کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (13), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (114-140)

عنوان : ( ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه های ایرانی )

نویسندگان: زهرا اسدالهی-دانشجو , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به روش ارزیابانه انجام گرفته و هدف آن، ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی «سید»، «مگ ایران» و «نمامتن» است. اطلاعات در بخش ساختار از طریق سیاهه وارسی و در بخش محتوا از طریق مشاهده و مصاحبه سازمان یافته با مدیران سه پایگاه گردآوری شد. میزان مطابقت سه پایگاه سید، مگ‌ایران و نمامتن با معیارهای ساختار به ترتیب 43/50%، 70/54% و 88/41% برآورد شد. نتایج حاصل از ارزیابی جامعیت، گویای آن بود که پایگاه مگ‌ایران بیشترین جامعیت (35/36%) را در مقایسه با مجله‌های کل کشور، و پایگاه سید بیشترین جامعیت (94%) را در مقایسه با مجله‌های علمی و پژوهشی دارند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در پوشش موضوعی، پایگاه سید در حوزة موضوعی پزشکی و پیراپزشکی غنی‌تر بود، ولی پایگاه‌های مگ‌ایران و نمامتن در حوزه موضوعی علوم انسانی، مجله‌های بیشتری را دربرداشتند. پایگاه نمامتن بر خلاف دو پایگاه سید و مگ‌ایران، به دلیل استفاده از زبان نمایه‌سازی کنترل شده، روند مشخص و منسجمی برای نمایه‌سازی مجله‌ها داشت. پایگاه‌های سید و مگ ایران به دلیل روزآمدسازی روزانه، و پایگاه نمامتن به دلیل پوشش گذشته‌نگر وسیع‌تر، در شرایط بهتری قرار داشتند. نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای منحصر به فرد ساختاری و محتوایی پایگاه‌ها مبین آن بود که پایگاه سید از این نظر در رتبة نخست قرار دارد. یافته‌های حاصل از محاسبه همپوشانی سنتی نشان داد بیشترین همپوشانی بین پایگاه‌های مگ‌ایران و نمامتن (82/23%) و کمترین همپوشانی بین دو پایگاه سید و نمامتن (67/0%) بود. همپوشانی کلی بین سه پایگاه نیز 12/5% برآورد شد. محاسبه همپوشانی نسبی در پایگاه مگ‌ایران (47/10%) بود. به طور کلی، هر سه پایگاه می‌توانند با توجه بیشتر به معیارهای مطرح شده در سیاهة وارسی، بر قابلیتهای ساختاری خود بیفزایند. در بخش محتوا نیز افزایش جامعیت و توسعة پوشش موضوعی، استفاده از رویکرد ترکیبی، یعنی زبان آزاد و کنترل شده، عدم گزینش در نمایه‌سازی، افزایش پوشش گذشته‌نگر و کاهش دورة روزآمدسازی، در هر سه پایگاه توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, ایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه‌ها, پایگاه اطلاعاتی سید, پایگاه اطلاعاتی مگ‌ایران, پایگاه اطلاعاتی نمامتن, نشریه‌های ایرانی, ساختار پایگاه‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036380,
author = {زهرا اسدالهی-دانشجو and نوکاریزی, محسن},
title = {ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه های ایرانی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2010},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-9637},
pages = {114--140},
numpages = {26},
keywords = {ایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه‌ها، پایگاه اطلاعاتی سید، پایگاه اطلاعاتی مگ‌ایران، پایگاه اطلاعاتی نمامتن، نشریه‌های ایرانی، ساختار پایگاه‌های اطلاعاتی، محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه های ایرانی
%A زهرا اسدالهی-دانشجو
%A نوکاریزی, محسن
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2010

[Download]