطع مختلف تحصیلی»، «کاربران با سابقه استفاده متفاوت از رایانه و اینترنت» و «کاربران با دوره استفاده متفاوت از وب-سایت کتابخانه مرکزی»، در خصوص به کارگیری ابعاد کاربردپذیری در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به عتف مشاهده شد اما بین قضاوت «کاربران زن و مرد» و «کاربران گروه های سنی مختلف» تفاوتی معناداری وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, کاربردپذیری وب سایت, وبسایت کتابخانه مرکزی دانشگاهها, دانشگا ههای ایران, وزارت علوم, تحقیقات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036296,
author = {نوکاریزی, محسن and طیبه عابدینی},
title = {ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6344},
pages = {153--174},
numpages = {21},
keywords = {کاربردپذیری وب سایت، وبسایت کتابخانه مرکزی دانشگاهها، دانشگا ههای ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران
%A نوکاریزی, محسن
%A طیبه عابدینی
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]