دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی , 2011-05-11

عنوان : ( اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر زمان عکس العمل و دقت پاسخ زنان جوان )

نویسندگان: صدیقه شکاری , علیرضا صابری کاخکی , حمید معرفتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر یک جلسه فعالیت هوازی با شدت متوسط بر عملکرد حافظه کاری دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. شرکت کنندگان شامل 36 دانشجو ی داوطلب راست دست سالم با دامنه سنی 19 تا 23 سال بودند که به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند.گروه تمرینی، آزمون اصلاح شده رایانه ای حافظه کاری استرنبرگ را در 3 مرحله قبل، بلافاصله و 30 دقیقه پس از فعالیت هوازی اجرا کردند. فعالیت هوازی شامل 30 دقیقه دویدن به صورت جاگینگ با 60 تا 70 % ضربان قلب ذخیره هر فرد بود. گروه کنترل در زمان های مشابه با گروه تمرین تنها آزمون های حافظه را اجرا کردند. آزمون حافظه کاری ، دو شاخص زمان عکس العمل و دقت پاسخ را مورد سنجش قرار می داد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر و آزمونt مستقل انجام شد (p≤0/05). نتایج نشان داد که زمان عکس العمل، بلافاصله و 30 دقیقه پس از فعالیت جسمانی نسبت به شرایط پایه، کاهش معناداری در گروه تمرین داشته است. نتایج مشابه برای شاخص دقت پاسخ مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, فعالیت هوازی, حافظه کاری, زمان عکس العمل, دقت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037614,
author = {صدیقه شکاری and صابری کاخکی, علیرضا and حمید معرفتی},
title = {اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر زمان عکس العمل و دقت پاسخ زنان جوان},
booktitle = {دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فعالیت هوازی، حافظه کاری، زمان عکس العمل، دقت پاسخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر زمان عکس العمل و دقت پاسخ زنان جوان
%A صدیقه شکاری
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A حمید معرفتی
%J دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
%D 2011

[Download]