علوم و فناوری اطلاعات, دوره (26), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (373-392)

عنوان : ( مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , زهرا اسدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل استنادی به عنوان یکی از روش های کمی، بر پایة استناد های موجود در متون علمی قرار دارد، به طوری که با شمارش تعداد استناد های به کار رفته در متون گوناگون همانند نشریه ها و پایان نامه ها به تحلیل و ارزیابی این متون می پردازد. مبحث تحلیل استنادی در دهه 60 در ایران آغاز شد و تا کنون پژوهش های زیادی با آن روش انجام شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با دیدی تحلیلی و مروری به بررسی عمده ترین آثار فارسی موجود در این زمینه از جمله کتاب، مقاله، پایان نامه و همایش هایی که در ایران برگزار شده، که در پیش برد این حوزه مؤثّر بوده اند، پرداخته شود. بر اساس نتایج این بررسی، پژوهش های زیادی در رابطه با تحلیل استنادی انجام شده، ولی سهم پایان نامه ها بیش از دیگر پژوهش ها است. سیر مطالعاتی پایان نامه ها و مقاله ها نشان داد که زمینة پژوهشی آن ها مشابه بوده و بیش تر الگوبرداری از آثار پیشین است. به طور کلی تحلیل استنادی در ایران نیازمند دگرگونی است و پیشرفت آن دقت نظر بیش تری را از سوی مدرسان و پژوهش گران حوزة کتابداری و اطّلاع رسانی می طلبد.

کلمات کلیدی

تحلیل استنادی؛ کتاب سنجی؛ پژوهش؛ مقاله؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036379,
author = {نوکاریزی, محسن and زهرا اسدالهی},
title = {مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
volume = {26},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-5206},
pages = {373--392},
numpages = {19},
keywords = {تحلیل استنادی؛ کتاب سنجی؛ پژوهش؛ مقاله؛ کتاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران
%A نوکاریزی, محسن
%A زهرا اسدالهی
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2011

[Download]