مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (3), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (81-94)

عنوان : ( یافتن فاصله بهینه و بررسی تاثیر سطح مقطع جسم کنترلی بر کاهش اثرات ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل‌شدگی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , علی اجیلیان ممتاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پدیده ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها و کاهش اثرات آن با بهره‌گیری از جسم کنترلی می‌باشد. به همین منظور ابتدا سیلندر استوانه‌ای شکل قرار گرفته بر روی بستر الاستیک و در معرض جریان یکنواخت سیال شبیه‌سازی می‌گردد. پس از مقایسه نتایج به دست آمده با سایر پژوهش‌های عددی و آزمایشگاهی مشابه و اطمینان از دقت و صحت نتایج، جسم کنترلی با سطح مقطع دایره‌ای و در 5 نسبت فاصله مختلف در پشت سیلندر اصلی قرار داده می‌شود و ضمن بررسی تاثیر آن بر ضرایب لیفت و درگ میانگین و ماکزیمم دامنه نوسانات در ناحیه Lock-in، فاصله بهینه قرارگیری سیلندر کنترلی تعیین می‌گردد. سپس به بررسی تاثیر تغییر الگوی قرارگیری و سطح مقطع جسم کنترلی پرداخته می‌شود. به همین منظور ابتدا تاثیر قرارگیری دو سیلندر کنترلی به صورت هم‌راستا و عمود بر جریان در فاصله بهینه بدست آمده مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در انتها تاثیر استفاده از جسم‌های‌ کنترلی با سطح مقطع‌های مختلف و غیردایروی که قطر هیدرولیکی برابر با سیلندر اصلی دارند، بررسی می‌گردد.

کلمات کلیدی

ارتعاشات؛ جسم کنترلی؛ گردابه؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036623,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and اجیلیان ممتاز, علی},
title = {یافتن فاصله بهینه و بررسی تاثیر سطح مقطع جسم کنترلی بر کاهش اثرات ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل‌شدگی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-9475},
pages = {81--94},
numpages = {13},
keywords = {ارتعاشات؛ جسم کنترلی؛ گردابه؛ Lock-in.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یافتن فاصله بهینه و بررسی تاثیر سطح مقطع جسم کنترلی بر کاهش اثرات ارتعاشات ناشی از گردابه‌ها در ناحیه قفل‌شدگی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A اجیلیان ممتاز, علی
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2013

[Download]