علوم و فناوری اطلاعات, دوره (27), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (209-226)

عنوان : ( وب سنجی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , فرامرز سهیلی , فرشید دانش , مریم ریاضی پور , فائزه مصری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، وب‌سایت‌های دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با استفاده از روش وب‌سنجی بررسی شده است. کل پیوندها، پیوندهای دریافتی، هم پیوندی ها، میزان رؤیت، عامل تأثیرگذار خالص و تجدیدنظرشده وبی، و همکاری گروهی میان دانشگاه ها تحلیل شده است. از میان 77 وب‌سایت دانشگاه، بهدلیل مشکلات فنّی فقط 69 دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. این تعداد در بخش تحلیل همپیوندی ها و تعیین وب‌سایت‌های پربسامد، به 52 وب‌سایت کاهش یافت. نتایج نشان داد وب‌سایت دانشگاه های تهران و پیام نور و علم و صنعت، از نظر میزان رؤیت، رتبه های نخست تا سوم را به‌خود اختصاص دادند. اما، ضریب تأثیرگذاری وب‌سایت دانشگاه های محقق اردبیلی و صنعتی جندی شاپور و زابل نسبت به بقیه بیشتر بود. یافته های ناشی از تحلیل هم پیوندی این وب‌سایت‌ها، بهروش دسته بندی خوشه ای، نشان داد که آنها در 6 خوشه با هم دسته شدند. همچنین، 12 وب‌سایت به‌صورت مستقل باقی مانده و از هم پیوندی ضعیف تری نسبت به سایر وب‌سایت‌ها برخوردار بوده‌اند. یافته های حاصل از تحلیل به‌روش مقیاس چندبعدی این وب‌سایت‌ها حاکی از آن بود که آنها در 5 خوشه با هم همکاری دارند.

کلمات کلیدی

, وب سنجی, میزان رؤیت, وب سایت دانشگاه های ایران, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036358,
author = {نوکاریزی, محسن and فرامرز سهیلی and فرشید دانش and مریم ریاضی پور and فائزه مصری نژاد},
title = {وب سنجی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-5206},
pages = {209--226},
numpages = {17},
keywords = {وب سنجی، میزان رؤیت، وب سایت دانشگاه های ایران، تحلیل پیوند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وب سنجی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
%A نوکاریزی, محسن
%A فرامرز سهیلی
%A فرشید دانش
%A مریم ریاضی پور
%A فائزه مصری نژاد
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2011

[Download]