تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (17), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (477-494)

عنوان : ( میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , کلثوم دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در بررسی میزان همخوانی کلیدواژه های چکیده پایان نامه های مندرج در «پایگاه چکیده پایان نامه های ایران» با توصیفگرهای اختصاص یافته به این پایان نامه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی رکوردهای موجود در این پایگاه اطلاعاتی از سال 1368- 1385 در چهار حوزه موضوعی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی بود. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی مشتمل بر 32 مقوله , برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تعداد گروه های کلیدواژه ای چکیده پایان نامه ها و میزان همخوانی آن ها با توصیفگرها و هم چنین بین تعداد کلیدواژه های چکیده و تعداد توصیفگرهای اختصاص یافته نیز رابطه معناداری وجود داشت. در حوزه های موضوعی مختلف بین میزان همخوانی کلیدواژه ها با توصیفگرهای اختصاص یافته تفاوت معناداری وجود داشت. در دوره های زمانی مختلف بین میزان همخوانی کلیدواژه ها با توصیفگرهای اختصاص یافته تفاوت معناداری وجود داشت. هم چنین نتایج نشان داد بین میزان بازیابی از طریق کلیدواژه های چکیده با میزان بازیابی از طریق توصیفگرها تفاوت معناداری وجود داشت و میزان بازیابی با توصیفگرها بیش از میزان بازیابی با کلیدواژه ها بود. 95/51 درصد توصیفگرهای نمایه سازان را کلیدواژه های چکیده تشکیل می دادند. از نظر نظام دستوری، 26/50 درصد توصیفگرها به صورت ترکیب واژه و بقیه تک واژه بودند، 2/93 درصد توصیفگرها نیز به صورت مفرد، تهیه شده اند. هم چنین یافته ها نشان داد که میزان 2/20 درصد انسجام بین نمایه سازان و متخصصان موضوعی وجود داشت . در پایان به منظور بهبود وضعیت موجود پیشنهادهایی ارائه شد.

کلمات کلیدی

, نمایه سازی, پایان نامه ها, کلیدواژه ها, توصیفگرها, پایگاه چکیده پایان نامه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036359,
author = {نوکاریزی, محسن and کلثوم دهقانی},
title = {میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران},
journal = {تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی},
year = {2011},
volume = {17},
number = {3},
month = {December},
issn = {1027-7838},
pages = {477--494},
numpages = {17},
keywords = {نمایه سازی، پایان نامه ها، کلیدواژه ها، توصیفگرها، پایگاه چکیده پایان نامه های ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران
%A نوکاریزی, محسن
%A کلثوم دهقانی
%J تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
%@ 1027-7838
%D 2011

[Download]