ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش , 2014-02-25

عنوان : ( بررسی نظام پیشنهادات دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیدگاه توسعه و اشاعه دانش در سازمان، نظام پیشنهادات کمک می‌کند ایده‌های مناسب جمع آوری شود که نخستین بخش از چرخه مدیریت دانش است. پژوهش حاضر به بررس میزان مشارکت کارکنان شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی در نظام پیشنهادات سازمان پرداخته است. روش پژوهش حاضر پیمایشی توصیفی، و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است.یافته‌ها نشان داد که 33 درصد کارکنان در نظام پیشنهادات مشارکت کرده اند. اما در ارتباط با اهمیت دادن به ارسال و ثبت پیشنهادات تنها 7/8 درصد پاسخگویان ارائه پیشنهاد را بیفایده می‌دانند و بقیه جامعه پژوهش آن را عملی ارزشمندمی‌دانند. میانگین 29/4 نشان می‌دهد که بیشتر پاسخگویان کار خود را در کتابخانه مهم و ارزشمند می‌دانند و به مهارتها و تأثیر کار خود بر موفقیت سازمان ایمان دارند. تمایل کارکنان به ارائه پیشنهاد با میانگین 5/3 کمی‌بیش از متوسط است. میانگین 06/3 نظرات پاسخگویان در ارتباط با مراحل ثبت پیشنهاد و ویژگیهای نظام پیشنهادات دانشگاه نشان می‌دهد که مسئولین دانشگاه در رابطه با روشهای ثبت پیشنهاد، آئین نامه‌های مربوط به ارائه پیشنهاد باید از روشهای اطلاع رسانی بیشتری استفاده کند. اعتماد سازمانی به مدیران ارشد با میانگین 62/2 بسیار کمتر از حد متوسط است. یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد که میان ویژگیهای فردی (سن، جنسیت، سابقه کار، میزان تحصیلات و سمت) و میزان مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد در صورتی که میان ویژگیهای روانشناختی و شغلی افراد و میزان مشارکت آنان در ارائه پیشنهاد رابطه معنادار قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

, نظام پیشنهادات, دانشگاه فردوسی, کتابخانه‌های دانشگاهی, کتابداران, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040364,
author = {عباسی, زهره},
title = {بررسی نظام پیشنهادات دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظام پیشنهادات، دانشگاه فردوسی، کتابخانه‌های دانشگاهی، کتابداران، مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نظام پیشنهادات دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه
%A عباسی, زهره
%J ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش
%D 2014

[Download]