اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2013-05-16

عنوان : ( بررسی تاثیر طول و قطر نانولوله کربنی چند دیواره بر رسانایی الکتریکی کامپوزیتهای پلیمری اپوکسی رزین )

نویسندگان: هاله ماستیانی , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کامپوزیت های پلیمری نانولوله کربنی/رزین اپوکسی بادرصدهای مختلف ساخته و مقاومت الکتریکی آنها اندازه گیری شد. ازرسم نمودارهای رسانایی برحسب درصد وزنی مشخص شد که با افزایش درصد وزنی نانولوله کربنی رسانایی بطور توانی افزایش می یابد. اثرپارامترهای طول و قطر براساس تئوری نفوذ مورد مطالعه قرارگرفت. همچنین با برازش مقادیر رسانایی اندازه گیری شده رسانایی نانولوله کربنی خالص برون یابی شد.

کلمات کلیدی

نانولوله کربنی رسانایی الکتریکی کامپوزیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036457,
author = {ماستیانی, هاله and مغربی, مرتضی and بنی ادم, مجید},
title = {بررسی تاثیر طول و قطر نانولوله کربنی چند دیواره بر رسانایی الکتریکی کامپوزیتهای پلیمری اپوکسی رزین},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانولوله کربنی رسانایی الکتریکی کامپوزیت پلیمری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر طول و قطر نانولوله کربنی چند دیواره بر رسانایی الکتریکی کامپوزیتهای پلیمری اپوکسی رزین
%A ماستیانی, هاله
%A مغربی, مرتضی
%A بنی ادم, مجید
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2013

[Download]