پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (2), سال (2004-4) , صفحات (61-78)

عنوان : ( رابطه ی میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات )

نویسندگان: اسداله آزاد , محسن نوکاریزی , علی حسین قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین مصرف اطلاعات، توسعه ملی و تولید اطلاعات می پردازد. روش تحقیق همبستگی است. جامعه آماری شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که دارای بالاترین و پایین ترین تولید ناخالص ملی هستند، می باشد. نمونه آماری شامل 47 کشور دارای بالاترین شاخص های توسعه ملی، و ایران است. رابطه همبسگی بین سرانه تولید ناخالص ملی با چند شاخص توسعه ملی (شمارگان کتاب، شمارگان روزنامه، تعداد اتصالات اینترنتی، تعداد باسوادان، و تعداد دانشجو)بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که بین سرانه ی تولید ناخالص ملی با شمارگان کتاب، شمارگان رونامه، تعداد اتصالات اینترنتی، باسوادان، و تعداد دانشجو رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بررسی رابطه بین سرانه ی تولید ناخالص ملی با تعداد مقالات نمایه شده در مجموع سه بانک مورد بررسی، همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. شاخص های توسعه یافتگی در اکثر کشورهای اسکاندیناوی بالا، و تولید و مصرف اطلاعات در این کشورها نسبت به دیگر مناطق، بیشتر است.

کلمات کلیدی

, تولید ناخالص ملی, تولید اطلاعات, مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036517,
author = {آزاد, اسداله and نوکاریزی, محسن and قاسمی, علی حسین},
title = {رابطه ی میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2004},
volume = {5},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6344},
pages = {61--78},
numpages = {17},
keywords = {تولید ناخالص ملی، تولید اطلاعات، مصرف اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ی میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات
%A آزاد, اسداله
%A نوکاریزی, محسن
%A قاسمی, علی حسین
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2004

[Download]