علوم و فناوری اطلاعات, دوره (25), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (227-246)

عنوان : ( بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ )

نویسندگان: فرشته طبرسا-دانشجو , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به بررسی میزان درک کتابداران کاربر نرم افزار سیمرغ از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ پرداخته است. جامعه پژوهش، کتابداران کاربر نرم افزار سیمرغ در 44 کتابخانه دانشگاهی بودند. اطلاعات از طریق پرسشنامه و از نمونه 169 نفری جمع آوری شد که 144 نفر (2/85%) از آن ها به پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج نشان داد که میزان درک کلی کتابداران پاسخگو از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ 4/58% بود که با میزان درک مطلوب (80%) تفاوت معنادار داشت. تفاوت معناداری بین میانگین نمرات میزان درک کتابداران زن و مرد از واژگان محیط رابط نرم افزار وجود نداشت. اما بین میزان درک کتابداران شاغل در بخش های مختلف کتابخانه از واژگان محیط رابط تفاوت معنادار در سطح 05/0 وجو داشت. بین میانگین نمرات میزان درک کتابداران از واژگان بخش فنی نرم افزار و واژگان بخش جست وجو تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بین میزان درک کتابداران با مقاطع تحصیلی مختلف، کتابداران دانش آموخته در رشته کتابدرای و دانش آموخته در سایر رشته ها و کتابداران با سوابق و تجربه کاری مختلف از واژگان محیط رابط نرم افزار تفاوت معناداری وجود نداشت. برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار و استفاده از راهنمای نرم افزار در سطح 05/0 بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم افزار در حد زیاد مؤثر بود بود.

کلمات کلیدی

, محیط رابط کاربر, واژگان محیط رابط, نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036383,
author = {فرشته طبرسا-دانشجو and نوکاریزی, محسن},
title = {بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2010},
volume = {25},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-5206},
pages = {227--246},
numpages = {19},
keywords = {محیط رابط کاربر، واژگان محیط رابط، نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ، کتابداران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ
%A فرشته طبرسا-دانشجو
%A نوکاریزی, محسن
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2010

[Download]