سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست , 2013-09-17

عنوان : ( بررسی مصرف انرژی در نظام نیمه سنتی و نیمه مکانیزه برنج در مرحله کاشت (مطالعه موردی: شهرستان درگز) )

نویسندگان: شبنم پورشیرازی , قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه , محمدرضا غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی مصرف انرژی و عوامل موثر در تولید برنج در سیستم های نیمه‌مکانیزه و نیمه‌سنتی در شهرستان درگز بود. دادههای مورد استفاده در این مطالعه از 10 کشاورز با استفاده از پرسشنامه و روش چهره به چهره به دست آمد. نتایج نشان داد که کل انرژی مورد استفاده برای سیستم تولید برنج نیمه‌مکانیزه و نیمه‌سنتی درمرحله کاشت ، به ترتیب 61/17005 و 31/16041 مگاژول در هکتار بود. بر اساس نتایج بدست آمده، سوخت در سیستم نیمه‌مکانیزه و نیمه‌سنتی با 7442 و 4351 مگاژول بر هکتار بیشترین انرژی ورودی و بعد از آن عملیات آبیاری به ترتیب با 15/14% و 13/4% بیشترین درصد را در انرژی ورودی مستقیم داشت. همچنین انرژی تجدید‌پذیر در سیستم‌‌‌‌‌های نیمه‌مکانیزه و نیمه‌سنتی به ترتیب 8/3547 و 27/6544 مگاژول در هکتار بود. نتایج نشان داد این مقدار کمتر از انرژی تجدید‌ناپذیر در هر دو سیستم بوده است.

کلمات کلیدی

, انرژی, برنج نیمه‌سنتی –
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036909,
author = {پورشیرازی, شبنم and رسام, قربانعلی and دادخواه, علیرضا and غلامی, محمدرضا},
title = {بررسی مصرف انرژی در نظام نیمه سنتی و نیمه مکانیزه برنج در مرحله کاشت (مطالعه موردی: شهرستان درگز)},
booktitle = {سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {انرژی- برنج نیمه‌سنتی – نیمه‌مکانیزه.-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مصرف انرژی در نظام نیمه سنتی و نیمه مکانیزه برنج در مرحله کاشت (مطالعه موردی: شهرستان درگز)
%A پورشیرازی, شبنم
%A رسام, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%A غلامی, محمدرضا
%J سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
%D 2013

[Download]