زمین شناسی اقتصادی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (341-366)

عنوان : ( زمین شناسی، دگرسانی، سن‌سنجی و پتروژنز توده های نفوذی منطقه اکتشافی هلاک آباد (شمال شرق ایران) )

نویسندگان: ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , G. Lang Farmer , Charles Stern ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی هلاک آباد در شمال شرق پهنه ایران مرکزی (پهنه ساختاری سبزوار) قرار دارد. در این پژوهش تکامل ژئوشیمیایی، سن و منشأ بخشی از کمان ماگمایی (توده های نفوذی) شمال شرقی ایران در منطقه هلاک آباد (خراسان رضوی) مورد مطالعه قرار گرفته است. رخنمونهای سنگی به‌ترتیب سن نسبی شامل سنگهای آتشفشانی با سرشت داسیت، آندزیت و بازالت، سنگهای رسوبی آهکی، سنگهای درونی شامل دیوریت، کوارتزدیوریت، مونزودیوریت، کوارتز مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت و واحدهای رسوبی آهک، ماسه سنگ و کنگلومرا است. پذیرفتاری مغناطیسی توده های گرانیتوئیدی بیش از SI 5- 10× 100 است، لذا متعلق به سری مگنتیت (اکسیدان) هستند. ماگماتیسم یادشده به‌طور عمده در قلمرو پتاسیم پایین (سری تولئیتی) و متاآلومین قرار می گیرند. مقادیر عناصر Ti, Nb, Th, Zr در مقایسه با NMorb کاهیدگی نشان می دهند. الگوی عناصر کمیاب روند تقریباَ مسطحی را نشان می دهند. سن توده گرانودیوریتی بر اساس سن سنجی اورانیوم سرب زیرکن 8/1± 7/99 میلیون سال (کرتاسه میانی) است و نسبت 87Sr/86Sr اولیه آنها 7047/0 است. داده های ترکیب ژئوشیمیایی و نسبتهای ایزوتوپی 87Sr/86Sr اولیه نشان‌دهنده ماگماتیسم مرتبط با قوسهای آتشفشانی و زون فرورانش در این منطقه است. ماگماتیسم مورد مطالعه با ویژگیهای محتوای بالای Na2O (7-3 %)، مقدار کم K2O (12/0-1 %)، مقدار بالای CaO (4 تا 7/5 %)، مقدار کم Rb (1 تا 20 پی پی ام)، محتوای کم REE (کمتر از 40)، نسبت بالای Ba/Nb، نسبت Sm/Yb کمتر از 2، مقدار (La/Yb)N کمتر از 2، میزان ایزوتوپ اولیه 87Sr/86Sr کمتر از 7045/0 و میزان εNd اولیه 5/4+ ویژگیهای غیر گرانیتوئیدهای معمول زون فرورانش را نشان می دهد. ویژگیهای ژئوشیمیایی و پترولوژیکی نشان‌دهنده ذوب در فشار نسبتاٌ کم (عمق کم) است. شواهد نشان‌دهنده آن است که تشکیل این توده گرانیتوئیدی نیازمند یک ناحیه فرافرورانش است

کلمات کلیدی

, تعیین سن, ایزوتوپ ناپایدار, پتروژنز, فرافرورانش, سبزوار, هلاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038515,
author = {قورچی روکی, ملیحه and کریم پور, محمدحسن and G. Lang Farmer and Charles Stern},
title = {زمین شناسی، دگرسانی، سن‌سنجی و پتروژنز توده های نفوذی منطقه اکتشافی هلاک آباد (شمال شرق ایران)},
journal = {زمین شناسی اقتصادی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-7306},
pages = {341--366},
numpages = {25},
keywords = {تعیین سن، ایزوتوپ ناپایدار، پتروژنز، فرافرورانش، سبزوار، هلاک آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شناسی، دگرسانی، سن‌سنجی و پتروژنز توده های نفوذی منطقه اکتشافی هلاک آباد (شمال شرق ایران)
%A قورچی روکی, ملیحه
%A کریم پور, محمدحسن
%A G. Lang Farmer
%A Charles Stern
%J زمین شناسی اقتصادی
%@ 2008-7306
%D 2013

[Download]