پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-10) , صفحات (235-254)

عنوان : ( بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: اعظم صنعت جو , حسن محمودی توپکانلو ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: رفتار شهروندی سازمانی اشاره به رفتارهای داوطلبانه و فرانقشی دارد که توسط کارکنان سازمان انجام می شود و تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. از جمله متغیرهایی که تاثیر زیادی در بروز این نوع رفتار دارد، عدالت سازمانی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی می‌باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده های این پژوهش، از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( Niehoff and Moorman, 1993) که شامل سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای (تعاملی) است و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (Podsakoff et al., 1990) که شامل پنج بعد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی است. یافته های پژوهش: میانگین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی در حد متوسط است. بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که البته در برخی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی این رابطه معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد، بین رفتار شهروندی سازمانی و متغیرهای جنسیت و وضعیت استخدامی کتابداران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: عدالت سازمانی نقش مهمی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی دارد، به این معنا که اگر کارکنان مشاهده کنند که در سازمان عدالت اجرا می شود، برای انجام رفتارهای یاری دهنده و فرانقش بر انگیخته شده و در نتیجه سطح فعالیت و مشارکت های خود را در سازمان افزایش می دهند.

کلمات کلیدی

, عدالت سازمانی, رفتار شهروندی سازمانی, کتابخانه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039043,
author = {صنعت جو, اعظم and محمودی توپکانلو, حسن},
title = {بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-6344},
pages = {235--254},
numpages = {19},
keywords = {عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، کتابخانه های دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد
%A صنعت جو, اعظم
%A محمودی توپکانلو, حسن
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2016

[Download]