علوم و مهندسی جداسازی, دوره (5), شماره (1), سال (2013-8) , صفحات (11-21)

عنوان : ( پیش بینی اثر پارامترهای عملیاتی بر بازیابی هیدروژن در فرآیند ریفرمینگ متان به همراه بخار آب در یک رآکتور غشایی بستر سیال )

نویسندگان: علی شکوهی , غلامحسین صفائیان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه یک مدل ریاضی برای فرآیند تولید هیدروژن از طریق ریفرمینگ متان با بخار آب در یک رآکتور بستر سیال غشایی به صورت یک بعدی، هم فشار و غیر هم دما توسعه داده شده است. موازنه جرم و انرژی برای فاز واکنش دهنده و جاروب کننده، یک دستگاه معادلات دیفرانسیل ایجاد می‌کند که از حل همزمان آنها توزیع غلظت و دما در طول رآکتور به دست می آید. پس از مقایسه نتایج حاصل از مدل با داده‌های تجربی و اطمینان از صحت مدل ریاضی، اثر مقدار و روش گرمادهی به راکتور و نیز پارامترهای عملیاتی شامل دمای خوراک ورودی، نسبت بخار و گاز جاروب کننده به متان ورودی و فشار بر مقدار هیدروژن بازیابی شده و تبدیل متان بررسی شده است. مطابق نتایج این مطالعه می‌توان بازیابی هیدروژن و تبدیل متان در رآکتور غشایی را با گرمادهی توزیع شده به صورت صعودی و افزایش دمای خوراک افزایش داد.

کلمات کلیدی

مدل سازی رآکتور غشایی هیدروژن تبدیل متان به همراه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036444,
author = {علی شکوهی and غلامحسین صفائیان and بنی ادم, مجید and مجید مهدویان},
title = {پیش بینی اثر پارامترهای عملیاتی بر بازیابی هیدروژن در فرآیند ریفرمینگ متان به همراه بخار آب در یک رآکتور غشایی بستر سیال},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-3963},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {مدل سازی رآکتور غشایی هیدروژن تبدیل متان به همراه بخار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی اثر پارامترهای عملیاتی بر بازیابی هیدروژن در فرآیند ریفرمینگ متان به همراه بخار آب در یک رآکتور غشایی بستر سیال
%A علی شکوهی
%A غلامحسین صفائیان
%A بنی ادم, مجید
%A مجید مهدویان
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2013

[Download]