پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-3) , صفحات (157-178)

عنوان : ( ارزیابی ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , حسن پاکزاد سرداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش به طور کلی ارزیابی وضعیت به کارگیری ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در وب سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران، بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه این پژوهش را کاربران (19665 نفر) و کتابداران (173 نفر) کتابخانه ملی ایران که به وب سایت کتابخانه مراجعه و از آن استفاده می کنند، تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای بود که بر اساس منابع پژوهشی مختلف در حوزه خلاقیت وب سایت توسط پژوهشگر طراحی شد. در این پرسشنامه 23 مؤلفه خلاقیت، در زیر 8 بعد کلی (زیبایی شناختی، اصالت، اهمیت، تعامل، تغییرپذیری، کارکرد، تأثیر، شخصی-سازی)، دسته بندی شده است. هر کدام از این مؤلفه ها جهت بررسی و ارزیابی در قالب گویه های فرعی تر ارائه شدند. پرسشنامه پس از سنجش روایی (به روش تحلیل محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ)، در بین جامعه پژوهش (374 مورد) توزیع و (283 پرسشنامه) جمع آوری گردید. نتایج نشان داد به طور کلی، وب سایت کتابخانه ملی ایران به لحاظ به کارگیری ابعاد و مؤلفه های خلاقیت با کسب میانگین نمره 66/3 (معادل 52 درصد)، در وضعیت «متوسطی» (بیش از 40 تا 60 درصد) قرار داشت. از میان ابعاد مورد بررسی، «اصالت» با 49%، «زیبایی-شناختی» با 50%، «تأثیر» با 47%، «اهمیت» با 56%، «تعامل» با 59%، «شخصی سازی» با 44% و «تغییرپذیری» با 54% در وضعیت «متوسط»؛ و بعد «کارکرد» با 61%، در وضعیت «خوبی» قرار داشت. در بین فرضیه های مورد بررسی نیز میان نمرات قضاوت به کارگیری ابعاد و مؤلفه های خلاقیت با وضعیت مطلوب، با گروه های سنی مختلف، با کاربران زن و مرد و با مقاطع مختلف تحصیلی، درسطح 05/0 تفاوت معنادار مشاهده شد و میان نمرات قضاوت کتابداران و اعضای کتابخانه تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, خلاقیت, خلاقیت وب سایت, وب خلاق, کتابخانه ملی ایران, . وب سایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036297,
author = {نوکاریزی, محسن and حسن پاکزاد سرداری},
title = {ارزیابی ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {157--178},
numpages = {21},
keywords = {خلاقیت، خلاقیت وب سایت، وب خلاق، کتابخانه ملی ایران،. وب سایت ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران
%A نوکاریزی, محسن
%A حسن پاکزاد سرداری
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]