مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (17), شماره (4), سال (2007-3) , صفحات (141-158)

عنوان : ( مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتابها، پایان نامه ها و پژوهشهای حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده بندی) )

نویسندگان: محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازماندهی مواد یکی از نخستین مسائلی است که در کتابخانه های ایران از سه دهه گذشته به آن توجه شده است. در باره سازماندهی به مفهوم جدید، کتابهای زیادی تألیف و ترجمه، و پژوهش های زیادی انجام شده است. هدف همه آنها رفع موانع سازماندهی مواد بوده است. هدف این نوشته بررسی تمامی آثار فارسی از جمله کتاب، پژوهش، و همایشهایی است که به عنوان ابزار یا منابع پایه در این حوزه، بر روند کار سازماندهی مواد تأثیر داشته اند. نتایج بررسی نشان می دهد بیشتر آثار موجود در این حوزه ترجمه است و پژوهش های انجام گرفته بیشتر به عنوان ابزاری برای سازماندهی بوده اند. سازماندهی مواد پس از ورود رایانه به کتابخانه ها به کلی متحول شده است و نیازمند توجه بیشتر کتابداران به ابداع و به کارگیری روش های جدید سازماندهی در محیط الکترونیکی است. تا کنون در ایران چند نرم افزار برای انجام امور کتابخانه از جمله سازماندهی طراحی شده است که توسعه آنها توجه و همکاری بیشتر کتابداران و طراحان نرم افزارها را می طلبد.

کلمات کلیدی

, فهرستنویسی, رده بندی, پژوهشها, دستنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036516,
author = {نوکاریزی, محسن},
title = {مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتابها، پایان نامه ها و پژوهشهای حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده بندی)},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2007},
volume = {17},
number = {4},
month = {March},
issn = {2252-0503},
pages = {141--158},
numpages = {17},
keywords = {فهرستنویسی، رده بندی، پژوهشها، دستنامه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتابها، پایان نامه ها و پژوهشهای حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده بندی)
%A نوکاریزی, محسن
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2007

[Download]